Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Postopek : 2017/2182(DEC)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A8-0070/2018

Predložena besedila :

A8-0070/2018

Razprave :

PV 18/04/2018 - 10
CRE 18/04/2018 - 10

Glasovanja :

PV 18/04/2018 - 12.62

Sprejeta besedila :

P8_TA(2018)0167

Sprejeta besedila
PDF 344kWORD 54k
Sreda, 18. april 2018 - Strasbourg Končna izdaja
Razrešnica 2016: Skupno podjetje Čisto nebo 2
P8_TA(2018)0167A8-0070/2018
Odločitev
 Odločitev
 Resolucija

1. Sklep Evropskega parlamenta z dne 18. aprila 2018 o razrešnici glede izvrševanja proračuna Skupnega podjetja Čisto nebo 2 za proračunsko leto 2016 (2017/2182(DEC))

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju končnega zaključnega računa Skupnega podjetja Čisto nebo 2 za proračunsko leto 2016,

–  ob upoštevanju poročila Računskega sodišča o zaključnem računu Skupnega podjetja Čisto nebo 2 za proračunsko leto 2016 z odgovorom skupnega podjetja(1),

–  ob upoštevanju izjave(2) o zanesljivosti računovodskih izkazov ter zakonitosti in pravilnosti z njimi povezanih transakcij, ki jo je za proračunsko leto 2016 v skladu s členom 287 Pogodbe o delovanju Evropske unije pripravilo Računsko sodišče,

–  ob upoštevanju priporočila Sveta z dne 20. februarja 2018 o podelitvi razrešnice skupnemu podjetju glede izvrševanja proračuna za proračunsko leto 2016 (05943/2018 – C8-0091/2018),

–  ob upoštevanju člena 319 Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–  ob upoštevanju Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002(3) in zlasti člena 209,

–  ob upoštevanju Uredbe Sveta (EU) št. 558/2014 z dne 6. maja 2014 o ustanovitvi Skupnega podjetja Čisto nebo 2(4) in zlasti člena 12,

–  ob upoštevanju Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 110/2014 z dne 30. septembra 2013 o vzorčni finančni uredbi za subjekte javno-zasebnega partnerstva iz člena 209 Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta(5),

–  ob upoštevanju člena 94 in Priloge IV Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za proračunski nadzor (A8-0070/2018),

1.  podeli razrešnico izvršnemu direktorju Skupnega podjetja Čisto nebo 2 glede izvrševanja proračuna skupnega podjetja za proračunsko leto 2016;

2.  navaja svoje pripombe v spodnji resoluciji;

3.  naroči svojemu predsedniku, naj ta sklep in resolucijo, ki je del sklepa, posreduje izvršnemu direktorju Skupnega podjetja Čisto nebo 2, Svetu, Komisiji in Računskemu sodišču ter poskrbi za objavo v Uradnem listu Evropske unije (serija L).

(1) UL C 426, 12.12.2017, str. 15.
(2) UL C 426, 12.12.2017, str. 15.
(3) UL L 298, 26.10.2012, str. 1.
(4) UL L 169, 7.6.2014, str. 77.
(5) UL L 38, 7.2.2014, str. 2.


2. Sklep Evropskega parlamenta z dne 18. aprila 2018 o zaključnem računu Skupnega podjetja Čisto nebo 2 za proračunsko leto 2016 (2017/2182(DEC))

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju končnega zaključnega računa Skupnega podjetja Čisto nebo 2 za proračunsko leto 2016,

–  ob upoštevanju poročila Računskega sodišča o zaključnem računu Skupnega podjetja Čisto nebo 2 za proračunsko leto 2016 z odgovorom skupnega podjetja(1),

–  ob upoštevanju izjave(2) o zanesljivosti računovodskih izkazov ter zakonitosti in pravilnosti z njimi povezanih transakcij, ki jo je za proračunsko leto 2016 v skladu s členom 287 Pogodbe o delovanju Evropske unije pripravilo Računsko sodišče,

–  ob upoštevanju priporočila Sveta z dne 20. februarja 2018 o podelitvi razrešnice skupnemu podjetju glede izvrševanja proračuna za proračunsko leto 2016 (05943/2018 – C8-0091/2018),

–  ob upoštevanju člena 319 Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–  ob upoštevanju Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002(3) in zlasti člena 209,

–  ob upoštevanju Uredbe Sveta (EU) št. 558/2014 z dne 6. maja 2014 o ustanovitvi Skupnega podjetja Čisto nebo 2(4) in zlasti člena 12,

–  ob upoštevanju Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 110/2014 z dne 30. septembra 2013 o vzorčni finančni uredbi za subjekte javno-zasebnega partnerstva iz člena 209 Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta(5),

–  ob upoštevanju člena 94 in Priloge IV Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za proračunski nadzor (A8-0070/2018),

1.  odobri zaključni račun Skupnega podjetja Čisto nebo 2 za proračunsko leto 2016;

2.  naroči svojemu predsedniku, naj ta sklep posreduje izvršnemu direktorju Skupnega podjetja Čisto nebo 2, Svetu, Komisiji in Računskemu sodišču ter poskrbi za objavo v Uradnem listu Evropske unije (serija L).

(1) UL C 426, 12.12.2017, str. 15.
(2) UL C 426, 12.12.2017, str. 15.
(3) UL L 298, 26.10.2012, str. 1.
(4) UL L 169, 7.6.2014, str. 77.
(5) UL L 38, 7.2.2014, str. 2.


3. Resolucija Evropskega parlamenta z dne 18. aprila 2018 s pripombami, ki so del sklepa o razrešnici glede izvrševanja proračuna Skupnega podjetja Čisto nebo 2 za proračunsko leto 2016 (2017/2182(DEC))

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju sklepa o razrešnici glede izvrševanja proračuna Skupnega podjetja Čisto nebo 2 za proračunsko leto 2016,

–  ob upoštevanju člena 94 in Priloge IV Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za proračunski nadzor (A8-0070/2018),

A.  ker je skupno podjetje začelo samostojno delovati 16. novembra 2009;

B.  ker je Skupno podjetje Čisto nebo 2 (v nadaljnjem besedilu: skupno podjetje), ustanovljeno z Uredbo Sveta (EU) št. 558/2014(1), s 27. junijem 2014 nadomestilo Skupno podjetje Čisto nebo v skladu s programom Obzorje 2020;

C.  ker je cilj skupnega podjetja dokončati dejavnosti raziskav in inovacij v sedmem okvirnem programu ter upravljati dejavnosti raziskav in inovacij v okviru programa Obzorje 2020; ker je bil čas delovanja skupnega podjetja podaljšan do 31. decembra 2024;

D.  ker so ustanovni člani skupnega podjetja Evropska unija, ki jo zastopa Evropska komisija, vodje integriranih tehnoloških demonstratorjev (ITD), platforme za razvoj inovativnih zrakoplovov (IADP) in prečnih območij, skupaj s pridruženimi člani ITD;

E.  ker je najvišji prispevek Unije za skupno podjetje 1.755.000.000 EUR, ki se izplača iz proračuna programa Obzorje 2020;

Nadaljnji ukrepi glede razrešnice za leto 2014

1.  ugotavlja, da je skupno podjetje v svoje postopke vključilo skupno predlogo izjave o neobstoju nasprotja interesov, kot je opredeljena v smernicah Komisije;

Upravljanje proračuna in finančno poslovodenje

2.  je seznanjen z navedbo Računskega sodišča, da zaključni račun skupnega podjetja za leto, ki se je končalo 31. decembra 2016, v vseh pomembnih pogledih pošteno predstavlja njegov finančni položaj na dan 31. decembra 2016 ter njegov poslovni izid, denarne tokove in gibanje kapitala za tedaj končano leto v skladu z njegovo finančno uredbo in računovodskimi pravili, ki jih je sprejel računovodja Komisije;

3.  je seznanjen, da je Računsko sodišče v svojem poročilu o Skupnem podjetju Čisto nebo 2 navedlo, da so transakcije, povezane z računovodskimi izkazi, v vseh pomembnih vidikih zakonite in pravilne;

4.  ugotavlja, da je končni proračun skupnega podjetja za proračunsko leto 2016 vključeval odobritve za prevzem obveznosti v višini 310.498.422 EUR in odobritve plačil v višini 287.755.748 EUR;

5.  ugotavlja, da je bila stopnja uporabe odobritev za prevzem obveznosti 97,5 % (v primerjavi z 99,5 % leta 2015), stopnja odobritve plačil pa 87,9 % (v primerjavi s 75,4 % leta 2015); ugotavlja tudi, da je nižjo stopnjo izvrševanja odobritve plačil mogoče pripisati predvsem zamudam pri začetku izvajanja projektov v okviru programa Obzorje 2020 in zlasti pozni sklenitvi pomembnega sporazuma o dodelitvi nepovratnih sredstev;

6.  ugotavlja, da je skupno podjetje iz zneska 800.000.000 EUR za operativne in upravne dejavnosti, ki se financirajo v okviru 7. okvirnega programa, do konca leta 2016 prevzelo obveznosti v višini 784.531.968 EUR (99,31 %) in izvršilo plačila v višini 754.713.155 EUR (95,53 %); poleg tega ugotavlja, da skupno podjetje ne sme več objavljati razpisov za zbiranje predlogov v okviru 7. okvirnega programa, zato bodo preostale prevzete obveznosti ustrezno porabljene za sporazume o dodelitvi nepovratnih sredstev s člani; ugotavlja, da so denarni prispevki Unije za upravne stroške skupnega podjetja znašali 13.417.267 EUR;

7.  je seznanjen, da je do konca leta 2016 upravni odbor potrdil 554.682.257 EUR stvarnih prispevkov drugih članov ter da so drugi člani sporočili dodatne prispevke v vrednosti 33.503.466 EUR, denarni prispevki drugih članov za upravne stroške pa so znašali 14.515.387 EUR;

8.  ugotavlja, da je skupno podjetje iz zneska 1.755.000.000 EUR za operativne in upravne dejavnosti, ki se financirajo v okviru programa Obzorje 2020, prevzelo operativne obveznosti v višini 693.637.716 EUR in izvršilo plačila v višini 281.870.712 EUR; ugotavlja tudi, da so nižjo raven plačil deloma povzročile zamude pri pogajanjih o sporazumih glede dodelitve nepovratnih sredstev v okviru programa Obzorje 2020; ugotavlja, da so denarni prispevki Unije za upravne stroške skupnega podjetja znašali 6.144.907 EUR;

9.  ugotavlja, da je upravni odbor od prispevkov v višini 1.229.000.000 EUR, ki jih morajo za operativne dejavnosti skupnega podjetja prispevati člani panoge, potrdil 39.168.595 EUR stvarnih prispevkov, do konca leta 2016 pa se je poročalo o nadaljnjih 103.988.023 EUR; ugotavlja tudi, da so denarni prispevki članov panoge za upravne stroške znašali 6.389.515 EUR;

Razpisi za zbiranje predlogov

10.  je seznanjen, da je skupno podjetje v letu 2016 objavilo tri razpise za zbiranje predlogov in en razpis za ključne partnerje, prejelo 381 upravičenih predlogov (od skupaj 386) ter za financiranje izbralo 114 predlogov;

11.  pozdravlja, da je skupno podjetje v okviru programa Čisto nebo doseglo znaten napredek in rezultate, saj je leta 2016 zagotovilo skupno 13 pomembnih demonstratorjev (testiranje na tleh in v zraku) in do konca decembra 2016 zaključilo 409 od 482 projektov iz sedmega okvirnega programa na podlagi sporazumov o dodelitvi nepovratnih sredstev s partnerji;

12.  z vidika širjenja sodelovanja izraža zadovoljstvo, ker se je leta 2016 skupnemu podjetju pridružilo približno 60 dodatnih ključnih partnerjev, kar pomeni, da je včlanjenih približno 150 članov iz 20 držav;

Ključne kontrole in nadzorni sistemi

13.  je seznanjen, da je skupno podjetje uvedlo postopke predhodne kontrole na podlagi finančnih in operativnih pregledov dokumentacije in naknadne revizije upravičencev do nepovratnih sredstev;

14.  ugotavlja, da je stopnja preostalih napak za naknadne revizije, o katerih je poročalo skupno podjetje, za projekte v okviru sedmega okvirnega programa znašala 1,51 %, za projekte v okviru programa Obzorje 2020 pa 0,95 %;

Strategija za boj proti goljufijam

15.  pozdravlja, da je upravni odbor leta 2016 sprejel skupni akcijski načrt za strategijo za boj proti goljufijam; ugotavlja tudi, da je osebje skupnega podjetja sodelovalo v raziskavi o preprečevanju in odkrivanju goljufij, ki jo je pripravila skupina za notranjo revizijo skupnega podjetja kot dodatni ukrep k skupnemu akcijskemu načrtu, pri kateri je bil poseben poudarek na goljufijah pri raziskovalnih projektih;

16.  z zadovoljstvom ugotavlja, da skupno podjetje sodeluje pri preventivnih in popravnih ukrepih v skladu s strategijo in akcijskim načrtom za boj proti goljufijam na ravni Unije iz leta 2015 ter jih izvaja;

Notranja revizija

17.  ugotavlja, da je služba za notranjo revizijo (IAS) leta 2016 dokončala revizijo postopka dodeljevanja nepovratnih sredstev v okviru programa Obzorje 2020; ugotavlja, da revizija ni razkrila nobenih „zelo pomembnih“ težav, zato je IAS poudarila štiri področja, na katerih bi bilo treba dodatno izboljšati sistem notranjega nadzora, in podala pomembna priporočila v zvezi s tem;

Sistemi notranjega nadzora

18.  izraža zaskrbljenost, ker je skupno podjetje do konca leta 2016 samo delno zaključilo povezovanje svojih sistemov nadzora s skupnimi orodji Komisije za upravljanje in spremljanje nepovratnih sredstev v okviru programa Obzorje 2020; na podlagi odgovora skupnega podjetja pa ugotavlja, da se je to odločilo, da bo še naprej uporabljalo lasten poseben uporabniški program za upravljanje nepovratnih sredstev (GMT), razvit v okviru sedmega okvirnega programa, saj nekatere od potrebnih funkcij, ki so posebnost nepovratnih sredstev programa CS2, v orodjih za skupno upravljanje nepovratnih sredstev iz programa Obzorje 2020 niso na voljo; ugotavlja tudi, da je skupno podjetje začelo sodelovati z ustreznimi službami Komisije, da bi izvedli potrebne posodobitve za vključitev sporazumov o dodelitvi nepovratnih sredstev za člane v orodja za upravljanje nepovratnih sredstev in poročanje o njih v okviru programa Obzorje 2020 do konca leta 2017; se zaveda, da se bo zaradi neoviranega prehoda med obema sistemoma dosedanje orodje, ki ga je razvilo skupno podjetje, uporabljalo, dokler prehod ne bo dokončno zaključen; poudarja, da naj bi bil zato cikel poročanja za leto 2017 izveden v programu GMT, s poročevalskim obdobjem 2018 in pozneje pa se bodo sporazumi o dodelitvi nepovratnih sredstev za člane v celoti upravljali z orodji programa Obzorje 2020;

Druga vprašanja

19.  ugotavlja, da skupno podjetje do konca leta 2016 ni odobrilo še nobenega plačila v okviru predhodnega financiranja (176.000.000 EUR) svojih članov panoge za projekte na podlagi sporazumov o dodelitvi nepovratnih sredstev v okviru programa Obzorje 2020; ugotavlja tudi, da bi izvajanje rednega obračuna predhodnega financiranja na podlagi izkazov stroškov, ki jih sporočijo člani, zmanjšalo izpostavljenost skupnega podjetja finančnemu tveganju; poudarja, da se v skladu s pravili programa Obzorje 2020 (člen 21 vzorčnega sporazuma o nepovratnih sredstvih za program Obzorje 2020) predhodno financiranje odobri le v zadnjem obdobju poročanja ali prej, če skupni znesek predhodnega financiranja in vmesnih plačil presega 90 % najvišjega dodeljenega zneska;

20.  pozdravlja stalen napredek pri sodelovanju z državami članicami in regijami glede sinergij na področju raziskav in inovacij v aeronavtiki s strukturnimi in investicijskimi skladi ter poudarja, da bi moral biti model memoranduma o soglasju Čisto nebo podprt v prihodnjem okvirnem programu za raziskave, v regionalnih strategijah za pametno specializacijo in operativnih programih pa bi bilo treba vzpostaviti strukturne povezave s skupnim podjetjem;

21.  priznava, da mora skupno podjetje prek institucij Unije komunicirati z njenimi državljani o svojih pomembnih raziskavah in sodelovanju, in poudarja pomen izpostavljanja dejanskih izboljšav, doseženih z delom skupnega podjetja, kar je pomemben del njegovih nalog, ter dejstvo, da sodeluje z drugimi skupnimi podjetji pri ozaveščanju javnosti o prednostih, ki jih prinaša njihovo delo;

22.  poziva Komisijo, naj zagotovi, da bo skupno podjetje neposredno vključeno v postopek vmesnega pregleda programa Obzorje 2020 na področju dodatne poenostavitve in harmonizacije skupnih podjetij.

(1) Uredba Sveta (EU) št. 558/2014 z dne 6. maja 2014 o ustanovitvi Skupnega podjetja Čisto nebo 2 (UL L 169, 7.6.2014, str. 77).

Zadnja posodobitev: 4. december 2018Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov