Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2014/0100(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0311/2015

Predkladané texty :

A8-0311/2015

Rozpravy :

PV 18/04/2018 - 22
CRE 18/04/2018 - 22

Hlasovanie :

PV 19/04/2018 - 10.7
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2018)0180

Prijaté texty
PDF 141kWORD 61k
Štvrtok, 19. apríla 2018 - Štrasburg
Ekologická výroba a označovanie ekologických výrobkov ***I
P8_TA(2018)0180A8-0311/2015
KORIGENDÁ
Uznesenie
 Text
 Príloha

Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 19. apríla 2018 o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o ekologickej poľnohospodárskej výrobe a označovaní produktov ekologickej poľnohospodárskej výroby, o zmene nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. XXX/XXX [nariadenie o úradných kontrolách] a o zrušení nariadenia Rady (ES) č. 834/2007 (COM(2014)0180 – C7-0109/2014 – 2014/0100(COD))

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2014)0180),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 2, článok 42 a článok 43 ods. 2 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C7-0109/2014),

–  so zreteľom na stanovisko Výboru pre právne veci k navrhnutému právnemu základu,

–  so zreteľom na článok 294 ods. 3 a článok 43 ods. 2 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na odôvodnené stanoviská predložené na základe Protokolu č. 2 o uplatňovaní zásad subsidiarity a proporcionality luxemburskou Poslaneckou snemovňou a rakúskou Spolkovou radou, ktoré tvrdia, že návrh legislatívneho aktu nie je v súlade so zásadou subsidiarity,

–  so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru z 15. októbra 2014(1),

–  so zreteľom na stanovisko Výboru regiónov zo 4. decembra 2014(2),

–  so zreteľom na predbežnú dohodu schválenú gestorským výborom podľa článku 69f ods. 4 rokovacieho poriadku, a na záväzok zástupcu Rady, vyjadrený v liste z 20. novembra 2017, schváliť pozíciu Európskeho parlamentu v súlade s článkom 294 ods. 4 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na články 59 a 39 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka a na stanovisko Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín (A8-0311/2015),

1.  prijíma nasledujúcu pozíciu v prvom čítaní;

2.  berie na vedomie vyhlásenia Komisie, ktoré sú uvedené v prílohe k tomuto uzneseniu;

3.  žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak nahrádza, podstatne mení alebo má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh;

4.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným parlamentom.

(1) Ú. v. EÚ C 12, 15.1.2015, s. 75.
(2) Ú. v. EÚ C 19, 21.1.2015, s. 84


Pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní 19. apríla 2018 na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/... o ekologickej poľnohospodárskej výrobe a označovaní produktov ekologickej poľnohospodárskej výroby a o zrušení nariadenia Rady (ES) č. 834/2007
P8_TC1-COD(2014)0100

(Keďže bola dosiahnutá dohoda medzi Európskym parlamentom a Radou, pozícia Európskeho parlamentu zodpovedá záverečnému legislatívnemu aktu, nariadeniu (EÚ) 2018/848.)


PRÍLOHA K LEGISLATÍVNEMU UZNESENIU

Vyhlásenie Komisie k dočasným experimentom zameraným na ekologické odrody

Komisia uznáva, že je potrebné stanoviť podmienky, za ktorých možno vyvíjať ekologické odrody vhodné na ekologickú poľnohospodársku výrobu.

Na stanovenie kritérií na opis vlastností „ekologických odrôd vhodných na ekologickú poľnohospodársku výrobu“, ako aj vymedzenie podmienok, za ktorých možno pestovať „ekologické odrody vhodné na ekologickú poľnohospodársku výrobu“ s cieľom ich uvádzania na trh, Komisia najneskôr 6 mesiacov po dátume uplatňovania tohto nariadenia zorganizuje dočasný experiment.

Týmto dočasným experimentom sa stanovia kritériá na opis odlišnosti, vyrovnanosti, stálosti a v relevantných prípadoch hospodárskej hodnoty z hľadiska pestovania a využívania ekologických druhov vhodných na ekologickú poľnohospodársku výrobu a iné obchodné podmienky, ako sú označovanie a balenie. Tieto podmienky a kritériá zohľadnia špecifické potreby a ciele ekologického poľnohospodárstva, ako je zvýšenie genetickej diverzity, odolnosť proti ochoreniam a adaptácia na pôdne a klimatické podmienky. Pokrok dočasného experimentu sa bude monitorovať prostredníctvom výročných správ.

V rámci takéhoto experimentu, ktorý sa má realizovať počas siedmich rokov na dostatočnom množstve odrôd, môžu byť členské štáty oslobodené od určitých povinností stanovených v smernici 66/401/EHS, smernici 66/402/EHS, smernici 68/193/EHS, smernici 2002/53/ES, smernici 2002/54/ES, smernici 2002/55/ES, smernici 2002/56/ES, smernici 2002/57/ES, smernici 2008/72/ES a smernici 2008/90/ES.

 Komisia vyhodnotí výsledky experimentu s cieľom navrhnúť, aby sa požiadavky stanovené v horizontálnych právnych predpisoch o uvádzaní osiva a iného rastlinného rozmnožovacieho materiálu prispôsobili vlastnostiam „ekologických odrôd vhodných na ekologickú poľnohospodársku výrobu“.

Vyhlásenie Komisie k článku 55

Komisia zdôrazňuje, že systematické odvolávanie sa na článok 5 ods. 4 druhý pododsek písm. b) nariadenia (EÚ) č. 182/2011 (Ú. v. EÚ L 55, 28.2.2011, s. 13) je v rozpore so znením a duchom daného nariadenia. Odvolanie sa na toto ustanovenie musí vychádzať z konkrétnej potreby upustiť od základného pravidla, podľa ktorého Komisia môže prijať návrh vykonávacieho aktu, ak sa nevydá žiadne stanovisko. Vzhľadom na skutočnosť, že ide o výnimku zo všeobecného pravidla stanoveného v článku 5 ods. 4, odvolanie sa na druhý pododsek písm. b) nemožno jednoducho chápať ako „právomoc zákonodarcu rozhodovať podľa vlastného uváženia“, ale musí sa vykladať reštriktívne, a preto musí byť odôvodnené.

Posledná úprava: 1. júla 2019Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia