Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2014/0100(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0311/2015

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0311/2015

Συζήτηση :

PV 18/04/2018 - 22
CRE 18/04/2018 - 22

Ψηφοφορία :

PV 19/04/2018 - 10.7
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2018)0180

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 131kWORD 61k
Πέμπτη 19 Απριλίου 2018 - Στρασβούργο
Βιολογική παραγωγή και επισήμανση βιολογικών προϊόντων ***I
P8_TA(2018)0180A8-0311/2015
ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΑ
Ψήφισμα
 Κείμενο
 Παράρτημα

Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 19ης Απριλίου 2018 σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη βιολογική παραγωγή και την επισήμανση των βιολογικών προϊόντων, την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. XXX/XXX του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου [κανονισμός για τους επίσημους ελέγχους] και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 834/2007 του Συμβουλίου (COM(2014)0180 – C7-0109/2014 – 2014/0100(COD))

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2014)0180),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 2 και τα άρθρα 42 και 43 παράγραφος 2 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση της Επιτροπής (C7‑0109/2014),

–  έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων επί της προτεινόμενης νομικής βάσης,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 3 και το άρθρο 43 παράγραφος 2 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τις αιτιολογημένες γνώμες που υποβλήθηκαν από το Λουξεμβουργιανό Κοινοβούλιο και το Αυστριακό Ομοσπονδιακό Συμβούλιο στο πλαίσιο του πρωτοκόλλου αριθ. 2 σχετικά με την εφαρμογή των αρχών της επικουρικότητας και της αναλογικότητας, με την οποία υποστηρίζεται ότι το σχέδιο νομοθετικής πράξης δεν συνάδει προς την αρχή της επικουρικότητας,

–  έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής, που δημοσιεύθηκε στις 15 Οκτωβρίου 2014(1),

–  έχοντας υπόψη τη γνώμη της Επιτροπής των Περιφερειών της 4ης Δεκεμβρίου 2014(2),

–  έχοντας υπόψη την προσωρινή συμφωνία που εγκρίθηκε από την αρμόδια επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 69στ παράγραφος 4 του Κανονισμού του και τη δέσμευση του εκπροσώπου του Συμβουλίου, με επιστολή της 20ής Νοεμβρίου 2017, να εγκρίνει τη θέση του Κοινοβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 294 παράγραφος 4 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 59 και το άρθρο 39 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων (A8-0311/2015),

1.  εγκρίνει τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω·

2.  λαμβάνει υπόψη τις δηλώσεις της Επιτροπής που επισυνάπτονται στο παρόν ψήφισμα·

3.  ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλει εκ νέου την πρόταση στο Κοινοβούλιο, αν την αντικαταστήσει με νέο κείμενο, αν της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή αν προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις·

4.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

(1) ΕΕ C 12 της 15.1.2015, σ. 75.
(2) ΕΕ C 19 της 21.1.2015, σ. 84.


Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που καθορίσθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 19 Απριλίου 2018 εν όψει της έγκρισης κανονισμού (ΕΕ) 2018/... του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη βιολογική παραγωγή και την επισήμανση των βιολογικών προϊόντων και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 834/2007 του Συμβουλίου
P8_TC1-COD(2014)0100

(Καθώς έχει επιτευχθεί συμφωνία μεταξύ του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, η θέση του Κοινοβουλίου αντιστοιχεί στην τελική νομοθετική πράξη, κανονισμός (ΕΕ) 2018/848.)


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΨΗΦΙΣΜΑ

Δήλωση της Επιτροπής σχετικά με προσωρινά πειράματα για βιολογικές ποικιλίες

Η Επιτροπή αναγνωρίζει την ανάγκη να θεσπιστούν όροι για την ανάπτυξη βιολογικών ποικιλιών κατάλληλων για τη βιολογική παραγωγή.

Για τον καθορισμό των κριτηρίων για την περιγραφή των χαρακτηριστικών των «βιολογικών ποικιλιών κατάλληλων για τη βιολογική παραγωγή», καθώς και για τον καθορισμό των όρων υπό τους οποίους οι «βιολογικές ποικιλίες κατάλληλες για τη βιολογική παραγωγή» μπορούν να παράγονται με σκοπό τη διάθεσή τους στο εμπόριο, η Επιτροπή θα διοργανώσει ένα προσωρινό πείραμα, το αργότερο 6 μήνες μετά την ημερομηνία έναρξης της εφαρμογής του παρόντος κανονισμού.

Το εν λόγω προσωρινό πείραμα θα θεσπίσει κριτήρια για την περιγραφή της διακριτότητας, της ομοιομορφίας, της σταθερότητας και, ανάλογα με την περίπτωση, της αξίας για καλλιέργεια και χρήση βιολογικών ποικιλιών που είναι κατάλληλες για τη βιολογική παραγωγή, και θα εξετάσει άλλους όρους εμπορίας, όπως η επισήμανση και η συσκευασία. Οι εν λόγω όροι και τα κριτήρια θα λαμβάνουν υπόψη τις ειδικές ανάγκες και τους στόχους της βιολογικής γεωργίας, όπως είναι η ενίσχυση της γενετικής ποικιλομορφίας, της αντοχής στις ασθένειες και της προσαρμογής στις εδαφοκλιματικές συνθήκες. Θα καταρτίζονται ετήσιες εκθέσεις για την παρακολούθηση της προόδου του προσωρινού πειράματος.

Στο πλαίσιο ενός τέτοιου πειράματος, που έχει διάρκεια επτά ετών και προβλέπει επαρκείς ποσότητες, τα κράτη μέλη μπορούν να απαλλάσσονται από ορισμένες υποχρεώσεις που καθορίζονται στην οδηγία 66/401/ΕΟΚ, στην οδηγία 66/402/ΕΟΚ, στην οδηγία 68/193/ΕΟΚ, στην οδηγία 2002/53/ΕΚ, στην οδηγία 2002/54/ΕΚ, στην οδηγία 2002/55/ΕΚ, στην οδηγία 2002/56/ΕΚ, στην οδηγία 2002/57/ΕΚ, στην οδηγία 2008/72/ΕΚ και στην οδηγία 2008/90/ΕΚ.

Η Επιτροπή θα αξιολογήσει το αποτέλεσμα αυτού του πειράματος, με σκοπό να προτείνει την προσαρμογή των απαιτήσεων της οριζόντιας νομοθεσίας σχετικά με την εμπορία σπόρων προς σπορά και λοιπού φυτικού αναπαραγωγικού υλικού στα χαρακτηριστικά των «βιολογικών ποικιλιών που είναι κατάλληλες για τη βιολογική παραγωγή».

Δήλωση της Επιτροπής για το άρθρο 55

Η Επιτροπή υπογραμμίζει ότι η επίκληση του άρθρου 5 παράγραφος 4 δεύτερο εδάφιο στοιχείο β) κατά συστηματικό τρόπο είναι αντίθετη με το γράμμα και το πνεύμα του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 182/2011 (ΕΕ L 55 της 28.2.2011, σ. 13). Η προσφυγή στην εν λόγω διάταξη πρέπει να ανταποκρίνεται σε συγκεκριμένη ανάγκη παρέκκλισης από την αρχή σύμφωνα με την οποία η Επιτροπή μπορεί να εκδίδει σχέδιο εκτελεστικής πράξης όταν δεν υποβάλλεται γνώμη. Δεδομένου ότι αποτελεί εξαίρεση στον γενικό κανόνα που θεσπίζεται με το άρθρο 5 παράγραφος 4, η προσφυγή στο εδάφιο 2 στοιχείο β) δεν μπορεί να εκλαμβάνεται απλώς ως εμπίπτουσα στη «διακριτική ευχέρεια» του νομοθέτη, αλλά πρέπει να ερμηνεύεται περιοριστικά και, συνεπώς, πρέπει να αιτιολογείται.

Τελευταία ενημέρωση: 1 Ιουλίου 2019Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου