Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2017/2185(DEC)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0073/2018

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0073/2018

Keskustelut :

PV 18/04/2018 - 10
CRE 18/04/2018 - 10

Äänestykset :

PV 18/04/2018 - 12.64

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2018)0169

Hyväksytyt tekstit
PDF 144kWORD 45k
Keskiviikko 18. huhtikuuta 2018 - Strasbourg
Vastuuvapaus 2016: Toinen polttokenno- ja vety-yhteisyritys
P8_TA(2018)0169A8-0073/2018
Päätös
 Päätös
 Päätöslauselma

1. Euroopan parlamentin päätös 18. huhtikuuta 2018 vastuuvapauden myöntämisestä toisen polttokenno- ja vety-yhteisyrityksen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2016 (2017/2185(DEC))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon toisen polttokenno- ja vety-yhteisyrityksen lopullisen tilinpäätöksen varainhoitovuodelta 2016,

–  ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen kertomuksen toisen polttokenno- ja vety-yhteisyrityksen tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2016 sekä yhteisyrityksen vastaukset(1),

–  ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 287 artiklan mukaisesti antaman varainhoitovuotta 2016 koskevan lausuman(2) tilien luotettavuudesta sekä tilien perustana olevien toimien laillisuudesta ja asianmukaisuudesta (sääntöjenmukaisuudesta),

–  ottaa huomioon neuvoston 20. helmikuuta 2018 antaman suosituksen varainhoitovuoden 2016 talousarvion toteuttamista koskevan vastuuvapauden myöntämisestä yhteisyritykselle (05943/2018 – C8‑0094/2018),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 319 artiklan,

–  ottaa huomioon unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 kumoamisesta 25. lokakuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012(3) ja erityisesti sen 209 artiklan,

–  ottaa huomioon toisen polttokenno- ja vety-yhteisyrityksen perustamisesta 6. toukokuuta 2014 annetun neuvoston asetuksen (EU) N:o 559/2014(4) ja erityisesti sen 12 artiklan,

–  ottaa huomioon Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 209 artiklassa tarkoitettujen julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuuteen perustuvien elinten varainhoidon malliasetuksesta 30. syyskuuta 2013 annetun komission delegoidun asetuksen (EU) N:o 110/2014(5),

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 94 artiklan ja liitteen IV,

–  ottaa huomioon talousarvion valvontavaliokunnan mietinnön (A8-0073/2018),

1.  myöntää toisen polttokenno- ja vety-yhteisyrityksen toimitusjohtajalle vastuuvapauden yhteisyrityksen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2016;

2.  esittää huomautuksensa oheisessa päätöslauselmassa;

3.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöksen ja siihen erottamattomasti kuuluvan päätöslauselman toisen polttokenno- ja vety-yhteisyrityksen toimitusjohtajalle, neuvostolle, komissiolle ja tilintarkastustuomioistuimelle sekä huolehtimaan niiden julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä (L-sarja).

(1)EUVL C 426, 12.12.2017, s. 42.
(2)EUVL C 426, 12.12.2017, s. 44.
(3) EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1.
(4)EUVL L 169, 7.6.2014, s. 108.
(5)EUVL L 38, 7.2.2014, s. 2.


2. Euroopan parlamentin päätös 18. huhtikuuta 2018 toisen polttokenno- ja vety-yhteisyrityksen varainhoitovuoden 2016 tilien päättämisestä (2017/2185(DEC))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon toisen polttokenno- ja vety-yhteisyrityksen lopullisen tilinpäätöksen varainhoitovuodelta 2016,

–  ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen kertomuksen toisen polttokenno- ja vety-yhteisyrityksen tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2016 sekä yhteisyrityksen vastaukset(1),

–  ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 287 artiklan mukaisesti antaman varainhoitovuotta 2016 koskevan lausuman(2) tilien luotettavuudesta sekä tilien perustana olevien toimien laillisuudesta ja asianmukaisuudesta (sääntöjenmukaisuudesta),

–  ottaa huomioon neuvoston 20. helmikuuta 2018 antaman suosituksen varainhoitovuoden 2016 talousarvion toteuttamista koskevan vastuuvapauden myöntämisestä yhteisyritykselle (05943/2018 – C8‑0094/2018),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 319 artiklan,

–  ottaa huomioon unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 kumoamisesta 25. lokakuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012(3) ja erityisesti sen 209 artiklan,

–  ottaa huomioon toisen polttokenno- ja vety-yhteisyrityksen perustamisesta 6. toukokuuta 2014 annetun neuvoston asetuksen (EU) N:o 559/2014(4) ja erityisesti sen 12 artiklan,

–  ottaa huomioon Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 209 artiklassa tarkoitettujen julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuuteen perustuvien elinten varainhoidon malliasetuksesta 30. syyskuuta 2013 annetun komission delegoidun asetuksen (EU) N:o 110/2014(5),

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 94 artiklan ja liitteen IV,

–  ottaa huomioon talousarvion valvontavaliokunnan mietinnön (A8-0073/2018),

1.  hyväksyy toisen polttokenno- ja vety-yhteisyrityksen varainhoitovuoden 2016 tilien päättämisen;

2.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöksen toisen polttokenno- ja vety-yhteisyrityksen toimitusjohtajalle, neuvostolle, komissiolle ja tilintarkastustuomioistuimelle sekä huolehtimaan sen julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä (L-sarja).

(1)EUVL C 426, 12.12.2017, s. 42.
(2)EUVL C 426, 12.12.2017, s. 44.
(3)EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1.
(4)EUVL L 169, 7.6.2014, s. 108.
(5)EUVL L 38, 7.2.2014, s. 2.


3. Euroopan parlamentin päätöslauselma 18. huhtikuuta 2018, joka sisältää huomautukset, jotka ovat erottamaton osa päätöstä vastuuvapauden myöntämisestä toisen polttokenno- ja vety-yhteisyrityksen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2016 (2017/2185(DEC))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon päätöksensä vastuuvapauden myöntämisestä toisen polttokenno- ja vety-yhteisyrityksen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2016,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 94 artiklan ja liitteen IV,

–  ottaa huomioon talousarvion valvontavaliokunnan mietinnön (A8-0073/2018),

A.  ottaa huomioon, että polttokenno- ja vety-yhteisyritys (FCH) perustettiin toukokuussa 2008 neuvoston asetuksella (EY) N:o 521/2008(1) julkisen ja yksityisen sektorin yhteishankkeeksi ajanjaksoksi, joka ulottuu 31. päivään joulukuuta 2017, ja että tarkoituksena oli keskittyä kehittämään markkinasovelluksia ja helpottaa teollisuuden pyrkimyksiä ottaa polttokenno- ja vetyteknologiat nopeasti käyttöön; ottaa huomioon, että asetus (EY) N:o 521/2008 kumottiin neuvoston asetuksella (EU) N:o 559/2014(2);

B.  ottaa huomioon, että toukokuussa 2014 annetulla asetuksella (EU) N:o 559/2014 perustettiin toinen polttokenno- ja vety-yhteisyritys (FCH2) korvaamaan alkuperäinen ja toimimaan sen seuraajana ajanjaksona, joka ulottuu 31. päivään joulukuuta 2024;

C.  ottaa huomioon, että yhteisyrityksen perustajaosakkaat olivat komission edustama unioni, eurooppalaisen polttokenno- ja vetyteknologian alan yhteisen teknologia-aloitteen teollisuusryhmittymä ja tutkimusryhmittymä N.ERGHY;

D.  ottaa huomioon, että toisen polttokenno- ja vety-yhteisyrityksen osakkaat ovat komission edustama unioni, New Energy World Industry Grouping AISBL -teollisuusryhmittymä (jäljempänä ”teollisuusryhmittymä”), joka nimettiin vuonna 2016 uudelleen Hydrogen Europe -teollisuusryhmittymäksi, ja New European Research Grouping on Fuel Cells and Hydrogen AISBL -tutkimusryhmittymä (jäljempänä ”tutkimusryhmittymä”);

E.  ottaa huomioon, että unioni osallistuu FCH2-yhteisyrityksen ensimmäisen vaiheen toimintakuluihin enintään 470 000 000 eurolla seitsemännestä puiteohjelmasta ja että muilta osakkailta saatujen rahoitusosuuksien on oltava vähintään samansuuruisia kuin unionin osuus;

F.  ottaa huomioon, että unionin enimmäisrahoitusosuus FCH2 -yhteisyritykseen on 665 000 000 euroa Horisontti 2020 -puiteohjelmasta ja teollisuusryhmittymää ja tutkimusryhmittymää edustavien osakkaiden odotetaan osallistuvan vähintään 380 000 000 eurolla, johon sisältyvät FCH2-yhteisyrityksen rahoittamien Horisontti 2020 -hankkeiden luontoissuoritukset, luontoissuoritukset täydentäviin toimiin (vähintään 285 000 000 euroa) ja käteissuoritukset hallinnollisiin kustannuksiin;

Talousarvio- ja varainhallinto

1.  toteaa tilintarkastustuomioistuimen katsovan kertomuksessaan FCH2-yhteisyrityksen tilinpäätöksestä, että varainhoitovuoden 2016 tilinpäätös antaa kaikilta olennaisilta osiltaan oikeat tiedot FCH2-yhteisyrityksen taloudellisesta asemasta 31. päivältä joulukuuta 2016 sekä sen toimien tuloksista, rahavirroista ja nettovarallisuuden muutoksista mainittuna päivänä päättyneeltä varainhoitovuodelta yhteisyrityksen varainhoitoasetuksen ja komission tilinpitäjän vahvistamien kirjanpitosääntöjen mukaisesti; toteaa lisäksi, että FCH2-yhteisyrityksen kirjanpitosäännöt perustuvat kansainvälisesti hyväksyttyihin julkisen sektorin tilinpäätösstandardeihin;

2.  ottaa huomioon, että FCH2-yhteisyrityksen varainhoitovuoden 2016 lopulliseen talousarvioon sisältyi 127 762 297 euroa maksusitoumusmäärärahoja ja 115 535 426 euroa maksumäärärahoja; toteaa, että maksusitoumusmäärärahojen määrä kasvoi 5 prosenttia verrattuna vuoteen 2015, koska alkuperäiseen talousarvioon lisättiin edeltäviltä vuosilta käyttämättä jääneet määrärahat, joita käytettiin lähinnä vuoden 2016 ehdotuspyyntöön, ja maksumäärärahat kasvoivat 17 prosenttia, mikä johtui vuoden 2016 ehdotuspyyntöön liittyneistä tavallista suuremmista ennakkomaksutarpeista;

3.  toteaa, että vuotuisen toimintakertomuksen mukaan jälkitarkastuksia jatkettiin ja käynnistettiin 18 uutta tarkastusta ja ensimmäistä kertaa käytettiin tutkimusta, teknologista kehittämistä ja esittelyä koskevaa puitesopimusta seitsemännen puiteohjelman tilintarkastuksissa ja allekirjoitettiin erillissopimuksia neljän ulkoisen tilintarkastusyrityksen kanssa; toteaa, että jäännösvirhetaso oli alle 2 prosenttia;

4.  pitää valitettavana, että vuoden 2016 talousarvion kokonaiskäyttöaste oli maksusitoumusmäärärahojen osalta 77,7 prosenttia ja maksumäärärahojen osalta 83,9 prosenttia, eli maksusitoumusten käyttöaste laski edelliseen vuoteen verrattuna vuoden 2016 ehdotuspyynnön arviointituloksen vuoksi; panee merkille, että maksumäärärahojen käyttöaste oli FCH2-yhteisyrityksen kohdalla tähän mennessä paras;

5.  toteaa, että FCH2-yhteisyritykselle seitsemännen puiteohjelman varoista osoitetuista 470 000 000 eurosta FCH2-yhteisyritys oli vuoden 2016 loppuun mennessä tehnyt sitoumuksia 464 000 000 euron arvosta ja suorittanut maksuja 372 000 000 euron arvosta; huomauttaa, että FCH-yhteisyrityksen maksusuunnitelman mukaan, jota sovelletaan seitsemännen puiteohjelman käynnissä oleviin hankkeisiin, 75 300 000 euron (17 prosenttia) maksamatta olevat operatiiviset maksut suoritetaan vuoden 2019 loppuun mennessä;

6.  toteaa, että 470 000 000 euron luontois- ja käteissuorituksista, jotka teollisuusryhmittymää ja tutkimusryhmittymää edustavien osakkaiden on määrä maksaa FCH-yhteisyrityksen operatiiviseen toimintaan, hallintoneuvosto oli validoinut vuoden 2016 loppuun mennessä 299 000 000 euron suoritukset; huomauttaa, että FCH2-yhteisyritykselle oli raportoitu vuoden 2016 loppuun mennessä 40 600 000 euron verran lisää operatiiviseen toimintaan tarkoitettuja luontoissuorituksia; korostaa, että tämän vuoksi vuoden 2016 lopussa yhteisyrityksen teollisuusryhmittymää ja tutkimusryhmittymää edustavien osakkaiden kokonaisrahoitusosuus yhteisyritykselle oli 339 600 000 euroa, kun taas unionin rahoitusosuus oli 383 700 000 euroa;

7.  toteaa, että FCH2-yhteisyritys oli sitonut sille Horisontti 2020 -ohjelmasta osoitetuista 665 000 000 euron määrärahoista 288 100 000 euroa (43 prosenttia) ja suorittanut maksuja 77 400 000 euroa ensimmäisten hankkeidensa täytäntöönpanoon;

8.  toteaa, että teollisuusryhmittymää ja tutkimusryhmittymää edustavat osakkaat olivat ilmoittaneet vuoden 2016 loppuun mennessä suorittaneensa 4 900 000 euron luontoissuoritukset operatiivisiin toimiin, ja hallintoneuvosto oli validoinut 1 200 000 euroa FCH2-yhteisyrityksen hallinnollisiin kuluihin suoritettuja käteissuorituksia; toteaa lisäksi, että täydentäviä toimia koskevista muiden osakkaiden vähintään 285 000 000 euron luontaissuorituksista oli vuoden 2016 loppuun mennessä jo raportoitu ja todennettu 188 600 000 euron määrä (66 prosenttia); korostaa, että näin ollen teollisuusryhmittymää ja tutkimusryhmittymää edustavien osakkaiden kokonaisrahoitusosuudet olivat vuoden 2016 loppuun mennessä 194 700 000 euroa, kun taas unionin käteissuoritukset olivat 79 500 000 euroa; toteaa, että ero selittyy FCH2-yhteisyrityksen muiden osakkaiden suurilla suorituksilla FCH2-yhteisyrityksen täydentäviin toimiin;

9.  toteaa, että seitsemännen puiteohjelman osalta vuoden 2016 lopussa oli tehty 69 operatiivista maksua väliaikaisia ja lopullisia määräaikaiskertomuksia varten ja niiden kokonaismäärä oli 44 900 000 euroa; toteaa, että talousarvion toteutusaste (maksumäärärahojen osalta) oli 73,7 prosenttia (kun vastaava osuus vuonna 2015 oli 75,7 prosenttia);

10.  toteaa, että Horisontti 2020 -puiteohjelman osalta maksumäärärahoista suoritettiin 15 ennakkomaksua, jotka koskivat vuoden 2015 ehdotuspyyntöön kuuluvia hankkeita; toteaa lisäksi, että talousarvion toteutusaste (maksujen osalta) oli 98 prosenttia (kun vastaava osuus vuonna 2015 oli 99 prosenttia); korostaa, että talousarvion maksusitoumusmäärärahojen osalta talousarvion toteutusaste oli 78,6 prosenttia; panee merkille, että toteutusaste oli alhaisempi kuin vuonna 2015 (88,7 %), mikä johtui ehdotuspyynnön tuloksesta, että käyttämättä jääneiden maksusitoumusmäärärahojen määrä oli 25 900 000 euroa ja että ne otettiin vuoden 2017 talousarvioon käytettäviksi vuoden 2017 ehdotuspyynnössä;

11.  toteaa, että arvioidut luontaissuoritukset operatiiviseen toimintaan 30 hankkeessa, jotka on allekirjoitettu Horisontti 2020 -ohjelman puitteissa (vuosien 2014 ja 2015 ehdotuspyynnöissä) olivat 16 802 191 euroa 31. joulukuuta 2016; toteaa lisäksi, että täydentäviin toimiin osoitettujen luontaissuoritusten arvioitu kokonaismäärä ajanjaksolla 2014–2017 oli 565 200 000 euroa;

Määrärahasiirrot budjettikohdasta toiseen

12.  toteaa, että eri budjettikohtien välillä tehtiin neljä määrärahasiirtoa ilman että oli tarpeen tehdä muutoksia talousarvioon;

Ehdotuspyynnöt

13.  toteaa, että vuoden 2016 ehdotuspyyntö julkaistiin 19. tammikuuta 2016, mukaan luettuina FCH2-yhteisyrityksen vuotuisen työohjelman mukaisesti 24 aihetta, joiden ohjeellinen talousarvio oli 117 500 000 euroa; toteaa lisäksi, että kyseinen ehdotuspyyntö päättyi 3. toukokuuta 2016 ja siihen tuli 81 ehdotusta; huomauttaa, että 16 avustussopimusta 19:stä allekirjoitettiin vuonna 2016;

Sisäinen tarkastus

14.  toteaa, että vuonna 2016 FCH2-yhteisyritys saattoi päätökseen kaikkien niiden toimintasuunnitelmien toteutuksen, joilla vastataan suosituksiin, jotka on annettu sisäisen tarkastuksen (IAS) Horisontti 2020 -avustusehdotusten arviointi- ja valintaprosessia FCH2-yhteisyrityksessä koskeneiden tarkastusten perusteella, jotka IAS toteutti vuonna 2015; toteaa, että vuonna 2016 IAS toteutti uuden tarkastuksen, joka koski FCH2-yhteisyrityksen tulosjohtamista; toteaa lisäksi, että 29. marraskuuta 2016 FCH2-yhteisyritys sai IAS:ltä lopullisen tarkastuskertomuksen tästä tarkastuksesta, joka johti neljän suosituksen antamiseen; suhtautuu myönteisesti siihen, että FCH2-yhteisyritys hyväksyi kaikki suositukset ja lähetti IAS:lle 22. joulukuuta 2016 toimintasuunnitelman, jonka IAS myöhemmin hyväksyi tammikuussa 2017;

Sisäinen valvonta

15.  pitää myönteisenä, että FCH2-yhteisyritys on ottanut käyttöön rahoitusta ja operatiivista toimintaa koskeviin asiakirjatarkastuksiin perustuvat ennakkotarkastusmenettelyt ja että se suorittaa seitsemännen puiteohjelman avustusten saajien tekemien kuluilmoitusten jälkitarkastuksia; pitää myönteisenä, että FCH2-yhteisyrityksen vuoden 2016 toimintakertomuksessa raportoitiin jälkitarkastusten jäännösvirhetasoksi 1,24 prosenttia;

Eturistiriitojen ennaltaehkäisy ja hallinta sekä avoimuus

16.  toteaa, että 17. lokakuuta 2016 järjestetyn vuotuisen riskinarviointia käsittelevän seminaarin aikana FCH2-yhteisyrityksen ryhmä pohti merkittävien riskien tilannetta ja toimintasuunnitelmia, jotka oli määritetty edellisen vuoden aikana, ja arvioi niiden riittävyyttä ja merkityksellisyyttä vuonna 2017; pitää myönteisenä, että ohjelmatoimiston koko henkilöstöltä kerättiin yhdistetty palaute, jonka pohjalta voitiin laatia luettelo uusista merkittävistä riskeistä vuodeksi 2017, ja että asiaankuuluvia toimintasuunnitelmia laadittiin;

Viestintä

17.  toteaa, että FCH2-yhteisyrityksen on unionin toimielinten kautta viestittävä unionin kansalaisille tekemästään tärkeästä tutkimuksesta ja yhteistyöstä; pitää tärkeänä korostaa sen työn tuloksena saavutettuja todellisia parannuksia, jotka ovat tärkeä osa sen tehtävää, sekä sitä, että se tekee yhteistyötä muiden yhteisyritysten kanssa lisätäkseen yleisön tietoisuutta niiden työn tuomista hyödyistä;

o
o   o

18.  kehottaa komissiota varmistamaan, että yhteisyritys osallistuu suoraan Horisontti 2020 -puiteohjelman väliarviointiin yhteisyritysten jatkuvien yksinkertaistamisten ja yhdenmukaistamisten osalta.

(1)Neuvoston asetus (EY) N:o 521/2008, annettu 30. toukokuuta 2008, polttokenno- ja vetyteknologian alalla toimivan yhteisyrityksen perustamisesta (EUVL L 153, 12.6.2008, s. 1).
(2)Neuvoston asetus (EU) N:o 559/2014, annettu 6. toukokuuta 2014, toisen polttokenno- ja vety-yhteisyrityksen perustamisesta (EUVL L 169, 7.6.2014, s. 108).

Päivitetty viimeksi: 4. joulukuuta 2018Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö