Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2017/2164(DEC)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0108/2018

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0108/2018

Συζήτηση :

PV 18/04/2018 - 10
CRE 18/04/2018 - 10

Ψηφοφορία :

PV 18/04/2018 - 12.59

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2018)0164

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 611kWORD 65k
Τετάρτη 18 Απριλίου 2018 - Στρασβούργο
Απαλλαγή 2016: Ευρωπαϊκός Οργανισμός Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής (Frontex)
P8_TA(2018)0164A8-0108/2018
Απόφαση
 Απόφαση
 Ψήφισμα

1. Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 18ης Απριλίου 2018 σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής (Frontex) για το οικονομικό έτος 2016 (2017/2164(DEC))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τους οριστικούς ετήσιους λογαριασμούς του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής («ο Οργανισμός») για το οικονομικό έτος 2016,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής για το οικονομικό έτος 2016, που συνοδεύεται από την απάντηση του Οργανισμού(1),

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση αξιοπιστίας(2) η οποία βεβαιώνει την ακρίβεια των λογαριασμών και τη νομιμότητα και κανονικότητα των σχετικών πράξεων, την οποία ενεχείρισε το Ελεγκτικό Συνέδριο για το οικονομικό έτος 2016, σύμφωνα με το άρθρο 287 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση του Συμβουλίου, της 20ής Φεβρουαρίου 2018, σχετικά με τη χορήγηση απαλλαγής στον Οργανισμό όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2016 (05941/2018 – C8-0074/2018),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 319 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου(3), και ιδίως το άρθρο 208,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2007/2004 του Συμβουλίου, της 26ης Οκτωβρίου 2004, σχετικά με τη σύσταση ευρωπαϊκού οργανισμού για τη διαχείριση της επιχειρησιακής συνεργασίας στα εξωτερικά σύνορα των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης(4), και ιδίως το άρθρο 30,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) 2016/1624 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 14ης Σεπτεμβρίου 2016, για την Ευρωπαϊκή Συνοριοφυλακή και Ακτοφυλακή και για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) 2016/399 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 863/2007 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2007/2004 του Συμβουλίου και της απόφασης 2005/267/ΕΚ του Συμβουλίου(5), και ιδίως το άρθρο 76,

–  έχοντας υπόψη τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1271/2013 της Επιτροπής, της 30ής Σεπτεμβρίου 2013, για τη θέσπιση του δημοσιονομικού κανονισμού-πλαισίου για τους οργανισμούς που αναφέρονται στο άρθρο 208 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(6), και ιδίως το άρθρο 108,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 94 και το παράρτημα IV του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων (A8-0108/2018),

1.  χορηγεί απαλλαγή στον εκτελεστικό διευθυντή του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Οργανισμού για το οικονομικό έτος 2016·

2.  εκθέτει τις παρατηρήσεις του στο ψήφισμα που ακολουθεί·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα απόφαση και το ψήφισμα που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της στον εκτελεστικό διευθυντή του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής, στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στο Ελεγκτικό Συνέδριο, και να μεριμνήσει για τη δημοσίευσή τους στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (σειρά L).

(1) ΕΕ C 417 της 6.12.2017, σ. 233.
(2) ΕΕ C 417 της 6.12.2017, σ. 233.
(3) ΕΕ L 298 της 26.10.2012, σ. 1.
(4) ΕΕ L 349 της 25.11.2004, σ. 1.
(5) ΕΕ L 251 της 16.9.2016, σ. 1.
(6) ΕΕ L 328 της 7.12.2013, σ. 42.


2. Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 18ης Απριλίου 2018 σχετικά με το κλείσιμο των λογαριασμών του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής (Frontex) για το οικονομικό έτος 2016 (2017/2164(DEC))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τους οριστικούς ετήσιους λογαριασμούς του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής (ο Οργανισμός) για το οικονομικό έτος 2016·

–  έχοντας υπόψη την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής για το οικονομικό έτος 2016, που συνοδεύεται από την απάντηση του Οργανισμού(1),

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση αξιοπιστίας(2) η οποία βεβαιώνει την ακρίβεια των λογαριασμών και τη νομιμότητα και κανονικότητα των σχετικών πράξεων, την οποία ενεχείρισε το Ελεγκτικό Συνέδριο για το οικονομικό έτος 2016, σύμφωνα με το άρθρο 287 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση του Συμβουλίου, της 20ής Φεβρουαρίου 2018, σχετικά με τη χορήγηση απαλλαγής στον Οργανισμό όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2016 (05941/2018 – C8-0074/2018),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 319 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου(3), και ιδίως το άρθρο 208,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2007/2004 του Συμβουλίου, της 26ης Οκτωβρίου 2004, σχετικά με τη σύσταση ευρωπαϊκού οργανισμού για τη διαχείριση της επιχειρησιακής συνεργασίας στα εξωτερικά σύνορα των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης(4), και ιδίως το άρθρο 30,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) 2016/1624 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 14ης Σεπτεμβρίου 2016, για την Ευρωπαϊκή Συνοριοφυλακή και Ακτοφυλακή και για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) 2016/399 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 863/2007 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2007/2004 του Συμβουλίου και της απόφασης 2005/267/ΕΚ του Συμβουλίου(5), και ιδίως το άρθρο 76,

–  έχοντας υπόψη τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1271/2013 της Επιτροπής, της 30ής Σεπτεμβρίου 2013, για τη θέσπιση του δημοσιονομικού κανονισμού-πλαισίου για τους οργανισμούς που αναφέρονται στο άρθρο 208 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(6), και ιδίως το άρθρο 108,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 94 και το παράρτημα IV του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων (A8-0108/2018),

1.  εγκρίνει το κλείσιμο των λογαριασμών του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής για το οικονομικό έτος 2016·

2.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα απόφαση στον εκτελεστικό διευθυντή του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής, στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στο Ελεγκτικό Συνέδριο, και να μεριμνήσει για τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (σειρά L).

(1) ΕΕ C 417 της 6.12.2017, σ. 233.
(2) ΕΕ C 417 της 6.12.2017, σ. 233.
(3) ΕΕ L 298 της 26.10.2012, σ. 1.
(4) ΕΕ L 349 της 25.11.2004, σ. 1.
(5) ΕΕ L 251 της 16.9.2016, σ. 1.
(6) ΕΕ L 328 της 7.12.2013, σ. 42.


3. Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 18ης Απριλίου 2018 με τις παρατηρήσεις που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της απόφασης σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής (Frontex) για το οικονομικό έτος 2016 (2017/2164(DEC))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την απόφασή του σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής για το οικονομικό έτος 2016,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 94 και το παράρτημα IV του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων (A8-0108/2018),

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στο πλαίσιο της διαδικασίας απαλλαγής, η αρμόδια για την απαλλαγή αρχή επιθυμεί να τονίσει την ιδιαίτερη σημασία που έχει η περαιτέρω ενίσχυση της δημοκρατικής νομιμοποίησης των θεσμικών οργάνων της Ένωσης μέσω της ενίσχυσης της διαφάνειας και της λογοδοσίας και με την εφαρμογή της προσέγγισης της κατάρτισης του προϋπολογισμού βάσει επιδόσεων και της χρηστής διαχείρισης των ανθρώπινων πόρων·

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με την κατάσταση εσόδων και δαπανών του(1), ο οριστικός προϋπολογισμός του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής («ο Οργανισμός») για το οικονομικό έτος 2016 ανήλθε σε 232 757 000 EUR, ποσό που συνιστά αύξηση κατά 62,43 % σε σύγκριση με το 2015· λαμβάνοντας υπόψη ότι, ως απάντηση στη μεταναστευτική κρίση που αντιμετωπίζει η Ένωση, η εντολή του Οργανισμού επεκτάθηκε σημαντικά το 2016·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με τις δημοσιονομικές καταστάσεις, η συνολική συνεισφορά της Ένωσης στον προϋπολογισμό του Οργανισμού για το 2016 ανήλθε σε 218 686 000 EUR, ποσό που συνιστά αύξηση κατά 63,78 % σε σύγκριση με το 2015·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο, στην έκθεσή του για τους ετήσιους λογαριασμούς του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής για το οικονομικό έτος 2016 («η έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου»), δήλωσε ότι αποκόμισε εύλογη βεβαιότητα ότι οι πράξεις στις οποίες βασίζονται οι ετήσιοι λογαριασμοί του Οργανισμού για το οικονομικό έτος 2016 είναι νόμιμες και κανονικές· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι παρατηρήσεις του Δικαστηρίου πρέπει να εξετάζονται στο πλαίσιο των προκλήσεων με τις οποίες ήρθε αντιμέτωπος ο Οργανισμός το 2016·

Συνέχεια που δόθηκε στις απαλλαγές για το 2013, το 2014 και το 2015

1.  σημειώνει με ανησυχία τον αριθμό των εκκρεμών ζητημάτων και των διορθωτικών μέτρων σε συνέχεια των παρατηρήσεων του Ελεγκτικού Συνεδρίου το 2013, το 2014 και το 2015 όσον αφορά τις καταστάσεις των προμηθευτών στο τέλος του έτους, τη συμφωνία για την έδρα, τις εκ των προτέρων και εκ των υστέρων επαληθεύσεις των δαπανών των οποίων ζητείται η απόδοση από τις συνεργαζόμενες χώρες στο πλαίσιο των συμφωνιών επιχορήγησης, τον αυξανόμενο αριθμό συμφωνιών επιχορήγησης, την ανάγκη για βελτίωση του υπολογισμού των εισφορών από τις συνδεδεμένες με τον χώρο Σένγκεν χώρες, την ανάκτηση παράτυπων πληρωμών από την ισλανδική ακτοφυλακή και τον κίνδυνο διπλής χρηματοδότησης από το Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας· καλεί τον Οργανισμό να ολοκληρώσει τα διορθωτικά μέτρα το συντομότερο δυνατόν εντός του 2018 και να ενημερώσει την αρμόδια για την απαλλαγή αρχή σχετικά με την υλοποίησή τους·

Σχόλια σχετικά με τη νομιμότητα και την κανονικότητα των πράξεων

2.  σημειώνει, με βάση την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου, ότι ο προηγούμενος ιδρυτικός κανονισμός του Οργανισμού, ο οποίος ίσχυε μέχρι τις 5 Οκτωβρίου 2016, προέβλεπε τη χρηματοδότηση κοινών επιχειρήσεων επιστροφής οι οποίες εκτελούνταν από κοινού με συμμετέχουσες χώρες· επισημαίνει ότι με τον νέο ιδρυτικό κανονισμό προβλέπεται η επιλεξιμότητα και των εθνικών επιχειρήσεων επιστροφής· σημειώνει, εντούτοις, ότι, μεταξύ Ιανουαρίου και Οκτωβρίου 2016, ο Οργανισμός χρηματοδότησε εθνικές επιχειρήσεις επιστροφής με ποσό ύψους 3 600 000 EUR· σημειώνει ότι οι πληρωμές αυτές είναι παράτυπες·

3.  σημειώνει σύμφωνα με την απάντηση του Οργανισμού, ότι το 2016, δεδομένης της δυσανάλογης μεταναστευτικής πίεσης που ασκήθηκε σε κράτη μέλη και σε συνέχεια του σχεδίου δράσης της Ένωσης για την επιστροφή, του Οκτωβρίου του 2015, καθώς και των συμπερασμάτων του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 25ης-26ης Ιουνίου 2015 και της 16ης-17ης Μαρτίου 2016, ο εκτελεστικός διευθυντής του Οργανισμού εξέδωσε την απόφαση 2016/36, στην οποία διατυπώνεται μια ευρύτερη ερμηνεία των ρυθμίσεων (συγ)χρηματοδότησης των κοινών επιχειρήσεων επιστροφής, σύμφωνα με την οποία ακόμη και μια εθνική επιχείρηση επιστροφής που διεξάγεται από ένα μόνο κράτος μέλος το οποίο αντιμετωπίζει δυσανάλογη μεταναστευτική πίεση θα (συγ)χρηματοδοτείται από τον προϋπολογισμό του Οργανισμού· αναγνωρίζει επίσης ότι η αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή είχε τροποποιήσει τον προϋπολογισμό για το 2016 ειδικά με σκοπό την υλοποίηση του σχεδίου δράσης για τις εν λόγω επιχειρήσεις επιστροφής·

Δημοσιονομική και χρηματοοικονομική διαχείριση

4.  επισημαίνει με ικανοποίηση ότι οι προσπάθειες παρακολούθησης του προϋπολογισμού στη διάρκεια του οικονομικού έτους 2016 είχαν ως αποτέλεσμα να επιτευχθεί ποσοστό εκτέλεσης του προϋπολογισμού 97,90 %· επισημαίνει ότι το ποσοστό εκτέλεσης των πιστώσεων πληρωμών ήταν 66,07 %, το οποίο συνιστά μείωση κατά 3,40 % σε σύγκριση με το 2015·

5.  σημειώνει, με βάση την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου, ότι, στο πλαίσιο της νέας διευρυμένης εντολής του Οργανισμού, αποδίδεται μεγάλη σημασία στις επιχειρήσεις επιστροφής, για τις οποίες είχε προβλεφθεί ποσό ύψους 63 000 000 EUR στον προϋπολογισμό του για το 2016· σημειώνει, εντούτοις, ότι επεστράφησαν στον προϋπολογισμό της Ένωσης 23 000 000 EUR, ήτοι το 37,5 %, καθώς οι επιχειρήσεις επιστροφής που διεξήχθησαν ήταν λιγότερες από τις προβλεφθείσες· παρατηρεί ότι η σημαντική καθυστέρηση της διαδικασίας ανάθεσης μιας σύμβασης-πλαισίου αξίας 50 000 000 EUR, με αντικείμενο τη ναύλωση αεροσκαφών και την παροχή συναφών υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση των επιχειρήσεων επιστροφής του Οργανισμού, συνέβαλε στην κατάσταση αυτή και εξακολουθεί να επηρεάζει τον αριθμό των επιχειρήσεων επιστροφής που οργανώνει ο Οργανισμός· εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι, μολονότι η διαδικασία ανάθεσης της εν λόγω σύμβασης είχε προγραμματιστεί για τον Μάρτιο του 2016, δεν είχε ακόμη ξεκινήσει στο τέλος του έτους· σημειώνει, με βάση την απάντηση του Οργανισμού, ότι ο Οργανισμός έχει αυξήσει δραστικά τον αριθμό των κοινών πτήσεων επιστροφής (232 το 2016 έναντι 66 το 2015)· σημειώνει, ωστόσο, ότι τα 23 000 000 EUR δεν ήταν δυνατό να αξιοποιηθούν, κυρίως επειδή η σύμβαση-πλαίσιο για τη ναύλωση αεροσκαφών και την παροχή συναφών υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση των επιχειρήσεων επιστροφής αντιμετώπισε καθυστερήσεις, οι οποίες οφείλονταν στην υποβάθμιση της σημασίας του προγράμματος, καθώς δόθηκε προτεραιότητα στην προσπάθεια να εξασφαλιστεί η απαιτούμενη υλικοτεχνική υποστήριξη (πορθμεία και λεωφορεία) για την εφαρμογή της δήλωσης ΕΕ-Τουρκίας· σημειώνει ότι εν τω μεταξύ προκηρύχθηκε η διαδικασία υποβολής προσφορών για τη σύναψη τετραετούς σύμβασης-πλαισίου, με μειωμένο ωστόσο εκτιμώμενο προϋπολογισμό (20 000 000 EUR)·

6.  σημειώνει, με βάση την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου ότι, στις 22 Δεκεμβρίου 2015, η Επιτροπή και ο Οργανισμός, συνδικαιούχος και συντονιστής τριών άλλων συνδικαιούχων —της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Υποστήριξης για το Άσυλο (EASO), του Διεθνούς Οργανισμού Μετανάστευσης (ΔΟΜ) και της Ύπατης Αρμοστείας των Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες (UNHCR)—, υπέγραψαν συμφωνία επιχορήγησης ύψους 5 500 000 EUR για την περιφερειακή στήριξη της διαχείρισης της μετανάστευσης με γνώμονα τις ανάγκες των αιτούντων προστασία στα Δυτικά Βαλκάνια και την Τουρκία για τριετή περίοδο που άρχισε την 1η Ιανουαρίου 2016· σημειώνει, ωστόσο, ότι οι συμφωνίες συνεργασίας με αυτούς τους τρεις εταίρους, οι οποίες ανήλθαν σε 3 400 000 EUR, υπεγράφησαν μόλις μεταξύ Αυγούστου και Νοεμβρίου του 2016· σημειώνει ότι, σε δύο από τις συμφωνίες αυτές, οι δημοσιονομικές δεσμεύσεις, βάσει των οποίων θα έπρεπε να έχουν αποδεσμευτεί τα κονδύλια πριν από την ανάληψη των νομικών δεσμεύσεων, υπεγράφησαν μόλις τον Οκτώβριο και τον Δεκέμβριο του 2016· σημειώνει, επιπλέον, ότι οι δημοσιονομικές δεσμεύσεις ανέρχονταν σε 1 200 000 EUR, δηλαδή κάλυπταν μόνο τις προχρηματοδοτήσεις· τονίζει ότι η εν λόγω διαδικασία παραβιάζει τους κανόνες περί δημοσιονομικής διαχείρισης του δημοσιονομικού κανονισμού, ενώ η καθυστερημένη υπογραφή των συμφωνιών επιβάρυνε με ανασφάλεια την επιχειρησιακή συνεργασία μεταξύ των εταίρων· σημειώνει, με βάση την απάντηση του Οργανισμού, ότι για να καταγραφεί το γεγονός ότι η νομική δέσμευση και για τους τρεις εταίρους του έργου αναλήφθηκε πριν από τη δημοσιονομική δέσμευση, ο Οργανισμός τεκμηρίωσε τεκμηρίωσε δεόντως τη συγκεκριμένη περίπτωση ως εξαίρεση·

7.  αναγνωρίζει ότι ο Οργανισμός προβαίνει το 2017 σε αναθεώρηση του συνολικού χρηματοδοτικού του πλαισίου, με στόχο την απλοποίησή του, τη μετάβαση από τις επιχορηγήσεις στη σύναψη συμβάσεων παροχής υπηρεσιών, και την καθιέρωση κατ’ αποκοπή ποσών· καλεί τον Οργανισμό να υποβάλει έκθεση στην αρμόδια για την απαλλαγή αρχή σχετικά με την εφαρμογή του νέου πλαισίου και τα αποτελέσματα που επιτεύχθηκαν·

Αναλήψεις υποχρεώσεων και μεταφορές πιστώσεων

8.  επισημαίνει ότι οι μεταφορές ανειλημμένων πιστώσεων για τον Τίτλο II (διοικητικές δαπάνες) ήταν αυξημένες, καθώς ανήλθαν σε 6 400 000 EUR (43 % των ανειλημμένων πιστώσεων), έναντι 3 200 000 EUR (38 %) το 2015· επισημαίνει ακόμα, ότι οι μεταφορές για τον Τίτλο ΙII (επιχειρησιακές δαπάνες) ήταν επίσης αυξημένες, αφού ανήλθαν σε 67 300 000 EUR (37 %), έναντι 40 200 000 EUR (35 %) το 2015· σημειώνει ότι αυτό οφείλεται κυρίως στο γεγονός ότι συμβάσεις και επιχειρήσεις παρατάθηκαν και μετά τη λήξη του έτους· καλεί τον Οργανισμό να εξετάσει το ενδεχόμενο καθιέρωσης διαχωριζόμενων πιστώσεων, ώστε να αποτυπώνονται καλύτερα οι αναπόφευκτες καθυστερήσεις μεταξύ της ανάληψης της νομικής δέσμευσης, της εκτέλεσης της σύμβασης και των επιχειρήσεων, καθώς και των σχετικών πληρωμών·

9.  σημειώνει, με βάση την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου, ότι το ποσοστό των πιστώσεων που είχαν μεταφερθεί από το 2015 και ακυρώθηκαν ήταν υψηλό για τον τίτλο III (επιχειρησιακές δαπάνες), ήτοι 6 400 000 EUR ή 16 %, και οφειλόταν στην υπερεκτίμηση δαπανών για το 2015, οι οποίες δεν είχαν ακόμη επιστραφεί στις συμμετέχουσες χώρες το 2016· θεωρεί ότι πρέπει να εξασφαλίζεται ακριβέστερη εκτίμηση του κόστους, καθώς και πιο έγκαιρη υποβολή των δαπανών από τις συνεργαζόμενες χώρες·

10.  επισημαίνει ότι οι μεταφορές συχνά μπορεί να δικαιολογούνται, εν μέρει ή πλήρως, από τον πολυετή χαρακτήρα των επιχειρησιακών προγραμμάτων των οργανισμών και δεν αποτελούν κατ’ ανάγκη ένδειξη ανεπαρκειών στον σχεδιασμό και στην εκτέλεση του προϋπολογισμού, ούτε αντιβαίνουν πάντα στην αρχή της ετήσιας διάρκειας του προϋπολογισμού, ιδίως αν έχουν προγραμματιστεί εκ των προτέρων και έχουν κοινοποιηθεί στο Ελεγκτικό Συνέδριο·

Πολιτική προσωπικού

11.  διαπιστώνει, με βάση τον πίνακα προσωπικού, ότι στις 31 Δεκεμβρίου 2016 είχαν πληρωθεί 197 θέσεις εκτάκτων υπαλλήλων (από τις 275 θέσεις που είχαν εγκριθεί στον προϋπολογισμό της Ένωσης) σε σύγκριση με 149 το 2015· σημειώνει ότι, επιπλέον, ο Οργανισμός απασχολούσε (σε ισοδύναμο πλήρους απασχόλησης) 77 αποσπασμένους εθνικούς εμπειρογνώμονες, 83 συμβασιούχους υπαλλήλους και 15 προσωρινούς υπαλλήλους·

12.  σημειώνει με ικανοποίηση ότι, βάσει του αριθμού όλων των θέσεων που έχουν πληρωθεί, έχει επιτευχθεί ισόρροπη εκπροσώπηση των φύλων, δεδομένου ότι η αναλογία είναι 50 % γυναίκες προς 50 % άνδρες· εκφράζει τη λύπη του, ωστόσο, για το γεγονός ότι στις υψηλόβαθμες θέσεις η αναλογία είναι μόνο 15 % γυναίκες προς 85 % άνδρες· καλεί τον Οργανισμό, σε συνεργασία με τα κράτη μέλη, να βελτιώσει την ισόρροπη εκπροσώπηση των φύλων στο διοικητικό συμβούλιο και μεταξύ των ανώτερων διευθυντικών στελεχών·

13.  σημειώνει, με βάση τον Οργανισμό, ότι προκειμένου να αρχίσει η εφαρμογή της νέας και ενισχυμένης εντολής του ήταν αναγκαία η πρόσληψη επιπλέον προσωπικού ήδη από το τελευταίο τρίμηνο του 2016· επισημαίνει ότι μια εκτίμηση των αναγκών έκανε λόγο για 50 θέσεις, αλλά ότι δεν ήταν δυνατό να ολοκληρωθούν όλες οι διαδικασίες πρόσληψης έως το τέλος του έτους· σημειώνει ότι στο τέλος του 2016 ο Οργανισμός απασχολούσε συνολικά 365 υπαλλήλους·

14.  σημειώνει, με βάση την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου, ότι μετά από την επέκταση της εντολής του Οργανισμού, το προσωπικό του θα υπερδιπλασιαστεί, και από 365 υπαλλήλους που ήταν το 2016 θα φτάσει τους 1 000 υπαλλήλους το 2020· σημειώνει επίσης ότι η προγραμματισμένη αύξηση του προσωπικού θα δημιουργήσει την ανάγκη για πρόσθετους χώρους γραφείων· σημειώνει, με βάση την απάντηση του Οργανισμού, ότι στις αρχές του 2017 ο Οργανισμός απευθύνθηκε στην αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή και έλαβε το πράσινο φως για την επέκταση των σημερινών εγκαταστάσεών του προκειμένου να καλύπτουν τον πρόσθετο αριθμό υπαλλήλων· σημειώνει ότι η συμφωνία για την έδρα τέθηκε σε ισχύ την 1η Νοεμβρίου 2017·

15.  σημειώνει, με βάση την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου, ότι ο Οργανισμός αντιμετωπίζει διαχρονικά δυσκολίες στην εύρεση υπαλλήλων με τα απαιτούμενα προσόντα, γεγονός που οφείλεται εν μέρει στον διορθωτικό συντελεστή που εφαρμόζεται στις μισθολογικές αποδοχές (66,7 %)· καλεί τον Οργανισμό να εξετάσει πιθανά μέτρα μετριασμού και να ενημερώσει σχετικά με τα συμπεράσματά του την αρμόδια για την απαλλαγή αρχή·

16.  σημειώνει, με βάση την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου, ότι, σε περίπτωση εξωτερικής διαδικασίας επιλογής, ο κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης προβλέπει ότι οι έκτακτοι υπάλληλοι προσλαμβάνονται αποκλειστικά στους βαθμούς SC 1 έως SC 2, AST 1 έως AST 4 και AD 5 έως AD 8· σημειώνει ότι το 2016 ο Οργανισμός προσέλαβε 14 υπαλλήλους σε υψηλότερους βαθμούς AST· τονίζει ότι οι προσλήψεις στους βαθμούς αυτούς είναι παράτυπες· σημειώνει, με βάση την απάντηση του Οργανισμού, ότι ο λόγος για την αναβάθμιση 5 θέσεων AST4 σε 5 θέσεις AST5 ήταν η κάλυψη των επιχειρησιακών αναγκών, οι οποίες επιβάλλουν τη λειτουργία της υπηρεσίας των αξιωματικών υπηρεσίας σε 24ωρη βάση και τις 7 ημέρες της εβδομάδας· αναγνωρίζει ότι, δεδομένου του επιπέδου των ευθυνών στο πλαίσιο των μεταναστευτικών ροών καθώς και των προκλήσεων στον τομέα της ασφάλειας στα εξωτερικά σύνορα της Ένωσης, ο Οργανισμός έπρεπε να προσελκύσει καταρτισμένους και έμπειρους υποψηφίους με προηγούμενη σχετική επαγγελματική πείρα·

17.  σημειώνει ότι, από το 2016, στο γραφείο της υπεύθυνης θεμελιωδών δικαιωμάτων έχουν δημιουργηθεί πέντε νέες θέσεις εργασίας, εκ των οποίων οι τρεις παραμένουν κενές· θεωρεί άκρως λυπηρό, ωστόσο, το γεγονός ότι, παρά τις επανειλημμένες εκκλήσεις του Κοινοβουλίου και τη σημαντική συνολική αύξηση του προσωπικού του Οργανισμού, η υπεύθυνη θεμελιωδών δικαιωμάτων εξακολουθεί να μην διαθέτει επαρκείς ανθρώπινους πόρους και, ως εκ τούτου, παρεμποδίζεται σαφώς όσον αφορά την ορθή άσκηση των καθηκόντων που της έχουν ανατεθεί βάσει του κανονισμού (ΕΕ) 2016/1624(2)· καλεί, συνεπώς, τον Οργανισμό να διαθέσει στην υπεύθυνη θεμελιωδών δικαιωμάτων επαρκείς πόρους και προσωπικό, ειδικότερα δε για τη σύσταση μηχανισμού καταγγελιών και για την περαιτέρω διαμόρφωση και εφαρμογή της στρατηγικής του Οργανισμού με σκοπό την παρακολούθηση και τη διασφάλιση της προστασίας των θεμελιωδών δικαιωμάτων·

18.  σημειώνει ότι δεν υπήρξαν έναντι του Οργανισμού καταγγελίες, αστικές αξιώσεις ή αναφερθείσες υποθέσεις αδιαφανούς πρόσληψης ή απόλυσης προσωπικού το 2016·

19.  διαπιστώνει ότι το 2016 ο μέσος αριθμός ημερών αναρρωτικής αδείας του προσωπικού του Οργανισμού ήταν 11,4 ημέρες, παρότι ο Οργανισμός δεν συμπεριέλαβε στον υπολογισμό του το προσωπικό που δεν απουσίασε καμία ημέρα λόγω αναρρωτικής άδειας· καλεί τον Οργανισμό να συμβουλευτεί την ιατρική υπηρεσία σχετικά με τρόπους που θα μπορούσαν να μειώσουν τις απουσίες από την εργασία λόγω αναρρωτικής άδειας·

20.  σημειώνει, με βάση τις απαντήσεις του Οργανισμού, ότι τα μέλη του προσωπικού αφιέρωσαν μία ημέρα για δραστηριότητες ευεξίας το 2016· σημειώνει ότι ο Οργανισμός διαθέτει εσωτερική πολιτική για την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία και συμβάλλει στην ευεξία του προσωπικού με τρεις τρόπους:

   α) μίσθωση γηπέδων για ομαδικά αθλήματα και μερική συνεισφορά για τη συμμετοχή του προσωπικού σε διυπηρεσιακές αθλητικές διοργανώσεις·
   β) ως μέρος των μέτρων πρόληψης στον τομέα της υγείας και ασφάλειας, ο Οργανισμός αποδίδει μέρος των δαπανών των αθλητικών δραστηριοτήτων στις οποίες συμμετέχει το προσωπικό (με ανώτατο όριο τα 45 EUR μηνιαίως για κάθε μέλος του προσωπικού)·
   γ) κάθε έτος ο Οργανισμός διοργανώνει εμβολιασμό κατά της εποχικής γρίπης για τα μέλη του προσωπικού που επιθυμούν να εμβολιαστούν·

21.  παρατηρεί ότι ο Οργανισμός χρησιμοποίησε τα άρθρα 12 και 12α του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης, καθώς και ειδικές διατάξεις του «Κώδικα Δεοντολογίας για όλα τα άτομα που συμμετέχουν στις δραστηριότητες του Frontex» και του «Κώδικα Δεοντολογίας Προσωπικού του Frontex»· παρατηρεί ότι δεν υπήρξε καταγγελία ή προσφυγή στη δικαιοσύνη για υπόθεση παρενόχλησης το 2016·

22.  σημειώνει ότι το Γραφείο του Οργανισμού έχει δύο υπηρεσιακά οχήματα, η χρήση των οποίων επιτρέπεται μόνο για υπηρεσιακούς σκοπούς, και ότι τα οχήματα αυτά δεν χρησιμοποιούνται για προσωπικούς σκοπούς·

Πρόληψη και διαχείριση συγκρούσεων συμφερόντων, διαφάνεια και δημοκρατία

23.  παρατηρεί ότι ο Οργανισμός ενέκρινε στις 17 Δεκεμβρίου 2015 στρατηγική καταπολέμησης της απάτης και σχέδιο δράσης, όπου καθορίζονται τέσσερις στρατηγικοί στόχοι με 22 δράσεις που πρέπει να εφαρμοστούν κατά την περίοδο 2015-2018· διαπιστώνει με ικανοποίηση ότι το 2016 υλοποιήθηκε περισσότερο από το 50 % των δράσεων·

24.  σημειώνει ότι ο Οργανισμός κατάρτισε σχέδιο εσωτερικών κανόνων σχετικά με την καταγγελία δυσλειτουργιών και τους κοινοποίησε στον Ευρωπαίο Επόπτη Προστασίας Δεδομένων τον Μάρτιο του 2017· σημειώνει ότι το ζήτημα είναι αν πρέπει να εφαρμοστούν οι εσωτερικοί κανόνες ή να αποφασιστεί η εφαρμογή των πρότυπων κανόνων της Επιτροπής, αφού κοινοποιηθούν στους οργανισμούς· καλεί τον Οργανισμό να ενημερώσει την αρμόδια για την απαλλαγή αρχή σχετικά με την απόφαση που θα ληφθεί·

25.  παρατηρεί ότι ο Οργανισμός απάντησε ότι δεν καθιστά διαθέσιμα στο κοινό τα εγκεκριμένα πρακτικά των συνεδριάσεων του διοικητικού συμβουλίου του και ότι τα πρακτικά αυτά δεν είναι διαθέσιμα ακόμη και μετά την παρέλευση τριών μηνών από την ημερομηνία διεξαγωγής της συνεδρίασης· καλεί τον Οργανισμό να ενημερώσει την αρμόδια για την απαλλαγή αρχή σχετικά με τους λόγους που οδήγησαν στην απόφαση αυτή λαμβάνοντας υπόψη την πολιτική της Ένωσης για τη μεγαλύτερη διαφάνεια των δραστηριοτήτων της·

26.  παρατηρεί ότι ο Οργανισμός δεν απάντησε εάν οι συναντήσεις του με εκπροσώπους ομάδων συμφερόντων (δηλαδή πρόσωπα που δεν εκπροσωπούν επισήμως τα ενδιαφερόμενα μέρη του Οργανισμού, αλλά έχουν οποιοδήποτε χρηματικό ή οικονομικό συμφέρον σε σχέση με τις επιχειρησιακές του αρμοδιότητες), σε περίπτωση που πραγματοποιήθηκαν τέτοιες συναντήσεις, είχαν καταχωριστεί και δημοσιοποιηθεί· καλεί τον Οργανισμό να απαντήσει στην αρμόδια για την απαλλαγή αρχή σχετικά με το ζήτημα αυτό·

27.  σημειώνει ότι, το 2016, ο Οργανισμός έλαβε 67 αιτήσεις πρόσβασης σε έγγραφα και χορήγησε πλήρη πρόσβαση για 15 από αυτές, μόνο μερική πρόσβαση για 38 από αυτές, ενώ άλλες 10 αιτήσεις απορρίφθηκαν κυρίως λόγω «Προστασίας της δημόσιας ασφάλειας» και «Προστασίας της ιδιωτικής ζωής και της ακεραιότητας του ατόμου»·

28.  σημειώνει ότι τέσσερις από τις περιπτώσεις απόρριψης αποτέλεσαν αντικείμενο επιβεβαιωτικής αίτησης, μετά την οποία επιβεβαιώθηκε η προηγουμένως απορριφθείσα αίτηση σε δύο περιπτώσεις, δόθηκε μερική πρόσβαση στα έγγραφα σε μία περίπτωση και πλήρης πρόσβαση στην άλλη· σημειώνει επίσης ότι μία από τις περιπτώσεις απόρριψης διαβιβάστηκε στην Ευρωπαία Διαμεσολαβήτρια· καλεί τον Οργανισμό να ενημερώσει την αρμόδια για την απαλλαγή αρχή σχετικά με την απόφαση της Διαμεσολαβήτριας και την περαιτέρω διαδικασία·

Κύρια επιτεύγματα

29.  εκφράζει ικανοποίηση για τα τρία σημαντικότερα επιτεύγματα που επισημαίνει ο Οργανισμός για το 2016, και συγκεκριμένα:

   την έγκριση του κανονισμού (ΕΕ) 2016/1624 για την Ευρωπαϊκή Συνοριοφυλακή και Ακτοφυλακή που καθορίζει την επεκταθείσα εντολή του·
   τη συνδρομή που παρασχέθηκε σε 232 επιχειρήσεις επιστροφής (+ 251 % σε σύγκριση με τις επιχειρήσεις στις οποίες παρασχέθηκε συνδρομή το 2015) με τις οποίες επέστρεψαν συνολικά 10 698 άτομα·
   την έναρξη, τον Ιανουάριο του 2017, του πρώτου σταδίου της κοινής μεθοδολογίας για την αξιολόγηση τρωτότητας·

30.  αναγνωρίζει ότι ο κανονισμός για τον Οργανισμό Ευρωπαϊκής Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής προσέφερε νέες δυνατότητες συνεργασίας με άλλους οργανισμούς όσον αφορά τα καθήκοντα ακτοφυλακής, γεγονός που οδήγησε σε μια τριμερή συμφωνία συνεργασίας μεταξύ του Frontex, της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Ελέγχου της Αλιείας (EFCA) και του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια στη Θάλασσα (EMSA)· σημειώνει ακόμα ότι συνεχίστηκε η στενή συνεργασία με τους εννέα οργανισμούς στον τομέα της δικαιοσύνης και των εσωτερικών υποθέσεων (ΔΕΥ), ενισχύθηκε η συνεργασία με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για τη Λειτουργική Διαχείριση Συστημάτων ΤΠ Μεγάλης Κλίμακας στον Χώρο Ελευθερίας, Ασφάλειας και Δικαιοσύνης (eu-LISA), διευκολύνθηκαν οι τακτικές ανταλλαγές με την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Υποστήριξης για το Άσυλο (EASO) και δοκιμάστηκε μια συμφωνία συνεργασίας με την Ευρωπόλ καθ’ όλη τη διάρκεια του 2016·

31.  σημειώνει ότι ο Οργανισμός μοιράζεται γραφεία με την Ευρωπόλ και την EASO στο πλαίσιο των Περιφερειακών Ειδικών Ομάδων της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Ιταλία και την Ελλάδα·

Εσωτερικός έλεγχος

32.  σημειώνει ότι η ετήσια επισκόπηση του συστήματος εσωτερικού ελέγχου για το 2016 παρέσχε εύλογη βεβαιότητα στη διοίκηση του Οργανισμού όσον αφορά το επίπεδο της συμμόρφωσης με όλους τους εσωτερικούς ελέγχους· αναγνωρίζει ότι εντόπισε περιθώρια βελτιώσεων σε οκτώ πρότυπα εσωτερικού ελέγχου (ICS) και ανέπτυξε στρατηγική για την αντιμετώπιση των αδυναμιών· αξιολόγησε την αποτελεσματικότητα του συστήματος εσωτερικού ελέγχου του στο τέλος του 2015· σημειώνει ακόμα ότι, σύμφωνα με την αξιολόγηση, τα πρότυπα εσωτερικού ελέγχου (ICS) τέθηκαν σε εφαρμογή και ήταν λειτουργικά· σημειώνει, ωστόσο, ότι, μετά τη σημαντική αύξηση των κονδυλίων του προϋπολογισμού του Οργανισμού (οικονομικοί και ανθρώπινοι πόροι) και την επέκταση των καθηκόντων και αρμοδιοτήτων του Οργανισμού, το σύστημα εσωτερικού ελέγχου απαιτεί περαιτέρω βελτιώσεις το 2017· καλεί τον Οργανισμό να ενημερώσει την αρμόδια για την απαλλαγή αρχή σχετικά με τα μέτρα που έχει λάβει για τη βελτίωση του συστήματος εσωτερικού ελέγχου·

Εσωτερικός λογιστικός έλεγχος

33.  σημειώνει ότι το 2016 η Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου (IAS) διεξήγαγε έλεγχο σχετικά με την «Επαλήθευση δεδομένων και διασφάλιση της ποιότητας για την ανάλυση κινδύνου», από τον οποίο προέκυψαν τέσσερις συστάσεις χαρακτηριζόμενες «σημαντικές»· αναγνωρίζει ότι ο Οργανισμός κατάρτισε σχέδιο δράσης για να ανταποκριθεί στις εν λόγω συστάσεις· καλεί τον Οργανισμό να ενημερώσει την αρμόδια για την απαλλαγή αρχή σχετικά με την εφαρμογή του εν λόγω σχεδίου δράσης·

34.  λαμβάνει υπόψη ότι τα συμπεράσματα της IAS ότι το 2016 δεν εκδόθηκαν συστάσεις χαρακτηριζόμενες «κρίσιμες»·

35.  σημειώνει με ικανοποίηση ότι, για να εξασφαλιστεί ένας οικονομικά αποδοτικός και φιλικός προς το περιβάλλον χώρος εργασίας και να μειωθούν περαιτέρω ή να αντισταθμιστούν οι εκπομπές CO2, ο Οργανισμός έχει μια νέα πολιτική για τους εκτυπωτές και τις εκτυπώσεις που έχει μειώσει την κατανάλωση χαρτιού, έχει καθιερώσει τις βιντεοδιασκέψεις, και αποσκοπεί στην αποδοτικότερη χρήση του νερού και της ενέργειας, καθώς και στην αύξηση της ανακύκλωσης· το κυλικείο χρησιμοποιεί βιοδιασπώμενα προϊόντα καθαρισμού και απολύμανσης και προβλέπει φιλικές προς το περιβάλλον μεθόδους συσκευασίας και ανακυκλώσιμα κύπελλα, πιάτα και μαχαιροπίρουνα· τα γεύματα που σερβίρονται στο κυλικείο προετοιμάζονται με τοπικά και εποχιακά προϊόντα, καθώς και συστατικά που προέρχονται από οικολογικά αγροκτήματα·

36.  σημειώνει με ικανοποίηση ότι ο Οργανισμός είναι προσηλωμένος στην προώθηση της χρήσης δημόσιων και φιλικών προς το περιβάλλον μεταφορών, καθώς ο Οργανισμός συμβάλλει στην κάλυψη του κόστους των δημοσίων μέσων μεταφοράς για το προσωπικό του·

37.  σημειώνει επίσης ότι το κτίριο των εγκαταστάσεων του Οργανισμού έχει σχεδιαστεί και κατασκευαστεί σύμφωνα με τις οικολογικές απαιτήσεις της πιστοποίησης BREEAM (Building Research Establishment Environmental Assessment Method) και περιγράφεται ως ένα από τα πιο βιώσιμα κτίρια στην Πολωνία·

38.  σημειώνει ότι ο Οργανισμός δεν προβλέπει χρηματοοικονομικούς κινδύνους που θα μπορούσαν να επηρεάσουν τις δραστηριότητές του λόγω του Brexit·

39.  επισημαίνει τη συμβολή του Frontex στη διάσωση περισσότερων από 250 000 ανθρώπων στη θάλασσα το 2015· επιδοκιμάζει την αύξηση της ικανότητας του Οργανισμού για επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης· σημειώνει, ωστόσο, ότι απαιτούνται ακόμη σημαντικές προσπάθειες προς αυτήν την κατεύθυνση·

40.  σημειώνει ότι υπάρχουν ειδικοί στόχοι και δείκτες επιδόσεων για εσωτερική χρήση όσον αφορά τις κοινές επιχειρήσεις· εκφράζει τη δυσαρέσκειά του διότι αυτοί δεν δημοσιοποιούνται και διότι, κατά συνέπεια, τα περισσότερα επιχειρησιακά προγράμματα του Frontex δεν διαθέτουν ποσοτικούς στόχους και συγκεκριμένα μεγέθη-στόχους για τις κοινές επιχειρήσεις· επισημαίνει με ανησυχία ότι το γεγονός αυτό, σε συνδυασμό με την ανεπαρκή τεκμηρίωση εκ μέρους των συνεργαζόμενων χωρών, μπορεί μακροπρόθεσμα να παρεμποδίσει την εκ των υστέρων αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των κοινών επιχειρήσεων· εκφράζει τη δυσαρέσκειά του διότι, ως εκ τούτου, είναι δύσκολο να αξιολογηθεί ο πραγματικός αντίκτυπος των κοινών επιχειρήσεων· καλεί τον Οργανισμό να προβεί στον καθορισμό συναφών στρατηγικών στόχων για τις δραστηριότητές του και να καθιερώσει ένα αποτελεσματικό και προσανατολισμένο στα αποτελέσματα σύστημα παρακολούθησης και υποβολής στοιχείων, το οποίο θα διαθέτει συναφείς και μετρήσιμους κύριους δείκτες επιδόσεων·

o
o   o

41.  παραπέμπει, όσον αφορά άλλες παρατηρήσεις οριζόντιου χαρακτήρα που συνοδεύουν την απόφαση απαλλαγής, στο ψήφισμά του της 18ης Απριλίου 2018(3) σχετικά με τις επιδόσεις, τη χρηματοοικονομική διαχείριση και τον έλεγχο των οργανισμών.

(1) ΕΕ C 12 της 13.1.2017, σ. 27.
(2) ΕΕ L 251 της 16.9.2016, σ. 1.
(3) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2018)0133.

Τελευταία ενημέρωση: 4 Δεκεμβρίου 2018Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου