Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2017/0305(NLE)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0140/2018

Predkladané texty :

A8-0140/2018

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 19/04/2018 - 10.8

Prijaté texty :

P8_TA(2018)0181

Prijaté texty
PDF 549kWORD 65k
Štvrtok, 19. apríla 2018 - Štrasburg Finálna verzia
Usmernenia politík zamestnanosti členských štátov *
P8_TA(2018)0181A8-0140/2018

Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 19. apríla 2018 o návrhu rozhodnutia Rady o usmerneniach pre politiky zamestnanosti členských štátov (COM(2017)0677 – C8-0424/2017 – 2017/0305(NLE))

(Konzultácia)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh Komisie pre Radu (COM(2017)0677),

–  so zreteľom na článok 148 ods. 2 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v súlade s ktorým Rada konzultovala s Európskym parlamentom (C8-0424/2017),

–  so zreteľom na svoju pozíciu z 15. septembra 2016 o návrhu rozhodnutia Rady o usmerneniach politík zamestnanosti členských štátov(1),

–  so zreteľom na svoju pozíciu z 8. júla 2015 k návrhu rozhodnutia Rady o usmerneniach pre politiky zamestnanosti členských štátov(2),

–  so zreteľom na článok 78c rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre zamestnanosť a sociálne veci (A8-0140/2018),

1.  schvaľuje zmenený návrh Komisie;

2.  vyzýva Komisiu, aby zmenila svoj návrh v súlade s článkom 293 ods. 2 Zmluvy o fungovaní Európskej únie;

3.  vyzýva Radu, aby oznámila Európskemu parlamentu, ak má v úmysle odchýliť sa od ním schváleného textu;

4.  žiada Radu o opätovnú konzultáciu, ak má v úmysle podstatne zmeniť návrh Komisie;

5.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade a Komisii.

Text predložený Komisiou   Pozmeňujúci návrh
Pozmeňujúci návrh 1
Návrh rozhodnutia
Odôvodnenie 1
(1)  Členské štáty a Únia by mali pracovať na rozvoji koordinovanej stratégie zamestnanosti, so zameraním najmä na podporu kvalifikovanej, vyškolenejpružnej pracovnej silypracovné trhy reagujúce na hospodárske zmeny so zreteľom na dosiahnutie cieľov plnej zamestnanosti a sociálneho pokroku stanovených v článku 3 Zmluvy o Európskej únii. Vzhľadom na vnútroštátne skúsenosti týkajúce sa zodpovednosti sociálnych partnerov členské štáty považujú podporu zamestnanosti za záležitosť spoločného záujmu a koordinujú svoje zodpovedajúce činnosti v Rade.
(1)  Členské štáty a Únia by mali vypracovať a predložiť účinnú a koordinovanú stratégiu zamestnanosti, so zameraním najmä na podporu inkluzívnych trhov práce reagujúcich na realitu a zmeny v hospodárskej, sociálnej, technologickej a environmentálnej oblasti, s kvalifikovanou, vyškolenoupružnou pracovnou silou, a na zabezpečenie dobrých podmienok všetkých pracovníkov, s cieľom dosiahnuť ciele sociálneho trhového hospodárstva, plnej zamestnanosti a sociálneho pokroku stanovených v článku 3 Zmluvy o Európskej únii. Vzhľadom na vnútroštátne skúsenosti týkajúce sa zodpovednosti sociálnych partnerov členské štáty považujú podporu zamestnanosti za záležitosť spoločného záujmu a koordinujú svoje zodpovedajúce činnosti v Rade.
Pozmeňujúci návrh 2
Návrh rozhodnutia
Odôvodnenie 2
(2)  Cieľom Únie je bojovať proti sociálnemu vylúčeniu a diskriminácii a podporovať sociálnu spravodlivosť a ochranu, ako aj rovnosť medzi ženami a mužmi. Únia má pri vymedzovaní a vykonávaní svojich politík a činností prihliadať na požiadavky spojené s podporou vysokej úrovne zamestnanosti, so zárukou primeranej sociálnej ochrany, s bojom proti sociálnemu vylúčeniu a s vysokou úrovňou vzdelávania a odbornej prípravy.
(2)  Cieľom Únie je bojovať proti všetkým formám chudoby, sociálnemu vylúčeniu a diskriminácii vo všetkých oblastiach života a podporovať sociálnu spravodlivosť a ochranu, ako aj rovnosť medzi ženami a mužmi. Tento celkový cieľ by sa mal dosiahnuť aj prostredníctvom právnych aktov a politík Únie v iných oblastiach. Únia má pri vymedzovaní a vykonávaní svojich politík a činností prihliadať na požiadavky spojené s podporou vysokej úrovne zamestnanosti, so zárukou primeranej sociálnej ochrany, s bojom proti sociálnemu vylúčeniu a s vysokou úrovňou vzdelávania a odbornej prípravy. Cieľom Únie je podporovať aktívnu účasť všetkých občanov na hospodárskom, sociálnom a kultúrnom živote.
Pozmeňujúci návrh 3
Návrh rozhodnutia
Odôvodnenie 3
(3)  V súlade so Zmluvou o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ) Únia vypracovala a vykonáva nástroje na koordináciu politík v oblasti fiškálnych, makroekonomických a štrukturálnych politík. Príkladom takýchto nástrojov sú predkladané usmernenia pre politiky zamestnanosti členských štátov a hlavné smery hospodárskych politík členských štátov a Únie stanovené v odporúčaní Rady (EÚ) 2015/1184, ktoré spolu tvoria integrované usmernenia na vykonávanie stratégie Európa 2020. Vzhľadom na vzájomnú prepojenosť medzi členskými štátmi sa nimi má riadiť vykonávanie politiky v členských štátoch a Únii. Výsledný súbor koordinovaných európskych a vnútroštátnych politík a reforiem by mal byť vhodným súborom hospodárskych a sociálnych politík, vďaka ktorému by sa mali dosiahnuť pozitívne vedľajšie účinky.
(3)  V súlade so Zmluvou o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ) Únia vypracovala a vykonáva nástroje na koordináciu politík v oblasti fiškálnych, makroekonomických a štrukturálnych politík, ktoré majú silný vplyv na sociálnu situáciu a zamestnanosť v Únii s potenciálnymi dôsledkami vrátane neistoty, chudoby a nerovnosti. Príkladom takýchto nástrojov sú predkladané usmernenia pre politiky zamestnanosti členských štátov a hlavné smery hospodárskych politík členských štátov a Únie stanovené v odporúčaní Rady (EÚ) 2015/1184, ktoré spolu tvoria integrované usmernenia na vykonávanie stratégie Európa 2020. Vzhľadom na vzájomnú prepojenosť medzi členskými štátmi sa nimi má riadiť vykonávanie politiky v členských štátoch a Únii. Výsledný súbor koordinovaných európskych a vnútroštátnych politík a reforiem by mal byť vhodným súborom hospodárskych a sociálnych politík, vďaka ktorému by sa mali dosiahnuť pozitívne vedľajšie účinky pre všetky členské štáty.
Pozmeňujúci návrh 4
Návrh rozhodnutia
Odôvodnenie 3 a (nové)
(3a)   Na zaručenie demokratickejšieho procesu rozhodovania o integrovaných usmerneniach, ktoré ovplyvňujú ľudí a trhy práce v celej Únii, je dôležité, aby Rada zohľadnila pozíciu Európskeho parlamentu.
Pozmeňujúci návrh 5
Návrh rozhodnutia
Odôvodnenie 4
(4)  Usmernenia pre politiky zamestnanosti sú v súlade s Paktom stability a rastu, platnými právnymi predpismi Európskej únie a rôznymi iniciatívami EÚ vrátane odporúčania Rady o zavedení záruky pre mladých ľudí1, odporúčania Rady týkajúceho sa integrácie dlhodobo nezamestnaných do trhu práce2, odporúčania Rady s názvom Cesty zvyšovania úrovne zručností3 a návrhu odporúčania Rady týkajúceho sa európskeho rámca pre kvalitnú a účinnú učňovskú prípravu4.
(4)  Usmernenia pre politiky zamestnanosti sú v súlade s Paktom stability a rastu, platnými právnymi predpismi Európskej únie a rôznymi iniciatívami EÚ vrátane Európskeho piliera sociálnych práv, odporúčania Rady o zavedení záruky pre mladých ľudí1, odporúčania Rady týkajúceho sa integrácie dlhodobo nezamestnaných do trhu práce2, odporúčania Rady s názvom Cesty zvyšovania úrovne zručností3 a návrhu odporúčania Rady týkajúceho sa európskeho rámca pre kvalitnú a účinnú učňovskú prípravu4.
__________________
__________________
1 Ú. v. EÚ C 120, 26.4.2013, s. 1 – 6.
1 Ú. v. EÚ C 120, 26.4.2013, s. 1.
2 Ú. v. EÚ C 67, 20.2.2016, s. 1 – 5.
2 Ú. v. EÚ C 67, 20.2.2016, s. 1.
3 Ú. v. EÚ C 484, 24.12.2016, s. 1 – 6.
3 Ú. v. EÚ C 484, 24.12.2016, s. 1.
4 COM(2017)0563 v konečnom znení – 2017/0244 (NLE)
4 COM(2017)0563 v konečnom znení – 2017/0244 (NLE).
Pozmeňujúci návrh 6
Návrh rozhodnutia
Odôvodnenie 5
(5)  Európsky semester spája rôzne nástroje do zastrešujúceho rámca pre integrovaný viacstranný dohľad nad hospodárskymi, rozpočtovými, sociálnymi politikami a politikami zamestnanosti a je zameraný na dosiahnutie cieľov stratégie Európa 2020 vrátane cieľov v oblasti zamestnanosti, vzdelávania a znižovania chudoby, ako sa stanovuje v rozhodnutí Rady 2010/707/EÚ. Európsky semester sa od roku 2015 neustále posilňuje a zefektívňuje, a to najmä s cieľom posilniť jeho zameranie na zamestnanosť a sociálne veci a zintenzívniť dialóg s členskými štátmi, so sociálnymi partnermi a s predstaviteľmi občianskej spoločnosti.
(5)  Európsky semester spája rôzne nástroje do zastrešujúceho rámca pre integrovaný viacstranný dohľad nad hospodárskymi, rozpočtovými, sociálnymi politikami a politikami zamestnanosti a je zameraný na dosiahnutie cieľov stratégie Európa 2020 vrátane cieľov v oblasti zamestnanosti, vzdelávania a znižovania chudoby, ako sa stanovuje v rozhodnutí Rady 2010/707/EÚ. Európsky semester sa od roku 2015 neustále posilňuje a zefektívňuje, a to najmä s cieľom posilniť jeho zameranie na zamestnanosť a sociálne veci a zintenzívniť dialóg s členskými štátmi, so sociálnymi partnermi a s predstaviteľmi občianskej spoločnosti a zároveň klásť veľký dôraz na štrukturálne reformy a konkurencieschopnosť.
_________________
_________________
5 Ú. v. EÚ L 308, 24.11.2010, s. 46 – 5.
5 Ú. v. EÚ L 308, 24.11.2010, s. 46.
Pozmeňujúci návrh 7
Návrh rozhodnutia
Odôvodnenie 6
(6)  Zotavenie Európskej únie z hospodárskej krízy podporuje pozitívne trendy na trhu práce, ale pokiaľ ide o hospodársku a sociálnu výkonnosť, v jednotlivých členských štátoch, ako aj medzi nimi pretrvávajú veľké rozdiely a členské štáty aj naďalej čelia veľkým výzvam. Kríza zdôraznila úzku vzájomnú závislosť hospodárstiev a trhov práce členských štátov. V súčasnosti je kľúčovou výzvou zabezpečenie prechodu na inteligentný, udržateľný a inkluzívny rast a tvorbu pracovných miest v Únii. To si vyžaduje koordinované, ambiciózne a účinné politické opatrenia na úrovni Únie, ako aj na vnútroštátnej úrovni v súlade so ZFEÚ a s právnymi predpismi Únie o správe hospodárskych záležitostí. Tieto opatrenia politiky by mali byť kombináciou opatrení na strane ponuky a dopytu a mali by zahŕňať zvýšenie investícií, obnovený záväzok vykonať vo vhodnom poradí štrukturálne reformy, ktoré zlepšujú produktivitu, rast, sociálnu súdržnosť a odolnosť hospodárstva voči otrasom, ako aj uplatňovanie fiškálnej zodpovednosti, a to s prihliadnutím na ich vplyv na zamestnanosť a sociálnu situáciu.
(6)  Zotavenie Európskej únie z hospodárskej krízy podporuje pozitívne trendy na trhu práce, ale pokiaľ ide o hospodársku a sociálnu výkonnosť, v jednotlivých členských štátoch, ako aj medzi nimi pretrvávajú veľké rozdiely a členské štáty aj naďalej čelia veľkým výzvam, keďže hospodársky rast nevedie automaticky k vyššej zamestnanosti. Kríza zdôraznila úzku vzájomnú závislosť hospodárstiev a trhov práce členských štátov. V súčasnosti je kľúčovou výzvou zabezpečenie prechodu na inteligentný, udržateľný a inkluzívny rast sprevádzaný tvorbou udržateľných a kvalitných pracovných miest v Únii. To si vyžaduje koordinované, ambiciózne a účinné politické opatrenia na úrovni Únie, ako aj na vnútroštátnej úrovni v súlade so ZFEÚ a s právnymi predpismi Únie o správe hospodárskych záležitostí. Tieto opatrenia politiky by mali byť kombináciou opatrení na strane ponuky a dopytu a mali by zahŕňať zvýšenie investícií, a to aj v obehovom a ekologickom hospodárstve a so zreteľom na sociálne investície, obnovený záväzok vykonať vo vhodnom poradí sociálne a ekonomicky vyvážené štrukturálne reformy, ktoré zlepšujú produktivitu, rast, sociálnu súdržnosť a odolnosť hospodárstva voči otrasom, ako aj uplatňovanie fiškálnej zodpovednosti, pričom tieto štrukturálne reformy by mali mať pozitívny vplyv na zamestnanosť a sociálny dosah.
Pozmeňujúci návrh 8
Návrh rozhodnutia
Odôvodnenie 7
(7)  Reformy trhu práce vrátane vnútroštátnych mechanizmov stanovovania miezd by mali nadväzovať na vnútroštátnu prax v oblasti sociálneho dialógu a poskytovať potrebný priestor na široké posúdenie sociálno-ekonomických otázok vrátane zlepšenia konkurencieschopnosti, vytvárania pracovných miest, politík celoživotného vzdelávania a odbornej prípravy, ako aj reálnych príjmov.
(7)  Reformy trhu práce vrátane vnútroštátnych mechanizmov stanovovania miezd by mali nadväzovať na vnútroštátnu prax v oblasti sociálneho dialógu a poskytovať potrebný priestor na široké posúdenie sociálno-ekonomických otázok vrátane zlepšenia životnej úrovne, rovnosti, konkurencieschopnosti, produktivity, vytvárania udržateľných a kvalitných pracovných miest, politík celoživotného vzdelávania a odbornej prípravy, ako aj reálnych príjmov.
Pozmeňujúci návrh 9
Návrh rozhodnutia
Odôvodnenie 8
(8)  Členské štáty a Únia by mali tiež riešiť sociálne dôsledky hospodárskej a finančnej krízy a zamerať sa na vytváranie inkluzívnej spoločnosti, v ktorej ľudia dokážu predvídať a zvládať zmeny a môžu sa aktívne podieľať na fungovaní spoločnosti a hospodárstva, ako sa uvádza aj v odporúčaní Komisie o aktívnom začleňovaní ľudí vylúčených z trhu práce6. Je potrebné riešiť nerovnosť a mal by sa zabezpečiť prístup a príležitosti pre všetkých a chudoba a sociálne vylúčenie (aj v prípade detí) by sa mali zredukovať, čo by sa malo dosiahnuť najmä zabezpečením účinného fungovania trhov práce a systémov sociálnej ochrany a odstránením prekážok, ktoré bránia vzdelávaniu/odbornej príprave a účasti na trhu práce. Na pracoviskách v EÚ sa ujímajú nové hospodárske a obchodné modely a v dôsledku toho sa takisto menia pracovnoprávne vzťahy. Členské štáty by mali zabezpečiť, aby nové pracovnoprávne vzťahy zachovávali a posilňovali európsky sociálny model.
(8)  Členské štáty a Únia by mali tiež riešiť sociálne dôsledky hospodárskej a finančnej krízy a zamerať sa na vytváranie inkluzívnej a sociálne spravodlivej spoločnosti, v ktorej ľudia dokážu predvídať a zvládať zmeny a môžu sa aktívne podieľať na fungovaní spoločnosti a hospodárstva, ako sa uvádza aj v odporúčaní Komisie o aktívnom začleňovaní ľudí vylúčených z trhu práce. Je potrebné riešiť nerovnosť a diskrimináciu a mali by sa zabezpečiť rovnocenné a príležitosti pre všetkých a chudoba a sociálne vylúčenie (najmä v prípade detí) by sa mali odstrániť, čo by sa malo dosiahnuť najmä zabezpečením účinného fungovania trhov práce a primeraných a účinných systémov sociálnej ochrany a odstránením prekážok, ktoré bránia vzdelávaniu/odbornej príprave a účasti na trhu práce. Na pracoviskách v EÚ sa ujímajú nové hospodárske a obchodné modely a v dôsledku toho sa takisto menia pracovnoprávne vzťahy. Členské štáty by mali zabezpečiť, aby nové pracovnoprávne vzťahy zachovávali a posilňovali európsky sociálny model tým, že zaistia, aby sa na ľudí zamestnaných vo novovznikajúcich formách práce vzťahovali nariadenia o zamestnávaní a aby nimi boli chránení. Členské štáty by mali zohľadniť potenciál ľudí so zdravotným postihnutím prispievať k hospodárskemu rastu a sociálnemu rozvoju.
__________________
__________________
6 COM(2008)0639 v konečnom znení.
6 COM(2008)0639 v konečnom znení.
Pozmeňujúci návrh 10
Návrh rozhodnutia
Odôvodnenie 8 a (nové)
(8a)   Komisia a členské štáty by mali vytvoriť priestor pre úvahy a dialóg s podporou špecializovaných mimovládnych organizácií (MVO) a organizácií ľudí žijúcich v chudobe, aby boli títo ľudia schopní prispievať k hodnoteniu politík, ktoré sa ich týkajú.
Pozmeňujúci návrh 11
Návrh rozhodnutia
Odôvodnenie 11
(11)  Tieto integrované usmernenia by mali byť základom odporúčaní pre jednotlivé krajiny, ktoré môže Rada adresovať členským štátom. Členské štáty by mali plne využívať podporu z Európskeho sociálneho fondu a iných fondov Únie s cieľom zlepšiť zamestnanosť, sociálne začlenenie, celoživotné vzdelávanie a verejnú správu. Hoci sú integrované usmernenia adresované členským štátom a Únii, mali by sa vykonávať v partnerstve so všetkými vnútroštátnymi, regionálnymi a miestnymi orgánmi, v úzkej spolupráci s parlamentmi, ako aj so sociálnymi partnermi a zástupcami občianskej spoločnosti.
(11)  Tieto integrované usmernenia a Európsky pilier sociálnych práv by mali byť základom dobre zacielených odporúčaní pre jednotlivé krajiny, ktoré Rada adresuje členským štátom. Členské štáty by mali plne využívať podporu z Európskeho sociálneho fondu a iných fondov Únie s cieľom zlepšiť zamestnanosť, sociálne začlenenie, celoživotné vzdelávanie a verejnú správu. Hoci sú integrované usmernenia adresované členským štátom a Únii, mali by sa vykonávať v partnerstve so všetkými vnútroštátnymi, regionálnymi a miestnymi orgánmi, v úzkej spolupráci s parlamentmi, ako aj so sociálnymi partnermi a zástupcami občianskej spoločnosti.
Pozmeňujúci návrh 12
Návrh rozhodnutia
Odôvodnenie 12
(12)  Výbor pre zamestnanosť a Výbor pre sociálnu ochranu by mali monitorovať vykonávanie príslušných politík so zreteľom na usmernenia pre zamestnanosť a v súlade so svojim príslušným mandátom vyplývajúcim zo zmluvy. Tieto výbory a iné prípravné orgány Rady zapojené do koordinácie hospodárskych a sociálnych politík by mali úzko spolupracovať,
(12)  Výbor pre zamestnanosť a Výbor pre sociálnu ochranu by mali monitorovať vykonávanie príslušných politík so zreteľom na usmernenia pre zamestnanosť a v súlade so svojim príslušným mandátom vyplývajúcim zo zmluvy. Tieto výbory a iné prípravné orgány Rady zapojené do koordinácie hospodárskych a sociálnych politík by v záujme zabezpečenia demokratickej zodpovednosti mali úzko spolupracovať s Európskym parlamentom, najmä s jeho Výborom pre zamestnanosť a sociálne veci.
Pozmeňujúci návrh 13
Návrh rozhodnutia
Príloha – usmernenie 5 – odsek 1
Členské štáty by mali uľahčovať vytváranie kvalitných pracovných miest, a to aj znižovaním prekážok, ktoré podnikom bránia pri najímaní pracovníkov, podporou podnikania a samostatnej zárobkovej činnosti, a najmä podporou vytvárania a rastu mikropodnikov a malých podnikov. Členské štáty by mali aktívne podporovať sociálne hospodárstvo a posilňovať sociálnu inováciu.
Členské štáty by mali uľahčovať vytváranie udržateľných, dostupných a kvalitných pracovných miest s rozličnými úrovňami kvalifikácie v rôznych odvetviach trhu práce a rôznych regiónoch a investovať do neho, a to aj prostredníctvom plného rozvoja potenciálu odvetví orientovaných na budúcnosť, ako je ekologické a obehové hospodárstvo, odvetvie poskytovania starostlivosti a digitálne odvetvie. Členské štáty by mali ľuďom umožňovať zosúladenie pracovného a súkromného života, zabezpečiť, aby pracovné miesta boli prispôsobené osobám so zdravotným postihnutím a starším pracovníkom, pomáhať podnikom pri prijímaní ľudí do zamestnania a podporovať zodpovedné podnikanie a samostatnú zárobkovú činnosť, najmä podporou vytvárania a rastu mikropodnikov a malých podnikov. Členské štáty by mali aktívne podporovať sociálne hospodárstvo a posilňovať sociálnu inováciu.
Pozmeňujúci návrh 14
Návrh rozhodnutia
Príloha – usmernenie 5 – odsek 2
Členské štáty by mali podporovať inovatívne formy práce, ktoré zodpovedným spôsobom vytvárajú pracovné príležitosti pre všetkých.
Členské štáty by mali podporovať inovatívne formy práce, ktoré zodpovedným spôsobom vytvárajú kvalitné pracovné príležitosti pre všetkých, pričom zohľadňujú vývoj nových informačných a komunikačných technológií a zabezpečujú úplné dodržiavanie práva Únie, vnútroštátnych právnych predpisov a postupov v oblasti zamestnanosti, ako aj systémy pracovnoprávnych vzťahov. Členské štáty a Komisia by mali podporovať osvedčené postupy v tejto oblasti.
Pozmeňujúci návrh 15
Návrh rozhodnutia
Príloha – usmernenie 5 – odsek 2 a (nový)
Členské štáty by mali znížiť byrokraciu s cieľom znížiť akúkoľvek nepotrebnú záťaž na malé a stredné podniky, ktoré významne prispievajú k vytváraniu pracovných miest.
Pozmeňujúci návrh 16
Návrh rozhodnutia
Príloha – usmernenie 5 – odsek 3
Daňové zaťaženie by sa malo presunúť z práce na iné zdroje zdanenia, ktoré sú menej škodlivé pre zamestnanosť a rast, a to so zreteľom na prerozdeľovací účinok daňového systému, a zároveň by sa mali chrániť príjmy na zabezpečenie primeranej sociálnej ochrany a výdavky na podporu rastu.
Členské štáty by sa mali snažiť postupne znižovať daňové zaťaženie práce a presunúť ho z pracovnej sily na iné zdroje zdanenia, ktoré sú menej škodlivé pre zamestnanosť a rast, a to so zreteľom na prerozdeľovací účinok daňového systému, a zároveň by sa mali chrániť príjmy na zabezpečenie primeranej sociálnej ochrany a výdavky na podporu rastu vrátane investícií do verejných služieb všeobecného záujmu.
Pozmeňujúci návrh 17
Návrh rozhodnutia
Príloha – usmernenie 5 – odsek 4
Členské štáty by mali v súlade s vnútroštátnymi postupmi a pri rešpektovaní autonómie sociálnych partnerov podnecovať transparentné a predvídateľné mechanizmy stanovovania miezd, ktoré umožňujú, aby mzdy dokázali reagovať na vývoj produktivity, a zároveň zabezpečujú spravodlivé mzdy, ktoré umožňujú dôstojnú životnú úroveň. Pri týchto mechanizmoch by sa mali zohľadňovať rozdiely v úrovni zručností a rozdielna ekonomická výkonnosť v jednotlivých regiónoch, odvetviach a spoločnostiach. Členské štáty a sociálni partneri by pri dodržaní vnútroštátnych postupov mali zabezpečiť primerané minimálne mzdy s prihliadnutím na ich vplyv na konkurencieschopnosť, vytváranie pracovných miest a chudobu zamestnaných osôb.
Členské štáty by mali v súlade s vnútroštátnymi postupmi a pri rešpektovaní autonómie sociálnych partnerov podnecovať transparentné a predvídateľné mechanizmy stanovovania miezd, ktoré umožňujú, aby mzdy dokázali reagovať na vývoj produktivity, a zároveň zabezpečujú spravodlivé mzdy, ktoré udržateľným a zodpovedným spôsobom umožňujú dôstojnú životnú úroveň. Pri týchto mechanizmoch by sa mali zohľadňovať rozdiely v úrovni zručností a rozdielna ekonomická výkonnosť v jednotlivých regiónoch, odvetviach a spoločnostiach. Členské štáty a sociálni partneri by pri dodržaní vnútroštátnych postupov mali zabezpečiť primerané minimálne mzdy s prihliadnutím na ich vplyv na konkurencieschopnosť, vytváranie pracovných miest a chudobu zamestnaných osôb.
Pozmeňujúci návrh 18
Návrh rozhodnutia
Príloha – usmernenie 6 – názov
Usmernenie 6: Zvyšovanie ponuky pracovnej sily: prístup k zamestnaniu, zručnostiam a kompetenciám
Usmernenie 6: Zvyšovanie ponuky pracovnej sily a zlepšenie prístupu k zamestnaniu, zručnostiam a kompetenciám
Pozmeňujúci návrh 19
Návrh rozhodnutia
Príloha – usmernenie 6 – odsek 1
V kontexte technologických, environmentálnych a demografických zmien by členské štáty spolu so sociálnymi partnermi mali podporovať produktivitu a zamestnateľnosť prostredníctvom primeranej ponuky príslušných znalostí, zručností a kompetencií v priebehu celého pracovného života ľudí, ktoré zodpovedajú súčasným a budúcim potrebám trhu práce. Členské štáty by mali vykonať náležité investície do počiatočného a ďalšieho vzdelávania a odbornej prípravy. Mali by spolupracovať so sociálnymi partnermi, s poskytovateľmi vzdelávania a odbornej prípravy a ďalšími zainteresovanými stranami s cieľom riešiť štrukturálne nedostatky v systémoch vzdelávania a odbornej prípravy, poskytovať kvalitné a inkluzívne vzdelávanie, odbornú prípravu a celoživotné vzdelávanie. V prípade zmeny pracovného miesta by mali zabezpečiť prenos nárokov na odbornú prípravu. Každému by mali umožniť lepšie predvídať potreby trhu práce, prispôsobovať sa im a úspešne zvládať zmeny pracovného miesta, vďaka čomu sa posilní celková odolnosť hospodárstva voči otrasom.
V kontexte technologických, environmentálnych a demografických zmien by členské štáty v spolupráci so sociálnymi partnermi a občianskou spoločnosťou mali podporovať udržateľnosť, produktivitu a zamestnateľnosť prostredníctvom primeranej ponuky príslušných znalostí, zručností a kompetencií v priebehu celého pracovného života ľudí, ktoré zodpovedajú súčasným a očakávaným budúcim príležitostiam na trhu práce, a to aj prostredníctvom cielenej podpory odbornej prípravy v sektore vedy, v technologickom a technickom sektore a v sektore matematiky. Členské štáty by mali vykonať náležité investície do počiatočného a ďalšieho vzdelávania a odbornej prípravy a celoživotného vzdelávania, pričom by sa nemali zameriavať iba na formálne vzdelávanie, ale aj na neformálne vzdelávanie a informálne učenie sa, a zabezpečiť rovnaké príležitosti pre všetkých. Mali by spolupracovať so sociálnymi partnermi, s poskytovateľmi vzdelávania a odbornej prípravy a ďalšími zainteresovanými stranami s cieľom zvýšiť kvalitu systémov vzdelávania a odbornej prípravy a riešiť štrukturálne nedostatky v nich, poskytovať kvalitné a inkluzívne vzdelávanie, odbornú prípravu a celoživotné vzdelávanie a zohľadňovať pritom osobitné potreby osôb so zdravotným postihnutím, etnických a národnostných menšín, prisťahovalcov a utečencov. V prípade zmien v pracovnom živote by mali zabezpečiť prenos nárokov na odbornú prípravu prostredníctvom bodového systému a akumulácie súvisiacich práv. Toto by malo každému umožniť lepšie predvídať potreby trhu práce a prispôsobovať sa im, zamedziť nesúladu medzi zručnosťami a úspešne zvládať zmeny pracovného miesta, vďaka čomu sa posilní celková odolnosť hospodárstva voči otrasom.
Pozmeňujúci návrh 20
Návrh rozhodnutia
Príloha – usmernenie 6 – odsek 2
Členské štáty by mali podporovať rovnosť príležitostí vo vzdelávaní a celkovo zvyšovať úrovne vzdelávania, najmä v prípade najmenej kvalifikovaných osôb. Mali by zabezpečiť kvalitu výsledkov vzdelávania, posilniť základné zručnosti, znížiť počet mladých ľudí, ktorí predčasne ukončujú školskú dochádzku, zvýšiť relevantnosť vysokoškolského vzdelania pre trh práce, zlepšiť monitorovanie a prognózovanie zručností a zvýšiť účasť dospelých na ďalšom vzdelávaní a odbornej príprave. Členské štáty by mali posilniť učenie sa prácou vo svojich systémoch odborného vzdelávania a odbornej prípravy, a to aj prostredníctvom kvalitnej a efektívnej učňovskej prípravy, lepšie zviditeľniť zručnosti a zlepšiť ich porovnateľnosť a zvýšiť príležitosti na uznávanie a potvrdzovanie zručností a kompetencií získaných mimo formálneho vzdelávania a odbornej prípravy. Mali by zmodernizovať a zvýšiť ponuku a využívanie flexibilného ďalšieho odborného vzdelávania. Členské štáty by takisto mali podporovať nízkokvalifikované osoby, aby si zachovávali alebo rozvíjali dlhodobú zamestnateľnosť zlepšovaním prístupu ku kvalitným vzdelávacím príležitostiam a ich využívania, a to prostredníctvom zavádzania ciest zvyšovania úrovne zručností vrátane hodnotenia zručností, zodpovedajúcej ponuky vzdelávania a odbornej prípravy a potvrdzovania a uznávania nadobudnutých zručností.
Členské štáty by mali podporovať rovnosť príležitostí vo vzdelávaní, a to aj vo vzdelávaní v ranom detstve, a celkovo zvyšovať úrovne vzdelávania, najmä v prípade najmenej kvalifikovaných osôb a vzdelávajúcich sa osôb zo znevýhodneného prostredia. Mali by zabezpečiť kvalitu výsledkov vzdelávania, rozvíjať a posilňovať základné zručnosti, podporovať rozvoj podnikateľských zručností, znížiť počet mladých ľudí, ktorí predčasne ukončujú školskú dochádzku, zvýšiť relevantnosť vysokoškolského vzdelania pre trh práce, zlepšiť monitorovanie a prognózovanie zručností a zvýšiť účasť dospelých na ďalšom vzdelávaní a odbornej príprave, a to aj prostredníctvom politík, ktoré poskytujú voľno na vzdelávanie a odbornú prípravu a umožňujú odbornú prípravu v zamestnaní a celoživotné vzdelávanie. Členské štáty by mali posilniť učenie sa prácou vo svojich systémoch odborného vzdelávania a odbornej prípravy, a to aj prostredníctvom kvalitnej a efektívnej učňovskej prípravy, lepšie zviditeľniť zručnosti a zlepšiť ich porovnateľnosť a zvýšiť príležitosti na uznávanie a potvrdzovanie zručností a kompetencií získaných mimo formálneho vzdelávania a odbornej prípravy. Mali by zmodernizovať a zvýšiť ponuku a využívanie flexibilného ďalšieho odborného vzdelávania. Členské štáty by sa mali zamerať aj na podporu dospelých s nízkou kvalifikáciou, aby si zachovávali alebo rozvíjali dlhodobú zamestnateľnosť zlepšovaním prístupu ku kvalitným vzdelávacím príležitostiam a ich využívania, a to prostredníctvom zavádzania ciest zvyšovania úrovne zručností vrátane hodnotenia zručností, ponuky vzdelávania a odbornej prípravy zodpovedajúcich príležitostiam na trhu práce a potvrdzovania uznávania nadobudnutých zručností.
Pozmeňujúci návrh 21
Návrh rozhodnutia
Príloha – usmernenie 6 – odsek 2 a (nový)
V záujme podpory dlhodobých dobrých podmienok a produktivity svojich pracovných síl by členské štáty mali zabezpečiť, aby ich systémy vzdelávania a odbornej prípravy okrem riešenia potrieb trhu práce boli zamerané na podporu osobného rozvoja, sociálnej súdržnosti, porozumenia medzi kultúrami a aktívneho občianstva.
Pozmeňujúci návrh 22
Návrh rozhodnutia
Príloha – usmernenie 6 – odsek 3
Mala by sa riešiť vysoká miera nezamestnanosti a nečinnosti, a to aj včasnou pomocou prispôsobenou individuálnym potrebám, ktorá vychádza z podpory poskytovanej pri hľadaní zamestnania, odbornej príprave rekvalifikácii. V záujme zníženia štrukturálnej nezamestnanosti a jej predchádzania by sa mali realizovať komplexné stratégie, ktoré zahŕňajú hĺbkové individuálne posúdenie najneskôr po uplynutí 18 mesiacov nezamestnanosti. Otázka vysokej miery nezamestnanosti mladých ľudí a veľkého počtu mladých ľudí, ktorí nie sú zamestnaní, ani nie sú v procese vzdelávania alebo odbornej prípravy (NEET), by sa mala aj naďalej riešiť prostredníctvom štrukturálneho zlepšenia prechodu zo školy do zamestnania vrátane plného uplatňovania záruky pre mladých ľudí1.
Mala by sa riešiť vysoká miera nezamestnanosti, dlhodobá nezamestnanosť a dlhodobá nečinnosť, a to aj včasnou, integrovanou pomocou prispôsobenou individuálnym potrebám, ktorá vychádza z podpory poskytovanej pri hľadaní zamestnania, odbornej príprave, rekvalifikácii a riadnych následných opatrení. Na dosiahnutie tohto cieľa je potrebný koordinovaný prístup k sociálnym službám a službám zamestnanosti, čo znamená úzku spoluprácu medzi službami zamestnanosti, sociálnymi službami, sociálnymi partnermi a miestnymi orgánmi. V záujme zníženia dlhodobej a štrukturálnej nezamestnanosti a jej predchádzania by sa mali čo najskôr realizovať komplexné stratégie, ktoré zahŕňajú hĺbkové individuálne posúdenie. Otázka vysokej miery nezamestnanosti mladých ľudí a veľkého počtu mladých ľudí, ktorí nie sú zamestnaní, ani nie sú v procese vzdelávania alebo odbornej prípravy (NEET), by sa mala aj naďalej riešiť prostredníctvom štrukturálneho zlepšenia prechodu zo školy do zamestnania vrátane plného uplatňovania záruky pre mladých ľudí1.
__________________
__________________
1 Ú. v. EÚ C 120, 26.4.2013, s. 1 – 6.
1 Ú. v. EÚ C 120, 26.4.2013, s. 1.
Pozmeňujúci návrh 23
Návrh rozhodnutia
Príloha – usmernenie 6 – odsek 4
Cieľom reforiem je presun zdaňovania z práce na iné zdroje by malo byť odstránenie bariér a odrádzajúcich faktorov, ktoré bránia účasti na trhu práce, a to najmä v prípade osôb, ktoré sú od trhu práce najviac vzdialené. Členské štáty by mali podporovať prispôsobovanie pracovného prostredia osobám so zdravotným postihnutím vrátane opatrení a služieb cielenej finančnej podpory, ktoré im umožňujú zapojiť sa do trhu práce a do spoločnosti.
Cieľom daňových reforiem na postupný presun zdaňovania z práce na iné zdroje by malo byť odstránenie neopodstatnených bariér a nadmernej byrokracieposkytnutie stimulov zvyšujúcich účasť na trhu práce, a to najmä v prípade osôb, ktoré sú od trhu práce najviac vzdialené, a zároveň zabezpečenie toho, aby tieto presuny zdaňovania neohrozili udržateľnosť sociálneho štátu. Členské štáty by mali podporovať prispôsobovanie pracovného prostredia osobám so zdravotným postihnutím a starším pracovníkom vrátane opatrení a služieb cielenej finančnej podpory, ktoré im umožňujú zapojiť sa do trhu práce a do spoločnosti ako celku. Členské štáty a Komisia by mali presadzovať podporované zamestnávanie na otvorenom a inkluzívnom trhu práce.
Pozmeňujúci návrh 24
Návrh rozhodnutia
Príloha – usmernenie 6 – odsek 5
Mali by sa odstrániť prekážky brániace v účasti na trhu práce a kariérnom postupe s cieľom zaručiť rodovú rovnosť a väčšiu účasť žien na trhu práce, a to aj vďaka rovnakej odmene za rovnakú prácu. Malo by sa podporovať zosúladenie práce a rodinného života, najmä prostredníctvom prístupu k dlhodobej starostlivosti a cenovo dostupnému a kvalitnému vzdelávaniu a starostlivosti v ranom detstve. Členské štáty by mali zabezpečiť, aby rodičia a osoby s opatrovateľskými povinnosťami mali prístup k vhodným rodinným dovolenkám a pružným formám organizácie práce a mohli tak zosúladiť pracovný a súkromný život, a mali by podporovať vyvážené využívanie týchto nárokov medzi ženami a mužmi.
Mali by sa odstrániť prekážky brániace v účasti na trhu práce a kariérnom postupe s cieľom zaručiť rodovú rovnosť a väčšiu účasť žien na trhu práce, a to aj vďaka rovnakej odmene za rovnakú prácu vo všetkých odvetviach a profesiách. Členské štáty by mali vypracúvať a realizovať politiky v oblasti transparentnosti miezd a mzdových auditov s cieľom odstrániť rozdiely v odmeňovaní žien a mužov. Členské štáty majú presadzovať smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2006/54/ES1a stanovením účinných, primeraných a odrádzajúcich sankcií pre zamestnávateľov, ktorí platia odlišnú mzdu za to isté zamestnanie v závislosti od toho, či ich vykonáva muž alebo žena. Zosúladenie práce, súkromného a rodinného života pre všetkých ľudí by sa malo zabezpečiť pre všetkých ľudí. Členské štáty by mali zabezpečiť, aby rodičia a osoby s opatrovateľskými povinnosťami mali prístup k vhodným rodinným dovolenkám a dovolenkám na opatrovanie, cenovo dostupnej a kvalitnej dlhodobej starostlivosti, vzdelávaniu a starostlivosti v ranom detstve a pružným formám organizácie práce zameraným na pracovníkov, a mohli tak zosúladiť pracovný a súkromný život, a mali by podporovať vyvážené využívanie týchto nárokov medzi ženami a mužmi. Členské štáty by mali zabezpečiť podporu pre opatrovateľov, ktorí sú nútení obmedziť alebo ukončiť svoju pracovnú činnosť, aby sa mohli o niekoho riadne postarať.
________________
1a Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/54/ES z 5. júla 2006 o vykonávaní zásady rovnosti príležitostí a rovnakého zaobchádzania s mužmi a ženami vo veciach zamestnanosti a povolania (Ú. v. EÚ L 204, 26.7.2006, s. 23).
Pozmeňujúci návrh 25
Návrh rozhodnutia
Príloha – usmernenie 7 – odsek 2
Cieľom politík by malo byť dosiahnuť lepšie zosúladenie ponuky s potrebami trhu práce a podporovať ho, ako aj zlepšiť a podporovať zmeny pracovných miest. Členské štáty by mali účinne aktivovať osoby, ktoré sa môžu zapojiť do trhu práce, a umožniť im účasť na ňom. Členské štáty by mali posilniť účinnosť aktívnych politík trhu práce zlepšením ich zamerania, dosahu, pokrytia a prepojenia s podporou príjmu na základe práv a povinností nezamestnaných osôb, ktoré si aktívne hľadajú zamestnanie. Členské štáty by sa mali usilovať o účinnejšie verejné služby zamestnanosti tým, že uchádzačom o zamestnanie zabezpečia včasnú pomoc prispôsobenú ich individuálnym potrebám, podporia dopyt na trhu práce a zavedú systémy riadenia založené na výsledkoch.
Cieľom politík by malo byť dosiahnuť lepšie zosúladenie ponuky s potrebami trhu práce a podporovať ho, ako aj zlepšiť a podporovať zmeny pracovných miest, aby pracovníci mohli napredovať vo svojich kariérach. Členské štáty by mali účinne aktivovať osoby, ktoré sa môžu zapojiť do trhu práce, a umožniť im účasť na ňom, a to prostredníctvom individuálnej podpory a integrovaných služieb v rámci širšieho prístupu aktívneho začleňovania. Členské štáty by mali posilniť účinnosť aktívnych politík trhu práce zvýšením financovania, zlepšením ich zamerania, dosahu, pokrytia a zabezpečením vhodnej podpory príjmu nezamestnaných osôb pri hľadaní práce, ako aj zohľadňovaním práv a povinností nezamestnaných. To znamená spolupracovať so sociálnymi partnermi a ďalšími relevantnými zainteresovanými stranami vrátane organizácií občianskej spoločnosti s cieľom zvýšiť účinnosť a zodpovednosť týchto politík. Členské štáty by sa mali usilovať o účinnejšie, prepojené a kvalitné verejné služby zamestnanosti tým, že uchádzačom o zamestnanie zabezpečia včasnú pomoc prispôsobenú ich individuálnym potrebám, umožnia im hľadať prácu v rámci celej Únii, podporia dopyt na trhu práce a zavedú systémy riadenia založené na výsledkoch.
Pozmeňujúci návrh 26
Návrh rozhodnutia
Príloha – usmernenie 7 – odsek 3
Členské štáty by mali nezamestnaným poskytovať primerané dávky v nezamestnanosti počas primeraného obdobia v súlade s ich príspevkami a vnútroštátnymi pravidlami oprávnenosti. Tieto dávky nemajú príjemcov odrádzať od rýchleho návratu do zamestnania.
Členské štáty by mali nezamestnaným poskytovať primerané dávky v nezamestnanosti počas obdobia, ktoré im poskytuje dostatok času na to, aby si našli kvalitné pracovné miesto, v súlade s ich príspevkami a vnútroštátnymi pravidlami oprávnenosti. Tieto výhody by mali sprevádzať aktívne politiky trhu práce a opatrenia, ktoré vytvárajú stimuly pre rýchly návrat ku kvalitným pracovným miestam.
Pozmeňujúci návrh 27
Návrh rozhodnutia
Príloha – usmernenie 7 – odsek 4
Mala by sa podporovať mobilita vzdelávajúcich sa osôb a pracovníkov s cieľom zvýšiť zručnosti pre zamestnateľnosť a v plnej miere využiť potenciál európskeho trhu práce. Mali by sa odstrániť prekážky mobility vo vzdelávaní a v odbornej príprave, zamestnaneckých a osobných dôchodkoch a uznávaní kvalifikácií. Členské štáty by mali prijať opatrenia na to, aby administratívne postupy neznemožňovali alebo nesťažovali pracovníkom z iných členských štátov nástup do zamestnania. Členské štáty by mali takisto predchádzať zneužívaniu súčasných pravidiel a riešiť potenciálny únik mozgov z určitých regiónov.
Mala by sa zaručiť mobilita vzdelávajúcich sa osôb a pracovníkov ako základná sloboda s cieľom zvýšiť zručnosti pre zamestnateľnosť a v plnej miere využiť potenciál európskeho trhu práce. Mala by sa podporovať aj vnútorná mobilita. Mali by sa odstrániť prekážky mobility vo vzdelávaní a v odbornej príprave, zamestnaneckých a osobných dôchodkoch, v prístupe k sociálnej ochrane a uznávaní kvalifikácií a zručností, ako aj neprimerané jazykové požiadavky. Mobilní pracovníci by sa mali podporovať, a to aj zlepšením ich prístupu k právam v práci a zvýšením ich informovanosti o nich. Členské štáty by mali prijať opatrenia na to, aby administratívne postupy neznemožňovali alebo nesťažovali pracovníkom z iných členských štátov nástup do zamestnania. Členské štáty by mali takisto predchádzať zneužívaniu súčasných pravidiel a riešiť potenciálny únik mozgov z určitých regiónov. Dosiahnuť by to mali zvyšovaním a podporou investícií do odvetví, ktoré majú reálny potenciál vytvárať kvalitné pracovné príležitosti, napríklad ekologické a obehové hospodárstvo, odvetvie poskytovania starostlivosti a digitálne odvetvie.
Pozmeňujúci návrh 28
Návrh rozhodnutia
Príloha – usmernenie 7 – odsek 5
V súlade s vnútroštátnymi postupmi a s cieľom dosiahnuť účinnejší sociálny dialóg a lepšie sociálno-ekonomické výsledky by členské štáty mali zabezpečiť včasné a zmysluplné zapojenie sociálnych partnerov do navrhovania a vykonávania hospodárskych a sociálnych reforiem a politík, ako aj reforiem a politík v oblasti zamestnanosti, a to aj poskytovaním podpory v záujme zvýšenia kapacity sociálnych partnerov. Sociálni partneri by sa mali povzbudzovať k tomu, aby rokovali o kolektívnych zmluvách v záležitostiach, ktoré sa ich týkajú, a aby takéto zmluvy uzatvárali, pričom sa v plnej miere uznáva ich autonómia a právo na kolektívnu akciu.
V súlade s vnútroštátnymi postupmi a so zásadami partnerstva a s cieľom dosiahnuť účinnejší sociálny a občiansky dialóg a lepšie sociálno-ekonomické výsledky by členské štáty mali zabezpečiť včasné, skutočné a zmysluplné zapojenie sociálnych partnerov a organizácií občianskej spoločnosti do navrhovania, vykonávania a hodnotenia hospodárskych a sociálnych reforiem a politík, ako aj reforiem a politík v oblasti zamestnanosti, vo všetkých štádiách procesu, a to aj poskytovaním podpory v záujme zvýšenia kapacity sociálnych partnerov a organizácií občianskej spoločnosti. Takéto zapojenie by malo siahať nad rámec obyčajných konzultácií so zainteresovanými stranami. Sociálni partneri by sa mali povzbudzovať k tomu, aby rokovali o kolektívnych zmluvách v záležitostiach, ktoré sa ich týkajú, a aby takéto zmluvy uzatvárali, pričom sa v plnej miere uznáva ich autonómia a právo na kolektívnu akciu. Pracovníkom s netypickými pracovnými zmluvami a samostatne zárobkovo činným osobám by sa tiež malo umožniť uplatňovať svoje právo organizovať sa a kolektívne vyjednávať. Členské štáty by mali prijať opatrenia s cieľom posilniť úlohu sociálnych partnerov.
Pozmeňujúci návrh 29
Návrh rozhodnutia
Príloha – usmernenie 8 – názov
Usmernenie 8: Presadzovanie rovnakých príležitostí pre všetkých, podpora sociálneho začlenenia a boj proti chudobe
Usmernenie 8: Presadzovanie rovnosti a rovnakých príležitostí a nediskriminácie pre všetkých, podpora sociálneho začlenenia a boj proti chudobe
Pozmeňujúci návrh 30
Návrh rozhodnutia
Príloha – usmernenie 8 – odsek 1
Členské štáty by mali podporovať inkluzívne trhy práce, ktoré by boli prístupné pre všetkých zavedením účinných opatrení na podporu rovnakých príležitostí skupín osôb, ktoré sú na trhu práce nedostatočne zastúpené. Mali by zabezpečiť rovnaké zaobchádzanie, pokiaľ ide o zamestnanie, sociálnu ochranu, vzdelávanie a prístup k tovaru a službám, bez ohľadu na pohlavie, rasový alebo etnický pôvod, náboženstvo alebo vieru, zdravotné postihnutie, vek alebo sexuálnu orientáciu.
Členské štáty by v spolupráci s miestnymi a regionálnymi orgánmi mali zaviesť účinné opatrenia na boj proti všetkým formám diskriminácie a podporovať rovnaké príležitosti pre všetkých ľudí, aby sa mohli zapojiť do spoločnosti. Medzi tieto opatrenia by mali patriť opatrenia podporujúce inkluzívne trhy práce, ktoré by boli prístupné pre všetkých, a to aj prostredníctvom opatrení na boj proti diskriminácii v prístupe na trh práce a proti diskriminácii na trhu práce a na podporu osôb, ktoré sú diskriminované, nedostatočne zastúpené alebo sú v zraniteľnom postavení. Členské štáty by mali zabezpečiť rovnaké zaobchádzanie a bojovať proti všetkým formám diskriminácie v oblasti zamestnania, sociálnej ochrany, vzdelávania a prístupu k tovaru a službám, bez ohľadu na pohlavie, rasový alebo etnický pôvod, náboženstvo alebo vieru, zdravotné postihnutie, vek, sexuálnu orientáciu alebo sociálno-ekonomické prostredie. Na tento účel sú potrebné konkrétne opatrenia na podporu určitých osôb v zraniteľnom postavení a tieto opatrenia sa musia podporiť dostatočnými finančnými prostriedkami s cieľom zabrániť akejkoľvek možnej súťaži o tieto prostriedky medzi príslušnými príjemcami.
Pozmeňujúci návrh 31
Návrh rozhodnutia
Príloha – usmernenie 8 – odsek 2
Členské štáty by mali zmodernizovať systémy sociálnej ochrany, aby poskytovali účinnú, efektívnu a primeranú sociálnu ochranu vo všetkých etapách života jednotlivca a pritom podporovali sociálne začlenenie a rast sociálnej mobility, podnecovali k účasti na trhu práce a riešili nerovnosti, a to aj prostredníctvom systémov daní a dávok. Modernizácia systémov sociálnej ochrany by mala viesť k lepšej dostupnosti, udržateľnosti, primeranosti a kvalite.
Členské štáty by mali zlepšiť systémy sociálnej ochrany, aby poskytovali účinnú, efektívnu a primeranú sociálnu ochranu vo všetkých etapách života jednotlivca vrátane samostatne zárobkovo činných osôb a pritom podporovali sociálne začlenenie a rast sociálnej mobility, podnecovali k účasti na trhu práce a riešili nerovnosti, a to aj prostredníctvom systémov daní a dávok. Zlepšenia a inovácie v systémoch sociálnej ochrany by mali viesť k lepšej prístupnosti, dostupnosti, udržateľnosti, primeranosti a kvalite.
Pozmeňujúci návrh 32
Návrh rozhodnutia
Príloha – usmernenie 8 – odsek 3
Členské štáty by mali koncipovať a realizovať preventívne a integrované stratégie kombináciou troch zložiek aktívneho začlenenia: primeraná podpora príjmu, inkluzívne trhy práce a prístup ku kvalitným službám. Systémy sociálnej ochrany by mali zabezpečovať právo na primerané dávky zaručujúce minimálny príjem pre všetky osoby, ktoré nemajú dostatočné zdroje, a podporovať sociálne začlenenie tým, že budú ľudí podnecovať k tomu, aby sa aktívne zapájali do trhu práce a spoločnosti.
Členské štáty by mali koncipovať a realizovať preventívne a integrované stratégie kombináciou troch zložiek aktívneho začlenenia: primeraná podpora príjmu, inkluzívne trhy práce a prístup ku kvalitným službám prispôsobeným individuálnym potrebám. Systémy sociálnej ochrany by mali zabezpečovať primerané dávky zaručujúce minimálny príjem pre všetky osoby, ktoré nemajú dostatočné zdroje, a podporovať sociálne začlenenie tým, že budú ľudí podnecovať k tomu, aby sa aktívne zapájali do trhu práce a spoločnosti.
Pozmeňujúci návrh 33
Návrh rozhodnutia
Príloha – usmernenie 8 – odsek 3 a (nový)
Podobne by členské štáty mali s podporou Komisie podporovať aktívnu účasť MVO špecializovaných v oblasti boja proti chudobe a organizácií ľudí žijúcich v chudobe na rozvoji politík zameraných na boj proti chudobe a sociálnemu vylúčeniu.
Pozmeňujúci návrh 34
Návrh rozhodnutia
Príloha – usmernenie 8 – odsek 4
Na zaručenie rovnakých príležitostí, a to aj pre deti a mladých ľudí, zásadne dôležité cenovo dostupné, prístupné a kvalitné služby, ako je starostlivosť o deti, mimoškolská starostlivosť, vzdelávanie, odborná príprava, bývanie, zdravotnícke služby a dlhodobá starostlivosť. Osobitná pozornosť by sa mala venovať boju proti chudobe a sociálnemu vylúčeniu vrátane znižovania chudoby zamestnaných osôb. Členské štáty by mali zabezpečiť, aby mal každý prístup k základným službám vrátane dodávky vody, hygienických zariadení, energie, dopravy, finančných služieb a digitálnej komunikácie. Členské štáty by mali zabezpečiť všetkým osobám, ktoré to potrebujú, a zraniteľným osobám prístup k primeranej pomoci v oblasti sociálneho bývania a ochranu pred núteným vysťahovaním. Osobitne by sa mal riešiť problém bezdomovectva. Mali by sa zohľadňovať osobitné potreby osôb so zdravotným postihnutím.
Na zaručenie rovnakých príležitostí, a to aj pre deti a mladých ľudí, etnické menšiny a migrantov, je zásadne dôležitý prístup k cenovo dostupným, prístupným a kvalitným službám, ako je starostlivosť o deti, mimoškolská starostlivosť, vzdelávanie, odborná príprava, bývanie, zdravotnícke služby, rehabilitácia a dlhodobá starostlivosť, a dostupnosť týchto služieb. Deti žijúce v chudobe by mali mať prístup k bezplatnej zdravotnej starostlivosti, bezplatnému vzdelávaniu, bezplatnej starostlivosti o deti, dôstojnému bývaniu a správnej výžive. Osobitná pozornosť by sa mala venovať boju proti chudobe a sociálnemu vylúčeniu, vrátane znižovania chudoby zamestnaných osôb, a diskriminácii. Členské štáty by mali zabezpečiť, aby mal každý prístup k základným službám vrátane vzdelávania, zdravotnej starostlivosti, ubytovania, dodávky vody, hygienických zariadení, energie, dopravy, finančných služieb a digitálnej komunikácie, a aby tieto služby boli cenovo dostupné. Členské štáty by mali zabezpečiť všetkým osobám, ktoré to potrebujú, alebo osobám v zraniteľnom postavení prístup k primeranej pomoci v oblasti sociálneho bývania a ochranu pred núteným vysťahovaním. Osobitne by sa mal riešiť problém bezdomovectva. Mali by sa zohľadňovať osobitné potreby, ako aj potenciál osôb so zdravotným postihnutím. Na tento účel by členské štáty mali okrem iného preskúmať svoje systémy posudzovania zdravotného postihnutia s cieľom zabrániť vzniku prekážok v prístupe na trh práce.
Pozmeňujúci návrh 35
Návrh rozhodnutia
Príloha – usmernenie 8 – odsek 4 a (nový)
Členské štáty by mali zabezpečiť, aby sa zamestnávateľom, ktorí prijímajú do zamestnania osoby so zdravotným postihnutím, poskytovala primeraná podpora a poradenstvo. Malo by sa propagovať a podporovať poskytovanie osobnej pomoci v oblasti vzdelávania a služieb zamestnanosti pre ľudí so zdravotným postihnutím.
Pozmeňujúci návrh 36
Návrh rozhodnutia
Príloha – usmernenie 8 – odsek 5
Členské štáty by mali zabezpečiť právo na včasný prístup k cenovo dostupnej a kvalitnej zdravotnej starostlivosti a dlhodobej starostlivosti a zároveň zabezpečiť dlhodobú udržateľnosť.
Členské štáty by mali zabezpečiť právo na včasný prístup k cenovo dostupnej a prístupnej kvalitnej zdravotnej starostlivosti a dlhodobej starostlivosti a zároveň zabezpečiť dlhodobú udržateľnosť.
Pozmeňujúci návrh 37
Návrh rozhodnutia
Príloha – usmernenie 8 – odsek 6
V súvislosti s narastajúcou dĺžkou života a demografickými zmenami by členské štáty mali zaistiť udržateľnosť a primeranosť dôchodkových systémov pre mužov a ženy tým, že pracovníkom a samostatne zárobkovo činným osobám oboch pohlaví budú poskytovať rovnaké príležitosti nadobúdať dôchodkové práva, a to aj prostredníctvom doplnkových systémov, ktoré im zaručia dôstojný život. Reformy dôchodkových systémov by sa mali podporovať opatreniami, ktoré predlžujú pracovný život a zvyšujú skutočný vek odchodu do dôchodku, akými je napríklad obmedzenie predčasného odchodu z trhu práce a zvýšenie zákonného veku odchodu do dôchodku vzhľadom na zvýšenie strednej dĺžky života. Členské štáty by mali nadviazať konštruktívny dialóg s príslušnými zainteresovanými stranami a umožniť časovo primerané zavádzanie reforiem.
Členské štáty by mali bezodkladne zaistiť udržateľnosť a primeranosť dôchodkových systémov pre mužov a ženy tým, že všetkým pracovníkom a samostatne zárobkovo činným osobám budú poskytovať rovnaké príležitosti nadobúdať primerané zákonné dôchodkové práva, ktoré im zaručia dôstojný život a ktorých cieľom bude aj zabezpečiť primeraný príjem pre staršie osoby, ktorý bude aspoň nad hranicou chudoby. Mal by sa poskytovať nediskriminačný prístup k doplnkovým systémom, ktorý môže slúžiť ako doplnok pevných zákonných dôchodkov. V závislosti od inštitucionálnych opatrení a vnútroštátnych právnych predpisov členských štátov by dôchodky v rámci prvého piliera samotné alebo v kombinácii s dôchodkom v rámci druhého piliera mali vytvoriť primeraný náhradný príjem na základe predchádzajúcej mzdy pracovníkov. Členské štáty by mali poskytnúť primerané dôchodkové body osobám, ktoré neboli na trhu práce z dôvodu poskytovania neformálnej starostlivosti. Reformy dôchodkových systémov, vrátane možného zvýšenia skutočného veku odchodu do dôchodku, by sa mali zahrnúť do rámca stratégií aktívneho a zdravého starnutia a podporovať opatreniami, ktoré predlžujú pracovný život osobám, ktoré si želajú pracovať dlhšie. Pracovníci, ktorí sú blízko k odchodu do dôchodku, by mali mať možnosť rozhodnúť sa pre dobrovoľné skrátenie pracovného času. Členské štáty by mali nadviazať konštruktívny dialóg so sociálnymi partnermi a s občianskou spoločnosťou a umožniť časovo primerané zavádzanie všetkých reforiem.

(1) Prijaté texty, P8_TA(2016)0355.
(2) Ú. v. EÚ C 265, 11.8.2017, s. 201.

Posledná úprava: 4. decembra 2018Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia