Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2017/2164(DEC)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0108/2018

Indgivne tekster :

A8-0108/2018

Forhandlinger :

PV 18/04/2018 - 10
CRE 18/04/2018 - 10

Afstemninger :

PV 18/04/2018 - 12.59

Vedtagne tekster :

P8_TA(2018)0164

Vedtagne tekster
PDF 203kWORD 59k
Onsdag den 18. april 2018 - Strasbourg
Decharge 2016: Det Europæiske Agentur for Grænse- og Kystbevogtning (Frontex)
P8_TA(2018)0164A8-0108/2018
Afgørelse
 Afgørelse
 Beslutning

1. Europa-Parlamentets afgørelse af 18. april 2018 om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Agentur for Grænse- og Kystbevogtning (Frontex) for regnskabsåret 2016 (2017/2164(DEC))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til det endelige årsregnskab for Det Europæiske Agentur for Grænse- og Kystbevogtning (agenturet) for regnskabsåret 2016,

–  der henviser til Revisionsrettens beretning om årsregnskabet for Det Europæiske Agentur for Grænse- og Kystbevogtning for regnskabsåret 2016 med agenturets svar(1),

–  der henviser til Revisionsrettens erklæring(2) for regnskabsåret 2016 om regnskabernes rigtighed og de underliggende transaktioners lovlighed og formelle rigtighed, jf. artikel 287 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til Rådets henstilling af 20. februar 2018 om decharge til agenturet for gennemførelsen af budgettet for regnskabsåret 2016 (05941/2018 – C8-0074/2018),

–  der henviser til artikel 319 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 af 25. oktober 2012 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget og om ophævelse af Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002(3), særlig artikel 208,

–  der henviser til Rådets forordning (EF) nr. 2007/2004 af 26. oktober 2004 om oprettelse af et europæisk agentur for forvaltning af det operative samarbejde ved EU-medlemsstaternes ydre grænser(4), særlig artikel 30,

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/1624 af 14. september 2016 om den europæiske grænse- og kystvagt og om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/399 og om ophævelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 863/2007, Rådets forordning (EF) nr. 2007/2004, og Rådets beslutning 2005/267/EF(5), særlig artikel 76,

–  der henviser til Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 1271/2013 af 30. september 2013 om rammefinansforordningen for de organer, der er omhandlet i artikel 208 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012(6), særlig artikel 108,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 94 og bilag IV,

–  der henviser til betænkning fra Budgetkontroludvalget og udtalelse fra Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender (A8-0108/2018),

1.  meddeler den administrerende direktør for Det Europæiske Agentur for Grænse- og Kystbevogtning decharge for gennemførelsen af agenturets budget for regnskabsåret 2016;

2.  fremsætter sine bemærkninger i nedenstående beslutning;

3.  pålægger sin formand at sende denne afgørelse og beslutningen, der er en integrerende del heraf, til den administrerende direktør for Det Europæiske Agentur for Grænse- og Kystbevogtning, Rådet, Kommissionen og Revisionsretten og drage omsorg for, at de offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende (L-udgaven).

(1) EUT C 417 af 6.12.2017, s. 233.
(2) EUT C 417 af 6.12.2017, s. 233.
(3) EUT L 298 af 26.10.2012, s. 1.
(4) EUT L 349 af 25.11.2004, s. 1.
(5) EUT L 251 af 16.9.2016, s. 1.
(6) EUT L 328 af 7.12.2013, s. 42.


2. Europa-Parlamentets afgørelse af 18. april 2018 om afslutning af regnskaberne for Det Europæiske Agentur for Grænse- og Kystbevogtning (Frontex) for regnskabsåret 2016 (2017/2164(DEC))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til det endelige årsregnskab for Det Europæiske Agentur for Grænse- og Kystbevogtning (agenturet) for regnskabsåret 2016,

–  der henviser til Revisionsrettens beretning om årsregnskabet for Det Europæiske Agentur for Grænse- og Kystbevogtning for regnskabsåret 2016 med agenturets svar(1),

–  der henviser til Revisionsrettens erklæring(2) for regnskabsåret 2016 om regnskabernes rigtighed og de underliggende transaktioners lovlighed og formelle rigtighed, jf. artikel 287 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til Rådets henstilling af 20. februar 2018 om decharge til agenturet for gennemførelsen af budgettet for regnskabsåret 2016 (05941/2018 – C8-0074/2018),

–  der henviser til artikel 319 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 af 25. oktober 2012 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget og om ophævelse af Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002(3), særlig artikel 208,

–  der henviser til Rådets forordning (EF) nr. 2007/2004 af 26. oktober 2004 om oprettelse af et europæisk agentur for forvaltning af det operative samarbejde ved EU-medlemsstaternes ydre grænser(4), særlig artikel 30,

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/1624 af 14. september 2016 om den europæiske grænse- og kystvagt og om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/399 og om ophævelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 863/2007, Rådets forordning (EF) nr. 2007/2004, og Rådets beslutning 2005/267/EF(5), særlig artikel 76,

–  der henviser til Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 1271/2013 af 30. september 2013 om rammefinansforordningen for de organer, der er omhandlet i artikel 208 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012(6), særlig artikel 108,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 94 og bilag IV,

–  der henviser til betænkning fra Budgetkontroludvalget og udtalelse fra Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender (A8-0108/2018),

1.  godkender afslutningen af regnskaberne for Det Europæiske Agentur for Grænse- og Kystbevogtning for regnskabsåret 2016;

2.  pålægger sin formand at sende denne afgørelse til den administrerende direktør for Det Europæiske Agentur for Grænse- og Kystbevogtning, Rådet, Kommissionen og Revisionsretten og drage omsorg for, at den offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende (L-udgaven).

(1) EUT C 417 af 6.12.2017, s. 233.
(2) EUT C 417 af 6.12.2017, s. 233.
(3) EUT L 298 af 26.10.2012, s. 1.
(4) EUT L 349 af 25.11.2004, s. 1.
(5) EUT L 251 af 16.9.2016, s. 1.
(6) EUT L 328 af 7.12.2013, s. 42.


3. Europa-Parlamentets beslutning af 18. april 2018 med bemærkningerne, der er en integrerende del af afgørelsen om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Agentur for Grænse- og Kystbevogtning (Frontex) for regnskabsåret 2016 (2017/2164(DEC))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til sin afgørelse om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Agentur for Grænse- og Kystbevogtning for regnskabsåret 2016,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 94 og bilag IV,

–  der henviser til betænkning fra Budgetkontroludvalget og udtalelse fra Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender (A8-0108/2018),

A.  der henviser til, at dechargemyndigheden inden for rammerne af dechargeproceduren gerne vil understrege, at det er særlig vigtigt at styrke EU-institutionernes demokratiske legitimitet yderligere ved at forbedre gennemsigtigheden og ansvarligheden, gennemføre begrebet resultatbaseret budgettering og sørge for god forvaltning af menneskelige ressourcer;

B.  der henviser til, at det endelige budget for Det Europæiske Agentur for Grænse- og Kystbevogtning ("agenturet") for regnskabsåret 2016 ifølge dets opgørelse over indtægter og udgifter(1) var på 232 757 000 EUR, hvilket svarer til en stigning på 62,43 % sammenlignet med 2015; der henviser til, at agenturets mandat blev udvidet betydeligt i 2016 som reaktion på den migrationskrise, Unionen står over for;

C.  der henviser til, at Unionens samlede bidrag til agenturets budget for 2016 i henhold til årsregnskabet var på 218 686 000 EUR; hvilket er en stigning på 63,78 % i forhold til 2015;

D.  der henviser til, at Revisionsretten i sin beretning om årsregnskabet for Det Europæiske Agentur for Grænse- og Kystbevogtning for regnskabsåret 2016 ("Revisionsrettens beretning") har fastslået, at den har fået rimelig sikkerhed for, at de transaktioner, der ligger til grund for agenturets årsregnskab for regnskabsåret 2016, er lovlige og formelt rigtige; der henviser til, at bemærkningerne fra Revisionsretten skal ses i lyset af de udfordringer, som agenturet havde i 2016;

Opfølgning på decharge for 2013, 2014 og 2015

1.  bemærker med bekymring antallet af udestående spørgsmål og korrigerende foranstaltninger som reaktion på Revisionsrettens bemærkninger i 2013, 2014 og 2015 vedrørende leverandørernes angivelser ved årets udgang, hjemstedsaftalen, forudgående og efterfølgende kontrol af de udgifter, som samarbejdslandene havde anmeldt i henhold til tilskudsaftaler, det stigende antal tilskudsaftaler, behovet for at forbedre beregningen af bidrag fra associerede Schengenlande, inddrivelse af uretmæssigt udbetalte beløb fra den islandske kystvagt og risikoen for dobbelt finansiering fra Fonden for Intern Sikkerhed; opfordrer agenturet til at afslutte de korrigerende foranstaltninger så hurtigt som muligt i 2018 og til at aflægge rapport om gennemførelsen af dem til dechargemyndigheden;

Bemærkninger om transaktionernes lovlighed og formelle rigtighed

2.  noterer sig fra Revisionsrettens beretning, at agenturets tidligere oprettelsesforordning, der var i kraft til 5. oktober 2016, indeholdt bestemmelser om finansiering af fælles tilbagesendelsesaktioner, der er gennemført i samarbejde med deltagende lande; bemærker, at nationale tilbagesendelsesoperationer først blev støtteberettigede under den nye oprettelsesforordning; bemærker ikke desto mindre, at agenturet i perioden januar-oktober 2016 finansierede nationale tilbagesendelsesoperationer med i alt 3 600 000 EUR; noterer sig, at disse betalinger er regelstridige;

3.  konstaterer ud fra agenturets svar i 2016, at agenturets administrerende direktør på baggrund af det uforholdsmæssigt store migrationspres mod medlemsstaterne og i henhold til Unionens handlingsplan om tilbagesendelse fra oktober 2015 samt Det Europæiske Råds konklusioner fra hhv. 25.-26. juni 2015 og 16.-17. marts 2016 vedtog afgørelse 2016/36, der muliggjorde en bredere fortolkning af (sam)finansieringsvilkår for en fælles tilbagesendelsesoperation, således at også en national tilbagesendelsesoperation, der gennemføres af blot ét enkelt medlemsland, som står over for et uforholdsmæssigt stort migrationspres, kan (sam)finansieres over agenturets budget; anerkender desuden, at budgetmyndigheden havde ændret budgettet for 2016 specifikt med det formål at implementere handlingsplanen om disse tilbagesendelsesaktioner;

Budgetmæssig og økonomisk forvaltning

4.  bemærker med tilfredshed, at budgetovervågningsindsatsen i regnskabsåret 2016 resulterede i en budgetgennemførelsesgrad på 97,90 %; bemærker, at udnyttelsesgraden for betalingsbevillinger var på 66,07 %, hvilket er et fald på 3,40 % i forhold til 2015;

5.  noterer sig fra Revisionsrettens beretning, at der under agenturets udvidede mandat lægges stor vægt på tilbagesendelsesoperationer, og at der var afsat 63 000 000 EUR hertil på 2016-budgettet; bemærker dog, at 23 000 000 EUR svarende til 37,5 % er blevet betalt tilbage til EU-budgettet, eftersom der blev gennemført færre tilbagesendelsesoperationer end forventet; observerer, at den betydelige forsinkelse i udbudsproceduren vedrørende en rammekontrakt på 50 000 000 EUR til chartring af luftfartøjer og dermed forbundne tjenesteydelser til agenturets tilbagesendelsesoperationer medvirkede til dette forhold og stadigvæk har en indvirkning på antallet af tilbagesendelsesoperationer, som arrangeres af agenturet; beklager, at denne udbudsprocedure, selv om den efter planerne skulle have været iværksat i marts 2016, endnu ikke var påbegyndt ved årets udgang; noterer sig fra agenturets svar, at det har øget antallet af fælles tilbagesendelsesflyvninger drastisk (232 i 2016 sammenlignet med 66 i 2015); bemærker dog, at de 23 000 000 EUR ikke kunne blive brugt, primært fordi rammekontrakten for chartring af luftfartøjer og dermed forbundne tjenester til tilbagesendelsesoperationerne blev forsinket på grund af nedprioriteringen af projektet til fordel for de foranstaltninger, der blev truffet for at sikre logistisk støtte (færger og busser) til implementeringen af erklæringen fra Unionen og Tyrkiet; bemærker, at en udbudsprocedure med sigte på indgåelse af en fireårig rammeaftale i mellemtiden er blevet offentliggjort, men med et lavere anslået budget (på 20 000 000 EUR);

6.  bemærker fra Revisionsrettens beretning, at Kommissionen og agenturet, der selv er medmodtager og koordinator af tre andre medmodtagere – Det Europæiske Asylstøttekontor (EASO), Den Internationale Organisation for Migration (IOM) og FN's Højkommissariat for Flygtninge (UNHCR) – den 22. december 2015 undertegnede en tilskudsaftale på 5 500 000 EUR i regional støtte til beskyttelsesorienteret migrationsforvaltning i det vestlige Balkan og Tyrkiet for en treårig periode, der begyndte den 1. januar 2016; bemærker imidlertid, at samarbejdsaftalerne med de tre partnere, som tilsammen beløb sig til 3 400 000 EUR, først blev underskrevet mellem august og november 2016; noterer sig, at for to af aftalernes vedkommende blev de budgetforpligtelser, der skulle have frigivet midlerne før indgåelsen af de retlige forpligtelser, først underskrevet i oktober og december 2016; noterer sig derudover, at budgetforpligtelserne beløb sig til 1 200 000 EUR og kun dækkede forfinansieringerne; understreger, at en sådan procedure er i strid med finansforordningens regler om budgetforvaltning, og at den sene undertegnelse af aftalerne skabte usikkerhed for det operative samarbejde mellem partnerne; noterer sig fra agenturets svar, at agenturet på behørig vis har dokumenteret, at det var en undtagelse, at de juridiske forpligtelser for alle tre projektpartneres vedkommende blev indgået før de budgetmæssige forpligtelser;

7.  tager til efterretning, at agenturet i 2017 har været i gang med at revidere hele dets finansieringsordning med henblik på at skabe forenkling ved at skifte fra tilskud til servicekontrakter og introducere faste satser; opfordrer agenturet til at aflægge rapport til dechargemyndigheden om gennemførelsen af denne nye ordning og de opnåede resultater;

Forpligtelser og fremførsler

8.  bemærker, at niveauet af forpligtede bevillinger, der blev fremført under afsnit II (administrationsudgifter), lå på 6 400 000 EUR (43 % af de forpligtede bevillinger) sammenlignet med 3 200 000 EUR (38 %) i 2015 og således var højt; bemærker endvidere, at niveauet af fremførsler under afsnit III (aktionsudgifter) også var højt med 67 300 000 EUR (37 %) sammenlignet med 40 200 000 EUR (35 %) i 2015; bemærker, at hovedårsagen er kontrakter og aktioner, der strakte sig ud over årets udgang; opfordrer agenturet til at overveje at indføre opdelte budgetbevillinger, der bedre afspejler de uundgåelige forsinkelser mellem retlige forpligtelser, kontraktgennemførelse og operationer og de tilsvarende betalinger.

9.  konstaterer ud fra Revisionsrettens beretning, at bortfaldne fremførsler fra 2015 lå på et højt niveau for afsnit III (aktionsudgifter), nemlig på 6 400 000 EUR svarende til 16 %, fordi de omkostninger vedrørende 2015, der stadig skulle refunderes til deltagende lande i 2016, var ansat for højt; mener, at der er behov for at få mere præcise omkostningsoverslag og mere rettidige omkostningsrapporteringer fra samarbejdslandene;

10.  påpeger, at fremførsler ofte kan være delvist eller helt berettigede på grund af den flerårige karakter af agenturernes operationelle programmer, at de ikke nødvendigvis er tegn på svagheder i budgetplanlægningen og budgetgennemførelsen og heller ikke altid er i strid med budgetprincippet om etårighed, navnlig hvis de er planlagt på forhånd og meddelt Revisionsretten;

Personalepolitik

11.  konstaterer ud fra stillingsfortegnelsen, at 197 midlertidige stillinger (ud af de 275 stillinger, som var godkendt i henhold til EU-budgettet) var besat den 31. december 2016 sammenlignet med 149 i 2015; bemærker derudover, at agenturet beskæftigede 77 udstationerede nationale eksperter, 83 kontraktansatte og 15 midlertidigt ansatte (i fuldtidsækvivalenter);

12.  bemærker med tilfredshed, at der har været kønsbalance i det samlede antal besatte stillinger, eftersom forholdet er 50 % kvinder og 50 % mænd; beklager på den anden side, at der for ledende stillinger kun er 15 % kvinder i forhold til 85 % mænd; opfordrer agenturet til i samarbejde med medlemsstaterne at forbedre kønsbalancen i bestyrelsen og den øverste ledelse;

13.  bemærker ud fra agenturets oplysninger, at det havde brug for at ansætte yderligere medarbejdere allerede i sidste kvartal af 2016 for at påbegynde gennemførelsen af sit nye styrkede mandat; bemærker, at en behovsvurdering viste et behov for 50 stillinger, men at ikke alle ansættelsesprocedurer kunne være afsluttet ved årets udgang; konstaterer, at agenturet ved udgangen af 2016 var nået op på i alt 365 ansatte;

14.  konstaterer ud fra Revisionsrettens beretning, at agenturets personale efter udvidelsen af dets mandat vil blive mere end fordoblet fra 365 i 2016 til 1 000 i 2020; konstaterer endvidere, at den planlagte forøgelse af personalet vil kræve yderligere kontorplads; bemærker ud fra agenturets svar, at det i starten af 2017 havde kontaktet budgetmyndigheden og havde fået grønt lys til at udvide inden for dets nuværende faciliteter for at kunne huse det ekstra antal medarbejdere; bemærker, at hjemstedsaftalen trådte i kraft den 1. november 2017;

15.  konstaterer ud fra Revisionsrettens beretning, at agenturet traditionelt har vanskeligt ved at finde medarbejdere med den krævede profil, til dels på grund af lønjusteringskoefficienten (66,7 %); opfordrer agenturet til at overveje mulige afbødende foranstaltninger og til at aflægge rapport om sine overvejelser til dechargemyndigheden;

16.  noterer sig fra Revisionsrettens beretning, at personalevedtægten foreskriver, at det i forbindelse med eksterne udvælgelsesprocedurer kun er muligt at ansætte midlertidigt personale i lønklasse SC 1-SC 2, AST 1-AST 4 og AD 5-AD 8; bemærker, at agenturet i 2016 ansatte 14 personer i højere AST-lønklasser; understreger, at ansættelserne i disse lønklasser er regelstridige; noterer sig fra agenturets svar, at opgraderingen af 5 AST 4-stillinger til 5 AST 5-stillinger var begrundet i et driftsmæssigt behov for at have vagthavende til rådighed døgnet rundt, alle ugens dage; anerkender, at agenturet på grund af ansvarsområderne i forbindelse med migrationsstrømmene og de sikkerhedsmæssige udfordringer ved Unionens eksterne grænser var nødt til at tiltrække kvalificerede og erfarne kandidater med relevant forudgående arbejdserfaring;

17.  bemærker, at den ansvarlige for grundlæggende rettigheder siden 2016 har fået fem nye stillinger, hvoraf tre er ledige; beklager imidlertid dybt, at den ansvarlige for grundlæggende rettigheder trods gentagne opfordringer fra Parlamentet og en betydelig samlet personaleforhøjelse for agenturet stadig ikke råder over tilstrækkelige menneskelige ressourcer og derfor klart er hindret i på korrekt vis at varetage de opgaver, hun er pålagt i henhold til forordning (EU) 2016/1624(2); opfordrer derfor indtrængende agenturet til at forsyne den ansvarlige for grundlæggende rettigheder med passende ressourcer og personale, navnlig til at oprette en klagemekanisme og til at videreudvikle og gennemføre agenturets strategi til overvågning og sikring af beskyttelsen af grundlæggende rettigheder;

18.  bemærker, at agenturet ikke har modtaget nogen klager eller sagsanlæg og heller ikke på anden vis indberettede sager om uigennemsigtig ansættelse eller afskedigelse af medarbejdere i 2016;

19.  konstaterer, at det gennemsnitlige sygefravær blandt agenturets personale i 2016 var 11,4 dage, selv om agenturet i sin beregning ikke har medtaget de medarbejdere, som ikke har haft en eneste dags fravær på grund af sygdom; opfordrer agenturet til at rådføre sig med lægetjenesten om, hvordan fraværet fra arbejdet på grund af sygeorlov kan sænkes;

20.  noterer sig fra agenturets svar, at medarbejderne brugte én dag på trivselsaktiviteter i 2016; bemærker, at agenturet har en intern politik om sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen og bidrager til de ansattes trivsel på tre måder:

   a) agenturet lejer sportsarealer til holdsport og yder et bidrag til delvis dækning af medarbejdernes deltagelse i sportsturneringer mellem agenturer
   b) som led i forebyggende foranstaltninger inden for sundhed og sikkerhed godtgør agenturet en del af udgifterne til medarbejderes sportsaktiviteter (op til et loft på 45 EUR pr. måned pr. ansat)
   c) hvert år organiserer agenturet frivillig vaccination mod influenza for medarbejderne;

21.  bemærker, at agenturet anvendte artikel 12 og 12a i vedtægten og de specifikke bestemmelser i adfærdskodeksen for alle personer, der deltager i Frontex-aktiviteter, og adfærdskodeksen for personale i Frontex; bemærker, at der hverken blev indberettet sager eller foretaget sagsanlæg vedrørende chikane i 2016;

22.  bemærker, at agenturet har to officielle køretøjer, som kun må anvendes i embeds medfør, og at disse køretøjer ikke anvendes til personlige formål;

Forebyggelse og håndtering af interessekonflikter samt gennemsigtighed og demokrati

23.  konstaterer, at agenturet den 17. december 2015 vedtog en strategi til bekæmpelse af svig og en handlingsplan herfor, hvori der er udpeget fire strategiske mål med 22 aktioner, der skal gennemføres i perioden 2015-2018; bemærker med tilfredshed, at mere end 50 % af de udpegede aktioner blev gennemført i 2016;

24.  bemærker, at agenturet har udarbejdet et udkast til interne regler om whistleblowing og sendte det til Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse i marts 2017; bemærker, at det er et spørgsmål, hvorvidt man skal gennemføre de interne regler eller træffe afgørelse om at gennemføre Kommissionens standardregler, når de er blevet meddelt agenturerne; opfordrer agenturet til at underrette dechargemyndigheden om, hvilken afgørelse det træffer;

25.  bemærker, at agenturet har svaret, at det ikke stiller godkendte referater fra sine bestyrelsesmøder til rådighed for offentligheden, og at de pågældende referater ikke er tilgængelige, selv tre måneder efter mødedatoen; opfordrer agenturet til at underrette dechargemyndigheden om årsagerne til en sådan afgørelse i lyset af Unionens politik om større gennemsigtighed i dens aktiviteter;

26.  noterer sig, at agenturet ikke har svaret på spørgsmålet om, hvorvidt dets møder med lobbyister (dvs. personer, der ikke officielt repræsenterer agenturets interessenter, men har en pengemæssig eller anden økonomisk interesse i dets operationelle beføjelser) er blevet registreret og offentliggjort, i tilfælde af at sådanne møder er blevet afholdt; opfordrer agenturet til at give dechargemyndigheden et svar på dette spørgsmål;

27.  bemærker, at agenturet i 2016 modtog 67 anmodninger om aktindsigt i dokumenter, og at agenturet imødekom 15 anmodninger med fuld adgang, mens 38 anmodninger om adgang kun blev delvist imødekommet, og yderligere ti anmodninger blev afvist, for det meste på grund af "beskyttelse af den offentlige sikkerhed" og "beskyttelse af privatlivets fred og den enkeltes integritet";

28.  bemærker, at fire af afslagene var genstand for en genfremsat anmodning, hvilket resulterede i, at den tidligere nægtede adgang blev bekræftet for to anmodningers vedkommende, og at én anmodning blev imødekommet med delvis adgang og én med fuld adgang til dokumenter; bemærker endvidere, at et af afslagene blev sendt til Den Europæiske Ombudsmand; opfordrer agenturet til at underrette dechargemyndigheden om Ombudsmandens afgørelse og den efterfølgende procedure;

Vigtigste resultater

29.  glæder sig over agenturets tre væsentligste resultater i 2016, nemlig:

   vedtagelsen af forordning (EU) 2016/1624 om den europæiske grænse- og kystvagt, hvorved agenturets udvidede mandat blev fastlagt
   hjælpen til 232 tilbagesendelsesoperationer (+ 251 % sammenlignet med den operationelle hjælp i 2015), hvorved i alt 10 698 personer blev tilbagesendt
   iværksættelsen i januar 2017 af det første trin af den fælles metode til sårbarhedsvurdering;

30.  anerkender, at forordningen om Det Europæiske Agentur for Grænse- og Kystbevogtning har åbnet nye muligheder for samarbejde med andre agenturer i forhold til kystbevogtningsfunktionen, hvilket resulterede i en trilateral samarbejdsaftale mellem Frontex, Det Europæiske Fiskerikontrolagentur (EFCA) og Det Europæiske Agentur for Søfartssikkerhed (EMSA); bemærker endvidere, at det tætte samarbejde med de ni agenturer inden for området retlige og indre anliggender (RIA) fortsatte, at samarbejdet med Det Europæiske Agentur for den Operationelle Forvaltning af Store It-systemer inden for Området med Frihed, Sikkerhed og Retfærdighed (eu-LISA) blev styrket, at den regelmæssige udveksling med Det Europæiske Asylstøttekontor (EASO) blev gjort lettere, og at en samarbejdsaftale med Europol blev testet i løbet af 2016;

31.  noterer sig, at agenturet deler kontor med Europol og EASO inden for rammerne af de europæiske regionale taskforcer i Italien og Grækenland;

Intern kontrol

32.  bemærker, at den årlige gennemgang i 2016 af det interne kontrolsystem gav agenturets ledelse rimelig sikkerhed for niveauet for overholdelse af alle interne kontroller; anerkender, at agenturet fandt plads til forbedring i forbindelse med otte standarder for intern kontrol og udviklede en strategi med det formål at afhjælpe svaghederne; bemærker, at det vurderede effektiviteten af sit interne kontrolsystem ved udgangen af 2015; bemærker endvidere, at standarderne for intern kontrol ifølge denne vurdering var implementeret og fungerede; bemærker imidlertid, at den betydelige forhøjelse af agenturets budgetbevilling (finansielle og menneskelige ressourcer) og udvidelsen af de opgaver og ansvarsområder, der er overdraget til agenturet, kræver yderligere forbedringer af det interne kontrolsystem i 2017; opfordrer agenturet til at aflægge rapport til dechargemyndigheden om de foranstaltninger, der er truffet for at forbedre det interne kontrolsystem;

Intern revision

33.  bemærker, at Kommissionens Interne Kontroltjeneste (IAS) i 2016 gennemførte en revision af "datavalidering og kvalitetssikring i forbindelse med risikoanalyse", som resulterede i fire henstillinger, der blev klassificeret som "vigtige"; anerkender, at agenturet udarbejdede en handlingsplan for at imødekomme disse henstillinger; opfordrer agenturet til at aflægge rapport til dechargemyndigheden om gennemførelsen af denne handlingsplan;

34.  noterer sig IAS' konklusioner om, at der i 2016 ikke blev udstedt henstillinger, der var klassificeret som "kritiske";

35.  bemærker med tilfredshed, at agenturet for at sikre en omkostningseffektiv og miljøvenlig arbejdsplads og for at begrænse eller opveje CO2-emissioner yderligere har indført en ny politik om printer- og printløsninger, som har mindsket papirforbruget, har indført videokonferencer, og sigter på at forbedre vand- og energieffektiviteten samt at øge genanvendelse; bemærker også med tilfredshed, at kantinen anvender bionedbrydelige rengørings- og desinfektionsmidler og miljøvenlige indpakningsmetoder til take-away-produkter samt genanvendelige kopper, tallerkener og bestik; og at måltider, der serveres i kantinen, fremstilles af lokalt producerede sæsonvarer og af ingredienser fra økologiske landbrugere;

36.  bemærker med tilfredshed, at agenturet er fast besluttet på at fremme anvendelsen af kollektiv og miljøvenlig transport, eftersom agenturet bidrager til at dække udgifterne til offentlig transport for dets personale;

37.  bemærker endvidere, at agenturets lokaler er designet og opført i overensstemmelse med miljøkravene i bygningsmiljøcertificeringen Building Research Establishment Environmental Assessment Method (BREEAM), og at bygningen nu betegnes som en af de mest bæredygtige bygninger i Polen;

38.  bemærker, at agenturet ikke ser nogen finansielle risici, der kunne påvirke dets operationer, som følge af brexit;

39.  fremhæver Frontex' bidrag i forbindelse med redningen af mere end 250 000 mennesker på havet i 2015; glæder sig over forøgelsen af agenturets eftersøgnings- og redningskapacitet; bemærker dog, at der stadig skal gøres en betydelig indsats i denne retning;

40.  bemærker, at der findes specifikke mål og resultatindikatorer for intern brug i forbindelse med fælles operationer; beklager, at disse ikke er offentlige, og at størstedelen af Frontex' operative programmer derfor mangler kvantitative målsætninger og specifikke mål for de fælles operationer; bemærker med bekymring, at dette sammen med utilstrækkelig dokumentation fra samarbejdslande kan hæmme den efterfølgende evaluering af de fælles operationers effektivitet på lang sigt; beklager, at den faktiske virkning af fælles operationer derfor er vanskelig at vurdere; anmoder agenturet om at fortsætte med at fastsætte relevante strategiske målsætninger for sine aktiviteter og oprette et effektivt resultatorienteret overvågnings- og rapporteringssystem med relevante og målelige centrale resultatindikatorer;

o
o   o

41.  henviser med hensyn til de øvrige bemærkninger, der ledsager dechargeafgørelsen, og som er af horisontal karakter, til sin beslutning af 18. april 2018(3) om agenturernes resultater, økonomiske forvaltning og kontrol.

(1) EUT C 12 af 13.1.2017, s. 27.
(2) EUT L 251 af 16.9.2016, s. 1.
(3) Vedtagne tekster, P8_TA(2018)0133.

Seneste opdatering: 4. december 2018Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik