Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2017/2149(DEC)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0093/2018

Indgivne tekster :

A8-0093/2018

Forhandlinger :

PV 18/04/2018 - 10
CRE 18/04/2018 - 10

Afstemninger :

PV 18/04/2018 - 12.58

Vedtagne tekster :

P8_TA(2018)0163

Vedtagne tekster
PDF 188kWORD 55k
Onsdag den 18. april 2018 - Strasbourg
Decharge 2016: Den Europæiske Unions Agentur for Grundlæggende Rettigheder (FRA)
P8_TA(2018)0163A8-0093/2018
Afgørelse
 Afgørelse
 Beslutning

1. Europa-Parlamentets afgørelse af 18. april 2018 om decharge for gennemførelsen af budgettet for Den Europæiske Unions Agentur for Grundlæggende Rettigheder for regnskabsåret 2016 (2017/2149(DEC))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til det endelige årsregnskab for Den Europæiske Unions Agentur for Grundlæggende Rettigheder for regnskabsåret 2016,

–  der henviser til Revisionsrettens beretning om årsregnskabet for Den Europæiske Unions Agentur for Grundlæggende Rettigheder for regnskabsåret 2016 med agenturets svar(1),

–  der henviser til Revisionsrettens erklæring(2) for regnskabsåret 2016 om regnskabernes rigtighed og de underliggende transaktioners lovlighed og formelle rigtighed, jf. artikel 287 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til Rådets henstilling af 20. februar 2018 om decharge til agenturet for gennemførelsen af budgettet for regnskabsåret 2016 (05941/2018 – C8-0059/2018),

–  der henviser til artikel 319 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 af 25. oktober 2012 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget og om ophævelse af Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002(3), særlig artikel 208,

–  der henviser til Rådets forordning (EF) nr. 168/2007 af 15. februar 2007 om oprettelse af Den Europæiske Unions Agentur for Grundlæggende Rettigheder(4), særlig artikel 21,

–  der henviser til Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 1271/2013 af 30. september 2013 om rammefinansforordningen for de organer, der er omhandlet i artikel 208 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012(5), særlig artikel 108,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 94 og bilag IV,

–  der henviser til betænkning fra Budgetkontroludvalget og udtalelse fra Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender (A8-0093/2018),

1.  meddeler direktøren for Den Europæiske Unions Agentur for Grundlæggende Rettigheder decharge for gennemførelsen af agenturets budget for regnskabsåret 2016;

2.  fremsætter sine bemærkninger i nedenstående beslutning;

3.  pålægger sin formand at sende denne afgørelse og beslutningen, der er en integrerende del heraf, til direktøren for Den Europæiske Unions Agentur for Grundlæggende Rettigheder, Rådet, Kommissionen og Revisionsretten og drage omsorg for, at de offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende (L-udgaven).

(1) EUT C 417 af 6.12.2017, s. 228.
(2) EUT C 417 af 6.12.2017, s. 228.
(3) EUT L 298 af 26.10.2012, s. 1.
(4) EUT L 53 af 22.2.2007, s. 1.
(5) EUT L 328 af 7.12.2013, s. 42.


2. Europa-Parlamentets afgørelse af 18. april 2018 om afslutning af regnskaberne for Den Europæiske Unions Agentur for Grundlæggende Rettigheder for regnskabsåret 2016 (2017/2149(DEC))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til det endelige årsregnskab for Den Europæiske Unions Agentur for Grundlæggende Rettigheder for regnskabsåret 2016,

–  der henviser til Revisionsrettens beretning om årsregnskabet for Den Europæiske Unions Agentur for Grundlæggende Rettigheder for regnskabsåret 2016 med agenturets svar(1),

–  der henviser til Revisionsrettens erklæring(2) for regnskabsåret 2016 om regnskabernes rigtighed og de underliggende transaktioners lovlighed og formelle rigtighed, jf. artikel 287 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til Rådets henstilling af 20. februar 2018 om decharge til agenturet for gennemførelsen af budgettet for regnskabsåret 2016 (05941/2018 – C8-0059/2018),

–  der henviser til artikel 319 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 af 25. oktober 2012 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget og om ophævelse af Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002(3), særlig artikel 208,

–  der henviser til Rådets forordning (EF) nr. 168/2007 af 15. februar 2007 om oprettelse af Den Europæiske Unions Agentur for Grundlæggende Rettigheder(4), særlig artikel 21,

–  der henviser til Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 1271/2013 af 30. september 2013 om rammefinansforordningen for de organer, der er omhandlet i artikel 208 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012(5), særlig artikel 108,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 94 og bilag IV,

–  der henviser til betænkning fra Budgetkontroludvalget og udtalelse fra Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender (A8-0093/2018),

1.  godkender afslutningen af regnskaberne for Den Europæiske Unions Agentur for Grundlæggende Rettigheder for regnskabsåret 2016;

2.  pålægger sin formand at sende denne afgørelse til direktøren for Den Europæiske Unions Agentur for Grundlæggende Rettigheder, Rådet, Kommissionen og Revisionsretten og drage omsorg for, at den offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende (L-udgaven).

(1) EUT C 417 af 6.12.2017, s. 228.
(2) EUT C 417 af 6.12.2017, s. 228.
(3) EUT L 298 af 26.10.2012, s. 1.
(4) EUT L 53 af 22.2.2007, s. 1.
(5) EUT L 328 af 7.12.2013, s. 42.


3. Europa-Parlamentets beslutning af 18. april 2018 med bemærkningerne, der er en integrerende del af afgørelsen om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Agentur for Grundlæggende Rettigheder for regnskabsåret 2016 (2017/2149(DEC))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til sin afgørelse om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Agentur for Grundlæggende Rettigheder for regnskabsåret 2016,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 94 og bilag IV,

–  der henviser til betænkning fra Budgetkontroludvalget og udtalelse fra Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender (A8-0093/2018),

A.  der henviser til, at dechargemyndigheden inden for rammerne af dechargeproceduren understreger, at det er særlig vigtigt at styrke EU-institutionernes demokratiske legitimitet yderligere ved at forbedre gennemsigtigheden og ansvarligheden, gennemføre begrebet resultatbaseret budgettering og sørge for god forvaltning af menneskelige ressourcer;

B.  der henviser til, at det endelige budget for Det Europæiske Agentur for Grundlæggende Rettigheder ("agenturet") for regnskabsåret 2016 ifølge dets opgørelse over indtægter og udgifter(1) var på 21 603 000 EUR, hvilket er omtrent det samme som i 2015; der henviser til, at agenturets budget næsten udelukkende stammer fra EU-budgettet;

C.  der henviser til, at Revisionsretten i sin beretning om årsregnskabet for agenturet for regnskabsåret 2016 ("Revisionsrettens beretning") har fastslået, at den har fået rimelig sikkerhed for, at agenturets årsregnskab er rigtigt, og at de underliggende transaktioner er lovlige og formelt rigtige;

Budgetmæssig og økonomisk forvaltning

1.  bemærker med tilfredshed, at budgetovervågningsindsatsen i regnskabsåret 2016 resulterede i en budgetgennemførelsesgrad på 100 %, hvilket er den samme grad som det foregående år, og at udnyttelsesgraden for betalingsbevillinger var på 73,21 %, hvilket er en stigning på 1,59 % i forhold til året før; anerkender, at det høje samlede niveau af forpligtede bevillinger tyder på, at forpligtelserne blev indgået rettidigt;

Forpligtelser og fremførsler

2.  noterer sig på grundlag af Revisionsrettens beretning, at niveauet af forpligtede bevillinger, der blev fremført til 2017 under afsnit III (aktionsudgifter), var 5 200 000 EUR (68 %) sammenlignet med 5 700 000 EUR (70 %) året før; anerkender, at disse fremførsler ifølge Revisionsretten hovedsagelig afspejler karakteren af agenturets aktiviteter, som omfatter finansiering af undersøgelser, der strækker sig over mange måneder, ofte ud over regnskabsårets udgang;

3.  noterer sig, at gennemførelsesgraden for bevillinger, som blev fremført fra 2015 til 2016, var 96,73 %, hvilket betyder, at procentsatsen for bortfaldne bevillinger fortsat var lav med 3,27 %;

4.  bemærker, at fremførsler ofte er delvist eller helt berettigede på grund af den flerårige karakter af agenturernes operationelle programmer, ikke nødvendigvis er tegn på svagheder i budgetplanlægning og -gennemførelse og heller ikke altid er i strid med budgetprincippet om etårighed, navnlig ikke, hvis agenturet har planlagt dem på forhånd og underrettet Revisionsretten derom;

Overførsler

5.  noterer sig, at bestyrelsen i 2016 fik forelagt en budgetoverførsel til godkendelse, og at det samlede beløb, der blev overført mellem afsnittene ved denne overførsel, var på 297 714 EUR; bemærker endvidere, at disse overførsler primært vedrørte omfordeling af overskuddet under administrationsudgifter til operationelle projekter; bemærker med tilfredshed, at niveauet og beskaffenheden af overførsler i 2016 lå inden for de rammer, der er fastlagt i de finansielle regler;

Personalepolitik

6.  anerkender på baggrund af agenturets oplysninger, at dets stillingsfortegnelse blev forøget med yderligere to nye administratorstillinger på områderne migration, integration og beskyttelse af flygtninge, og at en assistentstilling blev fjernet i overensstemmelse med den påkrævede personalereduktion på 5 %; bemærker dog, at agenturet øgede antallet af stillinger for kontraktansatte med fire stillinger;

7.  konstaterer ud fra stillingsfortegnelsen, at 70 midlertidige stillinger (ud af de 74 stillinger, som var godkendt i henhold til EU-budgettet) var besat den 31. december 2016; bemærker, at agenturet herudover ansatte ni udstationerede nationale eksperter og 30 kontraktansatte i 2016;

8.  noterer sig, at 49,3 % af agenturets midlertidigt ansatte er kvinder og 50,7 % er mænd; beklager imidlertid den betydelige ubalance i forholdet mellem mænd og kvinder i agenturets seks ledende stillinger med en ratio på én kvinde i forhold til fem mænd; opfordrer agenturet til at tilstræbe en mere kønsafbalanceret personalesammensætning på øverste ledelsesniveau;

9.  konstaterer, at agenturets personale i gennemsnit havde 9,2 sygedage i 2016, og at 97 ud af 109 medarbejdere havde mindst én sygedag; bemærker, at agenturet organiserede en udedag for personalet og støtter andre velværeaktiviteter; opfordrer agenturet til at henvende sig til lægetjenesten for at høre, hvordan det kan mindske sygefraværet;

10.  bemærker med tilfredshed, at agenturet investerer i beskyttelse af personers værdighed og forebyggelse af mobning og sexchikane, og at det udbød to kurser for nyansatte og et genopfriskningskursus for øvrige ansatte; noterer sig med tilfredshed, at fortrolige rådgivere fortsat var synligt til stede, og at ledelsen flere gange mindede hele personalet om politikken og netværket;

11.  bemærker, at agenturet ikke opbevarer oplysninger om sager, der er blevet indberettet til de fortrolige rådgivere, men at ingen sager om chikane blev indberettet, undersøgt eller indbragt for en domstol i 2016;

12.  bemærker, at agenturet ikke har nogen officielle køretøjer;

Forebyggelse og håndtering af interessekonflikter samt gennemsigtighed og demokrati

13.  erfarer fra agenturet, at det ud over personalevedtægten har indført en praktisk vejledning for sit personale om håndtering og forebyggelse af interessekonflikter, som giver vidtspændende information og råd om en bred vifte af spørgsmål; bemærker endvidere, at agenturet regelmæssigt udbyder obligatorisk uddannelse til medarbejderne i etik og integritet og offentliggør CV'er og interesseerklæringer for alle aktive medlemmer af sin bestyrelse, sit videnskabelige udvalg og sin ledelsesgruppe;

14.  bemærker, at agenturet anvender Den Europæiske Kodeks for God Forvaltningsskik, og at det vurderer kontrollerne af de økonomiske interesser, som ledelsen, medlemmerne af bestyrelsen og det videnskabelige udvalg oplyser, samt offentliggør interesseerklæringerne på agenturets websted som led i dets politik for forebyggelse og håndtering af interessekonflikter;

15.  bemærker, at referaterne fra bestyrelsesmøderne offentliggøres på agenturets websted;

16.  bemærker, at agenturet har en række redskaber til rådighed til beskyttelse af personalet i almindelighed og af whistleblowere i særdeleshed; anerkender, at agenturet på nuværende tidspunkt på tilsvarende vis anvender Kommissionens retningslinjer om whistleblowing i overensstemmelse med bestyrelsens afgørelse nr. 2012/04;

17.  anerkender, at der i henhold til agenturet blev gennemført en specifik risikovurdering vedrørende bekæmpelse af svig inden for rammerne af strategien for bekæmpelse af svig, hvilket resulterede i en fuldt ud gennemført handlingsplan, som overvåges løbende; noterer sig med tilfredshed, at det opnåede et væsentligt resultat i form af bevidstgørelse ved at forberede og tilbyde intern undervisning i forebyggelse af svig baseret på undervisningsmaterialer fra Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig (OLAF);

18.  glæder sig over indførelsen af et punkt vedrørende gennemsigtighed, ansvarlighed og integritet i agenturets årlige aktivitetsrapport for 2016;

19.  bemærker, at agenturet i 2016 modtog 20 anmodninger om aktindsigt, og at det gav fuld aktindsigt i 22 dokumenter, delvis aktindsigt i 120 dokumenter og gav afslag på aktindsigt i 68 dokumenter på grund af "beskyttelse af privatlivets fred" og "beskyttelse af forretningsmæssige interesser"; forventer, at agenturet, når det træffer afgørelse om at begrænse aktindsigt på grund af beskyttelse af forretningsmæssige interesser, også seriøst tager hensyn til borgernes interesser og Unionens forpligtelse til at sikre mere gennemsigtighed, idet der tages højde for alle relevante regler og forordninger;

20.  bemærker, at syv af de afviste anmodninger om aktindsigt blev genfremsat, hvorefter fire af dem blev tildelt delvis aktindsigt;

Vigtigste resultater

21.  glæder sig over de tre væsentligste resultater, som agenturet har identificeret i 2016, nemlig:

   tilrettelæggelsen af forummet om grundlæggende rettigheder, som var agenturets største arrangement og samlede over 700 deltagere i fire dage, hvor forbindelsen mellem de tre temaer inklusion, beskyttelse af flygtninge og den digitale tidsalder blev drøftet
   afgivelsen af seks juridiske udtalelser med henblik på at bistå Parlamentet med udarbejdelsen af dets holdninger til lovgivningsforslag eller politikker
   i overensstemmelse med agenturets strategiske prioritet om at udvikle rettidige og målrettede svar nødsituationer for så vidt angår grundlæggende rettigheder udgivelse af månedlige rapporter om situationen i de medlemsstater, som er mest berørt af flygtningekrisen, og udsendelse af eksperter til Grækenland med henblik på at bistå Unionen og lokale aktører på stedet med ekspertise inden for grundlæggende rettigheder;

Interne kontroller

22.  bemærker, at agenturet i 2016 havde planlagt at indføre et antal foranstaltninger med henblik på at forbedre gennemførelsen af intern kontrolstandard nr. 5 "mål og resultatindikatorer", intern kontrolstandard nr. 11 "dokumentforvaltning" og den interne kontrolstandard for "forretningskontinuitet"; bemærker, at disse foranstaltninger ved udgangen af regnskabsåret var blevet iværksat og gradvist gennemført;

23.  bemærker, at der blev gennemført en intern mangelanalyse i december 2016 med henblik på at tilvejebringe en detaljeret vurdering af overholdelsen af de interne kontrolstandarder; noterer sig med tilfredshed, at agenturet påviste en høj gennemførelsesgrad, som var tæt på fuldstændig overholdelse, og at yderligere foranstaltninger forventedes at være gennemført fuld ud senest ved udgangen af 2017; opfordrer agenturet til at aflægge rapport til dechargemyndigheden om gennemførelsen af disse foranstaltninger;

24.  bemærker på grundlag af Revisionsrettens beretning, at formelle delegationer og subdelegationer fra anvisningsberettigede (ved delegation) ikke altid svarede til rettighederne til at godkende transaktioner i ABAC-workflowsystemet; bemærker, at fejlen ifølge agenturet er blevet korrigeret, og at der er truffet foranstaltninger til at sikre, at ABAC kun viser de delegationer, som aktuelt er gyldige;

Intern revision

25.  bemærker med tilfredshed, at resultaterne af de efterfølgende kontroller ved udgangen af regnskabsperioden ikke viste nogen beløb, der skulle inddrives;

26.  bemærker, at Kommissionens Interne Revisionstjeneste (IAS) afsluttede den sidste udestående anbefaling, som blev fremsat i forbindelse med revisionen af forvaltningen af menneskelige ressourcer, og at der ikke blev gennemført en intern revision i 2016;

27.  bemærker med tilfredshed, at agenturet med henblik på at sikre en omkostningseffektiv og miljøvenlig arbejdsplads og reducere eller kompensere for CO2-emissioner arbejder hen imod at forbedre sit miljømæssige fodaftryk ved at installere et miljøvenligt system til køling af datacentre, som vil forbedre varmeanlægget og resultere i et lavere elforbrug, ved at indgå en kontrakt med en alternativ el-leverandør, som anvender vedvarende energikilder, ved at fremme alternative måder, hvorpå medarbejdere kan komme til og fra arbejde gennem tilvejebringelse af plads til cykelparkering, ved at fremme og gennemføre grønne offentlige indkøb i forbindelse med visse udbudsprocedurer, såsom ved indkøb af IKT-udstyr og rengøringsydelser, ved at fremme genanvendelse og brug af genbrugspapir og andre materialer, og ved at indføre belysning med LED-teknologi;

28.  bemærker, at agenturet er opmærksomt på de finansielle risici, som er forbundet med brexit, eftersom et eventuelt tab af finansielle midler ville kunne påvirke agenturets operationelle aktiviteter; bemærker, at agenturet muligvis ville kunne mindske indvirkningen af dette finansielle tab, eftersom dets operationelle forskningsaktiviteter ikke vil omfatte Det Forenede Kongerige; bemærker imidlertid, at det finansielle tab forventes at blive større end de besparelser, som kan opnås som følge af begrænsningen af forskningsaktiviteter;

29.  bemærker, at agenturet er opmærksomt på de operationelle risici, som er forbundet med brexit, og det deraf følgende potentielle tab af konkurrencedygtighed, eftersom et antal operationelle relaterede kontrahenter har base i Det Forenede Kongerige, og tabet af kompetente medarbejdere med britisk statsborgerskab; opfordrer agenturet til at arbejde tæt sammen med Kommissionen for så vidt angår forhandlingerne om brexit for at være tilstrækkeligt parat til at minimere eventuelle negative operationelle eller finansielle virkninger, der kan indtræffe;

30.  fremhæver afgivelsen af seks juridiske udtalelser med henblik på at bistå Parlamentet med udarbejdelsen af dets holdninger til lovgivningsforslag eller politikker, hvoraf fire vedrørte den igangværende gennemgang af Unionens fælles europæiske asylsystem;

31.  glæder sig over, at agenturet fortsatte sin forskning i romaernes situation i Unionen; glæder sig i denne forbindelse navnlig over offentliggørelsen af Den Europæiske Unions anden undersøgelse af mindretal og forskelsbehandling, som indhentede oplysninger om næsten 34 000 personer, der bor i romahusstande i ni forskellige medlemsstater, gennem næsten 8 000 personlige interview med romaer;

o
o   o

32.  henviser med hensyn til de øvrige bemærkninger, der ledsager dechargeafgørelsen, og som er af horisontal karakter, til sin beslutning af 18. april 2018(2) om agenturernes resultater, økonomiske forvaltning og kontrol.

(1) EUT C 230 af 24.6.2016, s. 1.
(2) Vedtagne tekster, P8_TA(2018)0133.

Seneste opdatering: 4. december 2018Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik