Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2017/2149(DEC)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0093/2018

Predkladané texty :

A8-0093/2018

Rozpravy :

PV 18/04/2018 - 10
CRE 18/04/2018 - 10

Hlasovanie :

PV 18/04/2018 - 12.58

Prijaté texty :

P8_TA(2018)0163

Prijaté texty
PDF 361kWORD 49k
Streda, 18. apríla 2018 - Štrasburg Finálna verzia
Absolutórium za rok 2016: Agentúra Európskej únie pre základné práva (FRA)
P8_TA(2018)0163A8-0093/2018
Rozhodnutie
 Rozhodnutie
 Uznesenie

1. Rozhodnutie Európskeho parlamentu z 18. apríla 2018 o absolutóriu za plnenie rozpočtu Agentúry Európskej únie pre základné práva za rozpočtový rok 2016 (2017/2149(DEC))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na konečnú ročnú účtovnú závierku Agentúry Európskej únie pre základné práva za rozpočtový rok 2016,

–  so zreteľom na správu Dvora audítorov o overení ročnej účtovnej závierky Agentúry Európskej únie pre základné práva za rozpočtový rok 2016 spolu s odpoveďou agentúry(1),

–  so zreteľom na vyhlásenie o vierohodnosti(2) vedenia účtov a zákonnosti a riadnosti príslušných operácií, ktoré poskytol Dvor audítorov za rozpočtový rok 2016 v súlade s článkom 287 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na odporúčanie Rady z 20. februára 2018 o udelení absolutória agentúre za plnenie rozpočtu za rozpočtový rok 2016 (05941/2018 – C8-0059/2018),

–  so zreteľom na článok 319 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(3), a najmä na jeho článok 208,

–  so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 168/2007 z 15. februára 2007, ktorým sa zriaďuje Agentúra Európskej únie pre základné práva(4), a najmä na jeho článok 21,

–  so zreteľom na delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 1271/2013 z 30. septembra 2013 o rámcovom nariadení o rozpočtových pravidlách pre subjekty uvedené v článku 208 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012(5), a najmä na jeho článok 108,

–  so zreteľom na článok 94 a prílohu IV k rokovaciemu poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu a stanovisko Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci (A8-0093/2018),

1.  udeľuje absolutórium riaditeľovi Agentúry Európskej únie pre základné práva za plnenie rozpočtu agentúry za rozpočtový rok 2016;

2.  uvádza svoje poznámky v priloženom uznesení;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie a uznesenie, ktoré je jeho neoddeliteľnou súčasťou, riaditeľovi Agentúry Európskej únie pre základné práva, Rade, Komisii a Dvoru audítorov a aby zabezpečil ich uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie (v sérii L).

(1) Ú. v. EÚ C 417, 6.12.2017, s. 228.
(2) Ú. v. EÚ C 417, 6.12.2017, s. 228.
(3) Ú. v. EÚ L 298, 26.10.2012, s. 1.
(4) Ú. v. EÚ L 53, 22.2.2007, s. 1.
(5) Ú. v. EÚ L 328, 7.12.2013, s. 42.


2. Rozhodnutie Európskeho parlamentu z 18. apríla 2018 o účtovnej závierke Agentúry Európskej únie pre základné práva za rozpočtový rok 2016 (2017/2149(DEC))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na konečnú ročnú účtovnú závierku Agentúry Európskej únie pre základné práva za rozpočtový rok 2016,

–  so zreteľom na správu Dvora audítorov o overení ročnej účtovnej závierky Agentúry Európskej únie pre základné práva za rozpočtový rok 2016 spolu s odpoveďou agentúry(1),

–  so zreteľom na vyhlásenie o vierohodnosti(2) vedenia účtov a zákonnosti a riadnosti príslušných operácií, ktoré poskytol Dvor audítorov za rozpočtový rok 2016 v súlade s článkom 287 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na odporúčanie Rady z 20. februára 2018 o udelení absolutória agentúre za plnenie rozpočtu za rozpočtový rok 2016 (05941/2018 – C8-0059/2018),

–  so zreteľom na článok 319 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(3), a najmä na jeho článok 208,

–  so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 168/2007 z 15. februára 2007, ktorým sa zriaďuje Agentúra Európskej únie pre základné práva(4), a najmä na jeho článok 21,

–  so zreteľom na delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 1271/2013 z 30. septembra 2013 o rámcovom nariadení o rozpočtových pravidlách pre subjekty uvedené v článku 208 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012(5), a najmä na jeho článok 108,

–  so zreteľom na článok 94 a prílohu IV k rokovaciemu poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu a stanovisko Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci (A8-0093/2018),

1.  schvaľuje účtovnú závierku Agentúry Európskej únie pre základné práva za rozpočtový rok 2016;

2.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie riaditeľovi Agentúry Európskej únie pre základné práva, Rade, Komisii a Dvoru audítorov a aby zabezpečil jeho uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie (v sérii L).

(1) Ú. v. EÚ C 417, 6.12.2017, s. 228.
(2) Ú. v. EÚ C 417, 6.12.2017, s. 228.
(3) Ú. v. EÚ L 298, 26.10.2012, s. 1.
(4) Ú. v. EÚ L 53, 22.2.2007, s. 1.
(5) Ú. v. EÚ L 328, 7.12.2013, s. 42.


3. Uznesenie Európskeho parlamentu z 18. apríla 2018 s poznámkami, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou rozhodnutia o absolutóriu za plnenie rozpočtu Agentúry Európskej únie pre základné práva za rozpočtový rok 2016 (2017/2149(DEC))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na svoje rozhodnutie o absolutóriu za plnenie rozpočtu Agentúry Európskej únie pre základné práva za rozpočtový rok 2016,

–  so zreteľom na článok 94 a prílohu IV k rokovaciemu poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu a stanovisko Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci (A8-0093/2018),

A.  keďže v súvislosti s postupom udeľovania absolutória orgán udeľujúci absolutórium zdôrazňuje osobitný význam ďalšieho posilňovania demokratickej legitímnosti inštitúcií Únie prostredníctvom zlepšenia transparentnosti a zodpovednosti a prostredníctvom koncepcie pre zostavovanie rozpočtu na základe výkonnosti a dobrého riadenia ľudských zdrojov;

B.  keďže podľa výkazu príjmov a výdavkov(1) predstavoval konečný rozpočet Agentúry Európskej únie pre základné práva (ďalej len „agentúra“) za rozpočtový rok 2016 sumu 21 603 000 EUR, čo je približne rovnaká suma ako v roku 2015; keďže rozpočet agentúry pochádza takmer výlučne z rozpočtu Únie;

C.  keďže Dvor audítorov vo svojej správe o overení ročnej účtovnej závierky Agentúry Európskej únie pre základné práva za rozpočtový rok 2016 (ďalej len „správa Dvora audítorov“) vyhlásil, že získal primeranú istotu o tom, že účtovná závierka agentúry je spoľahlivá a že príslušné operácie sú zákonné a riadne;

Rozpočtové a finančné hospodárenie

1.  s uspokojením konštatuje, že úsilie o monitorovanie rozpočtu v rozpočtovom roku 2016 prinieslo rovnako ako rok predtým mieru plnenia rozpočtu na úrovni 100 % a že miera plnenia platobných rozpočtových prostriedkov bola 73,21 %, čo predstavuje v porovnaní s predchádzajúcim rokom zvýšenie o 1,59 %; uznáva, že z vysokej celkovej miery viazaných rozpočtových prostriedkov vyplýva, že záväzky boli prijaté včas;

Záväzky a prenosy

2.  konštatuje, že podľa správy Dvora audítorov miera viazaných rozpočtových prostriedkov prenesených do roku 2017 v hlave III (administratívne výdavky) bola opäť veľmi vysoká, a to 5 200 000 EUR (68 %) v porovnaní so sumou 5 700 000 EUR (70 %) v predchádzajúcom roku; konštatuje, že podľa správy Dvora audítorov tieto prenosy odzrkadľujú najmä charakter činností agentúry, ktoré zahŕňajú financovanie štúdií, ktorých realizácia trvá mnoho mesiacov a často prekračuje koniec roka;

3.  konštatuje, že miera plnenia rozpočtových prostriedkov prenesených z roku 2015 do roku 2016 dosiahla 96,73 %, čo znamená, že miera zrušených rozpočtových prostriedkov je naďalej nízka na úrovni 3,27 %;

4.  poznamenáva, že prenosy sú často čiastočne alebo v plnej miere odôvodnené viacročným charakterom operačných programov agentúr a nemusia preto nevyhnutne znamenať, že sa v plánovaní a plnení rozpočtu vyskytujú nedostatky, a nie sú ani nevyhnutne v rozpore so zásadou ročnej platnosti rozpočtu, najmä ak ich agentúra vopred naplánuje a oznámi Dvoru audítorov;

Presuny

5.  konštatuje, že v roku 2016 bol správnej rade predložený na schválenie jeden rozpočtový presun a že celková suma tohto presunu medzi hlavami rozpočtu bola 297 714 EUR; ďalej poznamenáva, že tieto presuny súviseli najmä s prerozdelením prebytku vzniknutého v oblasti administratívnych výdavkov na operačné projekty; s uspokojením konštatuje, že úroveň a charakter presunov zostali v roku 2016 v rámci obmedzení rozpočtových pravidiel;

Personálna politika

6.  berie na vedomie, že podľa agentúry sa jej plán pracovných miest rozšíril o dve nové miesta administrátora v oblasti migrácie, integrácie a ochrany utečencov a že v súlade s požadovaným znížením počtu zamestnancov o 5 % bolo zrušené jedno asistentské miesto; konštatuje však, že agentúra zvýšila počet pracovných miest pre zmluvných zamestnancov o štyri nové miesta;

7.  konštatuje, že podľa plánu pracovných miest bolo k 31. decembru 2016 obsadených 70 dočasných pracovných miest (zo 74 pracovných miest schválených v rámci rozpočtu Únie); konštatuje, že v roku 2016 agentúra okrem toho zamestnávala 9 vyslaných národných expertov a 30 zmluvných zamestnancov;

8.  konštatuje, že 49,3 % dočasných zamestnancov agentúry sú ženy a 50,7 % muži; vyjadruje však poľutovanie nad výraznou nerovnováhou na šiestich pozíciách vo vrcholovom manažmente agentúry, kde je pomer jedna žena ku piatim mužom; vyzýva agentúru, aby sa snažila o zabezpečenie rodovo vyváženejšieho zloženia zamestnancov na vedúcich pozíciách;

9.  konštatuje, že zamestnanci agentúry mali v roku 2016 v priemere 9,2 dňa pracovné voľno zo zdravotných dôvodov a že 97 zo 109 zamestnancov malo minimálne jeden deň pracovné voľno zo zdravotných dôvodov; poznamenáva, že agentúra usporiadala deň teambuildingu pre zamestnancov a podporuje ďalšie zdraviu prospešné aktivity; vyzýva agentúru, aby s lekárskou službou prediskutovala, ako znížiť neprítomnosť v práci z dôvodu práceneschopnosti;

10.  s uspokojením konštatuje, že agentúra investuje do ochrany ľudskej dôstojnosti a prevencie psychického a sexuálneho obťažovania a že zorganizovala dve školenia pre nových zamestnancov a opakovacie školenie pre ostatných zamestnancov; s uspokojením konštatuje, že dôverní poradcovia sú naďalej viditeľne prítomní a že vedenie pri viacerých príležitostiach pripomenulo všetkým zamestnancom ich politiku a existenciu ich siete;

11.  konštatuje, že agentúra neuchováva štatistické údaje o prípadoch nahlásených dôverným poradcom, ale v roku 2016 neboli hlásené žiadne prípady obťažovania, ani neboli predmetom vyšetrovania alebo konania pred súdom;

12.  poznamenáva, že agentúra nedisponuje žiadnymi služobnými vozidlami;

Prevencia a riešenie konfliktov záujmov, transparentnosť a demokracia

13.  na základe informácií agentúry konštatuje, že agentúra zaviedla pre svojich zamestnancov okrem služobného poriadku praktickú príručku o riadení a prevencii konfliktov záujmov, ktorá ponúka rozsiahle informácie a poradenstvo o rôznych otázkach; ďalej poznamenáva, že agentúra pravidelne poskytuje povinnú odbornú prípravu zamestnancov v oblasti etiky a integrity a uverejňuje životopisy a vyhlásenia o záujmoch všetkých aktívnych členov svojej správnej rady, vedeckého výboru a riadiaceho tímu;

14.  konštatuje, že agentúra uplatňuje Kódex dobrej správnej praxe a že posudzuje kontroly týkajúce sa finančných záujmov deklarovaných manažmentom, členmi správnej rady a členmi vedeckého výboru a uverejňuje vyhlásenia o záujmoch na webovej stránke agentúry ako súčasť jej politiky v oblasti prevencie a riadenia konfliktov záujmov;

15.  poznamenáva, že zápisnice zo zasadnutí správnej rady sú uverejnené na webovom sídle agentúry;

16.  konštatuje, že agentúra zaviedla mnohé nástroje na ochranu zamestnancov vo všeobecnosti a osobitne oznamovateľov; konštatuje, že agentúra v súčasnosti analogicky vykonáva usmernenia Komisie týkajúce sa oznamovania protispoločenskej činnosti v súlade s rozhodnutím výkonnej rady č. 2012/04;

17.  berie na vedomie, že, ako uvádza agentúra, v rámci stratégie boja proti podvodom sa uskutočnilo osobitné posúdenie rizika podvodu, a to vyústilo vo vytvorenie akčného plánu, ktorý bol v plnej miere uskutočnený a je nepretržite monitorovaný; s uspokojením konštatuje, že agentúra dosiahla významné výsledky z hľadiska zvyšovania informovanosti vďaka príprave a realizácii interného školenia v oblasti predchádzania podvodom na základe materiálov, ktoré poskytol Európsky úrad pre boj proti podvodom (OLAF);

18.  víta skutočnosť, že agentúra do svojej výročnej správy o činnosti za rok 2016 zahrnula bod o transparentnosti, zodpovednosti a integrite;

19.  poznamenáva, že agentúra v roku 2016 prijala 20 žiadostí o prístup k dokumentom, pričom poskytla úplný prístup k 22 dokumentom, čiastočný prístup k 120 dokumentom a zamietla prístup k 68 dokumentom z dôvodu „ochrany súkromia a integrity jednotlivca“ a „ochrany obchodných záujmov“; očakáva, že agentúra pri rozhodovaní o obmedzení prístupu k dokumentom z dôvodu ochrany obchodných záujmov takisto s maximálnou vážnosťou zohľadňuje záujem občanov a záväzok Únie k väčšej transparentnosti, pričom berie do úvahy všetky príslušné právne predpisy;

20.  konštatuje, že 7 zamietnutých žiadostí o prístup k dokumentom bolo predmetom opakovanej žiadosti, po ktorej bol poskytnutý čiastočný prístup ku štyrom dokumentom;

Hlavné úspechy

21.  víta tri hlavné úspechy, ktoré agentúra zaznamenala v roku 2016, konkrétne:

   agentúra zorganizovala fórum o základných právach, svoje najväčšie podujatie, na ktorom sa zišlo vyše 700 účastníkov, aby počas štyroch dní diskutovali o prepojeniach témy začlenenia, ochrany utečencov a digitálneho veku;
   predložila šesť právnych stanovísk, aby pomohla Európskemu parlamentu pri vypracúvaní jeho stanovísk k legislatívnym spisom alebo politikám;
   v súlade so strategickou prioritou agentúry vypracúvať včasné a cielené reakcie na núdzové situácie týkajúce sa základných práv uverejnila mesačné správy o situácii v členských štátoch, ktoré sú najviac postihnuté utečeneckými krízami, a do Grécka vyslala odborných pracovníkov s cieľom poskytnúť aktérom Únie a miestnym aktérom na danom mieste odborné znalosti v oblasti základných práv;

Vnútorné kontroly

22.  poznamenáva, že v roku 2016 agentúra stanovila rad opatrení na zlepšenie účinného vykonávania normy vnútornej kontroly č. 5 Ciele, ukazovatele výkonnosti, normy č. 11 Správa dokumentov a normy Kontinuita činností; konštatuje, že do konca vykazovaného roka boli tieto opatrenia prijaté aj postupne vykonávané;

23.  berie na vedomie, že v decembri 2016 bola uskutočnená vnútorná analýza nedostatkov s cieľom poskytnúť podrobné posúdenie úrovne dodržiavania jednotlivých noriem vnútornej kontroly; s uspokojením konštatuje, že agentúra potvrdila úroveň ich dodržiavania v takmer maximálnej miere a že dodatočné opatrenia sa v plnej miere mali vykonať do konca roka 2017; vyzýva agentúru, aby informovala orgán udeľujúci absolutórium o vykonávaní týchto opatrení;

24.  poznamenáva, že ako sa uvádza v správe Dvora audítorov, formálne delegovanie a subdelegovanie povoľujúcimi úradníkmi (vymenovanými delegovaním) neboli vždy v súlade s povoľovacími právami v súvislosti s operáciami v systéme riadenia pracovných postupov ABAC; konštatuje, že podľa agentúry bola chyba odstránená a zaviedli sa opatrenia na zabezpečenie toho, aby systém ABAC zohľadňoval len delegovanie platné v súčasnosti;

Vnútorný audit

25.  s uspokojením konštatuje, že ku koncu vykazovaného obdobia neodhalili výsledky kontrol ex post žiadne sumy, ktoré by bolo treba vymáhať;

26.  konštatuje, že Útvar pre vnútorný audit (IAS) Komisie uzavrel posledné nesplnené odporúčanie, ktoré bolo predložené počas auditu riadenia ľudských zdrojov, a že v roku 2016 tento útvar nevykonal žiaden audit;

27.  s uspokojením konštatuje, že s cieľom zabezpečiť nákladovo efektívne pracovisko šetrné k životnému prostrediu a znižovať alebo kompenzovať emisie CO2 agentúra usiluje o zlepšenie svojej environmentálnej stopy, a to tak, že zaviedla ekologický systém chladenia dátového centra, ktorý podporí vykurovací systém a povedie k nižšej spotrebe, uzavrela zmluvu s alternatívnym poskytovateľom elektrickej energie, ktorý využíva obnoviteľné zdroje energie, ďalej podporuje alternatívne spôsoby dochádzania zamestnancov do práce poskytnutím parkovacích miest pre bicykle, podporuje a vykonáva zelené verejné obstarávanie pri určitých postupoch verejného obstarávania, napríklad pri obstarávaní vybavenia IKT a v prípade upratovacích služieb, propaguje recyklovanie a používanie recyklovaného papiera a iných materiálov a zaviedla osvetlenie technológie LED;

28.  konštatuje, že agentúra uznáva finančné riziká vyplývajúce z vystúpenia Spojeného kráľovstva z Únie, keďže prípadná strata finančných zdrojov by mohla mať dosah na operačné činnosti agentúry; poznamenáva, že agentúra by pravdepodobne mohla znížiť dosah takejto finančnej straty tým, že jej operačné výskumné činnosti nebudú zahŕňať Spojené kráľovstvo; konštatuje však, že sa očakáva, že finančná strata bude väčšia ako úspory vyplývajúce z obmedzenia výskumných činností;

29.  poznamenáva, že agentúra uznáva operačné riziká v dôsledku vystúpenia Spojeného kráľovstva z Únie a súvisiacu potenciálnu stratu v oblasti hospodárskej súťaže, pretože mnohí jej operační dodávatelia majú sídlo v Spojenom kráľovstve, ako aj stratu kvalifikovaných britských zamestnancov; vyzýva agentúru, aby úzko spolupracovala s Komisiou pri rokovaniach o vystúpení Spojeného kráľovstva z Únie, aby bola dostatočne pripravená, a tak minimalizovala akékoľvek negatívne operačné alebo finančné dôsledky, ktoré sa môžu vyskytnúť;

30.  zdôrazňuje doručenie šiestich právnych stanovísk, ktoré majú Európskemu parlamentu pomôcť pri vypracovaní jeho stanovísk k legislatívnym návrhom alebo politikám, z ktorých štyri sa týkajú prebiehajúcich preskúmaní spoločného európskeho azylového systému Únie;

31.  víta skutočnosť, že agentúra pokračovala vo výskume zameranom na situáciu Rómov v Únii; v tejto súvislosti víta najmä uverejnenie druhého Prieskumu Únie týkajúceho sa menšín a diskriminácie, ktorý zhromaždil informácie o takmer 34 000 osobách žijúcich v rómskych domácnostiach v deviatich členských štátoch, a to na základe osobných rozhovorov s takmer 8 000 Rómami;

o
o   o

32.  pokiaľ ide o ďalšie poznámky horizontálnej povahy, ktoré sú súčasťou rozhodnutia o absolutóriu, odvoláva sa na svoje uznesenie z 18. apríla 2018(2) o výkonnosti, finančnom hospodárení a kontrole agentúr.

(1) Ú. v. EÚ C 230, 24.6.2016, s. 1.
(2) Prijaté texty, P8_TA(2018)0133.

Posledná úprava: 4. decembra 2018Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia