Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2017/2164(DEC)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0108/2018

Внесени текстове :

A8-0108/2018

Разисквания :

PV 18/04/2018 - 10
CRE 18/04/2018 - 10

Гласувания :

PV 18/04/2018 - 12.59

Приети текстове :

P8_TA(2018)0164

Приети текстове
PDF 184kWORD 63k
Сряда, 18 април 2018 г. - Страсбург Окончателна версия
Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2016 г.: Европейска агенция за гранична и брегова охрана (Frontex)
P8_TA(2018)0164A8-0108/2018
Решение
 Решение
 Резолюция

1. Решение на Европейския парламент от 18 април 2018 г. относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската агенция за гранична и брегова охрана (Frontex) за финансовата 2016 година (2017/2164(DEC))

Европейският парламент,

—  като взе предвид окончателните годишни отчети на Европейската агенция за гранична и брегова охрана („Агенцията“) за финансовата 2016 г.,

—  като взе предвид доклада на Сметната палата относно годишните отчети на Европейската агенция за гранична и брегова охрана за финансовата 2016 година, придружен от отговора на Агенцията(1),

—  като взе предвид декларацията за достоверност(2) относно надеждността и точността на отчетите, както и законосъобразността и редовността на свързаните с тях операции, предоставена от Сметната палата за финансовата 2016 година в съответствие с член 287 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид препоръката на Съвета от 20 февруари 2018 г. относно освобождаването от отговорност на Агенцията във връзка с изпълнението на бюджета за финансовата 2016 година (05941/2018 – C8‑0074/2018),

—  като взе предвид член 319 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета(3), и по-специално член 208 от него,

—  като взе предвид Регламент (ЕО) № 2007/2004 на Съвета от 26 октомври 2004 г. за създаване на Европейска агенция за управление на оперативното сътрудничество по външните граници на държавите – членки на Европейския съюз(4), и по-специално член 30 от него,

—  като взе предвид Регламент (ЕС) 2016/1624 на Европейския парламент и на Съвета от 14 септември 2016 г. за европейската гранична и брегова охрана, за изменение на Регламент (ЕС) 2016/399 на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на Регламент (ЕО) № 863/2007 на Европейския парламент и на Съвета, Регламент (ЕО) № 2007/2004 на Съвета и Решение 2005/267/ЕО на Съвета(5), и по‑специално член 76 от него,

—  като взе предвид Делегиран регламент (ЕС) № 1271/2013 на Комисията от 30 септември 2013 г. относно рамковия Финансов регламент за органите, посочени в член 208 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета(6), и по-специално член 108 от него,

—  като взе предвид член 94 и приложение IV към своя Правилник дейността,

—  като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол и становището на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи (A8‑0108/2018),

1.  освобождава от отговорност изпълнителния директор на Европейската агенция за гранична и брегова охрана във връзка с изпълнението на бюджета на Агенцията за финансовата 2016 година;

2.  представя своите забележки в резолюцията по-долу;

3.  възлага на своя председател да предаде настоящото решение, както и резолюцията, която е неразделна част от него, на изпълнителния директор на Европейската агенция за гранична и брегова охрана, на Съвета, Комисията и Сметната палата и да осигури публикуването им в Официален вестник на Европейския съюз (серия L).

(1) ОВ C 417, 6.12.2017 г., стр. 233.
(2) ОВ C 417, 6.12.2017 г., стр. 233.
(3) OВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1.
(4) ОВ L 349, 25.11.2004 г., стр. 1.
(5) OВ L 251, 16.9.2016 г., стр. 1.
(6) OВ L 328, 7.12.2013 г., стр. 42.


2. Решение на Европейския парламент от 18 април 2018 г. относно приключването на сметките на Европейската агенция за гранична и брегова охрана (Frontex) за финансовата 2016 година (2017/2164(DEC))

Европейският парламент,

—  като взе предвид окончателните годишни отчети на Европейската агенция за гранична и брегова охрана („Агенцията“) за финансовата 2016 година,

—  като взе предвид доклада на Сметната палата относно годишните отчети на Европейската агенция за гранична и брегова охрана за финансовата 2016 година, придружен от отговора на Агенцията(1),

—  като взе предвид декларацията за достоверност(2) относно надеждността и точността на отчетите, както и законосъобразността и редовността на свързаните с тях операции, предоставена от Сметната палата за финансовата 2016 година в съответствие с член 287 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид препоръката на Съвета от 20 февруари 2018 г. относно освобождаването от отговорност на Агенцията във връзка с изпълнението на бюджета за финансовата 2016 година (05941/2018 – C8‑0074/2018),

—  като взе предвид член 319 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета(3), и по-специално член 208 от него,

—  като взе предвид Регламент (ЕО) № 2007/2004 на Съвета от 26 октомври 2004 г. за създаване на Европейска агенция за управление на оперативното сътрудничество по външните граници на държавите — членки на Европейския съюз(4), и по‑специално член 30 от него,

—  като взе предвид Регламент (ЕС) 2016/1624 на Европейския парламент и на Съвета от 14 септември 2016 г. за европейската гранична и брегова охрана, за изменение на Регламент (ЕС) 2016/399 на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на Регламент (ЕО) № 863/2007 на Европейския парламент и на Съвета, Регламент (ЕО) № 2007/2004 на Съвета и Решение 2005/267/ЕО на Съвета(5), и по‑специално член 76 от него,

—  като взе предвид Делегиран регламент (ЕС) № 1271/2013 на Комисията от 30 септември 2013 г. относно рамковия Финансов регламент за органите, посочени в член 208 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета(6), и по-специално член 108 от него,

—  като взе предвид член 94 и приложение IV към своя Правилник за дейността,

—  като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол и становището на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи (A8‑0108/2018),

1.  одобрява приключването на сметките на Европейската агенция за гранична и брегова охрана за финансовата 2016 година;

2.  възлага на своя председател да предаде настоящото решение на изпълнителния директор на Европейската агенция за гранична и брегова охрана, на Съвета, Комисията и Сметната палата и да осигури публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз (серия L).

(1) ОВ C 417, 6.12.2017 г., стр. 233.
(2) ОВ C 417, 6.12.2017 г., стр. 233.
(3) OВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1.
(4) ОВ L 349, 25.11.2004 г., стр. 1.
(5) OВ L 251, 16.9.2016 г., стр. 1.
(6) OВ L 328, 7.12.2013 г., стр. 42.


3. Резолюция на Европейския парламент от 18 април 2018 г., съдържаща забележките, които са неразделна част от решението за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската агенция за гранична и брегова охрана (Frontex) за финансовата 2016 година (2017/2164(DEC))

Европейският парламент,

—  като взе предвид своето решение за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската агенция за гранична и брегова охрана за финансовата 2016 година,

—  като взе предвид член 94 и приложение IV към своя Правилник за дейността,

—  като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол и становището на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи (A8-0108/2018),

А.  като има предвид, че в контекста на процедурата по освобождаване от отговорност органът по освобождаване от отговорност желае да подчертае особеното значение на по-нататъшното укрепване на демократичната легитимност на институциите на Съюза чрез повишаване на прозрачността и отчетността и прилагане на концепцията за бюджетиране, основано на изпълнението, и добро управление на човешките ресурси;

Б.  като има предвид, че според отчета за приходите и разходите(1) на Европейската агенция за гранична и брегова охрана („Агенцията“) нейният окончателен бюджет за финансовата 2016 година възлиза на 232 757 000 EUR, което представлява увеличение с 62,43% в сравнение с 2015 г.; като има предвид, че в отговор на миграционната криза, пред която е изправен Съюзът, мандатът на Агенцията беше разширен значително през 2016 г.;

В.  като има предвид, че според финансовите отчети на Агенцията общата вноска на Съюза в бюджета ѝ за 2016 г. възлиза на 218 686 000 EUR, което представлява увеличение с 63,78% в сравнение с 2015 г.;

Г.  като има предвид, че Сметната палата („Палатата“) заяви в своя доклад относно годишните отчети на Европейската агенция за гранична и брегова охрана за финансовата 2016 година („доклада на Палатата“), че е получила достатъчна увереност, че операциите, свързани с годишните отчети на Агенцията за финансовата 2016 година, са законосъобразни и редовни; като има предвид, че коментарите на Палатата трябва да се разглеждат в контекста на предизвикателствата, с които трябваше да се справи Агенцията през 2016 г.;

Проследяване на изпълнението във връзка с освобождаването от отговорност за финансовите години 2013, 2014 и 2015

1.  отбелязва със загриженост броя на нерешените проблеми и на корективните мерки, предприети вследствие на коментарите на Палатата от 2013, 2014 и 2015 г., отнасящи се до счетоводните документи на доставчиците в края на годината, споразумението за седалището, предварителните и последващите проверки на разходите, декларирани от сътрудничещите държави в рамките на споразуменията за безвъзмездна финансова помощ, нарастващия брой споразумения за безвъзмездна финансова помощ, необходимостта от усъвършенстване на изчисляването на вноските от асоциираните към Шенген държави, възстановяването на нередовните плащания, направени от исландската брегова охрана, както и риска от двойно финансиране от фонд „Вътрешна сигурност“; призовава Агенцията да приключи корективните действия във възможно най-кратък срок през 2018 г. и да докладва на органа по освобождаване от отговорност относно тяхното изпълнение;

Коментари относно законосъобразността и редовността на операциите

2.  отбелязва, въз основа на доклада на Палатата, че предходният учредителен регламент на Агенцията, който беше в сила до 5 октомври 2016 г., е предвиждал финансирането на съвместни операции по връщане, провеждани с участващите държави; отбелязва, че националните операции по връщане са станали допустими за финансиране едва при новия учредителен регламент; отбелязва обаче, че в периода от януари до октомври 2016 г. Агенцията е финансирала национални операции по връщане в размер на 3 600 000 EUR; отбелязва, че тези плащания са нередовни;

3.  отбелязва, въз основа на отговорите на Агенцията, че през 2016 г., във връзка с непропорционално големия миграционен натиск върху държавите членки и съгласно Плана за действие на ЕС относно връщането на мигранти от октомври 2015 г., заключенията на Европейския съвет от 25/26 юни 2015 г. и 16/17 март 2016 г., изпълнителният директор на Агенцията е приел Решение 2016/36, в което се дава по-широко тълкуване на условията за (съ)финансиране на съвместните операции по връщане, в смисъл че и национална операция по връщане, извършена само от една държава членка, изложена на непропорционално голям миграционен натиск, ще бъде (съ)финансирана от бюджета на Агенцията; отбелязва също така, че бюджетният орган беше изменил бюджета за 2016 г. специално с цел изпълнението на посочения по-горе план за действие по връщането;

Бюджетно и финансово управление

4.  отбелязва със задоволство, че усилията за контрол на бюджета през финансовата 2016 година са довели до степен на изпълнение на бюджета от 97,90%; отбелязва, че степента на изпълнение за бюджетните кредити за плащания е била 66,07%, което представлява намаление с 3,40% в сравнение с 2015 г.;

5.  отбелязва, въз основа на доклада на Палатата, че в рамките на разширения мандат на Агенцията се отдава особено значение на операциите по връщане и за тях в бюджета на Агенцията за 2016 г. са заделени 63 000 000 EUR; отбелязва при все това, че 23 000 000 EUR, т.е. 37,5%, са върнати обратно в бюджета на Съюза, тъй като са били проведени по-малко операции по връщане, отколкото се е очаквало; отбелязва, че значителното забавяне на процедурата за обществена поръчка за рамков договор на стойност 50 000 000 EUR за наемане на самолети и свързани с тях услуги за операциите по връщане, провеждани от Агенцията, е допринесло за тази ситуация и продължава да оказва влияние върху броя на операциите по връщане на Агенцията; изразява съжаление, че, въпреки че стартът на тази процедура за обществена поръчка е бил планиран за март 2016 г., тя е започнала едва в края на годината; отбелязва, въз основа на отговора на Агенцията, че тя е увеличила драстично броя на съвместните полети за връщане на мигранти (232 през 2016 г. спрямо 66 през 2015 г.); отбелязва обаче, че посочените 23 000 000 EUR не са могли да бъдат използвани главно поради факта, че е имало забавяния във връзка с рамковия договор за чартиране на въздухоплавателни средства и свързани с това услуги, като тези забавяния са били причинени от отнемане на приоритета на този проект за сметка на усилията за осигуряване на логистична подкрепа (фериботи и автобуси) за прилагане на изявлението на ЕС и Турция; отбелязва, че междувременно е била обявена тръжна процедура за сключване на четиригодишен рамков договор, но с по-малък прогнозен бюджет (20 000 000 EUR);

6.  отбелязва, въз основа на доклада на Палатата, че на 22 декември 2015 г. Комисията и Агенцията, събенефициент и координатор на трима други събенефициенти – Европейската служба за подкрепа в областта на убежището (EASO), Международната организация за миграция (МОМ) и Службата на върховния комисар на ООН за бежанците (ВКБООН) – са подписали споразумение за безвъзмездна финансова помощ в размер на 5 500 000 EUR за регионална подкрепа на управлението на миграцията, отчитащо потребността от защита, в Западните Балкани и Турция за срок от три години, считано от 1 януари 2016 г.; отбелязва обаче, че споразуменията за сътрудничество с тримата партньори в размер на 3 400 000 EUR са подписани едва в периода август – ноември 2016 г.; отбелязва, че при две от споразуменията бюджетните задължения, с които би следвало да се освободят средствата, преди да се сключат правните задължения, са поети едва през октомври и декември 2016 г.; нещо повече – отбелязва, че бюджетните задължения възлизат на 1 200 000 EUR, което покрива само плащанията по предварителното финансиране; подчертава, че подобна процедура е в нарушение на правилата за управление на бюджета, определени във Финансовия регламент, а закъснялото подписване на споразуменията е довело до несигурност относно оперативното сътрудничество сред участващите държави; отбелязва, въз основа на отговора на Агенцията, че с цел документиране на факта, че и трите партньора са били поели законно тези задължения преди поемането на бюджетни задължения, Агенцията е документирала надлежно ситуацията като изключение;

7.  отчита факта, че през 2017 г. Агенцията е преразгледала цялата си финансова схема с оглед на опростяването ѝ, като се е преминало от безвъзмездни средства към договори за предоставяне на услуги и са били въведени единни ставки; призовава Агенцията да докладва на органа по освобождаване от отговорност относно прилагането на новата схема и постигнатите резултати;

Поети задължения и преноси

8.  отбелязва, че размерът на пренесените бюджетни кредити за поети задължения по дял II („Административни разходи“) възлиза на 6 400 000 EUR (43% от бюджетните кредити за поети задължения), в сравнение с 3 200 000 EUR (38%) през 2015 г., и следователно е висок; отбелязва освен това, че размерът на преносите по дял III („Оперативни разходи“) също е висок и възлиза на 67 300 000 EUR (37%), в сравнение с 40 200 000 EUR (35%) през 2015 г.; отбелязва, че основната причина за това е, че договорите и операциите са продължили и след края на годината; призовава Агенцията да обмисли въвеждането на многогодишни бюджетни кредити, за да се отразят по-добре неизбежните забавяния между поемането на правните задължения, изпълнението на договорите и операциите и съответните плащания;

9.  отбелязва, въз основа на доклада на Палатата, че процентът на отменените бюджетни кредити, пренесени от 2015 г., е висок за дял III („Оперативни разходи“) — 6 400 000 EUR, т.е. 16%, поради надценяване на разходите за 2015 г., което през 2016 г. все още е следвало да бъде възстановено на страните участнички; счита, че е необходимо да се получават по-точни прогнози за разходите и по-редовни отчети за разходите от сътрудничещите държави;

10.  посочва, че преносите може често да са частично или напълно оправдани от многогодишния характер на оперативните програми на агенциите, не са непременно свързани със слабости при планирането и изпълнението на бюджета и невинаги са в противоречие с принципа на ежегодност на бюджета, по-специално ако са били предварително планирани и съобщени на Сметната палата;

Политика относно персонала

11.  отбелязва, въз основа на щатното разписание, че към 31 декември 2016 г. са били заети 197 длъжности за срочно наети служители (от общо 275 длъжности, разрешени съгласно бюджета на Съюза), в сравнение със 149 през 2015 г.; отбелязва, че освен това в Агенцията са работили (в еквивалент на пълно работно време) 77 командировани национални експерти, 83 договорно наети лица и 15 временни служители;

12.  отбелязва със задоволство, че въз основа на броя на всички заети длъжности е постигнат баланс между половете, тъй като съотношението е 50% жени и 50% мъже; изразява загриженост, от друга страна, че на висши длъжности съотношението е само 15% жени и 85% мъже; призовава Агенцията, в сътрудничество с държавите членки, да подобри баланса между половете в управителния съвет и във висшето ръководство;

13.  отбелязва, въз основа на отговора на Агенцията, че за да започне изпълнението на нейния нов, разширен мандат, е трябвало да бъде нает допълнителен персонал още през последното тримесечие на 2016 г.; отбелязва, че оценката на нуждите е установила 50 длъжности, но не всички процедури за набиране на персонал са могли да бъдат приключени до края на годината; отбелязва, че към края на 2016 г. в Агенцията са работили общо 365 служители;

14.  отбелязва, въз основа на доклада на Палатата, че с разширяването на мандата на Агенцията броят на служителите ѝ ще нарасне повече от два пъти, от 365 през 2016 г. на 1 000 през 2020 г.; отбелязва освен това, че планираното увеличение на персонала ще доведе до нуждата от допълнителни офис площи; отбелязва, въз основа на отговора на Агенцията, че в началото на 2017 г. Агенцията се е обърнала към бюджетния орган и вече е получила зелена светлина да разшири настоящата си сграда с оглед на настаняването на допълнителните служители; отбелязва, че споразумението за седалището е влязло в сила на 1 ноември 2017 г.;

15.  отбелязва, въз основа на доклада на Палатата, че Агенцията традиционно изпитва затруднения при наемането на персонал с необходимия профил отчасти поради корективния коефициент на заплатите (66,7%); призовава Агенцията да обмисли възможни мерки за смекчаване на последиците и да докладва в това отношение на органа по освобождаване от отговорност;

16.  отбелязва, въз основа на доклада на Палатата, че според Правилника за длъжностните лица на Европейския съюз, в случай на обявена външна процедура за подбор, срочно наетият персонал се назначава само на степени SC 1, SC 2, AST 1—AST 4 или AD 5—AD 8; отбелязва, че през 2016 г. Агенцията е наела 14 служители на по-високи степени на AST; подчертава, че назначенията на тези степени са нередовни; отбелязва, въз основа на отговора на Агенцията, че мотивите за повишаване на 5 длъжности в степен AST4 до 5 длъжности в степен AST5 са свързани с оперативните нужди от служба на дежурните офицери 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата; отчита факта, че с оглед на степента на отговорност в контекста на миграционните потоци и предизвикателството, свързано със сигурността на външните граници на Съюза, Агенцията е трябвало да привлича квалифицирани и опитни кандидати със съответен предходен трудов опит;

17.  отбелязва факта, че служителят по въпросите на основните права е получил пет нови работни места от 2016 г. насам, три от които са незаети; изразява дълбоко съжаление обаче, че въпреки неколкократните призиви на Парламента и значителното общо увеличение на персонала на Агенцията, служителят по въпросите на основните права все още не разполага с достатъчно човешки ресурси и следователно несъмнено е възпрепятствана да осъществява по подходящ начин задачите, които са ѝ възложени по силата на Регламент (ЕС) 2016/1624(2); следователно настоятелно призовава Агенцията да предостави на своя служител по въпросите на основните права адекватни ресурси и персонал, по-специално за създаването на механизъм за подаване на жалби и за по-нататъшното разработване и изпълнение на стратегията на Агенцията за наблюдение и гарантиране на защитата на основните права.

18.  отбелязва, че Агенцията не е получавала жалби, не е била обект на съдебни производства, нито са били съобщавани случаи на непрозрачно назначаване или уволнение на служители през 2016 г.;

19.  отбелязва, че през 2016 г. средната продължителност на отпуска по болест на служителите на Агенцията е бил 11,4 дни, въпреки че в своите изчисления Агенцията не е включила служителите, които не са отсъствали нито един ден поради отпуск по болест; призовава Агенцията да се консултира с медицинската служба как да намали отсъствията от работа поради отпуск по болест;

20.  отбелязва, въз основа на отговорите на Агенцията, че през 2016 г. членовете на персонала са отделили един ден за дейности, свързани с благосъстоянието; отбелязва, че Агенцията има вътрешна политика относно здравето и безопасността и допринася за благосъстоянието на персонала по три начина:

   а) наемане на спортни игрища за отборни спортове и частичен принос към участието на персонала в междуведомствените спортни първенства;
   б) като част от превантивните мерки в областта на здравето и безопасността, Агенцията възстановява част от разходите за спортните дейности на нейните служители (но не повече от 45 EUR месечно на служител);
   в) всяка година Агенцията организира ваксиниране срещу сезонен грип за желаещите служителите;

21.  отбелязва, че Агенцията е използвала членове 12 и 12а от Правилника за длъжностните лица, както и специалните разпоредби на „Кодекса за поведение на всички лица, участващи в дейности на Frontex“ и „Кодекса за поведение на персонала на Frontex“; отбелязва, че през 2016 г. не е имало докладвани случаи на тормоз и не са водени съдебни дела;

22.  отбелязва, че офисът на Агенцията има две официални превозни средства, които е разрешено да се използват само за служебни цели и че тези превозни средства не се използват за лични цели;

Предотвратяване и управление на конфликти на интереси, прозрачност и демократичност

23.  отбелязва, че на 17 декември 2015 г. Агенцията е приела стратегия и план за действие за борба с измамите, с който се определят четири стратегически цели с 22 действия, които да бъдат изпълнени през периода 2015 – 2018 г.; отбелязва със задоволство, че повече от 50% от определените действия са били осъществени през 2016 г.;

24.  отбелязва, че Агенцията е изготвила проект на вътрешни правила относно подаването на сигнали за нередности и ги е съобщила на Европейския надзорен орган по защита на данните през март 2017 г.; отбелязва, че въпросът е дали да се прилагат вътрешните правила или да се вземе решение за прилагане на примерните правила на Комисията, след като бъдат съобщени на агенциите; призовава Агенцията да докладва на органа по освобождаване от отговорност относно взетото решение;

25.  отбелязва, че Агенцията е отговорила, че не публикува одобрените протоколи от заседанията на своя управителен съвет, както и че тези протоколи не са достъпни дори след изтичането на три месеца от датата на заседанието; призовава Агенцията да докладва на органа по освобождаване от отговорност относно причините за това решение с оглед на политиката на Съюза за по-голяма прозрачност на дейността му;

26.  отбелязва, че Агенцията не е отговорила дали срещите с лобисти (т.е. лица, които не представляват официално заинтересованите страни на Агенцията, но имат някакъв паричен или икономически интерес във връзка с нейната оперативна компетентност), в случай че са провеждани такива срещи, са регистрирани и публикувани; призовава Агенцията да предостави отговор на органа по освобождаване от отговорност;

27.  отбелязва, че през 2016 г. Агенцията е получила 67 заявления за достъп до документи, като за 15 от тях Агенцията е предоставила пълен достъп, докато за 38 заявления е бил предоставен само частичен достъп, а за 10 заявления достъпът е бил отказан основно поради „защита на обществената сигурност“ и „защита на личния живот и неприкосновеността на личността“;

28.  отбелязва, че четири от отказите са били предмет на потвърдително заявление, в резултат на което са получени две потвърждения на предишен отказ на достъп, за едно заявление е даден частичен достъп, а за едно – пълен достъп до документите; отбелязва също така, че един от отказите е бил изпратен на Европейския омбудсман; призовава Агенцията да докладва на органа по освобождаване от отговорност относно решението на Омбудсмана и относно последващата процедура;

Основни постижения

29.  приветства трите основни постижения, посочени от Агенцията за 2016 г., а именно:

   приемането на Регламент (ЕС) 2016/1624 за европейската гранична и брегова охрана, който определя разширения ѝ мандат;
   оказването на помощ в 232 операции по връщане (+ 251% в сравнение с операциите, за които е оказана помощ през 2015 г.), при което са върнати общо 10 698 души;
   започването през януари 2017 г. на първия етап от общата методология за оценка на уязвимостта;

30.  признава факта, че Регламентът относно Европейската агенция за гранична и брегова охрана откри нови възможности за сътрудничество с други агенции във връзка с функцията за брегова охрана, в резултат на което беше постигната тристранна договореност за работа между Frontex, Европейската агенция за контрол на рибарството (EFCA) и Европейската агенция по морска безопасност (ЕАМБ); освен това отбелязва, че тясното сътрудничество с деветте агенции в областта на правосъдието и вътрешните работи (ПВР) е продължило, сътрудничеството с Европейската агенция за оперативното управление на широкомащабни информационни системи в областта на свободата, сигурността и правосъдието (eu-LISA) е било укрепено, редовният обмен с Европейската служба за подкрепа в областта на убежището (EASO) е бил улеснен и през цялата 2016 г. е тествано споразумение за сътрудничество с Европол;

31.  отбелязва, че Агенцията споделя служебни помещения с Европол и EASO в рамките на Регионалните работни групи на Европейския съюз в Италия и Гърция;

Вътрешен контрол

32.  отбелязва, че годишният преглед за 2016 г. на системата за вътрешен контрол е осигурил разумна увереност за ръководството на Агенцията по отношение на равнището на спазване на всички вътрешни проверки; отчита, че Агенцията е установила възможност за подобрение при осем стандарта за вътрешен контрол (СВК) и е разработила стратегия за отстраняване на слабостите; в края на 2015 г. тя е извършила оценка на ефикасността на своята система за вътрешен контрол; отбелязва освен това, че съгласно оценката СВК са били приложени и функционират; отбелязва обаче, че след значителното увеличение на разпределените бюджетни средства за Агенцията (финансови и човешки ресурси) и разширяването на задачите и отговорностите, които са възложени на Агенцията, е необходимо допълнително усъвършенстване на системата за вътрешен контрол през 2017 г.; призовава Агенцията да докладва на органа по освобождаване от отговорност относно предприетите мерки за усъвършенстване на системата за вътрешен контрол;

Вътрешен одит

33.  отбелязва, че през 2016 г. Службата за вътрешен одит (IAS) е извършила одит в областта на валидирането на данни и получаването на увереност относно качеството при анализа на риска, в резултат на който са отправени четири препоръки, обозначени като „важни“; отбелязва, въз основа на информация от Агенцията, че тя е изготвила план за действие с оглед на изпълнението на тези препоръки; призовава Агенцията да докладва на органа по освобождаване от отговорност относно прилагането на този план за действие;

34.  отбелязва заключенията на IAS, съгласно които през 2016 г. не са отправени препоръки, определени като „критични“;

35.  отбелязва със задоволство, че за да се осигури икономически ефективно и екологосъобразно работно място и допълнително да се намалят или компенсират емисиите на CO2, Агенцията има нова политика относно принтерите и разтворите за принтерите, довела до намаляване на потреблението на хартия, приложила е видео конференциите и има за цел подобряване на водната и енергийната ефективност, както и увеличаване на рециклирането; столовата използва биоразградими продукти за почистване и дезинфекция, както и екологосъобразни опаковъчни методи, когато храната не се консумира на място, и рециклируеми чашки, чинии и прибори; храната, сервирана в столовата, се приготвя, като се използват местни и сезонни продукти, както и съставки, получени от биологични стопанства;

36.  отбелязва със задоволство, че Агенцията е поела ангажимент да насърчава използването на обществен и екологичен транспорт, като поема част от разходите на своите служители за ползване на обществения транспорт;

37.  освен това отбелязва, че помещенията на Агенцията са проектирани и построени според екологичните изисквания на сертифицирането по Метода за екологична оценка на BRE (BREEAM) и сега са описани като една от най-устойчивите сгради в Полша;

38.  отбелязва, че Агенцията не счита, че Брексит ще породи финансови рискове, които биха оказали влияние върху нейните операции;

39.  подчертава приноса на Frontex за спасяването на повече от 250 000 души в морето през 2015 г.; приветства повишаването на капацитета на Агенцията за търсене и спасяване; отбелязва обаче, че все още трябва да бъдат положени значителни усилия в тази посока;

40.  отбелязва наличието на конкретни вътрешни цели и показатели за изпълнението във връзка със съвместните операции; изразява съжаление, че те не са публични и че съответно в мнозинството от оперативните програми на Frontex липсват количествени цели и конкретни целеви нива за съвместните операции; отбелязва със загриженост, че този факт, заедно с недостатъчната степен на документиране от страна на сътрудничещите държави, може да попречи в дългосрочен план на последващата оценка на ефективността на съвместните операции; изразява съжаление, че поради това е трудно да бъде оценено действителното въздействие на съвместните операции; призовава Агенцията допълнително да определи подходящи стратегически цели за своите дейности и да създаде ефективна, ориентирана към резултатите система за мониторинг и докладване, с подходящи и измерими ключови показатели за изпълнението;

o
o   o

41.  по отношение на други забележки, придружаващи решението за освобождаване от отговорност, които имат хоризонтален характер, препраща към своята резолюция от 18 април 2018 г.(3) относно резултатите от дейността, финансовото управление и контрола на агенциите.

(1) ОВ C 12, 13.1.2017 г., стр. 27
(2) ОВ L 251, 16.9. 2016 г., стр. 1.
(3) Приети текстове, P8_TA(2018)0133.

Последно осъвременяване: 4 декември 2018 г.Правна информация - Политика за поверителност