Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2018/2001(BUD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0146/2018

Predkladané texty :

A8-0146/2018

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 19/04/2018 - 10.9

Prijaté texty :

P8_TA(2018)0182

Prijaté texty
PDF 384kWORD 61k
Štvrtok, 19. apríla 2018 - Štrasburg Finálna verzia
Odhad príjmov a výdavkov na rozpočtový rok 2019 – Oddiel I – Európsky parlament
P8_TA(2018)0182A8-0146/2018

Uznesenie Európskeho parlamentu z 19. apríla 2018 o odhade príjmov a výdavkov Európskeho parlamentu na rozpočtový rok 2019 (2018/2001(BUD))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na článok 314 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(1), a najmä na jeho článok 36,

–  so zreteľom na nariadenie Rady (EÚ, Euratom) č. 1311/2013 z 2. decembra 2013, ktorým sa ustanovuje viacročný finančný rámec na roky 2014 – 2020(2),

–  so zreteľom na Medziinštitucionálnu dohodu z 2. decembra 2013 medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne, spolupráci v rozpočtových otázkach a riadnom finančnom hospodárení(3) (MID z 2. decembra 2013),

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 1023/2013 z 22. októbra 2013, ktorým sa mení Služobný poriadok úradníkov Európskej únie a Podmienky zamestnávania ostatných zamestnancov Európskej únie(4),

–  so zreteľom na svoje uznesenie z 5. apríla 2017 o odhade príjmov a výdavkov Európskeho parlamentu na rozpočtový rok 2018(5),

–  so zreteľom na svoje uznesenie z 25. októbra 2017 o pozícii Rady k návrhu všeobecného rozpočtu Európskej únie na rozpočtový rok 2018(6),

–  so zreteľom na svoje uznesenie z 30. novembra 2017 o spoločnom texte návrhu všeobecného rozpočtu Európskej únie na rozpočtový rok 2018, ktorý Zmierovací výbor schválil v rámci rozpočtového postupu(7),

–  so zreteľom na správu generálneho tajomníka v súvislosti s vypracovaním predbežného návrhu odhadov Európskeho parlamentu na rozpočtový rok 2019, ktorú predložil Predsedníctvu,

–  so zreteľom na predbežný návrh odhadov, ktorý vypracovalo Predsedníctvo 16. apríla 2018 v súlade s článkom 25 ods. 7 a článkom 96 ods. 1 rokovacieho poriadku Európskeho parlamentu,

–  so zreteľom na návrh odhadov, ktorý vypracoval Výbor pre rozpočet v súlade s článkom 96 ods. 2 rokovacieho poriadku Európskeho parlamentu,

–  zo zreteľom na článok 96 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre rozpočet (A8-0146/2018),

A.  keďže tento postup je štvrtý úplný rozpočtový postup prebiehajúci v novom volebnom období a šiesty počas viacročného finančného rámca na roky 2014 – 2020;

B.  keďže rozpočet na rok 2019 navrhnutý v správe generálneho tajomníka je zostavený so zreteľom na ročné zvýšenie stropu v okruhu V o infláciu, ako aj v reálnom vyjadrení, vďaka čomu je k dispozícii väčší priestor pre rast a investície, pokračuje sa vo vykonávaní politík na dosiahnutie úspor, vyvíjajú sa snahy o zvýšenie efektívnosti a zameriava sa na rozpočet založený na výkonnosti;

C.  keďže medzi prioritné ciele, ktoré generálny tajomník navrhol pre rozpočet na rok 2019, patria: kampaň pred voľbami do Európskeho parlamentu v roku 2019, bezpečnostné projekty, viacročné stavebné projekty, vývoj IT, zlepšenie služieb poskytovaných poslancom a podporovanie ekologického prístupu k doprave;

D.  keďže generálny tajomník pre predbežný návrh odhadov Európskeho parlamentu na rok 2019 navrhol rozpočet vo výške 2 016 644 000 EUR, čo predstavuje celkové zvýšenie o 3,38 % oproti rozpočtu na rok 2018 (vrátane 37,3 milióna EUR na zmenu volebného obdobia a 34,3 milióna EUR na iné mimoriadne výdavky) a podiel vo výške 18,79 % v okruhu V viacročného finančného rámca na roky 2014 – 2020;

E.  keďže takmer dve tretiny rozpočtu sú indexované výdavky, ktoré sa väčšinou týkajú odmien, dôchodkov, liečebných nákladov a príspevkov pre poslancov (23 %), ktorí sú stále vo funkcii a ktorí už odišli do dôchodku, a zamestnancov (34 %), ako aj pre budovy (13 %), pričom sú upravené podľa služobného poriadku a štatútu poslancov, osobitnej odvetvovej indexácie alebo miery inflácie;

F.  keďže Európsky parlament vo svojom uznesení z 29. apríla 2015 o odhade príjmov a výdavkov Európskeho parlamentu na rozpočtový rok 2016(8) zdôraznil, že rozpočet na rok 2016 by mal byť založený na realistickom základe a mal by byť v súlade so zásadami rozpočtovej disciplíny a riadneho finančného hospodárenia;

G.  keďže dôveryhodnosť Európskeho parlamentu ako zložky rozpočtového orgánu v určitej miere závisí od jeho schopnosti riadiť svoje vlastné výdavky a rozvíjať demokraciu na úrovni Únie;

H.  keďže dobrovoľný dôchodkový fond bol zriadený v roku 1990 predpismi Predsedníctva upravujúcimi systém doplnkového (dobrovoľného) dôchodkového zabezpečenia(9);

Všeobecný rámec

1.  zdôrazňuje, že podiel rozpočtu Európskeho parlamentu v roku 2019 by sa mal udržať pod úrovňou 20 % okruhu V; poznamenáva, že úroveň odhadov na rok 2019 zodpovedá 18,53 %, čo je menej, ako hodnota dosiahnutá v roku 2018 (18,85 %) a predstavuje najnižší podiel okruhu V za viac ako pätnásť rokov;

2.  zdôrazňuje, že najväčšia časť rozpočtu Európskeho parlamentu sa stanovuje podľa zákonných alebo zmluvných záväzkov a podlieha ročnej indexácii;

3.  poukazuje na skutočnosť, že vzhľadom na voľby do Európskeho parlamentu v roku 2019 budú výdavky v niektorých oblastiach podstatne vyššie, najmä v prípade poslancov, ktorí nebudú znovu zvolení, a ich asistentov, pričom úspory, hoci v menšom rozsahu, sa dosiahnu v iných oblastiach v dôsledku zníženia objemu parlamentnej činnosti vo volebnom roku;

4.  schvaľuje dohodu dosiahnutú v zmierovacom konaní medzi Predsedníctvom a Výborom pre rozpočet 26. marca 2018 a 10. apríla 2018 týkajúcu sa stanovenia výšky navýšenia rozpočtu na rok 2018 o 2,48 %, čo zodpovedá celkovej úrovni jeho odhadov na rok 2019 vo výške 1 999 144 000 EUR, zníženia úrovne výdavkov predbežného návrhu odhadov, ktorý schválilo Predsedníctvo 12. marca 2018, o 17,5 milióna EUR, a náležitého zníženia navrhovaných rozpočtových prostriedkov v týchto rozpočtových riadkoch: 1004 – Bežné cestovné výdavky; 105 – Jazykové a počítačové kurzy pre poslancov; 1404 – Stáže, príspevky a výmeny úradníkov; 1612 – Ďalšia odborná príprava; 1631 – Mobilita; 2000 – Nájomné; 2007 – Výstavba budov a úprava priestorov; 2022 – Údržba, prevádzka a upratovanie budov; 2024 – Spotreba energie; 2100 – Výpočtová technika a telekomunikácie; 2101 – Výpočtová technika a telekomunikácie – Opakujúce sa prevádzkové činnosti – Infraštruktúra; 2105 – Výpočtová technika a telekomunikácie – Investície do projektov; 212 – Nábytok; 214 – Technické zariadenie a vybavenie; 230 – Písacie a kancelárske potreby a rôzny spotrebný tovar; 238 – Ostatné administratívne výdavky; 300 – Náklady na služobné cesty zamestnancov medzi tromi pracoviskami; 302 – Výdavky na pohostenie a reprezentáciu; 3040 – Rôzne výdavky na interné schôdze; 3042 – Schôdze, kongresy, konferencie a delegácie; 3049 – Výdavky na služby cestovnej kancelárie; 3243 – Návštevnícke centrá Európskeho parlamentu; 3248 – Výdavky na audiovizuálne informácie; 325 – Výdavky súvisiace s kontaktnými kanceláriami; 101 – Rezerva na nepredvídané výdavky; poskytuje na položku 1400 – Ostatní zamestnanci – Generálny sekretariát a politické skupiny rozpočtové prostriedky vo výške 50 000 EUR, na položku 320 – Získavanie odborného poradenstva rozpočtové prostriedky vo výške 50 000 EUR a na položku 3211 – Výdavky na európske vedecké mediálne centrum rozpočtové prostriedky vo výške 800 000 EUR; víta skutočnosť, že tieto zmeny prijalo Predsedníctvo 16. apríla 2018;

5.  zdôrazňuje, že kľúčové funkcie Európskeho parlamentu sú spolurozhodovanie s Radou a rozhodovanie o rozpočte Únie, zastupovanie občanov a kontrolovanie činnosti ostatných inštitúcií;

6.  vyzdvihuje úlohu Európskeho parlamentu pri budovaní politického povedomia v Európe a pri presadzovaní hodnôt Únie;

7.  konštatuje neskoré prijatie predbežného návrhu odhadov a sprievodných dokumentov, ktoré dostal až po ich prijatí Predsedníctvom 12. marca 2018; žiada, aby v budúcich rokoch dostal správu o predbežnom návrhu odhadov, ktorú generálny tajomník vypracúva pre Predsedníctvo, včas, a to vrátane príloh;

Transparentnosť a zodpovednosť

8.  víta reakciu na žiadosť Výboru pre rozpočet vyjadrenú v rôznych rozpočtových uzneseniach týkajúcich sa dodatočných informácií o strednodobom a dlhodobom plánovaní, investíciách, zákonných povinnostiach, operačných výdavkoch a metodike na základe aktuálnych potrieb, a nie na základe koeficientov; konštatuje, že jednorazové platby sú užitočným a uznávaným nástrojom na zvýšenie flexibility a transparentnosti;

9.  konštatuje, že rovnako ako v prípade rozpočtov na predchádzajúce roky sa navrhuje vyčleniť sumu na mimoriadne investície a výdavky, t. j. investície a výdavky, ktoré sú pre Európsky parlament neobvyklé alebo atypické a vyskytujú sa zriedka; konštatuje, že v roku 2019 dosiahnu tieto investície a výdavky úroveň 71,6 milióna EUR vrátane 37,3 milióna EUR na zmenu volebného obdobia a 34,3 milióna EUR na iné mimoriadne výdavky; pripomína, že rozlíšenie medzi bežnými a mimoriadnymi výdavkami, ktoré sa zaviedlo v rozpočte na rok 2016 a bolo zahrnuté do každého ďalšieho rozpočtu, sa zaviedlo výhradne s cieľom reagovať na vykonávanie naliehavých opatrení týkajúcich sa bezpečnostných budov a kybernetickej bezpečnosti po teroristických útokoch; domnieva sa, že nadmerné využívanie tohto rozlíšenia, t. j. zahrnutie iných výdavkov medzi mimoriadne výdavky, vedie k chybným informáciám o vývoji rozpočtovej rezervy, a je teda v rozpore so zásadou transparentnosti výdavkov Európskeho parlamentu;

10.  očakáva, že rozpočet Európskeho parlamentu na rok 2019 bude realistický a presný, pokiaľ ide o zosúladenie potrieb a ich nákladov, s cieľom zabrániť čo najviac nadmernej úrovni rozpočtu;

Brexit

11.  podotýka, že 8. decembra 2017 vyjednávači Únie a Spojeného kráľovstva v zásade dospeli k dohode o finančnom vyrovnaní týkajúcom sa vystúpenia Spojeného kráľovstva z Únie, ktorá obsahuje ustanovenie o tom, že Spojené kráľovstvo sa bude podieľať na ročných rozpočtoch Únie na roky 2019 a 2020, akoby stále bolo členským štátom Únie a bude prispievať svojím podielom k financovaniu záväzkov Únie, ktoré vznikli pred 31. decembrom 2020; poznamenáva, že dobrovoľné dôchodkové zabezpečenie pre poslancov je včlenené medzi záväzky v súvahe EÚ a príspevok k nesplateným záväzkom potrebný na pokrytie dôchodkových záväzkov, ktoré vznikli pred rokom 2020, ale pokračujú aj po roku 2020, bude predmetom rokovaní;

12.  berie na vedomie, že Výbor pre ústavné veci schválil hlasovaním v pléne vo februári 2018 iniciatívnu správu o zložení Európskeho parlamentu, a najmä zníženie počtu poslancov na 705 po vystúpení Spojeného kráľovstva z Únie; konštatuje, že po neformálnom stretnutí 27 hláv štátov alebo predsedov vlád 23. februára 2018 predseda Tusk vyjadril širokú podporu tohto návrhu; konštatuje, že v prípade, že Spojené kráľovstvo bude na začiatku volebného obdobia 2019 až 2024 stále členským štátom, bude počet poslancov 751, kým nenadobudne vystúpenie Spojeného kráľovstva z Únie právnu účinnosť; poukazuje však na skutočnosť, že tento postup si vyžaduje jednomyseľné rozhodnutie Európskej rady po tom, čo získa súhlas Európskeho parlamentu; zdôrazňuje, že odhady Európskeho parlamentu momentálne odzrkadľujú aktuálnu situáciu, keď Európsky parlament tvorí 678 poslancov z 27 členských štátov v období od 30. marca 2019 do konca 8. legislatívneho obdobia a keď ho tvorí 705 poslancov z 27 členských štátov od začiatku 9. legislatívneho obdobia až do konca rozpočtového roka 2019; s uspokojením berie na vedomie úpravy navrhnuté generálnym tajomníkom, ktoré prijalo Predsedníctvo 12. marca 2018;

Voľby do Európskeho parlamentu v roku 2019

13.  víta komunikačnú kampaň ako užitočnú snahu o vysvetlenie cieľov Únie a Európskeho parlamentu občanom; zdôrazňuje, že táto kampaň by mala byť zameraná okrem iného na vysvetlenie úlohy Únie, právomocí Európskeho parlamentu, jeho funkcií, ako je voľba predsedu Komisie, a jeho vplyvu na život občanov;

14.  pripomína, že ako sa schválilo v rozpočtovom postupe na rok 2018, celkový rozpočet kampane je 33,3 milióna EUR na dva roky, z čoho 25 miliónov EUR je vyčlenených na rok 2018 (vzhľadom na čas potrebný na uskutočnenie postupov verejného obstarávania a uzatvorenie zmlúv) a 8,33 milióna EUR na rok 2019; poukazuje na to, že Predsedníctvo v novembri 2017 schválilo stratégiu kampane založenú na analýze poznatkov získaných pri posledných voľbách;

15.  zdôrazňuje, že komunikačné procesy pre voľby do Európskeho parlamentu sa vyznačujú tromi úrovňami: najviditeľnejšia úroveň zahŕňa vnútroštátne a európske politické strany a ich kandidátov, druhá úroveň je proces navrhovania hlavných kandidátov (Spitzenkandidaten), ktorý bol prvýkrát uvedený v roku 2014, a tretia úroveň je inštitucionálna kampaň s cieľom pripomenúť, čo Európsky parlament je, čo robí, akým spôsobom ovplyvňuje životy občanov a prečo je účasť na voľbách dôležitá;

16.  zdôrazňuje, že samotný Európsky parlament nemá zdroje potrebné na oslovenie 400 miliónov oprávnených voličov, a preto na tento účel musí čo najlepšie využívať svoje vlastné siete multiplikátorov; domnieva sa, že aj komunikácia prostredníctvom webových sídel sociálnych médií by mala zohrávať dôležitú úlohu; poukazuje na to, že na európskej úrovni sa v roku 2018 zorganizuje séria konferencií za účasti občanov a zainteresovaných strán a že na vnútroštátnej úrovni bude kľúčová úloha styčných kancelárií; bude aj naďalej zapájať Európsky výbor regiónov a jeho miestnych a regionálnych zástupcov do prístupu vytvárania siete; domnieva sa, že v záverečnom období pred voľbami budú európske politické strany a národné strany spoločne zohrávať kľúčovú úlohu, najmä v rámci procesu navrhovania hlavných kandidátov; navrhuje preto, aby sa im umožnilo uskutočniť túto misiu s finančnými prostriedkami navýšenými osobitne pre rok 2019;

Bezpečnosť a kybernetická bezpečnosť

17.  konštatuje, že súčasťou rozpočtu na rok 2019 budú ďalšie splátky značných investícií začatých v roku 2016 s cieľom výrazne zlepšiť bezpečnosť Európskeho parlamentu; poukazuje na to, že tieto projekty sa vzťahujú na rôzne oblasti, najmä v súvislosti s budovami, t. j. zvýšenie bezpečnosti vstupu, vybavenia a personálu, ako v prípade projektu iPACS, ale aj zlepšenie v oblasti kybernetickej bezpečnosti a bezpečnosti komunikácie;

18.  víta memorandum o porozumení medzi belgickou vládou a Európskym parlamentom, Radou, Komisiou, Európskou službou pre vonkajšiu činnosť a ostatnými inštitúciami sídliacimi v Bruseli, ktoré nadobudlo účinnosť v roku 2017 a týka sa potvrdzovania kontrol bezpečnostných previerok pre všetkých externých dodávateľov, ktorí chcú vstúpiť do priestorov inštitúcií Únie; pripomína, že v odhade príjmov a výdavkov Európskeho parlamentu na rok 2018 vyzval generálneho tajomníka, aby zvážil vhodnosť možnosti rozšírenia uplatňovania tohto memoranda o porozumení na úradníkov, asistentov poslancov a stážistov s cieľom umožniť pred ich prijatím do zamestnania potrebné bezpečnostné previerky; žiada preto generálneho tajomníka, aby informoval Výbor pre rozpočet o pokroku dosiahnutom v súvislosti s týmto spisom;

19.  domnieva sa, že IT nástroje sú pre poslancov a zamestnancov dôležitými prostriedkami na vykonávanie ich práce, sú však náchylné na kybernetické útoky; víta preto mierne zvýšenie úrovne rozpočtových prostriedkov, ktoré umožnia inštitúcii lepšie chrániť svoj majetok a informácie tým, že bude pokračovať vo svojom akčnom pláne v oblasti kybernetickej bezpečnosti;

Politika v oblasti nehnuteľností

20.  opakuje svoju žiadosť o transparentný rozhodovací proces v rámci politiky v oblasti nehnuteľností založený na včasnom poskytovaní informácií s náležitým zreteľom na článok 203 nariadenia o rozpočtových pravidlách;

21.  berie na vedomie proces zlepšovania pracovného prostredia poslancov a zamestnancov, o ktorom rozhodlo Predsedníctvo v decembri 2017 a ktorý bude pokračovať aj v roku 2019 s cieľom poskytnúť flexibilné pracovné priestory pre poslancov s cieľom uspokojiť potreby vyplývajúce z meniacich sa pracovných modelov a poskytnúť im po voľbách v roku 2019 tri kancelárie v Bruseli a dve v Štrasburgu; zdôrazňuje však, že by bolo užitočnejšie, keby boli v Štrasburgu k dispozícii flexibilné miesta pre schôdze; všíma si náklady na údržbu budov Európskeho parlamentu v roku 2019 vrátane bezpečnostných a environmentálnych požiadaviek; vyjadruje pochybnosti v súvislosti s veľmi vysokými nákladmi na určité navrhované stavby, konkrétne: odstránenie knižnice a súvisiacich kancelárií, rekonštrukcia reštaurácie pre poslancov (budova ASP) a rekonštrukcia reštaurácie v budove Churchill; vyzýva generálneho tajomníka, aby poskytol Výboru pre rozpočet všetky informácie o týchto rozhodnutiach pred čítaním rozpočtu v Európskom parlamente na jeseň v roku 2018, keďže sa domnieva, že niektoré projekty budú odložené;

22.  vyjadruje pochybnosti v súvislosti so sumou 1,58 milióna EUR plánovanou na štúdie renovácie budovy Spaak vzhľadom na to, že na to už bolo vyčlenených 14 miliónov EUR v rozpočte na rok 2018; vyzýva generálneho tajomníka, aby poskytol Výboru pre rozpočet všetky informácie o tomto rozhodnutí pred čítaním rozpočtu v Európskom parlamente na jeseň v roku 2018;

23.  žiada o bližšie podrobnosti o stave nábytku v budove ASP v Bruseli, ktoré opodstatnili jeho výmenu, a o postupe, ktorý viedol k rozhodnutiu vybrať nový nábytok, najmä o pomere ceny a potreby výmeny;

24.  berie na vedomie aktualizované vyhlásenie o poslaní informačných kancelárií, ktoré sa teraz majú nazývať „styčné kancelárie“, v súlade s rozhodnutím Predsedníctva z novembra 2017; konštatuje, že hlavnou úlohou styčnej kancelárie je poskytovať informácie a komunikovať na miestnej úrovni v mene Európskeho parlamentu politicky neutrálnym spôsobom s cieľom poskytovať informácie o Únii a jej politikách prostredníctvom činností externých zainteresovaných strán na miestnej, regionálnej a vnútroštátnej úrovni, ako aj členov Európskeho výboru regiónov;

25.  konštatuje, že prvé časti východného krídla novej budovy KAD budú odovzdané a obsadené koncom roka 2018, pričom ostatné kancelárie východného krídla a konferenčné miestnosti budú obsadzované postupne v priebehu roka 2019; konštatuje, že bezprostredne potom začnú práce na západnom krídle;

26.  pripomína analýzu Dvora audítorov za rok 2014, v ktorej sa náklady na geografickú rozptýlenosť Európskeho parlamentu odhadli na 114 miliónov EUR ročne; okrem toho konštatuje závery svojho uznesenia z 20. novembra 2013 o umiestnení sídel inštitúcií Európskej únie(10), v ktorom sa uvádza, že 78 % všetkých služobných ciest riadnych zamestnancov Európskeho parlamentu je priamo podmienených jeho geografickým rozptýlením; zdôrazňuje, že v správe sa takisto odhaduje environmentálny vplyv geografickej rozptýlenosti na úrovni od 11 000 do 19 000 ton emisií CO2; zdôrazňuje potenciálne úspory, ktoré možno dosiahnuť v rámci rozpočtu Európskeho parlamentu, pokiaľ bude mať jedno sídlo, a preto žiada plán na zavedenie jediného sídla;

27.  pripomína záväzok Európskeho parlamentu vyplývajúci zo smernice 2012/27/EÚ o energetickej efektívnosti(11), ktorým sa stanovuje, že inštitúcie „sa bez toho, aby tým boli dotknuté príslušné rozpočtové pravidlá a pravidlá obstarávania zaviažu, že budú na budovy, ktoré vlastnia alebo užívajú, uplatňovať rovnaké požiadavky, ako sú požiadavky vzťahujúce sa na budovy ústredných vlád členských štátov podľa článkov 5 a 6“ uvedenej smernice, z dôvodu veľkej viditeľnosti ich budov a vedúcej úlohy, ktorú by mali zohrávať v súvislosti s energetickou hospodárnosťou týchto budov“; zdôrazňuje, že je naliehavé dodržiavať toto vyhlásenie, v neposlednom rade vzhľadom na vlastnú vierohodnosť pri súčasných prebiehajúcich revíziách smerníc o energetickej hospodárnosti budov a o energetickej efektívnosti;

Otázky týkajúce sa poslancov Európskeho parlamentu a akreditovaných asistentov

28.  víta prácu sekretariátu Európskeho parlamentu, sekretariátov politických skupín a kancelárií poslancov zameranú na posilnenie postavenia poslancov v rámci ich mandátu; nabáda na pokračovanie rozvoja tých služieb, ktoré zvyšujú schopnosť poslancov kontrolovať prácu Komisie a Rady a zastupovať občanov;

29.  víta najmä neustále sa zvyšujúcu kvalitu poradenstva a výskumu, ktoré sa poslancom a výborom poskytujú prostredníctvom výskumnej služby Európskeho parlamentu (EPRS) a tematických sekcií; berie na vedomie strednodobé hodnotenie spolupráce medzi týmito dvoma službami, ktoré poskytol generálny tajomník v októbri 2017; žiada generálneho tajomníka, aby poskytol ďalšie informácie o tom, ako tieto dve služby koordinujú svoju činnosť s cieľom zabrániť duplicite a plniť potreby klientov; víta nové a existujúce osobitné projekty uplatnenia IT, ktoré sa budú úplne alebo čiastočne implementovať v priebehu roka 2019: projekt e-Parlament, projekt Systém na správu elektronických záznamov (Electronic Record Management System (ERMS)), program otvorenej digitálnej knižnice, nový projekt v oblasti výskumu a vývoja strojového učenia s prekladovými pamäťami a registračný nástroj pre účastníkov konferencií a podujatí;

30.  pripomína horeuvedené uznesenia z 5. apríla 2017 o odhade príjmov a výdavkov Európskeho parlamentu na rozpočtový rok 2018 a z 25. októbra 2017 o pozícii Rady k návrhu všeobecného rozpočtu Európskej únie na rozpočtový rok 2018 ; opakuje výzvu o transparentnosť, pokiaľ ide o príspevok na všeobecné výdavky poslancov; vyzýva Predsedníctvo Európskeho parlamentu, aby pracovalo na lepších usmerneniach týkajúcich sa zodpovednosti za výdavky povolené v rámci tohto príspevku bez toho, aby sa vytvárali dodatočné náklady alebo administratívne zaťaženie pre administratívu Európskeho parlamentu; berie na vedomie, že komplexný systém kontroly príspevku na parlamentný mandát poslancov by vyžadoval 40 až 75 nových administratívnych pracovných miest(12), čo je v rozpore s plánom znižovania počtu zamestnancov;

31.  pripomína zásadu nezávislosti mandátu; zdôrazňuje, že za použitie výdavkov na parlamentné činnosti zodpovedajú zvolení poslanci a že poslanci môžu na svojich osobných webových stránkach zverejniť svoj výkaz výdavkov z príspevku na všeobecné výdavky; zdôrazňuje, že jednorazová platba je v členských štátoch veľmi používaná a považovaná za užitočný nástroj; zdôrazňuje, že súčasné využívanie jednorazových platieb nevyžaduje dodatočných zamestnancov ani nezahŕňa dodatočné náklady pre administratívu Európskeho parlamentu a zabraňuje vzniku povinných dodatočných nákladov a administratívneho zaťaženia v prípade poslancov a ich kancelárií; opätovne zdôrazňuje, že zvýšenie účinnosti a transparentnosti príspevku na všeobecné výdavky neznamená zásah do súkromia;

32.  naliehavo žiada pracovnú skupinu Predsedníctva pre príspevok na všeobecné výdavky, aby dokončila svoju prácu s cieľom umožniť posúdenie odporúčaní založených na stanovisku Európskeho parlamentu vyjadrenom v októbri 2017 pred voľbami do 9. zákonodarného zboru;

33.  opakovane vyzýva Predsedníctvo, aby zabezpečilo dodržiavanie sociálnych a dôchodkových práv poslancov a akreditovaných asistentov poslancov a dostupnosť primeraných finančných prostriedkov; v tejto súvislosti opakuje svoju žiadosť nájsť realizovateľné riešenie pre tých akreditovaných asistentov, ktorí na konci súčasného obdobia pracovali bez prerušenia dve volebné obdobia, ale po dosiahnutí dôchodkového veku nebudú mať právo prístupu k európskemu systému dôchodkových práv, pretože im bude chýbať určitý čas z potrebnej desaťročnej služby, ktorá je stanovená v služobnom poriadku, z dôvodu konania predčasných volieb v roku 2014 a oneskorení pri potvrdzovaní nových zmlúv akreditovaných asistentov pre veľké pracovné zaťaženie v období po voľbách v roku 2009; pripomína, že v článku 27 ods. 2 štatútu poslancov Európskeho parlamentu sa stanovuje, že „nadobudnuté práva alebo budúce nároky zostávajú zachované v plnom rozsahu“; berie však na vedomie pretrvávajúce problémy v súvislosti s dobrovoľným dôchodkovým fondom a žiada Predsedníctvo a generálneho tajomníka, aby preskúmali všetky možnosti s cieľom minimalizovať zaťaženie rozpočtu Európskeho parlamentu;

34.  považuje rozpočtové prostriedky v rozpočtovom riadku 422 „Výdavky súvisiace s asistentskou výpomocou“ za primerané;

35.  berie na vedomie revíziu výšky príspevkov pre akreditovaných asistentov poslancov na účely ich služobných ciest medzi tromi pracoviskami Európskeho parlamentu; pripomína svoju výzvu Predsedníctvu, aby prijalo opatrenia s cieľom dosiahnuť od nasledujúceho legislatívneho obdobia úplnú harmonizáciu medzi úradníkmi, ostatnými zamestnancami a akreditovanými asistentmi;

36.  so zreteľom na nasledujúce volebné obdobie opätovne vyzýva Konferenciu predsedov, aby zrevidovala vykonávacie ustanovenia upravujúce prácu delegácií a služobné cesty mimo Únie; zdôrazňuje, že takáto revízia by mala brať do úvahy možnosť, že by akreditovaní asistenti za určitých podmienok sprevádzali poslancov na oficiálnych delegáciách a služobných cestách Európskeho parlamentu;

37.  vyzýva Predsedníctvo, aby zmenilo svoje rozhodnutie z 19. apríla 2010 o pravidlách týkajúcich sa stážistov poslancov, aby im bola zabezpečená dôstojná odmena; zdôrazňuje, že odmeňovanie stážistov v kanceláriách poslancov alebo v politických skupinách by malo aspoň pokryť životné náklady v Bruseli alebo v meste, kde sa stáže uskutočňujú;

38.  domnieva sa, že by sa mali poskytnúť primerané finančné prostriedky na vykonávanie plánu prispôsobenia preventívnych a včasných podporných opatrení na riešenie konfliktov a obťažovania medzi poslancami, akreditovanými asistentmi a ostatnými zamestnancami;

Otázky týkajúce sa zamestnancov

39.  znižuje plán pracovných miest svojho generálneho sekretariátu na rok 2019 o 59 pracovných miest (cieľ zníženia počtu zamestnancov o 1 %) v súlade s dohodou zo 14. novembra 2015, ktorú dosiahol s Radou v otázke všeobecného rozpočtu Únie na rozpočtový rok 2016, kde sa stanovilo pokračovanie ročných opatrení Európskeho parlamentu na znižovanie počtu zamestnancov do roku 2019;

40.  domnieva sa, že v čase, keď je pravdepodobné, že finančné a ľudské zdroje, ktoré sú k dispozícii inštitúciám Únie, budú stále viac obmedzené, je dôležité, aby samy inštitúcie boli schopné prijímať a udržať si najkvalitnejších pracovníkov s cieľom riešiť prichádzajúce zložité výzvy v súlade so zásadami zostavovania rozpočtu na základe výkonnosti;

41.  domnieva sa, že až do prestávky počas volieb bude Európsky parlament čeliť mimoriadnej situácii, ktorá bude výsledkom súbehu zvyčajného ruchu na konci volebného obdobia s komplexným balíkom legislatívnych návrhov týkajúcich sa VFR, brexitom a rastúcim počtom trialógov; domnieva sa, že na to, aby Európsky parlament a jeho výbory mohli vykonávať hlavné činnosti, je nevyhnutné naďalej zabezpečovať primeranú úroveň logistických a ľudských zdrojov;

42.  poveruje generálneho tajomníka, aby nadviazal na platné dohody o spolupráci medzi Európskym parlamentom, Európskym výborom regiónov a Európskym hospodárskym a sociálnym výborom; EPRS je v tejto veci veľmi dobrým príkladom; žiada, aby sa identifikovali oblasti vrátane, nie však výlučne IT služieb a bezpečnosti, v ktorých je možné zvýšiť synergie funkcií back-office využitím skúseností Európskeho parlamentu a oboch orgánov, pričom sa v plnej miere zohľadnia ťažkosti v oblasti správy a rozdiely z hľadiska rozsahu služieb s cieľom vypracovať spravodlivé dohody o spolupráci; ďalej žiada generálneho tajomníka, aby vypracoval štúdiu o možnej synergii v oblasti funkcií a služieb back-office s inými inštitúciami;

43.  žiada o posúdenie úspor a výhod pre každú stranu, ktoré sa dosiahli vďaka medziinštitucionálnej dohode o administratívnej spolupráci medzi Európskym parlamentom, Európskym výborom regiónov a Európskym hospodárskym a sociálnym výborom, a to tak v oblastiach podliehajúcich spoločným službám, ako aj v oblastiach podliehajúcich spolupráci, a o vyhodnotení potenciálnych úspor a prínosov možných budúcich dohôd s inými inštitúciami a agentúrami;

44.  víta uznesenie Európskeho parlamentu o boji proti sexuálnemu obťažovaniu a zneužívaniu v EÚ(13); zastáva názor, že uznesenie je dôležitým krokom k účinnejšiemu boju proti sexuálnemu obťažovaniu a všetkým formám nevhodného správania v Únii a jej inštitúciách vrátane Európskeho parlamentu; požaduje, aby sa na realizáciu požiadaviek uznesenia vyčlenili primerané zdroje;

Ďalšie otázky

45.  berie na vedomie zaužívanú prax „zberného prenosu“ (ramassage) na konci roka s cieľom prispieť na prebiehajúce stavebné projekty; na základe údajov za roky 2014, 2015, 2016 a 2017 zdôrazňuje, že tzv. zberný prenos na konci tohto roka sa vykonáva systematicky v tých istých kapitolách a hlave a až na niekoľko výnimiek aj presne v tých istých riadkoch; pýta sa preto, či sa tieto kapitoly a riadky plánovane nadhodnocujú s cieľom zhromaždiť finančné prostriedky na financovanie rozpočtovej politiky;

46.  spochybňuje potrebu umiestnenia slúchadiel s mikrofónom a inštaláciu webových kamier v kanceláriách v Bruseli a Štrasburgu pre všetkých asistentov poslancov, hoci väčšina z nich o to dokonca ani nepožiadala; spochybňuje preto náklady na takéto rozhodnutie a dôvody, ktoré viedli k jeho prijatiu; vyzýva generálneho tajomníka, aby poskytol Výboru pre rozpočet všetky informácie o tomto rozhodnutí;

47.  poznamenáva, že obmedzenia prístupu do priestorov stravovania Európskeho parlamentu boli zrušené 1. januára 2017; súhlasí s tým, aby každý, kto pracuje v budovách Európskeho parlamentu alebo vstupuje do jeho priestorov z dôvodu konania medziinštitucionálnej schôdze, mohol mať obed v jedálňach a reštauráciách Európskeho parlamentu; konštatuje však, že prístup do samoobslužnej jedálne v budove ASP v Bruseli a v budove LOW v Štrasburgu sa stal veľmi komplikovaným, keďže sa tam každodenne vyskytujú skupiny návštevníkov; preto žiada, aby sa rýchlo obnovili kontroly pri vstupe do týchto dvoch samoobslužných jedální, a to nie na kontrolu poslancov a zamestnancov iných inštitúcií, ale na systematické nasmerovanie skupín návštevníkov do reštauračných priestorov, ktoré sú pre nich určené;

48.  berie na vedomie prebiehajúci dialóg medzi Európskym parlamentom a národnými parlamentmi; zdôrazňuje potrebu prekročiť rámec súčasného Európskeho parlamentného týždňa s cieľom umožniť trvalé synergie, pokiaľ ide o vzťahy medzi Európskym parlamentom a národnými parlamentmi; v tejto súvislosti žiada, aby sa tento dialóg posilnil s cieľom dosiahnuť lepšie chápanie prínosu Európskeho parlamentu a Únie v členských štátoch;

49.  žiada o modernizáciu európskeho vedeckého mediálneho centra schváleného v rámci rozpočtu na rok 2018 v záujme spolupráce s televíznymi stanicami, sociálnymi médiami a ďalšími partnermi na účely odbornej prípravy mladých novinárov, najmä vo vzťahu k novému vedeckému a technologickému vývoju a k partnersky preskúmaným správam založeným na faktoch;

50.  víta úsilie Európskeho parlamentu o podporu udržateľnej mobility;

51.  vyzýva Európsky parlament, aby prijal ekologicky udržateľný prístup a aby bola väčšina každej činnosti vykonávanej v rámci neho šetrná k životnému prostrediu;

52.  berie na vedomie vytvorenie pracovnej skupiny pre mobilitu, ktorá by mala pracovať inkluzívne a s jasným mandátom; zdôrazňuje, že Európsky parlament musí na svojich pracoviskách dodržiavať všetky platné regionálne právne predpisy vrátane oblasti mobility; vyjadruje podporu využívaniu existujúceho priameho vlakového spojenia medzi Európskym parlamentom v Bruseli a letiskom; žiada zodpovedné služby, aby v súvislosti s tým prehodnotili zloženie a veľkosť svojich vozových parkov; vyzýva Predsedníctvo, aby bezodkladne vytvorilo systém stimulov na podporu využívania bicyklov pri dochádzaní do zamestnania; poznamenáva, že takýto systém je už zavedený v iných inštitúciách, konkrétne v Európskom hospodárskom a sociálnom výbore;

53.  vyzýva generálneho tajomníka a Predsedníctvo, aby presadzovali kultúru zostavovania rozpočtu na výkonnosti v rámci celej administratívy Európskeho parlamentu a prístup štíhleho manažmentu s cieľom zvýšiť efektívnosť, zredukovať administratívu a obmedziť byrokraciu v rámci vnútornej činnosti tejto inštitúcie; zdôrazňuje, že skúsenosť so štíhlym manažmentom je neustálym zlepšovaním pracovného postupu vďaka zjednodušeniu a skúsenosti administratívnych pracovníkov;

o
o   o

54.  schvaľuje odhady na rozpočtový rok 2019;

55.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie a odhady Rade a Komisii.

(1) Ú. v. EÚ L 298, 26.10.2012, s. 1.
(2) Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 884.
(3) Ú. v. EÚ C 373, 20.12.2013, s. 1.
(4) Ú. v. EÚ L 287, 29.10.2013, s. 15.
(5) Prijaté texty, P8_TA(2017)0114.
(6) Prijaté texty, P8_TA(2017)0408.
(7) Prijaté texty, P8_TA(2017)0458.
(8) Prijaté texty, P8_TA(2015)0172.
(9) Texty prijaté Predsedníctvom, PE 113.116/BUR./rev. XXVI/01-04-2009.
(10) Prijaté texty, P7_TA(2013)0498.
(11) Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2012/27/EÚ z 25. októbra 2012 o energetickej efektívnosti, ktorou sa menia a dopĺňajú smernice 2009/125/ES a 2010/30/EÚ a ktorou sa zrušujú smernice 2004/8/ES a 2006/32/ES (Ú. v. EÚ L 315, 14.11.2012, s. 1).
(12) Prijaté texty, P8_TA(2016)0150.
(13) Prijaté texty, P8_TA(2017)0417.

Posledná úprava: 4. decembra 2018Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia