Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2014/0100(COD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A8-0311/2015

Pateikti tekstai :

A8-0311/2015

Debatai :

PV 18/04/2018 - 22
CRE 18/04/2018 - 22

Balsavimas :

PV 19/04/2018 - 10.7
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P8_TA(2018)0180

Priimti tekstai
PDF 137kWORD 57k
Ketvirtadienis, 2018 m. balandžio 19 d. - Strasbūras
Ekologinė gamyba ir ekologiškų produktų ženklinimas ***I
P8_TA(2018)0180A8-0311/2015
KLAIDŲ IŠTAISYMAI
Rezoliucija
 Tekstas
 Priedas

2018 m. balandžio 19 d. Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl ekologinės gamybos ir ekologiškų produktų ženklinimo, kuriuo iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. XXX/XXX [Oficialios kontrolės reglamentas] ir panaikinamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 834/2007 (COM(2014)0180 – C7-0109/2014 – 2014/0100(COD))

(Įprasta teisėkūros procedūra: pirmasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai (COM(2014)0180),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 2 dalį, į 42 straipsnį ir į 43 straipsnio 2 dalį, pagal kuriuos Komisija pateikė pasiūlymą Parlamentui (C7‑0109/2014),

–  atsižvelgdamas į Teisės reikalų komiteto nuomonę dėl teisinio pagrindo,

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 3 dalį ir 43 straipsnio 2 dalį,

–  atsižvelgdamas į Liuksemburgo Deputatų Rūmų ir Austrijos Federalinės Tarybos pagal Protokolą Nr. 2 dėl subsidiarumo ir proporcingumo principų taikymo pateiktas pagrįstas nuomones, kuriose tvirtinama, kad teisėkūros procedūra priimamo akto projektas neatitinka subsidiarumo principo,

–  atsižvelgdamas į 2014 m. spalio 15 d. Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę(1),

–  atsižvelgdamas į 2014 m. gruodžio 4 d. Regionų komiteto nuomonę(2),

–  atsižvelgdamas į preliminarų susitarimą, kurį atsakingas komitetas patvirtino pagal Darbo tvarkos taisyklių 69f straipsnio 4 dalį, ir į 2017 m. lapkričio 20 d. laišku Tarybos atstovo prisiimtą įsipareigojimą pritarti Parlamento pozicijai pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 4 dalį,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 59 ir 39 straipsnius,

–  atsižvelgdamas į Žemės ūkio ir kaimo plėtros komiteto pranešimą ir į Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komiteto nuomonę (A8-0311/2015),

1.  priima per pirmąjį svarstymą toliau pateiktą poziciją;

2.  atsižvelgia į Komisijos pareiškimus, pridėtus prie šios rezoliucijos;

3.  ragina Komisiją dar kartą perduoti klausimą svarstyti Parlamentui, jei ji savo pasiūlymą pakeičia nauju tekstu, jį keičia iš esmės arba ketina jį keisti iš esmės;

4.  paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams parlamentams.

(1) OL C 12, 2015 1 15, p. 75.
(2) OL C 19, 2015 1 21, p. 84.


Europos Parlamento pozicija, priimta 2018 m. balandžio 19 d. per pirmąjį svarstymą, siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2018/... dėl ekologinės gamybos ir ekologiškų produktų ženklinimo, kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 834/2007
P8_TC1-COD(2014)0100

(Kadangi Parlamentas ir Taryba pasiekė susitarimą, Parlamento pozicija atitinka galutinį teisės aktą, Reglamentą (ES) 2018/848.)


TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PRIEDAS

Komisijos pareiškimas dėl laikinų eksperimentų su ekologiškomis veislėmis

Komisija pripažįsta, kad būtina nustatyti sąlygas, kuriomis išvedamos ekologinei gamybai tinkamos ekologiškos veislės.

Siekdama nustatyti „ekologinei gamybai tinkamų ekologiškų veislių“ savybių apibūdinimo kriterijus ir sąlygas, kuriomis gali būti auginamos parduoti skirtos „ekologinei gamybai tinkamos ekologiškos veislės“, Komisija ne vėliau kaip per 6 mėnesius nuo šio reglamento taikymo datos surengs laikiną eksperimentą.

Atliekant šį laikiną eksperimentą bus nustatyti ekologinei gamybai tinkamų ekologiškų veislių išskirtinumo, vienodumo, stabilumo ir, jei taikytina, ūkinio vertingumo bei naudojimo apibūdinimo kriterijai ir nustatytos kitos pardavimo sąlygos (pvz., ženklinimo ir pakavimo). Nustatant šias sąlygas ir kriterijus bus atsižvelgiama į konkrečius ekologinio ūkininkavimo poreikius ir tikslus, tokius kaip genetinės įvairovės didinimas, atsparumas ligoms ir prisitaikymas prie dirvožemio ir klimato sąlygų. Kad būtų galima stebėti laikino eksperimento eigą, bus rengiamos metinės ataskaitos.

Šis eksperimentas truks septynerius metus ir jam atlikti bus numatytas pakankamas atitinkamos medžiagos kiekis. Jam vykstant valstybės narės gali būti atleistos nuo tam tikrų įpareigojimų, nustatytų Direktyva 66/401/EEB, Direktyva 66/402/EEB, Direktyva 68/193/EEB, Direktyva 2002/53/EB, Direktyva 2002/54/EB, Direktyva 2002/55/EB, Direktyva 2002/56/EB, Direktyva 2002/57/EB, Direktyva 2008/72/EB ir Direktyva 2008/90/EB.

 Komisija įvertins šio eksperimento rezultatus, kad galėtų pasiūlyti horizontaliųjų teisės aktų dėl prekybos sėkla ir kita augalų dauginamąja medžiaga reikalavimus suderinti su „ekologinei gamybai tinkamų ekologiškų veislių“ savybėmis.

Komisijos pareiškimas dėl 55 straipsnio

Komisija pabrėžia, kad nuolatinis 5 straipsnio 4 dalies antros pastraipos b punkto taikymas pagal formą ir turinį prieštarauja Reglamentui (ES) Nr.182/2011 (OL L 55, 2011 2 28, p. 13). Šią nuostatą reikia taikyti tik esant konkrečiai būtinybei nukrypti nuo pagrindinio principo, pagal kurį Komisija gali priimti įgyvendinimo akto projektą, kai nuomonė nepateikiama. Kadangi tai yra 5 straipsnio 4 dalyje nustatytos bendrosios taisyklės išimtis, 5 straipsnio 4 dalies antros pastraipos b punkto taikymo negalima vertinti tiesiog kaip teisės aktų leidėjo „veiksmų laisvės“, nes to punkto aiškinimas turi būti ribojamojo pobūdžio ir taikymas privalo būti pagrįstas.

Atnaujinta: 2019 m. liepos 1 d.Teisinė informacija - Privatumo politika