Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2017/2149(DEC)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0093/2018

Předložené texty :

A8-0093/2018

Rozpravy :

PV 18/04/2018 - 10
CRE 18/04/2018 - 10

Hlasování :

PV 18/04/2018 - 12.58

Přijaté texty :

P8_TA(2018)0163

Přijaté texty
PDF 496kWORD 50k
Středa, 18. dubna 2018 - Štrasburk Konečné znění
Udělení absolutoria za rok 2016: Agentura Evropské unie pro základní práva (FRA)
P8_TA(2018)0163A8-0093/2018
Rozhodnutí
 Rozhodnutí
 Usnesení

1. Rozhodnutí Evropského parlamentu ze dne 18. dubna 2018 o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Agentury Evropské unie pro základní práva na rozpočtový rok 2016 (2017/2149(DEC))

Evropský parlament,

–  s ohledem na konečnou roční účetní závěrku Agentury Evropské unie pro základní práva za rozpočtový rok 2016,

–  s ohledem na zprávu Účetního dvora o ověření roční účetní závěrky Agentury Evropské unie pro základní práva za rozpočtový rok 2016, spolu s odpovědí agentury(1),

–  s ohledem na prohlášení o věrohodnosti(2) účetnictví a o legalitě a správnosti uskutečněných operací, které předložil Účetní dvůr za rozpočtový rok 2016 podle článku 287 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na doporučení Rady ze dne 20. února 2018 o absolutoriu, které má být uděleno agentuře za plnění rozpočtu za rozpočtový rok 2016 (05941/2018 – C8-0059/2018),

–  s ohledem na článek 319 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012 ze dne 25. října 2012, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie a kterým se zrušuje nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(3), a zejména na článek 208 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 168/2007 ze dne 15. února 2007 o zřízení Agentury Evropské unie pro základní práva(4), a zejména na článek 21 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1271/2013 ze dne 30. září 2013 o rámcovém finančním nařízení pro subjekty uvedené v článku 208 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012(5), a zejména na článek 108 tohoto nařízení,

–  s ohledem na článek 94 a přílohu IV jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu a stanovisko Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci (A8-0093/2018),

1.  uděluje řediteli Agentury Evropské unie pro základní práva absolutorium za plnění rozpočtu agentury na rozpočtový rok 2016;

2.  předkládá své připomínky v níže uvedeném usnesení;

3.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto rozhodnutí a usnesení, které je jeho nedílnou součástí, řediteli Agentury Evropské unie pro základní práva, Radě, Komisi a Účetnímu dvoru a aby zajistil jeho zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie (řada L).

(1) Úř. věst. C 417, 6.12.2017, s. 228.
(2) Úř. věst. C 417, 6.12.2017, s. 228.
(3) Úř. věst. L 298, 26.10.2012, s. 1.
(4) Úř. věst. L 53, 22.2.2007, s. 1.
(5) Úř. věst. L 328, 7.12.2013, s. 42.


2. Rozhodnutí Evropského parlamentu ze dne 18. dubna 2018 o uzavření účtů Agentury Evropské unie pro základní práva na rozpočtový rok 2016 (2017/2149(DEC))

Evropský parlament,

–  s ohledem na konečnou roční účetní závěrku Agentury Evropské unie pro základní práva za rozpočtový rok 2016,

–  s ohledem na zprávu Účetního dvora o ověření roční účetní závěrky Agentury Evropské unie pro základní práva za rozpočtový rok 2016, spolu s odpovědí agentury(1),

–  s ohledem na prohlášení o věrohodnosti(2) účetnictví a o legalitě a správnosti uskutečněných operací, které předložil Účetní dvůr za rozpočtový rok 2016 podle článku 287 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na doporučení Rady ze dne 20. února 2018 o absolutoriu, které má být uděleno agentuře za plnění rozpočtu za rozpočtový rok 2016 (05941/2018 – C8-0059/2018),

–  s ohledem na článek 319 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012 ze dne 25. října 2012, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie a kterým se zrušuje nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(3), a zejména na článek 208 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 168/2007 ze dne 15. února 2007 o zřízení Agentury Evropské unie pro základní práva(4), a zejména na článek 21 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1271/2013 ze dne 30. září 2013 o rámcovém finančním nařízení pro subjekty uvedené v článku 208 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012(5), a zejména na článek 108 tohoto nařízení,

–  s ohledem na článek 94 a přílohu IV jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu a stanovisko Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci (A8-0093/2018),

1.  schvaluje uzavření účtů Agentury Evropské unie pro základní práva za rozpočtový rok 2016;

2.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto rozhodnutí řediteli Agentury Evropské unie pro základní práva, Radě, Komisi a Účetnímu dvoru a aby zajistil jeho zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie (řada L).

(1) Úř. věst. C 417, 6.12.2017, s. 228.
(2) Úř. věst. C 417, 6.12.2017, s. 228.
(3) Úř. věst. L 298, 26.10.2012, s. 1.
(4) Úř. věst. L 53, 22.2.2007, s. 1.
(5) Úř. věst. L 328, 7.12.2013, s. 42.


3. Usnesení Evropského parlamentu ze dne 18. dubna 2018 obsahující připomínky, které jsou nedílnou součástí rozhodnutí o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Agentury Evropské unie pro základní práva za rozpočtový rok 2016 (2017/2149(DEC))

Evropský parlament,

–  s ohledem na své rozhodnutí o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Agentury Evropské unie pro základní práva na rozpočtový rok 2016,

–  s ohledem na článek 94 a přílohu IV jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu a stanovisko Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci (A8-0093/2018),

A.  vzhledem k tomu, že orgán příslušný k udělování absolutoria klade v souvislosti s postupem udělování absolutoria zvláštní důraz na další posilování demokratické legitimity orgánů a institucí Unie zlepšováním transparentnosti a odpovědnosti, uplatňováním koncepce sestavování rozpočtu podle výkonnosti a řádným řízením lidských zdrojů;

B.  vzhledem k tomu, že podle jejího výkazu příjmů a výdajů(1) konečný rozpočet Evropské agentury pro základní práva (dále jen „agentura“) za rozpočtový rok 2016 činil 21 603 000 EUR, což je přibližně stejná částka jako v roce 2015; vzhledem k tomu, že rozpočet agentury pochází téměř výhradně z rozpočtu Unie;

C.  vzhledem k tomu, že Účetní dvůr ve své zprávě o roční účetní závěrce Evropské agentury pro základní práva za rozpočtový rok 2016 (dále jen „zpráva Účetního dvora“) prohlásil, že získal přiměřenou jistotu, že účetní závěrka agentury je spolehlivá a uskutečněné operace jsou legální a správné;

Rozpočtové a finanční řízení

1.  s uspokojením konstatuje, že výsledkem úsilí v souvislosti s monitorováním rozpočtu v rozpočtovém roce 2016 byla stejně jako v předchozím roce míra plnění rozpočtu dosahující 100 % a že míra čerpání prostředků na platby činila 73,21 %, což oproti předchozímu roku představuje zvýšení o 1,59 %; bere na vědomí, že z obecně vysoké míry čerpání prostředků na závazky vyplývá, že závazky byly přijímány včas;

Závazky a přenos finančních prostředků

2.  konstatuje, že podle zprávy Účetního dvora dosahovala v hlavě III (provozní výdaje) výše prostředků na závazky přenesených do roku 2017 opět velmi vysoké částky (5 200 000 EUR (68 %) v roce 2016, 5 700 000 EUR (70 %) v předchozím roce); bere na vědomí, že podle Účetního dvora tyto přenosy odrážejí především povahu činností agentury, jejichž součástí je financování studií, jejichž realizace trvá řadu měsíců a často se protáhne do dalšího roku;

3.  konstatuje, že míra čerpání prostředků přenesených z roku 2015 do roku 2016 činila 96,73 %, což znamená, že míra rušení prostředků byla nadále nízká a činila 3,27 %;

4.  konstatuje, že přenosy mohou často být zčásti nebo plně opodstatněné víceletou povahou operačních programů agentur a neznamenají nezbytně, že se v plánování a plnění rozpočtu vyskytují nedostatky, ani nejsou vždy v rozporu se zásadou ročního rozpočtu, zejména pokud jsou agenturou předem naplánovány a sděleny Účetnímu dvoru;

Převody

5.  konstatuje, že v roce 2016 byl správní radě předložen ke schválení jeden rozpočtový převod a že celková částka převedená mezi hlavami rozpočtu v důsledku tohoto převodu činila 297 714 EUR; kromě toho konstatuje, že tyto převody souvisely převážně s přerozdělením přebytku vzniklého v rámci správních výdajů na operační projekty; s uspokojením konstatuje, že úroveň a povaha převodů v roce 2016 zůstala v mezích finančních pravidel;

Personální politika

6.  bere na vědomí, že podle agentury se plán pracovních míst agentury navýšil o dvě nová pracovní místa administrátora v oblastech migrace, začleňování a ochrany uprchlíků a že bylo zrušeno jedno pracovní místo v souladu s požadovaným snížením počtu zaměstnanců o 5 %; konstatuje však, že agentura navýšila počet svých smluvních zaměstnanců o čtyři;

7.  na základě plánu pracovních míst zjišťuje, že k 31. prosinci 2016 bylo obsazeno 70 dočasných pracovních míst (ze 74 pracovních míst schválených v rozpočtu Unie); kromě toho konstatuje, že agentura v roce 2016 zaměstnávala devět vyslaných národních odborníků a 30 smluvních zaměstnanců;

8.  konstatuje, že 49,3 % dočasných zaměstnanců agentury tvoří ženy a 50,7 % zaměstnanců tvoří muži; vyjadřuje však politování nad významnou nerovnováhou na šesti vyšších řídicích pozicích agentury, kde na jednu ženu připadá pět mužů; vyzývá agenturu, aby se na úrovni vyšších řídicích pozic zasadila o genderově vyváženější složení;

9.  podotýká, že průměrná doba nepřítomnosti zaměstnanců agentury z důvodu nemoci v roce 2016 činila 9,2 dne a že 97 ze 109 zaměstnanců čerpalo nejméně jeden den volna z důvodu nemoci; konstatuje, že agentura uspořádala jeden den externích zaměstnaneckých aktivit a podporuje další činnosti v oblasti osobní pohody; vyzývá agenturu, aby konzultovala lékaře ohledně toho, jak snížit pracovní absence z důvodu nemoci;

10.  s uspokojením konstatuje, že agentura investuje do ochrany důstojnosti osob a prevence psychického a sexuálního obtěžování a že zajistila dvě školení pro nové zaměstnance a opakovací školení pro ostatní pracovníky; s uspokojením konstatuje, že byli soustavně k dispozici důvěrní poradci a že vedení při různých příležitostech připomínalo všem zaměstnancům politiku a existenci sítě;

11.  konstatuje, že agentura neuchovává žádné statistické údaje o případech oznámených důvěrným poradcům, ale že v roce 2016 nebyly oznámeny, vyšetřovány ani soudně projednávány žádné případy obtěžování;

12.  konstatuje, že agentura nemá žádná služební vozidla;

Prevence a řešení střetů zájmů, transparentnost a demokracie

13.  bere na vědomí, že jak agentura sdělila, vedle služebního řádu zavedla pro své zaměstnance i praktickou příručku týkající se řešení a prevence střetů zájmů, která nabízí rozsáhlé informace a doporučení týkající se nejrůznějších problémů; kromě toho konstatuje, že agentura pravidelně zajišťuje školení zaměstnanců v oblasti etiky a integrity a zveřejňuje životopisy a prohlášení o zájmech všech členů své správní rady, vědeckého výboru a svého vedení;

14.  konstatuje, že agentura uplatňuje kodex řádné správní praxe a provádí kontroly finančních zájmů deklarovaných vedením, členy správní rady a vědeckého výboru a na své webové stránce zveřejňuje prohlášení o střetech zájmů v rámci svých opatření v oblasti předcházení konfliktům zájmů a jejich řešení;

15.  konstatuje, že zápisy z jednání správní rady se zveřejňují na webové stránce agentury;

16.  konstatuje, že agentura má k dispozici řadu nástrojů pro ochranu zaměstnanců obecně a ochranu oznamovatelů konkrétně; bere na vědomí, že agentura v současné době analogicky uplatňuje pokyny Komise týkající se whistleblowingu v návaznosti na rozhodnutí výkonné rady č. 2012/04;

17.  bere na vědomí, že podle agentury bylo provedeno zvláštní hodnocení rizik podvodu v rámci strategie boje proti podvodům, jehož výstupem byl akční plán, jenž byl plně proveden a je soustavně monitorován; s uspokojením konstatuje, že agentura dosáhla významného výsledku z hlediska zvyšování povědomí, neboť připravila a realizovala interní školení o prevenci podvodů na základě materiálů, které poskytl Evropský úřad pro boj proti podvodům (OLAF);

18.  vítá, že ve výroční zprávě o činnosti agentury za rok 2016 byla zavedena položka týkající se transparentnosti, odpovědnosti a integrity;

19.  konstatuje, že v roce 2016 agentura obdržela dvacet žádostí o přístup k dokumentům a poskytla plný přístup k 22 dokumentům, částečný přístup ke 120 dokumentům a odmítla přístup k 68 dokumentům z důvodu „ochrany soukromí a osobnosti jednotlivce“ a „ochrany obchodních zájmů“; očekává, že agentura při rozhodování o omezení přístupu k dokumentům z důvodu ochrany obchodních zájmů bude s maximální vážností přihlížet i k zájmům občanů a k závazku Unie zajistit vyšší transparentnost a že přitom zohlední všechny příslušné právní předpisy;

20.  konstatuje, že u sedmi ze zamítnutých žádostí o přístup k dokumentům byla v dané věci podána potvrzující žádost, a poté byl ve čtyřech případech poskytnut částečný přístup;

Hlavní dosažené výsledky

21.  vítá tři hlavní úspěchy, jichž agentura v roce 2016 dosáhla, konkrétně to, že:

   uspořádala Fórum základních práv, svou největší akci, na níž se sešlo více než 700 účastníků ke čtyřem dnům jednání o propojenosti tří zásadních témat začleňování, ochrany uprchlíků a digitálního věku;
   předložila šest právních stanovisek na podporu Parlamentu při přípravě jeho stanovisek k legislativním dokumentům nebo politikám;
   v souladu se svou strategickou prioritou, kterou je vypracovávat včasné a cílené reakce na naléhavé situace v oblasti základních práv, každý měsíc zveřejňovala zprávy o situaci v členských státech, které jsou nejvíce zasaženy uprchlickou krizí, a vyslala odborníky do Řecka, aby unijním a místním aktérům na místě zajistila odborné znalosti v oblasti základních práv;

Vnitřní kontrola

22.  konstatuje, že v roce 2016 agentura stanovila řadu opatření s cílem zlepšit účinné provádění normy vnitřní kontroly č. 5 „Cíle, ukazatele výkonnosti“, normy vnitřní kontroly č. 11 „Správa dokumentů“ a normy vnitřní kontroly „Kontinuita činností“; konstatuje, že do konce vykazovaného roku byla tato opatření přijata a postupně prováděna;

23.  konstatuje, že v prosinci 2016 byla provedena interní analýza mezer s cílem zajistit podrobné posouzení míry dodržování norem vnitřní kontroly; s uspokojením konstatuje, že agentura určila míru dodržování norem, která se blíží plnému souladu, a že se očekává, že dodatečná opatření budou plně provedena do konce roku 2017; vyzývá agenturu, aby orgánu příslušnému k udělení absolutoria podávala zprávy o provádění těchto opatření;

24.  konstatuje, že podle zprávy Účetního dvora nebyla formální pověření a další pověření schvalujícími osobami vždy v souladu se schvalovacími pravomocemi pro transakce v systému ABAC pro pracovní toky agentury; bere na vědomí, že podle agentury byla chyba opravena a byla zavedena opatření, která mají zajistit, aby systém ABAC zohledňoval pouze pověření, jež jsou v současnosti platná;

Interní audit

25.  s potěšením konstatuje, že na konci vykazovaného období výsledky následných kontrol neodhalily žádné finanční částky, které by bylo nutné vymáhat;

26.  konstatuje, že útvar interního auditu Komise (IAS) uzavřel poslední otevřené doporučení vydané během auditu řízení lidských zdrojů a že v roce 2016 tento útvar neprovedl v agentuře žádný audit;

27.  s uspokojením konstatuje, že s cílem zajistit nákladově efektivní a životní prostředí nepoškozující pracoviště a snížit nebo vyrovnat emise CO2 se agentura snaží zlepšit svou environmentální stopu tím, že instalovala systém chlazení datového centra, který nepoškozuje životní prostředí a který posílí systém vytápění a povede k nižší spotřebě, uzavřela smlouvu s alternativním dodavatelem elektřiny, který využívá obnovitelné zdroje, prosazuje alternativní způsoby dojíždění zaměstnanců do zaměstnání tím, že poskytuje parkovací místa pro jízdní kola, prosazuje a provádí zelené veřejné zakázky v určitých nabídkových řízeních, například týkajících se nákupu vybavení IKT a úklidových služeb, prosazuje recyklaci a používání recyklovaného papírů a jiných materiálů a zavedla osvětlení využívající LED technologii;

28.  konstatuje, že agentura uznává finanční rizika spojená s brexitem, protože potenciální ztráta finančních zdrojů by mohla mít dopad na provozní činnosti agentury; konstatuje, že agentura by mohla omezit dopad této finanční ztráty, neboť její provozní výzkumné činnosti nebudou zahrnovat Spojené království; konstatuje však, že se očekává, že tato finanční ztráta bude vyšší než úspory z omezení výzkumných činností;

29.  konstatuje, že agentura uznává provozní rizika vyvolaná brexitem a z toho vyplývající potenciální omezení hospodářské soutěže, neboť řada dodavatelů zabývajících se provozními činnostmi sídlí ve Spojeném království a dojde ke ztrátě kvalifikovaných britských zaměstnanců; vyzývá agenturu, aby s Komisí úzce spolupracovala při jednáních týkajících se brexitu s cílem dostatečně se připravit na jakékoli negativní provozní nebo finanční dopady, které mohou nastat, a minimalizovat je;

30.  zdůrazňuje, že Parlamentu bylo poskytnuto šest právních stanovisek při vytváření jeho postoje k legislativním návrhům nebo politikám, z nichž se čtyři týkala probíhajících přezkumů společného evropského azylového systému Unie;

31.  vítá skutečnost, že agentura pokračovala v mapování situace Romů v Unii, v tomto ohledu zejména vítá zveřejnění druhého šetření o menšinách a diskriminaci v Evropské unii, které shromáždilo informace o téměř 34 000 osobách žijících v romských domácnostech v devíti členských státech, jež jsou výsledkem téměř 8 000 osobních rozhovorů s Romy;

o
o   o

32.  pokud jde o další připomínky, které jsou připojeny k rozhodnutí o udělení absolutoria a jsou horizontální povahy, odkazuje na své usnesení ze dne 18. dubna 2018(2) o výkonnosti, finančním řízení a kontrole agentur.

(1) Úř. věst. C 230, 24.6.2016, s. 1.
(2) Přijaté texty, P8_TA(2018)0133.

Poslední aktualizace: 4. prosince 2018Právní upozornění - Ochrana soukromí