Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2017/2184(DEC)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0075/2018

Indgivne tekster :

A8-0075/2018

Forhandlinger :

PV 18/04/2018 - 10
CRE 18/04/2018 - 10

Afstemninger :

PV 18/04/2018 - 12.65

Vedtagne tekster :

P8_TA(2018)0170

Vedtagne tekster
PDF 182kWORD 52k
Onsdag den 18. april 2018 - Strasbourg
Decharge 2016: Fællesforetagendet for initiativet om innovative lægemidler 2 (IMI)
P8_TA(2018)0170A8-0075/2018
Afgørelse
 Afgørelse
 Beslutning

1. Europa-Parlamentets afgørelse af 18. april 2018 om decharge for gennemførelsen af budgettet for fællesforetagendet for initiativet om innovative lægemidler 2 for regnskabsåret 2016 (2017/2184(DEC))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til det endelige årsregnskab for fællesforetagendet for initiativet om innovative lægemidler 2 for regnskabsåret 2016,

–  der henviser til Revisionsrettens beretning om årsregnskabet for fællesforetagendet for initiativet om innovative lægemidler 2 for regnskabsåret 2016 med fællesforetagendets svar(1),

–  der henviser til Revisionsrettens erklæring(2) for regnskabsåret 2016 om regnskabernes rigtighed og de underliggende transaktioners lovlighed og formelle rigtighed, jf. artikel 287 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til Rådets henstilling af 20. februar 2018 om decharge til fællesforetagendet for gennemførelsen af budgettet for regnskabsåret 2016 (05943/2018 – C8-0093/2018),

–  der henviser til artikel 319 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 af 25. oktober 2012 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget og om ophævelse af Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002(3), særlig artikel 209,

–  der henviser til Rådets forordning (EU) nr. 557/2014 af 6. maj 2014 om oprettelse af fællesforetagendet for initiativet om innovative lægemidler 2(4), særlig artikel 12,

–  der henviser til Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 110/2014 af 30. september 2013 om en finansforordningsmodel for offentlig-private partnerskabsorganer, jf. artikel 209 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012(5),

–  der henviser til forretningsordenens artikel 94 og bilag IV,

–  der henviser til betænkning fra Budgetkontroludvalget (A8-0075/2018),

1.  meddeler den administrerende direktør for fællesforetagendet for initiativet om innovative lægemidler 2 decharge for gennemførelsen af fællesforetagendets budget for regnskabsåret 2016;

2.  fremsætter sine bemærkninger i nedenstående beslutning;

3.  pålægger sin formand at sende denne afgørelse og beslutningen, der er en integrerende del heraf, til den administrerende direktør for fællesforetagendet for initiativet om innovative lægemidler 2, Rådet, Kommissionen og Revisionsretten og drage omsorg for, at de offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende (L-udgaven).

(1) EUT C 426 af 12.12.2017, s. 49.
(2) EUT C 426 af 12.12.2017, s. 49.
(3) EUT L 298 af 26.10.2012, s. 1.
(4) EUT L 169 af 7.6.2014, s. 54.
(5) EUT L 38 af 7.2.2014, s. 2.


2. Europa-Parlamentets afgørelse af 18. april 2018 om afslutning af regnskaberne for fællesforetagendet for initiativet om innovative lægemidler 2 for regnskabsåret 2016 (2017/2184(DEC))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til det endelige årsregnskab for fællesforetagendet for initiativet om innovative lægemidler 2 for regnskabsåret 2016,

–  der henviser til Revisionsrettens beretning om årsregnskabet for fællesforetagendet for initiativet om innovative lægemidler 2 for regnskabsåret 2016 med fællesforetagendets svar(1),

–  der henviser til Revisionsrettens erklæring(2) for regnskabsåret 2016 om regnskabernes rigtighed og de underliggende transaktioners lovlighed og formelle rigtighed, jf. artikel 287 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til Rådets henstilling af 20. februar 2018 om decharge til fællesforetagendet for gennemførelsen af budgettet for regnskabsåret 2016 (05943/2018 – C8-0093/2018),

–  der henviser til artikel 319 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 af 25. oktober 2012 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget og om ophævelse af Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002(3), særlig artikel 209,

–  der henviser til Rådets forordning (EU) nr. 557/2014 af 6. maj 2014 om oprettelse af fællesforetagendet for initiativet om innovative lægemidler 2(4), særlig artikel 12,

–  der henviser til Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 110/2014 af 30. september 2013 om en finansforordningsmodel for offentlig-private partnerskabsorganer, jf. artikel 209 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012(5),

–  der henviser til forretningsordenens artikel 94 og bilag IV,

–  der henviser til betænkning fra Budgetkontroludvalget (A8-0075/2018),

1.  godkender afslutningen af regnskaberne for fællesforetagendet for initiativet om innovative lægemidler 2 for regnskabsåret 2016;

2.  pålægger sin formand at sende denne afgørelse til den administrerende direktør for fællesforetagendet for initiativet om innovative lægemidler 2, Rådet, Kommissionen og Revisionsretten og drage omsorg for, at den offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende (L-udgaven).

(1) EUT C 426 af 12.12.2017, s. 49.
(2) EUT C 426 af 12.12.2017, s. 49.
(3) EUT L 298 af 26.10.2012, s. 1.
(4) EUT L 169 af 7.6.2014, s. 54.
(5) EUT L 38 af 7.2.2014, s. 2.


3. Europa-Parlamentets beslutning af 18. april 2018 med bemærkningerne, der er en integrerende del af afgørelsen om decharge for gennemførelsen af budgettet for fællesforetagendet for initiativet om innovative lægemidler 2 for regnskabsåret 2016 (2017/2184(DEC))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til sin afgørelse om decharge for gennemførelsen af budgettet for fællesforetagendet for initiativet om innovative lægemidler 2 for regnskabsåret 2016,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 94 og bilag IV,

–  der henviser til betænkning fra Budgetkontroludvalget (A8-0075/2018),

A.  der henviser til, at fællesforetagendet med henblik på gennemførelsen af det fælles teknologiinitiativ om innovative lægemidler ("fællesforetagendet for IMI") blev oprettet i december 2007 for en tiårig periode med henblik på i betydelig grad at forbedre produktiviteten og effektiviteten af lægemiddeludviklingsprocessen med det langsigtede mål, at lægemiddelsektoren producerer mere effektive og sikre innovative lægemidler;

B.  der henviser til, at fællesforetagendet for initiativet om innovative lægemidler 2 ("fællesforetagendet for IMI 2") efter vedtagelsen af Rådets forordning (EU) nr. 557/2014(1) i maj 2014 erstattede fællesforetagendet for IMI i juni 2014 med henblik på at færdiggøre forskningsaktiviteterne i det syvende rammeprogram og forlængede fællesforetagendets varighed for perioden indtil den 31. december 2024;

C.  der henviser til, at Unionen repræsenteret ved Kommissionen og Den Europæiske Sammenslutning af Farmaceutindustriforeninger er fællesforetagendets stiftende medlemmer;

D.  der henviser til, at det maksimale bidrag for den tiårige periode fra Unionen til fællesforetagendet for IMI er 1 000 000 000 EUR, som skal afholdes over bevillingen til det syvende rammeprogram, og de stiftende medlemmer skal dække de løbende omkostninger ligeligt, hver med et beløb, som ikke overstiger 4 % af EU's samlede bidrag;

E.  der henviser til, at det maksimale bidrag for den tiårige periode fra Unionen til fællesforetagendet for IMI 2 er 1 638 000 000 EUR, som skal afholdes over budgettet for Horisont 2020, og til, at de øvrige medlemmer ud over Kommissionen skal bidrage med 50 % af de løbende omkostninger og bør bidrage til driftsomkostningerne med bidrag i kontanter eller naturalier, eller begge dele, svarende til Unionens finansielle bidrag;

Budgetmæssig og økonomisk forvaltning

1.  noterer sig, at det er Revisionsrettens opfattelse, at fællesforetagendet for IMI 2's regnskaber for det regnskabsår, der afsluttedes den 31. december 2016, i alt væsentligt giver et retvisende billede af fællesforetagendet for IMI 2’s finansielle stilling pr. 31. december 2016 og af resultaterne af dets transaktioner; pengestrømme og bevægelser på nettoaktiver i det afsluttede regnskabsår, i overensstemmelse med dets finansforordning og de regnskabsregler, Kommissionens regnskabsfører har fastlagt, og at disse er baseret på de internationalt anerkendte regnskabsstandarder, der anvendes i den offentlige sektor;

2.  bemærker Revisionsrettens erklæring uden forbehold om lovligheden og den formelle rigtighed af de transaktioner, der ligger til grund for fællesforetagendet for IMI 2's årsregnskab for 2016, som i alt væsentligt er lovligt og formelt rigtigt;

3.  noterer sig, at der på det endelige disponible budget for 2016 for gennemførelsen af det syvende rammeprogram og Horisont 2020 var opført 307 053 000 EUR i forpligtelsesbevillinger og 263 423 000 EUR i betalingsbevillinger; bemærker, at udnyttelsesgraden for forpligtelsesbevillinger var på 94,1 % (en stigning på 3,06 % i forhold til 2015);

4.  beklager at konstatere, at betalingsbevillingerne for tredje år i træk lå på under 75 %: i 2016 lå de på 69,6 %; bemærker imidlertid, at antallet af betalinger steg med 63 % (fra 46 til 75) og det betalte beløb med 30 % (fra 134 514 000 EUR til 175 182 730 EUR) i forhold til 2015, hvilket er det hidtil højeste antal for fællesforetagendet for IMI 2; opfordrer fællesforetagendet for IMI 2 til at forelægge ajourførte oplysninger for dechargemyndigheden og til at foretage forbedringer for så vidt angår betalingsbevillingerne under næste års procedure;

5.  bemærker, at fællesforetagendet for IMI 2 ud af de 1 000 000 000 EUR, som fællesforetagendet for IMI blev tildelt i midler under det syvende rammeprogram, ved udgangen af 2016 havde indgået forpligtelser for 966 000 000 EUR og afholdt betalinger for 648 000 000 EUR; bemærker, at det høje niveau af udestående betalinger på 318 000 000 EUR (32 %) især skyldtes den forsinkede start på aktiviteter under det syvende rammeprogram i fællesforetagendet for IMI's første år;

6.  bemærker, at fællesforetagendet for IMI 2 ud af de 1 000 000 000 EUR, som industriens medlemmer skulle bidrage med til fællesforetagendet for IMI's aktiviteter, ved udgangen af 2016 havde valideret bidrag i naturalier og kontantbidrag på 403 000 000 EUR; påpeger, at yderligere 103 000 000 EUR i bidrag i naturalier uden validering var blevet indberettet af medlemmerne til fællesforetagendet for IMI 2; fremhæver, at det samlede bidrag i naturalier og kontantbidrag fra industriens medlemmer som en konsekvens heraf beløb sig til i alt 506 000 000 EUR ved udgangen af 2016 sammenholdt med EU's kontantbidrag til fællesforetagendet for IMI's aktiviteter under det syvende rammeprogram, som beløb sig til 728 000 000 EUR;

7.  noterer sig med bekymring, at fællesforetagendet for IMI 2 ud af de 1 638 000 000 EUR i Horisont 2020-midler, som blev tildelt fællesforetagendet for IMI, ved udgangen af 2016 havde indgået forpligtelser for 515 000 000 EUR (31 %) og afholdt betalinger for 111 000 000 EUR (7 % af de tildelte midler) til gennemførelsen af den første bølge af projekter; anerkender, at det lave betalingsniveau navnlig skyldes den tid, det tager projektkonsortier at indgå tilskudsaftaler under Horisont 2020 med partnere fra industrien, hvilket forsinker fællesforetagendet for IMI's planlagte forfinansiering for det pågældende år; bemærker endvidere, at projekter under Ebola-programmet og programmet om antimikrobiel resistens har krævet færre midler end forudset i de oprindelige projektbudgetter, hovedsageligt som følge af nedgangen i epidemien, hvilket også blev anført i de foregående beretninger fra Revisionsretten og af fællesforetagendet for IMI 2;

8.  bemærker, at af de 1 638 000 000 EUR i naturalier og kontantbidrag, som medlemmerne fra industrien og associerede partnere skulle bidrage med til fællesforetagendet for IMI 2's aktiviteter, var 47 200 000 EUR blevet valideret af den administrerende direktør, og et yderligere beløb på 36 600 000 EUR var blevet indberettet ved udgangen af 2016; bemærker endvidere, at det samlede bidrag fra industriens medlemmer til fællesforetagendet for IMI 2's Horisont 2020-aktiviteter ved udgangen af 2016 beløb sig til 83 000 000 EUR sammenholdt med EU's kontantbidrag på 135 000 000 EUR; bemærker, at forskellen skyldes forskud til støttemodtagerne til at kickstarte projektaktiviteter; fremhæver, at der på dette stadie i programgennemførelsen er indgået forpligtelser for 275 800 000 EUR i EU-midler og tildelt 249 100 00 EUR i naturalier fra industrien til 25 Horisont 2020-projekter;

Strategi for bekæmpelse af svig

9.  bemærker, at fællesforetagendet for IMI 2 har en strategi for bekæmpelse af svig, som er i overensstemmelse med den fælles strategi for bekæmpelse af svig fra Generaldirektoratet for Forskning og Innovation; beklager at erfare, at i der i 2016 blev indberettet ét tilfælde af mistanke til OLAF, som besluttede at afvise sagen på grundlag af den fremlagte dokumentation; noterer sig, at fællesforetagendet for IMI 2 sideløbende hermed gennemførte en uafhængig finansiel revision, som afsluttedes med en mindre justering og uden nævneværdige resultater; bemærker med tilfredshed effektiviteten af de forebyggende og korrigerende tiltag til bekæmpelse af svig, der iværksættes i overensstemmelse med strategien for bekæmpelse af svig; erkender, at der er behov for yderligere årvågenhed på dette område;

Intern revision

10.  bemærker, at Den Interne Revisionstjeneste (IAS) den 21. januar 2016 offentliggjorde den endelige revisionsrapport om kontrol af bidrag i naturalier til fællesforetagendet for IMI 2; fremhæver, at IAS anbefalede, at fællesforetagendet for IMI 2 tilvejebringer mere præcise instrukser om den attesteringsmetode, som skal anvendes af eksterne revisorer, styrker revisions- og godkendelsesproceduren i forbindelse med attestering, udvikler en strategi, procedurer og retningslinjer med klare ledelsesmæssige ansvarsområder og tidsfrister for kontrollen af bidrag i naturalier, øger værdien af de operationelle og finansielle forudgående og efterfølgende kontroller samt kontrollerer kvaliteten af regnskabsoplysningerne;

11.  glæder sig over, at fællesforetagendet for IMI 2 udarbejdede en handlingsplan, som IAS godkendte den 26. februar 2016, og at alle fire anbefalinger blev implementeret inden for de aftalte tidsfrister i løbet af 2016, hvilket mindskede restrisikoen og gav rimelig sikkerhed;

Interne kontrolsystemer

12.  anerkender, at fællesforetagendet for IMI 2 har indført effektive procedurer for forudgående kontrol på basis af finansielle og operationelle skrivebordsgennemgange og udfører efterfølgende revision af omkostningsanmeldelser vedrørende tilskud under det syvende rammeprogram; bemærker, at restfejlforekomsten for de efterfølgende revisioner ifølge fællesforetagendet for IMI 2 var på 1,67 % ved udgangen af 2016;

13.  beklager, at fællesforetagendet for IMI 2 ved udgangen af 2016 – det tredje år for gennemførelsen af Horisont 2020 – kun delvis havde afsluttet integreringen af sine kontrolsystemer med Kommissionens fælles værktøjer til forvaltning og overvågning af tilskud under Horisont 2020; bemærker, at en hurtig gennemførelse af integrationsprocessen skal prioriteres; anerkender imidlertid de betydelige fremskridt, der er gjort i tæt samarbejde med Kommissionens tjenestegrene, som skulle gøre det muligt at gennemføre al rapportering og overvågning samt alle betalinger vedrørende projekter under fællesforetagendet for IMI 2 via de fælles Horisont 2020-værktøjer fra begyndelsen af 2018;

14.  beklager at bemærke, at fællesforetagendet for IMI 2 oplevede nogle forsinkelser i betalingerne til modtagerne (universiteter, forskningsorganisationer og små og mellemstore virksomheder); bemærker, at det fastsatte mål på 90 dage for afholdelse af mellemliggende betalinger var overskredet med 5 dage i 2016; anerkender de korrigerende foranstaltninger, som fællesforetagendet for IMI 2 har truffet for at forbedre situationen, navnlig ved at styrke samarbejdet med projektkonsortier, ved at tage de interne procedurer op til revision og ved at ansætte mere personale til den finansielle enhed; anerkender i denne forbindelse, at den gennemsnitlige betalingstid for afholdelse af endelige betalinger i relation til de omkostninger, støttemodtagerne har anmeldt, var 62 dage;

Kommunikation

15.  erkender nødvendigheden af, at fællesforetagendet for IMI 2 gennem EU-institutionerne oplyser EU-borgerne om den vigtige forskning og det samarbejde, som det gennemfører, understreger betydningen af at fremhæve de reelle forbedringer, der er opnået som følge af dette arbejde, og bemærker, at de resultater, der opnås som følge af sådanne udgifter, udgør en vigtig del af dets mandat, samt at fællesforetagendet for IMI 2 arbejder tæt sammen med andre fællesforetagender for at fremme offentlighedens bevidsthed om fordelene ved dets arbejde;

o
o   o

16.  opfordrer Kommissionen til at sikre, at fællesforetagendet for IMI 2 inddrages direkte i processen med midtvejsrevisionen af Horisont 2020 med henblik på yderligere forenklinger og harmonisering af fællesforetagender.

(1) Rådets forordning (EU) nr. 557/2014 af 6. maj 2014 om oprettelse af fællesforetagendet for initiativet om innovative lægemidler 2 (EUT L 169 af 7.6.2014, s. 54).

Seneste opdatering: 4. december 2018Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik