Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Postopek : 2017/2187(DEC)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A8-0072/2018

Predložena besedila :

A8-0072/2018

Razprave :

PV 18/04/2018 - 10
CRE 18/04/2018 - 10

Glasovanja :

PV 18/04/2018 - 12.63

Sprejeta besedila :

P8_TA(2018)0168

Sprejeta besedila
PDF 339kWORD 52k
Sreda, 18. april 2018 - Strasbourg Končna izdaja
Razrešnica 2016: Skupno podjetje ECSEL
P8_TA(2018)0168A8-0072/2018
Odločitev
 Odločitev
 Resolucija

1. Sklep Evropskega parlamenta z dne 18. aprila 2018 o razrešnici glede izvrševanja proračuna Skupnega podjetja ECSEL za proračunsko leto 2016 (2017/2187(DEC))

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju končnega zaključnega računa Skupnega podjetja ECSEL za proračunsko leto 2016,

–  ob upoštevanju poročila Računskega sodišča o zaključnem računu Skupnega podjetja ECSEL za proračunsko leto 2016, skupaj z odgovorom skupnega podjetja(1),

–  ob upoštevanju izjave o zanesljivosti(2) računovodskih izkazov ter zakonitosti in pravilnosti z njimi povezanih transakcij, ki jo je za proračunsko leto 2016 v skladu s členom 287 Pogodbe o delovanju Evropske unije pripravilo Računsko sodišče,

–  ob upoštevanju priporočila Sveta z dne 20. februarja 2018 o podelitvi razrešnice skupnemu podjetju glede izvrševanja proračuna za proračunsko leto 2016 (05943/2018 – C8-0096/2018),

–  ob upoštevanju člena 319 Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–  ob upoštevanju Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002(3) in zlasti člena 209,

–  ob upoštevanju Uredbe Sveta (EU) št. 561/2014 z dne 6. maja 2014 o ustanovitvi Skupnega podjetja ECSEL(4) in zlasti člena 12,

–  ob upoštevanju Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 110/2014 z dne 30. septembra 2013 o vzorčni finančni uredbi za subjekte javno-zasebnega partnerstva iz člena 209 Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta(5),

–  ob upoštevanju člena 94 in Priloge IV Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za proračunski nadzor (A8-0072/2018),

1.  podeli razrešnico izvršnemu direktorju Skupnega podjetja ECSEL glede izvrševanja proračuna skupnega podjetja za proračunsko leto 2016;

2.  navaja svoje pripombe v spodnji resoluciji;

3.  naroči svojemu predsedniku, naj ta sklep in resolucijo, ki je del sklepa, posreduje izvršnemu direktorju Skupnega podjetja ECSEL, Svetu, Komisiji in Računskemu sodišču ter poskrbi za objavo v Uradnem listu Evropske unije (serija L).

(1) UL C 426, 12.12.2017, str. 23.
(2) UL C 426, 12.12.2017, str. 23.
(3) UL L 298, 26.10.2012, str. 1.
(4) UL L 169, 7.6.2014, str. 152.
(5) UL L 38, 7.2.2014, str. 2.


2. Sklep Evropskega parlamenta z dne 18. aprila 2018 o zaključnem računu Skupnega podjetja ECSEL za proračunsko leto 2016 (2017/2187(DEC))

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju končnega zaključnega računa Skupnega podjetja ECSEL za proračunsko leto 2016,

–  ob upoštevanju poročila Računskega sodišča o zaključnem računu Skupnega podjetja ECSEL za proračunsko leto 2016, skupaj z odgovorom skupnega podjetja(1),

–  ob upoštevanju izjave o zanesljivosti(2) računovodskih izkazov ter zakonitosti in pravilnosti z njimi povezanih transakcij, ki jo je za proračunsko leto 2016 v skladu s členom 287 Pogodbe o delovanju Evropske unije pripravilo Računsko sodišče,

–  ob upoštevanju priporočila Sveta z dne 20. februarja 2018 o podelitvi razrešnice skupnemu podjetju glede izvrševanja proračuna za proračunsko leto 2016 (05943/2018 – C8-0096/2018),

–  ob upoštevanju člena 319 Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–  ob upoštevanju Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002(3) in zlasti člena 209,

