Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2018/2628(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : B8-0186/2018

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B8-0186/2018

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 19/04/2018 - 10.12
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2018)0183

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 444kWORD 61k
Πέμπτη 19 Απριλίου 2018 - Στρασβούργο
Προστασία των ερευνητών δημοσιογράφων στην Ευρώπη: η υπόθεση του Σλοβάκου δημοσιογράφου Ján Kuciak και της Martina Kušnírová
P8_TA(2018)0183B8-0186/2018

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 19ης Απριλίου 2018 σχετικά με την προστασία των ερευνητών δημοσιογράφων στην Ευρώπη: η υπόθεση του Σλοβάκου δημοσιογράφου Ján Kuciak και της Martina Kušnírová (2018/2628(RSP))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 2, 4, 5, 6, 9 και 10 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΕΕ),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 20 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ),

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 6, 7, 8, 10, 11, 12 και 47 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη την Ευρωπαϊκή Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (ΕΣΔΑ) και τη σχετική νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων,

–  έχοντας υπόψη το Διεθνές Σύμφωνο για τα Ατομικά και Πολιτικά Δικαιώματα (ICCPR),

–  έχοντας υπόψη το γενικό σχόλιο αριθ. 34 της Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ σχετικά με το άρθρο 19 του ICCPR (Ελευθερίες της γνώμης και της έκφρασης),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμα 2141 (2017) της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Συμβουλίου της Ευρώπης, της 24ης Ιανουαρίου 2017, σχετικά με τις επιθέσεις εναντίον δημοσιογράφων και την ελευθερία των μέσων ενημέρωσης στην Ευρώπη,

–  έχοντας υπόψη τη διακήρυξη της Επιτροπής Υπουργών του Συμβουλίου της Ευρώπης, της 30ής Απριλίου 2014, σχετικά με την προστασία της δημοσιογραφίας και την ασφάλεια των δημοσιογράφων και άλλων παραγόντων των μέσων ενημέρωσης,

–  έχοντας υπόψη τις δεσμεύσεις του ΟΑΣΕ στους τομείς της ελευθερίας των μέσων ενημέρωσης, της ελευθερίας της έκφρασης και της ελεύθερης ροής πληροφοριών,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 24ης Οκτωβρίου 2017 σχετικά με θεμιτά μέτρα για την προστασία των καταγγελτών που ενεργούν προς το δημόσιο συμφέρον όταν αποκαλύπτουν εμπιστευτικές πληροφορίες για επιχειρήσεις και δημόσιους οργανισμούς(1),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 25ης Οκτωβρίου 2016 που περιέχει συστάσεις προς την Επιτροπή σχετικά με τη θέσπιση μηχανισμού της ΕΕ για τη δημοκρατία, το κράτος δικαίου και τα θεμελιώδη δικαιώματα(2),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 15ης Νοεμβρίου 2017 σχετικά με το κράτος δικαίου στη Μάλτα(3),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 25ης Οκτωβρίου 2016 σχετικά με την καταπολέμηση της διαφθοράς και τη συνέχεια που δόθηκε στο ψήφισμα της επιτροπής CRIM(4),

–  έχοντας υπόψη την ανοικτή επιστολή της 6ης Μαρτίου 2018 που απηύθυναν 17 οργανώσεις για την ελευθερία των μέσων ενημέρωσης στον Πρόεδρο της Επιτροπής, Jean-Claude Juncker,

–  έχοντας υπόψη τις δηλώσεις του Συμβουλίου και της Επιτροπής, της 14ης Μαρτίου 2018, σχετικά με την προστασία των ερευνητών δημοσιογράφων στην Ευρώπη: η υπόθεση του Σλοβάκου δημοσιογράφου Ján Kuciak και της Martina Kušnírová,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού του,

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο σεβασμός του κράτους δικαίου, της δημοκρατίας, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, των θεμελιωδών ελευθεριών, καθώς και των αξιών και αρχών που κατοχυρώνονται στις Συνθήκες της ΕΕ και στις διεθνείς πράξεις για τα ανθρώπινα δικαιώματα δημιουργούν έννομες υποχρεώσεις στην Ένωση και τα κράτη μέλη της και πρέπει να τηρούνται·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το άρθρο 6 παράγραφος 3 ΣΕΕ επιβεβαιώνει ότι τα θεμελιώδη δικαιώματα, όπως κατοχυρώνονται από την ΕΣΔΑ και όπως απορρέουν από τις κοινές συνταγματικές παραδόσεις των κρατών μελών, αποτελούν μέρος των γενικών αρχών του δικαίου της Ένωσης,

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ λειτουργεί στη βάση της αμοιβαίας πίστης ότι τα κράτη μέλη σέβονται τη δημοκρατία, το κράτος δικαίου και τα θεμελιώδη δικαιώματα, όπως αυτά κατοχυρώνονται στην ΕΣΔΑ, στον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων και στο ICCPR·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα ελεύθερα, ανεξάρτητα και απρόσκοπτα μέσα ενημέρωσης αποτελούν έναν από τους ακρογωνιαίους λίθους μιας δημοκρατικής κοινωνίας· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα κράτη μέλη έχουν το καθήκον να διασφαλίζουν ότι η ελευθερία του Τύπου και οι δημοσιογράφοι προστατεύονται στην επικράτειά τους·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα δικαιώματα της ελευθερίας της έκφρασης και της ελευθερίας της γνώμης είναι απαραίτητες προϋποθέσεις για την πλήρη υλοποίηση των αρχών της διαφάνειας και της λογοδοσίας·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ και τα κράτη μέλη είναι προσηλωμένα στον σεβασμό της ελευθερίας και της πολυφωνίας των μέσων ενημέρωσης, καθώς και στο δικαίωμα πληροφόρησης και στο δικαίωμα της ελευθερίας της έκφρασης, όπως κατοχυρώνονται στο άρθρο 11 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων, στο άρθρο 10 της ΕΣΔΑ και στο άρθρο 19 του ICCPR· λαμβάνοντας υπόψη ότι η άσκηση δημόσιου ελέγχου από τα μέσα ενημέρωσης είναι καίριας σημασίας για τον σεβασμό των δικαιωμάτων αυτών και για την προστασία όλων των άλλων θεμελιωδών δικαιωμάτων·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ένωση διαθέτει τη δυνατότητα να ενεργεί προκειμένου να προστατεύσει τις κοινές αξίες πάνω στις οποίες θεμελιώθηκε· λαμβάνοντας υπόψη ότι το κράτος δικαίου και τα θεμελιώδη δικαιώματα θα πρέπει να εφαρμόζονται ισοδύναμα σε όλα τα κράτη μέλη·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Σλοβάκος ερευνητής δημοσιογράφος Ján Kuciak και η σύντροφός του Martina Kušnírová βρέθηκαν δολοφονημένοι στην οικία τους στο Veľká Mača στις 25 Φεβρουαρίου 2018·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το δικαίωμα ανεξάρτητης και διαφανούς πρόσβασης στη δικαιοσύνη είναι βασικό στοιχείο του κράτους δικαίου· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι δράστες αυτών των δολοφονιών αλλά και όσοι εμπλέκονται σε προγενέστερες υποθέσεις δεν έχουν ακόμη προσαχθεί στη δικαιοσύνη, και ότι πρέπει να καταδικαστεί η νοοτροπία της ατιμωρησίας·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτή είναι η πέμπτη υπόθεση δολοφονίας δημοσιογράφου σε κράτος μέλος της ΕΕ τα τελευταία δέκα έτη(5), και η δεύτερη δολοφονία ερευνητή δημοσιογράφου που ασχολείτο με τα έγγραφα του Παναμά στην ΕΕ, μετά τη δολοφονία της Daphne Caruana Galizia στη Μάλτα τον Οκτώβριο του 2017· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι επιθέσεις στην ερευνητική δημοσιογραφία είναι εγκλήματα κατά του κράτους δικαίου και της δημοκρατίας·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Ján Kuciak ειδικευόταν στη διερεύνηση σκανδάλων φοροδιαφυγής μεγάλης κλίμακας, υποθέσεων φορολογικής απάτης, διαφθοράς και νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, και ότι στο τελευταίο του άρθρο, που δημοσιεύθηκε μετά το θάνατο του, διερευνούσε την πιθανή εκβιαστική απόσπαση ενωσιακών γεωργικών επιδοτήσεων από τη συμμορία Ντραγκέτα της ιταλικής μαφίας, στην οποία μπορεί επίσης να εμπλέκονταν κυβερνητικοί αξιωματούχοι που ανήκαν στον στενό κύκλο υψηλόβαθμων πολιτικών·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η δολοφονία οδήγησε στις μεγαλύτερες ειρηνικές διαμαρτυρίες και διαδηλώσεις μετά τη Βελούδινη Επανάσταση του 1989, με αιτήματα για δικαιοσύνη, λογοδοσία, κράτος δικαίου, σεβασμό της ελευθερίας των μέσων ενημέρωσης και ανάληψη δράσης για την καταπολέμηση της διαφθοράς· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι διαδηλωτές και οι Σλοβάκοι πολίτες έχουν επιδείξει σημαντική δυσπιστία στα κρατικά όργανα και στους κρατικούς υπαλλήλους, συμπεριλαμβανομένης της Αστυνομίας· λαμβάνοντας υπόψη ότι θα πρέπει να αποκατασταθεί η εμπιστοσύνη στα κρατικά όργανα·

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με το Συμβούλιο της Ευρώπης, οι καταχρήσεις και τα εγκλήματα που διαπράττονται εις βάρος δημοσιογράφων έχουν βαθύ ανασταλτικό αντίκτυπο στην ελευθερία της έκφρασης και διευρύνουν το φαινόμενο της αυτολογοκρισίας·

ΙΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με το Organized Crime and Corruption Reporting Project, τα προσωπικά στοιχεία του Ján Kuciak ενδέχεται να διέρρευσαν σε συνέχεια της υποβολής σειράς αιτημάτων του προς τις κρατικές αρχές της Σλοβακίας στο πλαίσιο της ελευθερίας πληροφόρησης· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Kuciak υπέβαλε μηνυτήρια αναφορά στην Εισαγγελία, κατόπιν απειλής που δέχθηκε από Σλοβάκο επιχειρηματία και, στη συνέχεια, ανέφερε ότι, 44 ημέρες μετά την υποβολή της μήνυσης, η υπόθεση δεν ανατέθηκε σε αστυνομικό και έκλεισε χωρίς να εξεταστούν μάρτυρες·

ΙΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η προστασία των δημοσιογράφων και των δημοσιογραφικών πηγών, περιλαμβανομένων των καταγγελτών, διαφέρει μεταξύ των κρατών μελών, και ότι στα περισσότερα κράτη μέλη δεν προβλέπεται η παροχή αποτελεσματικής προστασίας από αντίποινα, κατηγορίες δυσφήμισης, απειλές, εκφοβιστικές αγωγές ή άλλες αρνητικές συνέπειες· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ανεπαρκής προστασία που παρέχουν ορισμένα κράτη μέλη στους δημοσιογράφους, καθώς και η αυξανόμενη εχθρότητα που ορισμένα δημόσια πρόσωπα επιδεικνύουν εναντίον τους, υπονομεύουν ουσιαστικά τις βασικές ελευθερίες τους·

ΙΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με την έκθεση ανά χώρα του Παρατηρητηρίου για την πολυφωνία στα μέσα ενημέρωσης για το 2016, στην περίπτωση της Σλοβακίας, εντοπίστηκαν υψηλά επίπεδα κινδύνου όσον αφορά την πολιτική ανεξαρτησία, κυρίως επειδή τα τοπικά μέσα ενημέρωσης λαμβάνουν χρηματοδότηση από, και συχνά ανήκουν έμμεσα σε, δήμους και εκτίθενται σε πιθανή πολιτική πίεση· λαμβάνοντας υπόψη ότι η έκθεση αναφέρει επίσης τις υφιστάμενες διασφαλίσεις για την προστασία των δημοσιογραφικών πηγών, όπως ο δικαστικός έλεγχος και οι νομικοί ορισμοί·

ΙΖ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Δείκτη Ελευθερίας του Τύπου 2017 της οργάνωσης Δημοσιογράφοι Χωρίς Σύνορα, η συκοφαντική δυσφήμιση τιμωρείται με ποινή φυλάκισης έως οκτώ ετών στη Σλοβακία, τη βαρύτερη ποινή για το αδίκημα αυτό στην ΕΕ· λαμβάνοντας υπόψη, ωστόσο, ότι η Σλοβακία βρίσκεται στην 17η θέση σύμφωνα με τον εν λόγω δείκτη·

ΙΗ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το γενικός γραμματέας των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, κατά την επίσκεψη του στην Μπρατισλάβα στις 2 Μαρτίου 2018, εξέφρασε τη λύπη του για το «άθλιο κλίμα για τους δημοσιογράφους» το οποίο συντηρείται, και μάλιστα σε ορισμένα κράτη μέλη έχει δημιουργηθεί από πολλούς Ευρωπαίους πολιτικούς, συμπεριλαμβανομένων αρχηγών κυβερνήσεων·

ΙΘ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, από το 2007, έχουν αναφερθεί πολλές επιθέσεις σε δημοσιογράφους στη Σλοβακία και δύο δημοσιογράφοι εξακολουθούν να αγνοούνται·

Κ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ (2017), η Σλοβακία κατατάσσεται 117η όσον αφορά τη διαφθορά μεταξύ των 137 χωρών που εξετάστηκαν· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ποινικές διώξεις για αδικήματα που σχετίζονται με τη διαφθορά έχουν μειωθεί σημαντικά· λαμβάνοντας υπόψη ότι, στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου του 2018, η έκθεση για τη Σλοβακία αναφέρει πως δεν έχει επιτευχθεί πρόοδος στην ένταση της καταπολέμησης της διαφθοράς·

ΚΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Κοινοβούλιο διοργάνωσε διερευνητική αποστολή στη Σλοβακία από τις 7 έως τις 9 Μαρτίου 2018, στην οποία συμμετείχαν βουλευτές από την Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων και την Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού·

ΚΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στην έκθεση της αποστολής της αντιπροσωπείας του Κοινοβουλίου διατυπώθηκαν σοβαρές ανησυχίες από εκπροσώπους ΜΚΟ, κυρίως όσον αφορά πιθανές συγκρούσεις συμφερόντων, όπως μεταξύ της Γενικής Εισαγγελίας και των οργάνων που πρέπει να ελέγχουν τη δραστηριότητά της και μεταξύ του υπουργού Εσωτερικών και του διευθυντή της Αστυνομίας· λαμβάνοντας υπόψη, επιπλέον, ότι η επιλογή των ανώτατων εισαγγελέων περιγράφηκε ως εξαιρετικά πολιτικοποιημένη, και ότι επικρίθηκε το γεγονός πως δεν υπάρχει ανεξάρτητος φορέας με αρμοδιότητα να εξετάζει καταγγελίες κατά της Αστυνομίας· λαμβάνοντας υπόψη ότι διατυπώθηκαν αμφιβολίες σχετικά με το κατά πόσο υφίσταται επαρκής προστασία της ελευθερίας των μέσων ενημέρωσης και διαφάνεια σχετικά με το ιδιοκτησιακό καθεστώς τους·

ΚΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, όταν η Ανώτατη Ελεγκτική Υπηρεσία της Σλοβακίας έλεγξε το σύνολο των αρχών που διαχειρίζονται κονδύλια της ΕΕ ή λειτουργούν ως ενδιάμεσοι φορείς, κρίθηκε προβληματικός μόνο ο Οργανισμός Γεωργικών Πληρωμών της Σλοβακίας· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ελεγκτική Υπηρεσία διαβίβασε τα πορίσματά της στον Γενικό Εισαγγελέα της Σλοβακίας και στον Εθνικό Οργανισμό Καταπολέμησης του Εγκλήματος·

1.  καταδικάζει απερίφραστα τη δολοφονία του Σλοβάκου ερευνητή δημοσιογράφου Ján Kuciak και της συντρόφου του Martina Kušnírová·

2.  εκφράζει τον αποτροπιασμό του για το γεγονός ότι είναι η δεύτερη θανατηφόρα επίθεση κατά δημοσιογράφου στην ΕΕ τους τελευταίους έξι μήνες, μετά τη δολοφονία της δημοσιογράφου Daphne Caruana Galizia στη Μάλτα στις 16 Οκτωβρίου 2017·

3.  καλεί τις σλοβακικές αρχές να διαθέσουν όλους τους αναγκαίους πόρους για να εξασφαλίσουν πλήρη, διεξοδική και ανεξάρτητη έρευνα σχετικά με τις δολοφονίες του Ján Kuciak και της Martina Kušnírová που θα φέρει τους υπεύθυνους ενώπιον της δικαιοσύνης· εκφράζει την ικανοποίησή του για την πρόθεση των σλοβακικών αρχών να συνεργαστούν πλήρως με τις διεθνείς αρχές επιβολής του νόμου και την ιταλική Διεύθυνση Ερευνών Καταπολέμησης της Μαφίας κατά τη διάρκεια των ερευνών· συνιστά επιτακτικά να συσταθεί κοινή ομάδα έρευνας της οποίας να συνηγηθεί η Ευρωπόλ, και να της επιτραπεί η πλήρης πρόσβαση στον φάκελο της υπόθεσης·

4.  καλεί τον Γενικό Εισαγγελέα της Σλοβακίας να διερευνήσει εκ νέου την μηνυτήρια αναφορά που υπέβαλε ο Ján Kuciak αφού δέχθηκε απειλές, και να εξετάσει τις καταγγελίες για τη διαρροή προσωπικών στοιχείων του μετά την υποβολή διάφορων αιτημάτων του προς στις σλοβακικές αρχές στο πλαίσιο της ελευθερίας της πληροφόρησης·

5.  ζητεί επιτακτικά από τις σλοβακικές αρχές να διασφαλίσουν την προστασία των ερευνητών δημοσιογράφων από κάθε μορφής εκφοβισμό, κατηγορίες δυσφήμισης, απειλές ή σωματικές επιθέσεις, και να λάβουν αποτελεσματικά μέτρα για να προστατεύουν όσους ασκούν το δικαίωμα της ελευθερίας της έκφρασης από επιθέσεις που επιδιώκουν να τους κάνουν να σωπάσουν·

6.  αναγνωρίζει τον κρίσιμο ρόλο που μπορούν να διαδραματίσουν οι ερευνητές δημοσιογράφοι μέσω της άσκησης ελέγχου για τη δημοκρατία και το κράτος δικαίου· καταδικάζει τα προσβλητικά σχόλια από πολιτικούς της ΕΕ κατά δημοσιογράφων· επισημαίνει ότι η μέγιστη προστασία των ερευνητών δημοσιογράφων και των καταγγελτών είναι προς το ζωτικό συμφέρον της κοινωνίας στο σύνολό της· παροτρύνει τόσο την Επιτροπή όσο και τα κράτη μέλη να υποβάλουν νομοθετικές ή μη νομοθετικές προτάσεις για την προστασία των δημοσιογράφων στην ΕΕ οι οποίοι δέχονται συχνά αγωγές με στόχο τη λογοκρισία του έργου τους ή τον εκφοβισμό τους, συμπεριλαμβανομένων πανευρωπαϊκών κανόνων ενάντια στις στρατηγικές μηνύσεις κατά δημόσιας συμμετοχής [SLAPP (Strategic Lawsuit Against Public Participation)]·

7.  καλεί την Επιτροπή να διασφαλίζει, να προάγει και να εφαρμόζει τις αξίες που κατοχυρώνονται στη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση και στον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων, καθώς και στο ICCPR, και, σε αυτό το πλαίσιο, να παρακολουθεί και να αντιμετωπίζει τις προκλήσεις όσον αφορά την ελευθερία και την πολυφωνία των μέσων ενημέρωσης σε ολόκληρη την ΕΕ, με σεβασμό στην αρχή της επικουρικότητας· καλεί την Επιτροπή να τηρεί το Κοινοβούλιο λεπτομερώς ενήμερο σχετικά με τα μέτρα που λαμβάνει·

8.  επισημαίνει ότι οι καταγγέλτες έχουν αποδειχθεί ζωτική πηγή για την ερευνητική δημοσιογραφία και για τον ανεξάρτητο Τύπο, και ότι η διασφάλιση της εμπιστευτικότητας των πηγών έχει θεμελιώδη σημασία για την ελευθερία του Τύπου· τονίζει, συνεπώς, ότι οι καταγγέλτες συμβάλλουν στη δημοκρατία, στη διαφάνεια της πολιτικής και της οικονομίας, και στην ενημέρωση του κοινού· καλεί τις σλοβακικές αρχές και όλα τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν την προσωπική ασφάλεια και τα μέσα βιοπορισμού των δημοσιογράφων και των καταγγελτών· ζητεί από την Επιτροπή να προτείνει μια αποτελεσματική, ολοκληρωμένη και οριζόντια οδηγία της ΕΕ σχετικά με την προστασία των καταγγελτών, συμμεριζόμενη πλήρως τις συστάσεις του Συμβουλίου της Ευρώπης και τα ψηφίσματα του Κοινοβουλίου της 14ης Φεβρουαρίου 2017(6) και της 24ης Οκτωβρίου 2017·

9.  καλεί την Επιτροπή να δημιουργήσει ένα μόνιμο σύστημα χρηματοδοτικής στήριξης, συμπεριλαμβανομένου ενός ειδικού προϋπολογισμού, με ανακατανομή των υφιστάμενων πόρων για τη στήριξη της ανεξάρτητης ερευνητικής δημοσιογραφίας·

10.  καλεί τη Διάσκεψη των Προέδρων να υποβάλει πρόταση σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο το Κοινοβούλιο θα μπορούσε να τιμήσει το έργο της Daphne Caruana Galizia και του Ján Kuciak, και να εξετάσει το ενδεχόμενο μετονομασίας της πρακτικής άσκησης του Κοινοβουλίου για δημοσιογράφους σε Ján Kuciak·

11.  σημειώνει ότι η έκθεση του 2016 για την πολυφωνία των μέσων ενημέρωσης από το Κέντρο για την Πολυφωνία και την Ελευθερία των Μέσων Ενημέρωσης (CMPF) διαπιστώνει μέσο έως υψηλό κίνδυνο για οριζόντια συγκέντρωση της ιδιοκτησίας των μέσων ενημέρωσης στη Σλοβακία· θεωρεί ότι σε ορισμένα κράτη μέλη η πολυφωνία των μέσων ενημέρωσης απειλείται λόγω του ελέγχου των μέσων ενημέρωσης από πολιτικούς φορείς ή ιδιώτες ή από ορισμένους εμπορικούς οργανισμούς· υπογραμμίζει ότι, ως γενική αρχή, οι κυβερνήσεις δεν θα πρέπει να καταχρώνται τη θέση τους ασκώντας επιρροή στα μέσα ενημέρωσης· συνιστά να περιλαμβάνονται λεπτομερέστερες πληροφορίες σχετικά με την ιδιοκτησία των μέσων ενημέρωσης στο ετήσιο Παρατηρητήριο για την πολυφωνία των μέσων ενημέρωσης·

12.  χαιρετίζει την πρωτοβουλία Ερευνητική Δημοσιογραφία για την ΕΕ (Investigative Journalism for the EU-IJ4EU), σκοπός της οποίας είναι η προώθηση και η ενίσχυση της διασυνοριακής συνεργασίας μεταξύ των ερευνητών δημοσιογράφων στην ΕΕ·

13.  εκφράζει την ανησυχία του για τις καταγγελίες για διαφθορά, κατάχρηση κονδυλίων της ΕΕ, κατάχρηση εξουσίας και συγκρούσεις συμφερόντων στη Σλοβακία, που θα μπορούσαν να εξασθενίσουν τη δημοκρατία· καλεί τις σλοβακικές εποπτικές και δικαστικές αρχές και την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF) να διερευνήσουν όλες τις εικαζόμενες παρατυπίες και υποθέσεις απάτης, καθώς και τις απάτες τύπου «καρουσέλ» στον τομέα του ΦΠΑ και όσες αφορούν το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) και άλλα διαρθρωτικά ταμεία·

14.  εκφράζει βαθιά ανησυχία για την πιθανή εμπλοκή του οργανωμένου εγκλήματος στη δολοφονία και για τον κίνδυνο διείσδυσης στους τομείς της πολιτικής, της διακυβέρνησης σε όλα τα επίπεδα, της οικονομίας και των οικονομικών· τονίζει ότι το φαινόμενο αυτό δεν πρέπει να υποτιμηθεί· υπενθυμίζει ότι τα διεθνή εγκληματικά δίκτυα είναι ιδιαίτερα ενεργά και ότι το οργανωμένο έγκλημα επεκτείνεται όσον αφορά την κλίμακα και τον βαθμό εξέλιξής του· καλεί τη Σλοβακία και όλα τα κράτη μέλη να βελτιώσουν τη συνεργασία και τον συντονισμό προκειμένου να δοθεί ώθηση για την ανάπτυξη κοινών, τυποποιημένων διαδικασιών βασισμένων στις ορθές πρακτικές των πλέον εξελιγμένων νομικών συστημάτων σε ζητήματα καταπολέμησης του οργανωμένου εγκλήματος·

15.  επισημαίνει ότι η Ανώτατη Ελεγκτική Υπηρεσία της Σλοβακίας έχει εκδώσει τρεις επικριτικές εκθέσεις για τον Οργανισμό Γεωργικών Πληρωμών· καλεί τις σλοβακικές αρχές να εξασφαλίσουν ότι θα διερευνηθούν διεξοδικά τα πορίσματα της Ανώτατης Ελεγκτικής Υπηρεσίας· καλεί το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο να διεξαγάγει έρευνα και να δημοσιεύσει ειδική έκθεση για τις γεωργικές ενισχύσεις στη Σλοβακία·

16.  παροτρύνει την Ειδική Επιτροπή του Κοινοβουλίου σχετικά με το οικονομικό έγκλημα, τη φοροδιαφυγή και τη φοροαποφυγή, να αξιολογήσει τους ισχυρισμούς περί απάτης στον τομέα του ΦΠΑ, νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και κατάχρησης ευρωπαϊκών κονδυλίων, καθώς και την επάρκεια των εθνικών κανόνων για την κατάσχεση περιουσιακών στοιχείων από εγκληματικές δραστηριότητες σε αυτό το πλαίσιο, με ιδιαίτερη έμφαση στο έργο του Ján Kuciak και άλλων ερευνητών δημοσιογράφων·

17.  καλεί το Συμβούλιο να συνεργαστεί με τα συμμετέχοντα κράτη μέλη για τη σύσταση Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας το συντομότερο δυνατό, με σκοπό την ανάληψη συντονισμένης δράσης για την καταπολέμηση της απάτης στην ΕΕ και άλλων εγκλημάτων που θίγουν τα οικονομικά συμφέροντα της Ένωσης·

18.  εκφράζει την ανησυχία του για τα πορίσματα της έκθεσης της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων και της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού, μετά από τη διερευνητική αποστολή τους στη Σλοβακία, όπου αναφέρεται ότι η επιλογή των ανώτατων εισαγγελέων θεωρείται ότι είναι εξαιρετικά πολιτικοποιημένη και ότι υπήρξαν πολλές καταγγελίες για διαφθορά εναντίον κορυφαίων αξιωματούχων που δεν οδήγησαν σε κατάλληλη έρευνα· καλεί τις σλοβακικές αρχές να ενισχύσουν την αμεροληψία της επιβολής του νόμου και να λάβουν υπόψη τα βασικά πορίσματα και συστάσεις της έκθεσης σχετικά με τη διερευνητική αποστολή του Κοινοβουλίου· ζητεί από την κυβέρνηση και το Κοινοβούλιο της Σλοβακίας να λάβουν όλα τα αναγκαία μέτρα προκειμένου να αποκατασταθεί η εμπιστοσύνη των πολιτών στα κρατικά όργανα, συμπεριλαμβανομένης της Αστυνομίας·

19.  εκφράζει εκ νέου την αποδοκιμασία του για το γεγονός ότι η Επιτροπή αποφάσισε να μην δημοσιεύσει την έκθεση της ΕΕ κατά της διαφθοράς το 2017, και καλεί την Επιτροπή να συνεχίσει την παρακολούθηση της καταπολέμησης της διαφθοράς σε ετήσια βάση σε όλα τα κράτη μέλη χωρίς καθυστέρηση· καλεί την Επιτροπή να αναπτύξει ένα σύστημα αυστηρών δεικτών και εύκολα εφαρμόσιμων, ομοιόμορφων κριτηρίων για τη μέτρηση του επιπέδου διαφθοράς στα κράτη μέλη και την αξιολόγηση των πολιτικών τους για την καταπολέμηση της διαφθοράς, σύμφωνα με το ψήφισμα του Κοινοβουλίου, της 8ης Μαρτίου 2016, σχετικά με την ετήσια έκθεση του 2014 για την προστασία των οικονομικών συμφερόντων της ΕΕ(7)·

20.  τονίζει ότι έχει ζωτική σημασία να διασφαλιστούν ο πλήρης σεβασμός των κοινών ευρωπαϊκών αξιών που περιλαμβάνονται στο άρθρο 2 ΣΕΕ και η εγγύηση των θεμελιωδών δικαιωμάτων όπως ορίζονται στον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων·

21.  ζητεί επιτακτικά μια τακτική διαδικασία παρακολούθησης και διαλόγου, στην οποία θα συμμετέχουν όλα τα κράτη μέλη προκειμένου να διαφυλάσσονται οι ενωσιακές βασικές αξίες της δημοκρατίας, των θεμελιωδών δικαιωμάτων και του κράτους δικαίου, με τη συμμετοχή του Συμβουλίου, της Επιτροπής και του Κοινοβουλίου, όπως προτείνεται στο ψήφισμά του, της 25ης Οκτωβρίου 2016, σχετικά με τη θέσπιση μηχανισμού της ΕΕ για τη δημοκρατία, το κράτος δικαίου και τα θεμελιώδη δικαιώματα (Σύμφωνο ΔΚΘ)·

22.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στην Επιτροπή, το Συμβούλιο, τις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών και στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας της Σλοβακίας.

(1) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2017)0402.
(2) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2016)0409.
(3) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2017)0438.
(4) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2016)0403.
(5) Βλέπε: https://rsf.org/en/journalists-killed
(6) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2017)0022.
(7) EE C 50 της 9.2.2018, σ. 2.

Τελευταία ενημέρωση: 4 Δεκεμβρίου 2018Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου