Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2017/2182(DEC)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A8-0070/2018

Teksty złożone :

A8-0070/2018

Debaty :

PV 18/04/2018 - 10
CRE 18/04/2018 - 10

Głosowanie :

PV 18/04/2018 - 12.62

Teksty przyjęte :

P8_TA(2018)0167

Teksty przyjęte
PDF 608kWORD 54k
Środa, 18 kwietnia 2018 r. - Strasburg Wersja ostateczna
Absolutorium za rok 2016: Wspólne przedsięwzięcie „Czyste Niebo 2”
P8_TA(2018)0167A8-0070/2018
Decyzja
 Decyzja
 Rezolucja

1. Decyzja Parlamentu Europejskiego z dnia 18 kwietnia 2018 r. w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Wspólnego Przedsięwzięcia „Czyste Niebo 2” za rok budżetowy 2016 (2017/2182(DEC))

Parlament Europejski,

–  uwzględniając końcowe sprawozdanie finansowe Wspólnego Przedsięwzięcia „Czyste Niebo 2” za rok budżetowy 2016,

–  uwzględniając sprawozdanie Trybunału Obrachunkowego dotyczące sprawozdania finansowego Wspólnego Przedsięwzięcia „Czyste Niebo 2” za rok budżetowy 2016 wraz z odpowiedzią Wspólnego Przedsięwzięcia(1),

–  uwzględniając poświadczenie wiarygodności(2) dotyczące rachunków, jak również legalności i prawidłowości operacji leżących u ich podstaw przedłożone przez Trybunał Obrachunkowy za rok budżetowy 2016 zgodnie z art. 287 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając zalecenie Rady z dnia 20 lutego 2018 r. w sprawie udzielenia Wspólnemu Przedsięwzięciu absolutorium z wykonania budżetu za rok budżetowy 2016 (05943/2018 – C8-0091/2018),

–  uwzględniając art. 319 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002(3), w szczególności jego art. 209,

–  uwzględniając rozporządzenie Rady (UE) nr 558/2014 z dnia 6 maja 2014 r. w sprawie ustanowienia Wspólnego Przedsięwzięcia „Czyste Niebo 2”(4), w szczególności jego art. 12,

–  uwzględniając rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 110/2014 z dnia 30 września 2013 r. w sprawie modelowego rozporządzenia finansowego dla organów realizujących partnerstwa publiczno-prywatne, o których mowa w art. 209 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012(5),

–  uwzględniając art. 94 Regulaminu i załącznik IV do Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Kontroli Budżetowej (A8-0070/2018),

1.  udziela dyrektorowi wykonawczemu Wspólnego Przedsięwzięcia „Czyste Niebo 2” absolutorium z wykonania budżetu Wspólnego Przedsięwzięcia za rok budżetowy 2016;

2.  przedstawia swoje uwagi w poniższej rezolucji;

3.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej decyzji wraz z rezolucją, która stanowi jej integralną część, dyrektorowi wykonawczemu Wspólnego Przedsięwzięcia „Czyste Niebo 2”, Radzie, Komisji i Trybunałowi Obrachunkowemu oraz do zarządzenia jej publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (seria L).

(1) Dz.U. C 426 z 12.12.2017, s. 15.
(2) Dz.U. C 426 z 12.12.2017, s. 15.
(3) Dz.U. L 298 z 26.10.2012, s. 1.
(4) Dz.U. L 169 z 7.6.2014, s. 77.
(5) Dz.U. L 38 z 7.2.2014, s. 2.


2. Decyzja Parlamentu Europejskiego z dnia 18 kwietnia 2018 r. w sprawie zamknięcia ksiąg dochodów i wydatków Wspólnego Przedsięwzięcia „Czyste Niebo 2” za rok budżetowy 2016 (2017/2182(DEC))

Parlament Europejski,

–  uwzględniając końcowe sprawozdanie finansowe Wspólnego Przedsięwzięcia „Czyste Niebo 2” za rok budżetowy 2016,

–  uwzględniając sprawozdanie Trybunału Obrachunkowego dotyczące sprawozdania finansowego Wspólnego Przedsięwzięcia „Czyste Niebo 2” za rok budżetowy 2016 wraz z odpowiedzią Wspólnego Przedsięwzięcia(1),

–  uwzględniając poświadczenie wiarygodności(2) dotyczące rachunków, jak również legalności i prawidłowości operacji leżących u ich podstaw przedłożone przez Trybunał Obrachunkowy za rok budżetowy 2016 zgodnie z art. 287 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając zalecenie Rady z dnia 20 lutego 2018 r. w sprawie udzielenia Wspólnemu Przedsięwzięciu absolutorium z wykonania budżetu za rok budżetowy 2016 (05943/2018 – C8‑0091/2018),

–  uwzględniając art. 319 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002(3), w szczególności jego art. 209,

–  uwzględniając rozporządzenie Rady (UE) nr 558/2014 z dnia 6 maja 2014 r. w sprawie ustanowienia Wspólnego Przedsięwzięcia „Czyste Niebo 2”(4), w szczególności jego art. 12,

–  uwzględniając rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 110/2014 z dnia 30 września 2013 r. w sprawie modelowego rozporządzenia finansowego dla organów realizujących partnerstwa publiczno-prywatne, o których mowa w art. 209 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012(5),

–  uwzględniając art. 94 Regulaminu i załącznik IV do Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Kontroli Budżetowej (A8-0070/2018),

1.  zatwierdza zamknięcie ksiąg dochodów i wydatków Wspólnego Przedsięwzięcia „Czyste Niebo 2” za rok budżetowy 2016;

2.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej decyzji dyrektorowi wykonawczemu Wspólnego Przedsięwzięcia „Czyste Niebo 2”, Radzie, Komisji i Trybunałowi Obrachunkowemu oraz do zarządzenia jej publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (seria L).

(1) Dz.U. C 426 z 12.12.2017, s. 15.
(2) Dz.U. C 426 z 12.12.2017, s. 15.
(3) Dz.U. L 298 z 26.10.2012, s. 1.
(4) Dz.U. L 169 z 7.6.2014, s. 77.
(5) Dz.U. L 38 z 7.2.2014, s. 2.


3. Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 18 kwietnia 2018 r. zawierająca uwagi stanowiące integralną część decyzji w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Wspólnego Przedsięwzięcia „Czyste Niebo 2” za rok budżetowy 2016 (2017/2182(DEC))

Parlament Europejski,

–  uwzględniając swoją decyzję w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Wspólnego Przedsięwzięcia „Czyste Niebo 2” za rok budżetowy 2016,

–  uwzględniając art. 94 Regulaminu i załącznik IV do Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Kontroli Budżetowej (A8-0070/2018),

A.  mając na uwadze, że Wspólne Przedsięwzięcie rozpoczęło autonomiczną działalność w dniu 16 listopada 2009 r.;

B.  mając na uwadze, że Wspólne Przedsięwzięcie „Czyste Niebo 2” („Wspólne Przedsięwzięcie”) ustanowione na mocy rozporządzenia (UE) nr 558/2014(1) zastąpiło ze skutkiem od dnia 27 czerwca 2014 r. Wspólne Przedsiębiorstwo „Czyste Niebo” na podstawie programu „Horyzont 2020”;

C.  mając na uwadze, że zamiarem Wspólnego Przedsięwzięcia jest sfinalizowanie działań w zakresie badań naukowych i innowacji prowadzonych w ramach siódmego programu ramowego oraz zarządzanie przedmiotową działalnością w ramach programu „Horyzont 2020”; mając na uwadze, że czas trwania Wspólnego Przedsięwzięcia został wydłużony do dnia 31 grudnia 2024 r.;

D.  mając na uwadze, że członkami założycielami Wspólnego Przedsięwzięcia są Unia Europejska, reprezentowana przez Komisję Europejską, liderzy zintegrowanych demonstratorów technologii (zwanych dalej „ZDT”), platform demonstracyjnych dla innowacyjnych statków powietrznych („PDISP”) oraz działań poprzecznych, a także członkowie stowarzyszeni z poszczególnymi ZDT;

E.  mając na uwadze, że maksymalna wysokość wkładu na rzecz Wspólnego Przedsięwzięcia wynosi 1 755 000 000 EUR i kwota ta ma zostać wypłacona z budżetu programu „Horyzont 2020”;

Działania podjęte w następstwie udzielenia absolutorium za rok 2014

1.  zauważa, że Wspólne Przedsięwzięcie włączyło do swoich procedur wspólny wzór oświadczenia o braku konfliktu interesów zgodnie z wytycznymi Komisji;

Zarządzanie budżetem i finansami

2.  zauważa, że Europejski Trybunał Obrachunkowy (dalej jako „Trybunał”) stwierdził, że sprawozdanie Wspólnego Przedsięwzięcia za rok zakończony w dniu 31 grudnia 2016 r. przedstawia rzetelnie we wszystkich istotnych aspektach jego sytuację finansową na dzień 31 grudnia 2016 r. oraz wyniki transakcji, przepływy pieniężne i zmiany w aktywach netto za zakończony w tym dniu rok budżetowy, zgodnie z przepisami jego regulaminu finansowego i z zasadami rachunkowości przyjętymi przez księgowego Komisji;

3.  zwraca uwagę, że w swoim sprawozdaniu na temat Wspólnego Przedsięwzięcia „Czyste Niebo” Trybunał wskazał transakcje leżące u podstaw rocznego sprawozdania finansowego jako legalne i prawidłowe we wszystkich istotnych aspektach;

4.  zwraca uwagę, że ostateczny budżet Wspólnego Przedsięwzięcia na rok 2016 obejmował łączną kwotę środków na zobowiązania wynoszącą 310 498 422 EUR oraz kwotę środków na płatności w wysokości 287 755 748 EUR;

5.  odnotowuje, że poziom wykorzystania środków na zobowiązania wyniósł 97,5 % (w porównaniu z 99,5 % w roku 2015), a poziom wykorzystania środków na płatności wyniósł 87,9 % (w porównaniu z 75,4 % w roku 2015); zauważa ponadto, że niższy poziom wykorzystania środków na płatności był spowodowany przede wszystkim opóźnieniami w rozpoczęciu realizacji projektów w ramach programu „Horyzont 2020”, a w szczególności opóźnionym podpisaniem jednej ważnej umowy o udzielenie dotacji;

6.  zwraca uwagę, że z całkowitej kwoty 800 000 000 EUR przeznaczonej w siódmym programie ramowym na pokrycie działań operacyjnych i administracyjnych do końca 2016 r. Wspólne Przedsięwzięcie zaciągnęło zobowiązania na kwotę 784 531 968 (99,31 %) i dokonało płatności na kwotę 754 713 155 (95,53 %); zauważa ponadto, że ponieważ Wspólne Przedsięwzięcie nie było już uprawnione do ogłaszania zaproszeń do składania wniosków w siódmym programie ramowym, pozostałe zobowiązania miały zostać wykorzystane w stosownych przypadkach na rzecz realizacji umów o udzielenie dotacji zawartych z członkami; wskazuje, że wkłady pieniężne Unii na rzecz pokrycia kosztów administracyjnych Wspólnego Przedsięwzięcia wyniosły 13 417 267 EUR;

7.  zauważa, że do końca 2016 r. Rada Zarządzająca zatwierdziła wkłady niepieniężne od pozostałych członków w wysokości 554 682 257 EUR, pozostali członkowie zgłosili kolejne wkłady w wysokości 33 503 466 EUR, a wkład pieniężny pozostałych członków na pokrycie kosztów administracyjnych wyniósł 14 515 387 EUR;

8.  zwraca uwagę, że z całkowitej kwoty 1 755 000 000 EUR przeznaczonej w ramach programu „Horyzont 2020” na pokrycie działań operacyjnych i administracyjnych Wspólne Przedsięwzięcie zaciągnęło zobowiązania na kwotę  693 637 716 EUR i dokonało płatności na kwotę 281 870 712 EUR; zauważa ponadto, że niższy poziom płatności wynikał częściowo z opóźnień w negocjowaniu umów o udzielenie dotacji dotyczących programu „Horyzont 2020”; wskazuje, że wkłady pieniężne Unii na rzecz pokrycia kosztów administracyjnych Wspólnego Przedsięwzięcia wyniosły 6 144 907 EUR;

9.  zauważa, że z kwoty 1 229 000 000 EUR wkładów, które miały zostać wniesione przez członków z branży na rzecz działań operacyjnych Wspólnego Przedsięwzięcia, Rada Zarządzająca zatwierdziła wkłady niepieniężne o wartości 39 168 595 EUR, a do końca 2016 r. zgłoszono kolejne wkłady o wartości 103 988 023 EUR; zauważa jednak, że wkłady pieniężne członków z branży na rzecz kosztów administracyjnych wyniosły 6 6 389 515 EUR;

Zaproszenia do składania wniosków

10.  odnotowuje, że w 2016 r. Wspólne Przedsięwzięcie ogłosiło trzy zaproszenia do składania wniosków i jedno zaproszenie do składania wniosków dla partnerów podstawowych, otrzymało 381 kwalifikujących się wniosków (spośród 386 wszystkich wniosków) i dokonało wyboru 114 wniosków do finansowania;

11.  wyraża zadowolenie z faktu, że w ramach programu „Czyste Niebo” Wspólne Przedsięwzięcie osiągnęło znaczne postępy i rezultaty; w 2016 r. dostarczono w sumie 13 istotnych demonstratorów (przetestowanych w locie i na ziemi) oraz wykonano do końca grudnia 2016 r. 409 z 482 projektów siódmego programu ramowego wynikających z umów o dotację z partnerami;

12.  docenia fakt, że jeżeli chodzi o zwiększanie uczestnictwa, w 2016 r. do Wspólnego Przedsięwzięcia dołączyło około 60 najważniejszych partnerów, co doprowadziło do całkowitego członkostwa około 150 członków z 20 krajów;

Główne systemy kontroli i nadzoru

13.  zauważa, że Wspólne Przedsięwzięcie ustanowiło procedury kontroli ex ante na podstawie przeglądów dokumentacji finansowej i operacyjnej oraz kontrole ex post przeprowadzane w stosunku do beneficjentów dotacji;

14.  zauważa, że w ramach kontroli ex post Wspólne Przedsięwzięcie zgłosiło poziom błędu resztowego wynoszący 1,51% w przypadku projektów siódmego programu ramowego i 0,95% w przypadku projektów programu „Horyzont 2020”.

Strategia zwalczania nadużyć finansowych

15.  z zadowoleniem przyjmuje fakt, że Rada Zarządzająca przyjęła w 2016 r. wspólny plan działania dotyczący strategii zwalczania nadużyć finansowych; zauważa ponadto, że pracownicy Wspólnego Przedsiębiorstwa uczestniczyli w zorganizowanym przez jednostkę audytu wewnętrznego Wspólnego Przedsięwzięcia badaniu dotyczącym zapobiegania nadużyciom finansowym oraz ich wykrywania, będącym uzupełnieniem wspólnego planu działania, ze szczególnym uwzględnieniem nadużyć finansowych w projektach badawczych;

16.  z zadowoleniem odnotowuje fakt, że Wspólne Przedsięwzięcie uczestniczy w działaniach zapobiegawczych i naprawczych oraz wdraża je zgodnie ze swoją strategią zwalczania nadużyć finansowych z 2015 r. i planem działania w zakresie zwalczania nadużyć finansowych na szczeblu Unii;

Audyt wewnętrzny

17.  zwraca uwagę, że w 2016 r. Służba Audytu Wewnętrznego zakończyła audyt dotyczący procedur przyznawania dotacji w ramach programu „Horyzont 2020”; zauważa, że ponieważ w wyniku kontroli nie stwierdzono żadnych bardzo ważnych kwestii, Służba Audytu Wewnętrznego podkreśliła cztery obszary, w których niezbędna jest dalsza poprawa systemu kontroli wewnętrznej, i wydała ważne zalecenia w tym zakresie;

Systemy kontroli wewnętrznej

18.  wyraża zaniepokojenie, że na koniec 2016 r. Wspólne Przedsięwzięcie tylko częściowo ukończyło integrację systemów kontroli ze wspólnymi narzędziami Komisji do zarządzania dotacjami w ramach programu „Horyzont 2020” i monitorowania; odnotowuje jednak z odpowiedzi Wspólnego Przedsięwzięcia, że zdecydowało się ono na dalsze korzystanie z własnej, dedykowanej aplikacji zarządzania dotacjami (Grant Management Tool, GMT) opracowanej w ramach siódmego programu ramowego, ponieważ niektóre z wymaganych cech charakterystycznych dla dotacji „Czyste niebo 2” nie były dostępne we wspólnych narzędziach zarządzania dotacjami w ramach programu „Horyzont 2020”; zauważa ponadto, że Wspólne Przedsięwzięcie rozpoczęło współpracę z odpowiednimi służbami Komisji w celu wdrożenia do końca 2017 r. zmian niezbędnych do włączenia umów o udzielenie dotacji w przypadku członków do narzędzi zarządzania dotacjami i sprawozdawczości w ramach programu „Horyzont 2020”; zdaje sobie sprawę, że aby zapewnić płynne przejście między tymi dwoma systemami, narzędzie opracowane obecnie przez Wspólne Przedsięwzięcie będzie nadal stosowane do czasu całkowitego zakończenia migracji; zauważa, że przewiduje się, że cykl sprawozdawczy za 2017 r. zostanie zakończony w ramach narzędzia zarządzania dotacjami, a począwszy od okresu sprawozdawczego za 2018 r. zarządzanie umowami o udzielenie dotacji w przypadku członków będzie odbywało się w całości za pomocą narzędzi programu „Horyzont 2020”.

Inne kwestie

19.  zauważa, że na koniec 2016 r. Wspólne Przedsięwzięcie nie rozliczyło jeszcze żadnych płatności zaliczkowych (176 000 000 EUR) dokonanych na rzecz członków z branży w związku z projektami realizowanymi na podstawie umów o dotacje z programu „Horyzont 2020”. zauważa ponadto, że regularne rozliczanie płatności zaliczkowych na podstawie zestawień wydatków zgłoszonych przez członków zmniejszyłoby narażenie Wspólnego Przedsięwzięcia na ryzyko finansowe; podkreśla, że zgodnie z zasadami programu „Horyzont 2020” (art. 21 modelowej umowy o udzielenie dotacji w ramach programu „Horyzont 2020”) płatności zaliczkowe rozlicza się dopiero w ostatnim okresie sprawozdawczym projektu lub wcześniej, jeżeli łączna kwota płatności zaliczkowych i płatności okresowych przekracza 90 % maksymalnej kwoty dotacji;

20.  z zadowoleniem przyjmuje ciągłe postępy we współpracy z państwami członkowskimi i regionami w dziedzinie synergii związanej z funduszami strukturalnymi i inwestycyjnymi w badaniach naukowych i innowacjach w lotnictwie, a także podkreśla, że w przyszłym programie ramowym w zakresie badań należy wspierać model protokołu ustaleń inicjatywy „Czyste niebo” oraz ustanowić usystematyzowane powiązania ze Wspólnym Przedsięwzięciem w regionalnych strategiach inteligentnej specjalizacji i programach operacyjnych;

21.  uznaje, że Wspólne Przedsięwzięcie potrzebuje przekazywać obywatelom Unii, za pośrednictwem instytucji Unii, informacje o ważnych badaniach i współpracy, jakie prowadzi; podkreśla potrzebę pokazania rzeczywiście osiągniętych postępów będących wynikiem tych prac, które są istotną częścią mandatu Wspólnego Przedsięwzięcia, a także fakt, iż współpracuje ono z innymi wspólnymi przedsięwzięciami w zakresie uświadamiania opinii publicznej korzyści płynących z pracy wspólnych przedsięwzięć;

22.  wzywa Komisję, aby zapewniła bezpośrednie zaangażowanie Wspólnego Przedsięwzięcia w proces przeglądu śródokresowego programu „Horyzont 2020” w zakresie dalszych uproszczeń i harmonizacji wspólnych przedsięwzięć.

(1) Rozporządzenie Rady (UE) nr 558/2014 z dnia 6 maja 2014 r. w sprawie ustanowienia Wspólnego Przedsięwzięcia „Czyste Niebo 2” (Dz.U. L 169 z 7.6.2014, s. 77).

Ostatnia aktualizacja: 4 grudnia 2018Zastrzeżenia prawne - Polityka ochrony prywatności