Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2014/0100(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0311/2015

Indgivne tekster :

A8-0311/2015

Forhandlinger :

PV 18/04/2018 - 22
CRE 18/04/2018 - 22

Afstemninger :

PV 19/04/2018 - 10.7
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2018)0180

Vedtagne tekster
PDF 140kWORD 62k
Torsdag den 19. april 2018 - Strasbourg
Økologisk produktion og mærkning af økologiske produkter ***I
P8_TA(2018)0180A8-0311/2015
BERIGTIGELSER
Beslutning
 Tekst
 Bilag

Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 19. april 2018 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om økologisk produktion og mærkning af økologiske produkter, om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. XXX/XXX [forordningen om offentlig kontrol] og om ophævelse af forordning (EF) nr. 834/2007 (COM(2014)0180 – C7-0109/2014 – 2014/0100(COD))

(Almindelig lovgivningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (COM(2014)0180),

–  der henviser til artikel 294, stk. 2, og artikel 42 og 43, stk. 2, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget for Parlamentet (C7‑0109/2014),

–  der henviser til udtalelse fra Retsudvalget om det foreslåede retsgrundlag,

–  der henviser til artikel 294, stk. 3, og artikel 43, stk. 2, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til de begrundede udtalelser, som inden for rammerne af protokol nr. 2 om anvendelse af nærhedsprincippet og proportionalitetsprincippet er blevet forelagt af det luxembourgske Deputeretkammer, det østrigske Forbundsråd, om at udkastet til lovgivningsmæssig retsakt ikke overholder nærhedsprincippet,

–  der henviser til udtalelse af 15. oktober 2014(1) fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg,

–  der henviser til udtalelse af 4. december 2014 fra Regionsudvalget(2),

–  der henviser til, at det kompetente udvalg har godkendt den foreløbige aftale i henhold til forretningsordenens artikel 69f, stk. 4, og at Rådets repræsentant ved skrivelse af 20. november 2017 forpligtede sig til at godkende Europa-Parlamentets holdning, jf. artikel 294, stk. 4, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 59 og 39,

–  der henviser til betænkning fra Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter og udtalelse fra Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed (A8-0311/2015),

1.  vedtager nedenstående holdning ved førstebehandling;

2.  tager Kommissionens erklæringer, der er vedføjet som bilag til denne beslutning, til efterretning;

3.  anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen erstatter, i væsentlig grad ændrer eller agter i væsentlig grad at ændre sit forslag;

4.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til de nationale parlamenter.

(1) EUT C 12 af 15.1.2015, s. 75.
(2) EUT C 19 af 21.1.2015, s. 84.


Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved førstebehandlingen den 19. april 2018 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/… om økologisk produktion og mærkning af økologiske produkter ▌og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 834/2007
P8_TC1-COD(2014)0100

(Eftersom der var indgået en aftale mellem Parlamentet og Rådet, svarer Parlamentets holdning til den endelige retsakt, forordning (EU) 2018/848.)


BILAG TIL DEN LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING

Erklæring fra Kommissionen om tidsbegrænsede forsøg med økologiske sorter

Kommissionen erkender, at der er behov for at fastsætte betingelser for udvikling af økologiske sorter, der er egnet til økologisk produktion.

Med henblik på fastsættelsen af kriterier for beskrivelse af karakteristika for "økologiske sorter, der er egnet til økologisk produktion", samt definitionen af betingelserne for produktion af "økologiske sorter, der er egnet til økologisk produktion", med henblik på markedsføring, vil Kommissionen senest seks måneder efter datoen for denne forordnings anvendelse foretage et midlertidigt forsøg.

Dette midlertidige forsøg vil opstille kriterier for beskrivelse af selvstændighed, ensartethed, stabilitet og, hvor det er relevant, værdien med henblik på dyrkning og anvendelse af økologiske sorter, der er egnet til økologisk produktion, og adressere de øvrige markedsføringsbetingelser, f.eks. mærkning og emballering. Disse betingelser og kriterier vil tage hensyn til det økologiske landbrugs specifikke behov og formål såsom forbedring af den genetiske mangfoldighed, sygdomsresistens og tilpasning til jord- og klimaforhold. Der vil blive udarbejdet årlige rapporter for at overvåge det midlertidige forsøg.

Inden for rammerne af et sådant forsøg, som skal have en løbetid på syv år og omfatte tilstrækkelige mængder, kan medlemsstaterne fritages fra visse forpligtelser i henhold til direktiv 66/401/EØF, 66/402/EØF, 68/193/EØF, 2002/53/EF, 2002/54/EF, 2002/55/EF, 2002/56/EF, 2002/57/EF, 2008/72/EF og 2008/90/EF.

 Kommissionen vil vurdere resultaterne af dette forsøg med henblik på at foreslå en ændring af kravene i den horisontale lovgivning om markedsføring af frø og andet planteformeringsmateriale til karakteristika for "økologiske sorter, der er egnet til økologisk produktion".

Erklæring fra Kommissionen vedrørende artikel 55

Kommissionen understreger, at det er i modstrid med ordlyden og ånden i forordning (EU) Nr. 182/2011 (EUT L 55 af 28.2.2011, s. 13) at gøre systematisk brug af artikel 5, stk. 4, andet afsnit, litra b). Anvendes denne bestemmelse, skal det ske ud fra et specifikt behov for at fravige den principielle regel, som er, at Kommissionen kan vedtage et udkast til en gennemførelsesretsakt, hvis der ikke afgives en udtalelse. Da artikel 5, stk. 4, fastlægger en undtagelse fra den generelle regel, kan anvendelsen af andet afsnit, litra b), ikke bare anses for at være en "skønsbeføjelse" for lovgiver, men skal derimod fortolkes restriktivt og derfor begrundes.

Seneste opdatering: 1. juli 2019Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik