Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2017/2182(DEC)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0070/2018

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0070/2018

Συζήτηση :

PV 18/04/2018 - 10
CRE 18/04/2018 - 10

Ψηφοφορία :

PV 18/04/2018 - 12.62

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2018)0167

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 496kWORD 57k
Τετάρτη 18 Απριλίου 2018 - Στρασβούργο Οριστική έκδοση
Απαλλαγή 2016: Κοινή Επιχείρηση Clean Sky 2
P8_TA(2018)0167A8-0070/2018
Απόφαση
 Απόφαση
 Ψήφισμα

1. Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 18ης Απριλίου 2018 σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της κοινής επιχείρησης Clean Sky 2 για το οικονομικό έτος 2016 (2017/2182(DEC))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τους οριστικούς ετήσιους λογαριασμούς της κοινής επιχείρησης Clean Sky 2 για το οικονομικό έτος 2016,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς της κοινής επιχείρησης Clean Sky 2 για το οικονομικό έτος 2016, που συνοδεύεται από την απάντηση της κοινής επιχείρησης(1),

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση αξιοπιστίας(2) η οποία βεβαιώνει την ακρίβεια των λογαριασμών και τη νομιμότητα και κανονικότητα των σχετικών πράξεων, την οποία ενεχείρισε το Ελεγκτικό Συνέδριο για το οικονομικό έτος 2016, σύμφωνα με το άρθρο 287 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση του Συμβουλίου, της 20ής Φεβρουαρίου 2018, σχετικά με τη χορήγηση απαλλαγής στην κοινή επιχείρηση για την εκτέλεση του προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2016 (05943/2018 – C8-0091/2018),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 319 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου(3), και ιδίως το άρθρο 209,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 558/2014 του Συμβουλίου, της 6ης Μαΐου 2014, σχετικά με την κοινή επιχείρηση Clean Sky 2(4), και ιδίως το άρθρο 12,

–  έχοντας υπόψη τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 110/2014 της Επιτροπής, της 30ής Σεπτεμβρίου 2013, σχετικά με τον πρότυπο δημοσιονομικό κανονισμό για τους οργανισμούς που αφορούν συμπράξεις δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, που αναφέρονται στο άρθρο 209 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(5),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 94 και το παράρτημα IV του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού (A8-0070/2018),

1.  χορηγεί απαλλαγή στον εκτελεστικό διευθυντή της κοινής επιχείρησης Clean Sky 2 όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της κοινής επιχείρησης για το οικονομικό έτος 2016·

2.  εκθέτει τις παρατηρήσεις του στο ψήφισμα που ακολουθεί·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα απόφαση και το ψήφισμα που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της στον εκτελεστικό διευθυντή της κοινής επιχείρησης Clean Sky 2, στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στο Ελεγκτικό Συνέδριο, και να μεριμνήσει για τη δημοσίευσή τους στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (σειρά L).

(1) ΕΕ C 426 της 12.12.2017, σ. 15.
(2) ΕΕ C 426 της 12.12.2017, σ. 15.
(3) ΕΕ L 298 της 26.10.2012, σ. 1.
(4) ΕΕ L 169 της 7.6.2014, σ. 77.
(5) ΕΕ L 38 της 7.2.2014, σ. 2.


2. Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 18ης Απριλίου 2018 σχετικά με το κλείσιμο των λογαριασμών της κοινής επιχείρησης Clean Sky 2 για το οικονομικό έτος 2016 (2017/2182(DEC))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τους οριστικούς ετήσιους λογαριασμούς της κοινής επιχείρησης Clean Sky 2 για το οικονομικό έτος 2016,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς της κοινής επιχείρησης Clean Sky 2 για το οικονομικό έτος 2016, που συνοδεύεται από την απάντηση της κοινής επιχείρησης(1),

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση αξιοπιστίας(2) η οποία βεβαιώνει την ακρίβεια των λογαριασμών και τη νομιμότητα και κανονικότητα των σχετικών πράξεων, την οποία ενεχείρισε το Ελεγκτικό Συνέδριο για το οικονομικό έτος 2016, σύμφωνα με το άρθρο 287 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση του Συμβουλίου, της 20ής Φεβρουαρίου 2018, σχετικά με τη χορήγηση απαλλαγής στην κοινή επιχείρηση για την εκτέλεση του προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2016 (05943/2018 – C8-0091/2018),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 319 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου(3), και ιδίως το άρθρο 209,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 558/2014 του Συμβουλίου, της 6ης Μαΐου 2014, σχετικά με την κοινή επιχείρηση Clean Sky 2(4), και ιδίως το άρθρο 12,

–  έχοντας υπόψη τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 110/2014 της Επιτροπής, της 30ής Σεπτεμβρίου 2013, σχετικά με τον πρότυπο δημοσιονομικό κανονισμό για τους οργανισμούς που αφορούν συμπράξεις δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, που αναφέρονται στο άρθρο 209 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(5),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 94 και το παράρτημα IV του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού (A8-0070/2018),

1.  εγκρίνει το κλείσιμο των λογαριασμών της κοινής επιχείρησης Clean Sky 2 για το οικονομικό έτος 2016·

2.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα απόφαση στον εκτελεστικό διευθυντή της κοινής επιχείρησης Clean Sky 2, στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στο Ελεγκτικό Συνέδριο, και να μεριμνήσει για τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (σειρά L).

(1) ΕΕ C 426 της 12.12.2017, σ. 15.
(2) ΕΕ C 426 της 12.12.2017, σ. 15.
(3) ΕΕ L 298 της 26.10.2012, σ. 1.
(4) ΕΕ L 169 της 7.6.2014, σ. 77.
(5) ΕΕ L 38 της 7.2.2014, σ. 2.


3. Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 18ης Απριλίου 2018 με τις παρατηρήσεις που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της απόφασης σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της κοινής επιχείρησης Clean Sky 2 για το οικονομικό έτος 2016 (2017/2182(DEC))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την απόφασή του σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της κοινής επιχείρησης Clean Sky 2 για το οικονομικό έτος 2016,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 94 και το παράρτημα IV του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού (A8-0070/2018),

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η κοινή επιχείρηση άρχισε να λειτουργεί αυτόνομα στις 16 Νοεμβρίου 2009·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η κοινή επιχείρηση Clean Sky 2 («η κοινή επιχείρηση»), που ιδρύθηκε με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 558/2014(1), αντικατέστησε, από τις 27 Ιουνίου 2014, την κοινή επιχείρηση Clean Sky στο πλαίσιο του προγράμματος «Ορίζων 2020»·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι σκοπός της κοινής επιχείρησης είναι η ολοκλήρωση των δραστηριοτήτων έρευνας και καινοτομίας του έβδομου προγράμματος πλαισίου και η διαχείριση των δραστηριοτήτων έρευνας και καινοτομίας του προγράμματος «Ορίζων 2020»· λαμβάνοντας υπόψη ότι η διάρκεια της κοινής επιχείρησης παρατάθηκε έως τις 31 Δεκεμβρίου 2024·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα ιδρυτικά μέλη της κοινής επιχείρησης είναι η Ένωση, εκπροσωπούμενη από την Επιτροπή, οι επικεφαλής των προγραμμάτων επίδειξης ολοκληρωμένης τεχνολογίας (ITD), των καινοτόμων πλατφορμών ανάπτυξης αεροσκαφών (IADP) και των εγκάρσιων τομέων (TA), και τα συνεργαζόμενα μέλη των ITD·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η μέγιστη συνεισφορά της Ένωσης στην κοινή επιχείρηση είναι 1 755 000 000 EUR που θα πληρωθούν από τον προϋπολογισμό του προγράμματος «Ορίζων 2020»·

Συνέχεια που δόθηκε στην απαλλαγή για το 2014

1.  επισημαίνει ότι η κοινή επιχείρηση περιέλαβε στις διαδικασίες της το κοινό υπόδειγμα δήλωσης απουσίας σύγκρουσης συμφερόντων, όπως ορίζεται στις κατευθυντήριες γραμμές της Επιτροπής·

Δημοσιονομική και χρηματοοικονομική διαχείριση

2.  σημειώνει τη δήλωση του Ελεγκτικού Συνεδρίου ότι οι ετήσιοι λογαριασμοί της κοινής επιχείρησης για το οικονομικό έτος που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2016 παρέχουν ακριβοδίκαιη εικόνα, από κάθε ουσιώδη πλευρά, της οικονομικής κατάστασης της κοινής επιχείρησης την 31η Δεκεμβρίου 2016, των αποτελεσμάτων των πράξεών της, των ταμειακών ροών της και των μεταβολών του καθαρού ενεργητικού για το οικονομικό έτος που έληξε την ημερομηνία αυτή, σύμφωνα με τον δημοσιονομικό κανονισμό της και τους λογιστικούς κανόνες που ενέκρινε ο υπόλογος της Επιτροπής·

3.  επισημαίνει ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο, στην έκθεσή του σχετικά με την κοινή επιχείρηση Clean Sky 2, αναφέρει πως οι πράξεις στις οποίες βασίζονται οι ετήσιοι λογαριασμοί είναι, από κάθε ουσιώδη πλευρά, νόμιμες και κανονικές·

4.  λαμβάνει υπόψη το γεγονός ότι ο οριστικός προϋπολογισμός της κοινής επιχείρησης για το 2016 περιλάμβανε πιστώσεις αναλήψεων υποχρεώσεων ύψους 310 498 422 EUR και πιστώσεις πληρωμών ύψους 287 755 748 EUR·

5.  επισημαίνει ότι το ποσοστό εκτέλεσης των πιστώσεων αναλήψεων υποχρεώσεων ήταν 97,5 % (έναντι 99,5 % το 2015) και το ποσοστό εκτέλεσης των πιστώσεων πληρωμών ήταν 87,9 % (έναντι 75,4 % το 2015)· σημειώνει ακόμη ότι το χαμηλότερο ποσοστό εκτέλεσης των πιστώσεων πληρωμών οφειλόταν κυρίως σε καθυστερήσεις στην έναρξη υλοποίησης έργων στο πλαίσιο του προγράμματος «Ορίζων 2020» και, ειδικότερα, στην υπογραφή με καθυστέρηση μιας σημαντικής συμφωνίας επιχορήγησης·

6.  επισημαίνει ότι από το συνολικό ποσό των 800 000 000 EUR για επιχειρησιακές και διοικητικές δραστηριότητες χρηματοδοτούμενες από το έβδομο πρόγραμμα πλαίσιο, έως το τέλος του 2016 η κοινή επιχείρηση είχε αναλάβει υποχρεώσεις ύψους 784 531 968 EUR (99,31 %) και είχε πραγματοποιήσει πληρωμές ύψους 754 713 155 EUR (95,53 %)· επισημαίνει, περαιτέρω, πως, δεδομένου ότι η κοινή επιχείρηση δεν είχε πλέον δικαίωμα να δημοσιεύει προσκλήσεις για υποβολή προτάσεων δυνάμει του έβδομου προγράμματος πλαισίου, οι υπόλοιπες πιστώσεις αναλήψεων υποχρεώσεων θα χρησιμοποιούνταν ως κατάλληλες για συμφωνίες επιχορήγησης με τα μέλη· επισημαίνει ότι η συνεισφορά της Ένωσης σε μετρητά για την κάλυψη των διοικητικών δαπανών της κοινής επιχείρησης ανήλθε σε 13 417 267 EUR·

7.  σημειώνει ότι, έως το τέλος του 2016, το διοικητικό συμβούλιο είχε επικυρώσει εισφορές σε είδος, από άλλα μέλη, αξίας 554 682 257 EUR, ότι τα άλλα μέλη είχαν κοινοποιήσει περαιτέρω ποσό ύψους 33 503 466 EUR και ότι οι συνεισφορές σε χρήμα των άλλων μελών για την κάλυψη των διοικητικών δαπανών ανήλθαν σε 14 515 387 EUR·

8.  επισημαίνει ότι από το συνολικό ποσό των 1 755 000 000 EUR για επιχειρησιακές και διοικητικές δραστηριότητες χρηματοδοτούμενες από το πρόγραμμα «Ορίζων 2020», η κοινή επιχείρηση ανέλαβε υποχρεώσεις ύψους 693 637 716 EUR και πραγματοποίησε πληρωμές ύψους 281 870 712 EUR· σημειώνει ακόμη ότι το χαμηλότερο επίπεδο των πληρωμών οφειλόταν εν μέρει σε καθυστερήσεις στη διαπραγμάτευση των συμφωνιών επιχορήγησης στο πλαίσιο του προγράμματος «Ορίζων 2020»· επισημαίνει ότι η εισφορά της Ένωσης σε μετρητά για την κάλυψη των διοικητικών δαπανών της κοινής επιχείρησης ανήλθε σε 6 144 907 EUR·

9.  σημειώνει ότι από τις ύψους 1 229 000 000 EUR εισφορές που προβλέπεται να καταβάλουν τα μέλη του κλάδου στις επιχειρησιακές δραστηριότητες της κοινής επιχείρησης, μέχρι το τέλος του 2016 το διοικητικό συμβούλιο είχε επικυρώσει εισφορές σε είδος αξίας 39 168 595 EUR, ενώ τα μέλη είχαν κοινοποιήσει περαιτέρω ποσό ύψους 103 988 023 EUR· σημειώνει, ακόμη, ότι οι εισφορές σε χρήμα των μελών του κλάδου για την κάλυψη των διοικητικών δαπανών ανήλθαν σε 6 389 515 EUR·

Προσκλήσεις υποβολής προτάσεων

10.  επισημαίνει ότι το 2016 η κοινή επιχείρηση δημοσίευσε τρεις προσκλήσεις υποβολής προτάσεων και μία πρόσκληση για κύριους συνεργάτες, έλαβε 381 επιλέξιμες προτάσεις (σε σύνολο 386) και επέλεξε 114 προτάσεις προς χρηματοδότηση·

11.  εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι στο πρόγραμμα Clean Sky, η κοινή επιχείρηση έχει σημειώσει σημαντική πρόοδο και είχε αποτελέσματα με την παράδοση το 2016 συνολικά 13 σημαντικών προγραμμάτων επίδειξης (μετά από επίγειες και πτητικές δοκιμές) και, έως τα τέλη Δεκεμβρίου του 2016, 409 από τα 482 έργα του έβδομου προγράμματος πλαισίου που προκύπτουν από τις συμφωνίες επιχορήγησης με τους εταίρους·

12.  εκτιμά το γεγονός ότι, όσον αφορά τη διεύρυνση της συμμετοχής, το 2016 περίπου 60 επιπλέον κύριοι συνεργάτες εντάχθηκαν στην κοινή επιχείρηση, με αποτέλεσμα ο συνολικός αριθμός των μελών να ανέλθει σε περίπου 150 μέλη από 20 χώρες·

Βασικές δικλίδες ελέγχου και συστήματα εποπτείας

13.  επισημαίνει ότι η κοινή επιχείρηση έθεσε σε εφαρμογή διαδικασίες προληπτικών ελέγχων βασιζόμενων στην εξέταση εγγράφων σε σχέση με τις επιχειρησιακές και οικονομικές πτυχές, και κατασταλτικούς ελέγχους σε δικαιούχους επιχορηγήσεων·

14.  σημειώνει ότι τα εναπομένοντα ποσοστά σφάλματος, όπως προέκυψαν από τους κατασταλτικούς ελέγχους που ανέφερε η κοινή επιχείρηση, ήταν 1,51% για τα έργα στο πλαίσιο του 7ου προγράμματος πλαισίου και 0,95% για τα έργα στο πλαίσιο του προγράμματος «Ορίζων 2020»·

Στρατηγική για την καταπολέμηση της απάτης

15.  εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι το διοικητικό συμβούλιο ενέκρινε το 2016 ένα κοινό σχέδιο δράσης για στρατηγική καταπολέμησης της απάτης· σημειώνει, επιπλέον, ότι το προσωπικό της κοινής επιχείρησης συμμετείχε σε έρευνα για την πρόληψη και την ανίχνευση της απάτης, η οποία οργανώθηκε από το κλιμάκιο εσωτερικού ελέγχου της κοινής επιχείρησης ως μέτρο συμπληρωματικό προς το κοινό σχέδιο δράσης, με ιδιαίτερη έμφαση στην απάτη σε ερευνητικά έργα·

16.  επισημαίνει με ικανοποίηση ότι η κοινή επιχείρηση συμμετέχει στα προληπτικά και διορθωτικά μέτρα, τα οποία και εφαρμόζει, σύμφωνα με τη στρατηγική της, του 2015, για την καταπολέμηση της απάτης και με το σχέδιο δράσης για την καταπολέμηση της απάτης σε ενωσιακό επίπεδο·

Εσωτερικός λογιστικός έλεγχος

17.  επισημαίνει ότι το 2016 η Υπηρεσίας Εσωτερικού Ελέγχου (IAS) ολοκλήρωσε έλεγχο σχετικά με τη διαδικασία επιχορηγήσεων του προγράμματος «Ορίζων 2020»· σημειώνει ότι, καθώς ο έλεγχος δεν εντόπισε «πολύ σημαντικά» ζητήματα, η IAS επισήμανε τέσσερις τομείς που χρειάζονται περαιτέρω βελτίωση στο πλαίσιο του συστήματος εσωτερικού ελέγχου και εξέδωσε σημαντικές σχετικές συστάσεις·

Συστήματα εσωτερικού ελέγχου

18.  εκφράζει ανησυχία για το γεγονός ότι, στο τέλος του 2016, η κοινή επιχείρηση είχε μόνον εν μέρει ολοκληρώσει την ενοποίηση των συστημάτων ελέγχου της με τα κοινά εργαλεία που χρησιμοποιεί η Επιτροπή για τη διαχείριση και την παρακολούθηση του προγράμματος «Ορίζων 2020»· επισημαίνει, ωστόσο, την απάντηση της κοινής επιχείρησης ότι αποφάσισε να συνεχίσει να χρησιμοποιεί τη δική της ειδική εφαρμογή διαχείρισης επιχορηγήσεων (εργαλείο διαχείρισης επιχορηγήσεων, GMT) η οποία αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του 7ου προγράμματος πλαισίου, καθώς ορισμένα από τα απαιτούμενα ειδικά χαρακτηριστικά για τις επιχορηγήσεις της CS2 δεν ήταν διαθέσιμα στα κοινά εργαλεία διαχείρισης επιχορηγήσεων στο πλαίσιο του προγράμματος «Ορίζων 2020»· σημειώνει ακόμη ότι η κοινή επιχείρηση άρχισε να συνεργάζεται με τις αντίστοιχες υπηρεσίες της Επιτροπής για την εφαρμογή των απαραίτητων αλλαγών για την ενσωμάτωση των συμφωνιών επιχορήγησης για μέλη (GAM) στα εργαλεία διαχείρισης επιχορηγήσεων και υποβολής στοιχείων του προγράμματος «Ορίζων 2020» έως το τέλος του 2017· κατανοεί ότι, για να εξασφαλιστεί η ομαλή μετάβαση από το ένα σύστημα στο άλλο, το τρέχον εργαλείο που έχει αναπτυχθεί από την κοινή επιχείρηση θα συνεχίσει να χρησιμοποιείται έως την πλήρη ολοκλήρωση της μετάβασης στο νέο σύστημα· τονίζει ότι πρόθεση είναι να πραγματοποιηθεί ο κύκλος υποβολής στοιχείων του 2017 στο εργαλείο διαχείρισης επιχορηγήσεων και η διαχείριση των συμφωνιών επιχορήγησης με τα μέλη να γίνεται εξ ολοκλήρου με τη χρήση των εργαλείων του προγράμματος «Ορίζων 2020» από την περίοδο υποβολής στοιχείων 2018 και εξής·

Άλλα θέματα

19.  σημειώνει ότι, στο τέλος του 2016, η κοινή επιχείρηση δεν είχε ακόμη προβεί στην εκκαθάριση καμίας από τις πληρωμές προχρηματοδότησης (176 000 000 EUR) που είχε πραγματοποιήσει προς τα μέλη του κλάδου για έργα που υλοποιούνταν βάσει συμφωνιών επιχορήγησης στο πλαίσιο του προγράμματος «Ορίζων 2020»· σημειώνει ακόμη ότι η τακτική εκκαθάριση των πληρωμών προχρηματοδότησης βάσει καταστάσεων δαπανών των μελών θα περιόριζε την έκθεση της κοινής επιχείρησης σε χρηματοοικονομικούς κινδύνους· υπογραμμίζει ότι, σύμφωνα με τους κανόνες του προγράμματος «Ορίζων 2020» (άρθρο 21 της πρότυπης συμφωνίας επιχορήγησης του προγράμματος «Ορίζων 2020»), η προχρηματοδότηση εκκαθαρίζεται μόνο κατά την τελευταία περίοδο υποβολής στοιχείων του σχεδίου ή νωρίτερα, εάν το συνολικό ποσό προχρηματοδότησης και ενδιάμεσων πληρωμών υπερβαίνει το 90% του μέγιστου ύψους επιχορήγησης·

20.  επιδοκιμάζει τη συνεχιζόμενη πρόοδο στο πεδίο της συνεργασίας των κρατών μελών και των περιφερειών, σε σχέση με συνέργειες στην έρευνα και καινοτομία στον τομέα της αεροναυτικής, με τα διαρθρωτικά και επενδυτικά ταμεία, και τονίζει ότι το πρότυπο μνημονίου συνεννόησης Clean Sky θα πρέπει να υποστηριχθεί στο μελλοντικό πρόγραμμα πλαίσιο για την έρευνα και θα πρέπει να διαμορφωθούν δομημένοι σύνδεσμοι προς την κοινή επιχείρηση στις περιφερειακές στρατηγικές ευφυούς εξειδίκευσης και στα επιχειρησιακά προγράμματα·

21.  αναγνωρίζει την ανάγκη να προβάλλει η κοινή επιχείρηση στους πολίτες της Ένωσης, μέσω των θεσμικών οργάνων της Ένωσης, τη σημαντική έρευνα και συνεργασία που αναλαμβάνει, και υπογραμμίζει ότι είναι σημαντικό να δίνεται έμφαση στις πραγματικές βελτιώσεις που έχουν επιτευχθεί ως αποτέλεσμα του έργου αυτού, οι οποίες αποτελούν σημαντικό μέρος της εντολής της, καθώς και το γεγονός ότι η κοινή επιχείρηση συνεργάζεται και με άλλες κοινές επιχειρήσεις για την προώθηση της ευαισθητοποίησης του κοινού σχετικά με τα οφέλη του έργου τους·

22.  καλεί την Επιτροπή να εξασφαλίσει την άμεση συμμετοχή της κοινής επιχείρησης στη διαδικασία ενδιάμεσης επανεξέτασης του προγράμματος «Ορίζων 2020», στο πλαίσιο περαιτέρω απλουστεύσεων και εναρμόνισης των κοινών επιχειρήσεων.

(1) Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 558/2014 του Συμβουλίου, της 6ης Μαΐου 2014 , σχετικά με την κοινή επιχείρηση Clean Sky 2 (ΕΕ L 169 της 7.6.2014, σ. 77).

Τελευταία ενημέρωση: 4 Δεκεμβρίου 2018Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου