Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Postopek : 2017/2165(DEC)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A8-0082/2018

Predložena besedila :

A8-0082/2018

Razprave :

PV 18/04/2018 - 10
CRE 18/04/2018 - 10

Glasovanja :

PV 18/04/2018 - 12.60

Sprejeta besedila :

P8_TA(2018)0165

Sprejeta besedila
PDF 350kWORD 53k
Sreda, 18. april 2018 - Strasbourg
Razrešnica 2016: Agencija za evropski GNSS (GSA)
P8_TA(2018)0165A8-0082/2018
Odločitev
 Odločitev
 Resolucija

1. Sklep Evropskega parlamenta z dne 18. aprila 2018 o razrešnici glede izvrševanja proračuna Agencije za evropski GNSS za proračunsko leto 2016 (2017/2165(DEC))

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju končnega zaključnega računa Agencije za evropski GNSS za proračunsko leto 2016,

–  ob upoštevanju poročila Računskega sodišča o zaključnem računu Agencije za evropski GNSS za proračunsko leto 2016, skupaj z odgovorom agencije(1),

–  ob upoštevanju izjave o zanesljivosti(2) računovodskih izkazov ter zakonitosti in pravilnosti z njimi povezanih transakcij, ki jo je za proračunsko leto 2016 v skladu s členom 287 Pogodbe o delovanju Evropske unije pripravilo Računsko sodišče,

–  ob upoštevanju priporočila Sveta z dne 20. februarja 2018 o podelitvi razrešnice agenciji glede izvrševanja proračuna za proračunsko leto 2016 (05941/2018 – C8-0075/2018),

–  ob upoštevanju člena 319 Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–  ob upoštevanju Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002(3) in zlasti člena 208,

–  ob upoštevanju Uredbe (EU) št. 912/2010 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. septembra 2010 o ustanovitvi Agencije za evropski GNSS, razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1321/2004 o vzpostavitvi upravljavskih struktur Evropskega satelitskega radio-navigacijskega sistema in spremembah Uredbe (ES) št. 683/2008 Evropskega parlamenta in Sveta(4) in zlasti člena 14,

–  ob upoštevanju Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 1271/2013 z dne 30. septembra 2013 o okvirni finančni uredbi za organe iz člena 208 Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta(5) in zlasti člena 108,

–  ob upoštevanju člena 94 in Priloge IV Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za proračunski nadzor (A8-0082/2018),

1.  podeli razrešnico izvršnemu direktorju Agencije za evropski GNSS glede izvrševanja proračuna agencije za proračunsko leto 2016;

2.  navaja svoje pripombe v spodnji resoluciji;

3.  naroči svojemu predsedniku, naj ta sklep in resolucijo, ki je del sklepa, posreduje izvršnemu direktorju Agencije za evropski GNSS, Svetu, Komisiji in Računskemu sodišču ter poskrbi za objavo v Uradnem listu Evropske unije (serija L).

(1) UL C 417, 6.12.2017, str. 241.
(2) UL C 417, 6.12.2017, str. 241.
(3) UL L 298, 26.10.2012, str. 1.
(4) UL L 276, 20.10.2010, str. 11.
(5) UL L 328, 7.12.2013, str. 42.


2. Sklep Evropskega parlamenta z dne 18. aprila 2018 o zaključnem računu Agencije za evropski GNSS za proračunsko leto 2016 (2017/2165(DEC))

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju končnega zaključnega računa Agencije za evropski GNSS za proračunsko leto 2016,

–  ob upoštevanju poročila Računskega sodišča o zaključnem računu Agencije za evropski GNSS za proračunsko leto 2016, skupaj z odgovorom agencije(1),

–  ob upoštevanju izjave o zanesljivosti(2) računovodskih izkazov ter zakonitosti in pravilnosti z njimi povezanih transakcij, ki jo je za proračunsko leto 2016 v skladu s členom 287 Pogodbe o delovanju Evropske unije pripravilo Računsko sodišče,

–  ob upoštevanju priporočila Sveta z dne 20. februarja 2018 o podelitvi razrešnice agenciji glede izvrševanja proračuna za proračunsko leto 2016 (05941/2018 – C8-0075/2018),

–  ob upoštevanju člena 319 Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–  ob upoštevanju Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002(3) in zlasti člena 208,

–  ob upoštevanju Uredbe (EU) št. 912/2010 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. septembra 2010 o ustanovitvi Agencije za evropski GNSS, razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1321/2004 o vzpostavitvi upravljavskih struktur Evropskega satelitskega radio-navigacijskega sistema in spremembah Uredbe (ES) št. 683/2008 Evropskega parlamenta in Sveta(4) in zlasti člena 14,

–  ob upoštevanju Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 1271/2013 z dne 30. septembra 2013 o okvirni finančni uredbi za organe iz člena 208 Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta(5) in zlasti člena 108,

–  ob upoštevanju člena 94 in Priloge IV Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za proračunski nadzor (A8-0082/2018),

1.  odobri zaključni račun Agencije za evropski GNSS za proračunsko leto 2016;

2.  naroči svojemu predsedniku, naj ta sklep posreduje izvršnemu direktorju Agencije za evropski GNSS, Svetu, Komisiji in Računskemu sodišču ter poskrbi za objavo v Uradnem listu Evropske unije (serija L).

(1) UL C 417, 6.12.2017, str. 241.
(2) UL C 417, 6.12.2017, str. 241.
(3) UL L 298, 26.10.2012, str. 1.
(4) UL L 276, 20.10.2010, str. 11.
(5) UL L 328, 7.12.2013, str. 42.


3. Resolucija Evropskega parlamenta z dne 18. aprila 2018 s pripombami, ki so del sklepa o razrešnici glede izvrševanja proračuna Agencije za evropski GNSS za proračunsko leto 2016 (2017/2165(DEC))

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju sklepa o razrešnici glede izvrševanja proračuna Agencije za evropski GNSS za proračunsko leto 2016,

–  ob upoštevanju člena 94 in Priloge IV Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za proračunski nadzor (A8-0082/2018),

A.  ker organ za podelitev razrešnice med postopkom podelitve razrešnice poudarja poseben pomen nadaljnje krepitve demokratične legitimnosti institucij Unije z izboljšanjem preglednosti in odgovornosti, izvajanjem koncepta oblikovanja proračuna glede na uspešnost ter dobrim upravljanjem človeških virov;

B.  ker je iz poročila o prihodkih in odhodkih(1) Agencije za evropski globalni satelitski navigacijski sistem (v nadaljnjem besedilu: agencija) razvidno, da je subvencija Unije v končnem proračunu agencije v proračunskem letu 2016 znašala 29 086 327 EUR, kar je za 5,36 % več kot leta 2015;

C.  ker je Računsko sodišče v poročilu o zaključnem računu agencije za proračunsko leto 2016 (v nadaljnjem besedilu: poročilo Računskega sodišča) navedlo, da je prejelo razumno zagotovilo o zanesljivosti letnih računovodskih izkazov agencije ter o zakonitosti in pravilnosti z njimi povezanih transakcij;

Obveznosti agencije

1.  želi spomniti agencijo, da mora spoštovati določbe iz členov 109 in 110 Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 1271/2013(2) ter da mora izpolniti svoje obveznosti iz postopka razrešnice, zlasti odgovoriti na vprašalnik, ki so ji ga poslali poslanci Evropskega parlamenta, ter na vprašanja, postavljena med postopkom razrešnice za leto 2015, v okviru nadaljnjega ukrepanja; meni, da agencija v letu 2016 ni izpolnila svojih obveznosti, saj je svoje odgovore poslala prepozno ter s tem prekršila pravila in svoje obveznosti; meni, da bi to lahko štelo kot postopkovni razlog za odložitev razrešnice; meni, da se taka zamuda ne bi smela ponoviti;

Nadaljnji ukrepi v zvezi z razrešnico za leti 2014 in 2015

2.  z zaskrbljenostjo ugotavlja, da se izvaja veliko popravnih ukrepov kot odziv na pripombe Računskega sodišča za leti 2014 in 2015 v zvezi z zavarovalnim kritjem, potrditvijo računovodskega sistema, načrtom neprekinjenega poslovanja in veliko fluktuacijo zaposlenih; poziva agencijo, naj v letu 2018 zaključi čim več popravnih ukrepov;

Upravljanje proračuna in finančno poslovodenje

3.  ugotavlja, da je stopnja izvrševanja proračuna zaradi proračunskega spremljanja v proračunskem letu 2016 znašala 100 %; ugotavlja tudi, da je stopnja izvrševanja odobritve plačil znašala 82,42 %;

4.  ugotavlja, da je agencija leta 2016 še naprej upravljala precejšen del prenesenega proračuna po podpisu dveh novih sporazumov o prenosu pooblastil (operativne faze sistema EGNOS in operativne faze programa Galileo) v letu 2016; ugotavlja, da je leta 2016 odobreni preneseni proračun skupno znašal 1 074 000 000 EUR, plačil pa je bilo za 111 600 000 EUR;

Obveznosti in prenos v naslednje leto

5.  na podlagi poročila Računskega sodišča ugotavlja, da je leta 2016 obseg prenosov odobrenih proračunskih sredstev, za katera so bile prevzete obveznosti, v naslednje leto za naslov 2 (upravni odhodki) znašal kar 2 806 212 EUR (45 %), leta 2015 pa 2 511 309 EUR (42 %); priznava, da so ti prenosi večinoma povezani s storitvami informacijske tehnologije, opravljenimi v letu 2016, za katere računi še niso bili prejeti;

6.  upošteva, da je stopnja razveljavitev prenosov v agenciji zelo nizka (v letu 2016 0,7 % vseh proračunskih postavk); ugotavlja, da agencija meni, da to bolje odraža upravljanje proračuna kot stopnja samih prenosov;

7.  ugotavlja, da so lahko prenosi v naslednje leto zaradi večletne narave operativnih programov agencij pogosto deloma ali povsem upravičeni in ne pomenijo nujno slabosti pri načrtovanju in izvrševanju proračuna ter tudi niso vedno v nasprotju s proračunskim načelom enoletnosti, zlasti če jih agencije načrtujejo in o tem obvestijo Računsko sodišče;

Prerazporeditve

8.  ugotavlja, da je bilo v letu 2016 obdelanih šest notranjih prerazporeditev, ki jih je izvršni direktor vse odobril, saj je šlo za prerazporeditve zneskov znotraj naslovov ali pa med naslovi v višini pod 10 %;

Kadrovska politika

9.  ugotavlja, da je ob začetku leta 2016 agencija zaposlovala 99 začasnih uslužbencev, 36 pogodbenih uslužbencev in 4 napotene nacionalne strokovnjake, skupaj torej 139 zaposlenih; ugotavlja, da je ob koncu leta 2016 agencija zaposlovala 113 začasnih uslužbencev (od 113 delovnih mest, odobrenih v proračunu Unije), 43 pogodbenih uslužbencev in 4 napotene nacionalne strokovnjake, s čimer se je skupno število zaposlenih povečalo na 160;

10.  z zaskrbljenostjo ugotavlja, da glede na število delovnih mest, zasedenih 31. decembra 2016, je delež žensk med zaposlenimi znašal 36 %, delež moških pa 64 %;

11.  pozdravlja, da agencija izvaja številne ukrepe za povečanje svoje privlačnosti tako na notranji kot na zunanji ravni, npr. poudarjanje pomena svojega poslanstva, širjenje dosega in poenostavitev objav prostih delovnih mest, pojasnjevanje ugodnosti za zaposlene ter krepitev medoddelčnega sodelovalnega okolja za obravnavo vprašanja velike fluktuacije zaposlenih; poziva agencijo, naj organu za podelitev razrešnice poroča o učinkih teh ukrepov;

12.  poudarja, da bi moralo biti usklajevanje poklicnega in zasebnega življenja del kadrovske politike agencije; ugotavlja, da proračunska sredstva, porabljena za dejavnosti za dobro počutje, znašajo približno 84,70 EUR na zaposlenega, kar ustreza 1,1 dneva; ugotavlja, da je bil leta 2016 vsak zaposleni zaradi bolezni z dela odsoten povprečno 7,1 dneva;

13.  ceni dejstvo, da je agencija v letu 2017 sprejela novo politiko o zaščiti človekovega dostojanstva in preprečevanju nadlegovanja; podpira usposabljanja, organizirana za povečanje ozaveščenosti zaposlenih, ter predlaga, naj se redno organizirajo usposabljanja in izobraževanja o tej temi;

14.  z zadovoljstvom ugotavlja, da agencija v letu 2016 ni prejela nobenih pritožb, tožb ali prijavljenih primerov v zvezi z zaposlovanjem ali odpuščanjem zaposlenih;

Javna naročila

15.  ugotavlja, da je bil povprečni čas plačila agencije 14 dni, kar je precej krajše od referenčnega merila Komisije (30 dni) in njenega cilja (20 dni); ugotavlja, da je agencija skupno obdelala 4 740 finančnih transakcij, kar je 11 % več kot leta 2015;

16.  na podlagi poročila Računskega sodišča ugotavlja, da je agencija 15. decembra 2016 podpisala okvirno pogodbo o uporabi satelitskega sistema Galileo v obdobju 2017–2027 v višini 1 500 000 000 EUR; poleg tega ugotavlja, da je bilo naročilo oddano v skladu s postopkom javnega naročanja; ugotavlja, da je eden od ponudnikov na Sodišču Evropske unije začel pravni postopek proti agenciji za izpodbijanje izida postopka javnega naročanja; priznava, da bo Sodišče Evropske unije v sodbi odločilo o zakonitosti in pravilnosti postopka javnega naročanja za okvirno pogodbo ter za vse povezane posebne pogodbe in prihodnja plačila; poudarja, da naj bi bila prva plačila izvršena leta 2017;

Preprečevanje in obvladovanje nasprotja interesov, preglednost in demokracija

17.  ugotavlja, da je agencija na svojem spletišču objavila izjave o interesih in kratke življenjepise članov najvišjega vodstva;

18.  poudarja, da agencija še vedno ni sprejela politike glede prijavljanja nepravilnosti; na podlagi poročila o spremljanju pa ugotavlja, da bo agencija začela postopek sprejemanja politike glede prijavljanja nepravilnosti na podlagi izvedbenih pravil Komisije za agencije, ki bodo predvidoma dokončana v letu 2018; poziva agencijo, naj organu za podelitev razrešnice poroča o sprejemanju in izvajanju pravil o prijavljanju nepravilnosti;

Glavni dosežki

19.  pozdravlja tri glavne dosežke, ki jih je agencija kot take prepoznala v letu 2016, in sicer:

   zaključek javnega naročila o operaterju storitve Galileo v višini 1 500 000 000 EUR;
   posodobitev sporazuma s Komisijo o prenosu pooblastil v zvezi s sistemom Galileo;
   zaključek pogajanj in podpis delovnega dogovora z Evropsko vesoljsko agencijo glede sistema Galileo;

Notranja revizija

20.  ugotavlja, da je v letu 2016 Služba za notranjo revizijo (IAS) v agenciji izvedla revizijo procesa načrtovanja, spremljanja in poročanja; poudarja, da v okviru revizije ni bilo podanih nobenih kritičnih ugotovitev; poleg tega ugotavlja, da je leta 2016 IAS najavila, da v aprilu 2017 načrtuje izvedbo redne ocene tveganja agencije;

Notranje kontrole

21.  ugotavlja, da je bila zadnja ocena skladnosti s standardi notranje kontrole izvedena oktobra 2015, pri čemer je pokazala, da agencija deluje skladno z vsemi 16 standardi notranje kontrole, razen s standardom neprekinjenega poslovanja; poleg tega ugotavlja, da je agencija nato leta 2016 začela oceno neprekinjenosti korporativnega poslovanja; poziva agencijo, naj organu za podelitev razrešnice poroča o rezultatu te ocene;

22.  na podlagi poročila Računskega sodišča ugotavlja, da je IAS v poročilu iz novembra 2016 ugotovila, da leta 2016 znotraj agencije ni bila opravljena letna ocena tveganja in da pomembna tveganja agencije niso vključena v njene dokumente o načrtovanju ali poročila o dejavnostih; ugotavlja tudi, da je IAS navedla, da terminologija, ki se uporablja za različne elemente sistema za merjenje smotrnosti, ni usklajena, ter da zato ovira spremljanje smotrnosti; ugotavlja, da sta se agencija in IAS dogovorili o načrtu popravljalnih ukrepov; priznava, da je agencija upoštevala ugotovitve IAS v zvezi z upravljanjem tveganj ter v zadnjem četrtletju leta 2016 dokončala politiko in postopke glede upravljanja korporativnih tveganj;

Druge pripombe

23.  ugotavlja, da agencija upravlja center za nadzor varnosti Galileo in zemeljske postaje Galileo, ki so na ozemlju Združenega kraljestva; poudarja, da je treba status Združenega kraljestva v zvezi s tem še opredeliti; poziva agencijo, naj tesno sodeluje s Komisijo, kar zadeva pogajanja o izstopu Združenega kraljestva, da bi bili dovolj dobro pripravljeni, da bi kar najbolj zmanjšali morebitne negativne operativne ali finančne posledice, do katerih bi lahko prišlo;

24.  z razočaranjem ugotavlja, da prepoznavnost agencije še vedno ni zadovoljiva in da delo Unije na področju dejavnosti agencije ni dovolj poudarjeno; poziva agencijo, naj bo bolj proaktivna pri predstavljanju svojega poslanstva in dela širši javnosti in naj poveča svojo splošno prepoznavnost;

o
o   o

25.  sporoča, da so druge ugotovitve horizontalne narave, ki spremljajo sklep o razrešnici, zbrane v resoluciji z dne 18. aprila 2018(3) o uspešnosti, finančnem upravljanju in nadzoru agencij.

(1) UL C 230, 24.6.2016, str. 4.
(2) Delegirana uredba Komisije (EU) št. 1271/2013 z dne 30. septembra 2013 o okvirni finančni uredbi za organe iz člena 208 Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L 328, 7.12.2013, str. 42).
(3) Sprejeta besedila, P8_TA(2018)0133.

Zadnja posodobitev: 4. december 2018Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov