Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Procedūra : 2017/2187(DEC)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A8-0072/2018

Iesniegtie teksti :

A8-0072/2018

Debates :

PV 18/04/2018 - 10
CRE 18/04/2018 - 10

Balsojumi :

PV 18/04/2018 - 12.63

Pieņemtie teksti :

P8_TA(2018)0168

Pieņemtie teksti
PDF 499kWORD 52k
Trešdiena, 2018. gada 18. aprīlis - Strasbūra Galīgā redakcija
2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — kopuzņēmums ECSEL
P8_TA(2018)0168A8-0072/2018
Lēmums
 Lēmums
 Rezolūcija

1. Eiropas Parlamenta 2018. gada 18. aprīļa lēmums par kopuzņēmuma ECSEL 2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu (2017/2187(DEC))

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā kopuzņēmuma ECSEL 2016. finanšu gada galīgos pārskatus,

–  ņemot vērā Revīzijas palātas ziņojumu par kopuzņēmuma ECSEL 2016. finanšu gada pārskatiem un Kopuzņēmuma atbildi(1),

–  ņemot vērā deklarāciju(2) par pārskatu ticamību, kā arī par pakārtoto darījumu likumību un pareizību, kuru Revīzijas palāta sniegusi par 2016. finanšu gadu saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 287. pantu,

–  ņemot vērā Padomes 2018. gada 20. februāra ieteikumu par apstiprinājumu, ko sniedz Kopuzņēmumam par 2016. finanšu gada budžeta izpildi (05943/2018 – C8-0096/2018),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 319. pantu,

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 25. oktobra Regulu (ES, Euratom) Nr. 966/2012 par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam, un par Padomes Regulas (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 atcelšanu(3) un jo īpaši tās 209. pantu,

–  ņemot vērā Padomes 2014. gada 6. maija Regulu (ES) Nr. 561/2014, ar ko izveido kopuzņēmumu ECSEL(4), un jo īpaši tās 12. pantu,

–  ņemot vērā Komisijas 2013. gada 30. septembra Deleģēto regulu (ES) Nr. 110/2014 par finanšu paraugregulu publiskā un privātā sektora partnerības struktūrām, kas minētas Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES, Euratom) Nr. 966/2012 209. pantā(5),

–  ņemot vērā Reglamenta 94. pantu un IV pielikumu,

–  ņemot vērā Budžeta kontroles komitejas ziņojumu (A8-0072/2018),

1.  sniedz kopuzņēmuma ECSEL izpilddirektoram apstiprinājumu par Kopuzņēmuma 2016. finanšu gada budžeta izpildi;

2.  izklāsta savus konstatējumus turpmāk tekstā iekļautajā rezolūcijā;

3.  uzdod priekšsēdētājam šo lēmumu un rezolūciju, kas ir tā neatņemama daļa, nosūtīt kopuzņēmuma ECSEL izpilddirektoram, Padomei, Komisijai un Revīzijas palātai un nodrošināt to publicēšanu Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī (L sērijā).

(1) OV C 426, 12.12.2017., 23. lpp.
(2) OV C 426, 12.12.2017., 23. lpp.
(3) OV L 298, 26.10.2012., 1. lpp.
(4) OV L 169, 7.6.2014., 152. lpp.
(5) OV L 38, 7.2.2014., 2. lpp.


2. Eiropas Parlamenta 2018. gada 18. aprīļa lēmums par kopuzņēmuma ECSEL 2016. finanšu gada pārskatu apstiprināšanu (2017/2187(DEC))

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā kopuzņēmuma ECSEL 2016. finanšu gada galīgos pārskatus,

–  ņemot vērā Revīzijas palātas ziņojumu par kopuzņēmuma ECSEL 2016. finanšu gada pārskatiem un Kopuzņēmuma atbildi(1),

–  ņemot vērā deklarāciju(2) par pārskatu ticamību, kā arī par pakārtoto darījumu likumību un pareizību, kuru Revīzijas palāta sniegusi par 2016. finanšu gadu saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 287. pantu,

–  ņemot vērā Padomes 2018. gada 20. februāra ieteikumu par apstiprinājumu, ko sniedz Kopuzņēmumam par 2016. finanšu gada budžeta izpildi (05943/2018 – C8-0096/2018),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 319. pantu,

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 25. oktobra Regulu (ES, Euratom) Nr. 966/2012 par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam, un par Padomes Regulas (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 atcelšanu(3) un jo īpaši tās 209. pantu,

–  ņemot vērā Padomes 2014. gada 6. maija Regulu (ES) Nr. 561/2014, ar ko izveido kopuzņēmumu ECSEL(4), un jo īpaši tās 12. pantu,

–  ņemot vērā Komisijas 2013. gada 30. septembra Deleģēto regulu (ES) Nr. 110/2014 par finanšu paraugregulu publiskā un privātā sektora partnerības struktūrām, kas minētas Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES, Euratom) Nr. 966/2012 209. pantā(5),

–  ņemot vērā Reglamenta 94. pantu un IV pielikumu,

–  ņemot vērā Budžeta kontroles komitejas ziņojumu (A8-0072/2018),

1.  apstiprina kopuzņēmuma ECSEL 2016. finanšu gada pārskatus;

2.  uzdod priekšsēdētājam šo lēmumu nosūtīt kopuzņēmuma ECSEL izpilddirektoram, Padomei, Komisijai un Revīzijas palātai un nodrošināt tā publicēšanu Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī (L sērijā).

(1) OV C 426, 12.12.2017., 23. lpp.
(2) OV C 426, 12.12.2017., 23. lpp.
(3) OV L 298, 26.10.2012., 1. lpp.
(4) OV L 169, 7.6.2014., 152. lpp.
(5) OV L 38, 7.2.2014., 2. lpp.


3. Eiropas Parlamenta 2018. gada 18. aprīļa rezolūcija ar konstatējumiem, kas ir neatņemama daļa no lēmuma par kopuzņēmuma ECSEL 2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu (2017/2187(DEC))

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā tā lēmumu par kopuzņēmuma ECSEL elektronisko komponentu un sistēmas Eiropas vadošās lomas nostiprināšanai 2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu,

–  ņemot vērā Reglamenta 94. pantu un IV pielikumu,

–  ņemot vērā Budžeta kontroles komitejas ziņojumu (A8-0072/2018),

A.  tā kā 2014. gada 7. jūnijā uz laikposmu līdz 2024. gada 31. decembrim elektronisko komponentu un sistēmas Eiropas vadošās lomas nostiprināšanai jomā tika izveidots kopuzņēmums ECSEL (turpmāk “Kopuzņēmums”) kā kopuzņēmums Līguma par Eiropas Savienības darbību 187. panta nozīmē, lai īstenotu kopīgo tehnoloģiju ierosmi “Elektroniskie komponenti un sistēmas Eiropas vadošās lomas nostiprināšanai” (ECSEL);

B.  tā kā Kopuzņēmums tika izveidots 2014. gada jūnijā ar Padomes Regulu (ES) Nr. 561/2014(1), lai aizstātu ARTEMIS kopuzņēmumu un ENIAC kopuzņēmumu un turpinātu to darbu;

C.  tā kā Kopuzņēmuma locekļi ir Savienība, dalībvalstis un pamatprogrammas “Apvārsnis 2020” asociētās valstis (turpmāk “iesaistītās valstis”), pamatojoties uz brīvprātības principu, kā arī asociācijas kā privāti locekļi (turpmāk “privāti locekļi”), kuras pārstāv tās veidojošos uzņēmumus, un citas organizācijas, kuras aktīvi darbojas elektronisko komponentu un sistēmu nozarē Savienībā; tā kā Kopuzņēmumam vajadzētu būt atvērtam jaunu locekļu uzņemšanai;

D.  tā kā ieguldījumi Kopuzņēmumā, kuri plānoti visam pamatprogrammas “Apvārsnis 2020” darbības periodam, ir EUR 1 184 874 000 no Savienības, EUR 1 170 000 000 — no iesaistītajām valstīm un EUR 1 657 500 000 — no privātajiem locekļiem,

Saistībā ar 2015. gada budžeta izpildes apstiprinājumu veiktie pasākumi

1.  atzinīgi vērtē to, ka Kopuzņēmums ir veicis pasākumus ar mērķi novērtēt valstu finansēšanas iestāžu ex post revīziju veikšanu un ir saņēmis valstu finansēšanas iestāžu rakstiskus apstiprinājumus, kuros deklarēts, ka attiecīgās valsts procedūru piemērošana ir sniegusi pamatotu pārliecību par darījumu likumību un pareizību;

2.  ar gandarījumu norāda, ka problēma, ko rada valstu finansēšanas iestāžu izmantoto metožu un procedūru atšķirības, vairs neskar pamatprogrammas “Apvārsnis 2020” projektu īstenošanu, jo ex post revīzijas veic vai nu Kopuzņēmums, vai Komisija; norāda, ka saskaņā ar pamatprogrammai “Apvārsnis 2020” paredzētā kopīgā ex post revīziju plāna noteikumiem patlaban jau ir sāktas 17 ex post revīzijas attiecībā uz darījumiem, kas saistīti ar Kopuzņēmuma darbību;

Budžeta un finanšu pārvaldība

3.  norāda, ka Revīzijas palātas ziņojumā par Kopuzņēmuma 2016. finanšu gada pārskatiem (turpmāk “Revīzijas palātas ziņojums”) ir secināts, ka Kopuzņēmuma gada pārskati visos būtiskajos aspektos patiesi atspoguļo Kopuzņēmuma finanšu stāvokli 2016. gada 31. decembrī un tā darbības rezultātus un naudas plūsmas minētajā datumā noslēgtajā gadā, kā to paredz Kopuzņēmuma finanšu noteikumi un Komisijas grāmatveža pieņemtie grāmatvedības noteikumi;

4.  norāda, ka Kopuzņēmuma 2016. finanšu gada galīgais budžets ietvēra saistību apropriācijas EUR 169 300 000 apmērā un maksājumu apropriācijas EUR 245 000 000 apmērā; norāda, ka saistību apropriāciju un maksājumu apropriāciju izlietojuma līmenis bija attiecīgi 99 % un 91 %;

5.  norāda, ka Savienības maksimālais ieguldījums Kopuzņēmuma darbībās ir EUR 1 185 000 000 un tas jāsedz no pamatprogrammas “Apvārsnis 2020”; ar zināmām bažām norāda, ka iesaistītajām valstīm būtu jāiegulda vismaz līdzvērtīga summa;

6.  norāda Revīzijas palātas ziņojumā norādīto, proti, to, ka Kopuzņēmuma 2016. finanšu gada pārskatiem pakārtotie darījumi visos būtiskajos aspektos ir likumīgi un pareizi;

7.  ar īpašām bažām norāda uz to, ka Revīzijas palāta sniedza atzinumu ar iebildēm par maksājumiem, ko Kopuzņēmums veicis saistībā ar projektiem, kuri pārņemti no tā juridiskajiem priekšgājējiem, proti, ARTEMIS kopuzņēmuma unENIAC kopuzņēmuma, un aicina Revīzijas palātu pārskatīt metodiku, kuras dēļ atkārtoti tiek sniegti atzinumi ar iebildēm, pamatojoties uz šo problēmu, kura atkārtojas un kuru nav iespējams atrisināt līdz Septītās pamatprogrammas projektu pabeigšanai; norāda, ka maksājumi, ko kopuzņēmums ECSEL 2016. gadā veica šiem projektiem, pamatojoties uz izmaksu pieņemšanas apliecinājumiem, kurus izsniegušas iesaistīto valstu finansēšanas iestādes, veidoja EUR 118 000 000, kas atbilst 54 % no kopējiem Kopuzņēmuma veiktajiem pamatdarbības maksājumiem 2016. gadā; norāda, ka valstu finansēšanas iestādes apkopoja ticamības deklarācijas par 2016. gada izdevumiem, kas no Kopuzņēmuma saņemtas 2018. gada 22. janvārī; tās attiecas uz 98 % no iesaistīto valstu dalības maksām par Septītās pamatprogrammas 2016. gada izdevumiem;

8.  norāda, ka ARTEMIS kopuzņēmums un ENIAC kopuzņēmums līdz to slēgšanai 2014. gada jūnijā bija uzņēmušies pamatdarbības saistības, kas finansējamas no Septītās pamatprogrammas, EUR 623 000 000 apmērā (attiecīgi EUR 181 000 000 un EUR 442 000 000); norāda arī to, ka attiecīgie kopuzņēmuma ECSEL pārskatos iegrāmatotie maksājumi 2016. gada beigās bija EUR 411 000 000 (attiecīgi EUR 132 000 000 un EUR 279 000 000); cer, ka ARTEMIS un ENIAC kopuzņēmumi arī turpmāk segs maksājumus par neizpildītajām saistībām;

9.  norāda, ka no EUR 1 185 000 00 pamatprogrammas “Apvārsnis 2020” līdzekļu, kas bija piešķirti Kopuzņēmumam, līdz 2016. gada beigām Kopuzņēmums pirmā projektu viļņa īstenošanai bija uzņēmis saistības par EUR 415 000 000 un veicis maksājumus EUR 156 000 000 apmērā (13 % no piešķirtajiem līdzekļiem);

10.  norāda, ka 28 iesaistītajām valstīm ir jāveic Kopuzņēmuma pamatdarbībām paredzēti finanšu ieguldījumi vismaz EUR 1 170 000 000 apmērā; norāda, ka 2016. gada beigās 19, 21 un 24 iesaistītās valstis, kuras piedalījās attiecīgi 2014., 2015. un 2016. gada uzaicinājumos iesniegt priekšlikumus, bija uzņēmušās saistības EUR 371 000 000 apmērā un veikušas maksājumus EUR 56 800 000 apmērā (4,9 % no kopējā prasītā ieguldījuma); pieņem zināšanai, ka pamatprogrammas “Apvārsnis 2020” projektu īstenošana ir tikai sākuma stadijā, bet iesaistīto valstu šķietami zemajām iemaksām ir vēl viens iemesls, proti, dažas iesaistītās valstis izmaksas apstiprina un iekļauj ziņojumos tikai atbalstīto projektu beigās, un atzīst grūtības, ko tas rada Kopuzņēmumam; aicina iesaistītās valstis rast iespēju atspoguļot projektam sniegto atbalstu agrīnākā finansēšanas cikla posmā;

11.  norāda, ka 2016. gada beigās Kopuzņēmums lēsa, ka no EUR 1 657 500 000, kas nozari pārstāvošajiem locekļiem bija jāiegulda Kopuzņēmuma darbībās, šie locekļi bija veikuši ieguldījumus natūrā EUR 202 000 000 salīdzinājumā ar Savienības ieguldījumu naudā EUR 264 000 000 apmērā;

Iekšējā kontrole

12.  pauž bažas par to, ka 2012. gadā Kopuzņēmums tika informēts par maksātnespējas procedūru uzsākšanu pret diviem saņēmējiem, bet mēģināja atgūt šiem saņēmējiem veiktos priekšfinansējuma maksājumus tikai 2016. gadā, proti, gadus četrus vēlāk; norāda, ka tad maksātnespējas procedūras jau bija slēgtas un no izmaksātā priekšfinansējuma — EUR 230 000 — bija jāatsakās; atzīst, ka divu saņēmēju bankrots ir mantojums no ENIAC kopuzņēmuma un tas notika pirms ENIAC iekļaušanas Kopuzņēmumā; tomēr norāda, ka finansējums tika zaudēts un grāmatvedības pareizības nolūkā šī kļūda būtu jāatzīst;

13.  norāda, ka Kopuzņēmums ir pieņēmis interešu konflikta novēršanas un pārvaldības noteikumus, lai mazinātu ar pārvaldības struktūru saistīto risku; tomēr norāda, ka 2016. gadā Kopuzņēmums šos noteikumus nepiemēroja konsekventi; konstatē, ka interešu konflikta deklarāciju iekšējais reģistrs netika pārvaldīts atbilstoši iekšējām vadlīnijām un netika regulāri atjaunināts; atzīst, ka valdes sanāksmju protokolos ir reģistrēti visi delegātu deklarētie interešu konflikti: tie ir pamatdokumenti, ko izmanto reģistra aizpildīšanai;

Iekšējā revīzija

14.  norāda, ka 2016. gadā iekšējās revīzijas dienesti veica svarīgu riska novērtējumu, kurš attiecās uz Kopuzņēmuma dotācijām no pamatprogrammas “Apvārsnis 2020” un kura rezultātā tika izstrādāti pieci ieteikumi;

Cilvēkresursu pārvaldība

15.  norāda, ka 2016. gada 31. decembrī Kopuzņēmumam bija 29 darbinieki; norāda, ka 2016. gadā Kopuzņēmums bija aizpildījis divas vietas — iekšējās revīzijas struktūrā un ārējās komunikācijas jomā — un publicējis paziņojumu par vakanci, lai aizpildītu brīvo vietu informācijas un komunikācijas tehnoloģiju jomā;

16.  atzinīgi vērtē to, ka 2016. gada 4. janvārī tika atjaunināta Kopuzņēmuma struktūrshēma, lai pielāgotu organizācijas struktūru prioritātēm un vajadzībām pēc speciālajām zināšanām;

Komunikācija

17.  atzīst, ka Kopuzņēmumam ar Savienības iestāžu starpniecību ir jāinformē Savienības iedzīvotāji par svarīgo pētniecisko darbu un sadarbību, ko tas īsteno, un uzsver, cik svarīgi ir izcelt īstenus uzlabojumus, kuri ar šo darbu ir panākti un kuri ir svarīga Kopuzņēmuma uzdevumu daļa, kā arī to, ka tas sadarbojas ar citiem kopuzņēmumiem sabiedrības informēšanā par kopuzņēmumu darba nodrošinātajiem ieguvumiem;

o
o   o

18.  aicina Komisiju nodrošināt tiešu Kopuzņēmuma iesaisti pamatprogrammas “Apvārsnis 2020” vidusposma novērtēšanā attiecībā uz kopuzņēmumu turpmāku vienkāršošanu un saskaņošanu.

(1) OV L 169, 7.6.2014., 152. lpp.

Pēdējā atjaunošana: 2018. gada 4. decembrisJuridisks paziņojums - Privātuma politika