Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Procedūra : 2014/0100(COD)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A8-0311/2015

Iesniegtie teksti :

A8-0311/2015

Debates :

PV 18/04/2018 - 22
CRE 18/04/2018 - 22

Balsojumi :

PV 19/04/2018 - 10.7
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P8_TA(2018)0180

Pieņemtie teksti
PDF 137kWORD 62k
Ceturtdiena, 2018. gada 19. aprīlis - Strasbūra Galīgā redakcija
Bioloģiskā ražošana un bioloģisko produktu marķēšana ***I
P8_TA(2018)0180A8-0311/2015
Rezolūcija
 Teksts
 Pielikums

Eiropas Parlamenta 2018. gada 19. aprīļa normatīvā rezolūcija par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par bioloģisko ražošanu un bioloģisko produktu marķēšanu un ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. XXX/XXX [Oficiālo kontroļu regula] un atceļ Padomes Regulu (EK) Nr. 834/2007 (COM(2014)0180 – C7-0109/2014 – 2014/0100(COD))

(Parastā likumdošanas procedūra: pirmais lasījums)

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei (COM(2014)0180),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 2. punktu, 42. pantu un 43. panta 2. punktu, saskaņā ar kuriem Komisija tam ir iesniegusi priekšlikumu (C7-0109/2014),

–  ņemot vērā Juridiskās komitejas atzinumu par ierosināto juridisko pamatu,

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 3. punktu un 43. panta 2. punktu,

–  ņemot vērā pamatotos atzinumus, kurus saskaņā ar 2. protokolu par subsidiaritātes principa un proporcionalitātes principa piemērošanu iesnieguši Luksemburgas Deputātu palātas priekšsēdētājs un Austrijas Federālā padome un kuros norādīts, ka leģislatīvā akta projekts neatbilst subsidiaritātes principam,

–  ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas 2014. gada 15. oktobra atzinumu(1),

–  ņemot vērā Reģionu komitejas 2014. gada 4. decembra atzinumu(2),

–  ņemot vērā provizorisko vienošanos, kuru atbildīgā komiteja apstiprinājusi saskaņā ar Reglamenta 69.f panta 4. punktu, un Padomes pārstāvja 2017. gada 20. novembra vēstulē pausto apņemšanos apstiprināt Eiropas Parlamenta nostāju saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 4. punktu,

–  ņemot vērā Reglamenta 59. un 39. pantu,

–  ņemot vērā Lauksaimniecības un lauku attīstības komitejas ziņojumu un Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komitejas atzinumu (A8-0311/2015),

1.  pieņem pirmajā lasījumā turpmāk izklāstīto nostāju;

2.  pieņem zināšanai Komisijas paziņojumus, kas pievienoti šai rezolūcijai;

3.  prasa Komisijai priekšlikumu iesniegt vēlreiz, ja tā šo priekšlikumu aizstāj ar citu tekstu, būtiski groza vai ir paredzējusi šo priekšlikumu būtiski grozīt;

4.  uzdod priekšsēdētājam nosūtīt Parlamenta nostāju Padomei un Komisijai, kā arī dalībvalstu parlamentiem.

(1) OV C 12, 15.1.2015., 75. lpp.
(2) OV C 19, 21.1.2015., 84. lpp.


Eiropas Parlamenta nostāja, pieņemta pirmajā lasījumā 2018. gada 19. aprīlī, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2018/... par bioloģisko ražošanu un bioloģisko produktu marķēšanu un ar ko atceļ Padomes Regulu (EK) Nr. 834/2007
P8_TC1-COD(2014)0100

(Tā kā starp Parlamentu un Padomi tika panākta vienošanās, Parlamenta nostāja atbilst galīgajam tiesību aktam Regulai (ES) 2018/848.)


NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PIELIKUMS

Komisijas paziņojums par pagaidu eksperimentiem ar bioloģiskajām šķirnēm

Komisija atzīst vajadzību paredzēt nosacījumus, saskaņā ar kuriem jārada bioloģiskajai ražošanai piemērotas bioloģiskās šķirnes.

Lai noteiktu bioloģiskajai ražošanai piemērotu bioloģisko šķirņu īpašību apraksta kritērijus, kā arī lai paredzētu nosacījumus, ar kuriem bioloģiskajai ražošanai piemērotas bioloģiskās šķirnes var audzēt tirdzniecībai, Komisija vēlākais 6 mēnešus pēc šīs regulas piemērošanas datuma organizēs pagaidu eksperimentu.

Šis pagaidu eksperiments palīdzēs gan noteikt kritērijus, kas izmantojami, lai aprakstītu bioloģiskajai ražošanai piemērotu bioloģisko šķirņu atšķirīgumu, viendabīgumu, noturīgumu un attiecīgā gadījumā audzēšanas vērtību un izmantojumu, gan arī precizēt citus tirdzniecības nosacījumus, piemēram, marķēšanas un iepakošanas nosacījumus. Šajos nosacījumos un kritērijos tiks ņemti vērā bioloģiskās lauksaimniecības īpašās vajadzības un mērķi, piemēram, ģenētiskās daudzveidības uzlabošana, izturība pret slimībām un pielāgošanās klimatiskajiem un augsnes apstākļiem. Lai uzraudzītu pagaidu eksperimenta norisi, tiks sagatavoti gada ziņojumi.

Eksperiments ilgs septiņus gadus, un tam būs vajadzīgi pietiekami daudzumi; eksperimenta ietvaros dalībvalstis var tikt atbrīvotas no atsevišķiem pienākumiem, kas noteikti Direktīvā 66/401/EEK, Direktīvā 66/402/EEK, Direktīvā 68/193/EEK, Direktīvā 2002/53/EK, Direktīvā 2002/54/EK, Direktīvā 2002/55/EK, Direktīvā 2002/56/EK, Direktīvā 2002/57/EK, Direktīvā 2008/72/EK un Direktīvā 2008/90/EK.

Komisija novērtēs šā eksperimenta rezultātus ar mērķi ierosināt grozījumus prasībās, kas paredzētas horizontālajos tiesību aktos par sēklu un cita augu reproduktīvā materiāla tirdzniecību, tās pielāgojot bioloģiskajai ražošanai piemērotu bioloģisko šķirņu īpašībām.

Komisijas paziņojums par 55. pantu

Komisija uzsver, ka sistemātiski izmantot Regulas (ES) Nr. 182/2011 (OV L 55, 28.2.2011., 13. lpp.) 5. panta 4. punkta otrās daļas b) apakšpunktu ir pretrunā minētās regulas burtam un garam. Šī norma jāizmanto tikai tad, ja ir īpaša vajadzība atkāpties no pamatprincipa, proti, ka Komisija īstenošanas akta projektu var pieņemt tad, ja atzinums nav sniegts. Otrās daļas b) apakšpunktu, kas ir 5. panta 4. punktā paredzētā vispārīgā noteikuma izņēmums, nedrīkst uzskatīt par tādu, par kura izmantošanu likumdevējs var izšķirties pēc saviem ieskatiem; tas jāinterpretē šauri, un tātad tā izmantošana jāpamato.

Pēdējā atjaunošana: 2019. gada 1. jūlijsJuridisks paziņojums - Privātuma politika