Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2014/0100(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0311/2015

Texte depuse :

A8-0311/2015

Dezbateri :

PV 18/04/2018 - 22
CRE 18/04/2018 - 22

Voturi :

PV 19/04/2018 - 10.7
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P8_TA(2018)0180

Texte adoptate
PDF 132kWORD 65k
Joi, 19 aprilie 2018 - Strasbourg Ediţie definitivă
Producția ecologică și etichetarea produselor ecologice ***I
P8_TA(2018)0180A8-0311/2015
Rezoluţie
 Text
 Anexă

Rezoluţia legislativă a Parlamentului European din 19 aprilie 2018 referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind producția ecologică și etichetarea produselor ecologice, de modificare a Regulamentului (UE) nr. XXX/XXX al Parlamentului European și al Consiliului [Regulamentul privind controalele oficiale] și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 834/2007 al Consiliului (COM(2014)0180 – C7-0109/2014 – 2014/0100(COD))

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

Parlamentul European,

–  având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului (COM(2014)0180),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (2), articolul 42 și articolul 43 alineatul (2) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către Comisie (C7-0109/2014),

–  având în vedere avizul Comisiei pentru afaceri juridice privind temeiul juridic propus,

–  având în vedere articolul 294 alineatul (3) și articolul 43 alineatul (2) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere avizele motivate prezentate de către Camera Deputaților din Luxemburg și de către Consiliul Federal al Austriei în cadrul Protocolului nr. 2 privind aplicarea principiilor subsidiarității și proporționalității, în care se susține că proiectul de act legislativ nu respectă principiul subsidiarității,

–  având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European din 15 octombrie 2014(1),

–  având în vedere avizul Comitetului Regiunilor din 4 decembrie 2014(2),

–  având în vedere acordul provizoriu aprobat de comisia competentă în temeiul articolului 69f alineatul (4) din Regulamentul său de procedură și angajamentul reprezentantului Consiliului, exprimat în scrisoarea din 20 noiembrie 2017, de a aproba poziția Parlamentului European în conformitate cu articolul 294 alineatul (4) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere articolele 59 și 39 din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru agricultură și dezvoltare rurală și avizul Comisiei pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară (A8-0311/2015),

1.  adoptă poziția sa în primă lectură prezentată în continuare;

2.  ia act de declarațiile Comisiei anexate la prezenta rezoluție;

3.  solicită Comisiei să îl sesizeze din nou în cazul în care își înlocuiește, își modifică în mod substanțial sau intenționează să-și modifice în mod substanțial propunerea;

4.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și parlamentelor naționale poziția Parlamentului.

(1) JO C 12, 15.1.2015, p. 75.
(2) JO C 19, 21.1.2015, p. 84.


Poziția Parlamentului European adoptată în primă lectură la 19 aprilie 2018 în vederea adoptării Regulamentului (UE) 2018/... al Parlamentului European și al Consiliului privind producția ecologică și etichetarea produselor ecologice și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 834/2007 al Consiliului
P8_TC1-COD(2014)0100

(Întrucât s-a ajuns la un acord între Parlament şi Consiliu, poziţia Parlamentului corespunde cu actul legislativ final, Regulamentul (UE) 2018/848.)


ANEXĂ LA REZOLUȚIA LEGISLATIVĂ

Declarația Comisiei privind experimentele temporare pentru soiurile ecologice

Comisia recunoaște necesitatea de a se stabili condițiile în care sunt dezvoltate soiurile ecologice adecvate pentru producția ecologică.

În scopul stabilirii criteriilor pentru descrierea caracteristicilor „soiurilor ecologice adecvate pentru producția ecologică”, precum și în scopul definirii condițiilor în care „soiurile ecologice adecvate pentru producția ecologică” pot fi produse în vederea comercializării, Comisia va organiza un experiment temporar cel târziu la 6 luni de la data punerii în aplicare a prezentului regulament.

Acest experiment temporar va stabili criteriile pentru descrierea distinctibilității, a uniformității, a stabilității și, după caz, valoarea agronomică și de utilizare a soiurilor ecologice adecvate pentru producția ecologică și va aborda alte condiții de comercializare, cum ar fi etichetarea și ambalarea. Aceste condiții și criterii vor lua în considerare nevoile și obiectivele specifice ale agriculturii ecologice, cum ar fi extinderea diversității genetice, rezistența la boli și adaptarea la condițiile pedoclimatice. Vor fi elaborate rapoarte anuale în vederea monitorizării progreselor înregistrate de experimentul temporar.

În cadrul unui astfel de experiment, care se desfășoară timp de șapte ani și prevede cantități suficiente, statele membre pot fi scutite de anumite obligații prevăzute în Directiva 66/401/CEE, Directiva 66/402/CEE, Directiva 68/193/CEE, Directiva 2002/53/CE, Directiva 2002/54/CE, Directiva 2002/55/CE, Directiva 2002/56/CE, Directiva 2002/57/CE, Directiva 2008/72/CE și Directiva 2008/90/CE.

Comisia va evalua rezultatul acestui experiment cu scopul de a propune modificarea cerințelor legislației orizontale cu privire la comercializarea semințelor și a altor materiale de reproducere a plantelor în ceea ce privește caracteristicile „soiurilor ecologice adecvate pentru producția ecologică”.

Declarația Comisiei privind articolul 55

Comisia subliniază că invocarea în mod sistematic a articolului 5 alineatul (4) al doilea paragraf litera (b) contravine literei și spiritului Regulamentului (UE) nr. 182/2011 (JO L 55, 28.2.2011, p. 13). Recurgerea la această dispoziție trebuie să răspundă unei nevoi specifice de a se îndepărta de la regula de principiu potrivit căreia Comisia poate adopta un proiect de act de punere în aplicare în cazul în care nu se emite niciun aviz. Deoarece reprezintă o excepție de la regula generală stabilită la articolul 5 alineatul (4), recurgerea la al doilea paragraf litera (b) nu poate fi considerată pur și simplu ca fiind o „putere discreționară” a legiuitorului, ci trebuie interpretată în mod restrictiv și, prin urmare, trebuie justificată.

Ultima actualizare: 1 iulie 2019Aviz juridic - Politica de confidențialitate