Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2018/2628(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : B8-0186/2018

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

B8-0186/2018

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 19/04/2018 - 10.12
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2018)0183

Hyväksytyt tekstit
PDF 270kWORD 47k
Torstai 19. huhtikuuta 2018 - Strasbourg
Tutkivien journalistien suojelu Euroopassa: slovakialaisen journalistin Ján Kuciakin ja Martina Kušnírován tapaus
P8_TA(2018)0183B8-0186/2018

Euroopan parlamentin päätöslauselma 19. huhtikuuta 2018 tutkivien journalistien suojelusta Euroopassa: slovakialaisen toimittajan Ján Kuciakin ja Martina Kušnírován tapaus (2018/2628(RSP))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon Euroopan unionista tehdyn sopimuksen (SEU) 2, 4, 5, 6, 9 ja 10 artiklan,

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT) 20 artiklan,

–  ottaa huomioon Euroopan unionin perusoikeuskirjan 6, 7, 8, 10, 11, 12 ja 47 artiklan,

–  ottaa huomioon Euroopan ihmisoikeussopimuksen ja siihen liittyvän Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen oikeuskäytännön,

–  ottaa huomioon kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia koskevan kansainvälisen yleissopimuksen,

–  ottaa huomioon YK:n ihmisoikeuskomitean yleiskommentin nro 34 kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia koskevan kansainvälisen yleissopimuksen 19 artiklasta (mielipiteen- ja sananvapaus),

–  ottaa huomioon Euroopan neuvoston parlamentaarisen yleiskokouksen 24. tammikuuta 2017 antaman päätöslauselman 2141 (2017) Euroopassa tapahtuneista hyökkäyksistä toimittajia ja tiedotusvälineiden vapautta kohtaan,

–  ottaa huomioon 30. huhtikuuta 2014 annetun Euroopan neuvoston ministerikomitean julistuksen journalismin suojelusta sekä toimittajien ja muiden media-alan toimijoiden turvallisuudesta,

–  ottaa huomioon Etyjin sitoumukset tiedotusvälineiden vapaudesta, sananvapaudesta ja vapaasta tiedonkulusta,

–  ottaa huomioon 24. lokakuuta 2017 antamansa päätöslauselman legitiimeistä toimista yleisen edun hyväksi toimivien väärinkäytösten paljastajien suojelemiseksi heidän paljastaessaan luottamuksellisia tietoja yrityksistä ja julkisista elimistä(1),

–  ottaa huomioon 25. lokakuuta 2016 antamansa päätöslauselman suosituksista komissiolle demokratiaa, oikeusvaltiota ja perusoikeuksia koskevan EU:n järjestelmän perustamisesta(2),

–  ottaa huomioon 15. marraskuuta 2017 antamansa päätöslauselman oikeusvaltioperiaatteen toteutumisesta Maltalla(3),

–  ottaa huomioon 25. lokakuuta 2016 antamansa päätöslauselman korruption torjunnasta ja jatkotoimenpiteistä CRIM-erityisvaliokunnan päätöslauselman johdosta(4),

–  ottaa huomioon 6. maaliskuuta 2018 päivätyn avoimen kirjeen, jonka 17 tiedotusvälineiden vapautta puolustavaa organisaatiota lähetti komission puheenjohtajalle Jean-Claude Junckerille,

–  ottaa huomioon neuvoston ja komission 14. maaliskuuta 2018 antamat julkilausumat tutkivien journalistien suojelusta Euroopassa: slovakialaisen toimittajan Ján Kuciakin ja Martina Kušnírován tapaus,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan,

A.  toteaa, että oikeusvaltioperiaatteen kunnioittaminen, demokratia, ihmisoikeudet ja perusvapaudet sekä EU:n perussopimuksissa ja kansainvälisissä ihmisoikeusvälineissä vahvistetut arvot ja periaatteet ovat unionille ja sen jäsenvaltioille kuuluvia velvoitteita, joita on noudatettava;

B.  ottaa huomioon, että SEU:n 6 artiklan 3 kohdassa vahvistetaan, että ”ihmisoikeuksien ja perusvapauksien suojaamiseksi tehdyssä eurooppalaisessa yleissopimuksessa taatut ja jäsenvaltioiden yhteisestä valtiosääntöperinteestä johtuvat perusoikeudet ovat yleisinä periaatteina osa unionin oikeutta”;

C.  ottaa huomioon, että EU toimii sen keskinäistä luottamusta koskevan olettaman perusteella, että jäsenvaltiot noudattavat demokratiaa, oikeusvaltioperiaatetta ja perusoikeuksia, sellaisina kuin ne vahvistetaan Euroopan ihmisoikeussopimuksessa, Euroopan unionin perusoikeuskirjassa sekä kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia koskevassa kansainvälisessä yleissopimuksessa;

D.  ottaa huomioon, että vapaat, riippumattomat ja esteettömät tiedotusvälineet ovat yksi demokraattisen yhteiskunnan kulmakivistä; toteaa, että jäsenvaltioilla on velvollisuus varmistaa tiedotusvälineiden vapauden ja toimittajien suojelu alueellaan;

E.  ottaa huomioon, että oikeus sanan- ja mielipiteenvapauteen on välttämätön edellytys avoimuuden ja vastuuvelvollisuuden periaatteiden täysimääräiselle toteutumiselle;

F.  toteaa, että EU ja sen jäsenvaltiot ovat sitoutunut kunnioittamaan tiedotusvälineiden vapautta ja moniarvoisuutta sekä tiedonsaantia ja sananvapautta koskevaa oikeutta, joka on vahvistettu perusoikeuskirjan 11 artiklassa, Euroopan ihmisoikeussopimuksen 10 artiklassa sekä kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia koskevan kansainvälisen yleissopimuksen 19 artiklassa; katsoo, että julkisena vahtikoirana tiedotusvälineet ovat ratkaisevassa asemassa vaalittaessa näitä oikeuksia ja suojeltaessa kaikkia muita perusoikeuksia;

G.  ottaa huomioon, että unionilla on mahdollisuus toimia suojatakseen sen perustana olevia yhteisiä arvoja; toteaa, että oikeusvaltioperiaatetta ja perusoikeuksia olisi sovellettava yhtä painokkaasti kaikissa jäsenvaltioissa;

H.  ottaa huomioon, että slovakialainen tutkiva journalisti Ján Kuciak ja hänen kumppaninsa Martina Kušnírová löydettiin murhattuina kotoaan Veľká Mačassa 25. helmikuuta 2018;

I.  muistuttaa, että oikeus riippumattomiin ja avoimiin oikeussuojakeinoihin on oikeusvaltioperiaatteen keskeinen osa; toteaa, että näihin ja myös aiempiin murhiin syyllistyneet on vielä saatettava oikeuden eteen ja rankaisemattomuuden kulttuuri on tuomittava;

J.  toteaa, että kyseessä on viides toimittaja, joka on murhattu jossakin EU:n jäsenvaltiossa viimeisten kymmenen vuoden aikana(5), ja toinen kerta, kun Panama-paperien parissa työskennellyt tutkiva journalisti on murhattu EU:ssa Maltalla lokakuussa 2017 tapahtuneen Daphne Caruana Galizian murhan jälkeen; toteaa, että tutkivaan journalismiin kohdistuvat hyökkäykset ovat rikoksia oikeusvaltioperiaatetta ja demokratiaa vastaan;

K.  toteaa, että Ján Kuciak oli erikoistunut tutkimaan laajamittaista veronkiertoa, veropetoksia, korruptiota ja rahanpesua ja tutki viimeisessä postuumisti julkaistussa artikkelissaan italialaisen mafiajärjestön ’Ndranghetan osuutta EU:n maataloustukia koskevaan mahdolliseen kiristykseen, jossa on saattanut olla mukana myös korkean tason poliitikkojen lähipiirissä olevia virkamiehiä;

L.  toteaa, että murhat johtivat suurimpiin rauhanomaisiin mielenilmauksiin ja katumielenosoituksiin sitten vuoden 1989 samettivallankumouksen ja että niissä vaadittiin oikeutta, vastuuvelvollisuutta, oikeusvaltioperiaatteen noudattamista, tiedotusvälineiden vapauden kunnioittamista ja korruption vastaisia toimia; ottaa huomioon, että mielenosoittajat ja slovakialaiset ovat osoittaneet huomattavaa epäluottamusta valtiollisiin elimiin ja virkamiehiin, myös poliisiin; toteaa, että luottamus valtion instituutioihin on palautettava;

M.  ottaa huomioon, että Euroopan neuvoston mukaan väärinkäytökset ja rikokset toimittajia vastaan vaikuttavat hyytävästi sananvapauteen ja vahvistavat itsesensuuria ilmiönä;

N.  toteaa, että järjestäytyneen rikollisuuden ja korruption torjuntaa koskevassa hankkeessa ilmoitettiin, että Ján Kuciakin henkilötietoja on saatettu vuotaa hänen esitettyään useita tiedonvälityksen vapauteen liittyviä pyyntöjä Slovakian viranomaisille; ottaa huomioon, että hän teki rikosilmoituksen syyttäjänvirastolle erään slovakialaisen liikemiehen uhattua häntä ja ilmoitti sittemmin, että 44 päivän kuluttua rikosilmoituksen tekemisestä asiaa ei ollut siirretty poliisin tutkittavaksi vaan sen käsittely päätettiin ilman todistajien kuulemista;

O.  ottaa huomioon, että toimittajien ja heidän lähteidensä, mukaan lukien väärinkäytösten paljastajat, suojelu vaihtelee eri jäsenvaltioissa ja useimmissa niistä siihen ei sisälly tehokasta suojelua kostotoimenpiteiltä, kunnianloukkaussyytteiltä, uhkailulta, pelottelutarkoituksessa nostetuilta kanteilta tai muilta kielteisiltä seurauksilta; ottaa huomioon, että toimittajien perusvapauksia heikentää merkittävästi se, että tietyt jäsenvaltiot tarjoavat heille riittämätöntä suojelua ja että eräät julkisuuden henkilöt suhtautuvat heihin yhä vihamielisemmin;

P.  ottaa huomioon, että vuoden 2016 Media Pluralism Monitor -tutkimuksen Slovakiaa käsitelleessä maaraportissa havaittiin suuria riskejä poliittiselle riippumattomuudelle, koska erityisesti paikalliset tiedotusvälineet ovat kuntien rahoittamia ja usein välillisesti niiden omistuksessa ja ovat siten alttiina mahdolliselle poliittiselle painostukselle; toteaa, että raportissa mainitaan lisäksi nykyisiä journalistisia lähteitä koskevia suojatoimia, kuten laillisuusvalvonta ja oikeudelliset määritelmät;

Q.  toteaa, että Toimittajat ilman rajoja -järjestön vuoden 2017 lehdistönvapausindeksin mukaan kunnianloukkauksesta rangaistaan Slovakiassa jopa kahdeksan vuoden vankeusrangaistuksella, joka on ankarin seuraamus kyseisestä rikoksesta EU:n alueella; toteaa kuitenkin, että Slovakia on lehdistönvapausindeksissä 17. sijalla;

R.  ottaa huomioon, että Toimittajat ilman rajoja -järjestön pääsihteeri vieraili Bratislavassa 2. maaliskuuta 2018 ja piti valitettavana ”toimittajien kannalta kauhistuttavaa ilmapiiriä”, jota tietyissä jäsenvaltioissa ovat ylläpitäneet ja joskus jopa luoneet useat eurooppalaiset poliitikot ja jopa hallitusten johtohenkilöt;

S.  katsoo, että Slovakiassa on ilmoitettu useista toimittajiin kohdistuneista hyökkäyksistä vuodesta 2007 lähtien ja kaksi toimittajaa on edelleen kateissa;

T.  toteaa, että Maailman talousfoorumin vuoden 2017 tietojen mukaan Slovakia on korruption suhteen sijalla 117 tutkittujen 137 maan joukossa; ottaa huomioon, että korruptiorikoksista nostetut syytteet ovat vähentyneet huomattavasti; toteaa, että vuonna 2018 eurooppalaisen ohjausjakson Slovakiaa koskevassa raportissa todetaan, että korruption torjuntaa ei ole onnistuttu tehostamaan;

U.  ottaa huomioon, että parlamentti järjesti Slovakiaan 7.–9. maaliskuuta 2018 tiedonhankintamatkan, jolle osallistui jäseniä sen kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnasta ja talousarvion valvontavaliokunnasta;

V.  ottaa huomioon, että parlamentin valtuuskunnan matkaraportissa välitettiin kansalaisjärjestöjen edustajien esittämiä vakavia huolenaiheita lähinnä mahdollisista eturistiriidoista, esimerkiksi yleisen syyttäjän viraston ja sen toimintaa valvomaan perustettujen elinten välillä sekä sisäministerin ja poliisipäällikön välillä; ottaa huomioon, että myös ylimpien syyttäjäviranomaisten valintaa kuvattiin erittäin politisoituneeksi ja poliisin toimintaa koskevia valituksia käsittelevän riippumattoman elimen puuttumista kritisoitiin; toteaa, että tiedotusvälineiden vapauden suojelun ja tiedotusvälineiden omistuksen avoimuuden riittävyys asetettiin kyseenalaiseksi;

W.  ottaa huomioon, että kun Slovakian ylin tarkastuselin tutki kaikkia EU:n varoja hallinnoivia ja välittäviä viranomaisia, ainoastaan Slovakian maatalouden maksajavirasto osoittautui ongelmalliseksi; ottaa huomioon, että tarkastuselin toimitti tulokset Slovakian yleisen syyttäjän virastolle ja keskusrikospoliisille;

1.  tuomitsee voimakkaasti slovakialaisen tutkivan journalistin Ján Kuciakin ja hänen kumppaninsa Martina Kušnírován murhat;

2.  on tyrmistynyt siitä, että kyseessä on toinen toimittajan kuolemaan johtanut hyökkäys EU:ssa kuuden viime kuukauden aikana sen jälkeen, kun toimittaja Daphne Caruana Galizia salamurhattiin Maltalla 16. lokakuuta 2017;

3.  kehottaa Slovakian viranomaisia ottamaan käyttöön kaikki tarvittavat resurssit, joilla varmistetaan täysimittainen, perusteellinen ja riippumaton tutkinta Ján Kuciakin ja Martina Kušnírován murhista vastuussa olevien tuomiseksi oikeuden eteen; panee tyytyväisenä merkille Slovakian viranomaisten aikomuksen tehdä tutkinnan aikana täysimääräisesti yhteistyötä kansainvälisten lainvalvontaviranomaisten ja Italian mafianvastaisen tutkintaosaston kanssa; suosittaa voimakkaasti yhteisen tutkintaryhmän perustamista Europolin johdolla ja koko asiakirja-aineiston antamista sille tutustuttavaksi;

4.  kehottaa Slovakian yleistä syyttäjää tarkastelemaan uudelleen Ján Kuciakin häneen kohdistuvien uhkausten jälkeen tekemää rikosilmoitusta ja tutkimaan tiedot, joiden mukaan hänen henkilötietojaan olisi vuodettu hänen esitettyään useita tiedonvälityksen vapautta koskevia pyyntöjä Slovakian viranomaisille;

5.  kehottaa Slovakian viranomaisia varmistamaan, että tutkivia journalisteja suojellaan kaikenlaiselta pelottelulta, kunnianloukkaussyytteiltä, uhkailulta tai fyysisiltä hyökkäyksiltä, sekä toteuttamaan tehokkaita toimenpiteitä oikeuttaan sananvapauteen käyttävien suojelemiseksi hyökkäyksiltä, joiden tarkoituksena on vaientaa heidät;

6.  toteaa, että tutkivilla journalisteilla voi olla tärkeä rooli demokratian ja oikeusvaltioperiaatteen vahtikoirina; tuomitsee EU:n poliitikkojen toimittajia halventavat kommentit; toteaa, että tutkivien journalistien ja väärinkäytösten paljastajien mahdollisimman korkeatasoinen suojelu on ratkaisevan tärkeää koko yhteiskunnan edun kannalta; kannustaa komissiota ja jäsenvaltioita esittämään lainsäädäntöehdotuksia ja muita ehdotuksia, jotta voidaan suojella EU:n toimittajia, joita vastaan nostetaan säännöllisesti oikeusjuttuja tarkoituksena sensuroida heidän työtään tai pelotella heitä, mukaan lukien yleiseurooppalaiset säännöt strategisesti kansalaisvaikuttamista vastaan nostettavien oikeusjuttujen (SLAPP) torjumiseksi;

7.  kehottaa komissiota suojelemaan, edistämään ja soveltamaan Euroopan unionista tehtyyn sopimukseen, Euroopan unionin perusoikeuskirjaan sekä kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia koskevaan kansainväliseen yleissopimukseen kirjattuja arvoja ja seuraamaan ja tässä yhteydessä seuraamaan ja käsittelemään tiedotusvälineiden vapauteen ja moniarvoisuuteen liittyviä haasteita kaikkialla unionissa toissijaisuusperiaatetta noudattaen; kehottaa komissiota pitämään parlamentin täysin ajan tasalla toteutettavien toimien suhteen;

8.  huomauttaa, että väärinkäytösten paljastajat ovat tutkivan journalismin ja riippumattoman lehdistön keskeinen resurssi ja että lähteiden luottamuksellisuuden takaaminen on oleellista lehdistönvapaudelle; korostaa siksi, että väärinkäytösten paljastajat edistävät osaltaan demokratiaa, politiikan ja talouden avoimuutta ja suuren yleisön valveutuneisuutta; kehottaa Slovakian viranomaisia ja kaikkia jäsenvaltioita varmistamaan tutkivien journalistien ja väärinkäytösten paljastajien henkilötietojen ja elinkeinon suojelun; pyytää komissiota ehdottamaan väärinkäytösten paljastajien suojelua koskevaa tehokasta, kattavaa ja monialaista EU:n direktiiviä hyväksymällä täysin Euroopan neuvoston suositukset ja parlamentin 14. helmikuuta 2017(6) ja 24. lokakuuta 2017 antamat päätöslauselmat;

9.  kehottaa komissiota luomaan pysyvän rahoitustukijärjestelmän ja sille oman talousarvion kohdentamalla nykyisiä resursseja uudelleen riippumattoman tutkivan journalismin tukemiseksi;

10.  kehottaa puheenjohtajakokousta esittämään ehdotuksen siitä, miten parlamentti voisi kunnioittaa Daphne Caruana Galizian ja Ján Kuciakin työtä, ja harkitsemaan parlamentin toimittajaharjoittelun nimeämistä uudelleen Ján Kuciakin mukaan;

11.  toteaa, että tiedotusvälineiden moniarvoisuuden ja vapauden keskuksen (CMPF) vuonna 2016 julkaiseman Tiedotusvälineiden moniarvoisuus 2016 -raportin mukaan Slovakiassa on olemassa keskitason tai korkea riski tiedotusvälineiden omistuksen horisontaalisesta keskittymisestä; katsoo, että tiedotusvälineiden moniarvoisuuden uhkana eräissä jäsenvaltioissa on poliittisten elinten, yksityishenkilöiden tai tiettyjen kaupallisten organisaatioiden harjoittama tiedotusvälineiden valvonta; korostaa, että yleisenä periaatteena olisi oltava, että hallitukset eivät saisi käyttää asemaansa väärin vaikuttamalla tiedotusvälineisiin; suosittelee sisällyttämään tiedotusvälineiden omistusta koskevaa yksityiskohtaisempaa tietoa vuotuiseen Media Pluralism Monitor -tutkimukseen;

12.  pitää myönteisenä Investigative Journalism for the EU (IJ4EU) -aloitetta, jonka tavoitteena on edistää ja lujittaa rajat ylittävää yhteistyötä EU:n tutkivien journalistien keskuudessa;

13.  on huolissaan väitteistä, joiden mukaan Slovakiassa esiintyy korruptiota, EU:n varojen väärinkäyttöä, vallan väärinkäyttöä ja eturistiriitoja, jotka saattavat heikentää demokratian toimintaa; kehottaa Slovakian valvonta- ja oikeusviranomaisia ja Euroopan petostentorjuntavirastoa (OLAF) tutkimaan kaikki väitetyt sääntöjenvastaisuudet ja petokset, kuten arvonlisäveroa koskevat karusellipetokset sekä sääntöjenvastaisuudet ja petokset Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastossa ja muissa rakennerahastoissa;

14.  ilmaisee syvän huolestumisensa järjestäytyneen rikollisuuden mahdollisesta osallisuudesta murhaan ja mahdollisesta soluttautumisesta politiikan aloille, hallinnon kaikille tasoille, talouteen ja rahoitusalalle; korostaa, että ilmiötä ei saa aliarvioida; muistuttaa, että kansainväliset rikollisverkostot ovat erittäin aktiivisia ja että järjestäytynyt rikollisuus laajenee ja muuttuu entistä hienosyisemmäksi; kehottaa Slovakiaa ja kaikkia jäsenvaltioita parempaan yhteistyöhön ja koordinointiin, jotta voidaan vauhdittaa järjestäytyneen rikollisuuden torjumisen alalla kaikkein kehittyneimpien oikeusjärjestelmien hyviin käytäntöihin perustuvien yhteisten vakiomenettelyjen kehittämistä;

15.  toteaa, että Slovakian ylin tarkastuselin on julkaissut kolme kriittistä raporttia Slovakian maatalouden maksajavirastosta; kehottaa Slovakian viranomaisia varmistamaan, että tarkastuselimen havainnot tutkitaan perinpohjaisesti; kehottaa tilintarkastustuomioistuinta suorittamaan tutkinnan ja julkaisemaan erityiskertomuksen maataloustuista Slovakiassa;

16.  kannustaa parlamentin talousrikoksia, veropetoksia ja veronkiertoa käsittelevää erityisvaliokuntaa arvioimaan väitteitä, jotka koskevat alv-petoksia, rahanpesua ja EU:n varojen väärinkäyttöä, sekä omaisuuden takavarikointia koskevien kansallisten sääntöjen riittävyyttä, kun otetaan huomioon tässä yhteydessä tapahtunut rikollinen toiminta, kiinnittäen erityistä huomiota Ján Kuciakin ja muiden tutkivien journalistien työhön;

17.  kehottaa neuvostoa työskentelemään yhdessä osallistuvien jäsenvaltioiden kanssa Euroopan syyttäjänviraston perustamiseksi mahdollisimman pian, jotta voidaan toteuttaa koordinoituja toimia EU:ssa esiintyvien petosten ja muiden unionin taloudellisia etuja vahingoittavien rikosten torjumiseksi;

18.  on huolestunut kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan ja talousarvion valvontavaliokunnan Slovakiaan tekemästä tiedonhankintamatkasta laaditussa raportissa esitetyistä havainnoista, joiden mukaan ylimpien syyttäjien valinnan uskotaan olleen erittäin politisoitunutta ja korkeimpien virkamiesten korruptiosta on esitetty useita väitteitä, joista ei kuitenkaan ole tehty asianmukaista tutkimusta; kehottaa Slovakian viranomaisia vahvistamaan lainvalvonnan puolueettomuutta ja vastaamaan Euroopan parlamentin tiedonhankintavaltuuskunnan raportin tärkeimpiin havaintoihin ja suosituksiin; pyytää Slovakian hallitusta ja parlamenttia toteuttamaan kaikki tarvittavat toimet, joilla palautetaan suuren yleisön luottamus valtiollisiin elimiin, mukaan lukien poliisiin;

19.  toteaa jälleen pitävänsä valitettavana, että komissio päätti olla julkaisematta EU:n korruptiontorjuntakertomusta vuonna 2017, ja kehottaa komissiota jatkamaan viipymättä vuotuista korruption torjunnan seurantaa kaikissa jäsenvaltioissa; pyytää komissiota laatimaan järjestelmän, joka sisältää tiukkoja indikaattoreita ja helposti sovellettavat yhtenäiset kriteerit korruption tason mittaamiseksi jäsenvaltioissa ja niiden korruptiontorjuntatoimien arvioimiseksi, kuten edellytetään parlamentin 8. maaliskuuta 2016 antamassa päätöslauselmassa aiheesta ”Vuosikertomus 2014 EU:n taloudellisten etujen suojaamisesta”(7);

20.  pitää erittäin tärkeänä varmistaa, että SEU:n 2 artiklassa lueteltuja yhteisiä eurooppalaisia arvoja noudatetaan kaikilta osin ja että perusoikeudet taataan sellaisina kuin ne on vahvistettu perusoikeuskirjassa;

21.  vaatii painokkaasti säännöllistä seurantaa ja vuoropuhelua, johon kaikki jäsenvaltiot osallistuvat, jotta voidaan turvata demokratiaa, perusoikeuksia ja oikeusvaltioperiaatetta koskevat unionin perusarvot neuvoston, komission ja parlamentin myötävaikutuksella, kuten sen 25. lokakuuta 2016 antamassa demokratiaa, oikeusvaltiota ja perusoikeuksia koskevan EU:n järjestelmän perustamista käsittelevässä päätöslauselmassa todetaan;

22.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman komissiolle, neuvostolle, jäsenvaltioiden hallituksille ja parlamenteille sekä Slovakian tasavallan presidentille.

(1)Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2017)0402.
(2)Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2016)0409.
(3)Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2017)0438.
(4)Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2016)0403.
(5)Ks. https://rsf.org/en/journalists-killed.
(6)Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2017)0022.
(7)EUVL C 50, 9.2.2018, s. 2.

Päivitetty viimeksi: 4. joulukuuta 2018Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö