Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2017/0305(NLE)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0140/2018

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0140/2018

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 19/04/2018 - 10.8

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2018)0181

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 601kWORD 74k
Πέμπτη 19 Απριλίου 2018 - Στρασβούργο
Κατευθυντήριες γραμμές για τις πολιτικές απασχόλησης των κρατών μελών *
P8_TA(2018)0181A8-0140/2018

Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 19ης Απριλίου 2018 σχετικά την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου που αφορά τις κατευθυντήριες γραμμές για τις πολιτικές απασχόλησης των κρατών μελών (COM(2017)0677 – C8-0424/2017 – 2017/0305(NLE))

(Διαβούλευση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο (COM(2017)0677),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 148 παράγραφος 2 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με το οποίο κλήθηκε από το Συμβούλιο να γνωμοδοτήσει (C8-0424/2017),

–  έχοντας υπόψη τη θέση του της 15ης Σεπτεμβρίου 2016 σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου όσον αφορά τις κατευθυντήριες γραμμές για τις πολιτικές απασχόλησης των κρατών μελών(1),

–  έχοντας υπόψη τη θέση του της 8ης Ιουλίου 2015 σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου όσον αφορά τις κατευθυντήριες γραμμές για τις πολιτικές απασχόλησης των κρατών μελών(2),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 78γ του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων (A8-0140/2018),

1.  εγκρίνει την πρόταση της Επιτροπής όπως τροποποιήθηκε·

2.  καλεί την Επιτροπή να τροποποιήσει αναλόγως την πρότασή της, σύμφωνα με το άρθρο 293 παράγραφος 2 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

3.  καλεί το Συμβούλιο, στην περίπτωση που προτίθεται να απομακρυνθεί από το κείμενο που ενέκρινε το Κοινοβούλιο, να το ενημερώσει σχετικά·

4.  ζητεί να κληθεί εκ νέου να γνωμοδοτήσει εφόσον το Συμβούλιο προτίθεται να επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις στην πρόταση της Επιτροπής·

5.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή   Τροπολογία
Τροπολογία 1
Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 1
(1)  Τα κράτη μέλη και η Ένωση πρέπει να εργαστούν για την ανάπτυξη συντονισμένης στρατηγικής για την απασχόληση, και ιδίως για την προώθηση ειδικευμένου, εκπαιδευμένου και ευπροσάρμοστου εργατικού δυναμικού και αγορών εργασίας ανταποκρινόμενων στις εξελίξεις της οικονομίας, προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι της πλήρους απασχόλησης και της κοινωνικής προόδου που προβλέπονται στο άρθρο 3 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Λαμβανομένων υπόψη των εθνικών πρακτικών όσον αφορά τις ευθύνες για τη διαχείριση και το εργατικό δυναμικό, τα κράτη μέλη πρέπει να θεωρούν την προώθηση της απασχόλησης θέμα κοινού ενδιαφέροντος και να συντονίζουν τη σχετική τους δράση στα πλαίσια του Συμβουλίου.
(1)  Τα κράτη μέλη και η Ένωση πρέπει να εργαστούν για την ανάπτυξη και χάραξη μιας αποτελεσματικής και συντονισμένης στρατηγικής για την απασχόληση, και ιδίως για την προώθηση αγορών εργασίας χωρίς αποκλεισμούς και ανταποκρινόμενων στις οικονομικές, κοινωνικές, τεχνολογικές και περιβαλλοντικές συνθήκες και αλλαγές, με τη χρήση ειδικευμένου, εκπαιδευμένου και ευπροσάρμοστου εργατικού δυναμικού, και για τη διασφάλιση της ευεξίας όλων των εργαζομένων, προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι της πλήρους απασχόλησης και της κοινωνικής προόδου που προβλέπονται στο άρθρο 3 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Λαμβανομένων υπόψη των εθνικών πρακτικών όσον αφορά τις ευθύνες για τη διαχείριση και το εργατικό δυναμικό, τα κράτη μέλη πρέπει να θεωρούν την προώθηση της απασχόλησης θέμα κοινού ενδιαφέροντος και να συντονίζουν τη σχετική τους δράση στα πλαίσια του Συμβουλίου.
Τροπολογία 2
Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 2
(2)  Η Ένωση πρέπει να καταπολεμά τον κοινωνικό αποκλεισμό και τις διακρίσεις και να προωθεί την κοινωνική δικαιοσύνη και προστασία, όπως και την ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών. Κατά τον καθορισμό και την εφαρμογή των πολιτικών και δράσεών της, η Ένωση πρέπει να συνεκτιμά τις απαιτήσεις που σχετίζονται με την προαγωγή υψηλού επιπέδου απασχόλησης, τη διασφάλιση επαρκούς κοινωνικής προστασίας, την καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού, καθώς και με ένα υψηλό επίπεδο εκπαίδευσης και κατάρτισης.
(2)  Η Ένωση πρέπει να καταπολεμά κάθε μορφή φτώχειας, κοινωνικού αποκλεισμού και διακρίσεων σε όλα τα πεδία της ζωής και να προωθεί την κοινωνική δικαιοσύνη και προστασία, όπως και την ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών. Ο γενικός αυτός στόχος θα πρέπει να επιδιωχθεί με ενωσιακές νομικές πράξεις και πολιτικές σε άλλα πεδία. Κατά τον καθορισμό και την εφαρμογή των πολιτικών και δράσεών της, η Ένωση πρέπει να συνεκτιμά τις απαιτήσεις που σχετίζονται με την προαγωγή υψηλού επιπέδου απασχόλησης, τη διασφάλιση επαρκούς κοινωνικής προστασίας, την καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού, καθώς και με ένα υψηλό επίπεδο εκπαίδευσης και κατάρτισης. Η Ένωση πρέπει να προαγάγει την ενεργό συμμετοχή όλων των πολιτών στην οικονομική, κοινωνική και πολιτιστική ζωή.
Τροπολογία 3
Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 3
(3)  Σύμφωνα με την Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ), η Ένωση έχει αναπτύξει και εφαρμόσει μέσα συντονισμού πολιτικών για τη δημοσιονομική, τη μακροοικονομική και τη διαρθρωτική πολιτική. Οι παρούσες κατευθυντήριες γραμμές για τις πολιτικές απασχόλησης των κρατών μελών αποτελούν μέρος αυτών των μηχανισμών, μαζί με τους γενικούς προσανατολισμούς των οικονομικών πολιτικών των κρατών μελών και της Ένωσης, όπως παρατίθενται στη σύσταση (ΕΕ) 2015/1184 του Συμβουλίου, αποτελούν τις ολοκληρωμένες κατευθυντήριες γραμμές για την εφαρμογή της στρατηγικής «Ευρώπη 2020». Καθοδηγούν την υλοποίηση της πολιτικής στο επίπεδο των κρατών μελών και της Ένωσης, αντικατοπτρίζοντας την αλληλεξάρτησή μεταξύ των κρατών μελών. Οι αντίστοιχες συντονισμένες εθνικές και ευρωπαϊκές πολιτικές και μεταρρυθμίσεις δημιουργούν από κοινού ένα κατάλληλο συνολικό μείγμα οικονομικών και κοινωνικών πολιτικών το οποίο θα πρέπει να επιτύχει θετικά δευτερογενή αποτελέσματα.
(3)  Σύμφωνα με την Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ), η Ένωση έχει αναπτύξει και εφαρμόσει μέσα συντονισμού πολιτικών για τη δημοσιονομική, τη μακροοικονομική και τη διαρθρωτική πολιτική, τα οποία έχουν μεγάλη επίπτωση στα κοινωνικά και την απασχόληση εντός της Ένωσης, με πιθανές αρνητικές συνέπειες όπως π.χ. ανασφάλεια, φτώχεια και ανισότητα. Οι παρούσες κατευθυντήριες γραμμές για τις πολιτικές απασχόλησης των κρατών μελών αποτελούν μέρος αυτών των μηχανισμών, μαζί με τους γενικούς προσανατολισμούς των οικονομικών πολιτικών των κρατών μελών και της Ένωσης, όπως παρατίθενται στη σύσταση (ΕΕ) 2015/1184 του Συμβουλίου, αποτελούν τις ολοκληρωμένες κατευθυντήριες γραμμές για την εφαρμογή της στρατηγικής «Ευρώπη 2020». Καθοδηγούν την υλοποίηση της πολιτικής στο επίπεδο των κρατών μελών και της Ένωσης, αντικατοπτρίζοντας την αλληλεξάρτησή μεταξύ των κρατών μελών. Οι αντίστοιχες συντονισμένες εθνικές και ευρωπαϊκές πολιτικές και μεταρρυθμίσεις δημιουργούν από κοινού ένα κατάλληλο συνολικό μείγμα οικονομικών και κοινωνικών πολιτικών το οποίο θα πρέπει να επιτύχει θετικά δευτερογενή αποτελέσματα για όλα τα κράτη μέλη.
Τροπολογία 4
Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 3 α (νέα)
(3α)   Για να εξασφαλιστεί δημοκρατικότερη διαδικασία λήψης αποφάσεων στο πλαίσιο των ολοκληρωμένων κατευθυντήριων γραμμών οι οποίες επηρεάζουν τους πολίτες και τις αγορές εργασίας σε ολόκληρη την Ένωση, είναι σημαντικό να λαμβάνει το Συμβούλιο υπόψη τη θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.
Τροπολογία 5
Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 4
(4)  Οι κατευθυντήριες γραμμές για τις πολιτικές απασχόλησης συνάδουν με το Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης, την ισχύουσα νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις διάφορες πρωτοβουλίες της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένης της σύστασης του Συμβουλίου για τη θέσπιση εγγυήσεων για τη νεολαία1, τη σύσταση του Συμβουλίου σχετικά με την ένταξη των μακροχρόνια ανέργων στην αγορά εργασίας2, τη σύσταση του Συμβουλίου για διαδρομές αναβάθμισης των δεξιοτήτων3 και την πρόταση σύστασης του Συμβουλίου σχετικά με ένα ευρωπαϊκό πλαίσιο για ποιοτικά και αποτελεσματικά προγράμματα μαθητείας4.
(4)  Οι κατευθυντήριες γραμμές για τις πολιτικές απασχόλησης συνάδουν με το Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης, την ισχύουσα νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις διάφορες πρωτοβουλίες της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων του ευρωπαϊκού πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων, της σύστασης του Συμβουλίου για τη θέσπιση εγγυήσεων για τη νεολαία1, τη σύσταση του Συμβουλίου σχετικά με την ένταξη των μακροχρόνια ανέργων στην αγορά εργασίας2, τη σύσταση του Συμβουλίου για διαδρομές αναβάθμισης των δεξιοτήτων3 και την πρόταση σύστασης του Συμβουλίου σχετικά με ένα ευρωπαϊκό πλαίσιο για ποιοτικά και αποτελεσματικά προγράμματα μαθητείας4.
__________________
__________________
1 ΕΕ C 120 της 26.4.2013, σ. 1–6
1 ΕΕ C 120 της 26.4.2013, σ. 1.
2 ΕΕ C 67 της 20.2.2016, σ. 1–5
2 ΕΕ C 67 της 20.2.2016, σ. 1.
3 ΕΕ C 484 της 24.12.2016, σ. 1–6
3 ΕΕ C 484 της 24.12.2016, σ. 1.
4 COM(2017)0563 - 2017/0244 (NLE)
4 COM(2017)0563 - 2017/0244 (NLE).
Τροπολογία 6
Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 5
(5)  Το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο συγκεντρώνει τα διάφορα μέσα σε ένα γενικό πλαίσιο με στόχο την ολοκληρωμένη πολυμερή εποπτεία των οικονομικών, δημοσιονομικών, κοινωνικών πολιτικών και πολιτικών απασχόλησης και αποσκοπεί στην επίτευξη των στόχων της στρατηγικής «Ευρώπη 2020», συμπεριλαμβανομένων εκείνων που αφορούν την απασχόληση, την εκπαίδευση και τη μείωση της φτώχειας, ως περιλαμβάνονται στην απόφαση 2010/707/ΕΕ του Συμβουλίου5. Από το 2015, το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο ενισχύεται συνεχώς και εξορθολογίζεται, ιδίως για να επικεντρωθεί περισσότερο στην απασχόληση και τα κοινωνικά θέματα και να διευκολύνει τον διάλογο με τα κράτη μέλη, τους κοινωνικούς εταίρους και τους εκπροσώπους της κοινωνίας των πολιτών.
(5)  Το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο συγκεντρώνει τα διάφορα μέσα σε ένα γενικό πλαίσιο με στόχο την ολοκληρωμένη πολυμερή εποπτεία των οικονομικών, δημοσιονομικών, κοινωνικών πολιτικών και πολιτικών απασχόλησης και αποσκοπεί στην επίτευξη των στόχων της στρατηγικής «Ευρώπη 2020», συμπεριλαμβανομένων εκείνων που αφορούν την απασχόληση, την εκπαίδευση και τη μείωση της φτώχειας, ως περιλαμβάνονται στην απόφαση 2010/707/ΕΕ του Συμβουλίου5. Από το 2015, το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο ενισχύεται συνεχώς και εξορθολογίζεται, ιδίως για να επικεντρωθεί περισσότερο στην απασχόληση και τα κοινωνικά θέματα και να διευκολύνει τον διάλογο με τα κράτη μέλη, τους κοινωνικούς εταίρους και τους εκπροσώπους της κοινωνίας των πολιτών διατηρώντας παράλληλα μεγάλη έμφαση στις διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις και στην ανταγωνιστικότητα.
_________________
_________________
5 ΕΕ L 308 της 24.11.2010, σ. 46–5
5 ΕΕ L 308 της 24.11.2010, σ. 46.
Τροπολογία 7
Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 6
(6)  Η ανάκαμψη της Ευρωπαϊκής Ένωσης από την οικονομική κρίση ενισχύει μεν τις θετικές τάσεις της αγοράς εργασίας, αλλά εξακολουθούν να υπάρχουν σημαντικές προκλήσεις και διαφορές στις οικονομικές και κοινωνικές επιδόσεις μεταξύ και εντός των κρατών μελών. Η κρίση κατέδειξε τη στενή αλληλεξάρτηση των οικονομιών των κρατών μελών και των αγορών εργασίας. Η πρόοδος της Ένωσης προς ένα καθεστώς έξυπνης, βιώσιμης και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξης και δημιουργίας θέσεων εργασίας είναι η βασική πρόκληση που αντιμετωπίζουμε σήμερα. Η πρόκληση αυτή απαιτεί συντονισμένη, φιλόδοξη και αποτελεσματική δράση πολιτικής, σε ενωσιακό αλλά και σε εθνικό επίπεδο, σε συμμόρφωση με τη ΣΛΕΕ και την ενωσιακή νομοθεσία σχετικά με την οικονομική διακυβέρνηση. Με συνδυασμό μέτρων σχετικά την προσφορά και τη ζήτηση, η εν λόγω πολιτική δράση θα πρέπει να περιλαμβάνει προώθηση των επενδύσεων, ανανέωση της δέσμευσης για κατάλληλα προγραμματισμένες διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις που θα βελτιώσουν την παραγωγικότητα, τις επιδόσεις ως προς την ανάπτυξη, την κοινωνική συνοχή και την οικονομική ανθεκτικότητα απέναντι στις κρίσεις, καθώς και άσκηση δημοσιονομικής ευθύνης, λαμβανομένων παράλληλα υπόψη των επιπτώσεών τους στην απασχόληση και την κοινωνία.
(6)  Η ανάκαμψη της Ευρωπαϊκής Ένωσης από την οικονομική κρίση ενισχύει μεν τις θετικές τάσεις της αγοράς εργασίας, αλλά εξακολουθούν να υπάρχουν σημαντικές προκλήσεις και διαφορές στις οικονομικές και κοινωνικές επιδόσεις μεταξύ και εντός των κρατών μελών, δεδομένου ότι η οικονομική μεγέθυνση δεν αποφέρει αυτόματα περισσότερη απασχόληση. Η κρίση κατέδειξε τη στενή αλληλεξάρτηση των οικονομιών των κρατών μελών και των αγορών εργασίας. Η πρόοδος της Ένωσης προς ένα καθεστώς έξυπνης, βιώσιμης και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξης, συνοδευόμενο από τη δημιουργία βιώσιμων και ποιοτικών θέσεων εργασίας, είναι η βασική πρόκληση που αντιμετωπίζουμε σήμερα. Η πρόκληση αυτή απαιτεί συντονισμένη, φιλόδοξη και αποτελεσματική δράση πολιτικής, σε ενωσιακό αλλά και σε εθνικό επίπεδο, σε συμμόρφωση με τη ΣΛΕΕ και την ενωσιακή νομοθεσία σχετικά με την οικονομική διακυβέρνηση. Με συνδυασμό μέτρων σχετικά την προσφορά και τη ζήτηση, η εν λόγω πολιτική δράση θα πρέπει να περιλαμβάνει προώθηση των επενδύσεων, μεταξύ άλλων και στην κυκλική και την πράσινη οικονομία και σε ό,τι αφορά τις κοινωνικές επενδύσεις, ανανέωση της δέσμευσης για κατάλληλα προγραμματισμένες, κοινωνικά και οικονομικά ισορροπημένες διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις που θα βελτιώσουν την παραγωγικότητα, τις επιδόσεις ως προς την ανάπτυξη, την κοινωνική συνοχή και την οικονομική ανθεκτικότητα απέναντι στις κρίσεις, καθώς και άσκηση δημοσιονομικής ευθύνης, ενώ παράλληλα αυτές οι διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις θα πρέπει να έχουν θετικές επιπτώσεις στην απασχόληση και την κοινωνία.
Τροπολογία 8
Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 7
(7)  Οι μεταρρυθμίσεις στην αγορά εργασίας, συμπεριλαμβανομένων των εθνικών μηχανισμών καθορισμού των μισθών, θα πρέπει να ακολουθούν τις εθνικές πρακτικές κοινωνικού διαλόγου και να παρέχουν την απαραίτητη ευκαιρία για μια ευρεία εξέταση των κοινωνικοοικονομικών θεμάτων, μεταξύ άλλων της βελτίωσης των πολιτικών ανταγωνιστικότητας, δημιουργίας θέσεων εργασίας, διά βίου μάθησης και κατάρτισης, καθώς και των πραγματικών εισοδημάτων.
(7)  Οι μεταρρυθμίσεις στην αγορά εργασίας, συμπεριλαμβανομένων των εθνικών μηχανισμών καθορισμού των μισθών, θα πρέπει να ακολουθούν τις εθνικές πρακτικές κοινωνικού διαλόγου και να παρέχουν την απαραίτητη ευκαιρία για μια ευρεία εξέταση των κοινωνικοοικονομικών θεμάτων, μεταξύ άλλων της βελτίωσης του βιοτικού επιπέδου, της ισότητας, της ανταγωνιστικότητας, της δημιουργίας βιώσιμων και ποιοτικών θέσεων εργασίας, των πολιτικών δια βίου μάθησης και κατάρτισης, καθώς και των πραγματικών εισοδημάτων.
Τροπολογία 9
Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 8
(8)  Τα κράτη μέλη και η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει επίσης να αντιμετωπίσουν τις κοινωνικές συνέπειες της οικονομικής και χρηματοπιστωτικής κρίσης και να επιδιώξουν την οικοδόμηση μιας κοινωνίας χωρίς αποκλεισμούς, η οποία να παρέχει στους πολίτες τα μέσα να προβλέπουν και να διαχειρίζονται τις αλλαγές και στην οποία να μπορούν να συμμετέχουν ενεργά στην κοινωνική και οικονομική ζωή, όπως έχει τονίσει επίσης η Επιτροπή στη σύστασή της σχετικά με την ενεργητική ένταξη των ατόμων που είναι αποκλεισμένα από την αγορά εργασίας6. Θα πρέπει να καταπολεμηθούν οι ανισότητες, να εξασφαλιστούν πρόσβαση και ευκαιρίες για όλους, και επίσης μείωση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού (συμπεριλαμβανομένων των παιδιών), κυρίως με τη διασφάλιση της αποτελεσματικής λειτουργίας των αγορών εργασίας και των συστημάτων κοινωνικής προστασίας και με την άρση των εμποδίων της συμμετοχής στην εκπαίδευση/κατάρτιση και στην αγορά εργασίας. Επειδή δημιουργούνται νέα οικονομικά και επιχειρηματικά μοντέλα στην ΕΕ, οι χώροι εργασίας, αλλάζουν επίσης οι σχέσεις εργασίας. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να διασφαλίζουν ότι οι νέες σχέσεις εργασίας διατηρούν και ενισχύουν το κοινωνικό πρότυπο της Ευρώπης.
(8)  Τα κράτη μέλη και η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει επίσης να αντιμετωπίσουν τις κοινωνικές συνέπειες της οικονομικής και χρηματοπιστωτικής κρίσης και να επιδιώξουν την οικοδόμηση μιας κοινωνίας χωρίς αποκλεισμούς και κοινωνικά δίκαιης, η οποία να παρέχει στους πολίτες τα μέσα να προβλέπουν και να διαχειρίζονται τις αλλαγές και στην οποία να μπορούν να συμμετέχουν ενεργά στην κοινωνική και οικονομική ζωή, όπως έχει τονίσει επίσης η Επιτροπή στη σύστασή της σχετικά με την ενεργητική ένταξη των ατόμων που είναι αποκλεισμένα από την αγορά εργασίας6. Θα πρέπει να καταπολεμηθούν οι ανισότητες και οι διακρίσεις, να εξασφαλιστούν ίσες ευκαιρίες για όλους, και επίσης εξάλειψη της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού (ειδικότερα των παιδιών), κυρίως με τη διασφάλιση της αποτελεσματικής λειτουργίας των αγορών εργασίας και επαρκών και αποτελεσματικών συστημάτων κοινωνικής προστασίας, με την άρση των εμποδίων της συμμετοχής στην εκπαίδευση, στην κατάρτιση και στην αγορά εργασίας. Επειδή δημιουργούνται νέα οικονομικά και επιχειρηματικά μοντέλα στην ΕΕ, οι χώροι εργασίας, αλλάζουν επίσης οι σχέσεις εργασίας. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να διασφαλίζουν ότι οι νέες σχέσεις εργασίας διατηρούν και ενισχύουν το κοινωνικό πρότυπο της Ευρώπης εξασφαλίζοντας ότι οι εργαζόμενοι σε νεοεμφανιζόμενες μορφές εργασίας καλύπτονται και προστατεύονται από κανονισμούς για την απασχόληση. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να στηρίξουν τις δυνατότητες των ατόμων με αναπηρία να συμβάλουν στην οικονομική ανάπτυξη και την κοινωνική εξέλιξη.
__________________
__________________
6 COM(2008)0639
6 COM(2008)0639.
Τροπολογία 10
Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 8 α (νέα)
(8α)   Η Επιτροπή και τα κράτη μέλη θα πρέπει να δημιουργήσουν χώρους σκέψης και διαλόγου με την υποστήριξη των ειδικευμένων μη κυβερνητικών οργανισμών (ΜΚΟ) και οργανώσεων εκπροσώπησης ατόμων που βιώνουν τη φτώχεια, ώστε αυτά τα άτομα να μπορούν να συμβάλλουν στην αξιολόγηση των πολιτικών που τα αφορούν.
Τροπολογία 11
Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 11
(11)  Οι ολοκληρωμένες κατευθυντήριες γραμμές θα πρέπει να αποτελέσουν τη βάση για όλες τις ειδικές κατά χώρα συστάσεις που ενδέχεται να απευθύνει το Συμβούλιο στα κράτη μέλη. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να κάνουν πλήρη χρήση του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου και άλλων ενωσιακών ταμείων για την προαγωγή της απασχόλησης, της κοινωνικής ένταξης, της εκπαίδευσης και της δημόσιας διοίκησης. Αν και οι ολοκληρωμένες κατευθυντήριες γραμμές απευθύνονται στα κράτη μέλη και στην Ένωση, θα πρέπει να εφαρμόζονται σε συνεργασία με όλες τις εθνικές, περιφερειακές και τοπικές αρχές, με τη στενή σύμπραξη των κοινοβουλίων, καθώς και των κοινωνικών εταίρων και εκπροσώπων της κοινωνίας των πολιτών.
(11)  Οι ολοκληρωμένες κατευθυντήριες γραμμές και ο ευρωπαϊκός πυλώνας κοινωνικών δικαιωμάτων θα πρέπει να αποτελέσουν τη βάση για καλά στοχοθετημένες ειδικές κατά χώρα συστάσεις που το Συμβούλιο απευθύνει στα κράτη μέλη. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να κάνουν πλήρη χρήση του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου και άλλων ενωσιακών ταμείων για την προαγωγή της απασχόλησης, της κοινωνικής ένταξης, της εκπαίδευσης και της δημόσιας διοίκησης. Αν και οι ολοκληρωμένες κατευθυντήριες γραμμές απευθύνονται στα κράτη μέλη και στην Ένωση, θα πρέπει να εφαρμόζονται σε συνεργασία με όλες τις εθνικές, περιφερειακές και τοπικές αρχές, με τη στενή σύμπραξη των κοινοβουλίων, καθώς και των κοινωνικών εταίρων και εκπροσώπων της κοινωνίας των πολιτών.
Τροπολογία 12
Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 12
(12)  Η Επιτροπή Απασχόλησης και η Επιτροπή Κοινωνικής Προστασίας θα πρέπει να παρακολουθούν τον τρόπο υλοποίησης των σχετικών πολιτικών υπό το πρίσμα των κατευθυντηρίων γραμμών για τις πολιτικές απασχόλησης, σε εκπλήρωση των οικείων και βασισμένων στη Συνθήκη εντολών τους. Αυτές οι επιτροπές και άλλα προπαρασκευαστικά όργανα του Συμβουλίου που ασχολούνται με το συντονισμό των οικονομικών και κοινωνικών πολιτικών θα πρέπει να συνεργάζονται στενά,
(12)  Η Επιτροπή Απασχόλησης και η Επιτροπή Κοινωνικής Προστασίας θα πρέπει να παρακολουθούν τον τρόπο υλοποίησης των σχετικών πολιτικών υπό το πρίσμα των κατευθυντηρίων γραμμών για τις πολιτικές απασχόλησης, σε εκπλήρωση των οικείων και βασισμένων στη Συνθήκη εντολών τους. Αυτές οι επιτροπές και άλλα προπαρασκευαστικά όργανα του Συμβουλίου που ασχολούνται με το συντονισμό των οικονομικών και κοινωνικών πολιτικών θα πρέπει να συνεργάζονται στενά με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, και ειδικότερα με την Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων, ώστε να διασφαλίζεται η δημοκρατική λογοδοσία,
Τροπολογία 13
Πρόταση απόφασης
Παράρτημα – κατευθυντήρια γραμμή 5 – εδάφιο 1
Τα κράτη μέλη θα πρέπει να διευκολύνουν τη δημιουργία ποιοτικών θέσεων εργασίας, μεταξύ άλλων μειώνοντας τα εμπόδια που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις στην πρόσληψη ατόμων, προωθώντας την επιχειρηματικότητα και την αυτοαπασχόληση και, ειδικότερα, στηρίζοντας τη δημιουργία και την ανάπτυξη των πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να προωθήσουν ενεργά την κοινωνική οικονομία, να τονώσουν την κοινωνική καινοτομία.
Τα κράτη μέλη θα πρέπει να διευκολύνουν και να επενδύσουν στη δημιουργία βιώσιμων, προσβάσιμων και ποιοτικών θέσεων εργασίας για όλα τα επίπεδα δεξιοτήτων, σε όλους τους τομείς της αγοράς εργασίας, σε όλες τις περιφέρειες, μεταξύ άλλων αναπτύσσοντας πλήρως το δυναμικό των μελλοντοστραφών τομέων, όπως είναι η πράσινη και η κυκλική οικονομία, ο τομέας της φροντίδας και ο ψηφιακός τομέας. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να δίνουν τη δυνατότητα στους ανθρώπους να συμφιλιώνουν επαγγελματική και οικογενειακή ζωή, να μεριμνούν ώστε οι χώροι εργασίας να είναι προσαρμοσμένοι για άτομα με αναπηρίες και για πιο ηλικιωμένους εργαζόμενους, να βοηθούν τις επιχειρήσεις στην πρόσληψη υπαλλήλων και να προάγουν την υπεύθυνη επιχειρηματικότητα και την αυτοαπασχόληση, ειδικότερα, στηρίζοντας τη δημιουργία και την ανάπτυξη των πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να προωθήσουν ενεργά την κοινωνική οικονομία, να τονώσουν την κοινωνική καινοτομία.
Τροπολογία 14
Πρόταση απόφασης
Παράρτημα – κατευθυντήρια γραμμή 5 – παράγραφος 2
Τα κράτη μέλη θα πρέπει να ενθαρρύνουν καινοτόμες μορφές εργασίας, οι οποίες δημιουργούν ευκαιρίες απασχόλησης για όλους με υπεύθυνο τρόπο.
Τα κράτη μέλη θα πρέπει να ενθαρρύνουν καινοτόμες μορφές εργασίας, που να δημιουργούν ευκαιρίες ποιοτικής απασχόλησης για όλους με υπεύθυνο τρόπο, λαμβάνοντας υπόψη την ανάπτυξη των νέων τεχνολογιών των πληροφοριών και των επικοινωνιών, εξασφαλίζοντας παράλληλα την πλήρη συμμόρφωση με το ενωσιακό δίκαιο, τις εθνικές νομοθεσίες και απασχολησιακές πρακτικές, καθώς και τα συστήματα εργασιακών σχέσεων. Τα κράτη μέλη και η Επιτροπή θα πρέπει να προαγάγουν τις ορθές πρακτικές στον εν λόγω τομέα.
Τροπολογία 15
Πρόταση απόφασης
Παράρτημα – κατευθυντήρια γραμμή 5 – παράγραφος 2 α (νέα)
Τα κράτη μέλη θα πρέπει να περιορίσουν τη γραφειοκρατία, ώστε να μειωθεί κάθε άσκοπη επιβάρυνση για τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, καθώς αυτές συμβάλλουν σημαντικά στη δημιουργία θέσεων εργασίας.
Τροπολογία 16
Πρόταση απόφασης
Παράρτημα – κατευθυντήρια γραμμή 5 – παράγραφος 3
Η φορολογική επιβάρυνση θα πρέπει να μετατοπιστεί από την εργασία σε άλλες πηγές φορολογίας που είναι λιγότερο επιζήμιες για την απασχόληση και την ανάπτυξη, λαμβανομένης υπόψη της αναδιανεμητικής επίδρασης του φορολογικού συστήματος, με εξασφάλιση της προστασίας των εσόδων για επαρκή κοινωνική προστασία και δαπάνες για την ενίσχυση της ανάπτυξης.
Τα κράτη μέλη θα πρέπει να επιδιώξουν σταδιακά να μειώσουν τη φορολογική επιβάρυνση της εργασίας και να τη μετατοπίσουν από την εργασία σε άλλες πηγές φορολογίας που είναι λιγότερο επιζήμιες για την απασχόληση και την ανάπτυξη, λαμβανομένης υπόψη της αναδιανεμητικής επίδρασης του φορολογικού συστήματος, με εξασφάλιση της προστασίας των εσόδων για επαρκή κοινωνική προστασία και δαπάνες για την ενίσχυση της ανάπτυξης, συμπεριλαμβανομένων και επενδύσεων σε δημόσιες υπηρεσίες γενικού συμφέροντος.
Τροπολογία 17
Πρόταση απόφασης
Παράρτημα – κατευθυντήρια γραμμή 5 – παράγραφος 4
Σύμφωνα με τις εθνικές πρακτικές και με παράλληλο σεβασμό της αυτονομίας των κοινωνικών εταίρων, τα κράτη μέλη θα πρέπει να ενθαρρύνουν διαφανείς και προβλέψιμους μηχανισμούς καθορισμού των μισθών, που επιτρέπουν τη δυνατότητα ανταπόκρισης των μισθών στις εξελίξεις της παραγωγικότητας, διασφαλίζοντας παράλληλα δίκαιους μισθούς που προβλέπουν ένα αξιοπρεπές βιοτικό επίπεδο. Οι εν λόγω μηχανισμοί θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τις διαφορές ως προς τα επίπεδα δεξιοτήτων και τις αποκλίσεις όσον αφορά τις οικονομικές επιδόσεις ανά περιφέρειες, τομείς και εταιρείες. Με σεβασμό των εθνικών πρακτικών, τα κράτη μέλη και οι κοινωνικοί εταίροι θα πρέπει να διασφαλίσουν επαρκή επίπεδα ελάχιστου μισθού, λαμβάνοντας υπόψη τις επιπτώσεις τους στην ανταγωνιστικότητα, τη δημιουργία θέσεων εργασίας και τη φτώχεια των εργαζομένων.
Σύμφωνα με τις εθνικές πρακτικές και με παράλληλο σεβασμό της αυτονομίας των κοινωνικών εταίρων, τα κράτη μέλη θα πρέπει να ενθαρρύνουν διαφανείς και προβλέψιμους μηχανισμούς καθορισμού των μισθών, που επιτρέπουν τη δυνατότητα ανταπόκρισης των μισθών στις εξελίξεις της παραγωγικότητας, διασφαλίζοντας παράλληλα δίκαιους μισθούς που προβλέπουν ένα αξιοπρεπές βιοτικό επίπεδο με βιώσιμο και υπεύθυνο τρόπο. Οι εν λόγω μηχανισμοί θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τις διαφορές ως προς τα επίπεδα δεξιοτήτων και τις αποκλίσεις όσον αφορά τις οικονομικές επιδόσεις ανά περιφέρειες, τομείς και εταιρείες. Με σεβασμό των εθνικών πρακτικών, τα κράτη μέλη και οι κοινωνικοί εταίροι θα πρέπει να διασφαλίσουν επαρκή επίπεδα ελάχιστου μισθού, λαμβάνοντας υπόψη τις επιπτώσεις τους στην ανταγωνιστικότητα, τη δημιουργία θέσεων εργασίας και τη φτώχεια των εργαζομένων.
Τροπολογία 18
Πρόταση απόφασης
Παράρτημα – κατευθυντήρια γραμμή 6 – τίτλος
Κατευθυντήρια γραμμή 6: Ενίσχυση της προσφοράς εργασίας: πρόσβαση στην απασχόληση, δεξιότητες και ικανότητες
Κατευθυντήρια γραμμή 6: Ενίσχυση της προσφοράς εργασίας και βελτιωμένη πρόσβαση σε απασχόληση δεξιότητες και ικανότητες
Τροπολογία 19
Πρόταση απόφασης
Παράρτημα – κατευθυντήρια γραμμή 6 – παράγραφος 1
Στο πλαίσιο των τεχνολογικών, περιβαλλοντικών και δημογραφικών αλλαγών, τα κράτη μέλη, σε συνεργασία με τους κοινωνικούς εταίρους, θα πρέπει να προωθήσουν την παραγωγικότητα και την απασχολησιμότητα με σωστή παροχή κατάλληλων γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων καθ’ όλη τη διάρκεια της εργασιακής ζωής, που ανταποκρίνονται στις τρέχουσες και μελλοντικές ανάγκες της αγοράς εργασίας. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να πραγματοποιήσουν τις απαραίτητες επενδύσεις τόσο στην αρχική όσο και στη συνεχιζόμενη εκπαίδευση και κατάρτιση. Θα πρέπει να συνεργαστούν με τους κοινωνικούς εταίρους, τους φορείς παροχής εκπαίδευσης και κατάρτισης και άλλα ενδιαφερόμενα μέρη για την αντιμετώπιση διαρθρωτικών αδυναμιών στα συστήματα εκπαίδευσης και επαγγελματικής κατάρτισης, ώστε να παρέχεται ποιοτική και χωρίς αποκλεισμούς εκπαίδευση, κατάρτιση και διά βίου μάθηση. Θα πρέπει να διασφαλίσουν τη μεταφορά των δικαιωμάτων σε κατάρτιση κατά τη διάρκεια επαγγελματικής αλλαγής. Αυτό θα πρέπει να επιτρέψει σε όλους καλύτερη πρόβλεψη των αναγκών της αγοράς εργασίας και προσαρμογή τους σε αυτές, καθώς και επιτυχή διαχείριση των αλλαγών, έτσι ώστε η οικονομία συνολικά να είναι πιο ανθεκτική στις κρίσεις.
Στο πλαίσιο των τεχνολογικών, περιβαλλοντικών και δημογραφικών αλλαγών, τα κράτη μέλη, σε συνεργασία με τους κοινωνικούς εταίρους και την κοινωνία των πολιτών, θα πρέπει να προωθήσουν την βιωσιμότητα, την παραγωγικότητα και την απασχολησιμότητα με σωστή παροχή κατάλληλων γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων καθ’ όλη τη διάρκεια της εργασιακής ζωής, που ανταποκρίνονται στις τρέχουσες και προβλεπόμενες μελλοντικές ευκαιρίες της αγοράς εργασίας, μεταξύ άλλων και μέσω στοχοθετημένης προαγωγής της κατάρτισης στους τομείς των θετικών επιστημών, της τεχνολογίας, της μηχανικής και των μαθηματικών (STEM). Τα κράτη μέλη θα πρέπει να πραγματοποιήσουν τις απαραίτητες επενδύσεις τόσο στην αρχική όσο και στη συνεχιζόμενη εκπαίδευση και κατάρτιση και στη δια βίου μάθηση, καλύπτοντας όχι μόνο την τυπική εκπαίδευση αλλά και την μη τυπική και την άτυπη μάθηση και διασφαλίζοντας ίσες ευκαιρίες και ίση πρόσβαση σε όλους. Θα πρέπει να συνεργαστούν με τους κοινωνικούς εταίρους, τους φορείς παροχής εκπαίδευσης και κατάρτισης, τις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών και άλλα ενδιαφερόμενα μέρη για τη βελτίωση των συστημάτων εκπαίδευσης και επαγγελματικής κατάρτισης και την αντιμετώπιση διαρθρωτικών αδυναμιών σε αυτά, ώστε να παρέχεται ποιοτική και χωρίς αποκλεισμούς εκπαίδευση, κατάρτιση και δια βίου μάθηση, που θα λαμβάνει επίσης υπόψη τις ειδικές ανάγκες των ατόμων με αναπηρία, των εθνοτικών και εθνικών μειονοτήτων, των μεταναστών και των προσφύγων. Θα πρέπει να διασφαλίσουν τη μεταφορά των δικαιωμάτων σε κατάρτιση κατά τη διάρκεια των αλλαγών στην επαγγελματική ζωή μέσω ενός συστήματος μορίων και μέσω της άθροισης των σχετικών δικαιωμάτων. Αυτό θα πρέπει να επιτρέψει σε όλους καλύτερη πρόβλεψη των αναγκών της αγοράς εργασίας και προσαρμογή τους σε αυτές, αποτροπή αναντιστοιχιών στις δεξιότητες καθώς και επιτυχή διαχείριση των αλλαγών, έτσι ώστε η οικονομία συνολικά να είναι πιο ανθεκτική στις κρίσεις.
Τροπολογία 20
Πρόταση απόφασης
Παράρτημα – κατευθυντήρια γραμμή 6 – παράγραφος 2
Τα κράτη μέλη θα πρέπει να προωθήσουν τις ίσες ευκαιρίες στην εκπαίδευση και να αυξήσουν τα συνολικά επίπεδα εκπαίδευσης, ιδίως για τους λιγότερο ειδικευμένους. Θα πρέπει να διασφαλίσουν την ποιότητα των μαθησιακών αποτελεσμάτων, να ενισχύσουν τις βασικές δεξιότητες, να μειώσουν τον αριθμό των νέων που εγκαταλείπουν πρόωρα το σχολείο, να ενισχύσουν τη σύνδεση της αγοράς εργασίας με πτυχία τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, να βελτιώσουν την παρακολούθηση και πρόβλεψη των δεξιοτήτων και να αυξήσουν τη συμμετοχή των ενηλίκων στη συνεχή εκπαίδευση και κατάρτιση. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να ενισχύσουν τη μάθηση με βάση την εργασία στο πλαίσιο των συστημάτων τους επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, μεταξύ άλλων μέσω ποιοτικών και αποτελεσματικών θέσεων μαθητείας, να προβάλουν και να καταστήσουν συγκρίσιμες τις δεξιότητες και να πολλαπλασιάσουν τις ευκαιρίες για αναγνώριση και επικύρωση των δεξιοτήτων και ικανοτήτων που αποκτώνται εκτός του επίσημου πλαισίου εκπαίδευσης και κατάρτισης. Θα πρέπει να βελτιώσουν και να αυξήσουν την προσφορά και την αξιοποίηση της ευέλικτης συνεχούς επαγγελματικής κατάρτισης. Τα κράτη μέλη θα πρέπει επίσης να υποστηρίξουν τους ενήλικες με χαμηλό επίπεδο δεξιοτήτων για να διατηρήσουν ή να αναπτύξουν μακροπρόθεσμα την απασχολησιμότητά τους, με την ενίσχυση της πρόσβασης σε μαθησιακές ευκαιρίες υψηλής ποιότητας και την αξιοποίηση των ευκαιριών αυτών, μέσω της δημιουργίας διαδρομών αναβάθμισης των δεξιοτήτων, συμπεριλαμβανομένης της αξιολόγησης των δεξιοτήτων, της προσφοράς κατάλληλης εκπαίδευσης και κατάρτισης, καθώς και της επικύρωσης και της αναγνώρισης των επαγγελματικών προσόντων που αποκτήθηκαν.
Τα κράτη μέλη θα πρέπει να προωθήσουν τις ίσες ευκαιρίες στην εκπαίδευση, συμπεριλαμβανομένης της προσχολικής εκπαίδευσης, και να αυξήσουν τα συνολικά επίπεδα εκπαίδευσης, ιδίως για τους λιγότερο ειδικευμένους και τους εκπαιδευόμενους που προέρχονται από μη προνομιούχο κοινωνικό περιβάλλον. Θα πρέπει να διασφαλίσουν την ποιότητα των μαθησιακών αποτελεσμάτων, να αναπτύξουν και ενισχύσουν τις βασικές δεξιότητες, να προωθήσουν την ανάπτυξη επιχειρηματικών δεξιοτήτων, να μειώσουν τον αριθμό των νέων που εγκαταλείπουν πρόωρα το σχολείο, να ενισχύσουν τη σύνδεση της αγοράς εργασίας με πτυχία τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, να βελτιώσουν την παρακολούθηση και πρόβλεψη των δεξιοτήτων και να αυξήσουν τη συμμετοχή των ενηλίκων στη συνεχή εκπαίδευση και κατάρτιση, μεταξύ άλλων και με πολιτικές που να προβλέπουν εκπαιδευτική άδεια και άδεια κατάρτισης, καθώς και ενδοεργασιακή επαγγελματική κατάρτιση και δια βίου μάθηση. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να ενισχύσουν τη μάθηση με βάση την εργασία στο πλαίσιο των συστημάτων τους επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, μεταξύ άλλων μέσω ποιοτικών και αποτελεσματικών θέσεων μαθητείας, να προβάλουν και να καταστήσουν συγκρίσιμες τις δεξιότητες και να πολλαπλασιάσουν τις ευκαιρίες για αναγνώριση και επικύρωση των δεξιοτήτων και ικανοτήτων που αποκτώνται εκτός του επίσημου πλαισίου εκπαίδευσης και κατάρτισης. Θα πρέπει να βελτιώσουν και να αυξήσουν την προσφορά και την αξιοποίηση της ευέλικτης συνεχούς επαγγελματικής κατάρτισης. Τα κράτη μέλη θα πρέπει επίσης να έχουν ως στόχο να υποστηρίξουν τους ενήλικες με χαμηλό επίπεδο δεξιοτήτων για να διατηρήσουν ή να αναπτύξουν μακροπρόθεσμα την απασχολησιμότητά τους, με την ενίσχυση της πρόσβασης σε μαθησιακές ευκαιρίες υψηλής ποιότητας και την αξιοποίηση των ευκαιριών αυτών, μέσω της δημιουργίας διαδρομών αναβάθμισης των δεξιοτήτων, συμπεριλαμβανομένης της αξιολόγησης των δεξιοτήτων, της προσφοράς εκπαίδευσης και κατάρτισης που θα αντιστοιχεί στις ευκαιρίες που προσφέρει η αγορά εργασίας, καθώς και της επικύρωσης και της αναγνώρισης των επαγγελματικών προσόντων που αποκτήθηκαν.
Τροπολογία 21
Πρόταση απόφασης
Παράρτημα – κατευθυντήρια γραμμή 6 – παράγραφος 2 α (νέα)
Για να προωθήσουν την μακροπρόθεσμη καλή διαβίωση και παραγωγικότητα του εργατικού δυναμικού τους, τα κράτη μέλη θα πρέπει να μεριμνούν ώστε τα συστήματά τους εκπαίδευσης και κατάρτισης, πέρα από την κάλυψη των αναγκών της αγοράς εργασίας, θα επιδιώκουν και την προώθηση της προσωπικής ανάπτυξης, την κοινωνική συνοχή, τη διαπολιτισμική κατανόηση και τη δημιουργία ενεργών πολιτών.
Τροπολογία 22
Πρόταση απόφασης
Παράρτημα – κατευθυντήρια γραμμή 6 – παράγραφος 3
Η υψηλή ανεργία και αεργία θα πρέπει να αντιμετωπιστούν, μεταξύ άλλων με την έγκαιρη και εξατομικευμένη βοήθεια που βασίζεται στην υποστήριξη για την αναζήτηση εργασίας, κατάρτισης, και απόκτησης νέων προσόντων. Για να μειωθεί σημαντικά και να προληφθεί η διαρθρωτική ανεργία, θα πρέπει να συνεχιστεί η εφαρμογή ολοκληρωμένων στρατηγικών που περιλαμβάνουν εμπεριστατωμένη ατομική αξιολόγηση το αργότερο μετά από 18 μήνες ανεργίας. Η ανεργία των νέων και το μεγάλο ποσοστό νέων εκτός εκπαίδευσης, κατάρτισης ή απασχόλησης (ΕΕΑΚ) θα πρέπει να εξακολουθήσουν να αντιμετωπίζονται με διαρθρωτική βελτίωση της μετάβασης από την εκπαίδευση στην απασχόληση, μεταξύ άλλων μέσω της πλήρους εφαρμογής των εγγυήσεων για τη νεολαία1.
Η υψηλή ανεργία και η μακροχρόνια ανεργία και αεργία θα πρέπει να αντιμετωπιστούν, μεταξύ άλλων με την έγκαιρη, ολοκληρωμένη και εξατομικευμένη βοήθεια που βασίζεται στην υποστήριξη για την αναζήτηση εργασίας, κατάρτισης, και απόκτησης νέων προσόντων και στη σωστή παρακολούθηση της συνέχειας. Για τον σκοπό αυτόν απαιτείται μια συντονισμένη προσέγγιση απέναντι στις κοινωνικές υπηρεσίες και τις υπηρεσίες απασχόλησης, κάτι που σημαίνει στενή συνεργασία μεταξύ υπηρεσιών απασχόλησης, κοινωνικών υπηρεσιών, κοινωνικών εταίρων και τοπικών αρχών. Για να μειωθεί σημαντικά και να προληφθεί η μακρόχρονη και η διαρθρωτική ανεργία, θα πρέπει να συνεχιστεί η εφαρμογή ολοκληρωμένων στρατηγικών που περιλαμβάνουν εμπεριστατωμένη ατομική αξιολόγηση το ενωρίτερο δυνατό. Η ανεργία των νέων και το μεγάλο ποσοστό νέων εκτός εκπαίδευσης, κατάρτισης ή απασχόλησης (ΕΕΑΚ) θα πρέπει να εξακολουθήσουν να αντιμετωπίζονται με διαρθρωτική βελτίωση της μετάβασης από την εκπαίδευση στην απασχόληση, μεταξύ άλλων μέσω της πλήρους εφαρμογής των εγγυήσεων για τη νεολαία1.
__________________
__________________
1 ΕΕ C 120 της 26.4.2013, σ. 1–6
1 ΕΕ C 120 της 26.4.2013, σ. 1.
Τροπολογία 23
Πρόταση απόφασης
Παράρτημα – κατευθυντήρια γραμμή 6 – παράγραφος 4
Οι φορολογικές μεταρρυθμίσεις για τη μετατόπιση των φόρων από την εργασία θα πρέπει να αποσκοπούν σε άρση των εμποδίων και αντικινήτρων της συμμετοχής στην αγορά εργασίας, ιδίως για όσους είναι οι πιο απομακρυσμένοι από την αγορά εργασίας. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να υποστηρίζουν ένα κατάλληλο περιβάλλον εργασίας για τα άτομα με αναπηρία, συμπεριλαμβανομένης της στοχοθετημένης χρηματοδοτικής στήριξης δράσεων και υπηρεσιών που τους επιτρέπουν να συμμετέχουν στην αγορά εργασίας και στην κοινωνία.
Οι φορολογικές μεταρρυθμίσεις για τη σταδιακή μετατόπιση των φόρων από την εργασία θα πρέπει να αποσκοπούν σε άρση των αδικαιολόγητων εμποδίων και της υπερβολικής γραφειοκρατίας και στην παροχή κινήτρων για τη συμμετοχή στην αγορά εργασίας, ιδίως για όσους είναι οι πιο απομακρυσμένοι από την αγορά εργασίας, εξασφαλίζοντας παράλληλα ότι οι μετατοπίσεις των φόρων δεν θα διακυβεύουν τη βιωσιμότητα του κράτους πρόνοιας. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να υποστηρίζουν ένα κατάλληλο περιβάλλον εργασίας για τα άτομα με αναπηρία και τους ηλικιωμένους εργαζομένους, συμπεριλαμβανομένης της στοχοθετημένης χρηματοδοτικής στήριξης δράσεων και υπηρεσιών που τους επιτρέπουν να συμμετέχουν στην αγορά εργασίας και στην κοινωνία εν γένει. Τα κράτη μέλη και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να προαγάγουν την υποστηριζόμενη απασχόληση σε μια ανοιχτή και χωρίς αποκλεισμούς αγορά εργασίας.
Τροπολογία 24
Πρόταση απόφασης
Παράρτημα – κατευθυντήρια γραμμή 6 – παράγραφος 5
Θα πρέπει να εξαλειφθούν τα εμπόδια στη συμμετοχή και την επαγγελματική εξέλιξη προκειμένου να διασφαλιστεί η ισότητα των φύλων και η αυξημένη συμμετοχή των γυναικών στην αγορά εργασίας, μεταξύ άλλων μέσω της ίσης αμοιβής για ίση εργασία. Ο συνδυασμός επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής θα πρέπει να προωθηθεί, ιδίως μέσω της πρόσβασης σε οικονομικά προσιτές, υψηλής ποιότητας υπηρεσίες προσχολικής εκπαίδευσης και φροντίδας Τα κράτη μέλη θα πρέπει να διασφαλίσουν ότι οι γονείς και όλα τα πρόσωπα με υποχρεώσεις φροντίδας διαθέτουν πρόσβαση σε κατάλληλες άδειες για οικογενειακούς λόγους και ευέλικτες ρυθμίσεις εργασίας, με στόχο την ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και ιδιωτικής ζωής, και θα πρέπει να προωθήσουν την ισορροπημένη χρήση των εν λόγω δικαιωμάτων μεταξύ γυναικών και ανδρών.
Θα πρέπει να εξαλειφθούν τα εμπόδια στη συμμετοχή και την επαγγελματική εξέλιξη προκειμένου να διασφαλιστεί η ισότητα των φύλων και η αυξημένη συμμετοχή των γυναικών στην αγορά εργασίας, μεταξύ άλλων μέσω της ίσης αμοιβής για ίση εργασία σε όλους τους κλάδους και όλα τα επαγγέλματα. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να αναπτύξουν και να εφαρμόσουν πολιτικές για τη διαφάνεια και τον έλεγχο των μισθών ώστε να κλείσει τη μισθολογική ψαλίδα μεταξύ των φύλων. Τα κράτη μέλη οφείλουν να επιβάλουν την εφαρμογή της οδηγίας 2006/54/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, ορίζοντας αποτελεσματικές, αναλογικές και αποτρεπτικές ποινές για όσους εργοδότες καταβάλλουν διαφορετικούς μισθούς για την ίδια εργασία ανάλογα με το εάν εκτελείται από άνδρα ή από γυναίκα. Ο συνδυασμός επαγγελματικής, ιδιωτικής και οικογενειακής ζωής θα πρέπει να κατοχυρωθεί για όλους. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να διασφαλίσουν ότι οι γονείς και όλα τα πρόσωπα με υποχρεώσεις φροντίδας διαθέτουν πρόσβαση σε κατάλληλες άδειες για οικογενειακούς λόγους και για παροχή φροντίδας, σε οικονομικά προσιτή μακρόχρονη φροντίδα ποιότητας και σε προσχολική εκπαίδευση και φροντίδα, καθώς και σε ευέλικτες ρυθμίσεις εργασίας με γνώμονα τις ανάγκες του εργαζόμενου, όπως τηλεργασία και έξυπνη εργασία, με στόχο την ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και ιδιωτικής ζωής, και θα πρέπει να προωθήσουν την ισορροπημένη χρήση των εν λόγω δικαιωμάτων μεταξύ γυναικών και ανδρών. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να μεριμνήσουν για την παροχή υποστήριξης στους φροντιστές που αναγκάζονται να περιορίσουν ή να τερματίσουν την επαγγελματική τους δραστηριότητα προκειμένου να μπορέσουν να ασχοληθούν σωστά με τη φροντίδα κάποιου.
________________
Οδηγία 2006/54/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 5ης Ιουλίου 2006, για την εφαρμογή της αρχής των ίσων ευκαιριών και της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών σε θέματα εργασίας και απασχόλησης (ΕΕ L 204 της 26.7.2006, σ. 23).
Τροπολογία 25
Πρόταση απόφασης
Παράρτημα – κατευθυντήρια γραμμή 7 – παράγραφος 2
Οι πολιτικές θα πρέπει να έχουν ως στόχο τη βελτίωση της προσαρμογής στις ανάγκες της αγοράς εργασίας και την υποστήριξη των μεταβάσεων στην αγορά εργασίας. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να ενεργοποιούν και να διευκολύνουν αποτελεσματικά αυτούς που μπορούν να συμμετέχουν στην αγορά εργασίας. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να ενισχύσουν την αποτελεσματικότητα των ενεργών πολιτικών για την αγορά εργασίας διευρύνοντας τη στόχευση, την εμβέλεια, την κάλυψη και βελτιώνοντας τη σύνδεσή τους με την εισοδηματική στήριξη, με βάση τα δικαιώματα και τις ευθύνες των ανέργων που αναζητούν ενεργά εργασία. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να ενισχύσουν την αποτελεσματικότητα των δημόσιων υπηρεσιών απασχόλησης, εξασφαλίζοντας έγκαιρη και εξατομικευμένη βοήθεια σε όσους αναζητούν εργασία, στηρίζοντας τη ζήτηση της αγοράς εργασίας και εφαρμόζοντας διαχείριση βάσει επιδόσεων.
Οι πολιτικές θα πρέπει να έχουν ως στόχο τη βελτίωση της προσαρμογής στις ανάγκες της αγοράς εργασίας και την υποστήριξη των μεταβάσεων στην αγορά εργασίας ούτως ώστε οι εργαζόμενοι να μπορούν να προοδεύσουν στη σταδιοδρομία τους. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να ενεργοποιούν και να διευκολύνουν αποτελεσματικά αυτούς που μπορούν να συμμετέχουν στην αγορά εργασίας μέσω εξατομικευμένης υποστήριξής τους και ολοκληρωμένων υπηρεσιών στο πλαίσιο μιας ευρύτερης αντίληψης για την ενεργό ένταξη. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να ενισχύσουν την αποτελεσματικότητα των ενεργών πολιτικών για την αγορά εργασίας διευρύνοντας τη χρηματοδότηση, τη στόχευση, την εμβέλεια, την κάλυψη και διασφαλίζοντας επαρκή εισοδηματική στήριξη των ανέργων όσο αυτοί αναζητούν ενεργά εργασία και συνεκτιμώντας τα δικαιώματα και τις ευθύνες των ανέργων. Τούτο περιλαμβάνει τη συνεργασία με τους κοινωνικούς εταίρους και άλλους αρμόδιους ενδιαφερόμενους φορείς, συμπεριλαμβανομένων των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών, προκειμένου να αυξηθεί η αποτελεσματικότητα και η λογοδοσία αυτών των πολιτικών. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να ενισχύσουν την αποτελεσματικότητα, τη διασύνδεση και την ποιότητα των δημόσιων υπηρεσιών απασχόλησης, εξασφαλίζοντας έγκαιρη και εξατομικευμένη βοήθεια σε όσους αναζητούν εργασία, δίνοντάς τους τη δυνατότητα να αναζητήσουν θέσεις εργασίας σε ολόκληρη την Ένωση, στηρίζοντας τη ζήτηση της αγοράς εργασίας και εφαρμόζοντας διαχείριση βάσει επιδόσεων.
Τροπολογία 26
Πρόταση απόφασης
Παράρτημα – κατευθυντήρια γραμμή 7 – παράγραφος 3
Τα κράτη μέλη θα πρέπει να παρέχουν στους ανέργους επαρκή επιδόματα ανεργίας με εύλογη διάρκεια, σύμφωνα με τις συνεισφορές τους και τους εθνικούς κανόνες επιλεξιμότητας. Τα εν λόγω επιδόματα δεν θα πρέπει να συνιστούν αντικίνητρο για τη γρήγορη επιστροφή στην απασχόληση.
Τα κράτη μέλη θα πρέπει να παρέχουν στους ανέργους επαρκή επιδόματα ανεργίας για χρονικό διάστημα αρκετό προκειμένου αυτοί να έχουν τον αναγκαίο χρόνο για να βρουν μια ποιοτική θέση εργασίας, σύμφωνα με τις συνεισφορές τους και τους εθνικούς κανόνες επιλεξιμότητας. Τα εν λόγω επιδόματα θα πρέπει να συνοδεύονται από ενεργές πολιτικές για την αγορά εργασίας και από μέτρα που θα συνιστούν κίνητρα για τη γρήγορη επιστροφή σε ποιοτικές θέσεις εργασίας.
Τροπολογία 27
Πρόταση απόφασης
Παράρτημα – κατευθυντήρια γραμμή 7 – παράγραφος 4
Η κινητικότητα των εκπαιδευομένων και των εργαζομένων θα πρέπει να προωθηθεί με στόχο την ενίσχυση των δεξιοτήτων απασχολησιμότητας και την αξιοποίηση του πλήρους δυναμικού της ευρωπαϊκής αγοράς εργασίας. Θα πρέπει να αρθούν τα εμπόδια στην κινητικότητα στον τομέα της εκπαίδευσης και της κατάρτισης, των επαγγελματικών και ατομικών συντάξεων και στην αναγνώριση των προσόντων. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να λάβουν μέτρα για να εξασφαλίσουν ότι οι διοικητικές διαδικασίες δεν παρεμποδίζουν ούτε περιπλέκουν την κατάσταση για τους εργαζομένους από άλλα κράτη μέλη όταν αποδέχονται μια θέση εργασίας. Τα κράτη μέλη θα πρέπει επίσης να αποτρέπουν την καταχρηστική εφαρμογή υφισταμένων κανόνων και να αντιμετωπίζουν πιθανότητες «φυγής εγκεφάλων» από ορισμένες περιοχές.
Η κινητικότητα των εκπαιδευομένων και των εργαζομένων θα πρέπει να κατοχυρωθεί ως θεμελιώδης ελευθερία με στόχο την ενίσχυση των δεξιοτήτων απασχολησιμότητας και την αξιοποίηση του πλήρους δυναμικού της ευρωπαϊκής αγοράς εργασίας. Θα πρέπει επίσης να προωθηθεί η εσωτερική κινητικότητα. Θα πρέπει να αρθούν τα εμπόδια στην κινητικότητα στον τομέα της εκπαίδευσης και της κατάρτισης, των επαγγελματικών και ατομικών συντάξεων, της πρόσβασης σε κοινωνική προστασία, στην αναγνώριση των προσόντων και δεξιοτήτων καθώς και οι δυσανάλογες γλωσσικές απαιτήσεις. Οι μετακινούμενοι εργαζόμενοι θα πρέπει να τύχουν υποστήριξης, μεταξύ άλλων με τη βελτιωμένη πρόσβασή τους στα δικαιώματα κατά την εργασία και με την ενημέρωσή τους για αυτά. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να λάβουν μέτρα για να εξασφαλίσουν ότι οι διοικητικές διαδικασίες δεν παρεμποδίζουν ούτε περιπλέκουν την κατάσταση για τους εργαζομένους από άλλα κράτη μέλη όταν αποδέχονται μια θέση εργασίας. Τα κράτη μέλη θα πρέπει επίσης να αποτρέπουν την καταχρηστική εφαρμογή υφισταμένων κανόνων και να αντιμετωπίζουν πιθανότητες «φυγής εγκεφάλων» από ορισμένες περιοχές. Για τον σκοπό αυτόν θα πρέπει να αυξήσουν και να στηρίξουν τις επενδύσεις σε τομείς όπως η πράσινη και η κυκλική οικονομία, ο τομέας της φροντίδας και ο ψηφιακός τομέας, που διαθέτουν πραγματικές δυνατότητες δημιουργίας ευκαιριών για υψηλής ποιότητας απασχόληση.
Τροπολογία 28
Πρόταση απόφασης
Παράρτημα – κατευθυντήρια γραμμή 7 – παράγραφος 5
Σύμφωνα με τις εθνικές πρακτικές, και προκειμένου να επιτευχθούν πιο αποτελεσματικός κοινωνικός διάλογος και καλύτερα κοινωνικοοικονομικά αποτελέσματα, τα κράτη μέλη θα πρέπει να διασφαλίσουν την έγκαιρη και ουσιαστική συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων στον σχεδιασμό και την εφαρμογή των πολιτικών και των μεταρρυθμίσεων σε θέματα οικονομικά, κοινωνικά και απασχόλησης, μεταξύ άλλων με την παροχή στήριξης για την ενίσχυση των ικανοτήτων των κοινωνικών εταίρων. Οι κοινωνικοί εταίροι θα πρέπει να ενθαρρύνονται να διαπραγματεύονται και να συνάπτουν συλλογικές συμβάσεις επί των ζητημάτων που τους αφορούν, με πλήρη σεβασμό της αυτονομίας τους και του δικαιώματος στη συλλογική δράση.
Σύμφωνα με τις εθνικές πρακτικές και τις αρχές που διέπουν τις εταιρικές σχέσεις, και προκειμένου να επιτευχθούν πιο αποτελεσματικός κοινωνικός διάλογος και διάλογος των πολιτών και καλύτερα κοινωνικοοικονομικά αποτελέσματα, τα κράτη μέλη θα πρέπει να διασφαλίσουν την έγκαιρη, γνήσια και ουσιαστική συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων και των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών στον σχεδιασμό, την εφαρμογή και την αξιολόγηση των πολιτικών και των μεταρρυθμίσεων σε θέματα οικονομικά, κοινωνικά και απασχόλησης σε όλες τις φάσεις της διαδικασίας, μεταξύ άλλων με την παροχή στήριξης για την ενίσχυση των ικανοτήτων των κοινωνικών εταίρων και των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών. Η συμμετοχή αυτή θα πρέπει να προχωράει πέρα από την απλή διαβούλευση με τους ενδιαφερόμενους φορείς. Οι κοινωνικοί εταίροι θα πρέπει να ενθαρρύνονται να διαπραγματεύονται και να συνάπτουν συλλογικές συμβάσεις επί των ζητημάτων που τους αφορούν, με πλήρη σεβασμό της αυτονομίας τους και του δικαιώματος στη συλλογική δράση. Οι εργαζόμενοι με άτυπες συμβάσεις εργασίας και οι αυτοαπασχολούμενοι θα πρέπει να μπορούν επίσης να ασκούν το δικαίωμα οργάνωσης και συλλογικής διαπραγμάτευσης. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να λάβουν μέτρα για να ενισχύσουν το ρόλο των κοινωνικών εταίρων.
Τροπολογία 29
Πρόταση απόφασης
Παράρτημα – κατευθυντήρια γραμμή 8 – τίτλος
Κατευθυντήρια γραμμή 8: Προαγωγή των ίσων ευκαιριών για όλους, προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας
Κατευθυντήρια γραμμή 8: Προαγωγή των ίσων ευκαιριών και της μη διακριτικής μεταχείρισης για όλους, προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας
Τροπολογία 30
Πρόταση απόφασης
Παράρτημα – κατευθυντήρια γραμμή 8 – παράγραφος 1
Τα κράτη μέλη θα πρέπει να προωθήσουν μια αγορά εργασίας χωρίς αποκλεισμούς, ανοιχτή σε όλους, με τη θέσπιση αποτελεσματικών μέτρων για την προαγωγή ίσων ευκαιριών των υποεκπροσωπούμενων ομάδων στην αγορά εργασίας. Θα πρέπει να διασφαλίσουν την ίση μεταχείριση όσον αφορά την απασχόληση, την κοινωνική προστασία, την εκπαίδευση και την πρόσβαση σε αγαθά και υπηρεσίες, ανεξαρτήτως φύλου, φυλετικής ή εθνοτικής καταγωγής, θρησκείας ή πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή σεξουαλικού προσανατολισμού.
Τα κράτη μέλη σε συνεργασία με τις τοπικές και τις περιφερειακές αρχές, θα πρέπει να θεσπίσουν αποτελεσματικά μέτρα για να καταπολεμήσουν όλες τις μορφές διακρίσεων και να προωθήσουν ίσες ευκαιρίες συμμετοχής στην κοινωνία για όλους. Στα μέτρα αυτά θα πρέπει να περιλαμβάνονται εκείνα που προωθούν αγορές εργασίας χωρίς αποκλεισμούς, ανοιχτές σε όλους, μεταξύ άλλων και χάρη σε μέτρα κατά των διακρίσεων στην πρόσβαση στην αγορά εργασίας αλλά και μέσα σε αυτήν, ώστε να στηριχθούν όσοι σήμερα υφίστανται διακρίσεις, υποεκπροσωπούνται ή είναι σε ευάλωτη κατάσταση. Θα πρέπει να διασφαλίσουν την ίση μεταχείριση και να καταπολεμήσουν κάθε είδος διακρίσεων όσον αφορά την απασχόληση, την κοινωνική προστασία, την εκπαίδευση και την πρόσβαση σε αγαθά και υπηρεσίες, ανεξαρτήτως φύλου, φυλετικής ή εθνοτικής καταγωγής, θρησκείας ή πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας, σεξουαλικού προσανατολισμού ή κοινωνικοοικονομικού περιβάλλοντος. Για τον σκοπό αυτόν απαιτούνται ιδιαίτερα μέτρα για τη στήριξη ατόμων ευρισκόμενων σε ευάλωτη κατάσταση, και πρέπει να πλαισιωθούν με επαρκή χρηματοδότηση, προκειμένου να αποτραπεί κάθε πιθανός ανταγωνισμός μεταξύ των ενδιαφερόμενων δικαιούχων.
Τροπολογία 31
Πρόταση απόφασης
Παράρτημα – κατευθυντήρια γραμμή 8 – παράγραφος 2
Τα κράτη μέλη θα πρέπει να εκσυγχρονίσουν τα συστήματα κοινωνικής προστασίας ώστε να παρέχουν ουσιαστική, αποτελεσματική και επαρκή κοινωνική προστασία σε όλα τα στάδια της ζωής του ατόμου, με την ενθάρρυνση της κοινωνικής ένταξης και της ανοδικής κοινωνικής κινητικότητας, με την παροχή κινήτρων για τη συμμετοχή στην αγορά εργασίας και με την αντιμετώπιση των ανισοτήτων, μεταξύ άλλων με τον σχεδιασμό των συστημάτων φορολογίας και παροχών. Ο εκσυγχρονισμός των συστημάτων κοινωνικής προστασίας θα πρέπει να οδηγήσει στη βελτίωση της προσβασιμότητας, της βιωσιμότητας, της επάρκειας και της ποιότητας.
Τα κράτη μέλη θα πρέπει να βελτιώσουν τα συστήματα κοινωνικής προστασίας ώστε να παρέχουν ουσιαστική, αποτελεσματική και επαρκή κοινωνική προστασία σε όλα τα στάδια της ζωής του ατόμου, συμπεριλαμβανομένων και των αυτοαπασχολουμένων, με την ενθάρρυνση της κοινωνικής ένταξης και της ανοδικής κοινωνικής κινητικότητας, με την παροχή κινήτρων για τη συμμετοχή στην αγορά εργασίας και με την αντιμετώπιση των ανισοτήτων, μεταξύ άλλων με τον σχεδιασμό των συστημάτων φορολογίας και παροχών. Οι βελτιώσεις και οι καινοτομίες στα συστήματα κοινωνικής προστασίας θα πρέπει να οδηγήσουν σε καλύτερη πρόσβαση, διαθεσιμότητα, βιωσιμότητα, επάρκεια και ποιότητα.
Τροπολογία 32
Πρόταση απόφασης
Παράρτημα – κατευθυντήρια γραμμή 8 – παράγραφος 3
Τα κράτη μέλη θα πρέπει να αναπτύξουν και να εφαρμόσουν ολοκληρωμένες στρατηγικές και στρατηγικές πρόληψης με τον συνδυασμό των τριών συνιστωσών της ενεργού ένταξης: επαρκής εισοδηματική στήριξη, αγορές εργασίας χωρίς αποκλεισμούς και πρόσβαση σε ποιοτικές υπηρεσίες. Τα συστήματα κοινωνικής προστασίας θα πρέπει να εξασφαλίζουν το δικαίωμα σε επαρκείς παροχές ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος για κάθε άνθρωπο που δεν διαθέτει επαρκείς πόρους και προωθούν την κοινωνική ένταξη, παρακινώντας τα άτομα να συμμετέχουν ενεργά στην αγορά εργασίας και στην κοινωνία.
Τα κράτη μέλη θα πρέπει να αναπτύξουν και να εφαρμόσουν ολοκληρωμένες στρατηγικές και στρατηγικές πρόληψης με τον συνδυασμό των τριών συνιστωσών της ενεργού ένταξης: επαρκής εισοδηματική στήριξη, αγορές εργασίας χωρίς αποκλεισμούς και πρόσβαση σε ποιοτικές υπηρεσίες προσαρμοσμένες στις ατομικές ανάγκες. Τα συστήματα κοινωνικής προστασίας θα πρέπει να εξασφαλίζουν επαρκείς παροχές ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος για κάθε άνθρωπο που δεν διαθέτει επαρκείς πόρους και να προωθούν την κοινωνική ένταξη, παρακινώντας τα άτομα να συμμετέχουν ενεργά στην αγορά εργασίας και στην κοινωνία.
Τροπολογία 33
Πρόταση απόφασης
Παράρτημα – κατευθυντήρια γραμμή 8 – παράγραφος 3 α (νέα)
Κατά τον ίδιο τρόπο, τα κράτη μέλη θα πρέπει, με τη υποστήριξη της Επιτροπής, να προωθήσουν την ενεργό συμμετοχή των ειδικευμένων στην καταπολέμηση της φτώχειας ΜΚΟ, και των οργανώσεων ατόμων που βιώνουν τη φτώχεια, στη χάραξη πολιτικών για την καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού.
Τροπολογία 34
Πρόταση απόφασης
Παράρτημα – κατευθυντήρια γραμμή 8 – παράγραφος 4
Οι οικονομικά προσιτές, προσπελάσιμες και ποιοτικές υπηρεσίες, όπως η παιδική φροντίδα, η εξωσχολική φροντίδα, η εκπαίδευση, η κατάρτιση, η στέγαση, οι υπηρεσίες υγείας και μακροχρόνιας περίθαλψης, είναι ζωτικής σημασίας για τη διασφάλιση της ισότητας των ευκαιριών, μεταξύ άλλων για τα παιδιά και τους νέους. Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί στην καταπολέμηση της φτώχειας, του κοινωνικού αποκλεισμού, συμπεριλαμβανομένης της μείωσης της φτώχειας των εργαζομένων. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να διασφαλίζουν την πρόσβαση όλων στις βασικές υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένου του νερού, της αποχέτευσης, της ενέργειας, των μεταφορών, των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών και των ψηφιακών επικοινωνιών. Για όσους έχουν ανάγκη και για τα ευάλωτα άτομα, τα κράτη μέλη θα πρέπει να εξασφαλίζουν πρόσβαση σε κατάλληλη κοινωνική βοήθεια όσον αφορά την κατοικία καθώς και το δικαίωμα σε κατάλληλη βοήθεια και προστασία έναντι της έξωσης. Η έλλειψη στέγης θα πρέπει να αντιμετωπιστεί με εξειδικευμένο τρόπο. Θα πρέπει να ληφθούν υπόψη οι ειδικές ανάγκες των ατόμων με αναπηρία.
Η πρόσβαση σε οικονομικά προσιτές, προσπελάσιμες και ποιοτικές υπηρεσίες, όπως η παιδική φροντίδα, η εξωσχολική φροντίδα, η εκπαίδευση, η κατάρτιση, η στέγαση, οι υπηρεσίες υγείας, αποκατάστασης και μακροχρόνιας φροντίδας, και η διαθεσιμότητα αυτών των υπηρεσιών, είναι ζωτικής σημασίας για τη διασφάλιση της ισότητας των ευκαιριών, μεταξύ άλλων για τα παιδιά, τους νέους, τις εθνικές μειονότητες και τους μετανάστες. Τα παιδιά που ζουν στη φτώχεια θα πρέπει να έχουν πρόσβαση σε δωρεάν υπηρεσίες υγείας, δωρεάν εκπαίδευση, δωρεάν φροντίδα, αξιοπρεπή κατοικία και κατάλληλη διατροφή. Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί στην καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού, συμπεριλαμβανομένης της μείωσης της φτώχειας των εργαζομένων,και στην καταπολέμηση των διακρίσεων. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να διασφαλίζουν την πρόσβαση όλων σε οικονομικά προσιτές βασικές υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένης της εκπαίδευσης, της υγειονομικής περίθαλψης, της στέγασης, του καθαρού νερού, της αποχέτευσης, της ενέργειας, των μεταφορών, των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών και των ψηφιακών επικοινωνιών. Για όσους έχουν ανάγκη ή βρίσκονται σε ευάλωτη κατάσταση, τα κράτη μέλη θα πρέπει να εξασφαλίζουν πρόσβαση σε κατάλληλη κοινωνική βοήθεια όσον αφορά την κατοικία καθώς και το δικαίωμα σε κατάλληλη βοήθεια και προστασία έναντι της έξωσης. Η έλλειψη στέγης θα πρέπει να αντιμετωπιστεί με εξειδικευμένο τρόπο. Θα πρέπει να ληφθούν υπόψη οι ειδικές ανάγκες, καθώς και το δυναμικό, των ατόμων με αναπηρία. Προς το σκοπό αυτό θα πρέπει τα κράτη μέλη μεταξύ άλλων να επανεξετάσουν τα συστήματά τους αξιολόγησης της αναπηρίας, ώστε να μην δημιουργούνται φραγμοί για την πρόσβαση στην αγορά εργασίας.
Τροπολογία 35
Πρόταση απόφασης
Παράρτημα – κατευθυντήρια γραμμή 8 – παράγραφος 4 α (νέα)
Τα κράτη μέλη θα πρέπει να φροντίσουν ώστε να παρέχεται η κατάλληλη υποστήριξη και συμβουλευτική στους εργοδότες που απασχολούν άτομα με αναπηρίες. Θα πρέπει να προαχθεί και να υποστηριχθεί η παροχή προσωπικής βοήθειας στα άτομα με αναπηρίες κατά την εκπαίδευση και εκ μέρους των υπηρεσιών απασχόλησης.
Τροπολογία 36
Πρόταση απόφασης
Παράρτημα – κατευθυντήρια γραμμή 8 – παράγραφος 5
Τα κράτη μέλη θα πρέπει να εξασφαλίσουν το δικαίωμα έγκαιρης πρόσβασης σε οικονομικά προσιτές υπηρεσίες υγειονομικής περίθαλψης και μακροχρόνιας περίθαλψης υψηλής ποιότητας, διασφαλίζοντας ταυτόχρονα τη μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα.
Τα κράτη μέλη θα πρέπει να εξασφαλίσουν το δικαίωμα έγκαιρης πρόσβασης σε οικονομικά προσιτές και προσβάσιμες υπηρεσίες υγειονομικής περίθαλψης και μακροχρόνιας περίθαλψης υψηλής ποιότητας, διασφαλίζοντας ταυτόχρονα τη μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα.
Τροπολογία 37
Πρόταση απόφασης
Παράρτημα – κατευθυντήρια γραμμή 8 – παράγραφος 6
Λόγω της αύξησης της μακροζωίας και των δημογραφικών αλλαγών, τα κράτη μέλη θα πρέπει να κατοχυρώσουν τη βιωσιμότητα και την επάρκεια των συνταξιοδοτικών συστημάτων για γυναίκες και άνδρες, παρέχοντας ίσες ευκαιρίες στους εργαζομένους και τους αυτοαπασχολούμενους και των δύο φύλων, να αποκτήσουν συνταξιοδοτικά δικαιώματα, μεταξύ άλλων μέσω συμπληρωματικών συστημάτων για τη διασφάλιση αξιοπρεπούς διαβίωσης. Οι μεταρρυθμίσεις των συνταξιοδοτικών συστημάτων θα πρέπει να στηρίζονται από μέτρα παράτασης του επαγγελματικού βίου και αύξησης της πραγματικής ηλικίας συνταξιοδότησης, κυρίως περιορίζοντας την πρόωρη αποχώρηση από την αγορά εργασίας και αυξάνοντας τη νόμιμη ηλικία συνταξιοδότησης, ώστε να λαμβάνεται υπόψη το προσδόκιμο ζωής. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να καθιερώσουν έναν εποικοδομητικό διάλογο με τα ενδιαφερόμενα μέρη και να επιτρέψουν την κατάλληλη σταδιακή εφαρμογή των μεταρρυθμίσεων.
Τα κράτη μέλη θα πρέπει επειγόντως να κατοχυρώσουν τη βιωσιμότητα και την επάρκεια των συνταξιοδοτικών συστημάτων για γυναίκες και άνδρες, παρέχοντας ίσες ευκαιρίες σε όλους τους εργαζομένους και τους αυτοαπασχολούμενους, για να αποκτήσουν επαρκή νόμιμα συνταξιοδοτικά δικαιώματα για τη διασφάλιση αξιοπρεπούς διαβίωσης, καθώς και ενός επαρκούς εισοδήματος για τους ηλικιωμένους, που να είναι τουλάχιστον πάνω από το όριο της φτώχειας. Θα πρέπει να παρέχεται άνευ διακρίσεων πρόσβαση σε συμπληρωματικά συστήματα που να μπορούν να χρησιμεύουν ως συμπλήρωμα σταθερών νόμιμων συντάξεων. Ανάλογα με τις θεσμικές ρυθμίσεις και την εθνική νομοθεσία των κρατών μελών, οι συντάξεις με βάση μόνο τον πρώτο πυλώνα ή σε συνδυασμό με τον δεύτερο πυλώνα θα πρέπει να στοιχειοθετούν ένα αξιοπρεπές εισόδημα υποκατάστασης με βάση τις προηγούμενες αποδοχές του εργαζόμενου. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να παρέχουν επαρκή συνταξιοδοτικά μόρια στα άτομα που, προκειμένου να παρέχουν φροντίδα σε άτυπη βάση, είχαν βρεθεί για καιρό εκτός αγοράς εργασίας. Οι μεταρρυθμίσεις των συνταξιοδοτικών συστημάτων, συμπεριλαμβανομένης της πιθανής αύξησης του ορίου ηλικίας για τη συνταξιοδότηση, θα πρέπει να πλαισιώνονται από στρατηγικές ενεργού και υγιούς γήρανσης και να στηρίζονται από μέτρα παράτασης του επαγγελματικού βίου για όσους επιθυμούν να εργαστούν περισσότερα χρόνια. Οι εργαζόμενοι που πλησιάζουν στη συνταξιοδότηση θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν την εκούσια μείωση των ωραρίων εργασίας. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να καθιερώσουν έναν εποικοδομητικό διάλογο με τους κοινωνικούς εταίρους και την κοινωνία των πολιτών και να επιτρέψουν την κατάλληλη σταδιακή εφαρμογή όλων των μεταρρυθμίσεων.

(1) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2016)0355.
(2) ΕΕ C 265 της 11.8.2017, σ. 201.

Τελευταία ενημέρωση: 4 Δεκεμβρίου 2018Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου