Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2017/2183(DEC)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0071/2018

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0071/2018

Keskustelut :

PV 18/04/2018 - 10
CRE 18/04/2018 - 10

Äänestykset :

PV 18/04/2018 - 12.61

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2018)0166

Hyväksytyt tekstit
PDF 169kWORD 44k
Keskiviikko 18. huhtikuuta 2018 - Strasbourg Lopullinen painos
Vastuuvapaus 2016: Biopohjaisten teollisuudenalojen yhteisyritys
P8_TA(2018)0166A8-0071/2018
Päätös
 Päätös
 Päätöslauselma

1. Euroopan parlamentin päätös 18. huhtikuuta 2018 vastuuvapauden myöntämisestä biopohjaisten teollisuudenalojen yhteisyrityksen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2016 (2017/2183(DEC))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon biopohjaisten teollisuudenalojen yhteisyrityksen lopullisen tilinpäätöksen varainhoitovuodelta 2016,

–  ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen kertomuksen biopohjaisten teollisuudenalojen yhteisyrityksen tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2016 sekä yhteisyrityksen vastauksen(1),

–  ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 287 artiklan mukaisesti antaman varainhoitovuotta 2016 koskevan lausuman(2) tilien luotettavuudesta sekä tilien perustana olevien toimien laillisuudesta ja asianmukaisuudesta (sääntöjenmukaisuudesta),

–  ottaa huomioon 20. helmikuuta 2018 annetun neuvoston suosituksen varainhoitovuoden 2016 talousarvion toteuttamista koskevan vastuuvapauden myöntämisestä yhteisyritykselle (05943/2018 – C8‑0092/2018),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 319 artiklan,

–  ottaa huomioon unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 kumoamisesta 25. lokakuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012(3) ja erityisesti sen 209 artiklan,

–  ottaa huomioon biopohjaisten teollisuudenalojen yhteisyrityksen perustamisesta 6. toukokuuta 2014 annetun neuvoston asetuksen (EU) N:o 560/2014(4) ja erityisesti sen 12 artiklan,

–  ottaa huomioon Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 209 artiklassa tarkoitettujen julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuuteen perustuvien elinten varainhoidon malliasetuksesta 30. syyskuuta 2013 annetun komission delegoidun asetuksen (EU) N:o 110/2014(5),

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 94 artiklan ja liitteen IV,

–  ottaa huomioon talousarvion valvontavaliokunnan mietinnön (A8-0071/2018),

1.  myöntää biopohjaisten teollisuudenalojen yhteisyrityksen toimitusjohtajalle vastuuvapauden yhteisyrityksen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2016;

2.  esittää huomautuksensa oheisessa päätöslauselmassa;

3.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöksen ja siihen erottamattomasti kuuluvan päätöslauselman biopohjaisten teollisuudenalojen yhteisyrityksen toimitusjohtajalle, neuvostolle, komissiolle ja tilintarkastustuomioistuimelle sekä huolehtimaan niiden julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä (L-sarja).

(1)EUVL C 426, 12.12.2017, s. 8.
(2)EUVL C 426, 12.12.2017, s. 10.
(3)EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1.
(4)EUVL L 169, 7.6.2014, s. 130.
(5)EUVL L 38, 7.2.2014, s. 2.


2. Euroopan parlamentin päätös 18. huhtikuuta 2018 biopohjaisten teollisuudenalojen yhteisyrityksen varainhoitovuoden 2016 tilien päättämisestä (2017/2183(DEC))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon biopohjaisten teollisuudenalojen yhteisyrityksen lopullisen tilinpäätöksen varainhoitovuodelta 2016,

–  ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen kertomuksen biopohjaisten teollisuudenalojen yhteisyrityksen tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2016 sekä yhteisyrityksen vastauksen(1),

–  ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 287 artiklan mukaisesti antaman varainhoitovuotta 2016 koskevan lausuman(2) tilien luotettavuudesta sekä tilien perustana olevien toimien laillisuudesta ja asianmukaisuudesta (sääntöjenmukaisuudesta),

–  ottaa huomioon 20. helmikuuta 2018 annetun neuvoston suosituksen varainhoitovuoden 2016 talousarvion toteuttamista koskevan vastuuvapauden myöntämisestä yhteisyritykselle (05943/2018 – C8‑0092/2018),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 319 artiklan,

–  ottaa huomioon unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 kumoamisesta 25. lokakuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012(3) ja erityisesti sen 209 artiklan,

–  ottaa huomioon biopohjaisten teollisuudenalojen yhteisyrityksen perustamisesta 6. toukokuuta 2014 annetun neuvoston asetuksen (EU) N:o 560/2014(4) ja erityisesti sen 12 artiklan,

–  ottaa huomioon Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 209 artiklassa tarkoitettujen julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuuteen perustuvien elinten varainhoidon malliasetuksesta 30. syyskuuta 2013 annetun komission delegoidun asetuksen (EU) N:o 110/2014(5),

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 94 artiklan ja liitteen IV,

–  ottaa huomioon talousarvion valvontavaliokunnan mietinnön (A8-0071/2018),

1.  hyväksyy biopohjaisten teollisuudenalojen yhteisyrityksen varainhoitovuoden 2016 tilien päättämisen;

2.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöksen biopohjaisten teollisuudenalojen yhteisyrityksen toimitusjohtajalle, neuvostolle, komissiolle ja tilintarkastustuomioistuimelle sekä huolehtimaan sen julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä (L-sarja).

(1)EUVL C 426, 12.12.2017, s. 8.
(2)EUVL C 426, 12.12.2017, s. 10.
(3)EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1.
(4)EUVL L 169, 7.6.2014, s. 130.
(5)EUVL L 38, 7.2.2014, s. 2.


3. Euroopan parlamentin päätöslauselma 18. huhtikuuta 2018, joka sisältää huomautukset, jotka ovat erottamaton osa päätöstä vastuuvapauden myöntämisestä biopohjaisten teollisuudenalojen yhteisyrityksen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2016 (2017/2183(DEC))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon päätöksensä vastuuvapauden myöntämisestä biopohjaisten teollisuudenalojen yhteisyrityksen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2016,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 94 artiklan ja liitteen IV,

–  ottaa huomioon talousarvion valvontavaliokunnan mietinnön (A8-0071/2018),

A.  ottaa huomioon, että biopohjaisten teollisuudenalojen yhteisyritys perustettiin neuvoston asetuksella (EU) N:o 560/2014(1) julkisen ja yksityisen sektorin yhteishankkeeksi kymmeneksi vuodeksi ja että sen tavoitteena on tuoda yhteen kaikki sidosryhmät ja auttaa osaltaan nostamaan unioni keskeiseksi toimijaksi kehittyneiden biopolttoaineiden ja biotuotteiden tutkimuksessa, demonstroinnissa ja käyttöönotossa;

B.  ottaa huomioon, että yhteisyrityksen hallintoneuvoston 14. lokakuuta 2014 tekemällä päätöksellä hyväksyttyjen yhteisyrityksen varainhoitoa koskevien sääntöjen 38 ja 43 artiklan mukaisesti yhteisyrityksen on hyväksyttävä hallintoneuvostonsa nimittämän tilinpitäjän laatima tilinpäätöksensä;

C.  ottaa huomioon, että yhteisyrityksen perustajaosakkaat ovat unioni, jota edustaa komissio, ja teolliset kumppanit, joita edustaa biopohjaisten teollisuudenalojen yhteenliittymä (BIC);

Yleistä

1.  toteaa, että unioni osallistuu yhteisyrityksen toimintakuluihin enintään 975 000 000 eurolla, jotka maksetaan Horisontti 2020 -puiteohjelmasta; toteaa, että teollisuutta edustavien yhteisyrityksen osakkaiden rahoitusosuus on yhteisyrityksen toiminnan aikana vähintään 2 730 000 000 euroa, joka sisältää vähintään 975 000 000 euron luontois- ja käteissuoritukset yhteisyrityksen toimintaan ja vähintään 1 755 000 000 euron luontoissuoritukset yhteisyrityksen täydentäviin toimiin;

2.  toteaa, että vuoden 2016 ehdotuspyynnön yhteydessä saaduista 65 ehdotuksesta 29 oli avustuksen myöntämisen valmisteluvaiheessa vuoden 2016 lopussa; toteaa lisäksi, että vuoden 2017 alussa yhteisyrityksellä on portfoliossaan 65 meneillään olevaa hanketta, joihin osallistuu yhteensä 729 osallistujaa 30 maasta ja joiden avustusten kokonaismäärä on 414 000 000 euroa;

Talousarvio- ja varainhallinto

3.  toteaa tilintarkastustuomioistuimen katsoneen kertomuksessaan yhteisyrityksen tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2016, että yhteisyrityksen tilinpäätös antaa kaikilta olennaisilta osiltaan oikeat ja riittävät tiedot yhteisyrityksen taloudellisesta asemasta 31. joulukuuta 2016 sekä sen toimien tuloksista ja rahavirroista mainittuna päivänä päättyneeltä varainhoitovuodelta yhteisyrityksen varainhoitoa koskevien säännösten ja komission tilinpitäjän vahvistamien kirjanpitosääntöjen mukaisesti;

4.  panee merkille, että yhteisyrityksen tilinpäätöksen mukaan käytettävissä olevaan varainhoitovuoden 2016 lopulliseen talousarvioon sisältyi 194 295 870 euroa maksusitoumusmäärärahoja ja 67 196 187 euroa maksumäärärahoja ja että maksusitoumusmäärärahojen käyttöaste oli 97,1 prosenttia ja maksumäärärahojen käyttöaste 95,8 prosenttia;

5.  toteaa, että maksumäärärahoja käytettiin lähinnä vuosien 2014 ja 2015 ehdotuspyyntöihin perustuvien avustussopimusten ennakkorahoitukseen;

6.  toteaa, että yhteisyritys teki kymmenen avustussopimusta, joiden kokonaisarvo oli 49 653 711 euroa, ja hyväksyi rahoitettavaksi joulukuussa 2015 kolme ehdotusta, joiden kokonaisarvo oli 73 741 237 euroa;

7.  toteaa, että yhteisyrityksen muut osakkaat kuin unioni eivät olleet raportoineet luontoissuorituksista 31. joulukuuta 2016 mennessä; toteaa, että 31. tammikuuta 2017 mennessä raportoitujen arvioiden pohjalta yhteisyritys kirjasi tilinpäätökseensä luontoissuorituksia arviolta 7 833 127 euroa;

8.  on jossain määrin huolissaan siitä, että monet yhteisyrityksen hankkeisiin osallistuvat teollisuutta edustavat osakkaat eivät olleet voineet ilmoittaa luontoissuorituksiaan asetettuun määräaikaan mennessä joko siksi, että niiden oma vuoden 2016 tilinpäätös ei ollut vielä valmis, tai koska hankkeet olivat käynnistyneet lähellä vuoden 2016 loppua; toteaa, että ilmoittamisen määräaikaa, joka on 31. tammikuuta, pitää tarkistaa mahdollisissa tulevissa lainsäädäntöehdotuksissa asetuksen (EU) N:o 560/2014 muuttamiseksi; toteaa, että näissä tapauksissa yhteisyritys sovelsi tilinpäätösstandardeja koskevia komission suuntaviivoja ja laati määräsuhteisen arvion hankkeen kustannusten pohjalta; kehottaa kuitenkin teollisuutta edustavia osakkaita etsimään keinon kirjata luontoissuorituksensa tämän ongelman toistumisen välttämiseksi;

9.  toteaa, että yhteisyritys oli sitonut sille Horisontti 2020 -puiteohjelmasta osoitetuista 975 000 000 euron määrärahoista vuoden 2016 loppuun mennessä 414 300 000 euroa (42,5 prosenttia) ja suorittanut maksuja 79 500 000 euroa (kahdeksan prosenttia osoitetuista varoista) ensimmäisten hankkeidensa täytäntöönpanoon;

10.  on vakavasti huolissaan siitä, että teollisuutta edustavien osakkaiden vastuulla oli maksaa 975 000 000 euron rahoitusosuudet yhteisyrityksen operatiivisiin toimiin ja hallinnollisiin kuluihin mutta ne olivat raportoineet suorittaneensa vain 15 400 000 euroa operatiivisiin toimiin ja hallintoneuvosto oli validoinut osakkaiden 3 000 000 euron käteissuoritukset yhteisyrityksen hallinnollisiin kuluihin; pitää valitettavana luontoissuoritusten vähäistä määrää, joka aiheutuu siitä, että suurin osa yhteisyrityksen hankkeista oli vuonna 2016 vasta alkuvaiheessa; huomauttaa tässä yhteydessä, että biopohjaisten teollisuudenalojen yhteisyrityksen perustamisesta annettua asetusta (EU) N:o 560/2014 muutettiin neuvoston asetuksella (EU) 2018/121(2) 23. tammikuuta 2018 yksityisen sektorin rahoitusosuuden korottamiseksi; kehottaa yhteisyritystä ilmoittamaan vastuuvapauden myöntävälle viranomaiselle suoritettujen luontoissuoritusten ja maksujen kehityksestä;

11.  panee huolestuneena merkille, että vuoden 2016 lopussa teollisuutta edustavien osakkaiden kokonaisrahoitusosuudet olivat 313 200 000 euroa verrattuna unionin käteissuorituksiin, jotka olivat 65 000 000 euroa, mikä johtuu siitä, että teollisuutta edustavat osakkaat olivat jo ilmoittaneet unionin osuuteen verrattuna merkittävän määrän täydentäviin toimiin tarkoitettuja luontoissuosituksia; toivoo tilanteen tasapainottuvan tulevina vuosina;

Hankinta- ja palvelukseenottomenettelyt

12.  toteaa, että vuoden 2016 lopussa yhteisyrityksen henkilöstö oli miltei täysimääräinen, kun yhteisyritykselle henkilöstötaulukossa varatuista yhteensä 22 paikasta 20 oli täytetty; pitää myönteisenä, että vuoden 2016 vuotuisessa työohjelmassa asetettu tavoite saavutettiin täysin, kun palvelukseen otettiin 13 väliaikaista toimihenkilöä ja 8 sopimussuhteista toimihenkilöä kymmenestä jäsenvaltiosta;

Sisäinen tarkastus

13.  toteaa, että hallintoneuvosto ratifioi 11. huhtikuuta 2016 sisäisen tarkastuksen yksikön toimenkuvauksen ja että vuoden 2016 heinä- ja elokuun aikana sisäisen tarkastuksen yksikkö suoritti riskinarvioinnin, joka kattaa ohjelmatoimiston keskeiset operatiiviset ja hallinnolliset prosessit;

Sisäinen valvonta

14.  on tyytyväinen siihen, että ohjelmatoimisto saavutti kaikki sisäisen valvonnan järjestelmille vuoden 2016 vuotuisessa työohjelmassa asetetut ensisijaiset tavoitteet;

Oikeudellinen kehys

15.  panee tyytyväisenä merkille, että vuonna 2016 henkilöresurssitoiminto vahvisti entisestään oikeudellista kehystä ja erityistä huomiota kiinnitettiin komission täytäntöönpanosääntöjen soveltamiseen yhteisyrityksessä; pitää myönteisenä, että tältä osin hallintoneuvosto hyväksyi vuonna 2016 yhdeksän uutta täytäntöönpanosääntöä;

Eturistiriitojen ennaltaehkäisy ja hallinta sekä avoimuus

16.  toteaa, että komission vahvistettua petostentorjuntastrategian kesäkuussa 2011 ensimmäinen yhteinen tutkimusalan petostentorjuntastrategia hyväksyttiin heinäkuussa 2012 ja sitä päivitettiin maaliskuussa 2015, jotta voitiin ottaa huomioon Horisontti 2020 -puiteohjelmasta aiheutuvat muutokset; pitää myönteisenä, että tutkimusalan petostentorjuntastrategia sisältää toimintasuunnitelman, joka on määrä panna täytäntöön yhteistyössä kaikkien tutkimusperheen jäsenten kanssa;

Viestintä

17.  toteaa, että yhteisyrityksen on unionin toimielinten kautta viestittävä unionin kansalaisille tekemästään tärkeästä tutkimuksesta ja yhteistyöstä; pitää tärkeänä korostaa sen työn tuloksena saavutettuja todellisia parannuksia, jotka ovat tärkeä osa sen tehtävää, sekä sitä, että se tekee yhteistyötä muiden yhteisyritysten kanssa lisätäkseen yleisön tietoisuutta niiden työn tuomista hyödyistä;

o
o   o

18.  kehottaa komissiota varmistamaan, että yhteisyritys osallistuu suoraan Horisontti 2020 ‑puiteohjelman väliarviointiin yhteisyritysten jatkuvan yksinkertaistamisen ja yhdenmukaistamisen osalta.

(1) Neuvoston asetus (EU) N:o 560/2014, annettu 6 päivänä toukokuuta 2014, biopohjaisten teollisuudenalojen yhteisyrityksen perustamisesta (EUVL L 169, 7.6.2014, s. 130).
(2) Neuvoston asetus (EU) 2018/121, annettu 23 päivänä tammikuuta 2018, biopohjaisten teollisuudenalojen yhteisyrityksen perustamisesta annetun asetuksen (EU) N:o 560/2014 muuttamisesta (EUVL L 22, 26.1.2018, s. 1).

Päivitetty viimeksi: 4. joulukuuta 2018Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö