Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2014/0100(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0311/2015

Внесени текстове :

A8-0311/2015

Разисквания :

PV 18/04/2018 - 22
CRE 18/04/2018 - 22

Гласувания :

PV 19/04/2018 - 10.7
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2018)0180

Приети текстове
PDF 136kWORD 66k
Четвъртък, 19 април 2018 г. - Страсбург Окончателна версия
Биологично производство и етикетиране на биологични продукти ***I
P8_TA(2018)0180A8-0311/2015
Резолюция
 Текст
 Приложение

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 19 април 2018 г. относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно биологичното производство и етикетирането на биологични продукти, за изменение на Регламент (ЕС) № ХХХ/ХХХ на Европейския парламент и на Съвета [регламент относно официалния контрол] и за отмяна на Регламент (ЕО) № 834/2007 на Съвета (COM(2014)0180 – C7-0109/2014 – 2014/0100(COD))

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

—  като взе предвид предложението на Комисията до Парламента и до Съвета (COM(2014)0180),

—  като взе предвид член 294, параграф 2, член 42 и член 43, параграф 2 от Договора за функционирането на Европейския съюз, съгласно които Комисията е внесла предложението в Парламента (C7‑0109/2014),

—  като взе предвид становището на комисията по правни въпроси относно предложеното правно основание,

—  като взе предвид член 294, параграф 3 и член 43, параграф 2 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид мотивираните становища, изпратени от Камарата на депутатите на Люксембург и Федералния съвет на Република Австрия в рамките на Протокол № 2 относно прилагането на принципите на субсидиарност и пропорционалност, в което се заявява, че проектът на законодателен акт не съответства на принципа на субсидиарност,

—  като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет от 15 октомври 2014 г.(1),

—  като взе предвид становището на Комитета на регионите от 4 декември 2014 г(2),

—  като взе предвид временното споразумение, одобрено от компетентната комисия съгласно член 69е, параграф 4 от своя Правилник за дейността и поетия с писмо от 20 ноември 2017 г. ангажимент на представителя на Съвета за одобряване на позицията на Парламента в съответствие с член 294, параграф 4 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид член 59 и член 39 от своя Правилник за дейността,

—  като взе предвид доклада на комисията по земеделие и развитие на селските райони и становището на комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните (A8-0311/2015),

1.  приема изложената по-долу позиция на първо четене;

2.  приема за сведение изявленията на Комисията, приложени към настоящата резолюция;

3.  приканва Комисията да се отнесе до него отново, в случай че замени своето предложение с друг текст или внесе или възнамерява да внесе съществени промени в това предложение;

4.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

(1) ОВ C 12, 15.1.2015 г., стр. 75.
(2) OВ C 19, 21.1.2015 г., стр. 84.


Позиция на Европейския парламент, приета на първо четене на 19 април 2018 г с оглед на приемането на Регламент (ЕС) 2018/... на Европейския парламент и на Съвета относно биологичното производство и етикетирането на биологични продукти и за отмяна на Регламент (ЕО) № 834/2007 на Съвета
P8_TC1-COD(2014)0100

(Тъй като беше постигнато споразумение между Парламента и Съвета, позицията на Парламента съответства на окончателния законодателен акт, Регламент (ЕС) 2018/848.)


ПРИЛОЖЕНИЕ КЪМ ЗАКОНОДАТЕЛНАТА РЕЗОЛЮЦИЯ

Изявление на Комисията във връзка с временните експерименти за биологичните сортове

Комисията подчертава необходимостта от определяне на условията, при които се развиват биологичните сортове, подходящи за биологично производство.

За установяване на критериите за описание на характеристиките на „биологичните сортове, подходящи за биологично производство“, както и за определяне на условията, при които „биологичните сортове, подходящи за биологично производство“ могат да се произвеждат, за да се предлагат на пазара, Комисията ще организира временен експеримент най-късно 6 месеца след датата на прилагане на настоящия регламент.

При този временен експеримент ще се установят критериите за описание на различимостта, хомогенността и устойчивостта и ако е приложимо, на значението за отглеждането и употребата на биологичните сортове, подходящи за биологично производство, и ще бъдат разгледани други условия във връзка с предлагането на пазара, като етикетиране и пакетиране. В тези условия и критерии ще бъдат отчетени специфичните нужди и цели на биологичното земеделие, като подобряването на генетичното разнообразие, устойчивостта на заболявания и приспособяването към почвените и климатичните условия. Ще се изготвят годишни доклади, за да се проследява напредъкът на временния експеримент.

В рамките на този експеримент, който ще приключи след седем години и се предвиждат достатъчни количества, държавите членки могат да бъдат освободени от някои задължения по Директива 66/401/EИО, Директива 66/402/EИО, Директива 68/193/EИО, Директива 2002/53/EО, Директива 2002/54/EО, Директива 2002/55/EО, Директива 2002/56/EО, Директива 2002/57/EО, Директива 2008/72/EО и Директива 2008/90/ЕО.

Комисията ще оцени резултата от този експеримент с оглед на предложението за адаптиране на изискванията на хоризонталното законодателство за предлагането на пазара на семена и други растителни репродуктивни материали към характеристиките на „биологичните сортове, подходящи за биологично производство“.

Изявление на Комисията във връзка с член 55

Комисията подчертава, че системното позоваване на член 5, параграф 4, втора алинея, буква б) е в разрез с духа и буквата на Регламент (ЕС) № 182/2011 (ОВ L 55, 28.2.2011 г., стр. 13). До тази разпоредба трябва да се прибягва в отговор на специална необходимост да се направи изключение от принципното правило, според което Комисията може да приема проект на акт за изпълнение, когато не е дадено становище. Предвид това, че представлява изключение от общото правило, установено в член 5, параграф 4, прибягването до втора алинея, буква б) не може да се разглежда просто като „право на преценка“ на законодателя, а трябва да се тълкува ограничително и следователно — да бъде мотивирано.

Последно осъвременяване: 1 юли 2019 г.Правна информация - Политика за поверителност