Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2017/2164(DEC)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0108/2018

Predkladané texty :

A8-0108/2018

Rozpravy :

PV 18/04/2018 - 10
CRE 18/04/2018 - 10

Hlasovanie :

PV 18/04/2018 - 12.59

Prijaté texty :

P8_TA(2018)0164

Prijaté texty
PDF 178kWORD 54k
Streda, 18. apríla 2018 - Štrasburg
Absolutórium za rok 2016: Európska agentúra pre pohraničnú a pobrežnú stráž (Frontex)
P8_TA(2018)0164A8-0108/2018
Rozhodnutie
 Rozhodnutie
 Uznesenie

1. Rozhodnutie Európskeho parlamentu z 18. apríla 2018 o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej agentúry pre pohraničnú a pobrežnú stráž (Frontex) za rozpočtový rok 2016 (2017/2164(DEC))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na konečnú ročnú účtovnú závierku Európskej agentúry pre pohraničnú a pobrežnú stráž (ďalej len „agentúra“) za rozpočtový rok 2016,

–  so zreteľom na správu Dvora audítorov o ročnej účtovnej závierke Európskej agentúry pre pohraničnú a pobrežnú stráž za rozpočtový rok 2016 spolu s odpoveďou agentúry(1),

–  so zreteľom na vyhlásenie o vierohodnosti(2) vedenia účtov a zákonnosti a riadnosti príslušných operácií, ktoré poskytol Dvor audítorov za rozpočtový rok 2016 v súlade s článkom 287 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na odporúčanie Rady z 20. februára 2018 o udelení absolutória agentúre za plnenie rozpočtu za rozpočtový rok 2016 (05941/2018 – C8-0074/2018),

–  so zreteľom na článok 319 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(3), a najmä na jeho článok 208,

–  so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 2007/2004 z 26. októbra 2004 o zriadení Európskej agentúry pre riadenie operačnej spolupráce na vonkajších hraniciach členských štátov Európskej únie(4), a najmä na jeho článok 30,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/1624 zo 14. septembra 2016 o európskej pohraničnej a pobrežnej stráži, ktorým sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/399 a ktorým sa zrušuje nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 863/2007, nariadenie Rady (ES) č. 2007/2004 a rozhodnutie Rady 2005/267/ES(5), a najmä na jeho článok 76,

–  so zreteľom na delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 1271/2013 z 30. septembra 2013 o rámcovom nariadení o rozpočtových pravidlách pre subjekty uvedené v článku 208 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012(6), a najmä na jeho článok 108,

–  so zreteľom na článok 94 a prílohu IV k rokovaciemu poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu a stanovisko Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci (A8-0108/2018),

1.  udeľuje absolutórium výkonnému riaditeľovi Európskej agentúry pre pohraničnú a pobrežnú stráž za plnenie rozpočtu agentúry za rozpočtový rok 2016;

2.  uvádza svoje poznámky v priloženom uznesení;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie a uznesenie, ktoré je jeho neoddeliteľnou súčasťou, výkonnému riaditeľovi Európskej agentúry pre pohraničnú a pobrežnú stráž, Rade, Komisii a Dvoru audítorov a aby zabezpečil ich uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie (v sérii L).

(1) Ú. v. EÚ C 417, 6.12.2017, s. 233.
(2) Ú. v. EÚ C 417, 6.12.2017, s. 233.
(3) Ú. v. EÚ L 298, 26.10.2012, s. 1.
(4) Ú. v. EÚ L 349, 25.11.2004, s. 1.
(5) Ú. v. EÚ L 251, 16.9.2016, s. 1.
(6) Ú. v. EÚ L 328, 7.12.2013, s. 42.


2. Rozhodnutie Európskeho parlamentu z 18. apríla 2018 o účtovnej závierke Európskej agentúry pre pohraničnú a pobrežnú stráž (Frontex) za rozpočtový rok 2016 (2017/2164(DEC))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na konečnú ročnú účtovnú závierku Európskej agentúry pre pohraničnú a pobrežnú stráž (ďalej len „agentúra“) za rozpočtový rok 2016,

–  so zreteľom na správu Dvora audítorov o ročnej účtovnej závierke Európskej agentúry pre pohraničnú a pobrežnú stráž za rozpočtový rok 2016 spolu s odpoveďou agentúry(1),

–  so zreteľom na vyhlásenie o vierohodnosti(2) vedenia účtov a zákonnosti a riadnosti príslušných operácií, ktoré poskytol Dvor audítorov za rozpočtový rok 2016 v súlade s článkom 287 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na odporúčanie Rady z 20. februára 2018 o udelení absolutória agentúre za plnenie rozpočtu za rozpočtový rok 2016 (05941/2018 – C8-0074/2018),

–  so zreteľom na článok 319 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(3), a najmä na jeho článok 208,

–  so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 2007/2004 z 26. októbra 2004 o zriadení Európskej agentúry pre riadenie operačnej spolupráce na vonkajších hraniciach členských štátov Európskej únie(4), a najmä na jeho článok 30,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/1624 zo 14. septembra 2016 o európskej pohraničnej a pobrežnej stráži, ktorým sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/399 a ktorým sa zrušuje nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 863/2007, nariadenie Rady (ES) č. 2007/2004 a rozhodnutie Rady 2005/267/ES(5), a najmä na jeho článok 76,

–  so zreteľom na delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 1271/2013 z 30. septembra 2013 o rámcovom nariadení o rozpočtových pravidlách pre subjekty uvedené v článku 208 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012(6), a najmä na jeho článok 108,

–  so zreteľom na článok 94 a prílohu IV k rokovaciemu poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu a stanovisko Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci (A8-0108/2018),

1.  schvaľuje účtovnú závierku Európskej agentúry pre pohraničnú a pobrežnú stráž za rozpočtový rok 2016;

2.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie výkonnému riaditeľovi Európskej agentúry pre pohraničnú a pobrežnú stráž, Rade, Komisii a Dvoru audítorov a aby zabezpečil jeho uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie (v sérii L).

(1) Ú. v. EÚ C 417, 6.12.2017, s. 233.
(2) Ú. v. EÚ C 417, 6.12.2017, s. 233.
(3) Ú. v. EÚ L 298, 26.10.2012, s. 1.
(4) Ú. v. EÚ L 349, 25.11.2004, s. 1.
(5) Ú. v. EÚ L 251, 16.9.2016, s. 1.
(6) Ú. v. EÚ L 328, 7.12.2013, s. 42.


3. Uznesenie Európskeho parlamentu z 18. apríla 2018 s poznámkami, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou rozhodnutia o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej agentúry pre pohraničnú a pobrežnú stráž (Frontex) za rozpočtový rok 2016 (2017/2164(DEC))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na svoje rozhodnutie o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej agentúry pre pohraničnú a pobrežnú stráž za rozpočtový rok 2016,

–  so zreteľom na článok 94 a prílohu IV k rokovaciemu poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu a stanovisko Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci (A8-0108/2018),

A.  keďže v súvislosti s postupom udeľovania absolutória orgán udeľujúci absolutórium chce zdôrazniť osobitný význam ďalšieho posilňovania demokratickej legitímnosti inštitúcií Únie zlepšením transparentnosti a zodpovednosti, vykonávaním koncepcie pre zostavovanie rozpočtu na základe výkonnosti (PBB) a dobrým riadením ľudských zdrojov;

B.  keďže podľa výkazu príjmov a výdavkov(1) bol konečný rozpočet Európskej agentúry pre pohraničnú a pobrežnú stráž (ďalej len „agentúra“) za rozpočtový rok 2016 na úrovni 232 757 000 EUR, čo v porovnaní s rokom 2015 predstavuje zvýšenie o 62,43 %; keďže v nadväznosti na migračnú krízu, ktorej čelila Únia, bol mandát agentúry v roku 2016 výrazne rozšírený;

C.  keďže podľa finančných výkazov predstavoval celkový príspevok Únie do rozpočtu agentúry na rok 2016 sumu 218 686 000 EUR, čo v porovnaní s rokom 2015 predstavuje zvýšenie o 63,78 %;

D.  keďže Dvor audítorov vo svojej správe o overení ročnej účtovnej závierky Európskej agentúry pre pohraničnú a pobrežnú stráž za rozpočtový rok 2016 (ďalej len „správa Dvora audítorov“) uviedol, že získal primeranú istotu o tom, že operácie súvisiace s ročnou účtovnou závierkou agentúry za rok 2016 sú zákonné a riadne; keďže na pripomienky Dvora audítorov sa treba pozerať v kontexte výziev, ktorým agentúra v roku 2016 čelila;

Ďalšie kroky v súvislosti s absolutóriami za roky 2013, 2014 a 2015

1.  so znepokojením berie na vedomie množstvo nevyriešených otázok a nápravných opatrení v odpovedi na poznámky Dvora audítorov v rokoch 2013, 2014 a 2015, ktoré sa týkali výkazov dodávateľov na konci roka, dohôd o sídle, predbežných a následných overení výdavkov predložených spolupracujúcimi krajinami na základe dohôd o grante, rastúceho počtu dohôd o grante, potreby spresniť výpočet príspevkov krajín pridružených k Schengenskému dohovoru, vymáhania neoprávnených platieb od islandskej pobrežnej stráže, rizika dvojitého financovania Fondu pre vnútornú bezpečnosť; vyzýva agentúru, aby v roku 2018 čo najskôr dokončila nápravné opatrenia a informovala orgán udeľujúci absolutórium o ich vykonávaní;

Pripomienky k zákonnosti a riadnosti operácií

2.  berie na vedomie, že podľa správy Dvora audítorov sa na základe predchádzajúceho zakladajúceho nariadenia agentúry, ktoré bolo v platnosti do 5. októbra 2016, financovali spoločné návratové operácie, ktoré vykonávali zúčastnené krajiny; poznamenáva, že vnútroštátne návratové operácie začali byť oprávnené na financovanie až v rámci nového zakladajúceho nariadenia; konštatuje však, že v období od januára do októbra 2016 agentúra financovala vnútroštátne návratové operácie v sume 3 600 000 EUR; konštatuje, že tieto platby sú neoprávnené;

3.  berie na vedomie odpoveď agentúry, že v roku 2016 vzhľadom na neprimeraný migračný tlak na členské štáty EÚ a po akčnom pláne Únie v oblasti návratu z októbra 2015, záveroch Európskej rady z 25. až 26. júna 2015 a 16. až 17. marca 2016 prijal výkonný riaditeľ agentúry rozhodnutie 2016/36, ktorým sa poskytol širší výklad modalít (spolu-)financovania spoločnej operácie návratu v tom rozsahu, aby aj národná operácia návratu vykonávaná len jedným členským štátom, ktorý čelí neprimeranému migračnému tlaku, bola (spolu-)financovaná z rozpočtu agentúry; ďalej uznáva, že rozpočtový orgán zmenil rozpočet na rok 2016 konkrétne na účel implementácie už uvedeného akčného plánu v oblasti návratu;

Rozpočet a finančné hospodárenie

4.  s uspokojením konštatuje, že úsilie o monitorovanie rozpočtu v priebehu rozpočtového roka 2016 prinieslo mieru plnenia rozpočtu na úrovni 97,90 %; poznamenáva, že miera plnenia platobných rozpočtových prostriedkov bola 66,07 %, čo v porovnaní s rokom 2015 predstavuje zníženie o 3,40 %;

5.  berie na vedomie, že podľa správy Dvora audítorov sa v rámci rozšíreného mandátu agentúry návratovým operáciám prikladá vysoká dôležitosť a v rozpočte na rok 2016 bola na ne vyčlenená suma 63 000 000 EUR; poznamenáva však, že do rozpočtu EÚ bola vrátená suma 23 000 000 EUR, t. j. 37,5 %, pretože sa uskutočnilo menej návratových operácií, ako sa plánovalo; poznamenáva, že k tejto situácii prispelo značné oneskorenie postupu verejného obstarávania v prípade rámcovej zmluvy vo výške 50 000 000 EUR na charterové lietadlo a súvisiacich služieb týkajúcich sa návratových operácií agentúry, a stále ju ovplyvňuje množstvo návratových operácií zabezpečovaných agentúrou; vyjadruje poľutovanie nad tým, že aj keď podľa plánu sa mal postup verejného obstarávania začať v marci 2016, do konca roka sa nezačal; berie na vedomie odpoveď agentúry, že výrazne zvýšila počet spoločných návratových letov (232 v roku 2016 oproti 66 v roku 2015); poznamenáva však, že 23 000 000 EUR sa nemohlo využiť najmä preto, že rámcová zmluva o prenajímaní lietadiel a súvisiacich službách na účel operácií návratu čelila oneskoreniam, ktoré vznikli znížením priority projektu v prospech úsilia vynakladaného na zabezpečenie logistickej podpory (trajektov a autobusov) na realizáciu vyhlásenia EÚ a Turecka; poznamenáva, že medzitým bolo uverejnené verejné obstarávanie na uzavretie rámcovej zmluvy na štyri roky, ale s nižším odhadovaným rozpočtom (20 000 000 EUR);

6.  berie na vedomie, že podľa správy Dvora audítorov 22. decembra 2015 podpísali Komisia a agentúra, spolupríjemca a koordinátor troch ďalších spolupríjemcov – Európsky podporný úrad pre azyl (EASO), Medzinárodná organizácia pre migráciu (IOM) a Úrad Vysokého komisára Organizácie Spojených národov pre utečencov (UNHCR) – dohodu o grante vo výške 5 000 000 EUR týkajúcu sa regionálnej podpory pre riadenie migrácie v západnom Balkáne a Turecku zamerané na ochranu na trojročné obdobie začínajúce 1. januára 2016; poznamenáva však, že dohody o spolupráci s týmito tromi partnermi, ktoré boli vo výške 3 400 000 EUR, však boli podpísané až v období od augusta do novembra 2016; konštatuje, že v prípade dvoch dohôd rozpočtové záväzky, ktorými sa mali uvoľniť prostriedky pred prijatím právnych záväzkov, boli podpísané až v októbri a decembri 2016; poznamenáva okrem toho, že rozpočtové záväzky boli vo výške 1 200 000 EUR a týkali sa len platieb predbežného financovania; zdôrazňuje, že takýto postup je v rozpore s pravidlami o rozpočtovom hospodárení stanovenými v nariadení o rozpočtových pravidlách a neskoré podpísanie dohôd spôsobilo neistotu operatívnej spolupráce medzi partnermi; berie na vedomie odpoveď agentúry, že na odôvodnenie skutočnosti, že právny záväzok pre všetkých troch partnerov projektu vznikol pred rozpočtovým záväzkom, ju agentúra riadne zaznamenala ako výnimku;

7.  uznáva, že agentúra v roku 2017 revidovala celý svoj finančný program s cieľom dosiahnuť zjednodušenie, prechod od grantov k zmluvám o poskytovaní služieb a zavedenie paušálnych sadzieb; vyzýva orgán, aby informoval orgán udeľujúci absolutórium o vykonávaní akčného plánu a dosiahnutých výsledkoch;

Záväzky a prenosy

8.  konštatuje, že miera prenesených viazaných rozpočtových prostriedkov v hlave II (administratívne výdavky) dosiahla výšku 6 400 000 EUR (43 % viazaných rozpočtových prostriedkov) v porovnaní so sumou 3 200 000 EUR (38 %) v roku 2015, čiže bola vysoká; ďalej konštatuje, že prenosy v hlave III (operačné výdavky) tiež dosiahli vysokú mieru 67 300 000 EUR (37 %) v porovnaní so sumou 40 200 000 EUR (35 %) v roku 2015; konštatuje, že hlavným dôvodom sú zmluvy a operácie, ktorých platnosť presahuje koniec roka; vyzýva agentúru, aby zvážila zavedenie diferencovaných rozpočtových prostriedkov, ktoré by lepšie vyjadrovali neodvratné zdržania medzi zákonnými záväzkami, plnením zmlúv a operácií a súvisiacimi úhradami;

9.  berie na vedomie, že podľa správy Dvora audítorov bola miera zrušených prenesených rozpočtových prostriedkov z roku 2015 vysoká v prípade hlavy III (prevádzkové výdavky) a predstavovala 6 400 000 EUR, t. j. 16 % v dôsledku nadmerného odhadu nákladov z roku 2015, ktoré sa ešte mali refundovať zúčastneným krajinám v roku 2016; domnieva sa, že je potrebné získať presnejšie odhady nákladov a včasnejšie vykazovanie nákladov od spolupracujúcich krajín;

10.  poukazuje na skutočnosť, že prenosy môžu byť často čiastočne alebo úplne odôvodnené viacročnou povahou operačných programov agentúr a nemusia ešte znamenať, že sa v plánovaní a plnení rozpočtu vyskytujú nedostatky, ani nevyhnutne byť v rozpore so zásadou ročnej platnosti rozpočtu, a to najmä ak sú vopred naplánované a oznámené Dvoru audítorov;

Personálna politika

11.  konštatuje, že v pláne pracovných miest bolo k 31. decembru 2016 obsadených 197 dočasných pracovných miest (z 275 pracovných miest schválených v rámci rozpočtu Únie), v porovnaní s počtom 149 pracovných miest v roku 2015; konštatuje, že agentúra okrem toho zamestnávala (ekvivalent plného pracovného času) 77 dočasne pridelených národných expertov, 83 zmluvných zamestnancov a 15 dočasných zamestnancov;

12.  s uznaním berie na vedomie, že vzhľadom na počet obsadených pracovných miest bolo dosiahnuté vyvážené zastúpenie mužov a žien, keďže pomer je 50 % žien a 50 % mužov; s poľutovaním konštatuje, že pokiaľ ide o vysoké funkcie, je pomer 15 % žien k 85 % mužov; vyzýva agentúru, aby v spolupráci s členskými štátmi zabezpečila vyrovnanejšie zastúpenie mužov a žien v správnej rade a vo vrcholovom manažmente;

13.  na základe informácií od agentúry poznamenáva, že s cieľom začať vykonávať nový a posilnený mandát bolo potrebné prijať dodatočných zamestnancov už v poslednom štvrťroku 2016; konštatuje, že podľa posúdenia potrieb bolo potrebných 50 pracovných miest, ale nie všetky postupy prijímania zamestnancov mohli byť ukončené do konca roka; konštatuje, že ku koncu roka 2016 agentúra zamestnávala 365 zamestnancov;

14.  poznamenáva, že podľa správy Dvora audítorov po predĺžení mandátu agentúry vzrastie počet jej zamestnancov viac než dvojnásobne z 365 v roku 2016 na 1 000 v roku 2020; okrem toho konštatuje, že plánované zvýšenie počtu zamestnancov si bude vyžadovať dodatočné kancelárske priestory; berie na vedomie odpoveď agentúry, že sa na začiatku roka 2017 obrátila na rozpočtový orgán a dostala povolenie na rozšírenie vo svojich súčasných priestoroch s cieľom zabezpečiť umiestnenie ďalších počtov zamestnancov; berie na vedomie, že dohoda o sídle nadobudla platnosť 1. novembra 2017;

15.  berie na vedomie, že podľa správy Dvora audítorov má agentúra tradične problémy s hľadaním zamestnancov s požadovaným profilom, čiastočne pre opravný koeficient pre platy (66,7 %); vyzýva agentúru, aby zvážila možné opatrenia na zmiernenie a aby o svojich úvahách informovala orgán udeľujúci absolutórium;

16.  berie na vedomie, že podľa správy Dvora audítorov sa v služobnom poriadku uvádza, že v prípade externého výberového konania je možné prijať dočasných zamestnancov len v platových triedach SC 1 až SC 2, AST 1 až AST 4 alebo AD 5 až AD 8; poznamenáva, že v roku 2016 agentúra prijala 14 zamestnancov do vyšších platových tried AST; zdôrazňuje, že prijatie zamestnancov v týchto platových triedach je nesprávne; berie na vedomie odpoveď agentúry, že dôvodom na zvýšenie piatich pracovných miest z triedy AST 4 na päť pracovných miest triedy AST 5 boli prevádzkové potreby poskytovania nepretržitej služby úradníkov; uznáva, že vzhľadom na úroveň zodpovedností v súvislosti s migračnými tokmi a bezpečnostnou výzvou na vonkajších hraniciach Únie musí byť agentúra schopná prilákať kvalifikovaných a skúsených uchádzačov s relevantnými predchádzajúcimi pracovnými skúsenosťami;

17.  berie na vedomie skutočnosť, že pracovníčka pre základné práva dostala od roku 2016 päť nových pracovných miest, pričom tri z nich nie sú obsadené; vyjadruje však hlboké poľutovanie nad tým, že napriek opakovaným výzvam Európskeho parlamentu a výraznému celkovému zvýšeniu počtu zamestnancov agentúry pracovníčke pre základné práva stále chýbajú primerané ľudské zdroje, čo jej jasne bráni v riadnom výkone úloh, ktoré jej boli zverené nariadením (EÚ) 2016/1624(2); preto naliehavo žiada agentúru, aby poskytla svojej pracovníčke pre základné práva primerané zdroje a zamestnancov, najmä na účely zriadenia mechanizmu riešenia sťažností a ďalšieho rozvoja a implementácie stratégie agentúry v oblasti monitorovania a zabezpečovania ochrany základných práv;

18.  poznamenáva, že v roku 2016 sa agentúra nestretla so žiadnymi sťažnosťami, žalobami či inak zverejnenými prípadmi netransparentného prijímania alebo prepúšťania zamestnancov;

19.  konštatuje, že v roku 2016 bol priemerný počet práceneschopnosti zamestnancov agentúry 11,4 dňa, hoci agentúra do svojho výpočtu nezahrnula pracovníkov, ktorí nemali žiadnu práceneschopnosť; vyzýva agentúru, aby s lekárskou službou prediskutovala, ako znížiť neprítomnosť v práci z dôvodu práceneschopnosti;

20.  berie na vedomie odpoveď agentúry, že zamestnanci strávili v roku 2016 jeden deň činnosťami zameranými na pohodu na pracovisku; konštatuje, že agentúra prijala vnútornú politiku v oblasti ochrany zdravia a bezpečnosti pri práci a prispieva k pohode zamestnancov tromi spôsobmi:

   a) nájom športových terénov na tímové športy a čiastočný príspevok na účasť zamestnancov na medzirezortných športových turnajoch;
   b) ako súčasť preventívnych opatrení v oblasti zdravia a bezpečnosti agentúra hradí časť nákladov na športové činnosti zamestnancov (do maximálnej výšky 45 EUR mesačne na zamestnanca);
   c) agentúra každoročne organizuje očkovanie proti sezónnej chrípke pre zamestnancov, ktorí majú záujem;

21.  konštatuje, že agentúra použila články 12 a 12a služobného poriadku, ako aj osobitné ustanovenia Kódexu správania všetkých osôb zúčastňujúcich sa na činnosti agentúry Frontex a Kódexu správania zamestnancov agentúry Frontex; poznamenáva, že v roku 2016 nebol zaznamenaný či preložený súdu žiadny prípad obťažovania;

22.  konštatuje, že agentúra má dve úradné vozidlá, ktoré sa môžu používať len na úradné účely, a že tieto vozidlá sa nepoužívajú na osobné účely;

Prevencia a riešenie konfliktov záujmov, transparentnosť a demokracia

23.  konštatuje, že agentúra prijala 17. decembra 2015 stratégiu boja proti podvodom a akčný plán, v ktorých sa určujú štyri strategické ciele, pričom počas obdobia 2015 – 2018 sa má vykonať 22 opatrení; s uspokojením konštatuje, že viac ako 50 % stanovených opatrení bolo zavedených v roku 2016;

24.  berie na vedomie, že agentúra vypracovala návrh vnútorných predpisov týkajúcich sa oznamovania nekalých praktík a v marci 2017 ich oznámila európskemu dozornému úradníkovi pre ochranu údajov; poznamenáva, že otázkou je, či zavedie interné pravidlá alebo prijme rozhodnutie, ktorým by sa vykonávali vzorové pravidlá Komisie po ich oznámení agentúram; vyzýva agentúru, aby orgánu udeľujúcemu absolutórium podala správu o prijatom rozhodnutí;

25.  konštatuje, že agentúra v odpovedi uviedla, že schválené zápisnice zo schôdzí správnej rady nesprístupňuje verejnosti a že tieto zápisnice nie sú k dispozícii ani po troch mesiacoch od dátumu schôdze; vyzýva agentúru, aby informovala orgán udeľujúci absolutórium o dôvodoch takéhoto rozhodnutia s ohľadom na politiku Únie zameranú na väčšiu transparentnosť svojich činností;

26.  konštatuje, že agentúra neodpovedala na to, či boli jej stretnutia s lobistami (t. j. osobami, ktoré oficiálne nezastupujú zainteresované strany agentúry, ale majú finančné alebo hospodárske záujmy vo vzťahu k jej operačným právomociam), ak sa konali, zaregistrované a zverejnené; vyzýva agentúru, aby orgánu udeľujúcemu absolutórium poskytla odpoveď;

27.  konštatuje, že v roku 2016 agentúra dostala 67 žiadostí o prístup k dokumentom, pričom agentúra poskytla úplný prístup v prípade 15 žiadostí, zatiaľ čo v prípade 38 žiadostí o prístup bolo vyhovené len čiastočne a v prípade ďalších 10 žiadostí bol prístup zamietnutý najmä z dôvodu „ochrany verejnej bezpečnosti“ a „ochrany súkromia a integrity jednotlivca“;

28.  poznamenáva, že štyri z týchto prípadov zamietnutia boli predmetom opakovanej žiadosti, výsledkom čoho boli dve potvrdenia predchádzajúceho odmietnutia prístupu, v prípade žiadosti bol umožnený čiastočný prístup a v prípade druhej bol udelený úplný prístup k dokumentom; konštatuje tiež, že jeden z prípadov zamietnutia bol postúpený európskemu ombudsmanovi; vyzýva agentúru, aby informovala orgán udeľujúci absolutórium o rozhodnutí ombudsmana a následných opatreniach;

Hlavné úspechy

29.  víta tri hlavné úspechy, ktoré agentúra identifikovala v roku 2016, konkrétne:

   prijatie nariadenia o európskej pohraničnej a pobrežnej stráži (EÚ) 2016/1624, v ktorom sa vymedzuje jej rozšírený mandát;
   pomoc pri 232 návratových operáciách (+ 251 % v porovnaní s pomocou v roku 2015) celkovo 10 698 osôb;
   vykonanie prvého kroku v oblasti spoločnej metodiky posudzovania zraniteľnosti v januári 2017;

30.  uznáva, že nariadením o Európskej agentúre pre pohraničnú a pobrežnú stráž sa otvorili nové možnosti spolupráce s inými agentúrami v súvislosti s funkciou pobrežnej stráže, ktorej výsledkom bola trojstranná pracovná dohoda medzi agentúrou Frontex, Európskou agentúrou pre kontrolu rybárstva (EFCA) a Európskou námornou bezpečnostnou agentúrou (EMSA); ďalej konštatuje, že pokračovala úzka spolupráca s deviatimi agentúrami v oblasti spravodlivosti a vnútorných vecí (SVV), spolupráca s Európskou agentúrou na prevádzkové riadenie rozsiahlych informačných systémov v priestore slobody, bezpečnosti a spravodlivosti (eu-LISA) bola posilnená, pravidelné výmeny informácií s Európskym podporným úradom pre azyl (EASO) sa zjednodušili a v priebehu roka 2016 sa testovala dohoda o spolupráci s Europolom;

31.  konštatuje, že agentúra má spoločné kancelárie s Europolom a EASO v rámci osobitných regionálnych jednotiek Európskej únie v Taliansku a Grécku;

Vnútorná kontrola

32.  konštatuje, že ročná previerka systému vnútornej kontroly za rok 2016 poskytla vedeniu agentúry primeranú istotu, pokiaľ ide o úroveň súladu so všetkými vnútornými kontrolami; berie na vedomie, že v prípade ôsmich noriem vnútornej kontroly zistila, že existuje priestor na zlepšenie, a vypracovala stratégiu na riešenie týchto nedostatkov; agentúra na konci roka 2015 posúdila účinnosť svojho systému vnútornej kontroly; konštatuje ďalej, že podľa tohto posúdenia sa normy vnútornej kontroly vykonávali a fungovali; berie však na vedomie, že vzhľadom na podstatné navýšenie rozpočtu agentúry (finančné a ľudské zdroje) a rozšírenie úloh a zodpovedností, ktoré sú pridelené agentúre, si systém vnútornej kontroly vyžaduje v roku 2017 ďalšie zlepšenie; vyzýva agentúru, aby orgán udeľujúci absolutórium informovala o opatreniach, ktoré prijme s cieľom zlepšiť systém vnútornej kontroly;

Vnútorný audit

33.  konštatuje, že útvar pre vnútorný audit (IAS) uskutočnil v roku 2016 audit týkajúci sa „schvaľovania údajov a zabezpečenia kvality analýzy rizík“, ktorého výsledkom boli štyri odporúčania označené ako „dôležité“; berie na vedomie, že agentúra vypracovala akčný plán na plnenie týchto odporúčaní; vyzýva agentúru, aby informovala orgán udeľujúci absolutórium o vykonávaní tohto akčného plánu;

34.  berie na vedomie závery útvaru pre vnútorný audit, že v roku 2016 neboli žiadne odporúčania označené ako „kritické“;

35.  s uspokojením konštatuje, že s cieľom zabezpečiť nákladovo efektívne a ekologické pracovné miesta a ešte viac znížiť alebo kompenzovať emisie CO2 prijala agentúra novú politiku týkajúcu sa tlačiarní a tlačiarenských riešení, ktorá viedla k zníženiu spotreby papiera, vykonávala videokonferencie a zameriava sa na zlepšenie hospodárenia s vodou a energetickej efektívnosti, ako aj na zvýšenie miery recyklácie; v jedálni sa používajú biologicky rozložiteľné čistiace a dezinfekčné prostriedky, poskytujú ekologické metódy balenia a recyklovateľné poháre, taniere a príbory; jedlá podávané v jedálni sa pripravujú s využitím miestnych a sezónnych výrobkov, ako aj pochutín pochádzajúcich od ekologických poľnohospodárov;

36.  s uspokojením konštatuje, že agentúra sa zaviazala podporiť využívanie verejnej a ekologickej dopravy, keďže pomáha hradiť náklady na verejnú dopravu svojich zamestnancov;

37.  okrem toho konštatuje, že priestory agentúry boli navrhnuté a postavené podľa ekologických požiadaviek certifikácie BREEAM (Building Research Establishment of Environmental Assessment Method) a budova sa teraz označuje za jednu z najviac udržateľných budov v Poľsku;

38.  konštatuje, že agentúra nevidí žiadne finančné riziká ovplyvňujúce jej operácie z dôvodu brexitu;

39.  zdôrazňuje, že agentúra Frontex v roku 2015 prispela k záchrane viac ako 250 000 ľudí na mori; víta posilnenie pátracích a záchranných kapacít agentúry; konštatuje však, že v tomto smere sa ešte musí vyvinúť značné ďalšie úsilie;

40.  konštatuje, že existujú osobitné ciele a ukazovatele výkonnosti pre vnútornú potrebu spoločných operácií; vyjadruje poľutovanie, že nie sú verejné a že väčšina operačných programov agentúry Frontex preto nemá kvantitatívne ciele a konkrétne cieľové hodnoty pre spoločné operácie; so znepokojením konštatuje, že tento faktor spolu s tým, že spolupracujúce krajiny neposkytujú dostatočnú dokumentáciu, môže brániť pri hodnotení ex post týkajúcom sa účinnosti spoločných operácií v dlhodobom horizonte; vyjadruje poľutovanie nad tým, že je preto ťažké posúdiť skutočný dosah spoločných operácií; vyzýva agentúru, aby naďalej stanovovala príslušné strategické ciele pre svoje činnosti a zaviedla účinný systém monitorovania a vykazovania orientovaný na výsledky s relevantnými a merateľnými kľúčovými ukazovateľmi výkonnosti;

o
o   o

41.  pokiaľ ide o ďalšie poznámky horizontálnej povahy, ktoré sú súčasťou rozhodnutia o absolutóriu, odvoláva sa na svoje uznesenie z 18. apríla 2018(3) o výkonnosti, finančnom hospodárení a kontrole agentúr.

(1) Ú. v. EÚ C 12, 13.1.2017, s. 27.
(2) Ú. v. EÚ L 251, 16.9. 2016, s. 1.
(3) Prijaté texty, P8_TA(2018)0133.

Posledná úprava: 4. decembra 2018Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia