Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2017/2187(DEC)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0072/2018

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0072/2018

Συζήτηση :

PV 18/04/2018 - 10
CRE 18/04/2018 - 10

Ψηφοφορία :

PV 18/04/2018 - 12.63

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2018)0168

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 485kWORD 56k
Τετάρτη 18 Απριλίου 2018 - Στρασβούργο
Απαλλαγή 2016: Κοινή Επιχείρηση ECSEL
P8_TA(2018)0168A8-0072/2018
Απόφαση
 Απόφαση
 Ψήφισμα

1. Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 18ης Απριλίου 2018 σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της κοινής επιχείρησης ECSEL για το οικονομικό έτος 2016 (2017/2187(DEC))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τους οριστικούς ετήσιους λογαριασμούς της κοινής επιχείρησης ECSEL για το οικονομικό έτος 2016,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς της κοινής επιχείρησης ECSEL για το οικονομικό έτος 2016, που συνοδεύεται από την απάντηση της κοινής επιχείρησης(1),

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση αξιοπιστίας(2) η οποία βεβαιώνει την ακρίβεια των λογαριασμών και τη νομιμότητα και κανονικότητα των σχετικών πράξεων, την οποία ενεχείρισε το Ελεγκτικό Συνέδριο για το οικονομικό έτος 2016, σύμφωνα με το άρθρο 287 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση του Συμβουλίου, της 20ής Φεβρουαρίου 2018, σχετικά με τη χορήγηση απαλλαγής στην κοινή επιχείρηση για την εκτέλεση του προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2016 (05943/2018 – C8-0096/2018),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 319 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου(3), και ιδίως το άρθρο 209,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 561/2014 του Συμβουλίου, της 6ης Μαΐου 2014, για τη σύσταση της κοινής επιχείρησης ECSEL(4), και ιδίως το άρθρο 12,

–  έχοντας υπόψη τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 110/2014 της Επιτροπής, της 30ής Σεπτεμβρίου 2013, σχετικά με τον πρότυπο δημοσιονομικό κανονισμό για τους οργανισμούς που αφορούν συμπράξεις δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, που αναφέρονται στο άρθρο 209 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(5),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 94 και το παράρτημα IV του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού (A8-0072/2018),

1.  χορηγεί απαλλαγή στον εκτελεστικό διευθυντή της κοινής επιχείρησης ECSEL όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της κοινής επιχείρησης για το οικονομικό έτος 2016·

2.  εκθέτει τις παρατηρήσεις του στο ψήφισμα που ακολουθεί·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα απόφαση, καθώς και το ψήφισμα που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της, στον εκτελεστικό διευθυντή της κοινής επιχείρησης ECSEL, στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στο Ελεγκτικό Συνέδριο, και να μεριμνήσει για τη δημοσίευσή τους στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (σειρά L).

(1) ΕΕ C 426 της 12.12.2017, σ. 23.
(2) ΕΕ C 426 της 12.12.2017, σ. 23.
(3) ΕΕ L 298 της 26.10.2012, σ. 1.
(4) ΕΕ L 169 της 7.6.2014, σ. 152.
(5) ΕΕ L 38 της 7.2.2014, σ. 2.


2. Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 18ης Απριλίου 2018 σχετικά με το κλείσιμο των λογαριασμών της κοινής επιχείρησης ECSEL για το οικονομικό έτος 2016 (2017/2187(DEC))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τους οριστικούς ετήσιους λογαριασμούς της κοινής επιχείρησης ECSEL για το οικονομικό έτος 2016,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς της κοινής επιχείρησης ECSEL για το οικονομικό έτος 2016, που συνοδεύεται από την απάντηση της κοινής επιχείρησης(1),

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση αξιοπιστίας(2) η οποία βεβαιώνει την ακρίβεια των λογαριασμών και τη νομιμότητα και κανονικότητα των σχετικών πράξεων, την οποία ενεχείρισε το Ελεγκτικό Συνέδριο για το οικονομικό έτος 2016, σύμφωνα με το άρθρο 287 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση του Συμβουλίου, της 20ής Φεβρουαρίου 2018, σχετικά με τη χορήγηση απαλλαγής στην κοινή επιχείρηση για την εκτέλεση του προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2016 (05943/2018 – C8-0096/2018),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 319 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου(3), και ιδίως το άρθρο 209,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 561/2014 του Συμβουλίου, της 6ης Μαΐου 2014, για τη σύσταση της κοινής επιχείρησης ECSEL(4), και ιδίως το άρθρο 12,

–  έχοντας υπόψη τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 110/2014 της Επιτροπής, της 30ής Σεπτεμβρίου 2013, σχετικά με τον πρότυπο δημοσιονομικό κανονισμό για τους οργανισμούς που αφορούν συμπράξεις δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, που αναφέρονται στο άρθρο 209 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(5),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 94 και το παράρτημα IV του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού (A8-0072/2018),

1.  εγκρίνει το κλείσιμο των λογαριασμών της κοινής επιχείρησης ECSEL για το οικονομικό έτος 2016·

2.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα απόφαση στον εκτελεστικό διευθυντή της κοινής επιχείρησης ECSEL, στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στο Ελεγκτικό Συνέδριο, και να μεριμνήσει για τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (σειρά L).

(1) ΕΕ C 426 της 12.12.2017, σ. 23.
(2) ΕΕ C 426 της 12.12.2017, σ. 23.
(3) ΕΕ L 298 της 26.10.2012, σ. 1.
(4) ΕΕ L 169 της 7.6.2014, σ. 152.
(5) ΕΕ L 38 της 7.2.2014, σ. 2.


3. Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 18ης Απριλίου 2018 με τις παρατηρήσεις που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της απόφασης σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της κοινής επιχείρησης ECSEL για το οικονομικό έτος 2016 (2017/2187(DEC))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την απόφασή του σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της κοινής επιχείρησης ECSEL για τα ηλεκτρονικά συστατικά στοιχεία και συστήματα για την ευρωπαϊκή πρωτοπορία για το οικονομικό έτος 2016,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 94 και το παράρτημα IV του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού (A8-0072/2018),

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η κοινή επιχείρηση για ηλεκτρονικά συστατικά στοιχεία και συστήματα για την ευρωπαϊκή πρωτοπορία («η κοινή επιχείρηση») συστάθηκε στις 7 Ιουνίου 2014 βάσει του άρθρου 187 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για την υλοποίηση της κοινής τεχνολογικής πρωτοβουλίας ECSEL, για χρονική περίοδο που λήγει στις 31 Δεκεμβρίου 2024·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η κοινή επιχείρηση συστάθηκε τον Ιούνιο του 2014 με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 561/2014 του Συμβουλίου(1), για να αντικαταστήσει και να διαδεχθεί τις κοινές επιχειρήσεις ARTEMIS και ENIAC·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα μέλη της κοινής επιχείρησης είναι η Ένωση, τα κράτη μέλη και, σε εθελοντική βάση, οι συνδεδεμένες με το πρόγραμμα «Ορίζων 2020» χώρες («συμμετέχοντα κράτη») και ενώσεις ως ιδιωτικά μέλη («ιδιωτικά μέλη») που εκπροσωπούν τις συνιστώσες εταιρείες τους και άλλες οργανώσεις οι οποίες δραστηριοποιούνται στον τομέα των ηλεκτρονικών συστατικών στοιχείων και συστημάτων στην Ένωση· λαμβάνοντας υπόψη ότι η κοινή επιχείρηση οφείλει να είναι ανοιχτή σε νέα μέλη·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι συνεισφορές στην κοινή επιχείρηση που προβλέπονται για τη συνολική διάρκεια του προγράμματος «Ορίζων 2020» ανέρχονται σε 1 184 874 000 EUR από την Ένωση, 1 170 000 000 EUR από τα συμμετέχοντα κράτη και 1 657 500 000 EUR από τα ιδιωτικά μέλη·

Συνέχεια που δόθηκε στην απαλλαγή για το 2015

1.  εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι η κοινή επιχείρηση έχει ήδη προβεί σε ενέργειες για την αξιολόγηση της διενέργειας των κατασταλτικών ελέγχων από τις εθνικές αρχές χρηματοδότησης (ΕΑΧ) και έχει λάβει από αυτές γραπτές δηλώσεις στις οποίες βεβαιώνεται ότι η εφαρμογή των εθνικών διαδικασιών παρέχει εύλογη διασφάλιση ως προς τη νομιμότητα και κανονικότητα των πράξεων·

2.  διαπιστώνει με ικανοποίηση ότι το ζήτημα των διαφορών στις μεθόδους και τις διαδικασίες που εφαρμόζουν οι ΕΑΧ δεν αφορά πλέον την υλοποίηση έργων στο πλαίσιο του «Ορίζων 2020», δεδομένου ότι οι σχετικοί κατασταλτικοί έλεγχοι διενεργούνται είτε από την κοινή επιχείρηση είτε από την Επιτροπή· σημειώνει ότι, σύμφωνα με τις διατάξεις του κοινού σχεδίου κατασταλτικών ελέγχων στο πλαίσιο του προγράμματος «Ορίζων 2020», υπάρχουν επί του παρόντος 17 κατασταλτικοί έλεγχοι που έχουν ήδη δρομολογηθεί σχετικά με πράξεις του που αφορούν δραστηριότητες της κοινής επιχείρησης·

Δημοσιονομική και χρηματοοικονομική διαχείριση

3.  σημειώνει ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο, στην έκθεσή του για τους ετήσιους λογαριασμούς της κοινής επιχείρησης για το οικονομικό έτος 2016 («η έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου»), διαπιστώνει ότι οι ετήσιοι λογαριασμοί της κοινής επιχείρησης παρέχουν ακριβοδίκαιη εικόνα, από κάθε ουσιώδη πλευρά, της οικονομικής κατάστασής της την 31η Δεκεμβρίου 2016 και των αποτελεσμάτων των πράξεών της και των ταμειακών ροών της για το οικονομικό έτος που έληξε την ημερομηνία αυτή, σύμφωνα με τις διατάξεις των δημοσιονομικών κανόνων της και τους λογιστικούς κανόνες που ενέκρινε ο υπόλογος της Επιτροπής·

4.  σημειώνει ότι ο οριστικός προϋπολογισμός της κοινής επιχείρησης για το οικονομικό έτος 2016 περιλάμβανε πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων ύψους 169 300 000 EUR και πιστώσεις πληρωμών ύψους 245 000 000 EUR· επισημαίνει ότι τα ποσοστά εκτέλεσης των πιστώσεων ανάληψης υποχρεώσεων και των πιστώσεων πληρωμών ανήλθαν σε 99 % και 91 % αντίστοιχα·

5.  σημειώνει ότι η μέγιστη συνεισφορά της Ένωσης στις δραστηριότητες της κοινής επιχείρησης ανέρχεται σε 1 185 000 000 EUR, ποσό που θα πληρωθεί από το πρόγραμμα «Ορίζων 2020»· σημειώνει με κάποια ανησυχία ότι τουλάχιστον ανάλογο ποσό θα πρέπει να προέλθει από τα συμμετέχοντα κράτη·

6.  σημειώνει ότι στην έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου αναφέρεται ότι οι πράξεις στις οποίες βασίζονται οι ετήσιοι λογαριασμοί της κοινής επιχείρησης για το οικονομικό έτος 2016 είναι, από κάθε ουσιώδη πλευρά, νόμιμες και κανονικές·

7.  υπογραμμίζει ως ιδιαίτερα ανησυχητικό το γεγονός ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο διατύπωσε γνώμη με επιφύλαξη σχετικά με πληρωμές της κοινής επιχείρησης για έργα που ανέλαβε από τους νόμιμους προκατόχους της, τις κοινές επιχειρήσεις ARTEMIS και ENIAC, και καλεί το Ελεγκτικό Συνέδριο να επανεξετάσει τη μεθοδολογία που καταλήγει σε επανειλημμένες γνώμες με επιφύλαξη λόγω του επαναλαμβανόμενου αυτού προβλήματος το οποίο δεν μπορεί να επιλυθεί προτού περατωθούν τα έργα του έβδομου προγράμματος πλαισίου· σημειώνει ότι οι πληρωμές που πραγματοποιήθηκαν από την κοινή επιχείρηση ECSEL όσον αφορά τα έργα αυτά το 2016, βάσει πιστοποιητικών αποδοχής δαπανών που εκδόθηκαν από τις εθνικές αρχές χρηματοδότησης (ΕΑΧ) των συμμετεχόντων κρατών, ανήλθαν σε 118 000 000 EUR, ήτοι στο 54 % του συνόλου των επιχειρησιακών πληρωμών που πραγματοποίησε η κοινή επιχείρηση το 2016· σημειώνει ότι οι ΕΑΧ κατάρτισαν «δηλώσεις αξιοπιστίας» σχετικά με τις δαπάνες του 2016 όπως παρελήφθησαν στις 22 Ιανουαρίου 2018 από την κοινή επιχείρηση, που καλύπτουν το 98 % των εξόδων συμμετοχής από τα συμμετέχοντα κράτη μέλη για τις δαπάνες του έβδομου προγράμματος πλαισίου το 2016·

8.  σημειώνει ότι, κατά το κλείσιμό τους τον Ιούνιο του 2014, οι κοινές επιχειρήσεις ARTEMIS και ENIAC είχαν αναλάβει υποχρεώσεις ύψους 623 000 000 EUR (181 000 000 EUR και 442 000 000 EUR αντίστοιχα) για επιχειρησιακές δραστηριότητες που θα χρηματοδοτούντο στο πλαίσιο του έβδομου προγράμματος πλαισίου· σημειώνει ακόμη ότι, μέχρι το τέλος του 2016, οι σχετικές πληρωμές που είχαν καταχωριστεί στους λογαριασμούς της κοινής επιχείρησης ECSEL ανέρχονταν σε 411 000 000 EUR (132 000 000 EUR και 279 000 000 EUR αντίστοιχα)· ευελπιστεί ότι οι σχετικές πληρωμές για εκκρεμείς αναλήψεις υποχρεώσεων θα εξακολουθήσουν να καλύπτονται από τις κοινές επιχειρήσεις ARTEMIS και ENIAC·

9.  σημειώνει ότι από τους ύψους 1 185 000 000 EUR πόρους του προγράμματος «Ορίζων 2020» που διατέθηκαν στην κοινή επιχείρηση, μέχρι το τέλος του 2016 η κοινή επιχείρηση είχε προβεί σε αναλήψεις υποχρεώσεων ύψους 415 000 000 EUR και σε πληρωμές ύψους 156 000 000 EUR (13 % των χορηγηθέντων πόρων) για την υλοποίηση της πρώτης σειράς των έργων της·

10.  σημειώνει ότι τα 28 συμμετέχοντα κράτη υποχρεούνται να καταβάλουν οικονομικές εισφορές ύψους τουλάχιστον 1 170 000 000 EUR για τις επιχειρησιακές δαπάνες της κοινής επιχείρησης· σημειώνει ότι, στο τέλος του 2016, τα συμμετέχοντα κράτη που έλαβαν μέρος στις προσκλήσεις υποβολής προτάσεων του 2014, του 2015 και του 2016 —19, 21 και 24 κράτη αντίστοιχα— είχαν προβεί σε αναλήψεις υποχρεώσεων ύψους 371 000 000 EUR και σε πληρωμές ύψους 56 800 000 EUR (4,9 % των συνολικών απαιτούμενων εισφορών)· λαμβάνει υπό σημείωση ότι, παρά το πρώιμο στάδιο στο οποίο βρίσκεται η υλοποίηση των έργων στο πλαίσιο του προγράμματος «Ορίζων 2020», το φαινομενικά χαμηλό επίπεδο των εισφορών των συμμετεχόντων κρατών συνδέεται με το γεγονός ότι ορισμένα από αυτά αναγνωρίζουν και δηλώνουν τις δαπάνες μόνο μετά την ολοκλήρωση των έργων που υποστηρίζουν, και αναγνωρίζει τη δυσκολία που συνεπάγεται το γεγονός αυτό για την κοινή επιχείρηση· ζητεί να βρουν τα συμμετέχοντα κράτη έναν τρόπο να ενσωματώνουν την υποστήριξη των έργων νωρίτερα στον κύκλο χρηματοδότησης·

11.  σημειώνει ότι από τις ύψους 1 657 500 000 EUR εισφορές που αναμένεται να καταβάλουν τα μέλη του κλάδου για τις δραστηριότητες της κοινής επιχείρησης, στο τέλος του 2016, βάσει εκτιμήσεων της κοινής επιχείρησης, τα μέλη είχαν πραγματοποιήσει εισφορές σε είδος αξίας 202 000 000 EUR, έναντι της ύψους 264 000 000 EUR εισφοράς σε χρήμα της Ένωσης·

Εσωτερικοί έλεγχοι

12.  εκφράζει την ανησυχία του για το γεγονός ότι, αν και η κοινή επιχείρηση είχε ενημερωθεί από το 2012 σχετικά με την κίνηση διαδικασιών αφερεγγυότητας εις βάρος δύο δικαιούχων, δεν επιχείρησε να ανακτήσει τα ποσά των προχρηματοδοτήσεων που είχε καταβάλει σε αυτούς παρά το 2016 —περίπου τέσσερα χρόνια μετά· σημειώνει ότι, μέχρι τότε, οι διαδικασίες είχαν κλείσει και η κοινή επιχείρηση αναγκάστηκε να παραιτηθεί από τις απαιτήσεις της για την εκκρεμή προχρηματοδότηση ύψους 230 000 EUR· σημειώνει ότι η πτώχευση των δύο δικαιούχων είναι συνέχεια της πολιτικής της κοινής επιχείρησης ENIAC και σημειώθηκε πριν από τη συγχώνευσή της και την ίδρυση της κοινής επιχείρησης· σημειώνει, ωστόσο, ότι η χρηματοδότηση χάθηκε και ότι αυτό το σφάλμα θα πρέπει να αναγνωριστεί για τους σκοπούς της κατάλληλης λογιστικής διαχείρισης·

13.  σημειώνει ότι η κοινή επιχείρηση έχει εγκρίνει κανόνες για την πρόληψη και τη διαχείριση των συγκρούσεων συμφερόντων, με σκοπό τον περιορισμό των κινδύνων που συνδέονται με τη δομή διακυβέρνησής της· σημειώνει, ωστόσο, ότι το 2016 η κοινή επιχείρηση δεν εφάρμοσε τους κανόνες αυτούς με συνέπεια· διαπιστώνει ότι για τη διαχείριση του εσωτερικού μητρώου με τις δηλώσεις περί συγκρούσεων συμφερόντων δεν ακολουθήθηκαν οι εσωτερικές κατευθυντήριες οδηγίες, ενώ το ίδιο το μητρώο δεν ενημερωνόταν τακτικά· λαμβάνει υπό σημείωση το γεγονός ότι στα πρακτικά των συνεδριάσεων του διοικητικού συμβουλίου καταγράφονται όλες οι δηλώσεις συγκρούσεων συμφερόντων των αντιπροσώπων: πρόκειται για βασικά έγγραφα τα οποία συμπληρώνουν το μητρώο·

Εσωτερικός λογιστικός έλεγχος

14.  σημειώνει ότι, το 2016, οι υπηρεσίες εσωτερικού ελέγχου διενήργησαν σημαντική αξιολόγηση κινδύνου της διαδικασίας επιχορήγησης της κοινής επιχείρησης στο πλαίσιο του προγράμματος «Ορίζων 2020» και ότι από την αξιολόγηση προέκυψαν πέντε συστάσεις·

Διαχείριση ανθρώπινων πόρων

15.  σημειώνει ότι στις 31 Δεκεμβρίου 2016 η κοινή επιχείρηση απασχολούσε 29 υπαλλήλους· σημειώνει ότι κατά τη διάρκεια του 2016 η κοινή επιχείρηση κάλυψε δύο θέσεις, στους τομείς του κλιμακίου εσωτερικού ελέγχου και των εξωτερικών επικοινωνιών και προκήρυξε την πλήρωση μίας κενής θέσης στον τομέα της τεχνολογίας της πληροφορίας και των επικοινωνιών·

16.  εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι, με σκοπό την προσαρμογή της δομής του οργανισμού στις προτεραιότητες και τις ανάγκες για εμπειρογνωμοσύνη, το οργανόγραμμα της κοινής επιχείρησης επικαιροποιήθηκε στις 4 Ιανουαρίου 2016·

Επικοινωνία

17.  αναγνωρίζει την ανάγκη να προβάλλει η κοινή επιχείρηση στους πολίτες της Ένωσης, μέσω των θεσμικών οργάνων της Ένωσης, τη σημαντική έρευνα και συνεργασία που αναλαμβάνει, και υπογραμμίζει ότι είναι σημαντικό να δίνεται έμφαση στις πραγματικές βελτιώσεις που επιτυγχάνονται ως αποτέλεσμα του έργου της, οι οποίες αποτελούν σημαντικό μέρος της εντολής της κοινής επιχείρησης, καθώς και το γεγονός ότι συνεργάζεται και με άλλες κοινές επιχειρήσεις για την προώθηση της ευαισθητοποίησης του κοινού σχετικά με τα οφέλη του έργου τους·

o
o   o

18.  καλεί την Επιτροπή να εξασφαλίσει την άμεση συμμετοχή της κοινής επιχείρησης στη διαδικασία ενδιάμεσης επανεξέτασης του προγράμματος «Ορίζων 2020», στο πλαίσιο της περαιτέρω απλούστευσης και εναρμόνισης των κοινών επιχειρήσεων.

(1) ΕΕ L 169 της 7.6.2014, σ. 152.

Τελευταία ενημέρωση: 4 Δεκεμβρίου 2018Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου