Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2017/2149(DEC)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0093/2018

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0093/2018

Keskustelut :

PV 18/04/2018 - 10
CRE 18/04/2018 - 10

Äänestykset :

PV 18/04/2018 - 12.58

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2018)0163

Hyväksytyt tekstit
PDF 179kWORD 45k
Keskiviikko 18. huhtikuuta 2018 - Strasbourg
Vastuuvapaus 2016: Euroopan unionin perusoikeusvirasto
P8_TA(2018)0163A8-0093/2018
Päätös
 Päätös
 Päätöslauselma

1. Euroopan parlamentin päätös 18. huhtikuuta 2018 vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin perusoikeusviraston talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2016 (2017/2149(DEC))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon Euroopan unionin perusoikeusviraston lopullisen tilinpäätöksen varainhoitovuodelta 2016,

–  ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen kertomuksen Euroopan unionin perusoikeusviraston tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2016 sekä viraston vastauksen(1),

–  ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 287 artiklan mukaisesti antaman varainhoitovuotta 2016 koskevan lausuman(2) tilien luotettavuudesta sekä tilien perustana olevien toimien laillisuudesta ja asianmukaisuudesta (sääntöjenmukaisuudesta),

–  ottaa huomioon neuvoston 20. helmikuuta 2018 antaman suosituksen varainhoitovuoden 2016 talousarvion toteuttamista koskevan vastuuvapauden myöntämisestä virastolle (05941/2018 – C8‑0059/2018),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 319 artiklan,

–  ottaa huomioon unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 kumoamisesta 25. lokakuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012(3) ja erityisesti sen 208 artiklan,

–  ottaa huomioon Euroopan unionin perusoikeusviraston perustamisesta 15. helmikuuta 2007 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 168/2007(4) ja erityisesti 21 sen artiklan,

–  ottaa huomioon Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 208 artiklassa tarkoitettuja elimiä koskevasta varainhoidon puiteasetuksesta 30. syyskuuta 2013 annetun komission delegoidun asetuksen (EU) N:o 1271/2013(5) ja erityisesti sen 108 artiklan,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 94 artiklan ja liitteen IV,

–  ottaa huomioon talousarvion valvontavaliokunnan mietinnön sekä kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan lausunnon (A8-0093/2018),

1.  myöntää Euroopan unionin perusoikeusviraston johtajalle vastuuvapauden viraston talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2016;

2.  esittää huomautuksensa oheisessa päätöslauselmassa;

3.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöksen ja siihen erottamattomasti kuuluvan päätöslauselman Euroopan unionin perusoikeusviraston johtajalle, neuvostolle, komissiolle ja tilintarkastustuomioistuimelle sekä huolehtimaan niiden julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä (L-sarja).

(1)EUVL C 417, 6.12.2017, s. 228.
(2)EUVL C 417, 6.12.2017, s. 228.
(3)EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1.
(4)EUVL L 53, 22.2.2007, s. 1.
(5)EUVL L 328, 7.12.2013, s. 42.


2. Euroopan parlamentin päätös 18. huhtikuuta 2018 Euroopan unionin perusoikeusviraston varainhoitovuoden 2016 tilien päättämisestä (2017/2149(DEC))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon Euroopan unionin perusoikeusviraston lopullisen tilinpäätöksen varainhoitovuodelta 2016,

–  ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen kertomuksen Euroopan unionin perusoikeusviraston tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2016 sekä viraston vastauksen(1),

–  ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 287 artiklan mukaisesti antaman varainhoitovuotta 2016 koskevan lausuman(2) tilien luotettavuudesta sekä tilien perustana olevien toimien laillisuudesta ja asianmukaisuudesta (sääntöjenmukaisuudesta),

–  ottaa huomioon neuvoston 20. helmikuuta 2018 antaman suosituksen varainhoitovuoden 2016 talousarvion toteuttamista koskevan vastuuvapauden myöntämisestä virastolle (05941/2018 – C8‑0059/2018),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 319 artiklan,

–  ottaa huomioon unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 kumoamisesta 25. lokakuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012(3) ja erityisesti sen 208 artiklan,

–  ottaa huomioon Euroopan unionin perusoikeusviraston perustamisesta 15. helmikuuta 2007 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 168/2007(4) ja erityisesti sen 21 artiklan,

–  ottaa huomioon Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 208 artiklassa tarkoitettuja elimiä koskevasta varainhoidon puiteasetuksesta 30. syyskuuta 2013 annetun komission delegoidun asetuksen (EU) N:o 1271/2013(5) ja erityisesti sen 108 artiklan,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 94 artiklan ja liitteen IV,

–  ottaa huomioon talousarvion valvontavaliokunnan mietinnön sekä kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan lausunnon (A8-0093/2018),

1.  hyväksyy Euroopan unionin perusoikeusviraston varainhoitovuoden 2016 tilien päättämisen;

2.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöksen Euroopan unionin perusoikeusviraston johtajalle, neuvostolle, komissiolle ja tilintarkastustuomioistuimelle sekä huolehtimaan sen julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä (L-sarja).

(1)EUVL C 417, 6.12.2017, s. 228.
(2)EUVL C 417, 6.12.2017, s. 228.
(3)EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1.
(4)EUVL L 53, 22.2.2007, s. 1.
(5)EUVL L 328, 7.12.2013, s. 42.


3. Euroopan parlamentin päätöslauselma 18. huhtikuuta 2018, joka sisältää huomautukset, jotka ovat erottamaton osa päätöstä vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin perusoikeusviraston talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2016 (2017/2149(DEC))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon päätöksensä vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin perusoikeusviraston talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2016,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 94 artiklan ja liitteen IV,

–  ottaa huomioon talousarvion valvontavaliokunnan mietinnön sekä kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan lausunnon (A8-0093/2018),

A.  korostaa vastuuvapauden myöntävänä viranomaisena vastuuvapausmenettelyn yhteydessä, että unionin toimielinten demokraattista legitimiteettiä on erityisen tärkeää vahvistaa edelleen lisäämällä avoimuutta ja vastuuvelvollisuutta sekä soveltamalla tulosbudjetoinnin käsitettä ja noudattamalla henkilöresursseja koskevaa hyvää hallintotapaa;

B.  toteaa, että Euroopan perusoikeusviraston tulo- ja menotaulukon(1) mukaan sen lopullinen talousarvio varainhoitovuodeksi 2016 oli 21 603 000 euroa, mikä on lähes sama määrä kuin vuonna 2015; toteaa, että viraston talousarvio rahoitetaan miltei yksinomaan unionin talousarviosta;

C.  ottaa huomioon, että tilintarkastustuomioistuin on todennut kertomuksessaan Euroopan unionin perusoikeusviraston tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2016 saaneensa kohtuullisen varmuuden siitä, että viraston tilit olivat luotettavat ja tilien perustana olevat toimet olivat lailliset ja sääntöjenmukaiset;

Talousarvio- ja varainhallinto

1.  panee tyytyväisenä merkille, että varainhoitovuonna 2016 toteutetun talousarvion seurannan tuloksena talousarvion toteutusaste oli edellisvuoden tapaan sata prosenttia ja että maksumäärärahojen käyttöaste oli 73,21 prosenttia eli 1,59 prosenttia korkeampi kuin edellisenä vuonna; toteaa, että sidottujen määrärahojen korkea kokonaistaso osoitti, että sitoumukset tehtiin oikea-aikaisesti;

Maksusitoumukset ja määrärahasiirrot varainhoitovuodelta toiselle

2.  toteaa, että tilintarkastustuomioistuimen kertomuksen mukaan osastossa 3 (toimintamenot) varainhoitovuodelle 2017 siirrettiin jälleen kerran paljon sidottuja määrärahoja eli 5 200 000 euroa (68 prosenttia), kun niitä edellisenä vuonna siirrettiin 5 700 000 euroa (70 prosenttia); toteaa, että tilintarkastustuomioistuimen mukaan määrärahojen siirtäminen seuraavalle varainhoitovuodelle johtui pääosin viraston toiminnan luonteesta, johon kuuluu useita kuukausia kestävien ja usein vuodenvaihteen yli jatkuvien tutkimusten rahoittaminen;

3.  toteaa, että vuodelta 2015 vuodelle 2016 siirrettyjen määrärahojen käyttöaste oli 96,73 prosenttia, mikä tarkoittaa sitä, että määrärahojen peruutusaste oli alhainen eli 3,27 prosenttia;

4.  toteaa, että määrärahasiirrot seuraavalle varainhoitovuodelle ovat usein osittain tai täysin perusteltuja virastojen toimenpideohjelmien monivuotisen luonteen vuoksi, että ne eivät välttämättä ole osoitus talousarvion suunnittelun ja toteuttamisen heikkouksista eivätkä myöskään aina vastoin talousarvion vuotuisuuden periaatetta etenkään, jos virasto suunnittelee ne etukäteen ja ilmoittaa niistä tilintarkastustuomioistuimelle;

Määrärahasiirrot budjettikohdasta toiseen

5.  panee merkille, että vuonna 2016 hallintoneuvoston hyväksyttäväksi annettiin yksi määrärahasiirto ja että tämän siirron seurauksena osastojen välillä siirrettiin määrärahoja yhteensä 297 714 euroa; panee lisäksi merkille, että kyseiset määrärahasiirrot liittyivät lähinnä siihen, että hallintomenojen ylijäämä kohdennettiin uudelleen operatiivisiin hankkeisiin; panee tyytyväisenä merkille, että siirrot olivat vuonna 2016 määrältään ja luonteeltaan varainhoitosäännöissä asetettujen rajoitusten mukaisia;

Henkilöstöpolitiikka

6.  toteaa, että viraston mukaan sen henkilöstötaulukkoon lisättiin kaksi uutta hallintovirkamiehen toimea muuttoliikkeen, kotouttamisen ja pakolaisten suojelun aloilla ja että yksi hallintoavustajan toimi poistettiin viiden prosentin henkilöstövähennystavoitteen mukaisesti; toteaa kuitenkin, että virasto lisäsi sopimussuhteisen toimihenkilön toimia neljällä;

7.  panee merkille, että henkilöstötaulukon mukaan 70 väliaikaista toimea (unionin talousarviossa hyväksytyistä 74 toimesta) oli täytettynä 31. joulukuuta 2016; toteaa, että lisäksi virastossa oli yhdeksän kansallista asiantuntijaa ja 30 sopimussuhteista toimihenkilöä vuonna 2016;

8.  toteaa, että 49,3 prosenttia viraston väliaikaisista toimihenkilöistä oli naisia ja 50,7 prosenttia miehiä; pitää kuitenkin valitettavana huomattavaa epätasapainoa viraston ylemmän johdon kuudessa virassa, joissa suhdeluku oli yksi nainen viittä miestä kohden; kehottaa virastoa pyrkimään tasapainoisempaan sukupuolijakaumaan ylimpien virkojen osalta;

9.  panee merkille, että viraston henkilöstö oli keskimäärin sairauslomalla yhteensä 9,2 päivää vuonna 2016 ja että 109:stä henkilöstön jäsenestä 97 piti ainakin yhden sairauslomapäivän; toteaa, että virasto järjesti henkilöstön virkistyspäivän ja tuki muita hyvinvointia edistäviä toimia; kehottaa virastoa kuulemaan työterveyshuoltoa siitä, miten sairauspoissaoloja voitaisiin vähentää;

10.  panee tyytyväisen merkille, että virasto investoi työntekijöiden ihmisarvon suojelemiseen sekä työpaikkakiusaamisen ja seksuaalisen häirinnän ehkäisemiseen ja että se järjesti kaksi koulutustilaisuutta uusille tulokkaille ja kertauskurssin muulle henkilöstölle; panee tyytyväisenä merkille, että uskotut neuvonantajat olivat näkyvästi läsnä ja että johto muistutti koko henkilöstöä tästä toimintalinjasta ja verkostosta useaan otteeseen;

11.  toteaa, että virastolla ei ole tilastotietoja uskotuille neuvonantajille ilmoitetuista tapauksista, mutta että vuonna 2016 ei tehty ilmoitusta yhdestäkään häirintätapauksesta eikä sellaisia tutkittu tai viety tuomioistuimeen;

12.  ottaa huomioon, että virastolla ei ole virka-autoja;

Eturistiriitojen ennaltaehkäisy ja hallinta sekä avoimuus ja demokratia

13.  toteaa, että viraston mukaan sillä on henkilöstösääntöjen lisäksi henkilöstöään varten eturistiriitojen ennaltaehkäisyä ja hallintaa koskeva käytännön opas, jossa on paljon tietoa ja neuvoja erilaisista ongelmatilanteista; panee myös merkille, että virasto järjestää säännöllisesti henkilöstölleen ammattietiikkaa ja rehellisyyttä koskevaa pakollista koulutusta, ja että se julkistaa hallintoneuvostonsa, tieteellisen komiteansa ja johtoryhmänsä aktiivisten jäsenten ansioluettelot ja ilmoitukset sidonnaisuuksista;

14.  panee merkille, että virasto soveltaa hyvän hallintotavan säännöstöä ja arvioi johtoryhmän, hallintoneuvoston jäsenten ja tieteellisen komitean jäsenten ilmoittamia taloudellisia sidonnaisuuksia koskevia tarkastuksia sekä julkistaa ilmoitukset verkkosivustollaan osana eturistiriitojen ennaltaehkäisyä ja hallintaa koskevia toimintaperiaatteita;

15.  panee merkille, että hallintoneuvoston kokousten pöytäkirjat julkistetaan viraston verkkosivustolla;

16.  toteaa, että virastolla on käytössä useita välineitä, joilla suojellaan henkilöstöä yleensä ja erityisesti väärinkäytösten paljastajia; toteaa viraston soveltavan väärinkäytösten paljastamista koskevia komission suuntaviivoja soveltuvin osin johtokuntansa päätöksen 2012/04 mukaisesti;

17.  toteaa, että viraston mukaan petostentorjuntastrategian puitteissa toteutettiin erityinen petosriskin arviointi, minkä perusteella tehtiin toimintasuunnitelma, joka pantiin täysimääräisesti täytäntöön ja jota seurataan jatkuvasti; panee tyytyväisenä merkille, että virasto saavutti tietoisuuden lisäämisessä merkittäviä tuloksia laatimalla ja antamalla petosten torjuntaa koskevaa sisäistä koulutusta, joka perustuu Euroopan petostentorjuntaviraston (OLAF) toimittamaan materiaaliin;

18.  suhtautuu myönteisesti avoimuutta, vastuuvelvollisuutta ja lahjomattomuutta koskevan luvun käyttöönottoon viraston vuotuisessa toimintakertomuksessa 2016;

19.  toteaa, että vuonna 2016 virasto sai 20 pyyntöä tutustua asiakirjoihin ja että se antoi 22 asiakirjaa tutustuttavaksi kokonaan, 120 asiakirjaa osittain ja epäsi pyynnön 68 asiakirjan kohdalla yksityisyyden ja koskemattomuuden suojelemisen sekä kaupallisten etujen suojelemisen perusteella; odottaa, että kun virasto tekee päätöksen asiakirjojen saatavuuden rajoittamisesta kaupallisten etujen suojelemiseksi, se harkitsee vakavasti myös kansalaisten etuja sekä ottaa huomioon unionin sitoutumisen avoimuuden laajentamiseen samalla ja kaikki asiaa koskevat säännöt ja määräykset;

20.  toteaa, että asiakirjojen saatavuutta koskevan seitsemän evätyn pyynnön osalta esitettiin uudistettu pyyntö, jonka jälkeen neljässä tapauksessa myönnettiin osittainen; tutustumisoikeus;

Tärkeimmät saavutukset

21.  on tyytyväinen viraston vuonna 2016 määrittämiin kolmeen keskeiseen saavutukseen, jotka ovat seuraavat:

   se järjesti perusoikeusfoorumin, joka on sen suurin tapahtuma ja johon kokoontui 700 osallistujaa neljäksi päiväksi keskustelemaan siitä, miten osallisuutta, pakolaisten suojelua ja digitaalista aikakautta koskevat kolme aihealuetta liittyvät toisiinsa;
   se antoi kuusi oikeudellista lausuntoa avustaakseen parlamenttia lainsäädäntöasioita tai toimintapolitiikkoja koskevien kantojen laatimisessa;
   se noudatti strategista ensisijaista tavoitettaan kehittää perusoikeuksia koskeviin kiireellisiin tilanteisiin oikea-aikaisia täsmäratkaisuja, julkisti kuukausittain raportteja pakolaiskriisin pahiten koettelemien jäsenvaltioiden tilanteesta ja lähetti asiantuntijoita Kreikkaan antaakseen unionin toimijoille ja paikallisille toimijoille perusoikeuksia koskevaa asiantuntija-apua paikan päällä;

Sisäinen valvonta

22.  toteaa, että vuonna 2016 virasto toteutti useita toimenpiteitä, joilla parannettiin sisäisen valvonnan standardin nro 5 (ICS 5 tavoitteet, suoritusindikaattorit), sisäisen valvonnan standardin nro 11 (ICS 11 asiakirjahallinto) ja toiminnan jatkuvuutta koskevan sisäisen valvonnan standardin tehokasta täytäntöönpanoa; toteaa, että raportointivuoden loppuun mennessä kyseisiin toimenpiteisiin oli ryhdytty ja niitä oli pantu asteittain täytäntöön;

23.  toteaa, että joulukuussa 2016 tehtiin sisäinen kuiluanalyysi, jonka tarkoituksena oli laatia yksityiskohtainen arvio sisäisen valvonnan standardien noudattamisasteesta; panee tyytyväisenä merkille, että virasto totesi täytäntöönpanoasteen perusteella noudattamisen olleen lähes täysimääräistä ja että lisätoimenpiteet odotettiin saatavan täysimääräisesti toteutettua vuoden 2017 loppuun mennessä; kehottaa virastoa tiedottamaan vastuuvapauden myöntävälle viranomaiselle näiden toimenpiteiden täytäntöönpanosta;

24.  toteaa, että tilintarkastustuomioistuimen kertomuksen mukaan (valtuutettujen) tulojen ja menojen hyväksyjien viralliset valtuutukset ja edelleenvaltuutukset eivät aina vastanneet ABAC-työnkulkujärjestelmien tapahtumien hyväksymiseen liittyviä oikeuksia; toteaa, että viraston mukaan virhe korjattiin ja käyttöön on otettu toimenpiteitä varmistamaan, että ABAC-järjestelmästä kuvastuvat vain sillä hetkellä hyväksytyt valtuutukset;

Sisäinen tarkastus

25.  panee tyytyväisenä merkille, että raportointikauden lopussa tehdyissä jälkitarkastuksissa ei paljastunut takaisin perittäviä määriä;

26.  toteaa, että komission sisäinen tarkastus (IAS) merkitsi toteutetuksi viimeisen avoimen suosituksen, joka annettiin henkilöstöhallintoa koskevan tarkastuksen aikana, ja että vuonna 2016 IAS ei tehnyt tarkastusta;

27.  panee tyytyväisenä merkille, että kustannustehokkaan ja ympäristöystävällisen työympäristön varmistamiseksi sekä hiilidioksidipäästöjen vähentämiseksi tai kompensoimiseksi virasto pyrkii parantamaan ympäristöjalanjälkeään asentamalla datakeskukseen ympäristöystävällisen jäähdytysjärjestelmän, jolla tehostetaan lämmitysjärjestelmää ja jonka tuloksena kulutus on pienempi, tekemällä sopimuksen uusituvia energialähteitä käyttävän vaihtoehtoisen sähköntoimittajan kanssa, edistämällä vaihtoehtoisia tapoja, joilla työntekijät voivat tulla töihin, tarjoamalla pysäköintipaikkoja polkupyörille, edistämällä ja toteuttamalla ympäristöä säästäviä julkisia hankintoja tietyissä julkisissa tarjouskilpailumenettelyissä, kuten tieto- ja viestintäteknisten laitteistojen ja siivouspalvelujen hankinta, edistämällä kierrätystä ja kierrätetyn paperin ja muiden kierrätettyjen materiaalien käyttöä ja ottamalla käyttöön LED-tekniikkaan perustuvat valot;

28.  toteaa, että virasto on tietoinen brexitistä johtuvista taloudellisista riskeistä, koska taloudellisten resurssien mahdollinen menettäminen voi vaikuttaa viraston operatiivisiin toimiin; toteaa, että virasto voi mahdollisesti pienentää tämän taloudellisen menetyksen vaikutusta siitä syystä, että Yhdistynyt kuningaskunta ei kuulu sen operatiivisten tutkimustoimien piiriin; toteaa kuitenkin, että taloudellisten menetysten odotetaan olevan suurempia kuin tutkimustoimien rajoittamisesta koituvat säästöt;

29.  toteaa, että virasto on tietoinen brexitistä johtuvista operatiivisista riskeistä ja mahdollisesta kilpailukyvyn vähentymisestä, koska useat toimintaan liittyvät alihankkijat ovat sijoittautuneet Yhdistyneen kuningaskuntaan ja koska henkilöstöstä poistuvat ammattitaitoiset Ison-Britannian kansalaiset; kehottaa virastoa toimimaan kiinteässä yhteistyössä komission kanssa brexit-neuvottelujen suhteen, jotta voidaan valmistautua riittävästi minimoimaan mahdolliset kielteiset toiminnalliset ja rahoitusvaikutukset;

30.  korostaa, että virasto antoi kuusi oikeudellista lausuntoa auttaakseen parlamenttia lainsäädäntöehdotuksia tai toimintapolitiikkaa koskevien kantojen laatimisessa ja että neljä näistä lausunnoista koskee käynnissä olevaa Euroopan yhteisen turvapaikkajärjestelmän uudelleentarkastelua;

31.  pitää myönteisenä, että virasto jatkaa unionin romanien tilanteen selvittämistä; pitää tässä yhteydessä myönteisenä erityisesti sitä, että on julkaistu toinen unionin vähemmistöjä ja syrjintää kartoittava selvitys, jossa on kerätty tietoja lähes 34 000:sta romanitaloudessa elävästä henkilöstä yhdeksässä jäsenvaltiossa ja joka perustuu lähes 8 000 romanin suulliseen haastatteluun;

o
o   o

32.  viittaa vastuuvapauden myöntämistä koskevaan päätökseen liittyvien muiden, luonteeltaan yleisten huomautusten osalta erillisvirastojen toiminnan tuloksellisuudesta, varainhoidosta ja sen valvonnasta 18. huhtikuuta 2018(2) antamaansa päätöslauselmaan.

(1)EUVL C 230, 24.6.2016, s. 1.
(2)Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2018)0133.

Päivitetty viimeksi: 4. joulukuuta 2018Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö