Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2018/2663(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

RC-B8-0191/2018

Debatter :

PV 19/04/2018 - 8.1
CRE 19/04/2018 - 8.1

Omröstningar :

PV 19/04/2018 - 10.3

Antagna texter :

P8_TA(2018)0176

Antagna texter
PDF 165kWORD 45k
Torsdagen den 19 april 2018 - Strasbourg
Situationen på Gazaremsan
P8_TA(2018)0176RC-B8-0191/2018

Europaparlamentets resolution av den 19 april 2018 om situationen på Gazaremsan (2018/2663(RSP))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution,

–  med beaktande av sina tidigare resolutioner om den israelisk-palestinska konflikten och fredsprocessen i Mellanöstern,

–  med beaktande av det senaste uttalandet av den 31 mars 2018 från vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik, Federica Mogherini, och uttalandena av den 5 och 7 april samt den 19 februari 2018 från hennes talesperson,

–  med beaktande av uttalandet av den 5 april 2018 från FN:s generalsekreterare António Guterres, och uttalandet av den 30 mars 2018 från hans talesperson,

–  med beaktande av uttalandet av den 8 april 2018 från Fatou Bensouda, åklagare vid Internationella brottmålsdomstolen,

–  med beaktande av de relevanta resolutionerna från FN:s generalförsamling och säkerhetsråd,

–  med beaktande av den fjärde Genèvekonventionen från 1949 om skydd av civilbefolkningen i krigstid,

–  med beaktande av FN:s grundläggande principer från 1999 om användning av våld och vapen av tjänstemän inom brottsbekämpande myndigheter,

–  med beaktande av FN:s rapport Gaza tio år senare från juli 2017,

–  med beaktande av artiklarna 135.5 och 123.4 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.  Återvändandemarschen, en massprotest som äger rum en gång i veckan i sex veckors tid, inleddes den 30 mars 2018 på Gazaremsan, organiseras av grupper i det civila samhället. Hamas och andra palestinska grupper uppmanade befolkningen att delta i marschen. De israeliska myndigheterna rapporterade att stenar och brandbomber hade kastats mot deras försvarsstyrkor och att vissa demonstranter hade försökt att förstöra och ta sig över stängslet in i Israel.

B.  Israels försvarsstyrkor öppnade eld mot demonstranterna med skarp ammunition den 30 mars, 6 april och 13 april 2018. Nästan 30 palestinier har dödats och mer än 2 000 har sårats, däribland många kvinnor och barn.

C.  FN:s generalsekreterare António Guterres, vice ordföranden/den höga representanten, Federica Mogherini, och ett antal andra internationella aktörer har efterlyst oberoende och transparenta utredningar av de våldsamma händelserna, särskilt av användningen av skarp ammunition.

D.  FN:s grundläggande principer om användning av våld och vapen av tjänstemän inom brottsbekämpande myndigheter tillåter endast avsiktligt dödande med vapen under de omständigheter som anges i princip 9.

E.  Hamas finns med på EU:s förteckning över terroristorganisationer och kräver Israels förstörelse. Raketer fortsätter att avfyras från Gazaremsan mot israeliskt territorium. Under de senaste veckorna har antalet terroristattacker mot Israel ökat med upptrappningen av militära incidenter i och omkring Gaza.

F.  Enligt uppgifter från FN är 1,3 miljoner människor i Gaza i behov av humanitärt bistånd, 47 % av hushållen har allvarliga eller ganska allvarliga problem med livsmedelsförsörjningen, 97 % av kranvattnet går inte att dricka, 80 % av energibehoven är inte tillgodosedda och mer än 40 % av de boende i området är arbetslösa.

G.  Hamas har fortsatt kontroll över och sätter press på befolkningen på Gazaremsan, som förblir ett nav för internationellt erkända terroristorganisationer. Grundläggande friheter, bland annat förenings- och yttrandefriheten, är kraftigt kringskurna av de Hamasledda myndigheterna. Förutom blockaden innebär klyftan mellan palestinier att lokala institutioners kapacitet att tillhandahålla grundläggande tjänster i Gaza begränsas ytterligare. Den palestinska premiärministern Rami Hamdallahs utsattes nyligen för ett mordförsök under sitt besök i området, vilket ytterligare har förvärrat dödläget i den palestinska försoningsprocessen.

H.  Avera Mengistu, som emigrerade till Israel från Etiopien, och Hisham al-Sayed, en palestinsk beduin från Israel, har båda psykosociala funktionsnedsättningar och förmodas vara olagligt frihetsberövande på Gazaremsan utan möjlighet till kontakt med yttervärlden. Hamas har fortfarande kvarlevorna av de israeliska soldaterna Hadar Goldin och Oron Shaul i förvar i Gaza.

1.  Europaparlamentet efterlyser största möjliga återhållsamhet och understryker att en prioritering måste vara att undvika ytterligare upptrappning av våldet och förluster av människoliv.

2.  Europaparlamentet beklagar förlusten av människoliv. Parlamentet fördömer att oskyldiga palestinska demonstranter har dödats och skadats på Gazaremsan de senaste tre veckorna, och uppmanar de israeliska försvarsstyrkorna att avstå från dödligt våld mot obeväpnade demonstranter. Parlamentet framför sina kondoleanser till offrens familjer. Parlamentet upprepar behovet av att möjliggöra snabb leverans av medicinsk utrustning till de behövande, och att se till att människor kan överföras till sjukhus utanför Gaza av humanitära skäl.

3.  Europaparlamentet erkänner Israels säkerhetsproblem och behov av att skydda sitt territorium och sina gränser med proportionerliga medel. Parlamentet fördömer Hamas och andra militanta gruppers terrorattacker mot Israel från Gazaremsan, inbegripet raketbeskjutning, infiltration på israeliskt territorium och tunnelbyggen. Parlamentet uttrycker sin oro över att Hamas verkar försöka trappa upp spänningarna. Parlamentet fördömer kraftfullt Hamas fortsatta taktik att använda civila för att skydda terroristverksamhet.

4.  Europaparlamentet framhåller palestiniernas rätt till fredliga protester som ett legitimt utövande av deras grundläggande rätt till yttrandefrihet, mötesfrihet och föreningsfrihet. Parlamentet uppmanar dem som leder protesterna på Gazaremsan att undvika all uppvigling till våld, och att se till att det absolut inte förekommer något våld i samband med protesterna, demonstrationerna och mötena, och att de inte kan utnyttjas i andra syften. Parlamentet uppmanar Israel att respektera denna grundläggande rättighet till fredliga protester.

5.  Europaparlamentet stöder kraven på oberoende och transparenta utredningar av de våldsamma händelserna. Parlamentet noterar den mekanism för utredning och utvärdering som inrättats av de israeliska försvarsstyrkorna för att se över försvarsstyrkornas åtgärder och de särskilda händelser som inträffat på gränsen mellan Israel och Gaza sedan den 30 mars 2018. Parlamentet påminner om vikten av ansvarsutkrävande och om att avsiktlig användning av dödligt våld mot demonstranter som inte är något överhängande hot mot människoliv eller inte allvarligt skadar människor strider mot internationell människorättslagstiftning och att det i samband med ockupationen är en allvarlig överträdelse av den fjärde Genèvekonventionen.

6.  Europaparlamentet noterar med djup oro att det i olika FN-rapporter varnas för att Gaza 2020 kan vara obeboeligt. Parlamentet beklagar i synnerhet att hälso- och sjukvården är nära kollaps, med sjukhus som har stor brist på läkemedel, utrustning och el. Parlamentet efterlyser en omedelbar och meningsfull internationell insats för återuppbyggnad och återställande av Gaza, i syfte att underlätta den humanitära krisen. Parlamentet lovordar det arbete som utförs av FN:s hjälporganisation för Palestinaflyktingar (UNRWA) som tillhandahåller livsmedelsbistånd, tillgång till utbildning samt hälso- och sjukvård och andra livsviktiga tjänster till de 1,3 miljoner palestinska flyktingar som bor i området.

7.  Europaparlamentet vill också se att blockaden av Gaza omedelbart och ovillkorligen hävs. Den har lett till en allt allvarligare humanitär kris i området som saknar motstycke.

8.  Europaparlamentet betonar återigen behovet av att den palestinska myndigheten återvänder till Gaza för att den ska kunna utföra sina offentliga uppgifter, vilket måste vara en prioritering. Parlamentet uppmanar alla palestinska fraktioner att återuppta försoningsarbetet, vilket också är avgörande för att befolkningen i Gaza ska få en bättre situation. Parlamentet betonar att palestinsk försoning, bland annat att hålla de kraftigt försenade president- och parlamentsvalen, är viktigt för att tvåstatslösningen ska kunna uppnås, och bör fortsätta att stödjas av EU genom innovativa åtgärder. Parlamentet efterlyser en nedrustning av alla militanta grupper på Gazaremsan.

9.  Europaparlamentet begär att Avera Mengistu och Hisham al-Sayed släpps fria och får återvända till Israel. Parlamentet vill att kvarlevorna av Hadar Goldin och Oron Shaul ska återsändas, och uttrycker sitt deltagande med deras familjer. Parlamentet vill se att kvarlevorna av dödade palestinier ska återsändas.

10.  Europaparlamentet uppmanar på nytt alla parter i konflikten att till fullo respektera frihetsberövade personers och fångars rättigheter.

11.  Europaparlamentet erinrar om att situationen på Gazaremsan måste ses i ett bredare perspektiv mot bakgrund av fredsprocessen i Mellanöstern. Parlamentet upprepar att EU:s främsta mål är att nå en tvåstatslösning på den israelisk-palestinska konflikten, grundad på gränserna från 1967 och med Jerusalem som huvudstad för båda staterna, där den säkra staten Israel och en självständig, demokratisk, sammanhängande och livskraftig palestinsk stat lever sida vid sida i fred och säkerhet på grundval av rätten till självbestämmande och med full respekt för internationell rätt.

12.  Europaparlamentet betonar att icke-våld och både statliga och icke statliga aktörers respekt för de mänskliga rättigheterna och humanitär rätt är det enda sättet att uppnå en hållbar lösning och en rättvis och varaktig fred mellan israeler och palestinier. Parlamentet anser dessutom att fortsatt våld, terrorism och uppvigling till våld är helt oförenligt med arbetet för att nå en fredlig tvåstatslösning. Parlamentet konstaterar att det är nödvändigt att stå fast vid åtagandet att agera effektivt mot våld, terrorism, hatpropaganda och uppvigling för att återställa förtroendet och undvika en upptrappning som ytterligare försämrar utsikterna för fred.

13.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, kommissionen, vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik, EU:s särskilda representant för fredsprocessen i Mellanöstern, medlemsstaternas regeringar och parlament, FN:s generalsekreterare, Knesset, Israels president och regering, det palestinska lagstiftande rådet och den palestinska myndighetens president.

Senaste uppdatering: 4 december 2018Rättsligt meddelande - Integritetspolicy