Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2017/2186(DEC)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A8-0076/2018

Pateikti tekstai :

A8-0076/2018

Debatai :

PV 18/04/2018 - 10
CRE 18/04/2018 - 10

Balsavimas :

PV 18/04/2018 - 12.68
CRE 18/04/2018 - 12.68

Priimti tekstai :

P8_TA(2018)0173

Priimti tekstai
PDF 161kWORD 50k
Trečiadienis, 2018 m. balandžio 18 d. - Strasbūras
2016 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: bendroji įmonė „Shift2Rail“ (S2R)
P8_TA(2018)0173A8-0076/2018
Sprendimas
 Sprendimas
 Rezoliucija

1. 2018 m. balandžio 18 d. Europos Parlamento sprendimas dėl bendrosios įmonės „Shift2Rail“ 2016 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo (2017/2186(DEC))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į bendrosios įmonės „Shift2Rail“ 2016 finansinių metų galutines metines ataskaitas,

–  atsižvelgdamas į Audito Rūmų ataskaitą dėl bendrosios įmonės „Shift2Rail“ 2016 finansinių metų metinių ataskaitų kartu su Bendrosios įmonės atsakymu(1),

–  atsižvelgdamas į Audito Rūmų pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 287 straipsnį pateiktą 2016 finansinių metų sąskaitų patikimumo ir pagal jas atliktų operacijų teisėtumo ir tvarkingumo patikinimo pareiškimą(2),

–  atsižvelgdamas į Tarybos 2018 m. vasario 20 d. rekomendaciją dėl patvirtinimo, kad Bendroji įmonė įvykdė 2016 finansinių metų biudžetą (05943/2018 – C8-0095/2018),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 319 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių ir kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002(3), ypač į jo 209, straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2014 m. birželio 16 d. Tarybos reglamentą (ES) Nr. 642/2014, kuriuo įsteigiama bendroji įmonė „Shift2Rail“(4), ypač į jo 12 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2013 m. rugsėjo 30 d. Komisijos deleguotąjį reglamentą (ES) Nr. 110/2014 dėl pavyzdinio finansinio reglamento viešojo ir privačiojo sektorių partnerystės įstaigoms, nurodytoms Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 209 straipsnyje(5),

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 94 straipsnį ir IV priedą,

–  atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto pranešimą ir į Transporto ir turizmo komiteto nuomonę (A8-0076/2018),

1.  patvirtina bendrosios įmonės „Shift2Rail“ vykdomajam direktoriui, kad Bendrosios įmonės 2016 finansinių metų biudžetas įvykdytas;

2.  išdėsto savo pastabas toliau pateikiamoje rezoliucijoje;

3.  paveda Pirmininkui perduoti šį sprendimą ir rezoliuciją, kuri yra neatskiriama jo dalis, bendrosios įmonės „Shift2Rail“ vykdomajam direktoriui, Tarybai, Komisijai ir Audito Rūmams ir pasirūpinti, kad jie būtų paskelbti Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje (L serijoje).

(1) OL C 426, 2017 12 12, p. 64.
(2) OL C 426, 2017 12 12, p. 64.
(3) OL L 298, 2012 10 26, p. 1.
(4) OL L 177, 2014 6 17, p. 9.
(5) OL L 38, 2014 2 7, p. 2.


2. 2018 m. balandžio 18 d. Europos Parlamento sprendimas dėl bendrosios įmonės „Shift2Rail“ 2016 finansinių metų sąskaitų uždarymo (2017/2186(DEC))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į bendrosios įmonės „Shift2Rail“ 2016 finansinių metų galutines metines ataskaitas,

–  atsižvelgdamas į Audito Rūmų ataskaitą dėl bendrosios įmonės „Shift2Rail“ 2016 finansinių metų metinių ataskaitų kartu su Bendrosios įmonės atsakymu(1),

–  atsižvelgdamas į Audito Rūmų pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 287 straipsnį pateiktą 2016 finansinių metų sąskaitų patikimumo ir pagal jas atliktų operacijų teisėtumo ir tvarkingumo patikinimo pareiškimą(2),

–  atsižvelgdamas į Tarybos 2018 m. vasario 20 d. rekomendaciją dėl patvirtinimo, kad Bendroji įmonė įvykdė 2016 finansinių metų biudžetą (05943/2018 – C8-0095/2018),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 319 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių ir kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002(3), ypač į jo 209, straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2014 m. birželio 16 d. Tarybos reglamentą (ES) Nr. 642/2014, kuriuo įsteigiama bendroji įmonė „Shift2Rail“(4), ypač į jo 12 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2013 m. rugsėjo 30 d. Komisijos deleguotąjį reglamentą (ES) Nr. 110/2014 dėl pavyzdinio finansinio reglamento viešojo ir privačiojo sektorių partnerystės įstaigoms, nurodytoms Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 209 straipsnyje(5),

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 94 straipsnį ir IV priedą,

–  atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto pranešimą ir į Transporto ir turizmo komiteto nuomonę (A8-0076/2018),

1.  pritaria bendrosios įmonės „Shift2Rail“ 2016 finansinių metų sąskaitų uždarymui;

2.  paveda Pirmininkui perduoti šį sprendimą bendrosios įmonės „Shift2Rail“ vykdomajam direktoriui, Tarybai, Komisijai ir Audito Rūmams ir pasirūpinti, kad jis būtų paskelbtas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje (L serijoje).

(1) OL C 426, 2017 12 12, p. 64.
(2) OL C 426, 2017 12 12, p. 64.
(3) OL L 298, 2012 10 26, p. 1.
(4) OL L 177, 2014 6 17, p. 9.
(5) OL L 38, 2014 2 7, p. 2.


3. 2018 m. balandžio 18 d. Europos Parlamento rezoliucija su pastabomis, sudarančiomis neatskiriamą sprendimo dėl bendrosios įmonės „Shift2Rail“ 2016 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo dalį (2017/2186(DEC))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į savo sprendimą dėl bendrosios įmonės „Shift2Rail“ 2016 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 94 straipsnį ir IV priedą,

–  atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto pranešimą ir į Transporto ir turizmo komiteto nuomonę (A8-0076/2018),

A.  kadangi bendroji įmonė „Shift2Rail“ (toliau – Bendroji įmonė) buvo įsteigta 2014 m. birželio mėn. 10 metų laikotarpiui pagal Tarybos reglamentą (ES) Nr. 642/2014(1) (Bendrosios įmonės steigiamasis reglamentas);

B.  kadangi jos nariai steigėjai yra Komisijos atstovaujama Sąjunga ir geležinkelių pramonės partneriai (pagrindiniai suinteresuotieji subjektai, įskaitant geležinkelių įrangos gamintojus, geležinkelių bendroves, infrastruktūros vadovus ir tyrimų centrus); kiti subjektai gali dalyvauti Bendrosios įmonės veikloje kaip asocijuotieji nariai;

C.  kadangi Bendrosios įmonės tikslai yra šie: a) sukurti bendrą Europos geležinkelių erdvę; b) didinti Europos geležinkelių sistemos patrauklumą ir konkurencingumą; c) užtikrinti perėjimą nuo kelių transporto prie kitų transporto rūšių ir d) išlaikyti Europos geležinkelio pramonės pirmavimą pasaulio rinkoje;

D.  kadangi Bendroji įmonė savarankiškai pradėjo veikti 2016 m. gegužės mėn.;

Bendrosios pastabos

1.  patvirtina, kad Audito Rūmų ataskaitoje dėl 2016 m. gruodžio 31 d. pasibaigusių finansinių metų Bendrosios įmonės metinių finansinių ataskaitų (toliau – Audito Rūmų ataskaita) Bendrosios įmonės finansinė būklė 2016 m. gruodžio 31 d. bei tą dieną pasibaigusių finansinių metų operacijų ir pinigų srautų rezultatai bei grynojo turto pokyčiai visais reikšmingais aspektais yra pateikti teisingai, kaip to reikalaujama pagal jos finansines taisykles ir Komisijos apskaitos pareigūno priimtas apskaitos taisykles;

2.  pripažįsta, kad Audito Rūmų ataskaitoje teigiama, jog 2016 finansinių metų Bendrosios įmonės metinėse finansinėse ataskaitose atspindimos operacijos visais reikšmingais aspektais yra teisėtos ir tvarkingos;

3.  pažymi, kad didžiausias Sąjungos įnašas į Bendrosios įmonės veiklą yra 450 000 000 EUR, kuris turi būti mokamas iš programos „Horizontas 2020“ biudžeto; pažymi, kad Bendrajai įmonei priklausantys pramonės atstovai turi prisidėti ne mažiau kaip 470 000 000 EUR, iš kurių ne mažesnis kaip 350 000 000 EUR nepiniginis ir piniginis įnašas turi būti skiriamas Bendrosios įmonės pagrindinei veiklai ir administracinėms išlaidoms finansuoti ir ne mažesnis kaip 120 000 000 EUR nepiniginis įnašas – Bendrosios įmonės papildomai veiklai finansuoti;

Biudžeto ir finansų valdymas

4.  pažymi, kad 2016 m. galutinį vykdymui skirtą biudžetą sudarė 50 200 000 EUR įsipareigojimų asignavimų ir 52 300 000 EUR mokėjimų asignavimų; pabrėžia, kad įsipareigojimų ir mokėjimų asignavimų panaudojimo lygis atitinkamai buvo 94 proc. ir 82 proc. ir tai yra mažas lygis, ypač kalbant apie mokėjimų asignavimus; taip pat pažymi, kad dauguma 2016 m. Bendrosios įmonės atliktų mokėjimų buvo išankstinio finansavimo išmokos, skirtos programos „Horizontas 2020“ projektams, atrinktiems pagal 2015 ir 2016 m. kvietimus teikti pasiūlymus;

5.  pažymi, kad iš 450 000 000 EUR Shift2Rail iniciatyvai skirtų programos „Horizontas 2020“ lėšų sumos 52 000 000 EUR buvo skirti programos „Horizontas 2020“ 2014–2015 m. transporto srities darbo programai, kurią valdo Komisija, finansuoti – tokiu būdu Bendrajai įmonei buvo skirta 398 000 000 EUR suma; pastebi, kad iki 2016 m. pabaigos Bendroji įmonė buvo prisiėmusi 92 400 000 EUR vertės įsipareigojimų ir atlikusi 42 700 000 EUR vertės mokėjimų (10,7 proc. skirtų lėšų) tam, kad įgyvendintų pirmuosius savo projektus;

6.  pažymi tai, kad iš 350 000 000 EUR siekiančių įnašų, kuriais pramonės nariai turėjo prisidėti prie Bendrosios įmonės pagrindinės veiklos ir administracinių išlaidų, iki 2016 m. pabaigos, t. y. praėjus keturiems mėnesiams po to, kai Bendroji įmonė pradėjo vykdyti savo pirmuosius programos „Horizontas 2020“ projektus, nariai buvo pranešę apie 4 500 000 EUR vertės nepiniginius įnašus į pagrindinę veiklą, iš kurių 3 000 000 EUR buvo patvirtinti; pažymi, kad valdyba patvirtino 3 200 000 EUR piniginių įnašų, kuriais prisidėta prie Bendrosios įmonės administracinių išlaidų;

7.  atkreipia dėmesį tai, kad iš 120 000 000 EUR pramonės narių įnašų, kuriais jie turi prisidėti prie Bendrosios įmonės papildomos veiklos, iki 2016 m. pabaigos pramonės nariai jau buvo pranešę apie 55 000 000 EUR (45,8 proc.), iš kurių 35 200 000 EUR vertės suma buvo patvirtinta;

8.  pažymi, kad iki 2016 m. pabaigos visi pramonės atstovų įnašai sudarė 62 700 000 EUR, o Sąjungos piniginių įnašų suma buvo 48 500 000 EUR;

9.  pažymi, kad po 2015 ir 2016 m. kvietimų teikti paraiškas 2016 m. Bendroji įmonė pasirašė 27 susitarimus dėl dotacijų ir pagal tuos kvietimus vykdytinos mokslinių tyrimų ir inovacijų veiklos vertė sudarė 167,3 mln. EUR, prie kurių Bendroji įmonė bendrai finansuodama turi pridėti ne daugiau nei 79,1 mln. EUR;

Interesų konfliktų prevencija ir valdymas, taip pat skaidrumas

10.  pažymi, kad, nors Bendrajai įmonei yra privaloma taikyti Komisijos kovos su sukčiavimu mokslinių tyrimų srityje strategiją, 2016 m. pabaigoje Bendroji įmonė dar nebuvo atlikusi specialaus kovos su sukčiavimu rizikos vertinimo ir nebuvo parengusi veiksmų plano, kaip įgyvendinti savo kovos su sukčiavimu strategiją, o šie abu elementai yra svarbios ir reikalingos valdymo sistemos ir geriausios praktikos pavyzdžiai, grindžiami Komisijos nurodyta metodika; pažymi tai, kad 2017 m. Bendroji įmonė ėmėsi pirmųjų veiksmų, kad parengtų savo kovos su sukčiavimu veiksmų planą, t. y. Europos kovos su sukčiavimu tarnyba (OLAF) Bendrosios įmonės darbuotojams surengė informacinę sesiją apie kovą su sukčiavimu ir buvo atliktas kovos su sukčiavimu rizikos vertinimas; pažymi, kad parengus planą bus atliktas poveikio vertinimas ir nustatyti pagrindiniai tikslai, susiję su nustatytų trūkumų sumažinimu (2017 m. 4 ketvirtis), ir iki 2018 m. birželio mėn. bus įvertinti kovos su sukčiavimu strategija ir veiksmų planas;

Darbuotojų atranka ir įdarbinimas

11.  pažymi, kad 2016 m. pagal etatų planą Bendroji įmonė įdarbino 7 darbuotojus: vykdomąjį direktorių, administracijos ir finansų reikalų vadovą, komunikacijos pareigūną, IT asistentą ir tris programų vadovus;

12.  pažymi, kad 2016 m. pabaigoje Bendrojoje įmonėje dirbo 17 darbuotojų, kaip numatyta etatų plane;

Vidaus kontrolė

13.  remdamasis Audito Rūmų ataskaita, pažymi, kad Bendroji įmonė parengė savo vidaus kontrolės sistemos įgyvendinimo veiksmų planą, kuriame atsižvelgiama į Komisijos Vidaus audito tarnybos (VAT) 2016 m. gruodžio mėn. atlikto rizikos vertinimo rezultatus; taip pat pažymi, kad nepriklausomi išorės auditoriai pradės vykdyti projektų išlaidų deklaracijų ex post auditus po to, kai 2017 m. bus patvirtintos pirmosios išlaidų deklaracijos;

14.  pripažįsta tai, kad VAT atlieka Bendrosios įmonės vidaus auditoriaus funkciją, taigi šiuo atžvilgiu netiesiogiai teikia ataskaitą valdybai ir vykdomajam direktoriui; atkreipia dėmesį į tai, kad pirmoji audito užduotis buvo nustatyti Bendrosios įmonės rizikos pobūdį siekiant sukurti kas trejus metus atliekamo vidaus audito darbo planą;

Veiklos viešieji pirkimai ir dotacijos

15.  reiškia susirūpinimą dėl to, kad savo paslaugų viešųjų pirkimų procedūrose Bendroji įmonė neapgalvotai nustato maksimalų sutarties biudžetą; pastebi, kad nesama įrodymų, kad ši maksimali suma grindžiama sąnaudų vertinimo procesu ir pagrįstos rinkos kainos atskaitos sistema; mano, kad dėl to gali būti neužtikrinamas jos daugiamečių paslaugų sutarčių išlaidų efektyvumas, nes patirtis rodo, kad dauguma gautų pasiūlymų buvo artimi maksimaliam biudžetui; palankiai vertina tai, kad Bendrosios įmonės taikomas metodas atitinka Komisijos viešųjų pirkimų vadovo nuostatas ir jos finansinių taisyklių principus;

16.  atkreipia dėmesį tai, kad dviem atvejais iš aštuonių Bendroji įmonė skyrė dotacijas projektus įgyvendinantiems konsorciumams nepaisant to, kad Mokslinių tyrimų vykdomosios įstaigos atliktos naudos gavėjų finansinio gyvybingumo patikros parodė, kad konsorciumus koordinuojančių pramonės narių finansinis pajėgumas yra silpnas; pažymi, kad dėl to kyla nereikalinga didelė finansinė rizika, susijusi su tokių projektų užbaigimu, ir kad finansinė rizika buvo ypač didelė vienu atveju, kai koordinuojančiam partneriui buvo pavesta daugiau kaip 45 proc. viso projekto finansavimo; ragina Bendrąją įmonę iki 2018 m. pabaigos pateikti aiškias priežastis, kodėl ji nusprendė imtis tokios rizikos ir raštu informuoti biudžeto įvykdymą tvirtinančią instituciją apie abiejų projektų raidą – tai yra su biudžeto įvykdymo patvirtinimu susijusios pažangos stebėjimo dalis; atkreipia dėmesį į esamą didžiulį poreikį įdiegti tinkamą ir plačiai taikytiną rizikos vertinimo sistemą;

Kiti klausimai

17.  ragina Komisiją užtikrinti, kad Bendroji įmonė tiesiogiai dalyvautų programos „Horizontas 2020“ laikotarpio vidurio peržiūros procese siekiant labiau supaprastinti ir suderinti bendrųjų įmonių procedūras;

18.  pripažįsta, kad reikia, jog Bendroji įmonė, pasitelkdama Sąjungos institucijas, palaikytų ryšį su Sąjungos piliečiais, informuodama apie svarbius vykdomus mokslinių tyrimų ir bendradarbiavimo projektus, pabrėžia, kad svarbu atkreipti dėmesį į realius patobulinimus, kurie yra jos darbo rezultatas ir kurie numatyti kaip svarbi jai pavestų užduočių dalis, ir tai, kad Bendroji įmonė bendradarbiauja su kitomis bendrosiomis įmonėmis, didindama visuomenės informuotumą apie jų darbo naudą; šiuo požiūriu pažymi, kad taip pat dauguma Bendrosios įmonės privačių partnerių turi pajėgumų palaikyti tiesioginį ryšį su Sąjungos piliečiais ir turėtų būti skatinami dalyvauti tai darant;

19.  pabrėžia, kad geležinkelių sektoriuje moksliniai tyrimai ir inovacijos turi lemiamą svarbą kuriant saugų ir pasaulio lygiu konkurencingą geležinkelių sektorių ir atlieka svarbų vaidmenį siekiant gerokai sumažinti geležinkelių transporto sistemos gyvavimo ciklo išlaidas ir gerokai padidinti geležinkelių transporto sistemos pajėgumus, patikimumą ir punktualumą, taip pat siekiant pašalinti likusias technines sąveikumo kliūtis ir sumažinti neigiamus su transportu siejamus išorės veiksnius; taip pat pabrėžia, kad Bendrosios įmonės tikslai yra sukurti bendrą Europos geležinkelių erdvę ir didinti Europos geležinkelių sistemos patrauklumą ir konkurencingumą;

20.  primena, kad moksliniai tyrimai ir inovacijos nėra atskiras procesas, kuriame naudojama paprasta proceso valdymo taisyklė; taigi pabrėžia, kad labai svarbu iš mokslinių tyrimų ir inovacijų projektų išskirti tuos, kurie gali pateikti rinkai inovacinių sprendimų; pabrėžia, kad reglamento, pagal kurį įsteigiama Bendroji įmonė, ir jos nuostatų pakeitimai bus labai svarbūs Bendrosios įmonės plėtotei ateityje siekiant pagerinti jos efektyvumą; ypač pabrėžia, kad reikia numatyti naudoti daugiamečio finansavimo principą ir parengti lanksčius pasiūlymų dėl projektų skelbimo tvarkaraščius;

21.  primygtinai tvirtina, jog labai svarbu, kad Bendroji įmonė ir Europos Sąjungos geležinkelių agentūra (EGA) bendradarbiautų; džiaugiasi, kad EGA dalyvauja Bendrosios įmonės valdybos posėdžiuose; prašo Bendrosios įmonės savo metinėje veiklos ataskaitoje pateikti daugiau konkrečios informacijos apie svarbiausius tokio bendradarbiavimo rezultatus;

22.  atkreipia dėmesį į tai, kad per pirmuosius savo savarankiškos veiklos mėnesius Bendroji įmonė pradėjo vykdyti tam tikrą tyrimą siekiant apsvarstyti, kaip būtų galima panaudoti kitose Sąjungos programose ir fonduose, ypač Europos strateginių investicijų fonde, Regioninės plėtros ir Sanglaudos fonduose, numatytus veiksmus, susijusius su geležinkelių sektoriumi, ir pažymi, kad Bendroji įmonė ketina toliau tęsti šią veiklą; prašo Bendrosios įmonės pateikti išsamesnės informacijos apie tai, kaip ji ketina kurti tokios veiklos sąveiką ir kokių rezultatų ji tikisi;

23.  pabrėžia, kad demonstravimo ir įgyvendinimo etapais mokslinių tyrimų ir inovacijų projektai turėtų turėti aukštesnį technologinės parengties lygį; pabrėžia, kad siekiant ateityje sukurti konkurencingą geležinkelių sistemą būtinas papildomas finansavimas naudojant atitinkamas finansavimo priemones.

(1) OL L 177, 2014 6 17, p. 9.

Atnaujinta: 2019 m. liepos 1 d.Teisinė informacija - Privatumo politika