–  ob upoštevanju Uredbe Sveta (EU) št. 561/2014 z dne 6. maja 2014 o ustanovitvi Skupnega podjetja ECSEL(4) in zlasti člena 12,

–  ob upoštevanju Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 110/2014 z dne 30. septembra 2013 o vzorčni finančni uredbi za subjekte javno-zasebnega partnerstva iz člena 209 Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta(5),

–  ob upoštevanju člena 94 in Priloge IV Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za proračunski nadzor (A8-0072/2018),

1.  odobri zaključni račun Skupnega podjetja ECSEL za proračunsko leto 2016;

2.  naroči svojemu predsedniku, naj ta sklep posreduje izvršnemu direktorju Skupnega podjetja ECSEL, Svetu, Komisiji in Računskemu sodišču in poskrbi za objavo v Uradnem listu Evropske unije (serija L).

(1) UL C 426, 12.12.2017, str. 23.
(2) UL C 426, 12.12.2017, str. 23.
(3) UL L 298, 26.10.2012, str. 1.
(4) UL L 169, 7.6.2014, str. 152.
(5) UL L 38, 7.2.2014, str. 2.


3. Resolucija Evropskega parlamenta z dne 18. aprila 2018 s pripombami, ki so del sklepa o razrešnici glede izvrševanja proračuna Skupnega podjetja ECSEL za proračunsko leto 2016 (2017/2187(DEC))

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju sklepa o razrešnici glede izvrševanja proračuna Skupnega podjetja za elektronske komponente in sisteme za evropski vodilni položaj ECSEL za proračunsko leto 2016,

–  ob upoštevanju člena 94 in Priloge IV Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za proračunski nadzor (A8-0072/2018),

A.  ker je bilo Skupno podjetje ECSEL (Elektronske komponente in sistemi za evropski vodilni položaj; v nadaljnjem besedilu: skupno podjetje) ustanovljeno 7. junija 2014 na podlagi člena 187 Pogodbe o delovanju Evropske unije, da bi v obdobju do 31. decembra 2024 izvajalo skupno tehnološko pobudo ECSEL;

B.  ker je bilo skupno podjetje junija 2014 ustanovljeno z Uredbo Sveta (EU) št. 561/2014(1) z namenom, da nadomesti in nasledi skupni podjetji ARTEMIS in ENIAC;

C.  ker so člani skupnega podjetja Unija, države članice in države, ki so se prostovoljno pridružile programu Obzorje 2020 (v nadaljnjem besedilu: sodelujoče države), ter združenja v vlogi zasebnih članov (v nadaljnjem besedilu: zasebni člani), ki zastopajo gospodarske družbe, katerih člani so, in druge organizacije v Uniji, ki delujejo na področju elektronskih komponent in sistemov; ker bi morali imeti tudi novi člani možnost pristopiti k skupnemu podjetju;

D.  ker bo Unija za skupno podjetje med celotnim trajanjem programa Obzorje 2020 prispevala 1.184.874.000 EUR, sodelujoče države 1.170.000.000 EUR, zasebni člani pa 1.657.500.000 EUR;

Nadaljnji ukrepi v zvezi z razrešnico za leto 2015

1.  pozdravlja dejstvo, da je skupno podjetje sprejelo ukrepe za oceno izvajanja naknadnih revizij s strani nacionalnih organov za financiranje in je pridobilo njihove pisne izjave, s katerimi ti organi potrjujejo, da izvajanje nacionalnih postopkov daje razumno zagotovilo za zakonitost in pravilnost transakcij;

2.  z zadovoljstvom ugotavlja, da vprašanje razlik med metodologijami in postopki, ki jih uporabljajo nacionalni organi za financiranje, ni več relevantno za izvajanje projektov v okviru programa Obzorje 2020, saj naknadne revizije izvajata bodisi skupno podjetje bodisi Komisija; ugotavlja, da se v skladu z določbami skupnega načrta naknadnih revizij za program Obzorje 2020 zdaj že izvaja 17 naknadnih revizij transakcij v zvezi z dejavnostmi skupnega podjetja;

Upravljanje proračuna in finančno poslovodenje

3.  ugotavlja, da je Računsko sodišče v svojem poročilu o zaključnem računu skupnega podjetja za proračunsko leto 2016 (v nadaljnjem besedilu: poročilo Računskega sodišča) navedlo, da zaključni račun skupnega podjetja v vseh pomembnih vidikih pošteno predstavlja njegov finančni položaj na dan 31. decembra 2016 ter njegov poslovni izid in denarne tokove za tedaj končano leto v skladu z njegovimi finančnimi pravili in računovodskimi pravili, ki jih je sprejel računovodja Komisije;

4.  ugotavlja, da je končni proračun skupnega podjetja za leto 2016 vključeval sredstva za prevzem obveznosti v višini 169.300.000 EUR in sredstva za plačila v višini 245.000.000 EUR; ugotavlja, da je stopnja porabe obveznosti znašala 99 %, stopnja porabe plačil pa 91 %;

5.  ugotavlja, da je najvišji prispevek Unije za dejavnosti skupnega podjetja 1.185.000.000 EUR, pri čemer se izplača iz proračuna programa Obzorje 2020; z določeno zaskrbljenostjo ugotavlja, da bi vsaj podoben znesek morale prispevati tudi sodelujoče države;

6.  ugotavlja, da poročilo Računskega sodišča navaja, da so transakcije, povezane z letnimi računovodskimi izkazi skupnega podjetja za proračunsko leto 2016, v vseh pomembnih vidikih zakonite in pravilne;

7.  kot posebej zaskrbljujoče izpostavlja dejstvo, da je Računsko sodišče za plačila skupnega podjetja, povezana s projekti, prevzetimi od njegovih pravnih predhodnikov, skupnih podjetij ARTEMIS in ENIAC, izdalo mnenje s pridržkom, in Računsko sodišče poziva, naj na podlagi tega ponavljajočega se vprašanja, ki ga ni mogoče rešiti, dokler projekti sedmega okvirnega programa ne bodo končani, ponovno preuči metodologijo, ki vodi k ponavljajočim se mnenjem s pridržki; ugotavlja, da so plačila, ki jih je v letu 2016 za te projekte izvedlo skupno podjetje na podlagi izjav o prevzemu stroškov, ki jih izdajo nacionalni organi za financiranje iz sodelujočih držav, znašala 118.000.000 EUR, kar predstavlja 54 % skupnih operativnih plačil skupnega podjetja v letu 2016; ugotavlja, da so nacionalni organi za financiranje pripravili izjave o zanesljivosti izdatkov za leto 2016 na podlagi podatkov, kot so jih prejeli od skupnega podjetja 22. januarja 2018 in ki zajemajo 98 % plačil, ki so jih sodelujoče države prispevale za izdatke sedmega okvirnega programa za leto 2016;

8.  ugotavlja, da sta skupni podjetji ARTEMIS in ENIAC do prenehanja junija 2014 prevzeli obveznosti v višini 623.000.000 EUR (181.000.000 EUR in 442.000.000 EUR) za operativne dejavnosti, ki se financirajo v okviru sedmega okvirnega programa; poleg tega ugotavlja, da so povezana plačila, zabeležena v računovodskih izkazih skupnega podjetja, do konca leta 2016 znašala 411.000.000 EUR (132.000.000 EUR in 279.000.000 EUR); upa, da bosta skupni podjetji ARTEMIS in ENIAC še naprej izvrševali zabeležena plačila na podlagi neporavnanih obveznosti;

9.  ugotavlja, da je do konca leta 2016 skupno podjetje iz dodeljenih sredstev programa Obzorje 2020 v višini 1.185.000.000 milijonov EUR za izvajanje prvega sklopa projektov prevzelo obveznosti v višini 415.000.000 EUR in izvršilo plačila v višini 156.000.000 EUR (13 % dodeljenih sredstev);

10.  ugotavlja, da je 28 sodelujočih držav obvezano prispevati finančna sredstva v višini vsaj 1.170.000.000 EUR za operativne dejavnosti skupnega podjetja; ugotavlja, da so do konca leta 2016 sodelujoče države, ki bile udeležene v razpisih za zbiranje predlogov v letih 2014, 2015 in 2016 (gre za 19, 21 oziroma 24 držav), prevzele obveznosti v višini 371.000.000 EUR in izvršile plačila v višini 56.800.000 EUR (4,9 % vseh zahtevanih prispevkov); priznava, da je ne glede na zgodnjo fazo izvajanja projektov v okviru programa Obzorje 2020 očitno nizka raven prispevkov sodelujočih držav povezana z dejstvom, da nekatere stroške priznajo in o njih poročajo šele ob koncu projektov, ki jih podpirajo, in priznava težave, ki jih tovrsten pristop povzroča skupnemu podjetju; poziva sodelujoče države, naj poiščejo način, kako bi podporo za projekte zajele v zgodnejši fazi ciklusa financiranja;

11.  ugotavlja, da je konec leta 2016 skupno podjetje v zvezi s prispevki v višini 1.657.500.000 EUR, ki jih morajo za njegove dejavnosti prispevati člani panoge, ocenilo, da so stvarni prispevki članov znašali 202.000.000 EUR, medtem ko je denarni prispevek Unije znašal 264.000.000 EUR;

Notranje kontrole

12.  izraža zaskrbljenost, ker je bilo skupno podjetje leta 2012 obveščeno o insolvenčnih postopkih zoper dva upravičenca, vendar ni poskušalo izterjati plačil v okviru predhodnega financiranja, izplačanih tema upravičencema, vse do leta 2016, tj. kar štiri leta pozneje; ugotavlja, da so bili postopki do takrat zaključeni in da je bilo treba izterjatev neporavnanih plačil v okviru predhodnega financiranja v višini 230.000 EUR opustiti; priznava, da je stečaj dveh upravičencev zapuščina skupnega podjetja ENIAC, pri čemer je do njega prišlo, preden je bilo vključeno v skupno podjetje; vendar ugotavlja, da so bila ta sredstva izgubljena in da je treba to napako prepoznati za namen pravilnega računovodenja;

13.  ugotavlja, da je skupno podjetje sprejelo pravila za preprečevanje in upravljanje navzkrižij interesov, da bi ublažilo tveganja v zvezi s svojo strukturo upravljanja; vendar ugotavlja, da v letu 2016 skupno podjetje teh pravil ni izvajalo dosledno; ugotavlja, da notranji register izjav o navzkrižju interesov ni bil upravljan v skladu z notranjimi pravili in se ni redno posodabljal; priznava dejstvo, da so v zapisnikih sej upravnega odbora zabeležene vse izjave o navzkrižju interesov posameznega delegata: to so osnovni dokumenti, ki se zabeležijo v registru.

Notranja revizija

14.  ugotavlja, da je služba za notranjo revizijo leta 2016 opravila pomembno oceno tveganja za postopek dodeljevanja nepovratnih sredstev, ki ga skupno podjetje izvaja v okviru programa Obzorje 2020, in na podlagi te ocene podala pet priporočil;

Upravljanje človeških virov

15.  ugotavlja, da je imelo 31. decembra 2016 skupno podjetje 29 zaposlenih; ugotavlja, da je leta 2016 zaposlilo dva nova uslužbenca, in sicer na področju interne revizije in zunanjih komunikacij, ter objavilo razpis za prosto delovno mesto na področju informacijske in komunikacijske tehnologije;

16.  pozdravlja dejstvo, da je bil 4. januarja 2016 organigram skupnega podjetja posodobljen, da bi strukturo organizacije prilagodili prednostnim nalogam in potrebam po strokovnem znanju;

Komunikacija

17.  priznava, da mora skupno podjetje prek institucij Unije komunicirati z njenimi državljani o svojih pomembnih raziskavah in sodelovanju, in poudarja pomen izpostavljanja dejanskih izboljšav, doseženih z delom skupnega podjetja, kar je pomemben del njegovih nalog, ter dejstvo, da sodeluje z drugimi skupnimi podjetji pri ozaveščanju javnosti o prednostih, ki jih prinaša njihovo delo;

o
o   o

18.  poziva Komisijo, naj zagotovi, da bo skupno podjetje neposredno vključeno v postopek vmesnega pregleda programa Obzorje 2020 na področju dodatne poenostavitve in harmonizacije skupnih podjetij.

(1) UL L 169, 7.6.2014, str. 152.

Zadnja posodobitev: 4. december 2018Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov