Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2017/2186(DEC)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0076/2018

Indgivne tekster :

A8-0076/2018

Forhandlinger :

PV 18/04/2018 - 10
CRE 18/04/2018 - 10

Afstemninger :

PV 18/04/2018 - 12.68
CRE 18/04/2018 - 12.68

Vedtagne tekster :

P8_TA(2018)0173

Vedtagne tekster
PDF 184kWORD 54k
Onsdag den 18. april 2018 - Strasbourg
Decharge 2016: Fællesforetagendet Shift2Rail
P8_TA(2018)0173A8-0076/2018
Afgørelse
 Afgørelse
 Beslutning

1. Europa-Parlamentets afgørelse af 18. april 2018 om decharge for gennemførelsen af budgettet for fællesforetagendet Shift2Rail for regnskabsåret 2016 (2017/2186(DEC))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til det endelige årsregnskab for fællesforetagendet Shift2Rail for regnskabsåret 2016,

–  der henviser til Revisionsrettens beretning om årsregnskabet for fællesforetagendet Shift2Rail for regnskabsåret 2016 med fællesforetagendets svar(1),

–  der henviser til Revisionsrettens erklæring(2) for regnskabsåret 2016 om regnskabernes rigtighed og de underliggende transaktioners lovlighed og formelle rigtighed, jf. artikel 287 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til Rådets henstilling af 20. februar 2018 om decharge til fællesforetagendet for gennemførelsen af budgettet for regnskabsåret 2016 (05943/2018 – C8-0095/2018),

–  der henviser til artikel 319 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 af 25. oktober 2012 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget og om ophævelse af Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002(3), særlig artikel 209,

–  der henviser til Rådets forordning (EU) nr. 642/2014 af 16. juni 2014 om oprettelse af fællesforetagendet Shift2Rail(4), særlig artikel 12,

–  der henviser til Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 110/2014 af 30. september 2013 om en finansforordningsmodel for offentlig-private partnerskabsorganer, jf. artikel 209 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012(5),

–  der henviser til forretningsordenens artikel 94 og bilag IV,

–  der henviser til betænkning fra Budgetkontroludvalget og udtalelse fra Transport- og Turismeudvalget (A8-0076/2018),

1.  meddeler den administrerende direktør for fællesforetagendet Shift2Rail decharge for gennemførelsen af agenturets budget for regnskabsåret 2016;

2.  fremsætter sine bemærkninger i nedenstående beslutning;

3.  pålægger sin formand at sende denne afgørelse og beslutningen, der er en integrerende del heraf, til den administrerende direktør for fællesforetagendet Shift2Rail, Rådet, Kommissionen og Revisionsretten og drage omsorg for, at de offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende (L-udgaven).

(1) EUT C 426 af 12.12.2017, s. 64.
(2) EUT C 426 af 12.12.2017, s. 64.
(3) EUT L 298 af 26.10.2012, s. 1.
(4) EUT L 177 af 17.6.2014, s. 9.
(5) EUT L 38 af 7.2.2014, s. 2.


2. Europa-Parlamentets afgørelse af 18. april 2018 om afslutning af regnskaberne for fællesforetagendet Shift2Rail for regnskabsåret 2016 (2017/2186(DEC))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til det endelige årsregnskab for fællesforetagendet Shift2Rail for regnskabsåret 2016,

–  der henviser til Revisionsrettens beretning om årsregnskabet for fællesforetagendet Shift2Rail for regnskabsåret 2016 med fællesforetagendets svar(1),

–  der henviser til Revisionsrettens erklæring(2) for regnskabsåret 2016 om regnskabernes rigtighed og de underliggende transaktioners lovlighed og formelle rigtighed, jf. artikel 287 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til Rådets henstilling af 20. februar 2018 om decharge til fællesforetagendet for gennemførelsen af budgettet for regnskabsåret 2016 (05943/2018 – C8-0095/2018),

–  der henviser til artikel 319 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 af 25. oktober 2012 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget og om ophævelse af Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002(3), særlig artikel 209,

–  der henviser til Rådets forordning (EU) nr. 642/2014 af 16. juni 2014 om oprettelse af fællesforetagendet Shift2Rail(4), særlig artikel 12,

–  der henviser til Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 110/2014 af 30. september 2013 om en finansforordningsmodel for offentlig-private partnerskabsorganer, jf. artikel 209 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012(5),

–  der henviser til forretningsordenens artikel 94 og bilag IV,

–  der henviser til betænkning fra Budgetkontroludvalget og udtalelse fra Transport- og Turismeudvalget (A8-0076/2018),

1.  godkender afslutningen af regnskaberne for fællesforetagendet Shift2Rail for regnskabsåret 2016;

2.  pålægger sin formand at sende denne afgørelse til den administrerende direktør for fællesforetagendet Shift2Rail, Rådet, Kommissionen og Revisionsretten og drage omsorg for, at den offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende (L-udgaven).

(1) EUT C 426 af 12.12.2017, s. 64.
(2) EUT C 426 af 12.12.2017, s. 64.
(3) EUT L 298 af 26.10.2012, s. 1.
(4) EUT L 177 af 17.6.2014, s. 9.
(5) EUT L 38 af 7.2.2014, s. 2.


3. Europa-Parlamentets beslutning af 18. april 2018 med bemærkningerne, der er en integrerende del af afgørelsen om decharge for gennemførelsen af budgettet for fællesforetagendet Shift2Rail for regnskabsåret 2016 (2017/2186(DEC))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til sin afgørelse om decharge for gennemførelsen af budgettet for fællesforetagendet Shift2Rail for regnskabsåret 2016,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 94 og bilag IV,

–  der henviser til betænkning fra Budgetkontroludvalget og udtalelse fra Transport- og Turismeudvalget (A8-0076/2018),

A.  der henviser til, at fællesforetagendet Shift2Rail blev oprettet i juni 2014 for en periode på ti år ved Rådets forordning (EU) nr. 642/2014(1) ("forordningen om oprettelse af fællesforetagendet");

B.  der henviser til, at de stiftende medlemmer er Unionen, repræsenteret ved Kommissionen, og partnere fra jernbaneindustrien (centrale interessenter, herunder producenter af jernbanemateriel, jernbanevirksomheder, infrastrukturforvaltere og forskningscentre); der henviser til, at andre enheder kan deltage i fællesforetagendet som associerede medlemmer;

C.  der henviser til, at fællesforetagendets mål er: a) at etablere et fælles europæisk jernbaneområde, b) at gøre det europæiske jernbanesystem mere attraktivt og konkurrencedygtigt, c) at sikre et modalt skift fra vejtransport og d) at fastholde den europæiske jernbaneindustris ledende position på det globale marked;

D.  der henviser til, at fællesforetagendet begyndte at arbejde uafhængigt i maj 2016;

Generelt

1.  anerkender på grundlag af Revisionsrettens beretning, at fællesforetagendets regnskaber for det regnskabsår, der afsluttedes den 31. december 2016, i alt væsentligt giver et retvisende billede af fællesforetagendets finansielle stilling pr. 31. december 2016 og af resultaterne af dets transaktioner, pengestrømme og bevægelser på nettoaktiver i det afsluttede regnskabsår i overensstemmelse med dets finansielle regler og de regnskabsregler, Kommissionens regnskabsfører har fastlagt;

2.  anerkender, at det af Revisionsrettens beretning fremgår, at de transaktioner, der ligger til grund for fællesforetagendets årsregnskab for regnskabsåret 2016, i alt væsentligt er lovlige og formelt rigtige.

3.  noterer sig, at Unionens maksimale bidrag til fællesforetagendets aktiviteter udgør 450 000 000 EUR, som skal betales via Horisont 2020; noterer sig, at fællesforetagendets medlemmer fra industrien skal bidrage med ressourcer svarende til mindst 470 000 000 EUR, bestående af bidrag i naturalier og kontantbidrag til dækning af fællesforetagendets operationelle aktiviteter og administrationsomkostninger på mindst 350 000 000 EUR og bidrag i naturalier til fællesforetagendets supplerende aktiviteter på mindst 120 000 000 EUR;

Budgetmæssig og økonomisk forvaltning

4.  bemærker, at der på det endelige disponible budget for 2016 var opført 50 200 000 EUR i forpligtelsesbevillinger og 52 300 000 EUR i betalingsbevillinger; fremhæver, at udnyttelsesgraden for forpligtelses- og betalingsbevillingerne var henholdsvis 94 % og 82 %, hvilket er et lavt niveau, navnlig for betalingsbevillingerne; bemærker endvidere, at de fleste af fællesforetagendets betalinger i 2016 var forfinansieringsbetalinger til Horisont 2020-projekter, der blev udvalgt i forbindelse med indkaldelserne af forslag i 2015 og 2016;

5.  bemærker, at der ud af de 450 000 000 EUR af Horisont 2020-midlerne, der er tildelt Shift2Rail-initiativet, blev øremærket 52 000 000 EUR til Horisont 2020-arbejdsprogrammet for transport for 2014-2015, som blev forvaltet af Kommissionen, hvilket betød, at fællesforetagendet fik tildelt 398 000 000 EUR; noterer sig, at fællesforetagendet ved udgangen af 2016 havde indgået forpligtelser for 92 400 000 EUR og afholdt betalinger for 42 700 000 EUR (10,7 % af de tildelte midler) i forbindelse med gennemførelsen af den første bølge af projekter;

6.  anerkender, at industriens medlemmer ved udgangen af 2016 – fire måneder efter at fællesforetagendet havde lanceret sine første Horisont 2020-projekter – ud af de 350 000 000 EUR, som industriens medlemmer skal bidrage med til fællesforetagendets operationelle aktiviteter og administrative omkostninger, havde indberettet bidrag i naturalier på 4 500 000 EUR til operationelle aktiviteter, hvoraf 3 000 000 EUR var blevet attesteret; bemærker, at bestyrelsen havde valideret kontantbidrag på 3 200 000 EUR til fællesforetagendets administrationsudgifter;

7.  noterer sig, at industriens medlemmer ud af de 120 000 000 EUR, de skal bidrage med til supplerende aktiviteter, ved udgangen af 2016 allerede havde indberettet 55 000 000 EUR (45,8 %), hvoraf 35 200 000 EUR var blevet attesteret;

8.  konstaterer, at de samlede bidrag fra industriens medlemmer således beløb sig til 62 700 000 EUR ved udgangen af 2016, mens Unionens kontantbidrag var på 48 500 000 EUR;

9.  bemærker, at fællesforetagendet i 2016 underskrev 27 tilskudsaftaler i forlængelse af indkaldelser i 2015 og 2016, og at værdien af forsknings- og innovationsaktiviteterne fra disse indkaldelser beløb sig til 167,3 mio. EUR, som skal medfinansieres af fællesforetagendet op til et maksimum på 79,1 mio. EUR;

Forebyggelse og håndtering af interessekonflikter samt gennemsigtighed

10.  bemærker, at fællesforetagendet – selv om Kommissionens strategi til bekæmpelse af svig er obligatorisk for fællesforetagendet – ved udgangen af 2016 endnu ikke havde foretaget en specifik risikovurdering i relation til bekæmpelse af svig og heller ikke havde etableret en handlingsplan for gennemførelsen af dets egen strategi for bekæmpelse af svig, som begge er vigtige og forventede forvaltningssystemer og bedste praksis baseret på den metode, som Kommissionen har fastlagt; bemærker, at fællesforetagendet i 2017 tog de første skridt til at udforme sin egen handlingsplan for bekæmpelse af svig, nemlig et oplysningsmøde om bekæmpelse af svig for fællesforetagendets medarbejdere, som var organiseret af Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig (OLAF), og en risikovurdering i relation til bekæmpelse af svig; noterer sig, at denne plan vil blive efterfulgt af en vurdering af virkningerne, som fastlægger hovedmålene for reduktion af påviselige svagheder (i 4. kvartal af 2017), og en evaluering af strategien for bekæmpelse af svig og handlingsplanen senest i juni 2018;

Personaleudvælgelse og -ansættelse

11.  bemærker, at fællesforetagendet i 2016 ansatte syv medarbejdere i overensstemmelse med dets stillingsfortegnelse: en administrerende direktør, en chef for administration og finanser, en kommunikationsmedarbejder, en IT-assistent og tre programledere;

12.  bemærker, at fællesforetagendets personale ved udgangen af 2016 bestod af 17 medarbejdere som fastsat i stillingsfortegnelsen;

Intern kontrol

13.  bemærker, at fællesforetagendet ifølge Revisionsrettens beretning har lanceret en handlingsplan for implementeringen af dets struktur for intern kontrol, hvori der tages højde for resultaterne af en risikovurdering udarbejdet af Kommissionens Interne Revisionstjeneste (IAS) i december 2016; bemærker endvidere, at der skal iværksættes efterfølgende revisioner af projekternes omkostningsanmeldelser foretaget af uafhængige eksterne revisorer efter valideringen af de første omkostningsanmeldelser i 2017;

14.  anerkender, at IAS udfylder rollen som fællesforetagendets interne revisor og i denne henseende indirekte rapporterer til bestyrelsen og den administrerende direktør; bemærker, at det første kontrolbesøg bestod i oprettelsen af en risikoprofil for fællesforetagendet med det formål at fastlægge en plan med en intern revision hvert tredje år;

Operationelle udbud og tilskud

15.  udtrykker sin bekymring over, at fællesforetagendet i dets procedure for køb af tjenesteydelser fastsatte et maksimalt kontraktbudget, hvilket var uklogt; konstaterer, at der ikke var bevis for, at dette maksimumbeløb var baseret på en omkostningsvurdering og et referencesystem for rimelige markedspriser; er af den opfattelse, at denne fremgangsmåde ikke nødvendigvis sikrer omkostningseffektivitet i forbindelse med fællesforetagendets flerårige tjenesteydelseskontrakter, da erfaringen viser, at de fleste af de modtagne tilbud lå tæt på det maksimale budget; glæder sig over, at fællesforetagendets tilgang er i overensstemmelse med Kommissionens indkøbsvademecum og principperne i fællesforetagendets finansielle regler;

16.  gør opmærksom på, at fællesforetagendet i to ud af otte tilfælde, tildelte kontrakter til projektkonsortier, selv om den kontrol af modtagernes finansielle levedygtighed, som Forvaltningsorganet for Forskning havde foretaget, indikerede, at konsortiernes koordinerende medlemmer fra industrien havde ringe finansiel kapacitet; bemærker, at dette indebærer en unødvendigt høj finansiel risiko for færdiggørelsen af disse projekter, og at den finansielle risiko var særligt høj i ét tilfælde, hvor den koordinerende partner var blevet tildelt mere end 45 % af projektets samlede finansiering; opfordrer fællesforetagendet til inden udgangen af 2018 at give klare begrundelser for, hvorfor det besluttede at løbe denne risiko, og til skriftligt at orientere dechargemyndigheden om udviklingen af begge projekter som led i opfølgningen på decharge; gør opmærksom på det vedvarende og betydelige behov for et ordentligt risikovurderingssystem, som bør følges udførligt;

Andre spørgsmål

17.  opfordrer Kommissionen til at sikre, at fællesforetagendet inddrages direkte i processen med midtvejsrevisionen af Horisont 2020 for så vidt angår yderligere forenklinger og harmonisering af fællesforetagender;

18.  erkender nødvendigheden af, at fællesforetagendet gennem EU-institutionerne kommunikerer med EU-borgerne om dets betydelige forskningsresultater og det samarbejde, som det gennemfører; understreger betydningen af at fremhæve de reelle forbedringer, der er opnået som følge af dets arbejde, hvilket er en vigtig del af dets mandat, samt at fællesforetagendet arbejder tæt sammen med andre fællesforetagender for at fremme offentlighedens bevidsthed om fordelene ved deres arbejde; bemærker i denne forbindelse, at også mange af de private partnere i fællesforetagendet har kapacitet til at kommunikere direkte med EU-borgerne og bør tilskyndes til at deltage i en sådan indsats;

19.  understreger, at forskning og innovation inden for jernbanesektoren er afgørende for udviklingen af en sikker og globalt konkurrencedygtig jernbanesektor og endvidere spiller en vigtig rolle for opnåelsen af en betydelig reduktion af jernbanetransportsystemets livscyklusomkostninger, en betydelig forøgelse af jernbanetransportsystemets kapacitet med hensyn til pålidelighed og punktlighed samt for fjernelsen af de resterende tekniske hindringer for interoperabilitet og mindskelsen af de negative eksterne virkninger i tilknytning til transport; fremhæver endvidere, at fællesforetagendets mål er at opnå et fælles europæisk jernbaneområde og gøre det europæiske jernbanesystem mere attraktivt og konkurrencedygtigt;

20.  minder om, at forskning og innovation ikke er en isoleret proces, der anvender en simpel regel for processtyring; understreger derfor, at det er yderst vigtigt blandt forsknings- og innovationsprojekterne at identificere de projekter, der er i stand til at bringe innovative løsninger på markedet; fremhæver, at ændringer i forordningen om oprettelse af fællesforetagendet og i dets vedtægter vil være meget vigtige for den fremtidige udvikling af fællesforetagendet med henblik på at forbedre dets effektivitet; understreger især, at det er nødvendigt at forudse anvendelsen af princippet om flerårig finansiering og vedtage fleksible tidsplaner for offentliggørelse af projektforslag;

21.  fastholder vigtigheden af samarbejdet mellem fællesforetagendet og Den Europæiske Unions Jernbaneagentur (ERA); glæder sig over inddragelsen af ERA i fællesforetagendets bestyrelsesmøder; anmoder fællesforetagendet om at forelægge mere konkrete oplysninger om de vigtigste resultater af dette samarbejde i sin årlige aktivitetsrapport;

22.  noterer sig, at fællesforetagendet i løbet af de første måneder, siden det blev uafhængigt, har iværksat forberedende arbejde med henblik på at undersøge, hvordan det kan gøre brug af aktiviteter, som er planlagt i andre EU-programmer og -fonde i relation til jernbanesektoren, navnlig Den Europæiske Fond for Strategiske Investeringer, Regionalfonden og Samhørighedsfonden, og at fællesforetagendet agter at videreudvikle denne aktivitet; anmoder fællesforetagendet om at forelægge oplysninger om, hvordan det agter at udvikle synergier mellem disse aktiviteter, og hvilke resultater der forventes;

23.  understreger, at forsknings- og innovationsprojekter bør efterfølges af et højere teknologisk modenhedsniveau i demonstrations- og gennemførelsesfasen; fremhæver, at tilvejebringelsen af den nødvendige supplerende finansiering ved hjælp af de relevante finansielle instrumenter er afgørende for opbygningen af et konkurrencedygtigt jernbanesystem i fremtiden.

(1) EUT L 177 af 17.6.2014, s. 9.

Seneste opdatering: 4. december 2018Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik