Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2017/2187(DEC)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A8-0072/2018

Pateikti tekstai :

A8-0072/2018

Debatai :

PV 18/04/2018 - 10
CRE 18/04/2018 - 10

Balsavimas :

PV 18/04/2018 - 12.63

Priimti tekstai :

P8_TA(2018)0168

Priimti tekstai
PDF 421kWORD 47k
Trečiadienis, 2018 m. balandžio 18 d. - Strasbūras Galutinė teksto versija
2016 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: bendroji įmonė ECSEL
P8_TA(2018)0168A8-0072/2018
Sprendimas
 Sprendimas
 Rezoliucija

1. 2018 m. balandžio 18 d. Europos Parlamento sprendimas dėl bendrosios įmonės ECSEL 2016 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo (2017/2187(DEC))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į bendrosios įmonės ECSEL 2016 finansinių metų galutines metines ataskaitas,

–  atsižvelgdamas į Audito Rūmų ataskaitą dėl bendrosios įmonės ECSEL 2016 finansinių metų metinių ataskaitų kartu su Bendrosios įmonės atsakymu(1),

–  atsižvelgdamas į Audito Rūmų pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 287 straipsnį pateiktą 2016 finansinių metų sąskaitų patikimumo ir pagal jas atliktų operacijų teisėtumo ir tvarkingumo patikinimo pareiškimą(2),

–  atsižvelgdamas į Tarybos 2018 m. vasario 20 d. rekomendaciją dėl patvirtinimo, kad Bendroji įmonė įvykdė 2016 finansinių metų biudžetą (05943/2018 – C8-0096/2018),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 319 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių ir kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002(3), ypač į jo 209 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2014 m. gegužės 6 d. Tarybos reglamentą (ES) Nr. 561/2014, kuriuo įsteigiama bendroji įmonė ECSEL(4), ypač į jo 12 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2013 m. rugsėjo 30 d. Komisijos deleguotąjį reglamentą (ES) Nr. 110/2014 dėl pavyzdinio finansinio reglamento viešojo ir privačiojo sektorių partnerystės įstaigoms, nurodytoms Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 209 straipsnyje(5),

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 94 straipsnį ir IV priedą,

–  atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto pranešimą (A8-0072/2018),

1.  patvirtina bendrosios įmonės ECSEL vykdomajam direktoriui, kad Bendrosios įmonės 2016 finansinių metų biudžetas įvykdytas;

2.  išdėsto savo pastabas toliau pateikiamoje rezoliucijoje;

3.  paveda Pirmininkui perduoti šį sprendimą ir rezoliuciją, kuri yra neatskiriama jo dalis, bendrosios įmonės ECSEL vykdomajam direktoriui, Tarybai, Komisijai ir Audito Rūmams ir pasirūpinti, kad jie būtų paskelbti Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje (L serijoje).

(1) OL C 426, 2017 12 12, p. 23.
(2) OL C 426, 2017 12 12, p. 23.
(3) OL L 298, 2012 10 26, p. 1.
(4) OL L 169, 2014 6 7, p. 152.
(5) OL L 38, 2014 2 7, p. 2.


2. 2018 m. balandžio 18 d. Europos Parlamento sprendimas dėl bendrosios įmonės ECSEL 2016 finansinių metų sąskaitų uždarymo (2017/2187(DEC))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į bendrosios įmonės ECSEL 2016 finansinių metų galutines metines ataskaitas,

–  atsižvelgdamas į Audito Rūmų ataskaitą dėl bendrosios įmonės ECSEL 2016 finansinių metų metinių ataskaitų kartu su Bendrosios įmonės atsakymu(1),

–  atsižvelgdamas į Audito Rūmų pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 287 straipsnį pateiktą 2016 finansinių metų sąskaitų patikimumo ir pagal jas atliktų operacijų teisėtumo ir tvarkingumo patikinimo pareiškimą(2),

–  atsižvelgdamas į Tarybos 2018 m. vasario 20 d. rekomendaciją dėl patvirtinimo, kad Bendroji įmonė įvykdė 2016 finansinių metų biudžetą (05943/2018 – C8-0096/2018),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 319 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių ir kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002(3), ypač į jo 209 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2014 m. gegužės 6 d. Tarybos reglamentą (ES) Nr. 561/2014, kuriuo įsteigiama bendroji įmonė ECSEL(4), ypač į jo 12 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2013 m. rugsėjo 30 d. Komisijos deleguotąjį reglamentą (ES) Nr. 110/2014 dėl pavyzdinio finansinio reglamento viešojo ir privačiojo sektorių partnerystės įstaigoms, nurodytoms Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 209 straipsnyje(5),

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 94 straipsnį ir IV priedą,

–  atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto pranešimą (A8-0072/2018),

1.  pritaria bendrosios įmonės ECSEL 2016 finansinių metų sąskaitų uždarymui;

2.  paveda Pirmininkui perduoti šį sprendimą bendrosios įmonės ESCEL vykdomajam direktoriui, Tarybai, Komisijai ir Audito Rūmams ir pasirūpinti, kad jis būtų paskelbtas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje (L serijoje).

(1) OL C 426, 2017 12 12, p. 23.
(2) OL C 426, 2017 12 12, p. 23.
(3) OL L 298, 2012 10 26, p. 1.
(4) OL L 169, 2014 6 7, p. 152.
(5) OL L 38, 2014 2 7, p. 2.


3. 2018 m. balandžio 18 d. Europos Parlamento rezoliucija su pastabomis, sudarančiomis neatskiriamą sprendimo dėl bendrosios įmonės ECSEL 2016 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo dalį (2017/2187(DEC))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į savo sprendimą dėl bendrosios įmonės „Elektroniniai komponentai ir sistemos siekiant Europos lyderystės“ 2016 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 94 straipsnį ir IV priedą,

–  atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto pranešimą (A8-0072/2018),

A.  kadangi bendroji įmonė „Elektroniniai komponentai ir sistemos siekiant Europos lyderystės“ (ECSEL, toliau – Bendroji įmonė) buvo įsteigta 2014 m. birželio 7 d. pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 187 straipsnį, siekiant įgyvendinti jungtinę technologijų iniciatyvą ECSEL laikotarpiui iki 2024 m. gruodžio 31 d.;

B.  kadangi 2014 m. birželio mėn. Tarybos reglamentu (ES) Nr. 561/2014(1) buvo įsteigta Bendroji įmonė, turinti pakeisti bendrąsias įmones ARTEMIS ir ENIAC ir pratęsti jų veiklą;

C.  kadangi Bendrosios įmonės nariai yra Sąjunga, valstybės narės, savanorišku pagrindu programos „Horizontas 2020“ asocijuotosios šalys (toliau – dalyvaujančios valstybės) ir asociacijos, kaip privatūs nariai (toliau – privatūs nariai), atstovaujantys jas sudarančioms įmonėms ir kitoms organizacijoms, veikiančioms Sąjungos elektroninių komponentų ir sistemų srityje; kadangi Bendroji įmonė turėtų būti atvira naujiems nariams;

D.  kadangi numatomi įnašai į Bendrąją įmonę visu programos „Horizontas 2020“ laikotarpiu yra tokie: Sąjungos įnašas – 1 184 874 000 EUR, dalyvaujančių valstybių įnašas – 1 170 000 000 EUR ir privačių narių įnašas – 1 657 500 000 EUR;

Tolesni veiksmai, susiję su 2015 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimu

1.  palankiai vertina tai, kad Bendroji įmonė ėmėsi veiksmų įvertinti nacionalinių finansavimo institucijų ex post auditų įgyvendinimą ir gavo rašytinius nacionalinių finansavimo institucijų pareiškimus, kuriuose nurodoma, kad įgyvendinant nacionalines procedūras gaunamas pagrįstas patikinimas dėl operacijų teisėtumo ir tvarkingumo;

2.  džiaugdamasis pažymi tai, kad nacionalinių finansavimo institucijų taikytų metodų ir procedūrų skirtumų problema jau nebeaktuali programos „Horizontas 2020“ projektų įgyvendinimui, kadangi ex post auditus vykdo Bendroji įmonė arba Komisija; pažymi, kad pagal bendro programos „Horizontas 2020“ ex post audito plano nuostatas šiuo metu jau pradėta 17 ex post auditų dėl operacijų, susijusių su Bendrosios įmonės veikla;

Biudžeto ir finansų valdymas

3.  pažymi, kad Audito Rūmai savo ataskaitoje dėl Bendrosios įmonės 2016 finansinių metų metinių ataskaitų (toliau – Audito Rūmų ataskaita) nurodo, jog Bendrosios įmonės metinėse ataskaitose jos finansinė būklė 2016 m. gruodžio 31 d. ir su tą dieną pasibaigusiais finansiniais metais susijusių operacijų rezultatai ir jos pinigų srautai visais reikšmingais aspektais yra pateikti teisingai, kaip reikalaujama pagal jos finansines taisykles ir Komisijos apskaitos pareigūno patvirtintas apskaitos taisykles;

4.  pažymi, kad Bendrosios įmonės galutiniame 2016 m. finansinių metų biudžete buvo numatyta 169 300 000 EUR įsipareigojimų asignavimų ir 245 000 000 EUR mokėjimų asignavimų; pažymi, kad įsipareigojimų ir mokėjimų asignavimų panaudojimo lygis atitinkamai buvo 99 proc. ir 91 proc.;

5.  pažymi, kad Sąjungos įnašas į Bendrosios įmonės veiklą yra ne didesnis kaip 1 185 000 000 EUR, kuris turi būti išmokėtas iš programos „Horizontas 2020“ lėšų; šiek tiek susirūpinęs pažymi, kad bent jau panašaus dydžio suma turėtų prisidėti ir dalyvaujančios valstybės;

6.  pripažįsta, kad Audito Rūmų ataskaitoje teigiama, jog 2016 finansinių metų Bendrosios įmonės metinėse finansinėse ataskaitose atspindimos operacijos visais reikšmingais aspektais yra teisėtos ir tvarkingos;

7.  ypač susirūpinęs pabrėžia, kad Audito Rūmai paskelbė sąlyginę nuomonę dėl Bendrosios įmonės mokėjimų, susijusių su projektais, perimtais iš jos teisinių pirmtakių bendrųjų įmonių ARTEMIS ir ENIAC, ir siūlo Audito Rūmams iš naujo apsvarstyti metodiką, kurią taikant pakartotinai teikiamos sąlyginės nuomonės dėl šios besikartojančios problemos, kuri negali būti išspręsta, kol nebus užbaigti Septintosios bendrosios programos projektai; pažymi, kad 2016 m. Bendroji įmonė šiems projektams pagal nacionalinių finansavimo institucijų išduotus išlaidų patvirtinimo sertifikatus išmokėjo 118 000 000 EUR, ir tai sudaro 54 proc. visų 2016 m. Bendrosios įmonės atliktų veiklos mokėjimų; pažymi, kad nacionalinės finansavimo institucijos surinko 2018 m. sausio 22 d. iš Bendrosios įmonės gautas patikinimo deklaracijas dėl 2016 m. išlaidų; jos atitinka 98 proc. dalyvio mokesčių, gautų iš dalyvaujančių valstybių narių 2016 m. Septintosios bendrosios programos išlaidoms padengti;

8.  pažymi, kad iki veiklos pabaigos 2014 m. birželio mėn. bendrosios įmonės ARTEMIS ir ENIAC prisiėmė įsipareigojimų už 623 000 000 EUR (ARTEMIS 181 000 000 EUR ir ENIAC 442 000 000 EUR) einamajai veiklai, kuri turi būti finansuojama pagal Septintąją bendrąją programą; be to, pažymi, kad susiję mokėjimai, įrašyti į bendrosios įmonės ECSEL sąskaitas, 2016 m. pabaigoje sudarė 411 000 000 EUR (ARTEMIS 132 000 000 EUR ir ENIAC 279 000 000 EUR); tikisi, kad bendrosios įmonės ARTEMIS ir ENIAC ir toliau vykdys šiuos įrašytus mokėjimus, palyginti su neįvykdytais įsipareigojimais;

9.  pažymi, kad iš 1 185 000 000 EUR Bendrajai įmonei skirtų programos „Horizontas 2020“ lėšų iki 2016 m. Bendroji įmonė buvo prisiėmusi 415 000 000 EUR vertės įsipareigojimų ir atlikusi 156 000 000 EUR vertės mokėjimų (13 proc. skirtų lėšų), skirtų įgyvendinti pirmuosius jos projektus;

10.  pažymi, kad 28 dalyvaujančios valstybės turi įnešti ne mažiau kaip 1 170 000 000 EUR finansinių įnašų, skirtų Bendrosios įmonės einamajai veiklai finansuoti; pažymi, kad 2016 m. pabaigoje dalyvaujančios valstybės, dalyvavusios 2014, 2015 ir 2016 m. kvietimuose teikti pasiūlymus – atitinkamai 19 valstybių, 21 valstybė ir 24 valstybės – prisiėmė įsipareigojimų, kurių suma sudaro 371 000 000 EUR, ir atliko mokėjimų už 56 800 000 EUR (4,9 proc. visų reikalingų įnašų); pripažįsta, kad, nepaisant ankstyvo programos „Horizontas 2020“ projektų įgyvendinimo etapo, akivaizdžiai žemas dalyvaujančių valstybių įnašų dydis yra susijęs su tuo, kad tam tikros dalyvaujančios valstybės išlaidas pripažįsta ir įtraukia jas į ataskaitas tik pasibaigus jų remiamiems projektams, ir pripažįsta, kad Bendrajai įmonei tai kelia sunkumų; prašo dalyvaujančių valstybių rasti būdų užfiksuoti projektui teikiamą paramą ankstesniuose finansavimo ciklo etapuose;

11.  pažymi, kad iš 1 657 500 000 EUR vertės įnašų, kuriais prie Bendrosios įmonės veiklos turi prisidėti pramonės nariai, 2016 m. pabaigoje Bendroji įmonė apskaičiavo, kad nariai atliko 202 000 000 EUR vertės nepiniginių įnašų, palyginti su 264 000 000 EUR vertės Sąjungos piniginiu įnašu;

Vidaus kontrolė

12.  reiškia susirūpinimą, kad 2012 m. Bendroji įmonė buvo informuota apie nemokumo bylas, susijusias su dviem paramos gavėjais, bet iki 2016 m., praėjus beveik ketveriems metams, nemėgino susigrąžinti atliktų šiems paramos gavėjams skirtų išankstinio finansavimo mokėjimų; pažymi, kad per šį laiką procesai buvo užbaigti ir negrąžintą 230 000 EUR išankstinio finansavimo sumą reikėjo nurašyti; pripažįsta, kad dviejų paramos gavėjų bankrotas yra bendrosios įmonės ENIAC palikimas ir jis įvyko prieš ją sujungiant su šia Bendrąja įmone; tačiau pažymi, kad finansavimas buvo prarastas ir kad siekiant užtikrinti tinkamą apskaitą, šią klaidą būtina pripažinti;

13.  pažymi, kad Bendroji įmonė patvirtino taisykles dėl interesų konfliktų prevencijos ir valdymo, kad sumažintų su jos valdymo struktūra susijusius pavojus; tačiau pažymi, kad 2016 m. Bendroji įmonė šių taisyklių netaikė nuosekliai; pastebi, kad interesų konflikto deklaracijų vidaus registras nebuvo tvarkomas vadovaujantis vidaus gairėmis ir nebuvo reguliariai atnaujinamas; pripažįsta tai, kad valdybos posėdžio protokole užregistruojami visi kiekvieno delegato deklaruoti interesų konfliktai; tai yra baziniai dokumentai, naudojami registrui užpildyti;

Vidaus auditas

14.  pažymi, kad 2016 m. Vidaus audito tarnyba atliko svarbų Bendrosios įmonės dotacijų teikimo proceso pagal programą „Horizontas 2020“ rizikos vertinimą ir pateikė penkias rekomendacijas;

Žmogiškųjų išteklių valdymas

15.  pažymi, kad 2016 m. gruodžio 31 d. Bendrojoje įmonėje dirbo 29 darbuotojai; pažymi, kad 2016 m. laikotarpiu Bendroji įmonė priėmė į pareigas du asmenis – vidaus audito struktūros ir išorinės komunikacijos srityse – ir paskelbė skelbimą į vienas laisvas pareigas informacinių ir ryšių technologijų srityje;

16.  teigiamai vertina tai, kad, siekiant pritaikyti organizacijos struktūrą prie prioritetų ir ekspertinių žinių poreikių, 2016 m. sausio 4 d. buvo atnaujinta Bendrosios įmonės organizacinė schema;

Komunikacija

17.  pripažįsta, kad reikia, jog Bendroji įmonė, pasitelkdama Sąjungos institucijas, palaikytų ryšį su Sąjungos piliečiais, informuodama apie svarbius vykdomus mokslinių tyrimų ir bendradarbiavimo projektus, pabrėžia, kad svarbu atkreipti dėmesį į realius patobulinimus, kurie yra šio darbo rezultatas ir kurie numatyti kaip svarbi jai pavestų užduočių dalis, ir tai, kad Bendroji įmonė bendradarbiauja su kitomis bendrosiomis įmonėmis, didindama visuomenės informuotumą apie jų darbo naudą;

o
o   o

18.  ragina Komisiją užtikrinti, kad Bendroji įmonė tiesiogiai dalyvautų programos „Horizontas 2020“ laikotarpio vidurio peržiūros procese siekiant dar labiau supaprastinti ir suderinti bendrųjų įmonių procedūras.

(1) OL L 169, 2014 6 7, p. 152.

Atnaujinta: 2018 m. gruodžio 4 d.Teisinis pranešimas - Privatumo politika