Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2017/2187(DEC)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0072/2018

Predkladané texty :

A8-0072/2018

Rozpravy :

PV 18/04/2018 - 10
CRE 18/04/2018 - 10

Hlasovanie :

PV 18/04/2018 - 12.63

Prijaté texty :

P8_TA(2018)0168

Prijaté texty
PDF 354kWORD 48k
Streda, 18. apríla 2018 - Štrasburg
Absolutórium za rok 2016: spoločný podnik ECSEL
P8_TA(2018)0168A8-0072/2018
Rozhodnutie
 Rozhodnutie
 Uznesenie

1. Rozhodnutie Európskeho parlamentu z 18. apríla 2018 o absolutóriu za plnenie rozpočtu spoločného podniku ECSEL za rozpočtový rok 2016 (2017/2187(DEC))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na konečnú ročnú účtovnú závierku spoločného podniku ECSEL za rozpočtový rok 2016,

–  so zreteľom na správu Dvora audítorov o overení ročnej účtovnej závierky spoločného podniku ECSEL za rozpočtový rok 2016 spolu s odpoveďou spoločného podniku(1),

–  so zreteľom na vyhlásenie o vierohodnosti vedenia účtov(2) a zákonnosti a riadnosti príslušných operácií, ktoré poskytol Dvor audítorov za rozpočtový rok 2016 v súlade s článkom 287 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na odporúčanie Rady z 20. februára 2018 o udelení absolutória spoločnému podniku za plnenie rozpočtu za rozpočtový rok 2016 (05943/2018 – C8-0096/2018),

–  so zreteľom na článok 319 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(3), a najmä na jeho článok 209,

–  so zreteľom na nariadenie Rady (EÚ) č. 561/2014 zo 6. mája 2014 o založení spoločného podniku ECSEL(4), a najmä na jeho článok 12,

–  so zreteľom na delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 110/2014 z 30. septembra 2013 o vzorovom nariadení o rozpočtových pravidlách pre subjekty verejno-súkromného partnerstva uvedené v článku 209 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012(5),

–  so zreteľom na článok 94 a prílohu IV k rokovaciemu poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu (A8-0072/2018),

1.  udeľuje výkonnému riaditeľovi spoločného podniku ECSEL absolutórium za plnenie rozpočtu spoločného podniku za rozpočtový rok 2016;

2.  uvádza svoje poznámky v priloženom uznesení;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie a uznesenie, ktoré je jeho neoddeliteľnou súčasťou, výkonnému riaditeľovi spoločného podniku ECSEL, Rade, Komisii a Dvoru audítorov a aby zabezpečil ich uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie (v sérii L).

(1) Ú. v. EÚ C 426, 12.12.2017, s. 23.
(2) Ú. v. EÚ C 426, 12.12.2017, s. 23.
(3) Ú. v. EÚ L 298, 26.10.2012, s. 1.
(4) Ú. v. EÚ L 169, 7.6.2014, s. 152.
(5) Ú. v. EÚ L 38, 7.2.2014, s. 2.


2. Rozhodnutie Európskeho parlamentu z 18. apríla 2018 o účtovnej závierke spoločného podniku ECSEL za rozpočtový rok 2016 (2017/2187(DEC))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na konečnú ročnú účtovnú závierku spoločného podniku ECSEL za rozpočtový rok 2016,

–  so zreteľom na správu Dvora audítorov o overení ročnej účtovnej závierky spoločného podniku ECSEL za rozpočtový rok 2016 spolu s odpoveďou spoločného podniku(1),

–  so zreteľom na vyhlásenie o vierohodnosti vedenia účtov(2) a zákonnosti a riadnosti príslušných operácií, ktoré poskytol Dvor audítorov za rozpočtový rok 2016 v súlade s článkom 287 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na odporúčanie Rady z 20. februára 2018 o udelení absolutória spoločnému podniku za plnenie rozpočtu za rozpočtový rok 2016 (05943/2018 – C8-0096/2018),

–  so zreteľom na článok 319 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(3), a najmä na jeho článok 209,

–  so zreteľom na nariadenie Rady (EÚ) č. 561/2014 zo 6. mája 2014 o založení spoločného podniku ECSEL(4), a najmä na jeho článok 12,

–  so zreteľom na delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 110/2014 z 30. septembra 2013 o vzorovom nariadení o rozpočtových pravidlách pre subjekty verejno-súkromného partnerstva uvedené v článku 209 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012(5),

–  so zreteľom na článok 94 a prílohu IV k rokovaciemu poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu (A8-0072/2018),

1.  schvaľuje účtovnú závierku spoločného podniku ECSEL za rozpočtový rok 2016;

2.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie výkonnému riaditeľovi spoločného podniku ECSEL, Rade, Komisii a Dvoru audítorov a aby zabezpečil jeho uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie (v sérii L).

(1) Ú. v. EÚ C 426, 12.12.2017, s. 23.
(2) Ú. v. EÚ C 426, 12.12.2017, s. 23.
(3) Ú. v. EÚ L 298, 26.10.2012, s. 1.
(4) Ú. v. EÚ L 169, 7.6.2014, s. 152.
(5) Ú. v. EÚ L 38, 7.2.2014, s. 2.


3. Uznesenie Európskeho parlamentu z 18. apríla 2018 s poznámkami, ktoré je neoddeliteľnou súčasťou rozhodnutia o absolutóriu za plnenie rozpočtu spoločného podniku ECSEL za rozpočtový rok 2016 (2017/2187(DEC))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na svoje rozhodnutie o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu ECSEL spoločného podniku Elektronické komponenty a systémy pre vedúce postavenie Európy za rozpočtový rok 2016,

–  so zreteľom na článok 94 a prílohu IV k rokovaciemu poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu (A8-0072/2018),

A.  keďže 7. júna 2014 bol na základe článku 187 Zmluvy o fungovaní Európskej únie založený Spoločný podnik pre elektronické komponenty a systémy pre vedúce postavenie Európy ECSEL (ďalej len „spoločný podnik“) s cieľom vykonávať spoločnú technologickú iniciatívu ECSEL v období do 31. decembra 2024;

B.  keďže spoločný podnik bol založený nariadením Rady (EÚ) č. 561/2014(1) v júni 2014 s cieľom nahradiť spoločné podniky ARTEMIS a ENIAC a pokračovať v ich činnosti;

C.  keďže členmi spoločného podniku sú Únia, členské štáty, krajiny dobrovoľne pridružené k programu Horizont 2020 (ďalej len „zúčastnené štáty“) a združenia členov zo súkromného sektora (ďalej len „súkromní členovia“), zastupujúce svoje členské spoločnosti a iné organizácie, ktoré v Únii pôsobia v odvetví elektronických komponentov a systémov; keďže spoločný podnik by mal byť otvorený pre nových členov;

D.  keďže príspevok Únie do spoločného podniku by za celé obdobie programu Horizont 2020 mal podľa predpokladov predstavovať 1 184 874 000 EUR, príspevok zúčastnených štátov 1 170 000 000 EUR a príspevok súkromných členov 1 657 500 000 EUR;

Následné kroky v súvislosti s absolutóriom za rok 2015

1.  víta skutočnosť, že spoločný podnik ECSEL prijal kroky na posúdenie auditov ex-post vykonaných vnútroštátnymi finančnými orgánmi a získal od nich písomné vyhlásenia o tom, že vykonávanie ich vnútroštátnych postupov poskytlo primeranú istotu o zákonnosti a riadnosti operácií;

2.  s uspokojením konštatuje, že tento problém týkajúci sa rozdielov v metodikách a postupoch používaných vnútroštátnymi finančnými orgánmi už nie je relevantný pri realizácii projektov programu Horizont 2020, pretože audity ex-post vykonáva spoločný podnik alebo Komisia. konštatuje, že v súlade s ustanoveniami spoločného plánu auditov ex-post pre program Horizont 2020 v súčasnosti už prebieha 17 auditov ex-post týkajúcich sa transakcií súvisiacich s činnosťami spoločného podniku;

Rozpočtové a finančné hospodárenie

3.  konštatuje, že Dvor audítorov vo svojej správe o ročnej účtovnej závierke spoločného podniku za rozpočtový rok 2016 (ďalej len „správa Dvora audítorov“) uviedol, že ročná účtovná závierka spoločného podniku vyjadruje verne vo všetkých významných hľadiskách jeho finančnú situáciu k 31. decembru 2016 a výsledky jeho operácií a tokov hotovosti ku koncu daného roka v súlade s jeho rozpočtovými a účtovnými pravidlami, ktoré schválil účtovník Komisie;

4.  konštatuje, že konečný rozpočet spoločného podniku na rozpočtový rok 2016 predstavoval viazané rozpočtové prostriedky vo výške 169 300 000 EUR a platobné rozpočtové prostriedky vo výške 245 000 000 EUR; konštatuje, že miera čerpania bola 99 % v prípade viazaných a 91 % v prípade platobných rozpočtových prostriedkov;

5.  poznamenáva, že maximálna výška príspevku Únie na činnosti spoločného podniku ECSEL je 1 185 000 000 EUR a uhrádza sa z programu Horizont 2020; s určitým znepokojením konštatuje, že prinajmenšom rovnakú sumu by mali poskytnúť zúčastnené štáty;

6.  konštatuje, že v správe Dvora audítorov sa uvádza, že transakcie súvisiace s ročnou účtovnou závierkou spoločného podniku za rozpočtový rok 2016 sú vo všetkých významných hľadiskách zákonné a riadne;

7.  zdôrazňuje mimoriadne znepokojenie nad tým, že Dvor audítorov vydal výrok s výhradou v súvislosti s platbami spoločného podniku týkajúcimi sa projektov prevzatých od jeho právnych predchodcov, t. j. spoločných podnikov ARTEMIS a ENIAC, a vyzýva Dvor audítorov, aby prehodnotil metodiku, ktorá vedie k opakujúcim sa výrokom s výhradou na základe opakovane sa vyskytujúceho problému, ktorý nemožno vyriešiť do ukončenia projektov v rámci siedmeho rámcového programu; konštatuje, že platby, ktoré v roku 2016 v súvislosti s týmito projektmi uhradil spoločný podnik na základe osvedčení o schválení nákladov vydaných vnútroštátnymi finančnými orgánmi zúčastnených štátov ECSEL, dosiahli 118 000 000 EUR, čo predstavuje 54 % celkových platieb na operačné výdavky, ktoré spoločný podnik uhradil v roku 2016; berie na vedomie, že vnútroštátne finančné orgány zostavili vyhlásenia o vierohodnosti výdavkov za rok 2016, ktoré spoločný podnik doručil 22. januára 2018; tie pokrývajú 98 % účastníckych poplatkov zo strany zúčastnených štátov, pokiaľ ide o výdavky siedmeho rámcového programu na rok 2016;

8.  konštatuje, že do ukončenia činnosti v júni 2014 spoločné podniky ARTEMIS a ENIAC prijali záväzky vo výške 623 000 000 EUR (181 000 000 EUR a 442 000 000 EUR príslušne) týkajúce sa operačných činností, ktoré sa mali financovať zo siedmeho rámcového programu; konštatuje tiež, že príslušné platby zaznamenané v účtovnej závierke spoločného podniku dosiahli do konca roku 2016 úroveň 411 000 000 EUR (32 000 000 EUR a 279 000 000 EUR príslušne); dúfa, že spoločné podniky ARTEMIS a ENIAC budú naďalej dodržiavať zaznamenané platby vo vzťahu k nesplateným záväzkom;

9.  konštatuje, že spoločný podnik prijal do konca roka 2016 zo sumy 1 185 000 000 EUR vyčlenenej spoločnému podniku z finančných prostriedkov programu Horizont 2020 záväzky vo výške 415 000 000 EUR a uhradil platby vo výške 156 000 000 EUR (13 % vyčlenených finančných prostriedkov) na vykonávanie prvého súboru projektov;

10.  konštatuje, že 28 štátov zúčastnených v spoločnom podniku je povinných poskytnúť finančné príspevky na operačné činnosti spoločného podniku vo výške aspoň 1 170 000 000 EUR; konštatuje, že ku koncu roka 2016 zúčastnené štáty, ktoré sa zapojili do výziev na predloženie návrhov za rok 2014, 2015 a 2016 – 19, 21, resp. 24 štátov – prijalo záväzky vo výške 371 000 000 EUR a uhradilo platby vo výške 56 800 000 EUR (4,9 % celkovej výšky požadovaných príspevkov); berie na vedomie, že bez ohľadu na počiatočnú fázu vykonávania projektov programu Horizont 2020 zjavne nízka miera príspevkov zúčastnených štátov súvisí so skutočnosťou, že niektoré zúčastnené štáty uznávajú a vykazujú náklady až po ukončení projektov, ktoré podporujú, a uznáva ťažkosti, ktoré z toho vyplývajú pre spoločný podnik; žiada, aby zúčastnené štáty našli spôsob, ako zachytiť podporu projektov v skoršej fáze cyklu financovania;

11.  konštatuje, že spoločný podnik odhadoval ku koncu roka 2016 z príspevkov priemyselných členov na činnosti spoločného podniku vo výške 1 657 500 000 EUR, že nepeňažné príspevky členov boli vo výške 202 000 000 EUR v porovnaní s finančným príspevkom EÚ vo výške 264 000 000 EUR;

Vnútorné kontroly

12.  vyjadruje znepokojenie nad tým, že v roku 2012 bol spoločný podnik informovaný o konkurznom konaní týkajúcom sa dvoch príjemcov, nepokúsil sa však spätne získať platby uskutočnené v rámci predbežného financovania, ktoré uhradil týmto príjemcom, až do roku 2016, teda až o približne štyri roky neskôr; konštatuje, že dovtedy bolo konkurzné konanie ukončené a spoločný podnik sa musel vzdať zostávajúcej sumy predbežného financovania vo výške 230 000 EUR; berie na vedomie, že konkurz dvoch príjemcov je pozostatkom z čias existencie spoločného podniku ENIAC a došlo k nemu ešte pred jeho začlenením do spoločného podniku; konštatuje však, že finančné prostriedky boli stratené a že táto chyba by sa na účely riadneho účtovníctva mala zaznamenať;

13.  konštatuje, že spoločný podnik prijal predpisy o predchádzaní konfliktom záujmov a ich riešení, aby znížil riziká súvisiace s vlastnou štruktúrou riadenia; konštatuje však, že v roku 2016 spoločný podnik tieto predpisy neuplatňoval konzistentne; konštatuje, že vnútorný register vyhlásení o konfliktoch záujmov nebol riadený v súlade s internými usmerneniami, ani nebol pravidelne aktualizovaný; berie na vedomie, že v zápisnici správnej rady sú zaznamenané všetky konflikty záujmov vyhlásené delegátom: ide o základné dokumenty, z ktorých sa vychádza pri vypĺňaní registra;

Vnútorný audit

14.  konštatuje, že v roku 2016 útvar vnútorného auditu vykonal dôležité posúdenia rizík spoločného podniku spojených s postupom udeľovania grantov v rámci programu Horizont 2020, na základe ktorého určil päť odporúčaní;

Riadenie ľudských zdrojov

15.  konštatuje, že k 31. decembru 2016 spoločný podnik zamestnával 29 zamestnancov; konštatuje, že počas roka 2016 spoločný podnik obsadil dve pozície, jednu v oblasti vnútorného auditu a jednu v oblasti externej komunikácie, a uverejnil inzerát, na základe ktorého sa malo obsadiť voľné pracovné miesto v oblasti informačných a komunikačných technológií;

16.  víta skutočnosť, že s cieľom prispôsobiť štruktúru organizácie prioritám a potrebe odborných znalostí sa 4. januára 2016 aktualizovala organizačná štruktúra spoločného podniku;

Komunikácia

17.  uznáva potrebu spoločného podniku komunikovať s občanmi Únie, a to prostredníctvom inštitúcií Únie, pokiaľ ide o významný výskum a spoluprácu, ktorým sa venuje, zdôrazňuje, že je dôležité poukázať na skutočné zlepšenia dosiahnuté v dôsledku jeho činnosti, ktoré sú dôležitou súčasťou jeho mandátu, ako aj skutočnosť, že pri podpore informovanosti verejnosti o ich práci spolupracuje s inými spoločnými podnikmi;

o
o   o

18.  vyzýva Komisiu, aby zabezpečila priamu účasť spoločného podniku na procese preskúmania programu Horizont 2020 v polovici trvania v oblasti ďalšieho zjednodušovania a harmonizácie spoločných podnikov.

(1) Ú. v. EÚ L 169, 7.6.2014, s. 152.

Posledná úprava: 4. decembra 2018Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia