Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2017/2149(DEC)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0093/2018

Texte depuse :

A8-0093/2018

Dezbateri :

PV 18/04/2018 - 10
CRE 18/04/2018 - 10

Voturi :

PV 18/04/2018 - 12.58

Texte adoptate :

P8_TA(2018)0163

Texte adoptate
PDF 356kWORD 56k
Miercuri, 18 aprilie 2018 - Strasbourg
Descărcarea de gestiune 2016: Agenția pentru Drepturi Fundamentale a UE (FRA)
P8_TA(2018)0163A8-0093/2018
Decizie
 Decizie
 Rezoluţie

1. Decizia Parlamentului European din 18 aprilie 2018 privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenției pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene aferent exercițiului financiar 2016 (2017/2149(DEC))

Parlamentul European,

–  având în vedere conturile anuale finale ale Agenției pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2016,

–  având în vedere Raportul Curții de Conturi privind conturile anuale ale Agenției pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2016, însoțit de răspunsul Agenției(1),

–  având în vedere declarația de asigurare(2) privind fiabilitatea conturilor și legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente întocmită de Curtea de Conturi pentru exercițiul 2016 în temeiul articolului 287 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere Recomandarea Consiliului din 20 februarie 2018 privind descărcarea de gestiune a Agenției în ceea ce privește execuția bugetară pentru exercițiul financiar 2016 (05941/2018 – C8-0059/2018),

–  având în vedere articolul 319 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii și de abrogare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului(3), în special articolul 208,

–  având în vedere Regulamentul (CE) nr. 168/2007 al Consiliului din 15 februarie 2007 privind înființarea Agenției pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene(4), în special articolul 21,

–  având în vedere Regulamentul delegat (UE) nr. 1271/2013 al Comisiei din 30 septembrie 2013 privind Regulamentul financiar cadru pentru organismele menționate la articolul 208 din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului(5), în special articolul 108,

–  având în vedere articolul 94 și anexa IV la Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru control bugetar și avizul Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne (A8-0093/2018),

1.  acordă directorului Agenției pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenției aferent exercițiului financiar 2016;

2.  își prezintă observațiile în cadrul rezoluției de mai jos;

3.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta decizie împreună cu rezoluția Parlamentului, ca parte integrantă a acesteia, directorului Agenției pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene, Consiliului, Comisiei și Curții de Conturi și de a asigura publicarea acestora în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (seria L).

(1) JO C 417, 6.12.2017, p. 228.
(2) JO C 417, 6.12.2017, p. 228.
(3) JO L 298, 26.10.2012, p. 1.
(4) JO L 53, 22.2.2007, p. 1.
(5) JO L 328, 7.12.2013, p. 42.


2. Decizia Parlamentului European din 18 aprilie 2018 privind închiderea conturilor Agenției pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2016 (2017/2149(DEC))

Parlamentul European,

–  având în vedere conturile anuale finale ale Agenției pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2016,

–  având în vedere Raportul Curții de Conturi privind conturile anuale ale Agenției pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2016, însoțit de răspunsul Agenției(1),

–  având în vedere declarația de asigurare(2) privind fiabilitatea conturilor și legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente întocmită de Curtea de Conturi pentru exercițiul 2016 în temeiul articolului 287 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere Recomandarea Consiliului din 20 februarie 2018 privind descărcarea de gestiune a Agenției în ceea ce privește execuția bugetară pentru exercițiul financiar 2016 (05941/2018 – C8-0059/2018),

–  având în vedere articolul 319 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii și de abrogare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului(3), în special articolul 208,

–  având în vedere Regulamentul (CE) nr. 168/2007 al Consiliului din 15 februarie 2007 privind înființarea Agenției pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene(4), în special articolul 21,

–  având în vedere Regulamentul delegat (UE) nr. 1271/2013 al Comisiei din 30 septembrie 2013 privind Regulamentul financiar cadru pentru organismele menționate la articolul 208 din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului(5), în special articolul 108,

–  având în vedere articolul 94 și anexa IV la Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru control bugetar și avizul Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne (A8-0093/2018),

1.  aprobă închiderea conturilor Agenției pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2016;

2.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta decizie directorului Agenției pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene, Consiliului, Comisiei și Curții de Conturi și de a asigura publicarea acesteia în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (seria L).

(1) JO C 417, 6.12.2017, p. 228.
(2) JO C 417, 6.12.2017, p. 228.
(3) JO L 298, 26.10.2012, p. 1.
(4) JO L 53, 22.2.2007, p. 1.
(5) JO L 328, 7.12.2013, p. 42.


3. Rezoluția Parlamentului European din 18 aprilie 2018 conținând observațiile care fac parte integrantă din decizia privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenției pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene aferent exercițiului financiar 2016 (2017/2149(DEC))

Parlamentul European,

–  având în vedere decizia sa privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenției pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene aferent exercițiului financiar 2016,

–  având în vedere articolul 94 și anexa IV la Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru control bugetar și avizul Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne (A8-0093/2018),

A.  întrucât, în contextul procedurii de descărcare de gestiune, autoritatea care acordă descărcarea de gestiune subliniază că este deosebit de important să se consolideze și mai mult legitimitatea democratică a instituțiilor Uniunii prin îmbunătățirea transparenței și a răspunderii, prin punerea în aplicare a principiului întocmirii bugetului în funcție de performanțe și prin buna administrare a resurselor umane;

B.  întrucât, potrivit situației veniturilor și cheltuielilor sale(1), bugetul definitiv al Agenției pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene (denumită în continuare „Agenția”) aferent exercițiului financiar 2016 a fost de 21 603 000 EUR, aproximativ același cuantum ca în 2015; întrucât bugetul Agenției provine aproape în întregime din bugetul Uniunii;

C.  întrucât, în raportul său privind conturile anuale ale Agenției pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2016 („raportul Curții”), Curtea de Conturi („Curtea”) a declarat că a obținut asigurări rezonabile cu privire la fiabilitatea conturilor anuale ale Agenției și cu privire la legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente,

Gestiunea bugetară și financiară

1.  constată cu satisfacție că eforturile de monitorizare a bugetului din cursul exercițiului financiar 2016 au dus la o rată de execuție bugetară de 100 %, aceeași ca în anul anterior, și că rata de execuție a creditelor de plată a fost de 73,21 %, ceea ce reprezintă o majorare de 1,59 % comparativ cu anul anterior; observă că nivelul total ridicat al creditelor angajate demonstrează angajarea la timp a acestora;

Credite de angajament și reportări

2.  observă că, potrivit raportului Curții, nivelul creditelor de angajament reportate în 2017 la Titlul III (cheltuieli operaționale) a fost din nou foarte înalt, ridicându-se la 5 200 000 EUR (68 %), față de 5 700 000 EUR (70 %) în anul anterior; ia act de faptul că, potrivit raportului Curții, aceste credite reportate reflectă în general natura activităților Agenției, care implică finanțarea unor studii ce se întind pe mai multe luni, depășind uneori sfârșitul anului;

3.  constată că rata de execuție a creditelor reportate din 2015 în 2016 a fost de 96,73 %, ceea ce înseamnă că rata de anulare a rămas la un nivel scăzut, de 3,27 %;

4.  observă că reportările sunt adesea justificate parțial sau în totalitate de natura multianuală a programelor operaționale ale agențiilor și nu indică neapărat deficiențe în planificarea și execuția bugetului și nici nu contravin întotdeauna principiului bugetar al anualității, mai ales dacă sunt prevăzute din timp de către Agenție și comunicate Curții;

Transferuri

5.  ia act de faptul că, în 2016, Consiliului de administrație i-a fost prezentat spre aprobare un transfer bugetar și că suma totală transferată de la un titlu la altul în urma acestui transfer a fost de 297 714 EUR; constată, de asemenea, că aceste transferuri au fost legate, în principal, de realocarea excedentului din cadrul cheltuielilor administrative către proiectele operaționale; constată cu satisfacție că nivelul și natura transferurilor din 2016 s-au menținut în limitele normelor financiare;

Politica în materie de personal

6.  ia act de faptul că, potrivit Agenției, schema sa de personal a fost mărită prin adăugarea a două noi posturi de administratori în domeniile migrației, integrării și protecției refugiaților și că un post de asistent a fost eliminat în conformitate cu obligația de reducere cu 5 % a personalului; ia act, cu toate acestea, de faptul că Agenția a mărit numărul de posturi de agenți contractuali cu patru;

7.  constată, conform schemei de personal, că, la 31 decembrie 2016, erau ocupate 70 de posturi temporare (din cele 74 de posturi autorizate de la bugetul Uniunii); ia act de faptul că, în plus, în 2016, personalul Agenției număra 9 experți naționali detașați și 30 de agenți contractuali;

8.  ia act de faptul că 49,3 % dintre agenții temporari ai Agenției sunt femei și 50,7% sunt bărbați; regretă, cu toate acestea, dezechilibrul semnificativ din cele șase posturi de conducere ale Agenției, unde raportul este de o femeie la cinci bărbați; invită Agenția să urmărească să asigure, la nivelul posturilor de conducere, o componență a personalului mai echilibrată din punctul de vedere al genului;

9.  observă că, în medie, personalul Agenției a fost în concediu medical pentru o perioadă totală de 9,2 de zile în 2016 și că 97 din 109 persoane au fost cel puțin o zi în concediu medical; ia act de faptul că Agenția a organizat o zi de activitate externă și că sprijină alte activități privind starea de bine a personalului; invită Agenția să consulte serviciul medical cu privire la modalitatea de reducere a absențelor de la locul de muncă din cauza concediului medical;

10.  ia act cu satisfacție de faptul că Agenția investește în protecția demnității persoanei și în prevenirea hărțuirii psihologice și sexuale și că a organizat două sesiuni de formare pentru angajații nou-veniți și o sesiune de actualizare pentru ceilalți angajați; ia act cu satisfacție de faptul că persoanele de încredere au menținut o prezență vizibilă și că conducerea a reamintit tuturor angajaților de existența politicii și a rețelei la diferite intervale de timp;

11.  constată că Agenția nu păstrează date statistice cu privire la cazurile aduse la cunoștința persoanelor de încredere, însă nu au fost semnalate cazuri de hărțuire, nu a existat nicio anchetă privind astfel de cazuri și niciun astfel de caz nu a ajuns în instanță în 2016;

12.  ia act de faptul că Agenția nu dispune de niciun vehicul oficial;

Prevenirea și gestionarea conflictelor de interese, transparența și democrația

13.  ia act de faptul că, potrivit Agenției, pe lângă Statutul funcționarilor, aceasta a introdus un ghid practic privind gestionarea și prevenirea conflictelor de interese, care se adresează angajaților săi și oferă o gamă largă de informații și sfaturi pe teme variate; constată, de asemenea, că Agenția asigură în mod regulat cursuri de formare obligatorii pentru angajații săi pe teme ca etica și integritatea și publică CV-urile și declarațiile de interese ale tuturor membrilor activi ai Consiliului său de administrație, ai Comitetului științific și ai echipei de conducere;

14.  observă că Agenția aplică Codul bunei conduite administrative, că evaluează verificările intereselor financiare declarate de echipa de conducere, de membrii Consiliului de administrație și de membrii Comitetului științific și că publică declarațiile de interese pe site-ul internet al Agenției ca parte a politicii sale privind prevenirea și gestionarea conflictelor de interese;

15.  ia act de faptul că procesele-verbale ale reuniunilor Consiliului de administrație sunt publicate pe site-ul internet al Agenției;

16.  ia act de faptul că Agenția a creat o serie de instrumente pentru protecția angajaților în general și pentru avertizorii de integritate în special; constată că Agenția aplică în prezent, prin analogie, orientările Comisiei privind avertizarea de integritate, în conformitate cu Decizia nr. 2012/04 a Comitetului său executiv;

17.  ia act de faptul că, potrivit Agenției, în contextul strategiei antifraudă a fost pusă în aplicare o evaluare specifică a riscului de fraudă, care a dus la un plan de acțiune ce a fost implementat integral și este monitorizat în permanență; ia act cu satisfacție de faptul că aceasta a avut rezultate semnificative în materie de sensibilizare prin elaborarea și furnizarea de formare internă în domeniul prevenirii fraudei pe baza unor materiale furnizate de Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF);

18.  salută introducerea unui punct referitor la transparență, responsabilitate și integritate în raportul anual de activitate al Agenției pe 2016;

19.  constată că, în 2016, Agenția a primit 20 de cereri de acces la documente și că a acordat acces integral la 22 de documente, acces parțial la 120 documente și a refuzat accesul la 68 documente pe motivul „protecției vieții private și a integrității individului” și „protecției intereselor comerciale”; se așteaptă ca, atunci când ia o decizie cu privire la limitarea accesului la documente din motive legate de protecția intereselor comerciale, Agenția să aibă în vedere cu seriozitate și interesul cetățenilor și angajamentul Uniunii de a crește nivelul de transparență, ținând seama, de asemenea, de toate normele și reglementările aplicabile;

20.  constată că șapte din cererile refuzate de acces la documente au făcut obiectul unei cereri de confirmare, după care s-a acordat acces parțial la patru dintre ele;

Principalele realizări

21.  salută principalele trei realizări identificate de Agenție în 2016, și anume:

   a organizat Forumul privind drepturile fundamentale, cel mai mare eveniment organizat de aceasta, care a reunit peste 700 de participanți pe parcursul a patru zile de dezbateri cu privire la modul în care cele trei teme - incluziunea, protecția refugiaților și era digitală - sunt conectate;
   a prezentat șase avize juridice pentru a sprijini Parlamentul în dezvoltarea pozițiilor sale cu privire la politici sau la dosarele legislative;
   în conformitate cu prioritatea sa strategică de a elabora în timp util răspunsuri specifice pentru situațiile de urgență legate de drepturile fundamentale, a publicat rapoarte lunare privind situația din statele membre cele mai afectate de criza refugiaților și a trimis experți în Grecia pentru a sprijini la fața locului personalul Uniunii și actorii locali cu cunoștințe specializate în materie de drepturi fundamentale;

Controalele interne

22.  constată că, în 2016, Agenția a prevăzut o serie de măsuri pentru îmbunătățirea implementării efective a standardului de control intern (SCI) nr. 5 „Obiective, indicatori de performanță”, a standardului de control intern nr. 11 „Gestionarea documentelor” și a standardului de control intern privind „Continuitatea activității”; constată că până la sfârșitul anului de raportare, aceste măsuri au fost întreprinse și puse în aplicare în mod progresiv;

23.  observă că, în decembrie 2016, a fost realizată în cadru intern o analiză a lacunelor cu scopul de a prezenta o evaluare detaliată a nivelului de respectare a normelor de control intern; ia act cu satisfacție de faptul că Agenția a identificat un nivel de punere în aplicare aproape deplin și că se aștepta ca măsuri suplimentare să fie puse în aplicare integral până la sfârșitul lui 2017; invită Agenția să informeze autoritatea care acordă descărcarea de gestiune cu privire la punerea în aplicare a acestor acțiuni;

24.  observă că, potrivit raportului Curții, delegările și subdelegările oficiale acordate de către ordonatorii de credite (delegați) nu au corespuns de fiecare dată drepturilor de autorizare pentru operațiuni în cadrul sistemului de flux de lucru ABAC („ABAC workflow system”); constată din răspunsul Agenției că eroarea a fost corectată și că s-au instituit măsuri pentru a se asigura că în ABAC indică numai delegările valabile în prezent.

Auditul intern

25.  constată cu satisfacție că, la sfârșitul perioadei de raportare, rezultatele controalelor ex post nu au demonstrat existența niciunei sume de recuperat;

26.  ia act de faptul că Serviciul de audit intern al Comisiei (IAS) a închis ultima recomandare deschisă semnalată în cursul auditului privind gestionarea resurselor umane și că, în 2016, IAS nu a efectuat niciun audit;

27.  ia act cu satisfacție de faptul că pentru a asigura un loc de muncă ecologic și eficient din punctul de vedere al costurilor, precum și reducerea și compensarea emisiilor de CO2, Agenția depune eforturi pentru îmbunătățirea amprentei sale ecologice prin instalarea unui sistem de răcire ecologic al Centrului de date care va îmbunătăți sistemul de încălzire și va duce la scăderea consumului, prin contractarea unui furnizor alternativ de energie electrică care utilizează surse regenerabile, prin promovarea unor modalități alternative pentru angajații care fac naveta pentru a lucra, furnizând locuri de parcare pentru biciclete, prin promovarea și punerea în aplicare a achizițiilor publice ecologice în anumite proceduri de licitație precum achiziționarea de echipamente TIC și serviciile de curățenie, prin promovarea reciclării și utilizării hârtiei reciclate și a altor materiale și prin introducerea tehnologiei LED;

28.  ia act de faptul că Agenția recunoaște riscurile financiare generate de Brexit, având în vedere că pierderile potențiale de resurse financiare ar putea avea un impact asupra activităților operaționale ale Agenției; ia act de faptul că Agenția ar putea reduce impactul acestei pierderi financiare grație faptului că activitățile sale de cercetare operațională nu vor include Regatul Unit; constată, cu toate acestea, că pierderile financiare sunt estimate a fi mai ridicate decât economiile generate de limitarea activităților de cercetare;

29.  ia act de faptul că Agenția recunoaște riscurile operaționale generate de Brexit și potențiala reducere a concurenței asociată Brexitului, având în vedere că o serie de contractanți operaționali sunt situați în Regatul Unit, precum și pierderea de angajați britanici experimentați; invită Agenția să lucreze în strânsă cooperare cu Comisia în ceea ce privește negocierile referitoare la Brexit, astfel încât să fie suficient de pregătită pentru a reduce la minimum orice impact operațional sau financiar negativ care ar putea apărea;

30.  subliniază că s-au emis șase avize juridice pentru a ajuta Parlamentul European în elaborarea pozițiilor sale referitoare la propuneri legislative sau la politici, dintre care patru au vizat reexaminări în curs ale sistemului european comun de azil;

31.  salută faptul că Agenția a continuat să analizeze situația populației rome din Uniune; salută, în această privință, în special publicarea celui de-al doilea sondaj al Uniunii Europene privind minoritățile și discriminarea, ce prezintă informații cu privire la aproximativ 34 000 de persoane de etnie romă, din nouă state membre, rezultate din aproape 8 000 de interviuri directe cu persoane de etnie romă;

o
o   o

32.  face trimitere, pentru alte observații cu caracter orizontal care însoțesc decizia privind descărcarea de gestiune, la Rezoluția sa din 18 aprilie 2018(2) referitoare la performanțele, gestiunea financiară și controlul agențiilor.

(1) JO C 230, 24.6.2016, p. 1.
(2) Texte adoptate, P8_TA(2018)0133.

Ultima actualizare: 4 decembrie 2018Aviz juridic - Politica de confidențialitate