Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2018/2001(BUD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0146/2018

Ingivna texter :

A8-0146/2018

Debatter :

Omröstningar :

PV 19/04/2018 - 10.9

Antagna texter :

P8_TA(2018)0182

Antagna texter
PDF 290kWORD 58k
Torsdagen den 19 april 2018 - Strasbourg
Beräkning av inkomster och utgifter för budgetåret 2019 – Avsnitt I – Europaparlamentet
P8_TA(2018)0182A8-0146/2018

Europaparlamentets resolution av den 19 april 2018 om beräkning av Europaparlamentets inkomster och utgifter för budgetåret 2019 (2018/2001(BUD))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av artikel 314 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 av den 25 oktober 2012 om finansiella regler för unionens allmänna budget och om upphävande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002(1), särskilt artikel 36,

–  med beaktande av rådets förordning (EU, Euratom) nr 1311/2013 av den 2 december 2013 om den fleråriga budgetramen för 2014–2020(2),

–  med beaktande av det interinstitutionella avtalet av den 2 december 2013 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin, samarbete i budgetfrågor och sund ekonomisk förvaltning(3),

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 1023/2013 av den 22 oktober 2013 om ändring av tjänsteföreskrifterna för tjänstemän i Europeiska unionen och anställningsvillkoren för övriga anställda i Europeiska unionen(4),

–  med beaktande av sin resolution av den 5 april 2017 om beräkning av Europaparlamentets inkomster och utgifter för budgetåret 2018(5),

–  med beaktande av sin resolution av den 25 oktober 2017 om rådets ståndpunkt om förslaget till Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2018(6),

–  med beaktande av sin lagstiftningsresolution av den 30 november 2017 om det gemensamma förslag till Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2018 som förlikningskommittén har antagit inom ramen för budgetförfarandet(7),

–  med beaktande av generalsekreterarens rapport till presidiet inför upprättandet av det preliminära förslaget till parlamentets budgetberäkning för budgetåret 2019,

–  med beaktande av det preliminära förslag till budgetberäkning som presidiet upprättade den 16 april 2018 i enlighet med artiklarna 25.7 och 96.1 i arbetsordningen,

–  med beaktande av förslaget till budgetberäkning som budgetutskottet upprättat i enlighet med artikel 96.2 i arbetsordningen,

–  med beaktande av artikel 96 i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från budgetutskottet(A8-0146/2018), och av följande skäl:

A.  Detta förfarande är det fjärde fullständiga budgetförfarande som genomförs under den nya valperioden och det sjätte året av den fleråriga budgetramen för 2014−2020.

B.  Budgeten för 2019, såsom den föreslås i generalsekreterarens rapport, har utarbetats mot bakgrund av en årlig ökning, både på grund av inflationen och i reella termer, av taket för rubrik V, vilket ger mer utrymme för tillväxt och investeringar samt ett fortsatt genomförande av åtgärder som syftar till att uppnå besparingar och förbättra effektiviteten och som inriktas på resultatbaserad budgetering.

C.  Generalsekreteraren har bland annat föreslagit följande prioriterade mål för 2019 års budget: Europaparlamentets kampanj inför valet 2019, säkerhetsprojekt, fleråriga fastighetsprojekt, it-utveckling, förbättrade tjänster till ledamöterna och främjande av en miljövänlig strategi på transportområdet.

D.  Generalsekreteraren har föreslagit en budget på 2 016 644 000 EUR för parlamentets preliminära förslag till budgetberäkning för 2019, vilket innebär en total ökning med 3,38 % jämfört med 2018 års budget (inklusive 37,3 miljoner EUR för övergången till den nya valperioden och 34,3 miljoner EUR för övriga extraordinära utgifter) och en andel på 18,79 % av rubrik V i den fleråriga budgetramen för 2014–2020.

E.  Nästan två tredjedelar av budgeten består av indexreglerade utgifter som huvudsakligen avser arvoden och löner, pensioner, medicinska utgifter samt ersättningar till ledamöterna (23 %) och personalen (34 %) (både verksamma och pensionerade) samt utgifter för byggnader (13 %), som i enlighet med tjänsteföreskrifterna och ledamotsstadgan justeras efter den sektorsspecifika indexeringen eller inflationsnivån.

F.  I sin resolution av den 29 april 2015 om beräkning av Europaparlamentets inkomster och utgifter för budgetåret 2016(8) betonade parlamentet att 2016 års budget bör ha en realistisk grund och att den bör vara förenlig med principerna om budgetdisciplin och sund ekonomisk förvaltning.

G.  Europaparlamentets trovärdighet såsom ena delen av budgetmyndigheten beror i viss mån på dess förmåga att hantera sina egna utgifter och på dess förmåga att utveckla demokratin på unionsnivå.

H.  Den frivilliga pensionsfonden inrättades 1990 genom presidiets bestämmelser för (frivilliga) tilläggspensionssystemet.(9)

Allmänna ramar

1.  Europaparlamentet betonar att den andel som motsvarar parlamentets budget för 2019 bör ligga under 20 % av rubrik V. Parlamentet noterar att nivån på budgetberäkningen för 2019 motsvarar 18,53 %, vilket är lägre än vad som uppnåddes 2018 (18,85 %) och den lägsta andelen av rubrik V under de senaste 15 åren.

2.  Europaparlamentet betonar att den största delen av parlamentets budget bestäms av lagstadgade eller kontraktsenliga skyldigheter och omfattas av en årlig indexering.

3.  Europaparlamentet noterar att på grund av valet till Europaparlamentet 2019 kommer utgifterna att bli väsentligt högre inom vissa områden, särskilt när det gäller ledamöter som inte återväljs och deras assistenter, samtidigt som besparingar, visserligen i mindre utsträckning, kommer att göras inom andra områden till följd av minskad parlamentarisk verksamhet under valåret.

4.  Europaparlamentet stöder den överenskommelse som nåddes under förlikningen mellan presidiet och budgetutskottet den 26 mars 2018 och den 10 april 2018 om att fastställa ökningen av budgeten för 2018 till 2,48 %, vilket motsvarar en total nivå för budgetberäkningen för 2019 på 1 999 144 000 EUR, att minska nivån på utgifterna i det preliminära förslaget till budgetberäkning, som godkändes av presidiet den 12 mars 2018 med 17,5 miljoner EUR och att i motsvarande grad minska de föreslagna anslagen för följande budgetposter: 1004 – Utgifter för ordinarie resor, 105 – Språk- och datakurser för ledamöterna, 1404 – Praktik, bidrag och personalutbyte för tjänstemän, 1612 – Vidareutbildning, 1631 – Rörlighet, 2000 – Hyror, 2007 – Uppförande av byggnader och inredning av lokaler, 2022 – Underhåll, skötsel, drift och lokalvård av byggnader, 2024 – Energiförbrukning, 2100 – Databehandling och telekommunikationer, 2101 – Databehandling och telekommunikationer – Löpande verksamhet –Infrastruktur, 2105 – Databehandling och telekommunikationer – Investeringar i projekt, 212 – Inventarier, 214 – Teknisk utrustning och tekniska installationer, 230 – Papper, kontorsmateriel och andra förbrukningsartiklar, 238 – Övriga administrativa utgifter, 300 – Utgifter för personalens tjänsteresor och resor mellan de tre arbetsorterna, 302 – Utgifter för mottagning och representation, 3040 – Diverse utgifter för interna sammanträden, 3042 – Sammanträden, kongresser, konferenser och delegationer, 3049 – Utgifter för resebyråtjänster, 3243 – Europaparlamentets besökscentrum, 3248 – Utgifter för audiovisuell information, 325 – Utgifter med anknytning till informationskontoren, 101 – Reserv för oförutsedda utgifter. Parlamentet anslår 50 000 EUR under punkt 1400 – Övriga anställda – Generalsekretariatet och politiska grupper, 50 000 EUR under punkt 320 – Experthjälp och 800 000 EUR under punkt 3211 – Vetenskapligt mediecentrum. Parlamentet välkomnar att dessa ändringar antogs av presidiet den 16 april 2018.

5.  Europaparlamentet understryker att parlamentets viktigaste uppgifter är att stifta lagar tillsammans med rådet och att fatta beslut om unionens budget, företräda medborgarna och kontrollera det arbete som utförs av övriga institutioner.

6.  Europaparlamentet framhåller sin roll för att skapa en europeisk politisk medvetenhet och främja unionens värderingar.

7.  Europaparlamentet noterar det preliminära förslaget till budgetberäkning och åtföljande dokument mottogs först efter att de godkänts av presidiet den 12 mars 2018. Parlamentet ber att under kommande år få generalsekreterarens rapport till presidiet om det preliminära förslaget till budgetberäkning, inklusive bilagor, i tid.

Transparens och tillgänglighet

8.  Europaparlamentet välkomnar svaret på den begäran från budgetutskottet som framförts i olika resolutioner om ytterligare information om planeringen på medellång och lång sikt, investeringar, stadgeenliga skyldigheter, driftsutgifter och en metod som grundar sig på nuvarande behov snarare än på koefficienter. Parlamentet noterar att användningen av enhetsbelopp är ett användbart och erkänt verktyg för att ge större flexibilitet och transparens.

9.  Europaparlamentet noterar att liksom varit fallet för tidigare års budgetar föreslås det att man avsätter ett belopp för ”extraordinära” investeringar och utgifter, dvs. investeringar och utgifter som är av ovanlig eller atypisk karaktär för parlamentet och som förekommer sällan. Parlamentet noterar att 2019 uppgick sådana investeringar och utgifter till 71,6 miljoner EUR, bland annat 37,3 miljoner EUR för övergången till den nya valperioden och 34,3 miljoner EUR för övriga extraordinära utgifter. Parlamentet påminner om att den åtskillnad som gjordes i 2016 års budget, och som upprepats i efterföljande budgetar, mellan ordinarie och extraordinära utgifter endast gjordes för att tillgodose behovet av omedelbara åtgärder för byggnadernas säkerhet och it-säkerhet efter terroristattackerna. Parlamentet anser att ett överdrivet utnyttjande av denna åtskillnad, dvs. att inbegripa övriga utgifter i extraordinära utgifter, ger felaktig information om hur budgetmarginalen utvecklas och därför strider mot principen om insyn i parlamentets utgifter.

10.  Europaparlamentet förväntar sig att parlamentets budget för 2019 är realistisk och korrekt när det gäller matchningen mellan behov och kostnader, för att i möjligaste mån förhindra en överbudgetering.

Brexit

11.  Europaparlamentet konstaterar att den 8 december 2017 nådde unionens och Förenade kungarikets förhandlare en principöverenskommelse om den ekonomiska uppgörelsen i samband med Förenade kungarikets utträde ur unionen, som även inkluderar en bestämmelse om att Förenade kungariket kommer att delta i unionens årliga budgetar för 2019 och 2020 som om landet fortfarande var en av unionens medlemsstater, och att landet kommer att bidra med sin andel av finansieringen av unionens skulder som uppkommit före den 31 december 2020. Parlamentet noterar att den frivilliga pensionsfonden för ledamöter ingår som en skuld i EU:s balansräkning och att ett bidrag till de utestående skulder som behövs för att täcka pensionsåtaganden som uppkommit före 2020, men som sträcker sig bortom detta år, kommer att omfattas av förhandlingarna.

12.  Europaparlamentet noterar att utskottet för konstitutionella frågor genom omröstningen i plenum i februari 2018 bekräftade ett initiativbetänkande om parlamentets sammansättning och särskilt om att minska antalet ledamöter till 705 efter Förenade kungarikets utträde ur unionen. Parlamentet noterar att efter det informella mötet mellan de 27 stats- och regeringscheferna den 23 februari 2018 signalerade ordförande Tusk ett brett stöd för detta förslag. Parlamentet noterar att om Förenade kungariket fortfarande är en medlemsstat i början av valperioden 2019–2024 kommer antalet ledamöter att vara 751 tills Förenade kungarikets utträde ur unionen får rättsverkan. Parlamentet påpekar dock att förfarandet kräver ett enhälligt beslut av Europeiska rådet efter det att parlamentet har gett sitt godkännande. Parlamentet understryker att under dessa omständigheter återspeglar parlamentets budgetberäkning för tillfället en oförändrad situation med ett parlament bestående av 678 ledamöter från 27 medlemsstater mellan den 30 mars 2019 och utgången av den åttonde valperioden, och ett parlament som består av 705 ledamöter från 27 medlemsstater från och med början av den nionde valperioden till slutet av budgetåret 2019. Parlamentet noterar därför med tillfredsställelse de justeringar som generalsekreteraren föreslog i sin skrivelse till presidiets medlemmar den 12 mars 2018.

Valet till Europaparlamentet 2019

13.  Europaparlamentet välkomnar kommunikationskampanjen som en värdefull insats för att förklara syftet med unionen och parlamentet för medborgarna. Parlamentet understryker att denna kampanj bland annat bör ha som mål att förklara unionens roll, parlamentets befogenheter, dess funktioner, såsom valet av kommissionens ordförande, samt dess inverkan på medborgarnas liv.

14.  Europaparlamentet påminner om att såsom godkänts under budgetförfarandet för 2018 är den totala budgeten för kampanjen 33,3 miljoner EUR för två år, varav 25 miljoner EUR för 2018 (med hänsyn till den tid som behövs för att genomföra upphandlingsförfaranden och ingå avtal) och 8,33 miljoner EUR för 2019. Parlamentet noterar att strategin för kampanjen, baserad på en analys av lärdomarna från det förra valet, godkändes av presidiet i november 2017.

15.  Europaparlamentet understryker att kommunikationsprocesserna för valet till Europaparlamentet karakteriseras av tre nivåer: den mest synliga nivån är de nationella och europeiska politiska partierna och deras kandidater, den andra nivån är processen med de främsta kandidaterna (toppkandidaterna), som infördes för första gången 2014, och den tredje nivån är den institutionella kampanjen, som påminner om vad parlamentet är, vad det gör, hur det påverkar medborgarnas liv och varför det är viktigt att delta i valet.

16.  Europaparlamentet framhåller att parlamentet saknar de resurser som krävs för att nå ut till 400 miljoner röstberättigade väljare och därför på bästa möjliga sätt måste utnyttja sina egna nätverk med informationsförmedlare för att göra detta. Parlamentet anser att kommunikation via sociala medier också bör spela en viktig roll. Parlamentet påpekar att på europeisk nivå kommer det under 2018 att anordnas en rad konferenser för allmänheten och berörda parter och att på nationell nivå kommer förbindelsekontorens roll att vara avgörande. Parlamentet kommer att fortsätta att inbegripa Regionkommittén och dess lokala och regionala företrädare i nätverksstrategin. Parlamentet anser att under den sista tiden inför valet kommer de europeiska politiska partierna att spela en avgörande roll vid sidan av de nationella partierna, särskilt inom ramen för processen med toppkandidater. Parlamentet föreslår därför en ökning av anslagen för 2019 så att de kan utföra detta uppdrag.

Säkerhet och it-säkerhet

17.  Europaparlamentet noterar att 2019 års budget kommer att omfatta ytterligare delbetalningar av betydande investeringar som inleddes 2016 i syfte att avsevärt förbättra parlamentets säkerhet. Parlamentet påpekar att dessa projekt omfattar olika områden och främst avser byggnader, dvs. en uppgradering av säkerheten vid ingångarna, utrustning och personal, såsom iPACS-projektet, men även förbättringar av it-säkerheten och kommunikationssäkerheten.

18.  Europaparlamentet välkomnar det samförståndsavtal som trädde i kraft 2017 mellan den belgiska regeringen och Europaparlamentet, rådet, kommissionen, Europeiska utrikestjänsten och andra Brysselbaserade institutioner om kontroller för säkerhetsgodkännande för alla anställda hos externa leverantörer som vill få tillträde till unionens institutioner. Parlamentet påminner om sin uppmaning till generalsekreteraren i 2018 års beräkning av inkomster och utgifter att undersöka om det skulle vara lämpligt att utöka tillämpningen av detta samförståndsavtal till att omfatta tjänstemän, parlamentsassistenter och praktikanter så att den nödvändiga säkerhetsverifieringen kan göras innan de rekryteras. Parlamentet uppmanar därför generalsekreteraren att informera budgetutskottet om utvecklingen i detta ärende.

19.  Europaparlamentet anser att it-verktyg är viktiga redskap för att ledamöter och personal ska kunna utföra sitt arbete, men att dessa verktyg är sårbara för it-attacker. Parlamentet välkomnar därför att anslagen kommer att öka något, vilket gör det möjligt för institutionen att bättre skydda sina tillgångar och sin information genom att fortsätta med sin handlingsplan för it-säkerhet.

Fastighetspolitiken

20.  Europaparlamentet upprepar sin begäran om en transparent beslutsprocess för fastighetspolitiken, baserad på tidig information, med full hänsyn till artikel 203 i budgetförordningen.

21.  Europaparlamentet noterar processen att förbättra ledamöternas och personalens arbetsförhållanden i enlighet med presidiets beslut i december 2017, som kommer att fortsätta under 2019 för att erbjuda flexibla arbetsplatser för ledamöterna som tillgodoser de behov som uppstår till följd av nya arbetsmönster och innebär att de kommer att få tre kontorsrum i Bryssel och två i Strasbourg efter valet 2019. Parlamentet betonar dock att det i Strasbourg skulle vara lämpligare att tillhandahålla flexibla utrymmen för sammanträden. Parlamentet noterar kostnaderna för underhåll av parlamentets byggnader under 2019, bland annat när det gäller säkerhets- och miljökrav. Parlamentet ifrågasätter de mycket höga kostnaderna för vissa föreslagna åtgärder, nämligen: flytten av biblioteket och tillhörande kontor, renoveringsarbetet i ledamöternas restaurang (ASP-byggnaden) och renoveringsarbetet av restaurangen i Churchill-byggnaden. Parlamentet uppmanar generalsekreteraren att före parlamentets behandling av budgeten under hösten 2018 tillhandahålla budgetutskottet all information om dessa beslut. Parlamentet utgår ifrån att vissa projekt kommer att skjutas upp.

22.  Europaparlamentet ifrågasätter det belopp på 1,58 miljoner EUR som planeras för studier om renoveringen av Spaak-byggnaden eftersom 14 miljoner EUR redan har anslagits i 2018 års budget. Parlamentet uppmanar generalsekreteraren att före parlamentets behandling av budgeten under hösten 2018 tillhandahålla budgetutskottet all information om detta beslut.

23.  Europaparlamentet vill ha mer detaljerad information om skicket på inventarierna i ASP-byggnaden som ska bytas ut, och om förfarandet för att välja ut de nya inventarierna, särskilt när det gäller förhållandet mellan pris och behovet av ett utbyte.

24.  Europaparlamentet noterar den uppdaterade uppdragsbeskrivningen för informationskontoren, som nu kallas ”förbindelsekontor”, i enlighet med presidiets beslut från november 2017. Parlamentet noterar att förbindelsekontorens huvudsakliga funktion är att informera och kommunicera lokalt på uppdrag av parlamentet på ett politiskt neutralt sätt, i syfte att tillhandahålla information om unionen och dess politik genom externa intressenters verksamhet på lokal, regional och nationell nivå, däribland Regionkommitténs ledamöter.

25.  Europaparlamentet konstaterar att de första delarna av den nya KAD-byggnadens östra flygel kommer att överlämnas och tas i bruk i slutet av 2018, medan resten av kontorsrummen och konferenslokalerna i den östra flygeln gradvis kommer att tas i bruk under 2019. Parlamentet noterar att arbetet med den västra flygeln kommer att inledas omedelbart därefter.

26.  Europaparlamentet påminner om revisionsrättens analys från 2014 i vilken man uppskattade kostnaderna för att parlamentets verksamhet bedrivs på olika geografiska platser till 114 miljoner EUR per år. Dessutom noterar parlamentet konstaterandet i parlamentets resolution av den 20 november 2013 om lokalisering av säten för Europeiska unionens institutioner(10) att 78 % av alla tjänsteresor som görs av parlamentets anställda uppstår som en direkt följd av parlamentets geografiska spridning. Parlamentet betonar att man i betänkandet också uppskattar miljökonsekvenserna för den geografiska spridningen till mellan 11 000 och 19 000 ton koldioxidutsläpp. Parlamentet betonar de potentiella besparingar för parlamentets budget som ett enda säte skulle innebära och efterlyser därför en färdplan för ett enda säte.

27.  Europaparlamentet påminner om parlamentets åtagande i direktiv 2012/27/EU om energieffektivitet(11) om att parlamentet ”utan att det påverkar gällande budget- och upphandlingsbestämmelser, kommer att åta sig att tillämpa samma krav på de byggnader som de äger och utnyttjar som de som inom ramen för artiklarna 5 och 6” gäller för byggnader som tillhör statliga myndigheter i medlemsstaterna, i det direktivet, eftersom byggnaderna är så synliga och den ledande roll parlamentet bör spela när det gäller byggnaders energiprestanda. Parlamentet understryker att det brådskar att uppfylla denna förklaring, inte minst för parlamentets egen trovärdighet i samband med den pågående översynen av direktiven om byggnaders energiprestanda och energieffektivitet.

Frågor som rör ledamöterna och de ackrediterade assistenterna

28.  Europaparlamentet välkomnar det arbete som utförts av parlamentets generalsekretariat, de politiska gruppernas sekretariat och ledamöternas medarbetare i syfte att stärka ledamöterna i utövandet av deras mandat. Parlamentet uppmuntrar till en fortsatt utveckling av dessa tjänster som stärker ledamöternas förmåga att kontrollera det arbete som utförs av kommissionen och rådet och att företräda medborgarna.

29.  Europaparlamentet välkomnar särskilt den ständigt ökande kvaliteten på den rådgivning och forskning som erbjuds ledamöterna och utskotten genom Europaparlamentets utredningstjänst (EPRS) och utredningsavdelningarna. Parlamentet noterar halvtidsutvärderingen av samarbetet mellan dessa två tjänster som generalsekreteraren presenterade i oktober 2017. Parlamentet uppmanar generalsekreteraren att lämna ytterligare information om hur dessa två tjänster samordnar sitt arbete för att undvika dubbelarbete och uppfylla användarnas behov. Parlamentet välkomnar de nya och särskilda projekten i it-applikationen, som kommer att genomföras till fullo eller delvis under 2019: projektet e-parlamentet, projektet för det elektroniska systemet för dokumenthantering (ERMS), programmet för det öppna digitala biblioteket, det nya projektet om forskning om och utveckling av maskininlärning i samband med översättningsminnen och verktyget för registrering av deltagare i konferenser och evenemang.

30.  Europaparlamentet påminner om parlamentets resolutioner av den 5 april 2017 om beräkning av Europaparlamentets inkomster och utgifter för budgetåret 2018 samt av den 25 oktober 2017 om rådets ståndpunkt om förslaget till Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2018. Parlamentet upprepar sin uppmaning om transparens när det gäller ledamöternas ersättning för allmänna utgifter. Parlamentet uppmanar parlamentets presidium att fastställa bättre riktlinjer för redovisningsskyldigheten när det gäller utgifter som ersätts av detta anslag, utan att detta medför några merkostnader eller någon administrativ börda för parlamentets administration. Parlamentet noterar att ett omfattande kontrollsystem för ledamöternas ersättning för det parlamentariska mandatet skulle innebära 40 till 75 nya administrativa tjänster(12), vilket inte skulle vara förenligt med personalnedskärningsplanen.

31.  Europaparlamentet påminner om principen om mandatets oberoende. Parlamentet understryker att det är de valda ledamöternas ansvar att använda utgifterna för parlamentarisk verksamhet och att det är möjligt för ledamöter som så önskar att offentliggöra uppgifter om sina utgifter inom ramen för ersättningen för allmänna utgifter på sina personliga webbsidor. Parlamentet betonar att enhetsbeloppet används i stor omfattning och betraktas som ett användbart verktyg i medlemsstaterna. Parlamentet betonar att den nuvarande användningen av enhetsbelopp inte kräver ytterligare personal eller medför några ytterligare kostnader för Europaparlamentets administration och medför att man undviker att skapa obligatoriska merkostnader och en ytterligare administrativ börda för ledamöterna och deras anställda. Parlamentet upprepar att ökad effektivitet och transparens i samband med ersättningen för allmänna utgifter inte innebär att privatlivet kränks.

32.  Europaparlamentet uppmanar med eftertryck presidiets arbetsgrupp för ersättning för allmänna utgifter att slutföra sitt arbete så att rekommendationer som bygger på parlamentets ståndpunkt från oktober 2017 kan beaktas före valet till den nionde valperioden.

33.  Europaparlamentet upprepar sin uppmanar till presidiet att se till att sociala rättigheter och pensionsrättigheter för ledamöter och ackrediterade assistenter respekteras och att tillräckliga finansiella medel ställs till förfogande. Parlamentet upprepar i detta avseende sin uppmaning att hitta en fungerande lösning för de ackrediterade assistenter som efter att ha arbetat två valperioder utan uppehåll i slutet av innevarande mandatperiod inte kommer att ha rätt till det europeiska pensionssystemet när de når pensionsåldern, eftersom de kommer att sakna en viss tid av de tio års tjänstgöring som krävs enligt tjänsteföreskrifterna, till följd av det tidigarelagda parlamentsvalet 2014 och förseningarna i godkännandet av deras nya kontrakt på grund av den höga arbetsbelastningen under perioden efter valet 2009. Parlamentet påminner om att det i artikel 27.2 i stadgan för Europaparlamentets ledamöter föreskrivs att ”de förvärvade rättigheterna skall till fullo kvarstå.” Parlamentet noterar emellertid de fortsatta problemen med den frivilliga pensionsfonden och uppmanar presidiet och generalsekreteraren att undersöka alla möjligheter med avseende på att minimera bördan för parlamentets budget.

34.  Europaparlamentet anser att anslagen för budgetpost 422 ”Utgifter för assistentstöd till ledamöterna” är lämpliga.

35.  Europaparlamentet noterar översynen av ersättningarna till de ackrediterade assistenterna för deras tjänsteresor mellan parlamentets tre arbetsorter. Parlamentet upprepar sin begäran till presidiet om att vidta åtgärder för att åstadkomma full samstämmighet mellan bestämmelserna för tjänstemän, övriga anställda och ackrediterade assistenter från och med nästa valperiod.

36.  Inför nästa valperiod uppmanar Europaparlamentet på nytt talmanskonferensen att se över genomförandebestämmelserna för delegationernas verksamhet och uppdrag utanför Europeiska unionen. Parlamentet understryker att en sådan översyn bör beakta möjligheten för ackrediterade assistenter att under vissa villkor följa med ledamöter i parlamentets officiella delegationer och på officiella uppdrag.

37.  Europaparlamentet uppmanar sitt presidium att ändra sitt beslut av den 19 april 2010 om bestämmelserna för ledamöternas praktikanter, för att garantera en skälig lön i praktikanternas kontrakt. Parlamentet betonar att lönerna för praktikanter som tjänstgör på ledamöternas kontor eller i de politiska grupperna åtminstone måste ligga på en nivå som garanterar att lönerna täcker levnadskostnaderna i Bryssel, eller på den ort där praktiktjänstgöringen äger rum.

38.  Europaparlamentet anser att tillräcklig finansiering bör ställas till förfogande för genomförandet av färdplanen för anpassningen av de förebyggande och tidiga stödåtgärderna för att hantera konflikter och trakasserier mellan ledamöter och ackrediterade assistenter eller annan personal.

Personalrelaterade frågor

39.  Europaparlamentet minskar antalet tjänster i tjänsteförteckningen för sitt generalsekretariat med 59 tjänster för 2019 (målet att minska personalstyrkan med 1 %), i linje med den överenskommelse som nåddes med rådet den 14 november 2015 om förslaget till Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2016, i vilken man enades om att parlamentets årliga personalminskningsåtgärder skulle fortsätta till och med 2019.

40.  Europaparlamentet anser att under en period då de finansiella och mänskliga resurser som är tillgängliga för unionens institutioner troligen kommer att bli alltmer begränsade är det viktigt att institutionerna själva kan rekrytera och behålla den mest kompetenta personalen för att möta de kommande komplexa utmaningarna på ett sätt som stämmer överens med principerna om resultatbaserad budgetering.

41.  Europaparlamentet anser att man fram till uppehållet i samband med valet kommer att ställas inför en unik situation till följd att den normala lagstiftningsrushen i slutet av valperioden sammanfaller med det komplexa paketet med lagstiftningsförslag rörande den fleråriga budgetramen, brexit och det ökande antalet trepartsmöten. Parlamentet anser att det är av avgörande betydelse att fortsätta säkerställa tillräckliga logistiska och mänskliga resurser för att parlamentet och dess utskott ska kunna genomföra sin kärnverksamhet.

42.  Europaparlamentet ger generalsekreteraren i uppdrag att vidareutveckla befintliga samarbetsavtal mellan parlamentet, Europeiska Regionkommittén och Europeiska ekonomiska och sociala kommittén, där EPRS är mycket positivt exempel. Parlamentet begär att andra områden ska identifieras, såsom it-tjänster och it-säkerhet, där synergieffekterna mellan de administrativa funktionerna skulle kunna ökas med hjälp av erfarenheten från parlamentet och de två kommittéerna, varvid full hänsyn bör tas till styrningssvårigheterna och storleksskillnaderna, för att utarbeta rättvisa samarbetsavtal. Parlamentet uppmanar dessutom generalsekreteraren att göra en undersökning av eventuella synergieffekter inom de administrativa funktionerna och tjänsterna som skulle kunna uppnås med andra institutioner.

43.  Europaparlamentet efterlyser en bedömning av de besparingar och fördelar som uppnåtts för varje part tack vare det interinstitutionella administrativa samarbetet mellan Europaparlamentet, Europeiska Regionkommittén och Europeiska ekonomiska och sociala kommittén, både på de områden som omfattas av gemensamma tjänster och på de områden som omfattas av samarbete, och de eventuella besparingarna och fördelarna av framtida avtal med andra institutioner och byråer.

44.  Europaparlamentets välkomnar parlamentets resolution om bekämpandet av sexuella trakasserier och övergrepp i EU(13). Parlamentet anser att resolutionen är ett viktigt steg för att mer effektivt bekämpa sexuella trakasserier och alla typer av olämpligt beteende i unionen och dess institutioner, inbegripet parlamentet. Parlamentet begär att tillräckliga resurser ska anslås för att genomföra kraven i resolutionen.

Övriga frågor

45.  Europaparlamentet noterar nuvarande praxis att använda anslag som inte utnyttjats vid årets slut (uppsamlingsöverföring) till pågående fastighetsprojekt. Parlamentet framhåller, på grundval av beloppen för åren 2014, 2015, 2016 och 2017, att denna uppsamlingsöverföring i slutet av året sker systematiskt i samma kapitel och samma avdelning och, med några få undantag, för exakt samma poster. Parlamentet undrar därför om det föreligger en planerad övervärdering av dessa kapitel och poster i syfte att generera medel för finansiering av budgetpolitiken.

46.  Europaparlamentet ifrågasätter huruvida det är nödvändigt att förse alla parlamentsassistenters kontor i Bryssel och Strasbourg med headsets och webbkameror, trots att många av assistenterna inte ens har efterfrågat detta. Parlamentet ifrågasätter därför kostnaden för ett sådant beslut och de bakomliggande skälen. Parlamentet uppmanar generalsekreteraren att förse budgetutskottet med alla uppgifter om detta beslut.

47.  Europaparlamentet konstaterar att restriktionerna för tillträde till parlamentets personalmatsalar hävdes den 1 januari 2017. Parlamentet godtar att alla som arbetar i parlamentets byggnader eller som vistas i dess lokaler på grund av ett interinstitutionellt sammanträde äter lunch i parlamentets matsalar och restauranger. Parlamentet noterar dock att det på grund av den dagliga närvaron av besöksgrupper blivit mycket komplicerat att få tillträde till självserveringsrestaurangen i ASP-byggnaden i Bryssel och till självserveringsrestaurangen i LOW-byggnaden i Strasbourg. Parlamentet begär därför att kontroller snabbt återinrättas vid ingången till dessa två självserveringsrestauranger, dock inte för ledamöter och personal från andra institutioner, utan i syfte att systematiskt styra besöksgrupperna till de restaurangområden som är reserverade för dem.

48.  Europaparlamentet noterar den pågående dialogen mellan parlamentet och de nationella parlamenten. Parlamentet betonar behovet av att upphäva det nuvarande systemet med den Europeiska parlamentsveckan för att möjliggöra ständiga synergier när det gäller förbindelserna mellan parlamentet och de nationella parlamenten. Parlamentet vill se att denna dialog stärks för att utveckla en bättre förståelse för bidraget från parlamentet och unionen i medlemsstaterna.

49.  Europaparlamentet uppmanar till en uppgradering av det europeiska mediecentrum som antogs i budgeten för 2018 i syfte att inrätta ett samarbete med tv-stationer, sociala medier och ytterligare partner för att skapa utbildningsmöjligheter för unga journalister, särskilt med avseende på ny vetenskaplig och teknisk utveckling och faktabaserade, expertgranskade nyheter.

50.  Europaparlamentet välkomnar parlamentets insatser för att främja hållbar rörlighet.

51.  Europaparlamentet uppmanas att anta en miljömässigt hållbar strategi och att se till att lejonparten av all parlamentsverksamhet är miljövänlig.

52.  Europaparlamentet välkomnar inrättandet av en arbetsgrupp för rörlighet som bör arbeta på ett inkluderande sätt och ha ett tydligt mandat. Parlamentet understryker att parlamentet måste följa alla regionala tillämpliga lagar på arbetsorterna, även inom detta område för rörlighet. Parlamentet förordar ett främjande av användningen av den direkta tågförbindelse som inrättats mellan parlamentet i Bryssel och flygplatsen. Parlamentet uppmanar mot bakgrund av ovanstående de ansvariga avdelningarna att omvärdera sammansättningen och storleken när det gäller den egna fordonsparken. Parlamentet uppmanar presidiet att så snart som möjligt inrätta ett incitamentsystem för att främja användningen av cyklar för pendling mellan bostaden och arbetsplatsen. Parlamentet noterar att ett sådant system redan har inrättats vid andra institutioner, framför allt vid Europeiska ekonomiska och sociala kommittén.

53.  Europaparlamentet uppmanar generalsekreteraren och presidiet att skapa en kultur med resultatbaserad budgetering inom hela parlamentets administration, och en metod för en smidig förvaltning i syfte att förbättra effektiviteten och minska pappersarbetet och byråkratin i institutionens interna arbete. Parlamentet betonar att erfarenheterna av metoden för en smidig förvaltning visar på fortsatta förbättringar av arbetsmetoden tack vare förenklingen och den administrativa personalens erfarenheter.

o
o   o

54.  Europaparlamentet antar budgetberäkningen för budgetåret 2019.

55.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution och budgetberäkningen till rådet och kommissionen.

(1) EUT L 298, 26.10.2012, s. 1.
(2) EUT L 347, 20.12.2013, s. 884.
(3) EUT C 373, 20.12.2013, s. 1.
(4) EUT L 287, 29.10.2013, s. 15.
(5) Antagna texter, P8_TA(2017)0114.
(6) Antagna texter, P8_TA(2017)0408.
(7) Antagna texter, P8_TA(2017)0458.
(8) Antagna texter, P8_TA(2015)0172.
(9) Texter som antagits av presidiet, PE 113.116/BUR./rev. XXVI/01–04–2009.
(10) Antagna texter, P7_TA(2013)0498.
(11) Europaparlamentets och rådets direktiv 2012/27/EU av den 25 oktober 2012 om energieffektivitet, om ändring av direktiven 2009/125/EG och 2010/30/EU och om upphävande av direktiven 2004/8/EG och 2006/32/EG (EUT L 315, 14.11.2012, s. 1)
(12) Antagna texter, P8_TA(2016)0150
(13) Antagna texter, P8_TA(2017)0417.

Senaste uppdatering: 4 december 2018Rättsligt meddelande - Integritetspolicy