Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2018/2001(BUD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0146/2018

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0146/2018

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 19/04/2018 - 10.9

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2018)0182

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 533kWORD 70k
Πέμπτη 19 Απριλίου 2018 - Στρασβούργο
Κατάσταση προβλέψεων των εσόδων και των δαπανών για το οικονομικό έτος 2019 - Τμήμα Ι - Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
P8_TA(2018)0182A8-0146/2018

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 19ης Απριλίου 2018 σχετικά με την κατάσταση προβλέψεων των εσόδων και δαπανών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για το οικονομικό έτος 2019 (2018/2001(BUD))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 314 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου(1), και ιδίως το άρθρο 36,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 1311/2013 του Συμβουλίου, της 2ας Δεκεμβρίου 2013, για τον καθορισμό του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου για την περίοδο 2014-2020(2),

–  έχοντας υπόψη τη διοργανική συμφωνία, της 2ας Δεκεμβρίου 2013, μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για τη δημοσιονομική πειθαρχία, τη συνεργασία σε δημοσιονομικά θέματα και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση(3) (ΔΣ της 2ας Δεκεμβρίου 2013),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 1023/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 22ας Οκτωβρίου 2013, για την τροποποίηση του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και του καθεστώτος που εφαρμόζεται στο λοιπό προσωπικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης(4),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 5ης Απριλίου 2017, σχετικά με την κατάσταση προβλέψεων των εσόδων και δαπανών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για το οικονομικό έτος 2018(5),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 25ης Οκτωβρίου 2017 σχετικά με τη θέση του Συμβουλίου όσον αφορά το σχέδιο γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2018(6),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 30ής Νοεμβρίου 2017 σχετικά με το κοινό σχέδιο γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2018, που ενέκρινε η επιτροπή συνδιαλλαγής στο πλαίσιο της διαδικασίας του προϋπολογισμού(7),

–  έχοντας υπόψη την έκθεση του Γενικού Γραμματέα προς το Προεδρείο εν όψει της κατάρτισης του προσχεδίου κατάστασης προβλέψεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για το οικονομικό έτος 2019,

–  έχοντας υπόψη το προσχέδιο κατάστασης προβλέψεων που κατάρτισε το Προεδρείο στις 16 Απριλίου 2018 σύμφωνα με το άρθρο 25 παράγραφος 7 και το άρθρο 96 παράγραφος 1 του Κανονισμού του Κοινοβουλίου,

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο κατάστασης προβλέψεων που κατάρτισε η Επιτροπή Προϋπολογισμών σύμφωνα με το άρθρο 96 παράγραφος 2 του Κανονισμού του Κοινοβουλίου,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 96 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Προϋπολογισμών (Α8-0146/2018),

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η παρούσα διαδικασία είναι η τέταρτη πλήρης διαδικασία του προϋπολογισμού της νέας κοινοβουλευτικής περιόδου και αφορά το έκτο έτος του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου 2014-2020·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο προϋπολογισμός του 2019, όπως προτείνεται στην έκθεση του Γενικού Γραμματέα, καταρτίζεται σε πλαίσιο ετήσιας αύξησης του ανώτατου ορίου του τομέα V, τόσο με βάση τον πληθωρισμό όσο και πραγματικής, στοιχείο που εξασφαλίζει μεγαλύτερο περιθώριο για ανάπτυξη και επενδύσεις και επιτρέπει τη συνέχιση της εφαρμογής των πολιτικών εξοικονόμησης πόρων και βελτίωσης της αποτελεσματικότητας οι οποίες είναι προσανατολισμένες σε έναν προϋπολογισμό βάσει επιδόσεων·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι μεταξύ των πρωταρχικών στόχων που έχει προτείνει ο Γενικός Γραμματέας για τον προϋπολογισμό του 2019 περιλαμβάνονται οι εξής: η προεκλογική εκστρατεία για τις εκλογές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου το 2019, έργα στον τομέα της ασφάλειας, πολυετή κτιριακά έργα, ανάπτυξη ΤΠ, βελτίωση των υπηρεσιών για τους βουλευτές και προώθηση μιας περιβαλλοντικής προσέγγισης για τις μεταφορές·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι για το προσχέδιο κατάστασης προβλέψεων του Κοινοβουλίου για το οικονομικό έτος 2019, ο Γενικός Γραμματέας εισηγήθηκε προϋπολογισμό 2 016 644 000 EUR, ποσό που αντιστοιχεί σε συνολική αύξηση κατά 3,38 % σε σχέση με τον προϋπολογισμό του 2018 (συμπεριλαμβανομένων 37,3 εκατομμυρίων EUR για την αλλαγή κοινοβουλευτικής περιόδου και 34,3 εκατομμυρίων EUR για άλλες έκτακτες δαπάνες) και σε μερίδιο 18,79 % του τομέα V του ΠΔΠ 2014-2020·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι σχεδόν τα δύο τρίτα του προϋπολογισμού είναι δαπάνες συνδεόμενες με τον δείκτη τιμών που αφορούν κυρίως τις αποδοχές, τις συντάξεις, τις ιατρικές δαπάνες και τις αποζημιώσεις των εν ενεργεία και των συνταξιούχων βουλευτών (23 %) και του προσωπικού (34 %), καθώς και τα κτίρια (13 %), οι οποίες αναπροσαρμόζονται σύμφωνα με τον κανονισμό υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων και το καθεστώς των βουλευτών με βάση την τομεακή ειδική τιμαριθμική αναπροσαρμογή ή το ποσοστό πληθωρισμού·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Κοινοβούλιο, στο ψήφισμά του της 29ης Απριλίου 2015 σχετικά με την κατάσταση προβλέψεων των εσόδων και των δαπανών για το οικονομικό έτος 2016(8), τόνιζε ήδη ότι ο προϋπολογισμός του 2016 θα έπρεπε να τεθεί σε ρεαλιστική βάση και να συμμορφώνεται προς τις αρχές της δημοσιονομικής πειθαρχίας και της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η αξιοπιστία του Κοινοβουλίου ως σκέλους της αρμόδιας για τον προϋπολογισμό αρχής εξαρτάται έως ένα βαθμό από την ικανότητά του να διαχειρίζεται τις δαπάνες του και να αναπτύσσει τη δημοκρατία σε ενωσιακό επίπεδο·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Προαιρετικό Ταμείο Συντάξεων ιδρύθηκε το 1990 με τις κανονιστικές ρυθμίσεις του Προεδρείου που διέπουν το καθεστώς (προαιρετικής) συμπληρωματικής συντάξεως των βουλευτών(9)·

Γενικό πλαίσιο

1.  τονίζει ότι το μερίδιο του προϋπολογισμού του Κοινοβουλίου για το 2019 θα πρέπει να παραμείνει κάτω από το 20% του τομέα V· σημειώνει ότι το επίπεδο του προσχεδίου κατάστασης προβλέψεων για το 2019 αντιστοιχεί στο 18,53 %, ποσοστό χαμηλότερο από αυτό που επιτεύχθηκε το 2018 (18,85 %) και το χαμηλότερο στον τομέα V επί περισσότερα από 15 έτη·

2.  τονίζει ότι το μεγαλύτερο μέρος του προϋπολογισμού του Κοινοβουλίου καθορίζεται από καταστατικές ή συμβατικές υποχρεώσεις και υπόκειται σε ετήσια τιμαριθμική αναπροσαρμογή·

3.  σημειώνει ότι, λόγω των εκλογών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου του 2019, οι δαπάνες θα είναι σημαντικά υψηλότερες σε ορισμένους τομείς, ιδίως σε σχέση με τους μη επανεκλεγόμενους βουλευτές και τους βοηθούς τους, ενώ εξοικονόμηση, αν και σε μικρότερη κλίμακα, θα προκύψει σε άλλους τομείς λόγω μείωσης του όγκου της κοινοβουλευτικής δραστηριότητας κατά τη διάρκεια ενός έτους εκλογών·

4.  εγκρίνει τη συμφωνία που επιτεύχθηκε στη συνεννόηση μεταξύ του Προεδρείου και της Επιτροπής Προϋπολογισμών στις 26 Μαρτίου 2018 και στις 10 Απριλίου 2018, όσον αφορά τον καθορισμό της αύξησης του προϋπολογισμού του 2018 στο 2,48 %, ποσοστό που αντιστοιχεί στο συνολικό επίπεδο της κατάστασης προβλέψεών του για το 2019 ύψους 1 999 144 000 EUR, τη μείωση του επιπέδου δαπανών του προσχεδίου κατάστασης προβλέψεων που ενέκρινε το Προεδρείο στις 12 Μαρτίου 2018 κατά 17,5 εκατομμύρια EUR και την ανάλογη μείωση των πιστώσεων που προτείνονται στα ακόλουθα κονδύλια του προϋπολογισμού: 1004 – Συνήθη έξοδα ταξιδίου 105 – Μαθήματα γλωσσών και πληροφορικής για βουλευτές 1404 – Περίοδοι πρακτικής ασκήσεως, επιχορηγήσεις και ανταλλαγές υπαλλήλων 1612 – Επαγγελματική επιμόρφωση 1631 – Κινητικότητα 2000 – Μισθώματα 2007 – Ανέγερση κτιρίων και διαρρύθμιση των χώρων: 2022 – Διατήρηση, συντήρηση, τεχνική παρακολούθηση και καθαρισμός των κτιρίων 2024 – Κατανάλωση ενέργειας 2100 – Πληροφορική και τηλεπικοινωνίες 2101 – Πληροφορική και τηλεπικοινωνίες – Τακτικές δραστηριότητες – Υποδομή 2105 – Πληροφορική και τηλεπικοινωνίες – Επενδύσεις σε έργα 212 – Έπιπλα 214 – Υλικό και τεχνικές εγκαταστάσεις 230 – Γραφική ύλη, είδη γραφείου και διάφορα αναλώσιμα 238 – Λοιπές δαπάνες διοικητικής λειτουργίας 300 – Έξοδα αποστολών του προσωπικού και έξοδα ταξιδίων μεταξύ των τριών τόπων εργασίας 302 – Έξοδα υποδοχής και παράστασης 3040 – Διάφορα έξοδα εσωτερικών συνεδριάσεων 3042 – Συνεδριάσεις, συνέδρια, διασκέψεις και αντιπροσωπείες 3049 – Δαπάνες για τις υπηρεσίες γραφείου ταξιδίων 3243 – Κέντρα Επισκεπτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 3248 – Δαπάνες για την πληροφόρηση με οπτικοακουστικά μέσα 325 – Δαπάνες για τα γραφεία πληροφοριών 101 – Αποθεματικό για απρόβλεπτα· εγγράφει στη θέση 1400 – Άλλο προσωπικό και παροχή υπηρεσιών από εξωτερικούς συνεργάτες πιστώσεις 50 000 EUR, στη θέση 320 – Απόκτηση εμπειρογνωμοσύνης πιστώσεις 50 000 EUR και στη θέση 3211 – Ευρωπαϊκός κόμβος επιστημονικών μέσων ενημέρωσης πιστώσεις 800 000 EUR· χαιρετίζει το γεγονός ότι οι αλλαγές αυτές εγκρίθηκαν από το Προεδρείο στις 16 Απριλίου 2018·

5.  υπογραμμίζει ότι τα κύρια καθήκοντα του Κοινοβουλίου είναι να συννομοθετεί με το Συμβούλιο και να αποφασίζει για τον προϋπολογισμό της Ένωσης, να εκπροσωπεί τους πολίτες και να ελέγχει το έργο των άλλων θεσμικών οργάνων·

6.  τονίζει τον ρόλο του Κοινοβουλίου στη διαμόρφωση ευρωπαϊκής πολιτικής συνείδησης και στην προώθηση των αξιών της Ένωσης·

7.  σημειώνει ότι το προσχέδιο κατάστασης προβλέψεων και τα συνοδευτικά έγγραφα παρελήφθησαν με καθυστέρηση και μόνο αφού είχαν πλέον εγκριθεί από το Προεδρείο στις 12 Μαρτίου 2018· ζητεί να παραλαμβάνει εγκαίρως στα επόμενα έτη την έκθεση του Γενικού Γραμματέα προς το Προεδρείο σχετικά με το προσχέδιο κατάστασης προβλέψεων, συμπεριλαμβανομένων των παραρτημάτων·

Διαφάνεια και προσβασιμότητα

8.  χαιρετίζει την ανταπόκριση στο αίτημα της Επιτροπής Προϋπολογισμών που διατυπώθηκε σε διάφορα ψηφίσματα για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τον μεσοπρόθεσμο και μακροπρόθεσμο προγραμματισμό, τις επενδύσεις, τις υποχρεώσεις βάσει του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης, τις λειτουργικές δαπάνες και μια μεθοδολογία με βάση τις τρέχουσες ανάγκες και όχι τους συντελεστές· σημειώνει ότι τα κατ’ αποκοπή ποσά είναι ένα χρήσιμο και αναγνωρισμένο εργαλείο για την ενίσχυση της ευελιξίας και της διαφάνειας·

9.  σημειώνει ότι, όπως ίσχυσε και για τον προϋπολογισμό του προηγούμενου έτους, προτείνεται να προβλεφθεί ένα ποσό για «έκτακτες» επενδύσεις και δαπάνες, δηλαδή επενδύσεις και δαπάνες οι οποίες δεν είναι συνηθισμένες ή τυπικές για το Κοινοβούλιο και έχουν χαμηλή συχνότητα εμφάνισης· σημειώνει ότι, το 2019, οι εν λόγω επενδύσεις και δαπάνες ανέρχονται σε 71,6 εκατομμύρια EUR, συμπεριλαμβανομένων 37,3 εκατομμυρίων EUR για την αλλαγή κοινοβουλευτικής περιόδου και 34,3 εκατομμυρίων EUR για άλλες έκτακτες δαπάνες· υπενθυμίζει ότι αποκλειστικός σκοπός της διάκρισης μεταξύ τακτικών και έκτακτων δαπανών, που έγινε στον προϋπολογισμό του 2016 και περιλήφθηκε στους επόμενους προϋπολογισμούς, ήταν να καλυφθεί η εφαρμογή επειγόντων μέτρων για την ασφάλεια των κτιρίων και την κυβερνοασφάλεια μετά τις τρομοκρατικές επιθέσεις· θεωρεί ότι η υπέρμετρη προσφυγή στη διάκριση αυτή, δηλαδή η ενσωμάτωση άλλων δαπανών στις έκτακτες δαπάνες, παρέχει εσφαλμένες ενδείξεις σχετικά με την εξέλιξη του δημοσιονομικού περιθωρίου και, επομένως, αντίκειται στην αρχή της διαφάνειας των δαπανών του Κοινοβουλίου·

10.  αναμένει ότι ο προϋπολογισμός του Κοινοβουλίου για το 2019 θα είναι ρεαλιστικός και ακριβής στην αντιστοίχιση των αναγκών και του κόστους τους, ώστε να αποφευχθούν, στο μέτρο του δυνατού, οι διογκωμένες εγγραφές πιστώσεων·

Brexit

11.  σημειώνει ότι, στις 8 Δεκεμβρίου 2017, οι διαπραγματευτές της ΕΕ και του Ηνωμένου Βασιλείου κατέληξαν σε καταρχήν συμφωνία όσον αφορά τον δημοσιονομικό διακανονισμό για την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ένωση, ο οποίος περιλαμβάνει διάταξη σύμφωνα με την οποία το Ηνωμένο Βασίλειο θα συμμετάσχει στους ετήσιους προϋπολογισμούς της Ένωσης του 2019 και 2020 σαν να εξακολουθούσε να είναι κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και θα συνεισφέρει το μερίδιό του στη χρηματοδότηση της Ένωσης για υποχρεώσεις που έχουν αναληφθεί πριν από τις 31 Δεκεμβρίου 2020· σημειώνει ότι το καθεστώς προαιρετικής συντάξεως των βουλευτών περιλαμβάνεται ως υποχρέωση στον ισολογισμό της ΕΕ και ότι το θέμα της συνεισφοράς στις εναπομένουσες υποχρεώσεις για την κάλυψη των συνταξιοδοτικών υποχρεώσεων που έχουν αναληφθεί σε προγενέστερο στάδιο αλλά εκτείνονται πέραν του 2020 θα αποτελέσει μέρος των διαπραγματεύσεων·

12.  σημειώνει ότι η Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων επικύρωσε, με την ψηφοφορία στην ολομέλεια τον Φεβρουάριο του 2018, έκθεση πρωτοβουλίας σχετικά με τη σύνθεση του Κοινοβουλίου, και συγκεκριμένα τη μείωση του αριθμού των βουλευτών σε 705 μετά την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ένωση· σημειώνει ότι, μετά την άτυπη συνεδρίαση των 27 αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων της 23ης Φεβρουαρίου 2018, ο Πρόεδρος Tusk επισήμανε την ευρεία αποδοχή της οποίας τυγχάνει η πρόταση αυτή· σημειώνει ότι, σε περίπτωση που το Ηνωμένο Βασίλειο εξακολουθεί να είναι κράτος μέλος κατά την έναρξη της κοινοβουλευτικής περιόδου 2019-2024, ο αριθμός των βουλευτών θα παραμείνει 751, μέχρις ότου η αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση καταστεί νομικά ισχυρή· επισημαίνει, ωστόσο, ότι για τη διαδικασία αυτή απαιτείται ομόφωνη απόφαση από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, αφού λάβει την έγκριση του Κοινοβουλίου· υπογραμμίζει ότι η κατάσταση προβλέψεων του Κοινοβουλίου αποτυπώνει, προς το παρόν, ένα στάτους κβο όπου το Κοινοβούλιο αποτελείται από 678 βουλευτές από 27 κράτη μέλη από τις 30 Μαρτίου 2019 έως τη λήξη της όγδοης κοινοβουλευτικής περιόδου, και ένα Κοινοβούλιο απαρτιζόμενο από 705 μέλη από 27 κράτη μέλη από την αρχή της ένατης κοινοβουλευτικής περιόδου έως το τέλος του οικονομικού έτους 2019· σημειώνει με ικανοποίηση τις προσαρμογές που πρότεινε ο Γενικός Γραμματέας οι οποίες εγκρίθηκαν από το Προεδρείο στις 12 Μαρτίου 2018·

Ευρωπαϊκές εκλογές 2019

13.  χαιρετίζει την επικοινωνιακή εκστρατεία ως χρήσιμη προσπάθεια να εξηγηθεί στους πολίτες ποιον σκοπό εξυπηρετούν η Ένωση και το Κοινοβούλιο· υπογραμμίζει ότι η εκστρατεία αυτή θα πρέπει να έχει ως στόχο, μεταξύ άλλων, να εξηγήσει τον ρόλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την εξουσία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, τα καθήκοντά του, όπως η εκλογή του προέδρου της Επιτροπής, και τον αντίκτυπο που έχει στις ζωές των πολιτών·

14.  υπενθυμίζει ότι, όπως εγκρίθηκε κατά τη διαδικασία του προϋπολογισμού του 2018, ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται σε 33,3 εκατομμύρια EUR για τα δύο έτη, εκ των οποίων 25 εκατομμύρια EUR για το 2018 (λόγω του χρόνου που απαιτείται για την κίνηση των διαδικασιών σύναψης συμβάσεων και τη σύναψη των συμβάσεων) και 8,33 εκατομμύρια EUR για το 2019· σημειώνει ότι η στρατηγική για την εκστρατεία, η οποία βασίστηκε σε ανάλυση των διδαγμάτων που αποκομίστηκαν στις τελευταίες εκλογές, εγκρίθηκε από το Προεδρείο τον Νοέμβριο του 2017·

15.  τονίζει ότι οι διεργασίες επικοινωνίας για τις ευρωπαϊκές εκλογές καλύπτουν τρεις βαθμίδες: η πλέον ορατή βαθμίδα αφορά τα εθνικά και τα ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα και τους υποψηφίους τους, η δεύτερη βαθμίδα συνίσταται στη διαδικασία του κορυφαίου υποψηφίου (Spitzenkandidaten), που θεσπίστηκε για πρώτη φορά το 2014, και η τρίτη βαθμίδα είναι η θεσμική εκστρατεία που υπενθυμίζει τι είναι το Κοινοβούλιο, τι κάνει, με ποιον τρόπο επηρεάζει τη ζωή των πολιτών και για ποιον λόγο η συμμετοχή στις εκλογές είναι σημαντική·

16.  τονίζει ότι από μόνο του το Κοινοβούλιο δεν διαθέτει τους απαραίτητους πόρους για να προσεγγίσει τα 400 εκατομμύρια πολιτών που έχουν δικαίωμα ψήφου και ότι, για να επιτευχθεί αυτό, πρέπει, ως εκ τούτου, να αξιοποιηθούν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τα δίκτυα πολλαπλασιαστών· θεωρεί ότι οι κοινοποιήσεις μέσω ιστοτόπων μέσων κοινωνικής δικτύωσης θα πρέπει επίσης να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο· επισημαίνει ότι, σε ευρωπαϊκό επίπεδο, το 2018 θα διοργανωθεί μια σειρά διασκέψεων για τους πολίτες και τους ενδιαφερόμενους φορείς και ότι, σε εθνικό επίπεδο, τα γραφεία συνδέσμου θα έχουν ρόλο καίριας σημασίας· θα συνεχίσει να συμπεριλαμβάνει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών και τους τοπικούς και περιφερειακούς εκπροσώπους της στην προσέγγιση όσον αφορά τη δικτύωση· θεωρεί ότι στην τελική ευθεία πριν από τις εκλογές τα ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα και τα εθνικά κόμματα θα διαδραματίσουν παράλληλα καθοριστικό ρόλο, ιδίως στο πλαίσιο της διαδικασίας «Spitzenkandidaten»· προτείνει, ως εκ τούτου, να τους δοθεί η δυνατότητα να εκπληρώσουν αυτή την αποστολή με ειδική αύξηση της χρηματοδότησης για το 2019·

Ασφάλεια και κυβερνοασφάλεια

17.  σημειώνει ότι ο προϋπολογισμός του 2019 θα περιλαμβάνει περαιτέρω δόσεις επενδύσεων ουσιαστικού χαρακτήρα που άρχισαν ήδη το 2016 με σκοπό τη σημαντική βελτίωση της ασφάλειας του Κοινοβουλίου· επισημαίνει ότι τα εν λόγω έργα καλύπτουν διάφορους τομείς, κυρίως όσον αφορά τα κτίρια, δηλαδή την αναβάθμιση της ασφάλειας στην είσοδο, τον εξοπλισμό και το προσωπικό, όπως το σχέδιο iPACS, αλλά και βελτιώσεις στον τομέα της κυβερνοασφάλειας και της ασφάλειας των επικοινωνιών·

18.  χαιρετίζει το μνημόνιο συμφωνίας που τέθηκε σε ισχύ το 2017 μεταξύ της βελγικής κυβέρνησης και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου, της Επιτροπής, της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης και άλλων οργάνων με έδρα τις Βρυξέλλες, σχετικά με τους ελέγχους διαπίστευσης ασφαλείας για όλο το προσωπικό των εξωτερικών αναδόχων που επιθυμούν να έχουν πρόσβαση στα θεσμικά όργανα της Ένωσης· υπενθυμίζει το αίτημά του προς τον Γενικό Γραμματέα, στο πλαίσιο της κατάστασης προβλέψεων των εσόδων και δαπανών του Κοινοβουλίου για το 2018, να μελετήσει κατά πόσον είναι σκόπιμη η επέκταση της εφαρμογής του εν λόγω μνημονίου συμφωνίας στους μόνιμους υπαλλήλους, τους κοινοβουλευτικούς βοηθούς και τους ασκουμένους, ώστε να καθίσταται δυνατή η διενέργεια των αναγκαίων ελέγχων ασφαλείας πριν από την πρόσληψή τους· ζητεί, ως εκ τούτου, από τον Γενικό Γραμματέα να ενημερώσει την Επιτροπή Προϋπολογισμών σχετικά με την πρόοδο του φακέλου αυτού·

19.  θεωρεί ότι τα εργαλεία ΤΠ είναι σημαντικά για τους βουλευτές και το προσωπικό στην επιτέλεση του έργου τους, αλλά ευάλωτα, ωστόσο, σε κυβερνοεπιθέσεις· χαιρετίζει, ως εκ τούτου, την ελαφρά αύξηση των προβλεπόμενων πιστώσεων που θα επιτρέψει στο Όργανο να προστατεύει καλύτερα τα περιουσιακά στοιχεία και τις πληροφορίες του μέσω της συνέχισης του σχεδίου δράσης για την κυβερνοασφάλεια·

Κτιριακή πολιτική

20.  επαναλαμβάνει το αίτημά του για μια διαφανή διαδικασία λήψης αποφάσεων στον τομέα της κτιριακής πολιτικής, με βάση την έγκαιρη ενημέρωση, λαμβανομένου δεόντως υπόψη του άρθρου 203 του δημοσιονομικού κανονισμού·

21.  σημειώνει τη διαδικασία βελτίωσης του περιβάλλοντος εργασίας των βουλευτών και των υπαλλήλων, όπως αποφασίστηκε από το Προεδρείο τον Δεκέμβριο του 2017, η οποία θα συνεχιστεί το 2019 με σκοπό την παροχή ευέλικτων χώρων εργασίας για τους βουλευτές που θα καλύπτουν τις ανάγκες που προκύπτουν από την αλλαγή των προτύπων εργασίας, ενώ μετά τις εκλογές του 2019 θα τους παρέχονται τρία γραφεία στις Βρυξέλλες και δύο στο Στρασβούργο· τονίζει, ωστόσο, ότι θα ήταν χρησιμότερο να προβλεφθούν ευέλικτοι χώροι συνεδριάσεων στο Στρασβούργο· σημειώνει τις δαπάνες για τη συντήρηση των κτιρίων του Κοινοβουλίου το 2019, συμπεριλαμβανομένων των απαιτήσεων για την ασφάλεια και το περιβάλλον· εκφράζει την απορία του για το ιδιαίτερα υψηλό κόστος ορισμένων από τις αλλαγές που προτείνονται, συγκεκριμένα όσον αφορά: τη μετακίνηση της Βιβλιοθήκης και των αντίστοιχων γραφείων, την ανακαίνιση του εστιατορίου των βουλευτών (κτίριο Spinelli) και την ανακαίνιση του εστιατορίου του κτιρίου Churchill· καλεί τον Γενικό Γραμματέα να υποβάλει στην Επιτροπή Προϋπολογισμών κάθε πληροφορία σχετική με τις αποφάσεις αυτές πριν από την ανάγνωση του προϋπολογισμού στο Κοινοβούλιο το φθινόπωρο του 2018, δεδομένου ότι ορισμένα έργα θα αναβληθούν·

22.  διατυπώνει ερωτηματικά όσον αφορά το ποσό του 1 580 000 EUR που προβλέπεται για μελέτες για την ανακαίνιση του κτιρίου Spaak, δεδομένου ότι στον προϋπολογισμό του 2018 έχουν ήδη εγγραφεί 14 εκατομμύρια EUR· καλεί τον Γενικό Γραμματέα να υποβάλει στην Επιτροπή Προϋπολογισμών κάθε πληροφορία σχετική με την απόφαση αυτή πριν από την ανάγνωση του προϋπολογισμού στο Κοινοβούλιο το φθινόπωρο του 2018·

23.  ζητεί περισσότερα στοιχεία σχετικά με την κατάσταση της επίπλωσης στο κτήριο ASP στις Βρυξέλλες τα οποία να δικαιολογούν την αντικατάστασή της, καθώς και για τη διαδικασία που ακολουθήθηκε για την επιλογή της νέας επίπλωσης, ιδίως για τη σχέση μεταξύ της τιμής της επίπλωσης και της ανάγκης για αντικατάσταση·

24.  λαμβάνει υπό σημείωση την επικαιροποιημένη περιγραφή καθηκόντων για τα γραφεία πληροφοριών, τα οποία ονομάζονται πλέον «Γραφεία συνδέσμου», σύμφωνα με την απόφαση του Προεδρείου του Νοεμβρίου 2017· σημειώνει ότι το κύριο καθήκον των γραφείων συνδέσμου είναι η ενημέρωση και η επικοινωνία σε τοπικό επίπεδο εξ ονόματος του Κοινοβουλίου με πολιτικά ουδέτερο τρόπο, για να παρέχουν πληροφορίες σχετικά με την Ένωση και τις πολιτικές της, μέσω των δραστηριοτήτων εξωτερικών ενδιαφερόμενων φορέων σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο, συμπεριλαμβανομένων των μελών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών·

25.  σημειώνει ότι τα πρώτα τμήματα της ανατολικής πτέρυγας του νέου κτιρίου KAD θα παραδοθούν και θα αρχίσουν να χρησιμοποιούνται στα τέλη του 2018 ενώ τα υπόλοιπα γραφεία και οι αίθουσες συνεδριάσεων της ανατολικής πτέρυγας θα τίθενται σε χρήση σταδιακά κατά τη διάρκεια του 2019· σημειώνει ότι αμέσως μετά θα ξεκινήσουν οι εργασίες στο δυτικό εργοτάξιο·

26.  υπενθυμίζει την ανάλυση του Ελεγκτικού Συνεδρίου του 2014 στην οποία το κόστος της γεωγραφικής διασποράς του Κοινοβουλίου εκτιμάται σε 114 εκατομμύρια EUR ετησίως· σημειώνει, επιπλέον, ότι, σύμφωνα με το ψήφισμά του της 20ής Νοεμβρίου 2013 σχετικά με τον καθορισμό της έδρας των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων(10), το 78 % του συνόλου των μετακινήσεων του μόνιμου και λοιπού προσωπικού του Κοινοβουλίου προκύπτουν ως άμεσο αποτέλεσμα της γεωγραφικής του διασποράς· τονίζει ότι η έκθεση εκτιμά επίσης τον περιβαλλοντικό αντίκτυπο της γεωγραφικής διασποράς μεταξύ 11 000 και 19 000 τόνων εκπομπών CO2· υπογραμμίζει τη δυνητική εξοικονόμηση πόρων στον προϋπολογισμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που θα επιφέρει μια ενιαία έδρα και ζητεί, συνεπώς, ένα χάρτη πορείας προς μία ενιαία έδρα·

27.  υπενθυμίζει τη δέσμευση του Κοινοβουλίου βάσει της οδηγίας 2012/27/ΕΕ, σχετικά με την ενεργειακή απόδοση(11), η οποία αναφέρει ότι «θα εφαρμόσουν στα κτίρια που έχουν υπό την κυριότητά τους και τα οποία καταλαμβάνουν, χωρίς να θίγονται οι εφαρμοστέοι δημοσιονομικοί κανόνες και οι κανόνες περί προμηθειών, τις απαιτήσεις που προβλέπονται για τις κεντρικές δημόσιες διοικήσεις των κρατών μελών στα άρθρα 5 και 6» της οδηγίας αυτής, λόγω της υψηλής προβολής των κτιρίων και του ηγετικού ρόλου που θα πρέπει να διαδραματίζει το Κοινοβούλιο σε σχέση με την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων· υπογραμμίζει ότι η συμμόρφωση προς τη δήλωση αυτή επείγει, αν μη τι άλλο χάριν της ίδιας της αξιοπιστίας του στις εν εξελίξει αναθεωρήσεις των οδηγιών σχετικά με τις ενεργειακές επιδόσεις των κτιρίων και την ενεργειακή απόδοση·

Ζητήματα σε σχέση με τους βουλευτές και τους διαπιστευμένους κοινοβουλευτικούς βοηθούς

28.  χαιρετίζει το έργο της Γραμματείας του Κοινοβουλίου, των γραμματειών των πολιτικών ομάδων και των γραφείων των βουλευτών με στόχο την υποστήριξη των βουλευτών στην εντολή τους· υποστηρίζει τη συνεχή ανάπτυξη υπηρεσιών οι οποίες προάγουν την ικανότητα των βουλευτών να ελέγχουν το έργο της Επιτροπής και του Συμβουλίου και να εκπροσωπούν τους πολίτες·

29.  εκφράζει ειδικότερα την ικανοποίησή του για τη διαρκώς βελτιούμενη ποιότητα της συμβουλευτικής και ερευνητικής υποστήριξης που παρέχουν στους βουλευτές και στις επιτροπές η Υπηρεσία Έρευνας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (EPRS) και τα θεματικά τμήματα· λαμβάνει υπό σημείωση την ενδιάμεση αξιολόγηση της συνεργασίας μεταξύ των δύο αυτών υπηρεσιών που παρέσχε ο Γενικός Γραμματέας τον Οκτώβριο του 2017· ζητεί από τον Γενικό Γραμματέα να δώσει περισσότερα στοιχεία όσον αφορά τον τρόπο με τον οποίο οι δύο υπηρεσίες συντονίζουν τις εργασίες τους ώστε να αποφεύγονται οι επικαλύψεις και να ικανοποιούνται οι ανάγκες των πελατών· εκφράζει την ικανοποίησή του για τα νέα και τα υφιστάμενα ειδικά έργα στον τομέα ΤΠ, η ανάπτυξη των οποίων θα πραγματοποιηθεί εν όλω ή εν μέρει εντός του 2019: το έργο ηλεκτρονικό Κοινοβούλιο (e-Parliament), το Σύστημα διαχείρισης ηλεκτρονικού αρχείου (ERMS), το πρόγραμμα της ανοικτής ψηφιακής βιβλιοθήκης, το νέο έργο έρευνας και ανάπτυξης σχετικά με τη μηχανική μάθηση με μεταφραστικές μνήμες και το εργαλείο καταγραφής των συμμετεχόντων σε διασκέψεις και εκδηλώσεις·

30.  υπενθυμίζει τα προαναφερθέντα ψηφίσματά του της 5ης Απριλίου 2017 σχετικά με τις προβλέψεις εσόδων και δαπανών του Κοινοβουλίου για το οικονομικό έτος 2018 και της 25ης Οκτωβρίου 2017 σχετικά με τη θέση του Συμβουλίου όσον αφορά το σχέδιο γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2018· επαναλαμβάνει την έκκλησή του για διαφάνεια όσον αφορά την αποζημίωση γενικών εξόδων (ΑΓΕ) για τους βουλευτές· καλεί το Προεδρείο του Κοινοβουλίου να μεριμνήσει για τη βελτίωση της καθοδήγησης όσον αφορά τη λογοδοσία για τις δαπάνες που εγκρίνονται στο πλαίσιο της αποζημίωσης αυτής, χωρίς να προκληθεί πρόσθετο κόστος ή διοικητική επιβάρυνση για τη διοίκηση του Κοινοβουλίου· επισημαίνει ότι ένα ολοκληρωμένο σύστημα ελέγχου του επιδόματος θητείας των βουλευτών θα απαιτούσε 40 έως 75 νέες θέσεις διοικητικών υπαλλήλων(12), και θα βρισκόταν συνεπώς σε αντίθεση προς το σχέδιο μείωσης του προσωπικού·

31.  υπενθυμίζει την αρχή της ανεξαρτησίας της εντολής· υπογραμμίζει ότι είναι ευθύνη των εκλεγμένων βουλευτών να χρησιμοποιούν τις δαπάνες για κοινοβουλευτικές δραστηριότητες και ότι υπάρχει η δυνατότητα για τους βουλευτές που το επιθυμούν να δημοσιεύουν την κατάσταση δαπανών τους σε σχέση με την ΑΓΕ στις προσωπικές τους ιστοσελίδες· τονίζει το γεγονός ότι το κατ’ αποκοπή ποσό χρησιμοποιείται ευρέως και αναγνωρίζεται ως χρήσιμο εργαλείο στα κράτη μέλη· τονίζει το γεγονός ότι η τρέχουσα χρήση των κατ’ αποκοπή ποσών δεν απαιτεί πρόσθετο προσωπικό ούτε συνεπάγεται πρόσθετο κόστος για τη διοίκηση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και αποφεύγει την πρόκληση υποχρεωτικού πρόσθετου κόστους και διοικητικής επιβάρυνσης για τους βουλευτές και τα γραφεία τους· επαναλαμβάνει ότι βελτίωση της αποτελεσματικότητας και της διαφάνειας της ΑΓΕ δεν σημαίνει παραβίαση της ιδιωτικής ζωής·

32.  καλεί την ομάδα εργασίας του Προεδρείου σχετικά με την αποζημίωση γενικών εξόδων να ολοκληρώσει τις εργασίες της ώστε να καταστεί δυνατή η εξέταση των συστάσεων που βασίζονται στην άποψη την οποία εξέφρασε το Κοινοβούλιο τον Οκτώβριο του 2017 πριν από τις εκλογές της ένατης κοινοβουλευτικής περιόδου·

33.  επαναλαμβάνει το αίτημά του προς το Προεδρείο να μεριμνήσει για την τήρηση των ασφαλιστικών και συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων των βουλευτών και των διαπιστευμένων κοινοβουλευτικών βοηθών και για τη διάθεση επαρκών δημοσιονομικών μέσων· επαναλαμβάνει, επ’ αυτού, την έκκλησή του για εξεύρεση εφικτής λύσης για τους ΔΚΒ εκείνους οι οποίοι, έχοντας εργαστεί αδιαλείπτως για δύο κοινοβουλευτικές περιόδους στο τέλος της τρέχουσας, δεν θα δικαιούνται να ενταχθούν στο ευρωπαϊκό συνταξιοδοτικό πρόγραμμα όταν φτάσουν σε ηλικία συνταξιοδότησης διότι δεν θα έχουν συμπληρώσει την απαιτούμενη δεκαετή υπηρεσία όπως ορίζεται από τον κανονισμό υπηρεσιακής κατάστασης, λόγω της πρόωρης διεξαγωγής των εκλογών το 2014 και της καθυστερημένης επικύρωσης των νέων συμβάσεων ΔΚΒ εξαιτίας του μεγάλου φόρτου εργασίας κατά την περίοδο μετά τις εκλογές του 2009· υπενθυμίζει ότι το άρθρο 27 παράγραφος 2 του καθεστώτος των βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου προβλέπει ότι «τα κτηθέντα δικαιώματα και προσδοκίες δικαιώματος διατηρούνται πλήρως»· σημειώνει, ωστόσο, τα συνεχιζόμενα προβλήματα σε σχέση με το καθεστώς προαιρετικής συντάξεως και καλεί το Προεδρείο και τον Γενικό Γραμματέα να διερευνήσουν όλες τις δυνατότητες προκειμένου να ελαχιστοποιηθεί ο αντίκτυπος στον προϋπολογισμό του Κοινοβουλίου·

34.  θεωρεί επαρκείς τις πιστώσεις του κονδυλίου του προϋπολογισμού 422 «Δαπάνες σχετικές με την επικούρηση των βουλευτών»·

35.  σημειώνει την αναθεώρηση των αποζημιώσεων που καταβάλλονται στους διαπιστευμένους κοινοβουλευτικούς βοηθούς (ΔΚΒ) για τις υπηρεσιακές μετακινήσεις τους μεταξύ των τριών τόπων εργασίας του Κοινοβουλίου· υπενθυμίζει ότι ζήτησε από το Προεδρείο να ενεργήσει προκειμένου να ευθυγραμμιστούν πλήρως οι αποζημιώσεις υπαλλήλων, λοιπού προσωπικού και ΔΚΒ αρχής γενομένης από την επόμενη κοινοβουλευτική περίοδο·

36.  ενόψει της επόμενης κοινοβουλευτικής περιόδου, ζητεί για άλλη μια φορά από τη Διάσκεψη των Προέδρων να αναθεωρήσει τις διατάξεις εφαρμογής που διέπουν τις εργασίες των αντιπροσωπειών και των αποστολών εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης· υπογραμμίζει ότι, στο πλαίσιο της εν λόγω αναθεώρησης, θα πρέπει να εξεταστεί κατά πόσον οι ΔΚΒ μπορούν, υπό ορισμένες προϋποθέσεις, να συνοδεύουν τους βουλευτές σε επίσημες κοινοβουλευτικές αντιπροσωπείες και αποστολές·

37.  καλεί το Προεδρείο να τροποποιήσει την απόφαση του Προεδρείου της 19ης Απριλίου 2010 «Διατάξεις που αφορούν τους/τις ασκούμενους/ες των βουλευτών» για να διασφαλιστούν αξιοπρεπείς αποδοχές στη σύμβαση ασκουμένου· υπογραμμίζει ότι το επίπεδο των αποδοχών των ασκουμένων στα γραφεία βουλευτή ή στις πολιτικές ομάδες πρέπει να είναι, τουλάχιστον, τέτοιο ώστε να διασφαλίζει την κάλυψη των εξόδων διαβίωσης στις Βρυξέλλες ή στην πόλη στην οποία πραγματοποιείται η πρακτική άσκηση·

38.  φρονεί ότι θα πρέπει να διατεθεί επαρκής χρηματοδότηση για την εφαρμογή του χάρτη πορείας για την προσαρμογή των προληπτικών μέτρων και μέτρων έγκαιρης στήριξης με στόχο την αντιμετώπιση συγκρούσεων και περιστατικών παρενόχλησης μεταξύ βουλευτών και ΔΚΒ ή άλλων υπαλλήλων·

Ζητήματα σε σχέση με το προσωπικό

39.  μειώνει το οργανόγραμμα της Γενικής Γραμματείας του για το 2019 κατά 59 θέσεις (στόχος για μείωση του προσωπικού κατά 1 %), με βάση με τη συμφωνία της 14ης Νοεμβρίου 2015 με το Συμβούλιο όσον αφορά τον γενικό προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2016, στην οποία ορίζεται ότι τα μέτρα του Κοινοβουλίου για την ετήσια μείωση προσωπικού θα συνεχιστούν έως το 2019·

40.  πιστεύει ότι, σε μια περίοδο όπου οι οικονομικοί και ανθρώπινοι πόροι που έχουν στη διάθεσή τους τα θεσμικά όργανα της Ένωσης όπως φαίνεται θα βαίνουν μειούμενοι, έχει σημασία τα ίδια τα θεσμικά όργανα να μπορούν να προσλαμβάνουν και να διατηρούν το προσωπικό που είναι το πλέον ικανό να ανταποκριθεί στις σύνθετες προκλήσεις του μέλλοντος, με τρόπο σύμφωνο προς τις αρχές της κατάρτισης προϋπολογισμού βάσει επιδόσεων·

41.  θεωρεί ότι, μέχρι τη διακοπή των εργασιών λόγω εκλογών, το Κοινοβούλιο θα κληθεί να αντιμετωπίσει μια μοναδική κατάσταση που θα προκύψει από τη χρονική σύμπτωση της συνηθισμένης σπουδής στο τέλος μιας κοινοβουλευτικής περιόδου με την πολύπλοκη δέσμη νομοθετικών προτάσεων για το ΠΔΠ, το Brexit και τον αυξανόμενο αριθμό των τριμερών διαλόγων· θεωρεί ότι, για να είναι σε θέση το Κοινοβούλιο και οι επιτροπές του να διεκπεραιώνουν την κύρια δραστηριότητά τους, είναι εξαιρετικά σημαντικό να εξακολουθήσουν να έχουν στη διάθεσή τους ικανοποιητικό επίπεδο υλικοτεχνικών και ανθρώπινων πόρων·

42.  αναθέτει στον Γενικό Γραμματέα να αξιοποιήσει τις υφιστάμενες συμφωνίες συνεργασίας μεταξύ του Κοινοβουλίου, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών και της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής, για τις οποίες η Υπηρεσία Έρευνας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (EPRS) αποτελεί ένα πολύ θετικό παράδειγμα· ζητεί να εντοπιστούν τομείς, μεταξύ άλλων οι υπηρεσίες ΤΠ και η ασφάλεια, στους οποίους οι συνέργειες μεταξύ των υπηρεσιών υποστήριξης (back office) θα μπορούσαν να αυξηθούν με την αξιοποίηση της εμπειρίας του Κοινοβουλίου και των δύο οργάνων και λαμβανομένων πλήρως υπόψη των προβλημάτων διακυβέρνησης και των διαφορών κλίμακας με στόχο την ανάπτυξη συμφωνιών συνεργασίας· ζητεί, επιπλέον, από τον Γενικό Γραμματέα να εκπονήσει μελέτη σχετικά με πιθανές συνέργειες – όσον αφορά τις λειτουργίες και τις υπηρεσίες υποστήριξης – που θα μπορούσαν να δημιουργηθούν με άλλα θεσμικά όργανα·

43.  ζητεί αξιολόγηση της εξοικονόμησης και των πλεονεκτημάτων που επιτεύχθηκαν για κάθε ένα από τα μέρη χάρη στη διοργανική συμφωνία διοικητικής συνεργασίας μεταξύ του Κοινοβουλίου, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών και της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής, τόσο στους τομείς που εμπίπτουν στις κοινές υπηρεσίες όσο και στους τομείς που εμπίπτουν στη συνεργασία, και της δυνητικής εξοικονόμησης και των οφελών που θα προκύψουν από ενδεχόμενες μελλοντικές συμφωνίες με άλλα θεσμικά όργανα και οργανισμούς της ΕΕ·

44.  χαιρετίζει το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την καταπολέμηση της σεξουαλικής παρενόχλησης και κακοποίησης στην ΕΕ(13)· εκτιμά ότι το ψήφισμα είναι ένα σημαντικό βήμα για την αποτελεσματικότερη καταπολέμηση της σεξουαλικής παρενόχλησης και κάθε είδους ανάρμοστης συμπεριφοράς στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τα θεσμικά της όργανα, συμπεριλαμβανομένου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου· ζητεί να διατεθούν επαρκείς πόροι για την εφαρμογή των αιτημάτων του ψηφίσματος·

Άλλα θέματα

45.  σημειώνει τη συνεχιζόμενη πρακτική της χρησιμοποίησης της «συγκεντρωτικής μεταφοράς υπολοίπων» στο τέλος του έτους ως συνεισφοράς στα τρέχοντα έργα στον τομέα των ακινήτων· επισημαίνει, με βάση τα στοιχεία για τα έτη 2014, 2015, 2016 και 2017, ότι η «συγκεντρωτική μεταφορά υπολοίπων» στο τέλος του έτους γίνεται συστηματικά στα ίδια κεφάλαια και τίτλους και, με λίγες εξαιρέσεις, ακριβώς στα ίδια κονδύλια· διερωτάται, κατά συνέπεια, εάν υπάρχει προγραμματισμένη υπερεκτίμηση των κεφαλαίων και κονδυλίων αυτών προκειμένου να συγκεντρώνονται χρήματα για τη χρηματοδότηση της δημοσιονομικής πολιτικής·

46.  αμφισβητεί την αναγκαιότητα να διατίθενται ακουστικά και να τοποθετούνται κάμερες δικτύου στα γραφεία στις Βρυξέλλες και στο Στρασβούργο για όλους τους κοινοβουλευτικούς βοηθούς, ενώ οι περισσότεροι εξ αυτών δεν το έχουν καν ζητήσει· αμφισβητεί συνεπώς το κόστος μιας τέτοιας απόφασης και τους λόγους για τους οποίους ελήφθη· καλεί τον Γενικό Γραμματέα να υποβάλει στην Επιτροπή Προϋπολογισμών κάθε πληροφορία σχετική με την απόφαση αυτή·

47.  σημειώνει ότι οι περιορισμοί στην πρόσβαση στους τομείς εστίασης του Κοινοβουλίου ήρθησαν τη 1η Ιανουαρίου 2017· αποδέχεται την πρακτική σύμφωνα με την οποία όσοι εργάζονται στα κτίρια του Κοινοβουλίου ή εισέρχονται στους χώρους του για διοργανική συνεδρίαση γευματίζουν στα κυλικεία και στα εστιατόρια του Κοινοβουλίου· σημειώνει, ωστόσο, ότι η πρόσβαση στο εστιατόριο αυτοεξυπηρέτησης ASP στις Βρυξέλλες και στο εστιατόριο αυτοεξυπηρέτησης LOW στο Στρασβούργο έχει καταστεί ιδιαίτερα πολύπλοκη λόγω της καθημερινής παρουσίας ομάδων επισκεπτών· ζητεί, συνεπώς, να ξαναρχίσουν σύντομα οι έλεγχοι στην είσοδο των εν λόγω δύο εστιατορίων αυτοεξυπηρέτησης, όχι για τα μέλη και το προσωπικό των άλλων θεσμικών οργάνων, αλλά προκειμένου οι ομάδες αυτές να κατευθύνονται συστηματικά στους χώρους εστίασης που προορίζονται για αυτές·

48.  σημειώνει τον εν εξελίξει διάλογο μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και των εθνικών κοινοβουλίων· τονίζει ότι είναι αναγκαία η υπέρβαση του υφιστάμενου πλαισίου Ευρωπαϊκής Κοινοβουλευτικής Εβδομάδας προκειμένου να καταστούν δυνατές οι μόνιμες συνέργειες σε ό, τι αφορά τις σχέσεις μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και των εθνικών κοινοβουλίων· ζητεί την ενίσχυση του διαλόγου ούτως ώστε να αναπτυχθεί καλύτερη κατανόηση της συμβολής του Κοινοβουλίου και της Ένωσης στα κράτη μέλη·

49.  ζητεί αναβάθμιση του Ευρωπαϊκού κόμβου πολυμέσων, που εγκρίθηκε στον προϋπολογισμό του 2018, για τη συνεργασία με τηλεοπτικούς σταθμούς, μέσα κοινωνικής δικτύωσης και άλλους εταίρους με στόχο τη διαμόρφωση στόχων κατάρτισης για νέους δημοσιογράφους, ιδίως όσον αφορά τις νέες επιστημονικές και τεχνολογικές εξελίξεις και τις ειδήσεις που βασίζονται σε πραγματικά στοιχεία και αξιολογούνται από ομοτίμους·

50.  χαιρετίζει τις προσπάθειες του Κοινοβουλίου για την προώθηση της βιώσιμης κινητικότητας·

51.  καλεί το Κοινοβούλιο να υιοθετήσει μια οικολογικά βιώσιμη προσέγγιση και να μεριμνήσει ώστε κάθε δραστηριότητα που πραγματοποιείται στους χώρους του να είναι φιλική προς το περιβάλλον·

52.  σημειώνει τη δημιουργία ομάδας εργασίας για την κινητικότητα, η οποία θα πρέπει να λειτουργεί χωρίς αποκλεισμούς και με σαφή εντολή· υπογραμμίζει ότι το Κοινοβούλιο πρέπει να συμμορφώνεται προς το σύνολο της εφαρμοστέας περιφερειακής νομοθεσίας στους τόπους εργασίας, μεταξύ άλλων και στον συγκεκριμένο τομέα· τάσσεται υπέρ της προώθησης της χρήσης της άμεσης σιδηροδρομικής σύνδεσης μεταξύ των εγκαταστάσεων του Κοινοβουλίου στις Βρυξέλλες και του αεροδρομίου· καλεί τις αρμόδιες υπηρεσίες να επαναξιολογήσουν σε αυτό το πλαίσιο τη σύνθεση και το μέγεθος του στόλου των οχημάτων του· ζητεί από το Προεδρείο να θεσπίσει, χωρίς καθυστέρηση, ένα σύστημα παροχής κινήτρων για την προώθηση της χρήσης ποδηλάτων στη μετακίνηση μεταξύ κατοικίας και εργασίας· επισημαίνει ότι τέτοια συστήματα εφαρμόζονται ήδη σε άλλα θεσμικά όργανα, ιδίως στην Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή·

53.  ζητεί από τον Γενικό Γραμματέα και το Προεδρείο να εμφυσήσουν σε ολόκληρη τη διοίκηση του Κοινοβουλίου μια νοοτροπία κατάρτισης του προϋπολογισμού βάσει επιδόσεων και μια προσέγγιση λιτής διαχείρισης, προκειμένου να προαχθεί η αποτελεσματικότητα, να μειωθεί η χρήση εντύπων και να περιοριστεί η γραφειοκρατία στις εσωτερικές εργασίες του Οργάνου· τονίζει ότι στην πράξη λιτή διαχείριση είναι η συνεχής βελτίωση των εργασιακών διαδικασιών χάρη στην απλούστευση και την πείρα του διοικητικού προσωπικού·

o
o   o

54.  εγκρίνει την κατάσταση προβλέψεων για το οικονομικό έτος 2019·

55.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα και την κατάσταση προβλέψεων των εσόδων και δαπανών στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

(1) ΕΕ L 298 της 26.10.2012, σ. 1.
(2) ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 884.
(3) ΕΕ C 373 της 20.12.2013, σ. 1.
(4) ΕΕ L 287 της 29.10.2013, σ. 15
(5) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2017)0114.
(6) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2017)0408.
(7) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2017)0458.
(8) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2015)0172.
(9) Κείμενα που εγκρίθηκαν από το Προεδρείο, PE 113.116/BUR./rev. XXVI/01-04-2009.
(10) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2013)0498.
(11) Οδηγία 2012/27/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, για την ενεργειακή απόδοση, την τροποποίηση των οδηγιών 2009/125/ΕΚ και 2010/30/ΕΕ και την κατάργηση των οδηγιών 2004/8/ΕΚ και 2006/32/ΕΚ (ΕΕ L 315 της 14.11.2012, σ. 1).
(12) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2016)0150.
(13) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2017)0417.

Τελευταία ενημέρωση: 4 Δεκεμβρίου 2018Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου