Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2017/2186(DEC)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0076/2018

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0076/2018

Keskustelut :

PV 18/04/2018 - 10
CRE 18/04/2018 - 10

Äänestykset :

PV 18/04/2018 - 12.68
CRE 18/04/2018 - 12.68

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2018)0173

Hyväksytyt tekstit
PDF 176kWORD 44k
Keskiviikko 18. huhtikuuta 2018 - Strasbourg
Vastuuvapaus 2016: Shift2Rail‑yhteisyritys
P8_TA(2018)0173A8-0076/2018
Päätös
 Päätös
 Päätöslauselma

1. Euroopan parlamentin päätös 18. huhtikuuta 2018 vastuuvapauden myöntämisestä Shift2Rail‑yhteisyrityksen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2016 (2017/2186(DEC))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon Shift2Rail-yhteisyrityksen lopullisen tilinpäätöksen varainhoitovuodelta 2016,

–  ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen kertomuksen Shift2Rail-yhteisyrityksen tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2016 sekä yhteisyrityksen vastauksen(1),

–  ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 287 artiklan mukaisesti antaman varainhoitovuotta 2016 koskevan lausuman(2) tilien luotettavuudesta sekä tilien perustana olevien toimien laillisuudesta ja asianmukaisuudesta (sääntöjenmukaisuudesta),

–  ottaa huomioon neuvoston 20. helmikuuta 2018 antaman suosituksen varainhoitovuoden 2016 talousarvion toteuttamista koskevan vastuuvapauden myöntämisestä yhteisyritykselle (05943/2018 – C8‑0095/2018),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 319 artiklan,

–  ottaa huomioon unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 kumoamisesta 25. lokakuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012(3) ja erityisesti sen 209 artiklan,

–  ottaa huomioon Shift2Rail-yhteisyrityksen perustamisesta 16. kesäkuuta 2014 annetun neuvoston asetuksen (EU) N:o 642/2014(4) ja erityisesti sen 12 artiklan,

–  ottaa huomioon Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 209 artiklassa tarkoitettujen julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuuteen perustuvien elinten varainhoidon malliasetuksesta 30. syyskuuta 2013 annetun komission delegoidun asetuksen (EU) N:o 110/2014(5),

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 94 artiklan ja liitteen IV,

–  ottaa huomioon talousarvion valvontavaliokunnan mietinnön sekä liikenne- ja matkailuvaliokunnan lausunnon (A8-0076/2018),

1.  myöntää Shift2Rail-yhteisyrityksen toimitusjohtajalle vastuuvapauden yhteisyrityksen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2016;

2.  esittää huomautuksensa oheisessa päätöslauselmassa;

3.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöksen ja siihen erottamattomasti kuuluvan päätöslauselman Shift2Rail-yhteisyrityksen toimitusjohtajalle, neuvostolle, komissiolle ja tilintarkastustuomioistuimelle sekä huolehtimaan niiden julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä (L-sarja).

(1)EUVL C 426, 12.12.2017, s. 64.
(2)EUVL C 426, 12.12.2017, s. 64.
(3)EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1.
(4)EUVL L 177, 17.6.2014, s. 9.
(5)EUVL L 38, 7.2.2014, s. 2.


2. Euroopan parlamentin päätös 18. huhtikuuta 2018 Shift2Rail-yhteisyrityksen varainhoitovuoden 2016 tilien päättämisestä (2017/2186(DEC))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon Shift2Rail-yhteisyrityksen lopullisen tilinpäätöksen varainhoitovuodelta 2016,

–  ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen kertomuksen Shift2Rail-yhteisyrityksen tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2016 sekä yhteisyrityksen vastauksen(1),

–  ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 287 artiklan mukaisesti antaman varainhoitovuotta 2016 koskevan lausuman(2) tilien luotettavuudesta sekä tilien perustana olevien toimien laillisuudesta ja asianmukaisuudesta (sääntöjenmukaisuudesta),

–  ottaa huomioon neuvoston 20. helmikuuta 2018 antaman suosituksen varainhoitovuoden 2016 talousarvion toteuttamista koskevan vastuuvapauden myöntämisestä yhteisyritykselle (05943/2018 – C8‑0095/2018),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 319 artiklan,

–  ottaa huomioon unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 kumoamisesta 25. lokakuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012(3) ja erityisesti sen 209 artiklan,

–  ottaa huomioon Shift2Rail-yhteisyrityksen perustamisesta 16. kesäkuuta 2014 annetun neuvoston asetuksen (EU) N:o 642/2014(4) ja erityisesti sen 12 artiklan,

–  ottaa huomioon Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 209 artiklassa tarkoitettujen julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuuteen perustuvien elinten varainhoidon malliasetuksesta 30. syyskuuta 2013 annetun komission delegoidun asetuksen (EU) N:o 110/2014(5),

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 94 artiklan ja liitteen IV,

–  ottaa huomioon talousarvion valvontavaliokunnan mietinnön sekä liikenne- ja matkailuvaliokunnan lausunnon (A8-0076/2018),

1.  hyväksyy Shift2Rail-yhteisyrityksen varainhoitovuoden 2016 tilien päättämisen;

2.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöksen Shift2Rail-yhteisyrityksen toimitusjohtajalle, neuvostolle, komissiolle ja tilintarkastustuomioistuimelle sekä huolehtimaan sen julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä (L-sarja).

(1)EUVL C 426, 12.12.2017, s. 64.
(2)EUVL C 426, 12.12.2017, s. 64.
(3)EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1.
(4)EUVL L 177, 17.6.2014, s. 9.
(5)EUVL L 38, 7.2.2014, s. 2.


3. Euroopan parlamentin päätöslauselma 18. huhtikuuta 2018, joka sisältää huomautukset, jotka ovat erottamaton osa päätöstä vastuuvapauden myöntämisestä Shift2Rail-yhteisyrityksen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2016 (2017/2186(DEC))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon päätöksensä vastuuvapauden myöntämisestä Shift2Rail-yhteisyrityksen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2016,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 94 artiklan ja liitteen IV,

–  ottaa huomioon talousarvion valvontavaliokunnan mietinnön sekä liikenne- ja matkailuvaliokunnan lausunnon (A8-0076/2018),

A.  ottaa huomioon, että Shift2Rail-yhteisyritys perustettiin kesäkuussa 2014 neuvoston asetuksella (EU) N:o 642/2014(1) (yhteisyrityksen perustamisasetus) kymmenen vuoden ajaksi;

B.  ottaa huomioon, että yhteisyrityksen perustajaosakkaat ovat unioni, jota edustaa komissio, ja rautatieteollisuutta edustavat kumppanit (keskeiset sidosryhmät, joihin kuuluu rautatiekaluston valmistajia, rautatieyhtiöitä, rataverkon haltijoita ja tutkimuskeskuksia); ottaa huomioon, että muut tahot voivat osallistua yhteisyritykseen assosioituneina osakkaina;

C.  ottaa huomioon, että yhteisyrityksen tavoitteet ovat: a) luoda yhtenäinen eurooppalainen rautatiealue, b) lisätä Euroopan rautatiejärjestelmän houkuttelevuutta ja kilpailukykyä, c) varmistaa liikennemuotosiirtymä tieliikenteestä rautateille ja d) ylläpitää Euroopan rautatieteollisuuden johtavaa asemaa maailmalaajuisilla markkinoilla;

D.  ottaa huomioon, että yhteisyritys aloitti itsenäisen toimintansa toukokuussa 2016;

Yleistä

1.  panee tilintarkastustuomioistuimen kertomuksesta merkille, että yhteisyrityksen tilinpäätös 31. joulukuuta 2016 päättyneeltä varainhoitovuodelta antaa kaikilta olennaisilta osiltaan oikeat ja riittävät tiedot yhteisyrityksen taloudellisesta asemasta 31. joulukuuta 2016 sekä toimien tuloksista, rahavirroista ja nettovarallisuuden muutoksista mainittuna päivänä päättyneeltä varainhoitovuodelta yhteisyrityksen varainhoitoa koskevien sääntöjen ja komission tilinpitäjän vahvistamien kirjanpitosääntöjen mukaisesti;

2.  ottaa huomioon, että tilintarkastustuomioistuimen kertomuksessa todetaan, että yhteisyrityksen varainhoitovuodelta 2016 annetun tilinpäätöksen perustana olevat toimet olivat olennaisilta osiltaan lailliset ja sääntöjenmukaiset;

3.  toteaa, että unioni osallistuu yhteisyrityksen toimintakuluihin enintään 450 000 000 eurolla, jotka maksetaan Horisontti 2020 -puiteohjelmasta; toteaa, että teollisuutta edustavien yhteisyrityksen osakkaiden rahoitusosuus on vähintään 470 000 000 euroa, joka sisältää vähintään 350 000 000 euron luontois- ja käteissuoritukset yhteisyrityksen operatiivisiin toimiin ja hallinnollisiin kuluihin ja vähintään 120 000 000 euron luontoissuoritukset yhteisyrityksen täydentäviin toimiin;

Talousarvio- ja varainhallinto

4.  panee merkille, että yhteisyrityksen käytettävissä olevaan varainhoitovuoden 2016 lopulliseen talousarvioon sisältyi 50 200 000 euroa maksusitoumusmäärärahoja ja 52 300 000 euroa maksumäärärahoja; korostaa, että maksusitoumusmäärärahojen käyttöaste oli 94 prosenttia ja maksumäärärahojen käyttöaste 82 prosenttia, mikä on vähän etenkin maksumäärärahojen osalta; toteaa lisäksi, että suurin osa yhteisyrityksen vuonna 2016 suorittamista maksuista oli ennakkomaksuja Horisontti 2020 ‑puiteohjelman hankkeisiin, jotka oli valittu vuosien 2015 ja 2016 ehdotuspyyntöjen perusteella;

5.  toteaa, että Shift2Rail-aloitteelle Horisontti 2020 -ohjelmasta osoitetuista 450 000 000 euron määrärahoista 52 000 000 euroa varattiin liikennealan Horisontti 2020 -työohjelmaan (2014–2015), jota komissio hallinnoi, joten yhteisyritykselle osoitettiin 398 000 000 euroa; toteaa, että vuoden 2016 loppuun mennessä yhteisyritys oli sitonut 92 400 000 euroa ja suorittanut maksuja 42 700 000 euroa (10,7 prosenttia osoitetuista varoista) ensimmäisten hankkeidensa täytäntöönpanoon;

6.  panee merkille, että teollisuutta edustavien osakkaiden vastuulla oli 350 000 000 euron rahoitusosuudet yhteisyrityksen operatiivisiin toimiin ja hallinnollisiin kuluihin ja että ne raportoivat vuoden 2016 loppuun mennessä – neljä kuukautta sen jälkeen, kun yhteisyritys oli käynnistänyt ensimmäiset Horisontti 2020 -hankkeensa – suorittaneensa luontoissuorituksina 4 500 000 euroa operatiivisiin toimiin ja että tästä määrästä 3 000 000 euroa oli varmennettu; toteaa, että hallintoneuvosto oli validoinut 3 200 000 euroa käteissuorituksia yhteisyrityksen hallinnollisiin menoihin;

7.  panee merkille, että täydentäviä toimia koskevista teollisuutta edustavien osakkaiden 120 000 000 euron rahoitusosuuksista oli vuoden 2016 loppuun mennessä jo raportoitu 55 000 000 euron määrä (45,8 prosenttia), josta 35 200 000 euroa oli varmennettu;

8.  toteaa, että teollisuutta edustavien osakkaiden kokonaisrahoitusosuudet olivat vuoden 2016 loppuun mennessä 62 700 000 euroa ja unionin käteissuoritukset 48 500 000 euroa;

9.  panee merkille, että vuonna 2016 yhteisyritys teki vuosien 2015 ja 2016 ehdotuspyyntöjen perusteella 27 avustussopimusta ja että pyyntöihin liittyvien tutkimus- ja innovointitoimien arvo oli 167,3 miljoonaa euroa, josta yhteisyrityksen on osarahoitettava enintään 79,1 miljoonaa euroa;

Eturistiriitojen ennaltaehkäisy ja hallinta sekä avoimuus

10.  toteaa, että yhteisyrityksen täytyy noudattaa komission laatimaa tutkimusalan petostentorjuntastrategiaa mutta se ei vielä vuoden 2016 lopussa ollut tehnyt erityistä petostentorjuntaan liittyvää riskinarviointia eikä myöskään ollut laatinut oman petostentorjuntastrategiansa toteuttamista koskevaa toimintasuunnitelmaa, vaikka nämä molemmat ovat komission menetelmiin perustuvia ja yhteisyritykseltä odotettuja tärkeitä hallinnon järjestelmiä ja hyviä käytäntöjä; toteaa, että yhteisyritys otti vuonna 2017 ensiaskeleet oman petostentorjuntaa koskevan toimintasuunnitelmansa laatimiseksi, kun Euroopan petostentorjuntavirasto (OLAF) järjesti yhteisyrityksen henkilöstölle petostentorjuntaa käsittelevän tiedotustilaisuuden ja tehtiin petostentorjuntaan liittyvä riskinarviointi; toteaa, että tämän suunnitelman jälkeen tehdään vaikutuksenarviointi, jossa vahvistetaan keskeiset tavoitteet havaittavissa olevien heikkouksien korjaamiseksi (vuoden 2017 neljäs vuosineljännes), sekä petostentorjuntastrategian ja toimintasuunnitelman arviointi kesäkuuhun 2018 mennessä;

Henkilöstön valinta ja palvelukseenotto

11.  panee merkille, että vuonna 2016 yhteisyritys otti palvelukseen henkilöstötaulukkonsa mukaisesti seitsemän henkilöstön jäsentä: toimitusjohtajan, hallinto- ja talousjohtajan, viestintävastaavan, IT-assistentin ja kolme ohjelmavastaavaa;

12.  panee merkille, että vuoden 2016 lopussa yhteisyrityksen palveluksessa oli 17 henkilöä henkilöstötaulukossa edellytetyllä tavalla;

Sisäinen valvonta

13.  panee merkille, että tilintarkastustuomioistuimen kertomuksen mukaan yhteisyritys on laatinut sisäisen valvonnan kehyksen toteuttamista varten toimintasuunnitelman, jossa otetaan huomioon komission sisäisen tarkastuksen (IAS) joulukuussa 2016 päätökseen saaman riskianalyysin tulokset; toteaa lisäksi, että riippumattomien ulkoisten tarkastajien on määrä käynnistää hankkeiden kuluilmoitusten jälkitarkastukset sen jälkeen, kun ensimmäiset kuluilmoitukset on hyväksytty vuoden 2017 kuluessa;

14.  toteaa, että IAS hoitaa yhteisyrityksen sisäisen tarkastajan tehtäviä ja että tältä osin se raportoi hallintoneuvostolle ja toimitusjohtajalle epäsuorasti; panee merkille, että ensimmäinen tarkastustehtävä muodostui siitä, että yhteisyritykselle laadittiin riskiprofiili ja pyrittiin laatimaan kolmivuotinen sisäisen tarkastuksen työsuunnitelma;

Operatiiviset hankinnat ja avustukset

15.  panee huolestuneena merkille, että yhteisyritys asettaa palveluhankintoja koskevissa menettelyissä epäviisaasti enimmäismäärän sopimuksiin osoitettaville määrärahoille; toteaa, että ei saatu näyttöä siitä, että enimmäismäärä perustuisi kulujenarviointiprosessiin ja kohtuullista markkinahintaa koskevaan viitehintajärjestelmään; toteaa, että näin ei välttämättä kyetä varmistamaan yhteisyrityksen monivuotisten palvelusopimusten kustannusvaikuttavuutta, koska kokemus osoittaa, että suurin osa saaduista tarjouksista on lähellä määrärahoille asetettua enimmäismäärää; pitää myönteisenä, että yhteisyrityksen noudattama lähestymistapa on komission hankintoja koskevan käsikirjan määräysten ja varainhoitoasetuksen periaatteiden mukainen;

16.  kiinnittää huomiota siihen, että tarkastetuista kahdeksasta tapauksesta kahdessa yhteisyritys myönsi avustuksia hankekonsortioille, vaikka tutkimuksen toimeenpanoviraston suorittamat edunsaajien taloudellisen elinkelpoisuuden tarkastukset osoittivat, että koordinoinnista vastaavien konsortioon kuuluneiden teollisuutta edustaneiden osakkaiden rahoitusvalmiudet olivat heikot; toteaa tämän merkitsevän, että asianomaisten hankkeiden päätökseen saamiseen liittyy tarpeettoman suuri taloudellinen riski ja että taloudellinen riski oli erityisen suuri yhdessä tapauksessa, jossa koordinoivalle kumppanille oli osoitettu yli 45 prosenttia hankkeen kokonaisrahoituksesta; kehottaa yhteisyritystä esittämään ennen vuoden 2018 päättymistä selkeät perusteet päätökselleen ottaa tällainen riski ja ilmoittamaan vastuuvapausviranomaiselle kirjallisesti näiden kahden hankkeen kehittymisestä osana vastuuvapausmenettelyn seurantaa; kiinnittää huomiota siihen, että tarvitaan edelleen kipeästi asianmukainen riskinarviointijärjestelmä, jota olisi noudatettava kattavasti;

Muut kysymykset

17.  kehottaa komissiota varmistamaan, että yhteisyritys osallistuu suoraan Horisontti 2020 ‑puiteohjelman väliarviointiin yhteisyritysten jatkuvan yksinkertaistamisen ja yhdenmukaistamisen osalta;

18.  toteaa, että yhteisyrityksen on unionin toimielinten kautta viestittävä unionin kansalaisille tekemästään merkittävästä tutkimuksesta ja yhteistyöstä, ja pitää tärkeänä korostaa sen työn tuloksena saavutettuja todellisia parannuksia, jotka ovat tärkeä osa sen tehtävää, sekä sitä, että se tekee yhteistyötä muiden yhteisyritysten kanssa lisätäkseen yleisön tietoisuutta niiden työn eduista; panee tässä yhteydessä merkille, että myös monet yhteisyrityksen yksityiset kumppanit pystyvät viestimään suoraan unionin kansalaisten kanssa ja että niitä olisi kannustettava osallistumaan näihin pyrkimyksiin;

19.  korostaa, että rautatiealan tutkimus ja innovointi ovat ratkaisevan tärkeitä turvallisen ja maailmanlaajuisesti kilpailukykyisen rautatiealan kehittämisen kannalta ja että ne ovat tärkeässä asemassa, jotta rautatieliikennejärjestelmän elinkaarikuluja saadaan vähennettyä huomattavasti ja voidaan lisätä rautatiejärjestelmän valmiuksia merkittävästi luotettavuuden ja täsmällisyyden osalta sekä poistaa jäljellä olevat yhteentoimivuuden tekniset esteet ja vähentää liikenteeseen liittyviä ulkoishaittoja; korostaa myös, että yhteisyrityksen tavoitteina ovat yhtenäisen eurooppalaisen rautatiealueen luominen ja Euroopan rautatiejärjestelmän houkuttelevuuden ja kilpailukyvyn lisääminen;

20.  muistuttaa, että tutkimus ja innovointi eivät ole erillinen prosessi, jossa noudatetaan yksinkertaista prosessien hallinnan sääntöä; korostaa näin ollen, että on erittäin tärkeää tunnistaa tutkimus- ja innovointihankkeiden joukosta ne, jotka voivat tuoda markkinoille innovatiivisia ratkaisuja; korostaa, että yhteisyrityksen perustamisesta annettuun asetukseen ja yhteisyrityksen yhtiöjärjestykseen tehtävät muutokset ovat erittäin tärkeitä yhteisyrityksen tulevan kehityksen kannalta, jotta sen tehokkuutta voidaan parantaa; korostaa erityisesti, että on tarpeen säätää monivuotista rahoitusta koskevan periaatteen noudattamisesta ja hyväksyä joustavat aikataulut hanke-ehdotusten julkaisemiselle;

21.  painottaa yhteisyrityksen ja Euroopan unionin rautatieviraston välisen yhteistyön merkitystä; suhtautuu myönteisesti siihen, että rautatievirasto osallistuu yhteisyrityksen hallintoneuvoston kokouksiin; pyytää, että yhteisyritys esittää vuotuisessa toimintakertomuksessaan lisää konkreettisia tietoja keskeisistä yhteistyön ansiosta aikaansaaduista saavutuksista;

22.  panee merkille, että ensimmäisinä kuukausina riippumattomaksi tulonsa jälkeen yhteisyritys pyrki selvittämään, miten muissa unionin ohjelmissa ja rahastoissa, ja erityisesti Euroopan strategisten investointien rahastossa sekä aluekehitys- ja koheesiorahastossa, suunniteltuja rautatiealan toimia voitaisiin hyödyntää, ja että yhteisyritys aikoo jatkaa tämän toiminnan kehittämistä; pyytää yhteisyritykseltä tarkkoja tietoja siitä, miten se aikoo kehittää näiden toimintojen välisiä synergioita ja mitkä ovat tulosodotukset;

23.  painottaa, että tutkimus- ja innovointihankkeiden olisi johdettava korkeampaan teknologian valmiustasoon demonstrointi- ja toteutusvaiheessa; painottaa, että asianmukaisista rahoitusvälineistä ammentavan täydentävän rahoituksen tarve on olennaisen tärkeä huomioon otettava seikka rakennettaessa kilpailukykyistä rautatiejärjestelmää tulevaisuudessa.

(1)EUVL L 177, 17.6.2014, s. 9.

Päivitetty viimeksi: 4. joulukuuta 2018Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö