Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2017/0305(NLE)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0140/2018

Texte depuse :

A8-0140/2018

Dezbateri :

Voturi :

PV 19/04/2018 - 10.8

Texte adoptate :

P8_TA(2018)0181

Texte adoptate
PDF 465kWORD 68k
Joi, 19 aprilie 2018 - Strasbourg
Orientările pentru politicile de ocupare a forței de muncă ale statelor membre *
P8_TA(2018)0181A8-0140/2018

Rezoluţia legislativă a Parlamentului European din 19 aprilie 2018 referitoare la propunerea de decizie a Consiliului privind orientări pentru politicile de ocupare a forței de muncă ale statelor membre (COM(2017)0677 – C8-0424/2017 – 2017/0305(NLE))

(Procedura de consultare)

Parlamentul European,

–  având în vedere propunerea Comisiei prezentată Consiliului (COM(2017)0677),

–  având în vedere articolul 148 alineatul (2) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în temeiul căruia a fost consultat de către Consiliu (C8-0424/2017),

–  având în vedere poziția sa din 15 septembrie 2016 referitoare la propunerea de decizie a Consiliului privind orientările pentru politicile de ocupare a forței de muncă ale statelor membre(1),

–  având în vedere poziția sa din 8 iulie 2015 referitoare la propunerea de decizie a Consiliului privind orientările pentru politicile de ocupare a forței de muncă ale statelor membre(2),

–  având în vedere articolul 78c din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale (A8-0140/2018),

1.  aprobă propunerea Comisiei astfel cum a fost modificată;

2.  invită Comisia să își modifice propunerea în consecință, în conformitate cu articolul 293 alineatul (2) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene;

3.  invită Consiliul să informeze Parlamentul în cazul în care intenționează să se îndepărteze de la textul aprobat de acesta;

4.  solicită Consiliului să îl consulte din nou în cazul în care intenționează să modifice în mod substanțial propunerea Comisiei;

5.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite poziția Parlamentului Consiliului și Comisiei.

Textul propus de Comisie   Amendamentul
Amendamentul 1
Propunere de decizie
Considerentul 1
(1)  Statele membre și Uniunea depun eforturi în vederea elaborării unei strategii coordonate pentru ocuparea forței de muncă și, în special, pentru promovarea unei forțe de muncă competente, calificate și adaptabile, precum și a unor piețe ale muncii capabile să reacționeze rapid la evoluția economiei, în vederea realizării obiectivelor de ocupare deplină a forței de muncă și de progres social prevăzute la articolul 3 din Tratatul privind Uniunea Europeană. Statele membre, ținând seama de practicile naționale legate de responsabilitățile partenerilor sociali, trebuie să considere promovarea ocupării forței de muncă drept o chestiune de interes comun și să își coordoneze, în cadrul Consiliului, acțiunile întreprinse în acest sens.
(1)  Statele membre și Uniunea dezvoltă și prezintă o strategie coordonată și eficientă pentru ocuparea forței de muncă și, în special, pentru promovarea unor piețe ale muncii favorabile incluziunii, capabile să reacționeze la realitățile și evoluțiile economice, sociale, tehnologice și de mediu, cu o forță de muncă competentă, calificată și adaptabilă, precum și pentru protejarea bunăstării tuturor lucrătorilor, în vederea realizării obiectivelor privind o economie socială de piață, ocuparea deplină a forței de muncă și progresul social, așa cum sunt prevăzute la articolul 3 din Tratatul privind Uniunea Europeană. Statele membre, ținând seama de practicile naționale legate de responsabilitățile partenerilor sociali, trebuie să considere promovarea ocupării forței de muncă drept o chestiune de interes comun și să își coordoneze, în cadrul Consiliului, acțiunile întreprinse în acest sens.
Amendamentul 2
Propunere de decizie
Considerentul 2
(2)  Uniunea trebuie să combată excluziunea socială și discriminarea și să promoveze justiția socială și protecția socială, precum și egalitatea de gen. La definirea și la punerea în aplicare a politicilor și a acțiunilor sale, Uniunea urmează să țină seama de cerințele legate de promovarea unui nivel ridicat de ocupare a forței de muncă, de garantarea unei protecții sociale corespunzătoare, de combaterea sărăciei și a excluziunii sociale, precum și de cele legate de un nivel ridicat de educație și de formare.
(2)  Uniunea trebuie să combată toate formele de sărăcie, excluziune socială și discriminare din toate domeniile vieții și să promoveze justiția socială și protecția socială, precum și egalitatea de gen. Actele juridice și politicile Uniunii în alte domenii ar trebui să urmărească, de asemenea, atingerea acestui obiectiv general. La definirea și la punerea în aplicare a politicilor și a acțiunilor sale, Uniunea urmează să țină seama de cerințele legate de promovarea unui nivel ridicat de ocupare a forței de muncă, de garantarea unei protecții sociale corespunzătoare, de combaterea sărăciei și a excluziunii sociale, precum și de cele legate de un nivel ridicat de educație și de formare. Uniunea promovează participarea activă a tuturor cetățenilor săi la viața economică, socială și culturală.
Amendamentul 3
Propunere de decizie
Considerentul 3
(3)  În conformitate cu Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE), Uniunea a elaborat și a pus în aplicare instrumente de coordonare pentru politicile fiscale, macroeconomice și structurale. Ca parte a acestor instrumente, prezentele orientări pentru politicile de ocupare a forței de muncă ale statelor membre, împreună cu Orientările generale pentru politicile economice ale statelor membre și ale Uniunii prevăzute în Recomandarea (UE) 2015/1184 a Consiliului, formează orientările integrate pentru punerea în aplicare a Strategiei Europa 2020. Acestea vor ghida punerea în aplicare a politicilor în statele membre și în Uniune, reflectând interdependența dintre statele membre. Setul rezultant de politici și de reforme coordonate la nivel european și național va constitui un ansamblu global adecvat de politici economice și sociale care ar trebui să ducă la efecte secundare pozitive.
(3)  În conformitate cu Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE), Uniunea a elaborat și a pus în aplicare instrumente de coordonare pentru politicile fiscale, macroeconomice și structurale care au un impact semnificativ asupra situației sociale și din domeniul ocupării forței de muncă din Uniune, putând genera efecte negative, printre care insecuritate, sărăcie și inegalitate. Ca parte a acestor instrumente, prezentele orientări pentru politicile de ocupare a forței de muncă ale statelor membre, împreună cu Orientările generale pentru politicile economice ale statelor membre și ale Uniunii prevăzute în Recomandarea (UE) 2015/1184 a Consiliului, formează orientările integrate pentru punerea în aplicare a Strategiei Europa 2020. Acestea vor ghida punerea în aplicare a politicilor în statele membre și în Uniune, reflectând interdependența dintre statele membre. Setul rezultant de politici și de reforme coordonate la nivel european și național va constitui un ansamblu global adecvat de politici economice și sociale care ar trebui să ducă la efecte secundare pozitive pentru toate statele membre.
Amendamentul 4
Propunere de decizie
Considerentul 3 a (nou)
(3a)   Pentru a asigura un proces decizional mai democratic în contextul orientărilor integrate, care afectează cetățenii și piețele forței de muncă din întreaga Uniune, este important ca Consiliul să țină seama de poziția Parlamentului European.
Amendamentul 5
Propunere de decizie
Considerentul 4
(4)  Orientările pentru politicile de ocupare a forței de muncă sunt în conformitate cu Pactul de stabilitate și de creștere, cu legislația existentă a Uniunii Europene și cu diverse inițiative ale UE, inclusiv cu recomandarea Consiliului privind înființarea unei garanții pentru tineret1, cu recomandarea Consiliului privind integrarea șomerilor de lungă durată pe piața forței de muncă2, cu recomandarea Consiliului privind parcursurile de actualizare a competențelor3 și cu propunerea de recomandare a Consiliului privind un Cadru european pentru programe de ucenicie de calitate și eficace4.
(4)  Orientările pentru politicile de ocupare a forței de muncă sunt în conformitate cu Pactul de stabilitate și de creștere, cu legislația existentă a Uniunii Europene și cu diverse inițiative ale UE, inclusiv cu Pilonul european al drepturilor sociale, cu recomandarea Consiliului privind înființarea unei garanții pentru tineret1, cu recomandarea Consiliului privind integrarea șomerilor de lungă durată pe piața forței de muncă2, cu recomandarea Consiliului privind parcursurile de actualizare a competențelor3 și cu propunerea de recomandare a Consiliului privind un Cadru european pentru programe de ucenicie de calitate și eficace4.
__________________
__________________
1 JO C 120, 26.4.2013, p. 1–6
1 JO C 120, 26.4.2013, p. 1.
2 JO C 67, 20.2.2016, p. 1–5
2 JO C 67, 20.2.2016, p. 1.
3 JO C 484, 24.12.2016, p. 1–6
3 JO C 484, 24.12.2016, p. 1.
4 COM(2017)0563 final - 2017/0244 (NLE)
4 COM(2017)0563 - 2017/0244 (NLE).
Amendamentul 6
Propunere de decizie
Considerentul 5
(5)  Semestrul european combină diferitele instrumente într-un cadru global pentru supravegherea multilaterală integrată a politicilor economice, bugetare, privind ocuparea forței de muncă și sociale și urmărește atingerea obiectivelor Strategiei Europa 2020, inclusiv a celor privind ocuparea forței de muncă, educația și reducerea sărăciei, astfel cum se prevede în Decizia 2010/707/UE a Consiliului5. Începând din 2015, semestrul european a fost îmbunătățit și raționalizat în mod continuu, în special pentru a consolida obiectivul său social și obiectivul privind ocuparea forței de muncă și pentru a facilita un dialog mai intens cu statele membre, cu partenerii sociali și cu reprezentanții societății civile.
(5)  Semestrul european combină diferitele instrumente într-un cadru global pentru supravegherea multilaterală integrată a politicilor economice, bugetare, privind ocuparea forței de muncă și sociale și urmărește atingerea obiectivelor Strategiei Europa 2020, inclusiv a celor privind ocuparea forței de muncă, educația și reducerea sărăciei, astfel cum se prevede în Decizia 2010/707/UE a Consiliului5. Începând din 2015, semestrul european a fost îmbunătățit și raționalizat în mod continuu, în special pentru a consolida obiectivul său social și obiectivul privind ocuparea forței de muncă și pentru a facilita un dialog mai intens cu statele membre, cu partenerii sociali și cu reprezentanții societății civile, acordând în continuare o atenție deosebită reformelor structurale și competitivității.
_________________
_________________
5 JO L 308, 24.11.2010, p. 46–5
5 JO L 308, 24.11.2010, p. 46.
Amendamentul 7
Propunere de decizie
Considerentul 6
(6)  Redresarea Uniunii Europene în urma crizei economice sprijină tendințe pozitive pe piața forței de muncă, însă între statele membre și în interiorul acestora persistă importante provocări și disparități în ceea ce privește performanțele economice și sociale. Criza a evidențiat, de asemenea, interdependența strânsă dintre economiile și piețele forței de muncă ale statelor membre. Garantarea faptului că Uniunea progresează către o creștere economică inteligentă, durabilă și favorabilă incluziunii și către crearea de locuri de muncă reprezintă principala provocare a prezentului. Ea necesită măsuri de politică ambițioase, coordonate și eficace, atât la nivelul Uniunii, cât și la nivel național, în conformitate cu TFUE și cu dispozițiile Uniunii privind guvernanța economică. Combinând măsuri legate de ofertă și de cerere, astfel de măsuri de politică ar trebui să cuprindă un stimulent pentru investiții, un angajament reînnoit privind reforme structurale eșalonate în mod corespunzător care îmbunătățesc productivitatea, performanțele în materie de creștere economică, coeziunea socială și reziliența economică necesară pentru a face față șocurilor, precum și exercitarea responsabilității fiscale, ținând cont în același timp de impactul lor asupra ocupării forței de muncă și de impactul social.
(6)  Redresarea Uniunii Europene în urma crizei economice sprijină tendințe pozitive pe piața forței de muncă, însă între statele membre și în interiorul acestora persistă importante provocări și disparități în ceea ce privește performanțele economice și sociale, deoarece creșterea economică nu generează în mod automat creșterea nivelului de ocupare a forței de muncă. Criza a evidențiat, de asemenea, interdependența strânsă dintre economiile și piețele forței de muncă ale statelor membre. Garantarea faptului că Uniunea progresează către o creștere economică inteligentă, durabilă și favorabilă incluziunii, însoțită de crearea de locuri de muncă durabile și de calitate reprezintă principala provocare a prezentului. Ea necesită măsuri de politică ambițioase, coordonate și eficace, atât la nivelul Uniunii, cât și la nivel național, în conformitate cu TFUE și cu dispozițiile Uniunii privind guvernanța economică. Combinând măsuri legate de ofertă și de cerere, astfel de măsuri de politică ar trebui să cuprindă un stimulent pentru investiții, inclusiv în economia circulară și în cea ecologică, precum și pentru investițiile sociale, un angajament reînnoit privind reforme structurale eșalonate în mod corespunzător, echilibrate din punct de vedere social și economic, care îmbunătățesc productivitatea, performanțele în materie de creștere economică, coeziunea socială și reziliența economică necesară pentru a face față șocurilor, precum și exercitarea responsabilității fiscale, garantând în același timp că aceste reforme structurale au un impact social și asupra ocupării forței de muncă pozitiv.
Amendamentul 8
Propunere de decizie
Considerentul 7
(7)  Reformarea piețelor muncii, inclusiv mecanismele de stabilire a salariilor la nivel național, ar trebui să urmeze practicile naționale de dialog social și să asigure posibilitatea necesară de a realiza o amplă examinare a aspectelor socioeconomice, inclusiv îmbunătățiri în ceea ce privește competitivitatea, crearea de locuri de muncă, învățarea pe tot parcursul vieții și politicile de formare profesională, precum și veniturile reale.
(7)  Reformarea piețelor muncii, inclusiv mecanismele de stabilire a salariilor la nivel național, ar trebui să urmeze practicile naționale de dialog social și să asigure posibilitatea necesară de a realiza o amplă examinare a aspectelor socioeconomice, inclusiv îmbunătățiri în ceea ce privește nivelul de trai, egalitatea, competitivitatea, productivitatea, crearea de locuri de muncă sustenabile și de calitate, învățarea pe tot parcursul vieții și politicile de formare profesională, precum și veniturile reale.
Amendamentul 9
Propunere de decizie
Considerentul 8
(8)  Statele membre și Uniunea ar trebui să abordeze, de asemenea, consecințele sociale ale crizei economice și financiare și să urmărească construirea unei societăți favorabile incluziunii, în care oamenii să aibă capacitatea de a anticipa și de a gestiona schimbările, precum și să poată participa activ la viața socială și economică, după cum se subliniază, de asemenea, în recomandarea Comisiei privind incluziunea activă a persoanelor excluse de pe piața forței de muncă6. Ar trebui să se abordeze aspecte legate de inegalitate, să se asigure acces și oportunități pentru toți și să se combată sărăcia și excluziunea socială (inclusiv a copiilor), în special prin asigurarea unei funcționări eficace a piețelor muncii și a sistemelor de protecție socială și prin înlăturarea barierelor din calea educației/formării și a participării pe piața muncii. Pe măsură ce noi modele economice și de afaceri își fac apariția la nivelul locurilor de muncă din UE, relațiile de muncă suferă și ele schimbări. Statele membre ar trebui să se asigure că noile relații de muncă mențin și consolidează modelul social european.
(8)  Statele membre și Uniunea ar trebui să abordeze, de asemenea, consecințele sociale ale crizei economice și financiare și să urmărească construirea unei societăți favorabile incluziunii și juste din punct de vedere social, în care oamenii să aibă capacitatea de a anticipa și de a gestiona schimbările, precum și să poată participa activ la viața socială și economică, după cum se subliniază, de asemenea, în recomandarea Comisiei privind incluziunea activă a persoanelor excluse de pe piața forței de muncă6. Ar trebui să se abordeze aspecte legate de inegalitate și discriminare, să se asigure oportunități egale pentru toți și să se elimine sărăcia și excluziunea socială (îndeosebi în rândul copiilor), în special prin asigurarea unei funcționări eficace a piețelor muncii și a unor sisteme de protecție socială adecvate și eficiente și prin înlăturarea barierelor din calea educației/formării și a participării pe piața muncii. Pe măsură ce noi modele economice și de afaceri își fac apariția la nivelul locurilor de muncă din UE, relațiile de muncă suferă și ele schimbări. Statele membre ar trebui să se asigure că noile relații de muncă mențin și consolidează modelul social european, prin garantarea faptului că persoanele care fac obiectul unor noi forme de angajare sunt acoperite și protejate de reglementările în domeniul ocupării forței de muncă. Statele membre ar trebui să sprijine potențialul persoanelor cu handicap de a contribui la creșterea economică și la dezvoltarea socială.
__________________
__________________
6 COM(2008)0639 final
6 COM(2008)0639.
Amendamentul 10
Propunere de decizie
Considerentul 8 a (nou)
(8a)   Comisia și statele membre ar trebui să creeze spații de reflecție și dialog cu sprijinul organizațiilor neguvernamentale (ONG) specializate și al organizațiilor persoanelor care se confruntă cu sărăcia, pentru a se asigura că acestea din urmă pot contribui la evaluarea politicilor care au impact asupra lor.
Amendamentul 11
Propunere de decizie
Considerentul 11
(11)  Orientările integrate ar trebui să constituie baza pentru recomandările specifice fiecărei țări pe care Consiliul le-ar putea adresa statelor membre. Statele membre ar trebui să utilizeze pe deplin Fondul social european și alte fonduri ale Uniunii pentru stimularea ocupării forței de muncă, a incluziunii sociale, a învățării pe tot parcursul vieții și a educației, precum și cu scopul de a îmbunătăți administrația publică. Cu toate că se adresează statelor membre și Uniunii, orientările integrate ar trebui să fie puse în aplicare în parteneriat cu toate autoritățile naționale, regionale și locale, implicând îndeaproape parlamentele, precum și partenerii sociali și reprezentanții societății civile.
(11)  Orientările integrate și Pilonul european al drepturilor sociale ar trebui să constituie baza pentru recomandările precise, specifice fiecărei țări pe care Consiliul le adresează statelor membre. Statele membre ar trebui să utilizeze pe deplin Fondul social european și alte fonduri ale Uniunii pentru stimularea ocupării forței de muncă, a incluziunii sociale, a învățării pe tot parcursul vieții și a educației, precum și cu scopul de a îmbunătăți administrația publică. Cu toate că se adresează statelor membre și Uniunii, orientările integrate ar trebui să fie puse în aplicare în parteneriat cu toate autoritățile naționale, regionale și locale, implicând îndeaproape parlamentele, precum și partenerii sociali și reprezentanții societății civile.
Amendamentul 12
Propunere de decizie
Considerentul 12
(12)  Comitetul pentru ocuparea forței de muncă și Comitetul pentru protecție socială ar trebui să monitorizeze modul în care sunt puse în aplicare politicile relevante având în vedere orientările pentru politicile de ocupare a forței de muncă, în conformitate cu mandatele lor respective întemeiate pe tratate. Aceste comitete și alte organisme pregătitoare ale Consiliului implicate în coordonarea politicilor economice și sociale ar trebui să colaboreze îndeaproape,
(12)  Comitetul pentru ocuparea forței de muncă și Comitetul pentru protecție socială ar trebui să monitorizeze modul în care sunt puse în aplicare politicile relevante având în vedere orientările pentru politicile de ocupare a forței de muncă, în conformitate cu mandatele lor respective întemeiate pe tratate. Aceste comitete și alte organisme pregătitoare ale Consiliului implicate în coordonarea politicilor economice și sociale ar trebui să colaboreze îndeaproape cu Parlamentul European și, în special, cu Comisia sa pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale, pentru a asigura responsabilitatea democratică.
Amendamentul 13
Propunere de decizie
Anexă – Orientarea 5 – paragraful 1
Statele membre ar trebui să faciliteze crearea de locuri de muncă de calitate, inclusiv prin reducerea barierelor cu care se confruntă întreprinderile în ceea ce privește angajarea de personal, prin promovarea spiritului antreprenorial și a activităților independente și, în special, prin sprijinirea creării și dezvoltării de microîntreprinderi și de întreprinderi mici. Statele membre ar trebui să promoveze economia socială și să încurajeze inovarea socială în mod activ.
Statele membre ar trebui să faciliteze crearea de locuri de muncă de calitate, accesibile și sustenabile pentru toate nivelurile de competențe, toate sectoarele pieței muncii și toate regiunile și ar trebui să investească în acestea, inclusiv prin dezvoltarea deplină a potențialului sectoarelor orientate către viitor, cum ar fi economia verde și cea circulară, sectorul serviciilor de îngrijire și sectorul digital. Statele membre ar trebui să le permită oamenilor să găsească un echilibru între viața profesională și cea privată, să se asigure că locurile de muncă sunt adaptate pentru persoanele cu handicap și lucrătorii mai în vârstă, să sprijine întreprinderile în angajarea de personal și să promoveze antreprenoriatul responsabil și activitățile independente, în special prin sprijinirea creării și dezvoltării de microîntreprinderi și de întreprinderi mici. Statele membre ar trebui să promoveze economia socială și să încurajeze inovarea socială în mod activ.
Amendamentul 14
Propunere de decizie
Anexă – Orientarea 5 – paragraful 2
Statele membre ar trebui să încurajeze formele inovatoare de organizare a muncii, care creează locuri de muncă pentru toți în mod responsabil.
Statele membre ar trebui să încurajeze formele inovatoare de organizare a muncii care creează locuri de muncă de calitate pentru toți în mod responsabil, ținând seama de dezvoltarea de noi tehnologii ale informației și comunicațiilor, asigurând, în același timp, conformitatea deplină cu dreptul Uniunii, cu legislația și practicile naționale de ocupare a forței de muncă, precum și cu sistemele de relații de muncă. Statele membre și Comisia ar trebui să promoveze bunele practici în acest domeniu.
Amendamentul 15
Propunere de decizie
Anexă – Orientarea 5 – paragraful 2 a (nou)
Statele membre ar trebui să reducă birocrația, pentru a diminua sarcinile inutile asupra întreprinderilor mici și mijlocii, care contribuie semnificativ la crearea de locuri de muncă.
Amendamentul 16
Propunere de decizie
Anexă – Orientarea 5 – paragraful 3
Sarcina fiscală ar trebui să fie transferată de la impozitarea muncii către alte surse de impozitare mai puțin dăunătoare pentru ocuparea forței de muncă și pentru creșterea economică, luând în considerare efectul de redistribuire al sistemului fiscal și protejând totodată veniturile destinate unei protecții sociale adecvate și cheltuielilor de stimulare a creșterii economice.
Statele membre ar trebui să reducă treptat sarcina fiscală asupra forței de muncă și să o transfere de la impozitarea muncii către alte surse de impozitare mai puțin dăunătoare pentru ocuparea forței de muncă și pentru creșterea economică, luând în considerare efectul de redistribuire al sistemului fiscal și protejând totodată veniturile destinate unei protecții sociale adecvate și cheltuielilor de stimulare a creșterii economice, inclusiv investițiilor în serviciile publice de interes general.
Amendamentul 17
Propunere de decizie
Anexă – Orientarea 5 – paragraful 4
În conformitate cu practicile naționale și cu respectarea autonomiei partenerilor sociali, statele membre ar trebui să încurajeze instituirea unor mecanisme transparente și previzibile de stabilire a salariilor, care să permită o adaptare a salariilor la evoluția productivității, asigurând în același timp salarii echitabile care să permită un nivel de trai decent. Aceste mecanisme ar trebui să ia în considerare diferențele în ceea ce privește nivelurile de competențe și diferențele legate de performanța economică între diversele regiuni, sectoare și întreprinderi. Respectând practicile naționale, statele membre și partenerii sociali ar trebui să asigure niveluri salariale minime adecvate, luând în considerare impactul acestora asupra competitivității, a creării de locuri de muncă și a nivelului de sărăcie al persoanelor încadrate în muncă.
În conformitate cu practicile naționale și cu respectarea autonomiei partenerilor sociali, statele membre ar trebui să încurajeze instituirea unor mecanisme transparente și previzibile de stabilire a salariilor, care să permită o adaptare a salariilor la evoluția productivității, asigurând în același timp salarii echitabile care să permită un nivel de trai decent, într-un mod sustenabil și responsabil. Aceste mecanisme ar trebui să ia în considerare diferențele în ceea ce privește nivelurile de competențe și diferențele legate de performanța economică între diversele regiuni, sectoare și întreprinderi. Respectând practicile naționale, statele membre și partenerii sociali ar trebui să asigure niveluri salariale minime adecvate, luând în considerare impactul acestora asupra competitivității, a creării de locuri de muncă și a nivelului de sărăcie al persoanelor încadrate în muncă.
Amendamentul 18
Propunere de decizie
Anexă – Orientarea 6 – titlu
Orientarea 6: Consolidarea ofertei de forță de muncă: accesul la locuri de muncă, aptitudini și competențe
Orientarea 6: Consolidarea ofertei de forță de muncă și îmbunătățirea accesului la locuri de muncă, aptitudini și competențe
Amendamentul 19
Propunere de decizie
Anexă – Orientarea 6 – paragraful 1
În contextul schimbărilor tehnologice, de mediu și demografice, statele membre, în cooperare cu partenerii sociali, ar trebui să promoveze productivitatea și capacitatea de inserție profesională printr-o ofertă adecvată de cunoștințe, de aptitudini și de competențe relevante pe tot parcursul vieții active a oamenilor, ca răspuns la nevoile actuale și viitoare ale pieței muncii. Statele membre ar trebui să realizeze investițiile necesare în educația și formarea atât inițială, cât și continuă. Ele ar trebui să colaboreze cu partenerii sociali, cu furnizorii de educație și de formare și cu alte părți interesate, pentru a aborda deficiențele structurale ale sistemelor de educație și de formare, pentru a oferi educație de calitate și favorabilă incluziunii, precum și formare și învățare pe tot parcursul vieții. Statele membre ar trebui să asigure transferul drepturilor de formare în timpul tranzițiilor profesionale. Aceasta ar trebui să permită tuturor să anticipeze și să se adapteze mai bine la nevoile pieței forței de muncă și să gestioneze perioadele de tranziție cu succes, consolidând astfel reziliența generală a economiei la șocuri.
În contextul schimbărilor tehnologice, de mediu și demografice, statele membre, în cooperare cu partenerii sociali și cu societatea civilă, ar trebui să promoveze sustenabilitatea, productivitatea și capacitatea de inserție profesională printr-o ofertă adecvată de cunoștințe, de aptitudini și de competențe relevante pe tot parcursul vieții active a oamenilor, ca răspuns la oportunitățile actuale și viitoare preconizate ale pieței muncii, inclusiv prin promovarea specifică a formării în sectoarele științei, tehnologiei, ingineriei și matematicii. Statele membre ar trebui să realizeze investițiile necesare în educația și formarea atât inițială, cât și continuă și în învățarea pe tot parcursul vieții, vizând nu numai educația formală, ci și învățarea non-formală și informală, și asigurând egalitatea de șanse și de acces pentru toți. Ele ar trebui să colaboreze cu partenerii sociali, cu furnizorii de educație și de formare, cu organizațiile societății civile și cu alte părți interesate, pentru a îmbunătăți calitatea sistemelor de educație, eliminând deficiențele structurale ale acestora, pentru a oferi educație de calitate și favorabilă incluziunii, precum și formare și învățare pe tot parcursul vieții, ținând seama totodată de nevoile speciale ale persoanelor cu handicap, ale minorităților etnice și naționale, ale imigranților și ale refugiaților. Statele membre ar trebui să asigure transferul drepturilor la formare în timpul schimbărilor din viața profesională printr-un sistem de puncte și acumularea drepturilor conexe. Aceasta ar trebui să permită tuturor să anticipeze și să se adapteze mai bine la nevoile pieței forței de muncă, să evite neconcordanțele de competențe și să gestioneze cu succes perioadele de tranziție, consolidând astfel reziliența generală a economiei la șocuri.
Amendamentul 20
Propunere de decizie
Anexă – Orientarea 6 – paragraful 2
Statele membre ar trebui să promoveze egalitatea de șanse în educație și să sporească nivelurile generale de educație, în special pentru cei mai puțin calificați. Ele ar trebui să asigure rezultate de calitate ale procesului de învățământ, să consolideze aptitudinile de bază, să reducă numărul de tineri care părăsesc de timpuriu școala, să îmbunătățească relevanța pe piața muncii a învățământului terțiar, să amelioreze monitorizarea și previzionarea, precum și să intensifice participarea adulților la educația și formarea continuă. Statele membre ar trebui să consolideze învățarea la locul de muncă în sistemele lor de educație și de formare profesională, inclusiv prin programe de ucenicie de calitate și eficace, să confere mai multă vizibilitate și comparabilitate aptitudinilor și să înmulțească oportunitățile de recunoaștere și de validare a aptitudinilor și competențelor obținute în afara educației și formării profesionale formale. Ele ar trebui să intensifice și să sporească flexibilitatea ofertei și a nivelului de participare la cursuri de formare profesională continuă. Statele membre ar trebui, de asemenea, să ofere sprijin adulților cu un nivel scăzut de calificare pentru ca aceștia să își mențină sau să își dezvolte capacitatea de inserție profesională pe termen lung, prin stimularea accesului la oportunitățile de învățare de calitate și a utilizării acestora, prin stabilirea unor parcursuri de actualizare a competențelor, inclusiv o evaluare a competențelor, o ofertă de educație și de formare corespunzătoare rezultatelor acesteia, precum și validarea și recunoașterea competențelor dobândite.
Statele membre ar trebui să promoveze egalitatea de șanse în educație, inclusiv în educația copiilor preșcolari, și să sporească nivelurile generale de educație, în special pentru cei mai puțin calificați și pentru cursanții care provin din medii dezavantajate. Ele ar trebui să asigure rezultate de calitate ale procesului de învățământ, să dezvolte și să consolideze aptitudinile de bază, să promoveze dezvoltarea competențelor antreprenoriale, să reducă numărul de tineri care părăsesc de timpuriu școala, să îmbunătățească relevanța pe piața muncii a învățământului terțiar, să amelioreze monitorizarea și previzionarea, precum și să intensifice participarea adulților la educația și formarea continuă, inclusiv prin politici care prevăd concediu pentru studii și formare, precum și formare profesională la locul de muncă și învățare pe tot parcursul vieții. Statele membre ar trebui să consolideze învățarea la locul de muncă în sistemele lor de educație și de formare profesională, inclusiv prin programe de ucenicie de calitate și eficace, să confere mai multă vizibilitate și comparabilitate aptitudinilor și să înmulțească oportunitățile de recunoaștere și de validare a aptitudinilor și competențelor obținute în afara educației și formării profesionale formale. Ele ar trebui să intensifice și să sporească flexibilitatea ofertei și a nivelului de participare la cursuri de formare profesională continuă. Statele membre ar trebui, de asemenea, să le ofere sprijin specific adulților cu un nivel scăzut de calificare pentru ca aceștia să își mențină sau să își dezvolte capacitatea de inserție profesională pe termen lung, prin stimularea accesului la oportunitățile de învățare de calitate și a utilizării acestora, prin stabilirea unor parcursuri de actualizare a competențelor, inclusiv o evaluare a competențelor, o ofertă de educație și de formare corespunzătoare oportunităților de pe piața muncii, precum și validarea și recunoașterea competențelor dobândite.
Amendamentul 21
Propunere de decizie
Anexă – punctul 6 – paragraful 2 a (nou)
Pentru a promova bunăstarea și productivitatea pe termen lung a populației lor active, statele membre ar trebui să se asigure că sistemele lor de educație și formare sunt destinate nu numai satisfacerii nevoilor pieței muncii, ci și stimulării dezvoltării personale, a coeziunii sociale, a înțelegerii interculturale și a cetățeniei active.
Amendamentul 22
Propunere de decizie
Anexă – Orientarea 6 – paragraful 3
Rata ridicată a șomajului și inactivitatea ar trebui să fie abordate, inclusiv prin intermediul unei asistențe personalizate în timp util, bazată pe acordarea de sprijin pentru căutarea unui loc de muncă, pentru formare și pentru recalificare. Ar trebui să se elaboreze strategii cuprinzătoare care să implice evaluări individuale aprofundate cel târziu după 18 luni de șomaj, în vederea reducerii și prevenirii semnificative a șomajului structural. Problema șomajului în rândul tinerilor și numărul ridicat de tineri care nu sunt încadrați profesional și nu urmează niciun program educațional sau de formare (NEET) ar trebui să fie abordată în continuare printr-o îmbunătățire structurală a tranziției de la școală la muncă, inclusiv prin deplina punere în aplicare a Garanției pentru tineret1.
Rata ridicată a șomajului, șomajul pe termen lung și inactivitatea pe termen lung ar trebui să fie abordate, inclusiv prin intermediul unei asistențe personalizate integrate și în timp util, bazate pe acordarea de sprijin pentru căutarea unui loc de muncă, pentru formare și pentru recalificare, precum și pe o urmărire adecvată. În acest scop, este necesară o abordare coordonată privind serviciile sociale și de ocupare a forței de muncă, care presupune o cooperare strânsă între serviciile de ocupare a forței de muncă, serviciile sociale, partenerii sociali și autoritățile locale. Ar trebui să se elaboreze strategii cuprinzătoare care să implice evaluări individuale aprofundate cât mai curând posibil în vederea reducerii și prevenirii semnificative a șomajului pe termen lung și structural. Problema șomajului în rândul tinerilor și numărul ridicat de tineri care nu sunt încadrați profesional și nu urmează niciun program educațional sau de formare (NEET) ar trebui să fie abordată în continuare printr-o îmbunătățire structurală a tranziției de la școală la muncă, inclusiv prin deplina punere în aplicare a Garanției pentru tineret1.
__________________
__________________
1 JO C 120, 26.4.2013, p. 1–6
1 JO C 120, 26.4.2013, p. 1.
Amendamentul 23
Propunere de decizie
Anexă – Orientarea 6 – paragraful 4
Reformele fiscale menite să reducă impozitarea muncii ar trebui să vizeze eliminarea barierelor și a factorilor de descurajare a participării pe piața muncii, în special pentru persoanele cele mai îndepărtate de piața muncii. Statele membre ar trebui să sprijine realizarea unui mediu de lucru adaptat pentru persoanele cu handicap, inclusiv prin intermediul unor măsuri și servicii de sprijin financiar care le vor permite să participe pe piața muncii și în societate.
Reformele fiscale menite să reducă treptat impozitarea muncii ar trebui să vizeze eliminarea barierelor nejustificate și a birocrației excesive și să furnizeze stimulente în vederea participării pe piața muncii, în special pentru persoanele cele mai îndepărtate de piața muncii, asigurând totodată că reorientările fiscale nu prejudiciază sustenabilitatea statului social. Statele membre ar trebui să sprijine realizarea unui mediu de lucru adaptat pentru persoanele cu handicap și lucrătorii mai în vârstă, inclusiv prin intermediul unor măsuri și servicii de sprijin financiar care le vor permite să participe pe piața muncii și în întreaga societate. Statele membre și Comisia ar trebui să promoveze angajarea asistată pe o piață a muncii deschisă și favorabilă incluziunii.
Amendamentul 24
Propunere de decizie
Anexă – Orientarea 6 – paragraful 5
Ar trebui să se elimine barierele din calea participării și a evoluției carierei, pentru a asigura egalitatea de gen și sporirea participării femeilor pe piața forței de muncă, inclusiv prin salarii egale pentru muncă egală. Reconcilierea vieții de familie cu cea profesională ar trebui promovată, în special prin accesul la servicii de îngrijire pe termen lung și la servicii de educație și de îngrijire de calitate și la prețuri abordabile a copiilor preșcolari. Statele membre ar trebui să se asigure că părinții și persoanele cu responsabilități de îngrijire au acces la concedii familiale adecvate și la formule flexibile de lucru pentru a găsi un echilibru între viața profesională și cea privată, precum și să promoveze o utilizare echilibrată a acestor drepturi între femei și bărbați.
Ar trebui să se elimine barierele din calea participării și a evoluției carierei, pentru a asigura egalitatea de gen și sporirea participării femeilor pe piața forței de muncă, inclusiv prin salarii egale pentru muncă egală în toate sectoarele și pentru toate profesiile. Statele membre ar trebui să elaboreze și să pună în aplicare politici privind transparența salarială și auditurile salariale pentru a elimina diferențele de remunerare între femei și bărbați. Statele membre trebuie să aplice Directiva 2006/54/CE a Parlamentului European și a Consiliului1a prin impunerea de sancțiuni eficace, proporționale și cu efect de descurajare asupra angajatorilor care plătesc salarii diferite pentru același loc de muncă, în funcție de sexul persoanei care îl ocupă. Reconcilierea vieții de familie și private cu cea profesională ar trebui garantată pentru toate persoanele. Statele membre ar trebui să se asigure că părinții și persoanele cu responsabilități de îngrijire au acces la concedii familiale și de îngrijire adecvate, la îngrijire pe termen lung de calitate și accesibilă, la îngrijire și educație preșcolară și la formule flexibile de lucru, adaptate nevoilor lucrătorilor, precum munca la distanță și munca inteligentă, pentru a găsi un echilibru între viața profesională și cea privată, precum și să promoveze o utilizare echilibrată a acestor drepturi între femei și bărbați. Statele membre ar trebui să asigure sprijin pentru persoanele cu responsabilități de îngrijire care sunt nevoite să își limiteze sau să își întrerupă activitatea profesională pentru a putea îngriji în mod corespunzător pe cineva.
________________
Directiva 2006/54/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 5 iulie 2006 privind punerea în aplicare a principiului egalității de șanse și al egalității de tratament între bărbați și femei în materie de încadrare în muncă și de muncă , JO L 204, 26.7.2006, p. 23.
Amendamentul 25
Propunere de decizie
Anexă – Orientarea 7 – paragraful 2
Politicile ar trebui să urmărească îmbunătățirea și sprijinirea corelării dintre cerere și ofertă și tranziții. Statele membre ar trebui să îi activeze și să îi abiliteze efectiv pe cei care pot participa la piața muncii. Statele membre ar trebui să consolideze eficacitatea politicilor active în domeniul pieței forței de muncă, prin ameliorarea direcționării, a impactului și a acoperirii acestora și printr-o mai bună corelare a lor cu ajutorul pentru venit, pe baza drepturilor și a responsabilităților șomerilor care își caută în mod activ un loc de muncă. Statele membre ar trebui să tindă spre servicii publice de ocupare a forței de muncă mai eficace, asigurând o asistență personalizată în timp util pentru cei aflați în căutarea unui loc de muncă, sprijinind cererea de pe piața muncii și punând în aplicare o gestionare bazată pe performanță.
Politicile ar trebui să urmărească îmbunătățirea și sprijinirea corelării dintre cerere și ofertă și tranziții, astfel încât lucrătorii să poată înregistra progrese în carieră. Statele membre ar trebui să îi activeze și să îi abiliteze efectiv pe cei care pot participa la piața muncii, prin intermediul unui sprijin individual și al unor servicii integrate în cadrul unei abordări mai vaste având la bază incluziunea activă. Statele membre ar trebui să consolideze eficacitatea politicilor active în domeniul pieței forței de muncă, prin ameliorarea finanțării, a direcționării, a impactului și a acoperirii acestora și prin asigurarea unui sprijin adecvat pentru venit pentru șomeri în perioada în care aceștia își caută un loc de muncă, ținând seama totodată de drepturile și responsabilitățile șomerilor. Acest lucru presupune colaborarea cu partenerii sociali și cu alte părți interesate relevante, inclusiv organizațiile societății civile, pentru creșterea eficienței și a răspunderii acestor politici. Statele membre ar trebui să tindă spre servicii publice de ocupare a forței de muncă mai eficace, mai interconectate și de o mai mare calitate, asigurând o asistență personalizată în timp util pentru cei aflați în căutarea unui loc de muncă, facilitând căutarea de locuri de muncă de către aceștia în întreaga Uniune, sprijinind cererea de pe piața muncii și punând în aplicare o gestionare bazată pe performanță.
Amendamentul 26
Propunere de decizie
Anexă – Orientarea 7 – paragraful 3
Statele membre ar trebui să ofere șomerilor indemnizații de șomaj adecvate cu o durată rezonabilă, în conformitate cu contribuțiile lor și cu normele naționale în materie de eligibilitate. Aceste indemnizații nu ar trebui să constituie un factor de descurajare a reîncadrării rapide în muncă.
Statele membre ar trebui să le ofere șomerilor indemnizații de șomaj adecvate, pentru o durată de timp suficient de lungă pentru a le acorda acestora timpul care este necesar în mod rezonabil pentru a găsi un loc de muncă de calitate, în conformitate cu contribuțiile lor și cu normele naționale în materie de eligibilitate. Aceste indemnizații ar trebui să fie însoțite de politici active în domeniul pieței forței de muncă și de măsuri de stimulare a ocupării rapide a unui loc de muncă de calitate.
Amendamentul 27
Propunere de decizie
Anexă – Orientarea 7 – paragraful 4
Mobilitatea cursanților și a lucrătorilor ar trebui promovată în vederea îmbunătățirii capacităților de inserție profesională și a exploatării întregului potențial al pieței europene a muncii. Barierele din calea mobilității în domeniul educației și formării, al pensiilor ocupaționale și personale și al recunoașterii calificărilor ar trebui eliminate. Statele membre ar trebui să ia măsuri pentru a garanta că procedurile administrative nu sunt un factor de blocaje sau de complicații pentru lucrătorii din celelalte state membre atunci când acceptă un loc de muncă. Statele membre ar trebui, de asemenea, să prevină încălcările normelor existente, precum și să abordeze potențialul „exod al creierelor” din anumite regiuni.
Mobilitatea cursanților și a lucrătorilor ar trebui asigurată ca libertate fundamentală, în vederea îmbunătățirii capacităților de inserție profesională și a exploatării întregului potențial al pieței europene a muncii. Mobilitatea internă ar trebui, de asemenea, promovată. Barierele din calea mobilității în domeniul educației și formării, al pensiilor ocupaționale și personale, al accesului la protecție socială, al recunoașterii calificărilor și aptitudinilor, precum și cerințele lingvistice disproporționate ar trebui eliminate. Lucrătorii mobili ar trebui să fie sprijiniți, inclusiv prin îmbunătățirea cunoașterii de către aceștia a drepturilor la locul de muncă, precum și a accesului la aceste drepturi. Statele membre ar trebui să ia măsuri pentru a garanta că procedurile administrative nu sunt un factor de blocaje sau de complicații pentru lucrătorii din celelalte state membre atunci când acceptă un loc de muncă. Statele membre ar trebui, de asemenea, să prevină încălcările normelor existente, precum și să abordeze potențialul „exod al creierelor” din anumite regiuni. Statele membre ar trebui să facă acest lucru prin creșterea și sprijinirea investițiilor în sectoare care au un potențial real de a genera oportunități de creare a unor locuri de muncă de înaltă calitate, cum ar fi economia verde și economia circulară, sectorul serviciilor de îngrijire și cel digital.
Amendamentul 28
Propunere de decizie
Anexă – Orientarea 7 – paragraful 5
În conformitate cu practicile naționale și pentru a avea parte de un dialog social mai eficace și de rezultate socioeconomice mai bune, statele membre ar trebui să asigure implicarea deplină și la timp a partenerilor sociali în conceperea și punerea în aplicare a reformelor și politicilor economice, de ocupare a forței de muncă și sociale, inclusiv prin furnizarea de sprijin pentru creșterea capacității partenerilor sociali. Partenerii sociali ar trebui încurajați să negocieze și să încheie acorduri colective referitoare la chestiuni relevante pentru ei, cu respectarea deplină a autonomiei lor și a dreptului la acțiuni colective.
În conformitate cu practicile naționale și cu principiile de parteneriat și pentru a avea parte de un dialog social și civil mai eficace și de rezultate socioeconomice mai bune, statele membre ar trebui să asigure implicarea deplină, reală și la timp a partenerilor sociali și a organizațiilor societății civile în conceperea, punerea în aplicare și evaluarea reformelor și politicilor economice, de ocupare a forței de muncă și sociale, în toate fazele procesului, inclusiv prin furnizarea de sprijin pentru creșterea capacității partenerilor sociali și a organizațiilor societății civile. Această implicare ar trebui să meargă dincolo de simpla consultare a părților interesate. Partenerii sociali ar trebui încurajați să negocieze și să încheie acorduri colective referitoare la chestiuni relevante pentru ei, cu respectarea deplină a autonomiei lor și a dreptului la acțiuni colective. Lucrătorilor cu contracte de muncă atipice și lucrătorilor care desfășoară o activitate independentă ar trebui, de asemenea, să li se permită să își exercite dreptul de organizare și negociere colectivă. Statele membre ar trebui să ia măsuri pentru a consolida rolul partenerilor sociali.
Amendamentul 29
Propunere de decizie
Anexă – Orientarea 8 – titlu
Orientarea 8: Promovarea egalității de șanse pentru toți, promovarea incluziunii sociale și combaterea sărăciei
Orientarea 8: Promovarea egalității, a egalității de șanse și a nediscriminării pentru toți, promovarea incluziunii sociale și combaterea sărăciei
Amendamentul 30
Propunere de decizie
Anexă – Orientarea 8 – paragraful 1
Statele membre ar trebui să promoveze piețe ale muncii favorabile incluziunii, deschise tuturor, prin punerea în aplicare a unor măsuri eficace de promovare a egalității de șanse pentru grupurile subreprezentate de pe piața forței de muncă. Ele ar trebui să asigure egalitatea de tratament în ceea ce privește ocuparea forței de muncă, protecția socială, educația și accesul la bunuri și servicii, indiferent de sex, de rasă sau de originea etnică, de religie sau de convingeri, de handicap, de vârstă sau de orientarea sexuală.
Statele membre, în cooperare cu autoritățile locale și regionale, ar trebui să pună în aplicare măsuri eficace pentru combaterea tuturor formelor de discriminare și pentru promovarea egalității de șanse pentru toți în ceea ce privește participarea în societate. Printre aceste măsuri ar trebui să se numere cele care promovează piețe ale muncii favorabile incluziunii, deschise tuturor, inclusiv prin măsuri care combat discriminarea în ceea ce privește accesul la piața muncii, precum și în interiorul acesteia, pentru a sprijini persoanele care sunt discriminate sau subreprezentate sau care se află într-o situație vulnerabilă. Statele membre ar trebui să asigure egalitatea de tratament și să combată toate formele de discriminare în ocuparea forței de muncă, în contextul protecției sociale, în educație și în accesul la bunuri și servicii, indiferent de sex, de rasă sau de originea etnică, de religie sau de convingeri, de handicap, de vârstă, de orientarea sexuală sau de contextul socioeconomic. În acest scop, sunt necesare măsuri speciale de sprijinire a persoanelor aflate în situații vulnerabile, aceste măsuri trebuind să fie finanțate în mod corespunzător pentru a preveni orice eventuală concurență pentru resurse între beneficiarii în cauză.
Amendamentul 31
Propunere de decizie
Anexă – Orientarea 8 – paragraful 2
Statele membre ar trebui să modernizeze sistemele de protecție socială pentru a oferi o protecție eficace, eficientă și adecvată pe parcursul tuturor etapelor din viața unei persoane, promovând incluziunea socială și mobilitatea socială în sens ascendent, stimulând participarea pe piața forței de muncă și abordând inegalitățile, inclusiv prin felul în care își organizează sistemele fiscale și de prestații sociale. Modernizarea sistemelor de protecție socială ar trebui să ducă la o mai bună accesibilitate, sustenabilitate și calitate, precum și la un caracter mai adecvat.
Statele membre ar trebui să îmbunătățească sistemele de protecție socială pentru a oferi o protecție eficace, eficientă și adecvată pe parcursul tuturor etapelor din viața unei persoane, inclusiv pentru lucrătorii care desfășoară o activitate independentă, promovând incluziunea socială și mobilitatea socială în sens ascendent, stimulând participarea pe piața forței de muncă și abordând inegalitățile, inclusiv prin felul în care își organizează sistemele fiscale și de prestații sociale. Îmbunătățirea și inovarea sistemelor de protecție socială ar trebui să ducă la un acces mai bun și la o mai mare disponibilitate, sustenabilitate și calitate, precum și la un caracter mai adecvat.
Amendamentul 32
Propunere de decizie
Anexă – Orientarea 8 – paragraful 3
Statele membre ar trebui să elaboreze și să pună în aplicare strategii preventive și integrate, prin combinarea celor trei componente ale incluziunii active: sprijin adecvat privind venitul, piețe ale muncii incluzive și acces la servicii de calitate. Sistemele de protecție socială ar trebui să asigure dreptul la prestații de venit minim adecvate pentru toți cei care nu dispun de resurse suficiente și să promoveze incluziunea socială prin încurajarea participării active a persoanelor pe piața muncii și în societate.
Statele membre ar trebui să elaboreze și să pună în aplicare strategii preventive și integrate, prin combinarea celor trei componente ale incluziunii active: sprijin adecvat privind venitul, piețe ale muncii incluzive și acces la servicii de calitate, adaptate nevoilor individuale. Sistemele de protecție socială ar trebui să asigure prestații de venit minim adecvate pentru toți cei care nu dispun de resurse suficiente și să promoveze incluziunea socială prin încurajarea participării active a persoanelor pe piața muncii și în societate.
Amendamentul 33
Propunere de decizie
Anexă – Orientarea 8 – paragraful 3 a (nou)
În mod similar, statele membre ar trebui să promoveze, cu sprijinul Comisiei, participarea activă a ONG-urilor specializate în lupta împotriva sărăciei, precum și a organizațiilor persoanelor care se confruntă cu sărăcia la procesul de elaborare a politicilor de combatere a sărăciei și a excluziunii sociale.
Amendamentul 34
Propunere de decizie
Anexă – Orientarea 8 – paragraful 4
Serviciile abordabile, accesibile și de calitate precum îngrijirea copiilor, îngrijirea extrașcolară, educația, formarea profesională, asigurarea unei locuințe, serviciile medicale și îngrijirea pe termen lung sunt esențiale pentru asigurarea unor șanse egale, inclusiv pentru copii și tineri. O atenție deosebită ar trebui acordată combaterii sărăciei, excluziunii sociale, inclusiv reducerii sărăciei persoanelor încadrate în muncă. Statele membre ar trebui să garanteze că fiecare persoană are acces la servicii esențiale, inclusiv la apă, salubritate, energie, transporturi, servicii financiare și comunicații digitale. Pentru persoanele aflate în dificultate și persoanele vulnerabile, statele membre ar trebui să asigure accesul la o asistență socială adecvată în materie de locuințe, precum și dreptul la asistență și protecție adecvată împotriva evacuării forțate. Lipsa de adăpost ar trebui să fie abordată în mod specific. Nevoile specifice ale persoanelor cu handicap ar trebui să fie luate în considerare.
Accesul la servicii abordabile, accesibile și de calitate precum îngrijirea copiilor, îngrijirea extrașcolară, educația, formarea profesională, asigurarea unei locuințe, serviciile medicale, reabilitarea și îngrijirea pe termen lung, precum și disponibilitatea acestor servicii sunt esențiale pentru asigurarea unor șanse egale, inclusiv pentru copii, tineri, minorități etnice și migranți. Copiii care trăiesc în sărăcie ar trebui să aibă acces la asistență medicală, învățământ și îngrijire gratuite, precum și la o locuință decentă și la o alimentație adecvată. O atenție deosebită ar trebui acordată combaterii sărăciei și excluziunii sociale, inclusiv reducerii sărăciei persoanelor încadrate în muncă, și discriminării. Statele membre ar trebui să garanteze că fiecare persoană are acces la servicii esențiale accesibile din punct de vedere financiar, inclusiv la educație, îngrijiri medicale, locuință, apă curată, salubritate, energie, transporturi, servicii financiare și comunicații digitale. Pentru persoanele aflate în dificultate sau într-o situație vulnerabilă, statele membre ar trebui să asigure accesul la o asistență socială adecvată în materie de locuințe, precum și dreptul la asistență și protecție adecvată împotriva evacuării forțate. Lipsa de adăpost ar trebui să fie abordată în mod specific. Nevoile specifice ale persoanelor cu handicap, precum și potențialul acestora ar trebui să fie luate în considerare. În acest scop, statele membre ar trebui, printre altele, să își revizuiască sistemele de evaluare a handicapului, pentru a se evita crearea unor bariere în calea accesului la piața forței de muncă.
Amendamentul 35
Propunere de decizie
Anexă– Orientarea 8 – paragraful 4 a (nou)
Statele membre ar trebui să asigure sprijinirea și consilierea adecvată a angajatorilor care oferă locuri de muncă persoanelor cu handicap. Ar trebui promovată și sprijinită furnizarea de asistență personală persoanelor cu handicap atât în educație, cât și de către serviciile de ocupare a forței de muncă.
Amendamentul 36
Propunere de decizie
Anexă – Orientarea 8 – paragraful 5
Statele membre ar trebui să asigure dreptul la acces în timp util la îngrijiri medicale și de bună calitate pe termen lung și la prețuri abordabile, menținându-le totodată sustenabilitatea pe termen lung.
Statele membre ar trebui să asigure dreptul la acces în timp util la îngrijiri medicale și de bună calitate pe termen lung și la prețuri abordabile și accesibile, menținându-le totodată sustenabilitatea pe termen lung.
Amendamentul 37
Propunere de decizie
Anexă – Orientarea 8 – paragraful 6
În contextul creșterii longevității și al evoluțiilor demografice, statele membre ar trebui să asigure sustenabilitatea și caracterul adecvat al sistemelor de pensii pentru femei și bărbați, oferind oportunități egale pentru lucrători și pentru persoanele care desfășoară activități independente, de ambele sexe, de a obține drepturi de pensie, inclusiv prin mecanisme suplimentare de asigurare a unui trai decent. Reformele sistemelor de pensii ar trebui să fie sprijinite prin măsuri care prelungesc viața activă și care sporesc vârsta efectivă de pensionare, cum ar fi limitarea ieșirii timpurii de pe piața muncii și creșterea vârstei legale de pensionare pentru a ține seama de creșterea speranței de viață. Statele membre ar trebui să stabilească un dialog constructiv cu părțile interesate relevante și ar trebui să permită o introducere treptată corespunzătoare a reformelor.
Statele membre ar trebui să asigure de urgență sustenabilitatea și caracterul adecvat al sistemelor de pensii pentru femei și bărbați, oferind oportunități egale pentru toți lucrătorii și pentru persoanele care desfășoară activități independente de a obține drepturi legale și adecvate de pensie, precum și urmărind să asigure pentru persoanele în vârstă venituri adecvate care să fie cel puțin peste nivelul de sărăcie. Ar trebui oferit un acces nediscriminatoriu la sisteme complementare, care pot servi drept supliment la pensii legale solide. În funcție de acordurile instituționale și legislațiile naționale ale statelor membre, pensiile bazate exclusiv pe primul pilon sau în combinație cu cel de-al doilea pilon ar trebui să asigure un venit substitutiv adecvat, bazat pe salariile anterioare ale lucrătorului. Statele membre ar trebui să ofere credite de pensie adecvate persoanelor care au petrecut o perioadă de timp în afara pieței muncii pentru a acorda îngrijire în mod informal. Reformele sistemelor de pensii, inclusiv o eventuală creștere a vârstei efective de pensionare, ar trebui să fie încadrate în strategii pentru o îmbătrânire activă și în condiții bune de sănătate și ar trebui să fie sprijinite prin măsuri care prelungesc viața activă pentru cei care doresc să lucreze mai mult timp. Lucrătorilor care se apropie de vârsta de pensionare ar trebui să li se ofere posibilitatea de a alege în mod voluntar să își reducă timpul de lucru. Statele membre ar trebui să stabilească un dialog constructiv cu partenerii sociali și cu societatea civilă și ar trebui să permită o introducere treptată corespunzătoare a tuturor reformelor.

(1) Texte adoptate, P8_TA(2016)0355.
(2) JO C 265, 11.8.2017, p. 201.

Ultima actualizare: 4 decembrie 2018Aviz juridic - Politica de confidențialitate