Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2014/0100(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0311/2015

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0311/2015

Keskustelut :

PV 18/04/2018 - 22
CRE 18/04/2018 - 22

Äänestykset :

PV 19/04/2018 - 10.7
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2018)0180

Hyväksytyt tekstit
PDF 125kWORD 56k
Torstai 19. huhtikuuta 2018 - Strasbourg
Luonnonmukainen tuotanto ja luonnonmukaisten tuotteiden merkinnät ***I
P8_TA(2018)0180A8-0311/2015
OIKAISUT
Päätöslauselma
 Teksti
 Liite

Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 19. huhtikuuta 2018 ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi luonnonmukaisesta tuotannosta, luonnonmukaisten tuotteiden merkinnöistä, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o XXX/XXX (virallista valvontaa koskeva asetus) muuttamisesta ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 834/2007 kumoamisesta (COM(2014)0180 – C7-0109/2014 – 2014/0100(COD))

(Tavallinen lainsäätämisjärjestys: ensimmäinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle (COM(2014)0180),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 2 kohdan, 42 artiklan ja 43 artiklan 2 kohdan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan parlamentille (C7‑0109/2014),

–  ottaa huomioon oikeudellisten asioiden valiokunnan lausunnon ehdotetusta oikeusperustasta,

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 3 kohdan ja 43 artiklan 2 kohdan,

–  ottaa huomioon Luxemburgin edustajainhuoneen ja Itävallan liittoneuvoston toissijaisuus- ja suhteellisuusperiaatteen soveltamisesta tehdyn pöytäkirjan N:o 2 mukaisesti antaman perustellut lausunnot, joiden mukaan esitys lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttäväksi säädökseksi ei ole toissijaisuusperiaatteen mukainen,

–  ottaa huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean 15. lokakuuta 2014 antaman lausunnon(1),

–  ottaa huomioon alueiden komitean 4. joulukuuta 2014 antaman lausunnon(2),

–  ottaa huomioon asiasta vastaavan valiokunnan työjärjestyksen 69 f artiklan 4 kohdan nojalla hyväksymän alustavan sopimuksen sekä neuvoston edustajan 20. marraskuuta 2017 päivätyllä kirjeellä antaman sitoumuksen hyväksyä Euroopan parlamentin kanta Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 4 kohdan mukaisesti,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 59 ja 39 artiklan,

–  ottaa huomioon maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunnan mietinnön sekä ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunnan lausunnon (A8-0311/2015),

1.  vahvistaa jäljempänä esitetyn ensimmäisen käsittelyn kannan;

2.  panee merkille tämän päätöslauselman liitteenä olevat komission lausumat;

3.  pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se korvaa ehdotuksensa, muuttaa sitä huomattavasti tai aikoo muuttaa sitä huomattavasti;

4.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä kansallisille parlamenteille.

(1)EUVL C 12, 15.1.2015, s. 75.
(2)EUVL C 19, 21.1.2015, s. 84.


Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 19. huhtikuuta 2018, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2018/… antamiseksi luonnonmukaisesta tuotannosta ja luonnonmukaisesti tuotettujen tuotteiden merkinnöistä ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 834/2007 kumoamisesta
P8_TC1-COD(2014)0100

(Euroopan parlamentin ja neuvoston päästyä sopimukseen parlamentin kanta vastaa lopullista säädöstä, asetusta (EU) 2018/848.)


LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAN LIITE

Komission lausuma luonnonmukaisten lajikkeiden määräaikaisista kokeista

Komissio toteaa, että on tarpeen vahvistaa, millä edellytyksillä luonnonmukaiseen tuotantoon soveltuvia luonnonmukaisia lajikkeita voidaan kehittää.

Jotta voitaisiin vahvistaa kriteerit luonnonmukaiseen tuotantoon soveltuvia luonnonmukaisia lajikkeita koskevalle kuvaukselle ja määritellä, millä edellytyksillä näitä lajikkeita voidaan tuottaa kaupan pitämistä varten, komissio järjestää määräaikaisen kokeen viimeistään 6 kuukauden kuluttua tämän asetuksen soveltamisen alkamispäivästä.

Määräaikaisessa kokeessa vahvistetaan kriteerit luonnonmukaiseen tuotantoon soveltuvien luonnonmukaisten lajikkeiden erotettavuuden, yhtenäisyyden ja vakauden sekä tarvittaessa viljely- tai käyttöarvon kuvaamiselle. Lisäksi siinä määritellään merkintöjen ja pakkaamisen kaltaisia muita kaupan pitämistä koskevia edellytyksiä. Näissä edellytyksissä ja kriteereissä otetaan huomioon luonnonmukaisen maatalouden erityiset tarpeet ja tavoitteet, kuten geneettisen monimuotoisuuden lisääminen, taudinvastustuskyky sekä maaperä- ja ilmasto-olosuhteisiin sopeutuminen. Raportteja laaditaan vuosittain, jotta määräaikaisen kokeen edistymistä voidaan seurata.

Tämä riittävillä määrillä tehtävä koe kestää seitsemän vuotta. Sen aikana jäsenvaltiot voidaan vapauttaa tietyistä direktiiveissä 66/401/ETY, 66/402/ETY, 68/193/ETY, 2002/53/EY, 2002/54/EY, 2002/55/EY, 2002/56/EY, 2002/57/EY, 2008/72/EY ja 2008/90/EY säädetyistä velvoitteista.

Komissio arvioi kokeen tulokset ehdottaakseen muutoksia siementen ja muun kasvien lisäysaineiston kaupan pitämistä koskevassa horisontaalisessa lainsäädännössä vahvistettuihin vaatimuksiin, jotka koskevat luonnonmukaiseen tuotantoon soveltuvien luonnonmukaisten lajikkeiden ominaispiirteitä.

Komission lausuma 55 artiklasta

Komissio korostaa, että on asetuksen (EU) N:o 182/2011 (EUVL L 55, 28.2.2011, s. 13) hengen ja kirjaimen vastaista vedota järjestelmällisesti kyseisen asetuksen 5 artiklan 4 kohdan toisen alakohdan b alakohtaan. Kyseistä säännöstä olisi käytettävä ainoastaan, jos ilmenee erityinen tarve poiketa periaatteesta, jonka mukaan komissio voi hyväksyä luonnoksen täytäntöönpanosäädökseksi, jos lausuntoa ei ole annettu. Koska kyseessä on poikkeus 5 artiklan 4 kohdassa vahvistettuun periaatteeseen, toisen alakohdan b alakohtaan vetoamista ei voida pitää puhtaasti lainsäätäjän harkintavallan käyttämisenä, vaan se on tulkittava rajoittavasti ja sen vuoksi perusteltava.

Päivitetty viimeksi: 1. heinäkuuta 2019Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö