Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2017/2184(DEC)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0075/2018

Texte depuse :

A8-0075/2018

Dezbateri :

PV 18/04/2018 - 10
CRE 18/04/2018 - 10

Voturi :

PV 18/04/2018 - 12.65

Texte adoptate :

P8_TA(2018)0170

Texte adoptate
PDF 345kWORD 54k
Miercuri, 18 aprilie 2018 - Strasbourg Ediţie definitivă
Descărcarea de gestiune 2016: Întreprinderea comună referitoare la inițiativa privind medicamentele inovatoare 2 (IMI 2)
P8_TA(2018)0170A8-0075/2018
Decizie
 Decizie
 Rezoluţie

1. Decizia Parlamentului European din 18 aprilie 2018 privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului întreprinderii comune referitoare la inițiativa privind medicamentele inovatoare 2 aferent exercițiului financiar 2016 (2017/2184(DEC))

Parlamentul European,

–  având în vedere conturile anuale finale ale întreprinderii comune referitoare la inițiativa privind medicamentele inovatoare 2 pentru exercițiul financiar 2016,

–  având în vedere Raportul Curții de Conturi privind conturile anuale ale întreprinderii comune referitoare la inițiativa privind medicamentele inovatoare 2 pentru exercițiul financiar 2016, însoțit de răspunsul întreprinderii comune(1),

–  având în vedere declarația de asigurare(2) privind fiabilitatea conturilor și legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente întocmită de Curtea de Conturi pentru exercițiul 2016 în temeiul articolului 287 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere Recomandarea Consiliului din 20 februarie 2018 privind descărcarea de gestiune a întreprinderii comune în ceea ce privește execuția bugetară pentru exercițiul financiar 2016 (05943/2018 – C8-0093/2018),

–  având în vedere articolul 319 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii și de abrogare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului(3), în special articolul 209,

–  având în vedere Regulamentul (UE) nr. 557/2014 al Consiliului din 6 mai 2014 privind înființarea întreprinderii comune referitoare la inițiativa privind medicamentele inovatoare 2(4), în special articolul 12,

–  având în vedere Regulamentul delegat (UE) nr. 110/2014 al Comisiei din 30 septembrie 2013 privind regulamentul financiar-tip pentru organismele de parteneriat public-privat menționate la articolul 209 din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului(5),

–  având în vedere articolul 94 și anexa IV la Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru control bugetar (A8-0075/2018),

1.  acordă directorului executiv al întreprinderii comune referitoare la inițiativa privind medicamentele inovatoare 2 descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului întreprinderii comune aferent exercițiului financiar 2016;

2.  își prezintă observațiile în cadrul rezoluției de mai jos;

3.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta decizie împreună cu rezoluția Parlamentului, ca parte integrantă a acesteia, directorului executiv al întreprinderii comune referitoare la inițiativa privind medicamentele inovatoare 2, Consiliului, Comisiei și Curții de Conturi și de a asigura publicarea acestora în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (seria L).

(1) JO C 426, 12.12.2017, p. 49.
(2) JO C 426, 12.12.2017, p. 49.
(3) JO L 298, 26.10.2012, p. 1.
(4) JO L 169, 7.6.2014, p. 54.
(5) JO L 38, 7.2.2014, p. 2.


2. Decizia Parlamentului European din 18 aprilie 2018 privind închiderea conturilor întreprinderii comune referitoare la inițiativa privind medicamentele inovatoare 2 pentru exercițiul financiar 2016 (2017/2184(DEC))

Parlamentul European,

–  având în vedere conturile anuale finale ale întreprinderii comune referitoare la inițiativa privind medicamentele inovatoare 2 pentru exercițiul financiar 2016,

–  având în vedere Raportul Curții de Conturi privind conturile anuale ale întreprinderii comune referitoare la inițiativa privind medicamentele inovatoare 2 pentru exercițiul financiar 2016, însoțit de răspunsul întreprinderii comune(1),

–  având în vedere declarația de asigurare(2) privind fiabilitatea conturilor și legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente întocmită de Curtea de Conturi pentru exercițiul 2016 în temeiul articolului 287 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere Recomandarea Consiliului din 20 februarie 2018 privind descărcarea de gestiune a întreprinderii comune în ceea ce privește execuția bugetară pentru exercițiul financiar 2016 (05943/2018 – C8-0093/2018),

–  având în vedere articolul 319 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii și de abrogare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului(3), în special articolul 209,

–  având în vedere Regulamentul (UE) nr. 557/2014 al Consiliului din 6 mai 2014 privind înființarea întreprinderii comune referitoare la inițiativa privind medicamentele inovatoare 2(4), în special articolul 12,

–  având în vedere Regulamentul delegat (UE) nr. 110/2014 al Comisiei din 30 septembrie 2013 privind regulamentul financiar-tip pentru organismele de parteneriat public-privat menționate la articolul 209 din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului(5),

–  având în vedere articolul 94 și anexa IV la Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru control bugetar (A8-0075/2018),

1.  aprobă închiderea conturilor întreprinderii comune referitoare la inițiativa privind medicamentele inovatoare 2 pentru exercițiul financiar 2016;

2.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta decizie directorului executiv al întreprinderii comune referitoare la inițiativa privind medicamentele inovatoare 2, Consiliului, Comisiei și Curții de Conturi și de a asigura publicarea acesteia în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (seria L).

(1) JO C 426, 12.12.2017, p. 49.
(2) JO C 426, 12.12.2017, p. 49.
(3) JO L 298, 26.10.2012, p. 1.
(4) JO L 169, 7.6.2014, p. 54.
(5) JO L 38, 7.2.2014, p. 2.


3. Rezoluția Parlamentului European din 18 aprilie 2018 conținând observațiile care fac parte integrantă din decizia privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului întreprinderii comune referitoare la inițiativa privind medicamentele inovatoare 2 aferent exercițiului financiar 2016 (2017/2184(DEC))

Parlamentul European,

–  având în vedere Decizia sa privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului întreprinderii comune referitoare la inițiativa privind medicamentele inovatoare 2 aferent exercițiului financiar 2016,

–  având în vedere articolul 94 și anexa IV la Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru control bugetar (A8-0075/2018),

A.  întrucât întreprinderea comună pentru punerea în aplicare a inițiativei tehnologice comune privind medicamentele inovatoare (denumită în continuare „întreprinderea comună IMI”) a fost înființată în decembrie 2007 pentru o perioadă de 10 ani pentru a îmbunătăți în mod semnificativ eficiența și eficacitatea procesului de dezvoltare a produselor medicamentoase, astfel încât, pe termen lung, sectorul farmaceutic să producă medicamente inovatoare mai eficace și mai sigure;

B.  întrucât, în urma adoptării, în mai 2014, a Regulamentului (UE) nr. 557/2014 al Consiliului(1), întreprinderea comună referitoare la inițiativa privind medicamentele inovatoare 2 (denumită în continuare „întreprinderea comună IMI 2”) a înlocuit întreprinderea comună IMI în iunie 2014, cu scopul de a finaliza activitățile de cercetare ale celui de Al șaptelea program-cadru și a prelungit durata de existență a întreprinderii comune până la data de 31 decembrie 2024;

C.  întrucât membrii fondatori ai întreprinderii comune sunt Uniunea, care este reprezentată de Comisie, și Federația Europeană a Industriei și a Asociațiilor Farmaceutice (European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations);

D.  întrucât contribuția maximă a Uniunii la întreprinderea comună IMI pentru perioada de 10 ani este de 1 000 000 000 EUR, sumă care provine din bugetul celui de Al șaptelea program-cadru, iar membrii fondatori trebuie să contribuie în mod egal la costurile de funcționare, fiecare cu o sumă care să nu depășească 4 % din contribuția totală a Uniunii;

E.  întrucât contribuția maximă a Uniunii la întreprinderea comună IMI 2 pentru perioada de 10 ani este de 1 638 000 000 EUR, sumă care provine din bugetul programului Orizont 2020, iar membrii, cu excepția Comisiei, trebuie să contribuie cu 50 % din costurile de funcționare și să contribuie la costurile operaționale prin contribuții în numerar sau în natură sau ambele, egale cu contribuția financiară a Uniunii,

Gestiunea bugetară și financiară

1.  observă că, în conformitate cu avizul Curții de Conturi („Curtea”), conturile anuale ale IMI 2 aferente exercițiului încheiat la 31 decembrie 2016 prezintă în mod fidel, sub toate aspectele semnificative, situația financiară a întreprinderii comune IMI 2 la 31 decembrie 2016, precum și rezultatele operațiunilor sale, fluxurile sale de numerar și modificările în structura activelor nete pentru exercițiul încheiat la această dată, în conformitate cu dispozițiile regulamentului său financiar și cu normele contabile adoptate de contabilul Comisiei, și se bazează pe standarde de contabilitate acceptate la nivel internațional pentru sectorul public;

2.  ia act de opinia favorabilă a Curții cu privire la legalitatea și regularitatea sub toate aspectele semnificative a operațiunilor subiacente conturilor anuale ale întreprinderii comune IMI 2 pentru exercițiul 2016;

3.  ia act de faptul că bugetul final pentru exercițiul financiar 2016 disponibil pentru execuția celui de-al șaptelea program-cadru și a programului Orizont 2020 a cuprins credite de angajament în valoare de 307 053 000 EUR și credite de plată în valoare de 263 423 000 EUR; observă că rata de utilizare a creditelor de angajament a fost de 94,1 % (o creștere de 3,06 % față de 2015);

4.  regretă că, pentru al treilea an consecutiv, creditele de plată au fost de sub 75 %: în 2016, acestea au fost de 69,6%; constată, cu toate acestea, că numărul de plăți a crescut cu 63 % (de la 46 la 75), iar suma plătită cu 30 % (de la 134 514 000 EUR la 175 182 730 EUR) în comparație cu 2015 și reprezintă cel mai ridicat număr pentru întreprinderea comună IMI 2 până în prezent; invită întreprinderea comună IMI 2 să prezinte informații actualizate autorității care acordă descărcarea de gestiune și să îmbunătățească creditele de plată pentru procedura de anul viitor;

5.  constată că, din totalul de 1 000 000 000 EUR reprezentând fonduri aferente celui de-al șaptelea program-cadru alocate întreprinderii comune IMI 2 aceasta realizase, până la sfârșitul exercițiului 2016, angajamente în valoare de 966 000 000 EUR și plăți în cuantum de 648 000 000 EUR; observă că nivelul ridicat al plăților restante de 318 000 000 EUR (32 %), s-a datorat, în principal, demarării cu întârziere a activităților aferente celui de-al șaptelea program-cadru în primii ani de existență a întreprinderii comune IMI;

6.  constată că, din totalul de 1 000 000 000 EUR corespunzând contribuțiilor care trebuiau puse la dispoziție de membrii sectorului pentru activitățile întreprinderii comune IMI, întreprinderea comună IMI 2 validase, până la sfârșitul exercițiului 2016, contribuții în natură și în numerar în valoare de 403 000 000 EUR. subliniază faptul că membrii întreprinderii comune IMI 2 mai raportaseră și o altă sumă de 103 000 000 EUR din contribuții în natură fără validare; subliniază că, în consecință, la sfârșitul anului 2016, contribuțiile în natură și în numerar din partea membrilor sectorului se ridicau în total la 506 000 000 EUR; cu titlu de comparație, contribuția în numerar din partea UE la activitățile celui de-al șaptelea program-cadru aferente întreprinderii comune IMI 2 se ridica la 728 000 000 EUR.

7.  constată cu îngrijorare că, din cele 1 638 000 000 EUR reprezentând fonduri aferente programului Orizont 2020 care au fost alocate întreprinderii comune, întreprinderea comună IMI 2 realizase, până la sfârșitul exercițiului 2016, angajamente în valoare de 515 000 000 EUR (31 %) și plăți în valoare de 111 000 000 EUR (7 % din fondurile alocate) pentru implementarea primului său lot de proiecte; admite faptul că nivelul scăzut al plăților este cauzat în principal de perioada necesară consorțiilor de proiecte pentru a încheia acorduri de grant în cadrul programului Orizont 2020 cu partenerii din sector, lucru care întârzie prefinanțarea planificată a întreprinderii comune IMI pentru anul respectiv; mai mult, constată că proiectele în domeniul programelor Ebola și Rezistența antimicrobiană au necesitat mai puține fonduri decât cele prevăzute în proiectele de buget inițiale, fapt datorat, în principal, declinului epidemiei și menționate în rapoarte anterioare de către Curte și de întreprinderea comună IMI 2;

8.  constată că, din suma de 1 638 000 000 EUR reprezentând contribuții în natură și în numerar ce urmează a fi efectuate de către membri ai sectorului și parteneri asociați la activitățile întreprinderii comune IMI 2, 47 200 000 EUR au fost validate de către directorul executiv, iar o sumă suplimentară de 36 600 000 EUR a fost raportată până la sfârșitul anului 2016; mai remarcă, de asemenea, că în consecință, la sfârșitul lui 2016, contribuțiile totale din partea membrilor din sector la activitățile întreprinderii comune IMI 2 aferente programului Orizont 2020 se ridicau la 83 800 000 EUR, față de contribuția în numerar din partea Uniunii de 135 000 000 EUR; ia act de faptul că diferența a fost cauzată de plățile în avans efectuate către beneficiari pentru a demara proiecte de activități; evidențiază faptul că în acest stadiu de implementare a programului sunt alocate angajamente în valoare de 275 800 000 EUR din fondurile Uniunii și de 249 100 000 EUR din contribuțiile în natură ale sectorului pentru 25 de proiecte din cadrul programului Orizont 2020;

Strategia antifraudă

9.  ia act de faptul că întreprinderea comună IMI 2 are o strategie de combatere a fraudei aliniată cu strategia comună antifraudă a Direcției Generale Cercetare și Inovare; regretă să descopere că, în 2016, un caz de suspiciune a fost comunicat OLAF, care a decis să respingă cazul pe baza documentației furnizate; ia act de faptul că întreprinderea comună IMI 2 a efectuat în paralel un audit financiar independent care s-a încheiat cu o modificare minoră și fără constatări semnificative; ia act cu satisfacție de eficacitatea măsurilor preventive și corective antifraudă luate în conformitate cu strategia antifraudă; recunoaște necesitatea de a fi în continuare vigilenți în această privință;

Auditul intern

10.  ia act de faptul că Serviciul de Audit Intern (IAS) a emis raportul final de audit privind „Controalele asupra contribuțiilor în natură pentru întreprinderea comună IMI 2” la 21 ianuarie 2016; subliniază faptul că IAS a recomandat ca întreprinderea comună IMI 2 să ofere instrucțiuni mai precise cu privire la metodologia de certificare care urmează să fie aplicată de auditorii externi și să imprime mai multă rigoare procesului de revizuire și aprobare a certificatelor, să elaboreze o strategie, proceduri și orientări cu responsabilități manageriale și termene clare de realizare a controalelor contribuțiilor în natură, să mărească valoarea controalelor operaționale și financiare ex ante și ex post și să verifice calitatea datelor contabile;

11.  apreciază faptul că întreprinderea comună IMI 2 a pregătit un plan de acțiune aprobat de IAS la 26 februarie 2016 și că toate cele patru recomandări au fost puse în aplicare în termenele convenite în cursul anului 2016, atenuând astfel riscul rezidual până la un grad de siguranță rezonabilă;

Sistemele de control intern

12.  atestă faptul că întreprinderea comună IMI 2 a introdus proceduri de control ex ante eficace bazate pe examinări documentare ale aspectelor financiare și operaționale și desfășoară audituri ex post cu privire la declarațiile de cheltuieli pentru granturile acordate în cadrul celui de al șaptelea program cadru; constată că rata reziduală pentru auditurile ex post prezentată de întreprinderea comună IMI 2 la sfârșitul anului 2016 a fost de 1,67 %.

13.  regretă să constate că, până la sfârșitul anului 2016 – al treilea an de implementare a programului Orizont 2020, – întreprinderea comună IMI 2 finalizase doar o parte a procesului de integrare a sistemelor sale de control cu instrumentele comune ale Comisiei de gestionare și monitorizare a granturilor din cadrul programului Orizont 2020; consideră că ar trebui acordată prioritate finalizării rapide a procesului de integrare; ia act, cu toate acestea, de progresele semnificative realizate în strânsă cooperare cu serviciile Comisiei, care ar trebui să facă posibil ca toate informările, monitorizările și plățile legate de proiect ale întreprinderii comune IMI 2 să fie efectuate prin intermediul instrumentelor comune din cadrul programului Orizont 2020 de la începutul anului 2018;

14.  regretă să constate faptul că întreprinderea comună IMI 2 s-a confruntat cu unele întârzieri în ceea ce privește plățile către beneficiari (universități, institute de cercetare și întreprinderi mici și mijlocii); observă faptul că obiectivul de a respecta un termen de 90 de zile pentru efectuarea plăților intermediare a fost depășit cu 5 de zile în 2016; ia act de măsurile corective luate de întreprinderea comună IMI 2 pentru îmbunătățirea situației, în special prin intensificarea cooperării cu consorțiile de proiecte, prin reexaminarea procedurilor interne și prin angajarea de personal suplimentar în unitatea financiară; recunoaște, în această privință, că durata medie de plată pentru plata finală a cheltuielilor declarate de către beneficiari a fost de 62 de zile;

Comunicare

15.  recunoaște necesitatea ca întreprinderea comună IMI 2 să comunice cu cetățenii Uniunii prin intermediul instituțiilor Uniunii cu privire la activitățile importante de cercetare și colaborare pe care le desfășoară; subliniază că este important să se pună în lumină îmbunătățirile reale ca urmare a acestor activități; ia act de faptul că rezultatele acestor cheltuieli reprezintă o parte importantă a mandatului întreprinderii comune IMI 2 și că aceasta colaborează cu alte întreprinderi comune pentru a promova sensibilizarea publicului cu privire la beneficiile aduse de activitățile lor;

o
o   o

16.  invită Comisia să asigure implicarea directă a întreprinderii comune IMI 2 în procesul de evaluare la jumătatea perioadei a programului Orizont 2020 în legătură cu simplificarea și armonizarea suplimentară a întreprinderilor comune.

(1) Regulamentul (UE) nr. 557/2014 al Consiliului din 6 mai 2014 privind înființarea întreprinderii comune referitoare la inițiativa privind medicamentele inovatoare 2 (JO L 169, 7.6.2014, p. 54).

Ultima actualizare: 4 decembrie 2018Aviz juridic - Politica de confidențialitate