Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2017/2165(DEC)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0082/2018

Predkladané texty :

A8-0082/2018

Rozpravy :

PV 18/04/2018 - 10
CRE 18/04/2018 - 10

Hlasovanie :

PV 18/04/2018 - 12.60

Prijaté texty :

P8_TA(2018)0165

Prijaté texty
PDF 364kWORD 48k
Streda, 18. apríla 2018 - Štrasburg
Absolutórium za rok 2016: Agentúra pre európsky GNSS (GSA)
P8_TA(2018)0165A8-0082/2018
Rozhodnutie
 Rozhodnutie
 Uznesenie

1. Rozhodnutie Európskeho parlamentu z 18. apríla 2018 o absolutóriu za plnenie rozpočtu Agentúry pre európsky GNSS za rozpočtový rok 2016 (2017/2165(DEC))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na konečnú ročnú účtovnú závierku Agentúry pre európsky GNSS za rozpočtový rok 2016,

–  so zreteľom na správu Dvora audítorov o overení ročnej účtovnej závierky Agentúry pre európsky GNSS za rozpočtový rok 2016 spolu s odpoveďou agentúry(1),

–  so zreteľom na vyhlásenie o vierohodnosti(2) vedenia účtov a zákonnosti a riadnosti príslušných operácií, ktoré poskytol Dvor audítorov za rozpočtový rok 2016 v súlade s článkom 287 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na odporúčanie Rady z 20. februára 2018 o udelení absolutória agentúre za plnenie rozpočtu za rozpočtový rok 2016 (05941/2018 – C8-0075/2018),

–  so zreteľom na článok 319 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(3), a najmä na jeho článok 208,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 912/2010 z 22. septembra 2010 o zriadení Agentúry pre európsky GNSS, ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 1321/2004 o štruktúrach riadenia európskych programov satelitnej rádiovej navigácie a ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 683/2008(4), a najmä na jeho článok 14,

–  so zreteľom na delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 1271/2013 z 30. septembra 2013 o rámcovom nariadení o rozpočtových pravidlách pre subjekty uvedené v článku 208 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012(5), a najmä na jeho článok 108,

–  so zreteľom na článok 94 a prílohu IV k rokovaciemu poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu (A8-0082/2018),

1.  udeľuje absolutórium výkonnému riaditeľovi Agentúry pre európsky GNSS za plnenie rozpočtu agentúry za rozpočtový rok 2016;

2.  uvádza svoje poznámky v priloženom uznesení;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie a uznesenie, ktoré je jeho neoddeliteľnou súčasťou, výkonnému riaditeľovi Agentúry pre európsky GNSS, Rade, Komisii a Dvoru audítorov a aby zabezpečil ich uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie (v sérii L).

(1) Ú. v. EÚ C 417, 6.12.2017, s. 241.
(2) Ú. v. EÚ C 417, 6.12.2017, s. 241.
(3) Ú. v. EÚ L 298, 26.10.2012, s. 1.
(4) Ú. v. EÚ L 276, 20.10.2010, s. 11.
(5) Ú. v. EÚ L 328, 7.12.2013, s. 42.


2. Rozhodnutie Európskeho parlamentu z 18. apríla 2018 o účtovnej závierke Agentúry pre európsky GNSS za rozpočtový rok 2016 (2017/2165(DEC))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na konečnú ročnú účtovnú závierku Agentúry pre európsky GNSS za rozpočtový rok 2016,

–  so zreteľom na správu Dvora audítorov o overení ročnej účtovnej závierky Agentúry pre európsky GNSS za rozpočtový rok 2016 spolu s odpoveďou agentúry(1),

–  so zreteľom na vyhlásenie o vierohodnosti(2) vedenia účtov a zákonnosti a riadnosti príslušných operácií, ktoré poskytol Dvor audítorov za rozpočtový rok 2016 v súlade s článkom 287 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na odporúčanie Rady z 20. februára 2018 o udelení absolutória agentúre za plnenie rozpočtu za rozpočtový rok 2016 (05941/2018 – C8-0075/2018),

–  so zreteľom na článok 319 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(3), a najmä na jeho článok 208,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 912/2010 z 22. septembra 2010 o zriadení Agentúry pre európsky GNSS, ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 1321/2004 o štruktúrach riadenia európskych programov satelitnej rádiovej navigácie a ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 683/2008(4), a najmä na jeho článok 14,

–  so zreteľom na delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 1271/2013 z 30. septembra 2013 o rámcovom nariadení o rozpočtových pravidlách pre subjekty uvedené v článku 208 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012(5), a najmä na jeho článok 108,

–  so zreteľom na článok 94 a prílohu IV k rokovaciemu poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu (A8-0082/2018),

1.  schvaľuje účtovnú závierku Agentúry pre európsky GNSS za rozpočtový rok 2016;

2.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie výkonnému riaditeľovi Agentúry pre európsky GNSS, Rade, Komisii a Dvoru audítorov a aby zabezpečil jeho uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie (v sérii L).

(1) Ú. v. EÚ C 417, 6.12.2017, s. 241.
(2) Ú. v. EÚ C 417, 6.12.2017, s. 241.
(3) Ú. v. EÚ L 298, 26.10.2012, s. 1.
(4) Ú. v. EÚ L 276, 20.10.2010, s. 11.
(5) Ú. v. EÚ L 328, 7.12.2013, s. 42.


3. Uznesenie Európskeho parlamentu z 18. apríla 2018 s poznámkami, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou rozhodnutia o absolutóriu za plnenie rozpočtu Agentúry pre európsky GNSS za rozpočtový rok 2016 (2017/2165(DEC))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na svoje rozhodnutie o absolutóriu za plnenie rozpočtu Agentúry pre európsky GNSS za rozpočtový rok 2016,

–  so zreteľom na článok 94 a prílohu IV k rokovaciemu poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu (A8-0082/2018),

A.  keďže v súvislosti s postupom udeľovania absolutória orgán udeľujúci absolutórium zdôrazňuje osobitný význam ďalšieho posilňovania demokratickej legitímnosti inštitúcií Únie prostredníctvom zlepšenia transparentnosti a zodpovednosti a prostredníctvom koncepcie zostavovania rozpočtu na základe výkonnosti a dobrého riadenia ľudských zdrojov;

B.  keďže podľa jej výkazu príjmov a výdavkov(1) predstavovala dotácia z Únie do konečného rozpočtu Agentúry pre európsky globálny navigačný satelitný systém (ďalej len „agentúra“) na rozpočtový rok 2016 sumu 29 086 327 EUR, čo predstavuje nárast o 5,36 % v porovnaní s rokom 2015;

C.  keďže Dvor audítorov vo svojej správe o overení ročnej účtovnej závierky agentúry za rozpočtový rok 2016 (ďalej len „správa Dvora audítorov“) uvádza, že získal primeranú istotu o tom, že ročná účtovná závierka agentúry je spoľahlivá a že príslušné operácie sú zákonné a riadne;

Povinnosti agentúry

1.  pripomína agentúre, že musí dodržiavať ustanovenia článkov 109 a 110 delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) č. 1271/2013(2) a že musí plniť svoje povinnosti v postupe udelenia absolutória, najmä odpovedať na dotazník, ktorý zaslali poslanci Európskeho parlamentu, a na otázky, ktoré boli položené počas postupu udeľovania absolutória za rok 2015, v rámci tzv. kontroly prijatia opatrení; domnieva sa, že agentúra v roku 2016 svoje povinnosti nesplnila, keďže zaslala svoje odpovede príliš neskoro, a tým porušila pravidlá a svoje povinnosti; zastáva názor, že toto konanie by bolo možné považovať za procesný dôvod odkladu udelenia absolutória; zastáva názor, že takéto oneskorenie by sa nemalo opakovať;

Ďalšie kroky v súvislosti s absolutóriami za roky 2014 a 2015

2.  so znepokojením berie na vedomie počet prebiehajúcich nápravných opatrení v reakcii na pripomienky Dvora audítorov v rokoch 2014 a 2015 týkajúcich sa poistného krytia, potvrdenia účtovného systému, plánu na zabezpečenie kontinuity činností a vysokej fluktuácie zamestnancov; vyzýva agentúru, aby v roku 2018 dokončila čo najviac nápravných opatrení;

Rozpočtové a finančné hospodárenie

3.  konštatuje, že úsilie o monitorovanie rozpočtu v priebehu rozpočtového roka 2016 prinieslo mieru plnenia rozpočtu na úrovni 100 %; ďalej konštatuje, že miera plnenia platobných rozpočtových prostriedkov bola 82,42 %;

4.  konštatuje, že agentúra po podpise dvoch nových dohôd o delegovaní (využívanie systému EGNOS a využívanie systému Galileo) v priebehu roka 2016 naďalej hospodárila v roku 2016 s veľkou časťou delegovaného rozpočtu; konštatuje, že v roku 2016 bolo v delegovanom rozpočte zaviazaných celkovo 1 074 000 000 EUR a suma 111 600 000 bola prevedená formou platieb;

Záväzky a prenosy

5.  konštatuje, že podľa správy Dvora audítorov bola miera prenosov viazaných rozpočtových prostriedkov v hlave 2 (administratívne výdavky) vo výške 2 806 212 EUR (45 %) v porovnaní s 2 511 309 EUR (42 %) v roku 2015; berie na vedomie, že tieto prenosy sa týkajú najmä IT služieb poskytnutých v roku 2016, za ktoré neboli prijaté faktúry;

6.  uznáva, že miera rušenia prenosov prostriedkov agentúry je veľmi nízka (0,7 % v rámci všetkých rozpočtových riadkov v roku 2016); berie na vedomie, že agentúra túto skutočnosť považuje za lepší ukazovateľ rozpočtového hospodárenia než samotnú mieru prenosov;

7.  konštatuje, že prenosy možno často čiastočne alebo v plnej miere odôvodniť viacročným charakterom operačných programov agentúr, a nemusia preto nevyhnutne znamenať, že sa v plánovaní a plnení rozpočtu vyskytujú nedostatky, a nie sú nevyhnutne v rozpore so zásadou ročnej platnosti rozpočtu, najmä ak sú vopred naplánované a oznámené Dvoru audítorov;

Presuny

8.  konštatuje, že v roku 2016 bolo spracovaných šesť interných presunov, z ktorých všetky schválil výkonný riaditeľ, keďže sa týkali presunov súm buď v rámci jednotlivých hláv, alebo nižších než 10 % medzi hlavami;

Personálna politika

9.  konštatuje, že na začiatku roka 2016 agentúra zamestnávala 99 dočasných zamestnancov, 36 zmluvných zamestnancov a 4 vyslaných národných expertov, teda celkovo 139 zamestnancov; konštatuje, že agentúra ku koncu roka 2016 zamestnávala 113 dočasných zamestnancov (zo 113 pracovných miest schválených v rámci rozpočtu Únie), 43 zmluvných zamestnancov a 4 vyslaných národných expertov, čo zvýšilo celkový počet zamestnancov na 160;

10.  so znepokojením konštatuje, že podľa počtu obsadených pracovných miest k 31. decembru 2016 je pomer rodovej vyváženosti 36 % žien k 64 % mužov;

11.  víta, že agentúra vykonáva početné opatrenia na zvýšenie svojej atraktivity, a to externe aj interne, napríklad tým, že zdôrazňuje významnosť svojho poslania, širším a jednoduchším rozširovaním informácií o voľných pracovných miestach, objasňovaním výhod pre zamestnancov a posilnením prostredia spolupráce jednotlivých oddelení s cieľom riešiť vysokú fluktuáciu zamestnancov; vyzýva agentúru, aby orgánu udeľujúcemu absolutórium podala správu o vplyve uvedených opatrení;

12.  zdôrazňuje, že rovnováha medzi pracovným a súkromným životom by mala byť súčasťou personálnej politiky agentúry; konštatuje, že rozpočtové prostriedky na zamestnanca vynaložené na zdraviu prospešné činnosti predstavujú približne 84,70 EUR a zodpovedajú 1,1 dňu; poznamenáva, že priemerný počet dní nemocenského voľna v roku 2016 bol 7,1 dňa na zamestnanca;

13.  oceňuje, že v roku 2017 agentúra prijala novú politiku v oblasti ochrany ľudskej dôstojnosti a predchádzania obťažovaniu; podporuje organizovanie kurzov odbornej prípravy s cieľom zvýšiť informovanosť zamestnancov a odporúča pravidelné organizovanie kurzov odbornej prípravy a informačných stretnutí v tejto oblasti;

14.  s uspokojením berie na vedomie, že agentúra v roku 2016 nezaznamenala žiadne sťažnosti, žaloby ani prípady týkajúce sa prijímania alebo prepúšťania zamestnancov;

Verejné obstarávanie

15.  konštatuje, že priemerná platobná lehota agentúry predstavovala 14 dní, čo je o dosť menej než 30-dňová referenčná lehota Komisie a cieľ agentúry, ktorý je 20 dní; konštatuje, že agentúra spracovala celkovo 4 740 finančných transakcií, čo je nárast o 11 % v porovnaní s rokom 2015;

16.  konštatuje, že podľa správy Dvora audítorov agentúra 15. decembra 2016 podpísala rámcovú zmluvu o využívaní satelitného systému Galileo v období rokov 2017 až 2027 vo výške 1 500 000 000 EUR; okrem toho konštatuje, že zmluva bola zadaná po postupe verejného obstarávania; konštatuje, že jeden zo zúčastnených uchádzačov začal voči agentúre súdne konanie na Súdnom dvore Európskej únie (ďalej len „Súdny dvor“), v ktorom spochybňuje výsledok tohto verejného obstarávania; berie na vedomie, že rozsudkom Súdneho dvora sa rozhodne o zákonnosti a riadnosti postupu verejného obstarávania pre rámcovú zmluvu a všetky súvisiace konkrétne zmluvy a budúce platby; poukazuje na to, že prvé platby sa mali uhradiť v roku 2017;

Prevencia a riešenie konfliktov záujmov, transparentnosť a demokracia

17.  konštatuje, že agentúra na svojom webovom sídle uverejnila vyhlásenia o záujmoch a stručné životopisy členov vrcholového manažmentu;

18.  poukazuje na skutočnosť, že agentúra stále neprijala politiku oznamovania nekalých praktík; na základe nadväzujúcej správy však konštatuje, že agentúra začne proces prijímania politiky oznamovania nekalých praktík na základe vykonávacích pravidiel Komisie pre agentúry, ktoré majú byť dokončené v roku 2018; vyzýva agentúru, aby informovala orgán udeľujúci absolutórium o prijatí a vykonávaní jej pravidiel oznamovania takýchto praktík;

Hlavné úspechy

19.  víta tri hlavné úspechy, ktoré agentúra v roku 2016 zaznamenala, a to:

   dokončila verejné obstarávanie na prevádzkovateľa systému Galileo v hodnote 1 500 000 000 EUR;
   aktualizovala svoju dohodu o delegovaní s Komisiou, pokiaľ ide o systém Galileo;
   ukončila rokovania o systéme Galileo s Európskou vesmírnou agentúrou (ESA) a podpísala s ňou pracovnú dohodu;

Vnútorný audit

20.  konštatuje, že v roku 2016 vykonal Útvar pre vnútorný audit (IAS) audit procesu plánovania, monitorovania a podávania správ agentúry; zdôrazňuje, že audit neinformoval o žiadnych kritických zisteniach; okrem toho konštatuje, že v roku 2016 IAS oznámil plány vykonať pravidelné hodnotenie rizík agentúry v apríli 2017;

Vnútorné kontroly

21.  konštatuje, že posledné posúdenie týkajúce sa dodržiavania noriem vnútornej kontroly sa uskutočnilo v októbri 2015 a že sa ním preukázalo, že agentúra dodržiava všetkých 16 noriem vnútornej kontroly okrem jednej, ktorá má názov Kontinuita činností; okrem toho konštatuje, že následne v roku 2016 agentúra iniciovala posúdenie svojej kontinuity činností; vyzýva agentúru, aby orgánu udeľujúcemu absolutórium podala správu o výsledku uvedeného posúdenia;

22.  konštatuje, že podľa správy Dvora audítorov IAS dospel vo svojej audítorskej správe z novembra 2016 k záveru, že v roku 2016 sa neuskutočnilo celoagentúrne ročné preskúmanie rizík a že významné riziká agentúry nie sú začlenené do jej plánovacích dokumentov či správ o činnosti; okrem toho konštatuje, že IAS poznamenal, že terminológia používaná pre rôzne zložky systému merania výkonnosti nie je jednotná, čo obmedzuje monitorovanie výkonnosti; berie na vedomie, že agentúra a IAS sa dohodli na pláne nápravných opatrení; berie na vedomie, že agentúra implementovala zistenia IAS týkajúce sa riadenia rizík a že vo 4. štvrťroku 2016 uzavrela politiku a postupy agentúry týkajúce sa riadenia rizík;

Ďalšie pripomienky

23.  konštatuje, že agentúra prevádzkuje stredisko na monitorovanie bezpečnosti systému Galileo a pozemné stanice Galileo, ktoré sú umiestnené na území Spojeného kráľovstva; poukazuje na to, že postavenie Spojeného kráľovstva v uvedených rámcoch sa ešte musí stanoviť; vyzýva agentúru, aby úzko spolupracovala s Komisiou pri rokovaniach o brexite, aby bola dostatočne pripravená, a tak minimalizovala akékoľvek negatívne operačné alebo finančné dôsledky, ktoré sa môžu vyskytnúť;

24.  s poľutovaním konštatuje, že agentúra stále nie je dostatočne známa a že agentúra nedostatočne poukazuje na činnosť Únie v oblasti pôsobnosti agentúry; vyzýva agentúru, aby aktívnejšie informovala širokú verejnosť o svojom poslaní a činnosti a aby zlepšila svoju celkovú viditeľnosť;

o
o   o

25.  pokiaľ ide o ďalšie poznámky horizontálnej povahy, ktoré sú súčasťou rozhodnutia o absolutóriu, odvoláva sa na svoje uznesenie z 18. apríla 2018(3) o výkonnosti, finančnom hospodárení a kontrole agentúr.

(1) Ú. v. EÚ C 230, 24.6.2016, s. 4.
(2) Delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 1271/2013 z 30. septembra 2013 o rámcovom nariadení o rozpočtových pravidlách pre subjekty uvedené v článku 208 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 (Ú. v. EÚ L 328, 7.12.2013, s. 42).
(3) Prijaté texty, P8_TA(2018)0133.

Posledná úprava: 4. decembra 2018Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia