Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2017/2182(DEC)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0070/2018

Ingivna texter :

A8-0070/2018

Debatter :

PV 18/04/2018 - 10
CRE 18/04/2018 - 10

Omröstningar :

PV 18/04/2018 - 12.62

Antagna texter :

P8_TA(2018)0167

Antagna texter
PDF 176kWORD 46k
Onsdagen den 18 april 2018 - Strasbourg Slutlig utgåva
Ansvarsfrihet 2016: Gemensamma företaget Clean Sky
P8_TA(2018)0167A8-0070/2018
Beslut
 Beslut
 Resolution

1. Europaparlamentets beslut av den 18 april 2018 om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för det gemensamma företaget Clean Sky 2 för budgetåret 2016 (2017/2182(DEC))

Europaparlamentet fattar detta beslut

–  med beaktande av den slutliga årsredovisningen för det gemensamma företaget Clean Sky 2 för budgetåret 2016,

–  med beaktande av revisionsrättens rapport om årsredovisningen för det gemensamma företaget Clean Sky 2 för budgetåret 2016, med det gemensamma företagets svar(1),

–  med beaktande av förklaringen(2) om räkenskapernas tillförlitlighet och de underliggande transaktionernas laglighet och korrekthet, som avgetts av revisionsrätten för budgetåret 2016 i enlighet med artikel 287 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av rådets rekommendation av den 20 februari 2018 om att bevilja det gemensamma företaget ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för budgetåret 2016 (05943/2018 – C8-0091/2018),

–  med beaktande av artikel 319 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 av den 25 oktober 2012 om finansiella regler för unionens allmänna budget och om upphävande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002(3), särskilt artikel 209,

–  med beaktande av rådets förordning (EU) nr 558/2014 av den 6 maj 2014 om bildande av det gemensamma företaget Clean Sky 2(4), särskilt artikel 12,

–  med beaktande av kommissionens delegerade förordning (EU) nr 110/2014 av den 30 september 2013 om den modellbudgetförordning för offentlig-privata partnerskap som avses i artikel 209 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012(5),

–  med beaktande av artikel 94 och bilaga IV i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet (A8-0070/2018).

1.  Europaparlamentet beviljar verkställande direktören för det gemensamma företaget Clean Sky 2 ansvarsfrihet för genomförandet av det gemensamma företagets budget för budgetåret 2016,

2.  Europaparlamentet redovisar sina iakttagelser i resolutionen nedan.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända detta beslut och den resolution som utgör en del av beslutet till verkställande direktören för det gemensamma företaget Clean Sky 2, rådet, kommissionen och revisionsrätten samt att se till att det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning (L–serien).

(1) EUT C 426, 12.12.2017, s. 15.
(2) EUT C 426, 12.12.2017, s. 15.
(3) EUT L 298, 26.10.2012, s. 1.
(4) EUT L 169, 7.6.2014, s. 77.
(5) EUT L 38, 7.2.2014, s. 2.


2. Europaparlamentets beslut av den 18 april 2018 om avslutande av räkenskaperna för det gemensamma företaget Clean Sky 2 för budgetåret 2016 (2017/2182(DEC))

Europaparlamentet fattar detta beslut

–  med beaktande av den slutliga årsredovisningen för det gemensamma företaget Clean Sky 2 för budgetåret 2016,

–  med beaktande av revisionsrättens rapport om årsredovisningen för det gemensamma företaget Clean Sky 2 för budgetåret 2016, med det gemensamma företagets svar(1),

–  med beaktande av förklaringen(2) om räkenskapernas tillförlitlighet och de underliggande transaktionernas laglighet och korrekthet, som avgetts av revisionsrätten för budgetåret 2016 i enlighet med artikel 287 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av rådets rekommendation av den 20 februari 2018 om att bevilja det gemensamma företaget ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för budgetåret 2016 (05943/2018 – C8-0091/2018),

–  med beaktande av artikel 319 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 av den 25 oktober 2012 om finansiella regler för unionens allmänna budget och om upphävande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002(3), särskilt artikel 209,

–  med beaktande av rådets förordning (EU) nr 558/2014 av den 6 maj 2014 om bildande av det gemensamma företaget Clean Sky 2(4), särskilt artikel 12,

–  med beaktande av kommissionens delegerade förordning (EU) nr 110/2014 av den 30 september 2013 om den modellbudgetförordning för offentlig-privata partnerskap som avses i artikel 209 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012(5),

–  med beaktande av artikel 94 och bilaga IV i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet (A8-0070/2018).

1.  Europaparlamentet godkänner avslutandet av räkenskaperna för det gemensamma företaget Clean Sky 2 för budgetåret 2016.

2.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända detta beslut till verkställande direktören för det gemensamma företaget Clean Sky 2, rådet, kommissionen och revisionsrätten samt att se till att det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning (L–serien).

(1) EUT C 426, 12.12.2017, s. 15.
(2) EUT C 426, 12.12.2017, s. 15.
(3) EUT L 298, 26.10.2012, s. 1.
(4) EUT L 169, 7.6.2014, s. 77.
(5) EUT L 38, 7.2.2014, s. 2.


3. Europaparlamentets resolution av den 18 april 2018 med de iakttagelser som utgör en del av beslutet om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för det gemensamma företaget Clean Sky 2 för budgetåret 2016 (2017/2182(DEC))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av sitt beslut om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för det gemensamma företaget Clean Sky 2 för budgetåret 2016,

–  med beaktande av artikel 94 och bilaga IV i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet (A8-0070/2018), och av följande skäl:

A.  Det gemensamma företaget började arbeta självständigt den 16 november 2009.

B.  Det gemensamma företaget Clean Sky 2 (nedan kallat det gemensamma företaget) som inrättades genom förordning (EU) nr 558/2014(1) ersatte med verkan från den 27 juni 2014 det gemensamma företaget Clean Sky inom Horisont 2020.

C.  Syftet med det gemensamma företaget är att slutföra forsknings- och innovationsarbetet inom det sjunde ramprogrammet och styra forsknings- och innovationsarbetet inom Horisont 2020. Det gemensamma företagets livslängd har förlängts till den 31 december 2024.

D.  Grundarna av det gemensamma företaget är unionen, representerad av kommissionen, ledarna för integrerade teknikdemonstratorer (ITD), demonstrationsplattformar för innovativa luftfartyg (IADP) och de tvärgående verksamheterna (TA) tillsammans med de associerade medlemmarna av ITD.

E.  Det maximala bidraget från unionen till det gemensamma företaget är 1 755 000 000 EUR som ska betalas från budgeten för Horisont 2020.

Uppföljning av ansvarsfrihetsförfarandet för 2014

1.  Europaparlamentet konstaterar att det gemensamma företaget i sina förfaranden införlivade en gemensam mall för försäkran om att det inte föreligger några intressekonflikter, enligt vad som anges i kommissionens riktlinjer.

Budgetförvaltningen och den ekonomiska förvaltningen

2.  Europaparlamentet noterar att revisionsrätten har förklarat att det gemensamma företagets räkenskaper för det år som slutade den 31 december 2016 i alla väsentliga avseenden ger en rättvisande bild av dess finansiella ställning per den 31 december 2016, det finansiella resultatet, kassaflödena och förändringar i nettotillgångarna för det budgetår som slutade detta datum i enlighet med dess budgetförordning och de redovisningsregler som antagits av kommissionens räkenskapsförare.

3.  Europaparlamentet noterar att revisionsrätten i sin rapport om Clean Sky 2 angav att de transaktioner som ligger till grund för årsredovisningen i alla väsentliga avseenden är lagliga och korrekta.

4.  Europaparlamentet noterar att det gemensamma företagets budget för 2016 innehöll åtagandebemyndiganden på 310 498 422 EUR och betalningsbemyndiganden på 287 755 748 EUR.

5.  Europaparlamentet noterar att utnyttjandegraden för åtagandebemyndigandena var 97,5 % (jämfört med 99,5 % för 2015) och utnyttjandegraden för betalningsbemyndigandena var 87,9 % (jämfört med 75,4 % för 2015). Parlamentet noterar dessutom att den lägre genomförandegraden för betalningsbemyndiganden huvudsakligen berodde på att starten på Horisont 2020-projekten försenades och, framför allt, på att undertecknandet av en betydande bidragsöverenskommelse försenades.

6.  Europaparlamentet noterar att av det totala beloppet på 800 000 000 EUR för operativ och administrativ verksamhet som skulle finansieras inom ramen för det sjunde ramprogrammet hade det gemensamma företaget gjort åtaganden på 784 531 968 EUR (99,31 %) och betalningar på 754 713 155 EUR (95,53 %) i slutet av 2016. Dessutom skulle de kvarvarande åtagandena i lämpliga fall användas till bidragsöverenskommelser med medlemmarna, eftersom det gemensamma företaget inte längre hade rätt att utlysa inbjudningar att lämna förslag inom ramen för det sjunde ramprogrammet. Parlamentet noterar att unionens kontantbidrag till det gemensamma företagets administrativa kostnader uppgick till 13 417 267 EUR.

7.  Europaparlamentet noterar att styrelsen i slutet av 2016 hade godkänt bidrag in natura från andra medlemmar på 554 682 257 EUR, och att ytterligare 33 503 466 EUR hade rapporterats av de andra medlemmarna och att de andra medlemmarnas kontantbidrag till de administrativa kostnaderna uppgick till 14 515 387 EUR.

8.  Europaparlamentet noterar att av det totala beloppet på 1 755 000 000 EUR för operativ och administrativ verksamhet som skulle finansieras inom ramen för Horisont 2020 hade det gemensamma företaget gjort åtaganden på 693 637 716 EUR och betalningar på 281 870 712 EUR. Parlamentet noterar även att den lägre nivån på betalningarna delvis berodde på att förhandlingarna om bidragsöverenskommelserna inom Horisont 2020 var försenade. Parlamentet noterar att unionens kontantbidrag till det gemensamma företagets administrativa kostnader uppgick till 6 144 907 EUR.

9.  Europaparlamentet noterar att av de bidrag på 1 229 000 000 EUR som industrimedlemmarna ska lämna till det gemensamma företagets operativa verksamhet hade styrelsen godkänt bidrag in natura på 39 168 595 EUR, och ytterligare 103 988 023 EUR hade rapporterats i slutet av 2016. Industrimedlemmarnas kontantbidrag till de administrativa kostnaderna var 6 389 515 EUR.

Inbjudningar att lämna förslag

10.  Europaparlamentet noterar att det gemensamma företaget 2016 inledde två inbjudningar att lämna förslag och en ansökningsomgång för huvudpartner, mottog 381 bidragsberättigade förslag (av totalt 386) och valde ut 114 förslag för finansiering.

11.  Europaparlamentet välkomnar att det gemensamma företaget inom programmet Clean Sky har gjort stora framsteg och uppnått betydande resultat i och med leveransen av totalt 13 signifikanta demonstratorer (mark- och lufttestade) under 2016 och avslutandet av 409 av 482 projekt inom sjunde ramprogrammet som härrör från bidragsöverenskommelser med partner fram till slutet av december 2016.

12.  När det gäller att utvidga deltagandet uppskattar Europaparlamentet att cirka 60 huvudpartner anslöt sig till det gemensamma företaget under 2016, vilket innebär att det finns cirka 150 medlemmar från 20 länder.

Nyckelkontroller och övervakningssystem

13.  Europaparlamentet noterar att det gemensamma företaget har infört förfaranden för förhandskontroll som bygger på finansiella och operativa skrivbordsgranskningar och gör efterhandsrevisioner hos bidragsmottagare.

14.  Europaparlamentet noterar att den kvarstående felprocenten för de efterhandsrevisioner som det gemensamma företaget rapporterade var 1,51 % för projekt inom det sjunde ramprogrammet och 0,95 % för Horisont 2020-projekt.

Strategi för bedrägeribekämpning

15.  Europaparlamentet välkomnar att styrelsen 2016 antog en handlingsplan för en gemensam strategi mot bedrägerier. Parlamentet noterar dessutom att det gemensamma företagets anställda deltog i en undersökning om förebyggande och upptäckt av bedrägerier, som organiserades av det gemensamma företagets internrevisionsfunktion för att komplettera den gemensamma handlingsplanen, med särskilt fokus på bedrägerier i forskningsprojekt.

16.  Europaparlamentet välkomnar att det gemensamma företaget deltar i och genomför de förebyggande och korrigerande åtgärderna i linje med dess 2015 år strategi för bedrägeribekämpning och handlingsplan för bedrägeribekämpning på unionsnivå.

Internrevision

17.  Europaparlamentet konstaterar att tjänsten för internrevision 2016 slutförde en revision av bidragsprocessen för Horisont 2020. Parlamentet noterar att eftersom revisionen inte visade på några mycket viktiga problem, belyste tjänsten för internrevision fyra områden där det krävs ytterligare förbättringar av det interna kontrollsystemet och utfärdade viktiga rekommendationer i samband med detta.

Internkontrollsystem

18.  Europaparlamentet oroar sig över att i slutet av 2016 hade det gemensamma företaget endast delvis integrerat sina kontrollsystem med kommissionens gemensamma verktyg för förvaltning och övervakning av bidrag från Horisont 2020. Parlamentet noterar utifrån det gemensamma företagets svar att det beslutade att fortsätta att använda sin egna särskilda applikation för förvaltning av bidrag (Grant Management Tool, GMT), som utvecklats inom det sjunde ramprogrammet, eftersom vissa av de nödvändiga funktioner som är specifika för bidrag inom Clean Sky 2 inte fanns tillgängliga i de gemensamma verktygen för förvaltning av bidrag inom Horisont 2020. Parlamentet konstaterar även att det gemensamma företaget har börjat arbeta med Europeiska kommissionens respektive avdelningar i syfte att vidta nödvändiga åtgärder för att integrera bidragsöverenskommelser med medlemmar i verktygen för förvaltning och övervakning av bidrag inom Horisont 2020 till årsslutet 2017. För att säkerställa en smidig övergång mellan de två systemen kommer det gemensamma företaget att fortsätta att använda det verktyg som det har utvecklat till dess att övergången är fullständigt slutförd. Tanken är att rapporteringsperioden 2017 ska göras i GMT och att bidragsöverenskommelser med medlemmar förvaltas fullständigt av Horisont 2020-verktygen från rapporteringsperioden 2018 och framåt.

Övriga frågor

19.  Europaparlamentet noterar att i slutet av 2016 hade det gemensamma företaget ännu inte reglerat något av den förfinansiering som det hade betalat (176 000 000 EUR) till sina industrimedlemmar för projekt med bidragsöverenskommelser inom Horisont 2020. Parlamentet konstaterar dessutom att regelbunden reglering av betalningarna av förfinansiering mot kostnadsredovisningar från medlemmarna skulle minska det gemensamma företagets exponering för finansiella risker. Enligt Horisont 2020-bestämmelserna (artikel 21 i modellavtalet för Horisont 2020) regleras förfinansieringen först i slutet av projektets rapporteringsperiod, eller före detta om det totala beloppet för förfinansiering och mellanliggande betalningar överskrider 90 % av det högsta bidragsbeloppet.

20.  Välkomnar de fortsatta framsteg som gjorts på området för samarbete med medlemsstaterna och regionerna om synergieffekter mellan forskning och innovation inom flygteknik och struktur- och investeringsfonderna, och framhåller att Clean Sky-samförståndsavtalet bör stödjas i det framtida ramprogrammet för forskning och att strukturerade länkar till det gemensamma företaget bör fastställas i de regionala strategierna för smart specialisering och operativa programmen.

21.  Europaparlamentet noterar det gemensamma företagets behov av att informera unionsmedborgarna, via unionens institutioner, om den viktiga forskning och det viktiga samarbete som företaget bedriver. Parlamentet betonar vikten av att lyfta fram de verkliga förbättringar som uppnåtts till följd av detta arbete, som är en viktig del av det gemensamma företagets uppdrag och att det samarbetar med andra gemensamma företag för att främja allmänhetens medvetenhet om de positiva effekterna av deras arbete.

22.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att säkerställa att det gemensamma företaget direkt involveras i processen med halvtidsöversynen av Horisont 2020 för att ytterligare förenkla och harmonisera de gemensamma företagen.

(1) Rådets förordning (EU) nr 558/2014 av den 6 maj 2014 om bildande av det gemensamma företaget Clean Sky 2 (EUT L 169, 7.6.2014, s. 77).

Senaste uppdatering: 4 december 2018Rättsligt meddelande - Integritetspolicy