Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Postopek : 2017/2186(DEC)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A8-0076/2018

Predložena besedila :

A8-0076/2018

Razprave :

PV 18/04/2018 - 10
CRE 18/04/2018 - 10

Glasovanja :

PV 18/04/2018 - 12.68
CRE 18/04/2018 - 12.68

Sprejeta besedila :

P8_TA(2018)0173

Sprejeta besedila
PDF 345kWORD 54k
Sreda, 18. april 2018 - Strasbourg
Razrešnica 2016: Skupno podjetje Shift2Rail (S2R)
P8_TA(2018)0173A8-0076/2018
Odločitev
 Odločitev
 Resolucija

1. Sklep Evropskega parlamenta z dne 18. aprila 2018 o razrešnici glede izvrševanja proračuna Skupnega podjetja Shift2Rail za proračunsko leto 2016 (2017/2186(DEC))

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju končnega zaključnega računa Skupnega podjetja Shift2Rail za proračunsko leto 2016,

–  ob upoštevanju poročila Računskega sodišča o zaključnem računu Skupnega podjetja Shift2Rail za proračunsko leto 2016, skupaj z odgovorom skupnega podjetja(1),

–  ob upoštevanju izjave o zanesljivosti(2) računovodskih izkazov ter zakonitosti in pravilnosti z njimi povezanih transakcij, ki jo je za proračunsko leto 2016 v skladu s členom 287 Pogodbe o delovanju Evropske unije pripravilo Računsko sodišče,

–  ob upoštevanju priporočila Sveta z dne 20. februarja 2018 o podelitvi razrešnice skupnemu podjetju glede izvrševanja proračuna za proračunsko leto 2016 (05943/2018 – C8-0095/2018),

–  ob upoštevanju člena 319 Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–  ob upoštevanju Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002(3) in zlasti člena 209,

–  ob upoštevanju Uredbe Sveta (EU) št. 642/2014 z dne 16. junija 2014 o ustanovitvi Skupnega podjetja Shift2Rail(4) in zlasti člena 12,

–  ob upoštevanju Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 110/2014 z dne 30. septembra 2013 o vzorčni finančni uredbi za subjekte javno-zasebnega partnerstva iz člena 209 Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta(5),

–  ob upoštevanju člena 94 in Priloge IV Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za proračunski nadzor ter mnenja Odbora za promet in turizem (A8-0076/2018),

1.  podeli razrešnico izvršnemu direktorju Skupnega podjetja Shift2Rail glede izvrševanja proračuna skupnega podjetja za proračunsko leto 2016;

2.  navaja svoje pripombe v spodnji resoluciji;

3.  naroči svojemu predsedniku, naj ta sklep in resolucijo, ki je del sklepa, posreduje izvršnemu direktorju Skupnega podjetja Shift2Rail, Svetu, Komisiji in Računskemu sodišču ter poskrbi za objavo v Uradnem listu Evropske unije (serija L).

(1) UL C 426, 12.12.2017, str. 64.
(2) UL C 426, 12.12.2017, str. 64.
(3) UL L 298, 26.10.2012, str. 1.
(4) UL L 177, 17.6.2014, str. 9.
(5) UL L 38, 7.2.2014, str. 2.


2. Sklep Evropskega parlamenta z dne 18. aprila 2018 o zaključnem računu Skupnega podjetja Shift2Rail za proračunsko leto 2016 (2017/2186(DEC))

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju končnega zaključnega računa Skupnega podjetja Shift2Rail za proračunsko leto 2016,

–  ob upoštevanju poročila Računskega sodišča o zaključnem računu Skupnega podjetja Shift2Rail za proračunsko leto 2016, skupaj z odgovorom skupnega podjetja(1),

–  ob upoštevanju izjave o zanesljivosti(2) računovodskih izkazov ter zakonitosti in pravilnosti z njimi povezanih transakcij, ki jo je za proračunsko leto 2016 v skladu s členom 287 Pogodbe o delovanju Evropske unije pripravilo Računsko sodišče,

–  ob upoštevanju priporočila Sveta z dne 20. februarja 2018 o podelitvi razrešnice skupnemu podjetju glede izvrševanja proračuna za proračunsko leto 2016 (05943/2018 – C8-0095/2018),

–  ob upoštevanju člena 319 Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–  ob upoštevanju Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002(3) in zlasti člena 209,

–  ob upoštevanju Uredbe Sveta (EU) št. 642/2014 z dne 16. junija 2014 o ustanovitvi Skupnega podjetja Shift2Rail(4) in zlasti člena 12 Uredbe,

–  ob upoštevanju Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 110/2014 z dne 30. septembra 2013 o vzorčni finančni uredbi za subjekte javno-zasebnega partnerstva iz člena 209 Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta(5),

–  ob upoštevanju člena 94 in Priloge IV Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za proračunski nadzor ter mnenja Odbora za promet in turizem (A8-0076/2018),

1.  odobri zaključni račun Skupnega podjetja Shift2Rail za proračunsko leto 2016;

2.  naroči svojemu predsedniku, naj ta sklep posreduje izvršnemu direktorju Skupnega podjetja Shift2Rail, Svetu, Komisiji in Računskemu sodišču ter poskrbi za objavo v Uradnem listu Evropske unije (serija L).

(1) UL C 426, 12.12.2017, str. 64.
(2) UL C 426, 12.12.2017, str. 64.
(3) UL L 298, 26.10.2012, str. 1.
(4) UL L 177, 17.6.2014, str. 9.
(5) UL L 38, 7.2.2014, str. 2.


3. Resolucija Evropskega parlamenta z dne 18. aprila 2018 s pripombami, ki so del sklepa o razrešnici glede izvrševanja proračuna Skupnega podjetja Shif2Rail za proračunsko leto 2016 (2017/2186(DEC))

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju sklepa o razrešnici glede izvrševanja proračuna Skupnega podjetja Shift2Rail za proračunsko leto 2016,

–  ob upoštevanju člena 94 in Priloge IV Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za proračunski nadzor ter mnenja Odbora za promet in turizem (A8-0076/2018),

A.  ker je bilo Skupno podjetje Shift2Rail (v nadaljevanju besedila: skupno podjetje) ustanovljeno junija 2014 z Uredbo Sveta (EU) št. 642/2014(1) (v nadaljevanju besedila: uredba o ustanovitvi skupnega podjetja) za deset let;

B.  ker so ustanovni člani Unija, ki jo zastopa Komisija, in partnerji iz železniške industrije (glavni deležniki, vključno s proizvajalci železniške opreme, železniškimi podjetji, upravljavci infrastrukture in raziskovalnimi centri); z možnostjo, da v skupnem projektu kot pridruženi člani sodelujejo tudi drugi subjekti;

C.  ker so cilji skupnega podjetja: (a) vzpostaviti enotno evropsko železniško območje; (b) povečati privlačnost in konkurenčnost evropskega železniškega sistema; (c) zagotoviti prehod s cestnega prevoza na druge oblike prevoza; in (d) ohraniti vodilni položaj evropske železniške industrije na globalnem trgu;

D.  ker je skupno podjetje začelo samostojno delovati maja 2016;

Splošno

1.  priznava, da poročilo Računskega sodišča o zaključnih računih skupnega podjetja za leto, ki se je končalo 31. decembra 2016 (v nadaljnjem besedilu: poročilo Računskega sodišča), v vseh pomembnih pogledih pošteno predstavlja njegov finančni položaj na dan 31. decembra 2016 ter njegov poslovni izid, denarne tokove in gibanje kapitala za tedaj končano leto v skladu z njegovimi finančnimi pravili in računovodskimi pravili, ki jih je sprejel računovodja Komisije;

2.  je seznanjen s tem, da poročilo Računskega sodišča navaja, da so transakcije, povezane z letnimi računovodskimi izkazi skupnega podjetja za proračunsko leto 2016, v vseh pomembnih vidikih zakonite in pravilne;

3.  ugotavlja, da je najvišji prispevek Unije za skupno podjetje 450 000 000 EUR, ki se izplača iz proračuna programa Obzorje 2020; ugotavlja, da morajo člani skupnega podjetja iz industrije prispevati sredstva v vrednosti vsaj 470 000 000 EUR, ki vključujejo stvarne in denarne prispevke za operativne dejavnosti in upravne stroške skupnega podjetja v višini vsaj 350 000 000 EUR in vsaj 120 000 000 EUR stvarnih prispevkov za dodatne dejavnosti skupnega podjetja;

Upravljanje proračuna in finančno poslovodenje

4.  je seznanjen, da je končni proračun za proračunsko leto 2016, ki je bil na voljo za izvedbo, vključeval odobritve za prevzem obveznosti v višini 50 200 000 EUR in odobritve plačil v višini 52 300 000 EUR; poudarja, da sta stopnja porabe odobritev za prevzem obveznosti in odobritev plačil znašali 94 % oziroma 82 %, kar je precej nizka stopnja, zlasti za odobritve plačil; ugotavlja tudi, da je večina plačil skupnega podjetja v letu 2016 obsegala plačila predhodnega financiranja projektov programa Obzorje 2020, izbranih v okviru razpisov za zbiranje predlogov v letih 2015 in 2016;

5.  ugotavlja, da je bilo od 450 000 000 EUR sredstev iz programa Obzorje 2020, dodeljenih pobudi Shift2Rail, 52 000 000 EUR predvidenih za delovni program Obzorje 2020 na področju prometa za obdobje 2014–2015, ki ga vodi Komisija, zato je skupno podjetje prejelo 398 000 000 EUR; opaža, da je do konca leta 2016 skupno podjetje za izvajanje prvega sklopa projektov prevzelo obveznosti v višini 92 400 000 EUR in izvršilo plačila v višini 42 700 000 EUR (10,7 % dodeljenih sredstev);

6.  priznava dejstvo, da so štiri mesece po tem, ko je skupno podjetje začelo izvajati svoje prve projekte v okviru programa Obzorje 2020, člani iz industrije od 350 000 000 EUR prispevkov, ki naj bi jih zagotovili za operativne dejavnosti in upravne stroške skupnega podjetja do konca leta 2016, prijavili 4 500 000 EUR stvarnih prispevkov za operativne dejavnosti, od česar je bilo potrjenih 3 000 000 EUR; ugotavlja, da je upravni odbor potrdil denarne prispevke za upravne stroške skupnega podjetja v višini 3 200 000 EUR;

7.  ugotavlja, da so od 120 000 000 EUR prispevkov članov podjetja iz industrije za dodatne dejavnosti slednji do konca leta 2016 prijavili že 55 000 000 EUR (45,8 %), od česar je bilo potrjenih 35 200 000 EUR;

8.  opaža, da so do konca leta 2016 skupni prispevki članov iz industrije znašali 62 700 000 EUR, denarni prispevek Unije pa 48 500 000 EUR;

9.  ugotavlja, da je leta 2016 skupno podjetje podpisalo 27 sporazumov o dodelitvi nepovratnih sredstev, ki izhajajo iz razpisov iz let 2015 in 2016, ter da je vrednost raziskovalnih in inovacijskih dejavnosti teh razpisov znašala 167,3 milijona EUR, od tega naj bi skupno podjetje sofinanciralo največ 79,1 milijona EUR;

Preprečevanje in obvladovanje navzkrižja interesov ter preglednost

10.  ugotavlja, da kljub temu, da je strategija Komisije za boj proti goljufijam na raziskovalnem področju za skupno podjetje obvezna, skupno podjetje do konca leta 2016 še ni opravilo posebne ocene tveganja na področju boja proti goljufijam niti pripravilo akcijskega načrta za izvajanje lastne strategije za boj proti goljufijam, ki sta pomembna in pričakovana sistema upravljanja in dobre prakse na podlagi metodologije Komisije; ugotavlja, da je skupno podjetje v letu 2017 naredilo prve korake v smeri priprave lastnega akcijskega načrta za boj proti goljufijam, ko je Evropski urad za boj proti goljufijam (OLAF) organiziral srečanje za ozaveščanje o boju proti goljufijam za uslužbence skupnega podjetja in ko se je začela izvajati ocena tveganja na področju boja proti goljufijam; ugotavlja, da bodo temu načrtu do junija 2018 sledili ocena učinka, v kateri bodo opredeljeni ključni cilji v zvezi z odpravo določljivih pomanjkljivosti (4. četrtletje 2017), in ocena strategije za boj proti goljufijam ter akcijski načrt;

Izbor osebja in zaposlovanje

11.  ugotavlja, da je skupno podjetje v letu 2016 v skladu s svojim kadrovskim načrtom zaposlilo sedem uslužbencev: izvršnega direktorja, vodjo upravnega in finančnega oddelka, uradnika za komuniciranje, strokovnega sodelavca za IT in tri vodje programov;

12.  ugotavlja, da je ekipo skupnega podjetja konec leta 2016 sestavljalo 17 uslužbencev, kot je bilo predvideno v kadrovskem načrtu;

Notranja kontrola

13.  ugotavlja, da je skupno podjetje v skladu s poročilom Računskega sodišča pripravilo akcijski načrt za izvajanje okvira notranjega nadzora, ki upošteva rezultate ocene tveganja, ki jo je decembra 2016 opravila služba Komisije za notranjo revizijo (IAS); poleg tega ugotavlja, da bodo neodvisni zunanji revizorji izvajali naknadne revizije zahtevkov za povračilo stroškov projektov po potrditvi prvih zahtevkov v letu 2017;

14.  je seznanjen z dejstvom, da IAS opravlja vlogo notranjega revizorja skupnega podjetja in zato posredno poroča upravnemu odboru in izvršnemu direktorju; ugotavlja, da je prva revizija obsegala opredelitev profila tveganja skupnega podjetja s ciljem vzpostavitve triletnega akcijskega načrta za notranjo revizijo;

Operativna javna naročila in nepovratna sredstva

15.  izraža zaskrbljenost, da je skupno podjetje v svojih postopkih za javno naročanje storitev nerazumno opredelilo najvišji proračun naročila; opaža, da ni dokazov, da ta najvišji proračun naročila temelji na postopku ocene stroškov in referenčnem sistemu razumnih tržnih cen; meni, da to morda ne bo zagotovilo stroškovne učinkovitosti njegovih večletnih pogodb o naročilu storitev, saj izkušnje kažejo, da je bila večina prejetih ponudb blizu najvišjemu določenemu proračunu; pozdravlja dejstvo, da je pristop skupnega podjetja skladen z določbami priročnika Komisije za javna naročila in načeli finančnih pravil;

16.  opozarja na dejstvo, da je skupno podjetje v dveh od osmih primerov dodelilo sredstva projektnim konzorcijem, čeprav so preverjanja finančne sposobnosti upravičencev, ki jih je izvedla Izvajalska agencija za raziskave, pokazala, da je bila finančna sposobnost koordinatorjev konzorcijev, ki so bili člani iz industrije, šibka; ugotavlja, da to pomeni nepotrebno visoko finančno tveganje za dokončanje teh projektov, ki je bilo še zlasti visoko v enem primeru, v katerem je bilo partnerju koordinatorju dodeljenih več kot 45 % skupnih sredstev za projekt; poziva skupno podjetje, naj pred koncem leta 2018 navede jasne razloge, zakaj se je odločilo sprejeti takšno tveganje in pisno obvesti organ, pristojen za podelitev razrešnice, o razvoju obeh projektov kot del nadaljnjega ukrepanja na podlagi razrešnice; opozarja na nenehno in veliko potrebo po ustreznem sistemu ocenjevanja tveganja, ki bi ga bilo treba celovito izvajati;

Druga vprašanja

17.  poziva Komisijo, naj zagotovi, da bo skupno podjetje neposredno vključeno v postopek vmesnega pregleda programa Obzorje 2020 na področju dodatne poenostavitve in harmonizacije skupnih podjetij;

18.  priznava, da mora skupno podjetje prek institucij Unije komunicirati z njenimi državljani o svojih pomembnih raziskavah in sodelovanju; poudarja pomen izpostavljanja dejanskih izboljšanj, doseženih z delom skupnega podjetja, kar je pomemben del njegovih nalog, ter sodelovanje z drugimi skupnimi podjetji pri spodbujanju ozaveščenosti javnosti o prednostih, ki jih prinaša njihovo delo; v zvezi s tem ugotavlja, da imajo tudi številni zasebni partnerji skupnega podjetja zmogljivosti za neposredno komunikacijo z državljani Unije in bi jih bilo treba spodbujati, da sodelujejo v teh prizadevanjih;

19.  poudarja, da so raziskave in inovacije v železniškem sektorju odločilnega pomena za razvoj varnega in globalno konkurenčnega železniškega sektorja ter imajo pomembno vlogo za znatno zmanjšanje stroškov v življenjskem ciklu železniškega prometnega sistema in znatno povečanje zmogljivosti, zanesljivosti in točnosti sistema železniškega prevoza, pa tudi za odpravo preostalih tehničnih ovir za interoperabilnost in zmanjšanje negativnih zunanjih učinkov, povezanih s prevozom; poudarja tudi, da sta cilja skupnega podjetja vzpostavitev enotnega evropskega železniškega območja ter izboljšanje privlačnosti in konkurenčnosti evropskega železniškega sistema;

20.  opozarja, da raziskave in inovacije niso izoliran proces, ki uporablja enostavno pravilo za upravljanje postopkov; zato poudarja, da je zelo pomembno med raziskovalnimi in inovacijskimi projekti prepoznati tiste, ki bodo sposobni inovativne rešitve prenesti na trg; poudarja, da bodo spremembe uredbe o ustanovitvi skupnega podjetja in njenih statutov zelo pomembne za nadaljnji razvoj skupnega podjetja, da se izboljša njegova učinkovitost; poudarja zlasti, da je treba predvideti uporabo načela večletnega financiranja in sprejeti prilagodljive časovne načrte za objavo predlogov projektov;

21.  vztraja, da je pomembno sodelovanje med skupnim podjetjem in Agencijo Evropske unije za železnice (ERA); pozdravlja sodelovanje ERA na sejah upravnega odbora skupnega podjetja; poziva skupno podjetje, naj zagotovi konkretnejše informacije o glavnih dosežkih tega sodelovanja v svojem letnem poročilu o dejavnostih;

22.  je seznanjen z dejstvom, da je v prvih mesecih, odkar je začelo s samostojnim delovanjem, skupno podjetje začelo raziskovati, kako bi lahko izkoristilo dejavnosti v zvezi z železniškim sektorjem, načrtovane v drugih programih in skladih Unije, zlasti Evropskemu skladu za strateške naložbe, regionalnem in kohezijskem skladu, ter da namerava skupno podjetje nadalje razvijati to dejavnost; poziva skupno podjetje, naj posreduje podrobnosti o tem, kako namerava razviti sinergije med temi dejavnostmi in kakšni so pričakovani rezultati;

23.  poudarja, da bi morala projektom raziskav in inovacij slediti višja raven tehnološke pripravljenosti v fazi prikaza in izvajanja; poudarja, da je potreba po dopolnilnem financiranju z uporabo ustreznih instrumentov financiranja bistvena za izgradnjo konkurenčnega železniškega sistema v prihodnosti.

(1) UL L 177, 17.6.2014, str. 9.

Zadnja posodobitev: 4. december 2018Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov