Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2017/2191(INI)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0049/2018

Внесени текстове :

A8-0049/2018

Разисквания :

PV 18/04/2018 - 24
CRE 18/04/2018 - 24

Гласувания :

PV 19/04/2018 - 10.16

Приети текстове :

P8_TA(2018)0187

Приети текстове
PDF 211kWORD 80k
Четвъртък, 19 април 2018 г. - Страсбург
Годишен доклад относно политиката в областта на конкуренцията
P8_TA(2018)0187A8-0049/2018

Резолюция на Европейския парламент от 19 април 2018 г. относно Годишния доклад относно политиката в областта на конкуренцията (2017/2191(INI))

Европейският парламент,

—  като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС), и по-специално член 39, член 42, членове 101—109 и член 174 от него,

—  като взе предвид доклада на Комисията от 31 май 2017 г. относно политиката в областта на конкуренцията за 2016 г. (COM (2017)0285), както и придружаващия го работен документ на службите на Комисията, публикуван на същата дата (SWD(2017)0175),

—  като взе предвид Регламент (ЕС) № 651/2014 на Комисията от 17 юни 2014 г. за обявяване на някои категории помощи за съвместими с вътрешния пазар в приложение на членове 107 и 108 от Договора(1),

—  като взе предвид Бялата книга от 9 юли 2014 г., озаглавена „Към по-ефективен контрол на ЕС върху сливанията“(COM (2014)0449),

—  като взе предвид Регламент (ЕС) 2017/1084 на Комисията от 14 юни 2017 г. за изменение на Регламент (ЕС) № 651/2014 по отношение на помощите за пристанищните и летищните инфраструктури, праговете за уведомяване за помощи за култура и опазване на културното наследство и помощи за спортни и мултифункционални инфраструктури за отдих, както и относно схемите за регионална оперативна помощ за най-отдалечените региони и за изменение на Регламент (ЕС) № 702/2014 по отношение на изчисляването на допустимите разходи(2),

—  като взе предвид предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за предоставяне на по-големи възможности на органите за защита на конкуренцията на държавите членки, за да бъдат по-ефективни в правоприлагането, и за гарантиране на правилното функциониране на вътрешния пазар (COM (2017)0142),

—  като взе предвид известието на Комисията от 19 юли 2016 г. относно понятието за държавна помощ, посочено в член 107, параграф 1 от Договора за функционирането на Европейския съюз(3),

—  като взе предвид своята резолюция от 5 февруари 2014 г. относно споразуменията на ЕС за сътрудничество относно прилагането на политиката в областта на конкуренцията — пътят напред(4),

—  като взе предвид своята резолюция от 4 февруари 2016 г. относно специалното положение на островите(5),

—  като взе предвид своята резолюция от 22 ноември 2016 г. относно Зелената книга за финансовите услуги на дребно(6),

—  като взе предвид своята резолюция от 14 февруари 2017 г. относно годишния доклад относно политиката на ЕС в областта на конкуренцията(7) и своите резолюции относно тази тема от предходни години,

—  като взе предвид своята резолюция от 14 ноември 2017 г. относно плана за действие относно финансовите услуги на дребно(8),

—  като взе предвид относимите правила, насоки, решения, резолюции, съобщения и документи на Комисията по темата за конкуренцията,

—  като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет относно доклада относно политиката в областта на конкуренцията за 2016 г.,

—  като взе предвид Междуинституционалното споразумение от 13 април 2016 г. за по-добро законотворчество(9),

—  като взе предвид член 52 от своя Правилник за дейността,

—  като взе предвид доклада на комисията по икономически и парични въпроси и становищата на комисията по международна търговия, комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите и на комисията по земеделие и развитие на селските райони (A8-0049/2018),

1.  приветства доклада на Комисията от 31 май 2017 г. относно политиката в областта на конкуренцията за 2016 г., който показва, че в среда на лоялна конкуренция инвестициите и иновациите са ключови за бъдещето на Европа;

2.  решително подкрепя независимостта на Комисията и националните органи за защита на конкуренцията (НОЗК) в мисията им за формиране и ефективно прилагане на правилата на ЕС в областта на конкуренцията в полза на всички граждани на ЕС и предприятия, развиващи дейност в ЕС;

3.  приветства и допълнително поощрява усилията на Комисията да поддържа, в допълнение към структурирания диалог с члена на Комисията, отговарящ за конкуренцията, г-жа Маргрете Вестегер, редовен контакт с членовете на компетентната комисия на Парламента и с неговата работна група по политиката в областта на конкуренцията; изразява убеждението си, че годишният доклад на Комисията относно политиката в областта на конкуренцията е ключов елемент от гледна точка на демократичния контрол, и приветства обратната информация от Комисията относно всички специфични искания, приети от Парламента;

4.  призовава Комисията да осигури редовно предоставяне на информация и контакти с Парламента във връзка с подготовката и прилагането на законодателни актове на ЕС, международни споразумения и други актове с незадължителен характер, отнасящи се до политиката в областта на конкуренцията, както е предвидено съгласно Междуинституционалното споразумение между Комисията и Парламента; отбелязва, че това не се осъществява по задоволителен начин, например при консултациите относно споразумението между ЕС и Канада за обмен на информация по производства в областта на конкурентното право; призовава Съвета да ратифицира споразумението между ЕС и Канада възможно най-скоро; възнамерява да насърчава редовната размяна на мнения в компетентната комисия с Европейската мрежа по конкуренция (ЕМК) и НОЗК;

5.  призовава Комисията да наблюдава изпълнението на законодателството, свързано с доизграждането на единния пазар, като например в енергийния сектор (включително собствено потребление) и транспортния сектор, цифровия пазар, както и при финансовите услуги на дребно, за да подобри прилагането на правилата на ЕС в областта на конкуренцията и да постигне последователното им прилагане в държавите членки;

6.  отбелязва, че държавната помощ може да е незаменим инструмент за осигуряване на необходимата инфраструктура и доставки както в енергийния, така и в транспортния сектор, особено в Европа, където се осъществява преход към по-чисти и по-благоприятни за климата енергийни доставки и транспортни системи;

7.  отбелязва, че държавната помощ може да е необходима, за да се гарантира предоставянето на услуги от общ икономически интерес, включително в областта на енергетиката, транспорта и далекосъобщенията; подчертава, че държавната намеса често е най-добрият инструмент на политиката, за да се предоставят услугите, които са от решаващо значение за подпомагането на изолираните, отдалечените или периферните региони и острови в Съюза;

8.  счита, че е важно да се гарантира конкуренцията, което включва това да се осигури възможност за трансгранично придобиване на вътрешния европейски пазар на финансови услуги, включително застраховане;

9.  подчертава, че свързаността на периферните региони и острови е от основно значение за поддържането и развиването на приемливи равнища на икономическа и социална инициатива чрез запазване на жизненоважни стопански връзки;

10.  подчертава, че достъпът до пари в брой посредством банкомати е основна обществена услуга, която трябва да се предоставя без дискриминационни, нарушаващи конкуренцията или нелоялни практики, и следователно не трябва да води до прекомерни разходи;

11.  приветства усилията на Генерална дирекция „Конкуренция“ да продължи да изгражда стабилна и балансирана работна сила през цялата 2016 г.; приветства освен това подобряването на управлението на човешките ресурси в ГД „Конкуренция“ и факта, че текучеството на персонал е спаднало до най-ниското си равнище, откакто се води статистика (от 13,9% през 2015 г. на 10,8% през 2016 г.(10)); призовава Комисията да преразпредели достатъчни финансови и човешки ресурси за ГД „Конкуренция“ и да осигури стабилно финансиране за модернизиране на електронните и информационните инструменти на дирекцията, за да се справи с нарастващия обем работа и технологичния напредък; призовава отново за строго разделение между отделите, които разработват насоки, и тези, които отговарят за тяхното прилагане;

12.  приветства напредъка, осъществен от ГД „Конкуренция“ в областта на равните възможности, включително 36% представителство на жените на средно управленско ниво;

13.  подчертава отново, че корупцията при обществените поръчки води до сериозни нарушаващи функционирането на пазара последици за европейската конкурентоспособност; отново заявява, че обществените поръчки са една от държавните дейности, която е най-уязвима за корупцията; подчертава, че в някои държави членки при обществените поръчки, финансирани от ЕС, има по-голям риск за корупция, отколкото при поръчките, финансирани на национално равнище; призовава Комисията да продължи усилията си за предотвратяване на злоупотребата със средства на ЕС и за насърчаване на отчетността при обществените поръчки; приветства освен това създаването на Европейска прокуратура;

14.  отбелязва, че правилата на ЕС не определят целеви срокове за антитръстови разследвания, което предполага, че понякога решенията се вземат твърде късно, след като конкурентите са били принудени да напуснат пазара;

15.  призовава Комисията да приеме индикативни насоки за скъсяване на продължителността на антитръстовите разследвания и на производствата за злоупотреба с господстващо положение на пазара, за да се предотврати несигурността и прекомерната тежест за предприятията и да се формира конкурентна среда, която да е от полза за потребителите; предупреждава, че по-гъвкави срокове следва да се допускат единствено при сложни случаи, когато разследванията трябва да се разширяват, за да включат и други предприятия;

16.  подчертава, че въпреки че следва да се постигне баланс между бързината на разследванията и необходимостта от запазване в подходяща степен на правото на защита и качеството на разследванията, наличието на индикативни срокове може да помогне на антитръстовите органи да използват по-ефикасно своите ресурси; отбелязва, че с цел подобряване на бързината на големи антитръстови разследвания Комисията и заинтересованите страни биха могли да увеличат използването на оптимизирани антитръстови производства и да подобрят достъпа до съответните досиета;

17.  отчита, че повечето решения в областта на антитръстовите въпроси се вземат на национално равнище; призовава Комисията съответно да следи, като същевременно взема предвид принципите на субсидиарност и на пропорционалност, глобалната съгласуваност и независимостта на политиката в областта на конкуренцията и нейното прилагане в рамките на вътрешния пазар с подкрепата на ЕМК); подчертава, че независимостта на НОЗК е изключително важна и затова приветства предложението на Комисията относно ЕМК+, целящо да укрепи капацитета на НОЗК да осигуряват по-ефективно прилагане на законодателството на ЕС в областта на конкуренцията;

18.  счита, че за да бъдат в състояние НОЗК да извършват работата си при пълна независимост, Комисията следва да провери дали НОЗК разполагат с подходящите средства от гледна точка на финансови, човешки и технически ресурси и дали избирането или назначаването на техните директори и висш ръководен състав е прозрачно и не е политически повлияно; подчертава, че независимостта на НОЗК, включително по отношение на бюджета, е от съществено значение, за да се гарантира ефективното прилагане на законодателството на ЕС в областта на конкуренцията; призовава държавите членки да гарантират, че НОЗК публикуват годишните доклади, съдържащи статистически данни и мотивирано обобщение на своите дейности, и отправя искане към Комисията да внесе годишен доклад до Парламента относно тези ключови въпроси; счита, че НОЗК трябва да разполагат с процедури, които да гарантират, че техните служители и директори, за разумен срок след напускане на заеманата от тях длъжност, се въздържат от заемането на позиции, които могат да доведат до конфликт на интереси във връзка с конкретен случай, с които те са били ангажирани в НОЗК; подчертава значението на ЕМК, която осигурява платформа за редовен обмен между Комисията и НОЗК, за да се гарантира ефективно и последователно прилагане на разпоредбите в областта на конкуренцията; призовава Комисията да вземе предвид становището на НОЗК;

19.  счита, че евентуално проучване на осведомеността и разбирането сред предприятията, по-специално сред малките и средните предприятия, на правилата на ЕС в областта на конкуренцията и на правилата на ЕС в областта на държавната помощ може да бъде полезно, за да се засили прилагането на правото на ЕС в областта на конкуренцията и същевременно може да е от помощ за целите на предоставянето на насоки;

20.  счита, че временните мерки, по-специално в цифровата икономика, могат да бъдат важен инструмент, с който да се гарантира, че нарушенията по време на текущо разследване не нанасят сериозни и непоправими вреди на конкуренцията; призовава Комисията да разгледа съществуващите възможности с цел или да ускори производствата пред органите за защита на конкуренцията във връзка с прилагането на членове 101 и 102 от ДФЕС, или да опрости приемането на временни мерки; призовава Комисията във връзка с това да извърши проучване и да представи заключенията си, както и по целесъобразност законодателно предложение, пред Европейския парламент и Съвета;

21.  призовава Комисията, във връзка с евентуална реформа на Регламента за сливанията, да проучи внимателно дали настоящите процедури за оценка вземат в достатъчна степен под внимание обстоятелствата на цифровите пазари; счита, че би могло да бъде необходимо адаптиране на критериите за оценка на сливанията в цифровата икономика; освен това подчертава, че независимостта нанационалните органи за защита на конкуренцията следва да бъде гарантирана не само по отношение на прилагането на членове 101 и 102 от ДФЕС, но също и при прилагането на европейските правила за сливанията; поради това подчертава необходимостта от еквивалентни правила на равнището на ЕС в тази област;

22.  приветства непрекъснатите усилия на Комисията да пояснява различните аспекти на определението за държавна помощ, както е видно от известието ѝ относно понятието „държавна помощ“, посочено в член 107, параграф 1 от ДФЕС, което представлява важен градивен елемент на инициативата за модернизиране на държавната помощ; отбелязва по-специално усилията на Комисията за поясняване на понятията за „предприятие“ и „стопанска дейност“; отбелязва въпреки това, че продължава да е трудно, особено в областта на социалните въпроси, да се прокара разделителна линия между стопанските и нестопанските дейности; отбелязва освен това, че ролята на Съда на Европейския съюз е да гарантира правилното тълкуване на Договора;

23.  отново заявява, че лоялната данъчна конкуренция е важна за целостта на вътрешния пазар и че всички участници на пазара, включително цифровите дружества, следва да плащат съответните справедливи данъци там, където се генерира тяхната печалба, и да се конкурират при еднакви условия; приветства задълбочените разследвания на Комисията в това отношение и подчертава, че справянето с данъчните измами и агресивното данъчно планиране е необходима, за да се гарантират еднакви условия на конкуренция в рамките на единния пазар и за да се консолидират стабилни публични бюджети; подчертава, че правилата за държавната помощ се прилагат и за освобождаването от данъци и че е от съществено значение да се премахнат нарушаващите антиконкурентни практики, като например избирателните данъчни предимства; приканва държавите членки да осигурят достъп на Комисията до цялата относима информация, обменяна между националните данъчни органи, за да прецени съвместимостта на техните данъчни становища и споразумения с правилата на ЕС в областта на конкуренцията;

24.  изразява загрижеността си от непредприемането на действия от страна на органите за защита на конкуренцията срещу премахването с обратна сила на схеми за подпомагане на енергията от възобновяеми източници; подчертава, че това бездействие допълнително наруши конкуренцията, тъй като международните инвеститори успяха да получат обезщетение, докато местните — не; призовава Комисията да разследва нарушаващите конкуренцията последици на действащите плащания за капацитет и плащанията за ядрения мораториум върху електроенергийните пазари;

25.  призовава за преразглеждане на насоките за държавната помощ относно данъчното облагане, така че да обхващат случаи на нелоялна конкуренция, свързани не само с данъчните становища и трансферното ценообразуване;

26.  подчертава необходимостта от опростени и прозрачни данъчни политики и разпоредби;

27.  силно приветства решението на Комисията срещу неправомерните данъчни привилегии, предоставени на Amazon, и предишните ѝ ключови решения относно неправомерни избирателни данъчни предимства, и подчертава, че навременното възстановяване на незаконната помощ е от съществено значение; отбелязва, че Люксембург обяви намерението си да обжалва решението за Amazon, както Ирландия направи във връзка със случая Apple; призовава Комисията да продължи да наблюдава положението във всички държави членки и да взема решения срещу всяка неправомерна държавна помощ във всички съпоставими случаи, за да гарантира равното третиране и да възстанови еднаквите условия на конкуренция;

28.  подчертава необходимостта цифровите дружества да се облагат с данъци въз основа на тяхната истинска дейност в държавите членки, като се обхване оборотът, генериран чрез цифрови платформи, като по този начин се предотвратява неизгодното конкурентно положение за тези дружества, които извършват стопанска дейност посредством постоянно физическо присъствие;

29.  счита, че лоялната конкуренция на вътрешния пазар може да бъде възпрепятствана от данъчното планиране, тъй като новите участници и МСП, които извършват стопанска дейност само в една държава, се оказват наказани в сравнение с многонационалните корпорации, които могат да прехвърлят печалбите си или да прилагат други форми на агресивно данъчно планиране чрез различни решения и инструменти, достъпни само на тях; отбелязва със загриженост, че произтичащите от това по-ниски данъчни задължения водят до по-голяма печалба след данъчно облагане за многонационалните корпорации и създават неравни условия на конкуренция с техните конкуренти на единния пазар, които не се ползват от агресивното данъчно планиране и запазват връзката между мястото на генериране на печалба и мястото на данъчно облагане;

30.  отправя искане към Комисията да започне преговори с всички държави и територии, които се ползват от добър достъп до общия пазар и в които липсва ефективен контрол на държавната помощ за целите на борбата с нелоялната данъчна конкуренция;

31.  отчита възможността за използване на публични средства за спасяване на банки, които са важни в своя регион; призовава Комисията да обясни при какви условия това е възможно, особено що се отнася до правилата на ЕС за държавна помощ и за споделяне на загуби; счита, че настоящата правна рамка е неясна и призовава Комисията да я подобри;

32.  припомня, че според Директивата относно схемите за гарантиране на депозитите използването на схеми за гарантиране на депозитите с цел предотвратяване на изпадането в неплатежоспособност на дадена кредитна институция следва да се извършва в съответствие с ясно определена рамка и във всички случаи следва да е съобразено с правилата за държавната помощ;

33.  призовава Комисията ежегодно да прави оценка дали във финансовия сектор продължават да се изпълняват изискванията за прилагането на член 107, параграф 3, буква б) от ДФЕС;

34.  счита, че след финансовата криза концентрацията в банковия сектор се е увеличила и в някои случаи е насърчавана от европейските и националните надзорни органи; призовава Комисията да наблюдава това явление и да извърши проучване по държави на европейско равнище, за да изследва неговото въздействие върху конкуренцията;

35.  приветства ангажиментите, поети от члена на Комисията г-жа Вестегер по време на структурирания диалог с комисията по икономически и парични въпроси на 21 ноември 2017 г. да разгледа възможни нарушения на конкуренцията в резултат на програмата на Европейската централна банка за закупуване от корпоративния сектор и да докладва с отговор в качествен план; подчертава в това отношение, че понятието за избирателност на държавната помощ е важен критерий, който трябва да бъде задълбочено проучен; освен това във връзка с това посочва член 4, параграф 3 от Договора за Европейския съюз, в който се съдържа т.нар. принцип на лоялност;

36.  призовава Комисията внимателно да наблюдава дейностите в сектора на банкирането на дребно и сектора на финансовите услуги за нарушения на антитръстовите правила и картелна дейност и да работи в тясно сътрудничество с националните органи за защита на конкуренцията за прилагане на антитръстовите правила на ЕС;

37.  счита за приоритет гарантирането на стриктното и обективно спазване на правилата за държавната помощ при справянето с бъдещи банкови кризи, така че данъкоплатците да бъдат защитени от тежестта на спасяването на банките;

38.  подкрепя констатацията в секторното проучване на Комисията за електронната търговия, че трансграничната електронна търговия може да допринася за по-нататъшната интеграция на единния пазар и може да донесе конкурентни предимства за предприятията и да увеличи избора на потребителите, но че мерките за блокиране на географски принцип представляват съществена пречка пред това; отново заявява, че при определени обстоятелства това може да бъде счетено за противоречащо на член 101; приветства ангажимента на Комисията за целенасочено прилагане на правилата на ЕС за конкуренцията, които или са били установени, или са станали по-широкоразпространени в резултат на появата и нарастващото значение на цифровата икономика; също така приветства целта на Комисията да разшири диалога с националните органи за защита на конкуренцията, за да осигури последователно прилагане на правилата на ЕС за конкуренцията във връзка с практиките на електронната търговия;

39.  приканва европейския главен преговарящ за излизането на Обединеното кралство от ЕС, в сътрудничество с члена на Комисията г-жа Вестегер, да инициира възможно най-скоро справедлива и прозрачна дискусия относно бъдещето на отношенията между ЕС и Обединеното кралство от гледна точка на конкуренцията;

40.  счита, че всички текущи разследвания(11) за възможни нарушения на правото на ЕС в областта на конкуренцията от страна на Обединеното кралство или от дружества, базирани в Обединеното кралство, не следва да бъдат застрашени от дневния ред на Брексит и че всяко окончателно решение, взето от Комисията след 29 март 2019 г., следва да продължава да е задължително;

41.  отбелязва изложението на възраженията на Комисията и предварителното ѝ заключение, че Google е злоупотребил с господстващото си положение като търсачка, като е предоставил неправомерно предимство на друг свой продукт: своята услуга за сравняване на условията за пазаруване; призовава Комисията да гарантира, че дружеството изпълнява ефективно и своевременно корективните мерки, за да се предотврати по-нататъшна злоупотреба с господстващо положение; подчертава необходимостта Комисията да извърши задълбочен анализ и да наблюдава начина, по който предложението за Google ще работи на практика, за да се възстановят еднаквите условия на конкуренция, необходими, за да процъфтяват конкуренцията и иновациите; отбелязва, че без истинско структурно разделение между общите и специализираните услуги за търсене на дружеството, подходът, основан на тръжен принцип, може да не доведе до равно третиране; приканва Комисията и изпълнителния директор на Google да присъстват на съвместно публично изслушване на комисията по икономически и парични въпроси и на комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите; счита, че всички дружества, включително в цифровия сектор, следва да си сътрудничат тясно с Парламента, включително като присъстват на публични изслушвания;

42.  призовава Комисията да предприеме по-амбициозни мерки за премахване на неправомерните пречки пред конкуренцията в онлайн среда, за да се гарантира на европейските потребители безпрепятствено пазаруване онлайн от търговци, намиращи се в друга държава членка, без същевременно да създава нови пречки поради съществуващите различия в законодателството на ЕС за защита на потребителите;

43.  призовава Комисията да извърши надлежно и да приключи във възможно най-кратък срок всички други висящи антитръстови разследвания, като например Android, AdSense, както и разследванията в секторите на пътуванията и на местното търсене, в които се твърди, че Google е злоупотребил с господстващо положение в ущърб на съществуващи и потенциални конкуренти, които са били възпрепятствани от навлизане и развитие в тази област; подчертава необходимостта Комисията да бъде добре подготвена и да разполага със съответните ресурси за първия случай на големи масиви от данни, който представлява около 5,2 терабайта данни; подчертава във връзка с това, че използването на лични данни от големите технологични дружества е безпрецедентно и потребителите често не осъзнават или не са информирани относно степента, в която техните данни се използват, например за профилиране или насочено рекламиране; счита, че цифровите дружества биха могли да представляват особено предизвикателство за органите за защита на конкуренцията и за данъчните органи, по-специално когато става въпрос за алгоритми, изкуствен интелект или стойността на данните; насърчава Комисията да разработи инструменти на политиката и инструменти за прилагане, които се занимават с възникването на цифровите икономики, като гарантира, че разполага с пълен екип от собствени инженери в областта на високите технологии и специалисти в сферата на авангардните технологии, които да са на разположение, за да наблюдават и да вземат мерки срещу антиконкурентни ситуации, засягащи цифровата икономика и икономиката, основана на платформи;

44.  подчертава значението на продължаващите разследвания във фармацевтичния сектор предвид натрупването на доказателства за нарушения на пазара в тази област, включително ограничения по отношение на количеството, манипулирани цени и пречки пред наличието на генерични лекарства;

45.  приветства информационния фиш на Комисията от 6 октомври 2017 г., в който се потвърждава извършването на внезапни проверки, засягащи достъпа до информация за банкови сметки от страна на конкурентни служби; приканва Комисията да продължи да проявява бдителност по този въпрос, особено когато влязат в сила регулаторните технически стандарти за надеждно идентифициране на клиентите и сигурни комуникационни канали;

46.  приветства разследването на Комисията относно картела в областта на тежкотоварния автомобилен транспорт и неговите заключения;

47.  отправя искане към Комисията да поясни правилата за държавната помощ за европейските и неевропейските въздухоплавателни дружества с оглед на установяването на еднакви условия на конкуренция за техните дейности, насочени към европейски и неевропейски пазари; счита, че при определени сценарии помощта за преструктуриране може да има нарушаващо въздействие; счита, че спрямо всички въздушни превозвачи, когато летят към или от ЕС, и както спрямо националните, така и спрямо нискотарифните превозвачи следва да бъдат прилагани едни и същи правила за конкуренцията, като същевременно се отчита положението на превозвачите, чиито операции нямат значително въздействие върху пазара; отбелязва, че Комисията одобри придобиването от страна на Lufthansa на LGW, което е дъщерно предприятие на Air Berlin, при условие, че се спазват определени ангажименти, за да се избегне нарушаване на конкуренцията; призовава Комисията да наблюдава положението в средносрочен и дългосрочен план и да вземе мерки срещу всички антиконкурентни практики в сектора на въздухоплаването, които накърняват законодателството за защита на потребителите;

48.  изисква от Комисията да разследва хегемонията, от която се ползват нискотарифните въздушни превозвачи над различни въздушни маршрути в Европа, и моделите на ценообразуване за тези маршрути; отбелязва, че такова положение често се постига чрез агресивно или дори хищническо поведение на пазара, което премахва конкуренцията от пазара и оставя потребителите да поемат тежестта на по-високите тарифи и разходи;

49.  отправя искане към Комисията да направи внимателна оценка на всички сделки за сливане на въздухоплавателни дружества в съответствие с процедурата на ЕС за контрол върху сливанията, включително въздействието им върху конкуренцията на пазара и потенциалната им вреда за потребителите, преди всичко чрез по-високи цени и ограничения на прекия достъп до дестинации;

50.  настоятелно призовава Комисията да завърши изграждането на единното европейско железопътно пространство, да гарантира пълна прозрачност в паричните потоци между управляващите инфраструктурата лица и железопътните предприятия и да се увери, че всяка държава членка има силен и независим национален антитръстов регулаторен орган;

51.  изразява загриженост във връзка с антиконкурентните последици на съсобствеността от страна на големи институционални инвеститори; счита, че фактът, че тези инвеститори притежават значителна част от акциите на преки конкуренти в същия сектор, като например въздухоплавателните дружества, създава квазиолигопол и води до неблагоприятни последици за потребителите и икономиката като цяло поради ограничаването на конкуренцията; призовава Комисията да предприеме всички необходими мерки, за да се справи с възможните антиконкурентни последици на съсобствеността; призовава Комисията освен това да разследва съсобствеността и да изготви доклад относно последиците от съсобствеността върху европейските пазари, особено върху цените и иновациите, който да представи на Парламента;

52.  приветства преразглеждането на Регламент (ЕО) № 868/2004, за да се гарантира лоялна конкуренция, да се осигури реципрочност и да се премахнат нелоялните практики, включително предполагаема държавна помощ за въздухоплавателните дружества от някои трети държави, както и да се преодолеят регулаторни въпроси, включително условия на труд и въпроси, свързани с околната среда; изразява съгласие с Комисията, че най-добрият подход би бил приемане на нов, всеобхватен правен инструмент за преодоляване на нарушенията на пазара в международния транспорт, насърчаване на участието на Международната организация за гражданско въздухоплаване (ИКАО) в регионалната конкуренция в областта на въздухоплаването и лоялна конкуренция, основана на споразумения за въздухоплавателни услуги; счита, че прозрачността в клаузата за лоялната конкуренция е основен елемент за гарантиране на еднакви условия на конкуренция; изразява становището, че този регламент или други подходящи законодателни инструменти следва да предотвратяват антиконкурентното поведение при продажбата на билети, като например налагането от страна на някои въздухоплавателни дружества на допълнителни такси или ограничен достъп до информация за онези, които използват канали за резервация, различни от техните собствени;

53.  припомня, че въздухоплаването има ключов принос за свързаността на ЕС, както между самите държави членки, така и с трети държави, играе решаваща роля за интеграцията на ЕС и за неговата конкурентоспособност, и има важен принос за икономическия растеж и заетостта; отбелязва, че цялостната свързаност на ЕС разчита до голяма степен на въздухоплавателните услуги, извършвани от въздушни превозвачи от ЕС;

54.  приветства опростяването на правилата от страна на Комисията за публичните инвестиции в пристанища и летища, култура и най-отдалечените райони; подчертава, че като се вземат предвид потребностите от свързаност на най-отдалечените и периферните региони и в съответствие с действащите в момента насоки на Комисията, всички летища, финансирани от бюджета на ЕС или от Европейската инвестиционна банка, следва да се основават на положителен анализ на разходите и ползите, както и на средно- и дългосрочна оперативна и икономическа жизнеспособност, за да се избегне финансирането на летища фантоми в Европа;

55.  подчертава значението на гарантирането на прозрачността и неутралността на полетната информация, на осигуряването на еднакви условия на конкуренция на пазара и в крайна сметка на защитата на способността на европейските потребители да правят информиран избор; следователно призовава Комисията да спазва тези принципи при преразглеждането на Кодекса на поведение за компютъризираните системи за резервация и на Регламента за въздухоплавателните услуги;

56.  призовава Комисията да гарантира лоялна конкуренция в транспортния сектор, за да приключи изграждането на единния пазар, като отчита обществения интерес и екологичните съображения и като защитава свързаността на островните и периферните региони; призовава Комисията да наблюдава случаите на публични пристанищни и летищни мрежи, управлявани чрез монопол;

57.  подчертава, че в ерата на глобализацията международното сътрудничество е от съществено значение за ефективното прилагане на принципите на правото в областта на конкуренцията; в този контекст подкрепя постоянното участие на Комисията и НОЗК в многостранни форуми като Международната мрежа по конкуренция, Комитета по конкуренцията на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР), Световната банка и Конференцията на ООН за търговия и развитие (УНКТАД); отправя искане към Комисията да включи раздел за конкуренцията в международните търговски и инвестиционни споразумения; приканва Комисията да продължи да насърчава сближаването на практиките и инструментите на политиката в областта на конкуренцията, в т.ч. чрез двустранно сътрудничество с трети държави, по подобие на споразумението за сътрудничество между ЕС и Швейцария от второ поколение, сключено през 2013 г.; приветства започването на диалог между Комисията и Китай относно контрола на държавната помощ и следи внимателно приемането от страна на Китай на система за проверка на лоялната конкуренция, предназначена да гарантира, че държавните мерки не засягат неблагоприятно навлизането на пазара и излизането от него, както и свободното движение на стоки; отново отправя своето искане към члена на Комисията г-жа Вестегер да гарантира ефективно, че Комисията информира и редовно предоставя актуална информация на компетентната комисия на Парламента относно външната си дейност в сферата на политиката в областта на конкуренцията;

58.  подчертава, че функционалната конкуренция в рамките на единния европейски пазар е в полза най-вече на потребителя; счита, че строгото и обективно прилагане на политиката в областта на конкуренцията може значително да допринесе за основни политически приоритети, като например по-задълбочен и по-справедлив вътрешен пазар, свързан цифров единен пазар и интегриран и благоприятен за климата енергиен съюз; отново заявява, че традиционните пазарни модели на политиката в областта на конкуренцията не винаги може да са подходящи за цифровия пазар, като например стопански модели, основани на онлайн платформи, или многостранни пазари;

59.  изтъква, че единен набор от правила за изчисляване на корпоративната данъчна основа може да елиминира нелоялната данъчна конкуренция, като например сключването на данъчни споразумения между определени многонационални дружества и държави членки; отбелязва продължаващите преговори относно общата консолидирана основа за облагане с корпоративен данък (ОКООКД);

60.  отбелязва значението, което има благоприятната регулаторна рамка за летищата с оглед на привличането и мобилизирането на частни инвестиции; счита, че оценката на Комисията на Директивата относно летищните такси, успоредно с ефективна консултация с въздухоплавателните дружества/летищата, следва да помогне за изясняването дали съществуващите разпоредби са ефективен инструмент за насърчаване на конкуренцията и за подкрепа на интересите на европейските потребители, или е необходима реформа;

61.  приветства факта, че испанското правителство е готово да отвори въздушното споразумение между Испания и Русия, което позволява директни полети между Барселона и Токио;

62.  приканва Комисията да разгледа двустранните споразумения в областта на въздухоплаването между държавите членки и трети държави, за да гарантира лоялна конкуренция;

63.  призовава Комисията да разгледа и да вземе мерки във връзка с потенциалните последици на Брексит върху конкуренцията в сектора на въздухоплаването и особено когато се засяга членството на Обединеното кралство в споразумението за Общоевропейското авиационно пространство (ECAA), вследствие на което ще се ограничи достъпът до всички дестинации в ЕС и обратно;

64.  счита, че осигуряването на еднакви условия на конкуренция за дружествата на вътрешния пазар зависи също така от усилията за решителна борба срещу социалния дъмпинг;

65.  призовава Комисията допълнително да разгледа дългосрочните последици на прекъснатите дискусии относно бъдещото законодателство в рамките на стратегията на ЕС за въздухоплаването;

66.  приветства оценката на Комисията на въздействието от етапа на създаване и обществената консултация относно веригата за доставки на храни; посочва, че Европейският парламент вече призова Комисията и националните органи за защита на конкуренцията да отговорят на опасенията, повдигнати от комбинираното въздействие както в горната част на веригата за доставки на храни, така и върху дистрибуторите и потребителите, от една страна на бързата концентрация на сектора на дистрибуцията на национално равнище, а от друга страна, на развитието на обединенията на големи дистрибутори на европейско и международно равнище; счита, че тази структурна промяна създава опасения по отношение на възможните стратегически съгласувания, намаляването на конкуренцията и свиването на възможностите за инвестиции в иновации в рамките на веригата за доставки на храни, правилното функциониране на организациите на производители, особено на дребните земеделски стопани, и избора на сортове, адаптирани към селскостопанските и екологичните условия; призовава Комисията да създаде обвързваща регулаторна рамка на равнището на ЕС, за да води борба срещу нелоялните търговски практики във веригата за доставки на храни, които негативно засягат земеделските стопани;

67.  приветства задълбоченото разследване на Комисията на сливането Monsanto-Bayer; изразява сериозното си безпокойство от факта, че ако сливането между Monsanto и Bayer бъде одобрено, три дружества (Chem China-Syngenta, Du Pont-Dow и Bayer-Monsanto) ще притежават и продават до 60% от патентованите семена в света и 64% от пестицидите и хербицидите в света; отбелязва, че такова равнище на концентрация несъмнено ще доведе до повишаване на цените, ще увеличи технологичната и икономическата зависимост на земеделските стопани от малко на брой интегрирани на глобално равнище платформи за „обслужване на едно гише“, ще доведе до ограничено разнообразие на семена и до пренасочването на иновационната дейност, откланяйки я от възприемането на модел на производство, който зачита околната среда и биологичното разнообразие, и накрая ще доведе до по-малко иновации в резултат на намаляването на конкуренцията; затова отправя искане към Комисията, когато разглежда нивото на концентрация и последиците за конкуренцията от сливането върху различните засегнати пазари, внимателно да обмисли факта, че в сектора се извършват няколко сливания едновременно;

68.  изразява дълбока загриженост във връзка с одобрението от страна на Комисията на сливането Bayer-Monsanto, тъй като независимо от предлаганата продажба на активи на Bayer, сливането засилва вече твърде голямата концентрация в агроиндустриалния сектор и ефективно възпрепятства прехода от селско стопанство, зависимо от химически вещества, към действително устойчиво селско стопанство; призовава за преразглеждане на законодателството в областта на конкуренцията, за да се даде възможност за ефективно противопоставяне на сливания от този вид в бъдеще; следователно категорично и настоятелно призовава Комисията да направи оценка дали сливанията в селскостопанския сектор биха могли да доведат до „съществено възпрепятстване на ефективната конкуренция“, но не посредством тест с ограничен обхват, който е насочен само към последиците на сливането върху цените, производството и иновациите, а като се оценят всички социални разходи на такива сливания, като се вземе предвид по-широкото им въздействие върху опазването на околната среда и международните задължения във връзка с биологичното разнообразие, съгласно изискванията на член 11 от ДФЕС;

69.  счита, че търговските субсидии и преференции, като например ОСП и ОСП+, които се дават на държави, които не са членки на ЕС, с цел насърчаване на правата на човека и трудовите права, но които се оказаха и с практическа роля за насърчаване на конкурентоспособността на ЕС на международната сцена, трябва да бъдат наблюдавани по подходящ начин и прилагани с внимание към въздействието им върху промишлеността в ЕС; следователно призовава Комисията да спре временно безвъзмездните средства или преференцията, ако държавите, които не са членки на ЕС, злоупотребяват с тях;

70.  припомня, че от юни 2014 г. Комисията проверява начина, по който Люксембург третира в данъчно отношение McDonald’s, и през декември 2015 г. взе решение да започне официална процедура по разследване, но че до момента не е взето окончателно решение; отправя искане към Комисията да положи всички усилия, за да достигне скоро до окончателно решение по този случай;

71.  призовава Комисията редовно да оценява ефективността на защитата на правата върху интелектуална собственост от страна на държавите членки, която е съществен елемент от политиките в областта на конкуренцията в здравеопазването; подчертава, че защитата на търговските марки е от съществено значение за целите на идентифицирането и разграничаването на продуктите на пазара; и че без търговските марки и способността да се даде възможност на хората да правят разграничения между продуктите, става много трудно, ако не и невъзможно, за производителите да навлизат на нови пазари; счита освен това, че когато конкуренцията се съсредоточава върху цените, става трудно за производителите с малък пазарен дял да укрепят своята пазарна позиция; подчертава следователно, че премахването на търговските марки или ограниченията върху използването им създава значителна пречка пред навлизането на пазара и подкопава съществен аспект на свободната и лоялна конкуренция в ЕС;

72.  твърдо подкрепя изявлението на Комисията в годишния доклад за политиката в областта на конкуренцията за 2016 г., че „След както дружествата се развиват в световен мащаб, същото трябва да направят и правоприлагащите органи в областта на конкуренцията“; счита, че глобалните правила за конкуренция, прозрачност и най-високата степен на координация между органите за защита на конкуренцията, включително по отношение на обмена на информация по време на производства в областта на конкуренцията, са предварителни условия за развитието на справедлива търговия в световен мащаб; изтъква, че борбата срещу нелоялните търговски практики, включително със средствата на политиката в областта на конкуренцията, е необходима за гарантирането на еднакви условия на конкуренция в световен мащаб, които ще бъдат в полза на работниците, потребителите и предприятията и са един от приоритетите на търговската стратегия на Съюза; подчертава, че документът за размисъл относно извличането на ползите от глобализацията показва, че ЕС трябва да предприеме действия, за да възстанови справедливите условия на конкуренция, и отправя искане към Комисията да предложи конкретни политики в този смисъл;

73.  призовава за модернизиране на инструментите за търговска защита, което да ги направи по-силни, по-бързи и по-ефективни; приветства новия метод за изчисляване на антидъмпинговите мита чрез оценяване на нарушенията на пазара в трети държави, който трябва да успее да гарантира най-малко същото равнище на ефективност като това на наложените по-рано антидъмпингови мерки в пълно съответствие със задълженията ни, поети в рамките на СТО; припомня значението на мониторинга на ефективното му изпълнение; освен това подчертава особеното значение на антисубсидийния инструмент в борбата с нелоялната конкуренция в глобален мащаб и за създаването на еднакви условия на конкуренция с правилата на ЕС за държавната помощ;

74.  подчертава, че реципрочността трябва да бъде един от основните принципи на търговската политика на Съюза, с цел осигуряването на еднакви условия на конкуренция за дружествата от ЕС, по-специално в областта на обществените поръчки; подчертава, че усилията, насочени към осигуряване на по-добър достъп до чуждестранните пазари на обществени поръчки, не трябва да подкопават развитието на правилата на ЕС по отношение на социалните и екологичните критерии; подчертава, че за Съюза е важно създаването на международен инструмент в областта на обществените поръчки, който да установява необходимата реципрочност в случаите, когато търговските партньори ограничават достъпа до пазарите си на обществени поръчки; припомня ползите от преките чуждестранни инвестиции и счита, че предложението на Комисията относно контрола на чуждестранните инвестиции следва да позволява по-голяма реципрочност в достъпа до пазарите;

75.  призовава Комисията да обърне особено внимание на потребностите на МСП в търговските преговори и търговския обмен, така че да им се осигури по-добър достъп до пазарите и да се подобри конкурентоспособността на съответните предприятия; признава във връзка с това усилията на Комисията за борба срещу нелоялната конкуренция при някои привлекли голямо обществено внимание случаи, но подчертава, че гарантирането на прилагането на правилата за лоялна конкуренция по отношение на МСП също е от първостепенно значение;

76.  подчертава, че търговската политика и търговските споразумения на ЕС могат да изиграят роля в борбата с корупцията;

77.  обръща внимание на значението на ефективните и хармонизирани европейски митнически проверки в борбата с нелоялната конкуренция;

78.  призовава Комисията да предостави допълнителни разяснения относно възможностите за предприемане на мерки срещу нелоялните търговски практики в рамките на настоящата политика в областта на конкуренцията;

79.  поради това приветства предложението на Комисията относно Европейската мрежа по конкуренция (ЕМК+), включително значението на възпиращите глоби по отношение на политиката в областта на конкуренцията; подчертава освен това, че отказът от страна на сезиран орган да осигури изпълнението на решение за налагане на глоби следва във всички случаи да бъде надлежно обоснован и следва да бъде създадена система, с помощта на която да може да се решават евентуалните спорове между органи в такива случаи;

80.  отбелязва проучването на сектора на електронната търговия и неговия окончателен доклад, който показва, че в сектора на електронната търговия съществуват бизнес практики, които имат негативно отражение върху лоялната конкуренция и ограничават избора на потребителя; счита, че в контекста на стратегията за цифровия единен пазар проучването следва да бъде част от по-мащабни усилия на Комисията за осигуряване на пълното прилагане на политиката в областта на конкуренцията спрямо търговците на дребно, развиващи дейност онлайн;

81.  подкрепя намерението на Комисията да насочи прилагането на правилата на ЕС в областта на конкуренцията към широко разпространените търговски практики, които са се появили или се развиват в резултат на разрастването на електронната търговия, и подчертава, че Комисията трябва да положи повече усилия, за да гарантира последователното прилагане на правилата на ЕС в областта на конкуренцията във всички държави членки, също така по отношение на търговските практики, свързани с електронната търговия; подчертава, че с оглед на асиметричните отношения между големите търговци на дребно, развиващи дейност онлайн, и техните доставчици, Комисията и националните органи за защита на конкуренцията следва активно да гарантират прилагането на правилата в областта на конкуренцията, тъй като доставчиците, и по-специално МСП, може да не разполагат във всички случаи с икономически ефективен достъп до средства за правна защита;

82.  призовава за укрепването на свободата на избора за потребителите в рамките на цифровия единен пазар; счита, че правото на преносимост на данните, заложено в Общия регламент относно защитата на данните (Регламент (EС) 2016/679), е добър подход за укрепване на правата на потребителите и конкуренцията;

83.  счита, че една ефективна политика в областта на конкуренцията може да допълва законодателните инициативи в областта на цифровия единен пазар и счита, че когато стимулът за предприемане на регулаторни действия се дължи преди всичко на реакцията спрямо действията на пазара от страна на някои участници, вредите могат да бъдат преодолени чрез мерки в областта на конкуренцията за справяне с антиконкурентните практики, без да бъдат възпирани онези, които искат да се конкурират;

84.  изразява загриженост във връзка с нарасналото използване на договорни ограничения от страна на производителите при продажби онлайн, както потвърждава проучването в сектора на електронната търговия, и призовава Комисията да извърши допълнителен преглед на тези клаузи, за да гарантира, че те не създават неоснователни ограничения за конкуренцията; същевременно призовава Комисията да извърши преглед на Насоките относно вертикалните ограничения и на Регламент (ЕС) № 330/2010 на Комисията с оглед на посочените промени;

85.  отбелязва становището на генерален адвокат Вал от 26 юли 2017 г. по дело C-230/16 Coty Germany GmbH/Parfümerie Akzente GmbH, според което ограничение на продажбите в рамките на онлайн пазар, включено в споразумение за разпространение, следва да не се счита за твърдо ограничение по смисъла на Регламент (ЕС) № 330/2010;

86.  подчертава, че достъпът до правосъдие, който може да включва и механизми за колективна правна защита, е от основно значение за постигането на целите на политиката на ЕС в областта на конкуренцията; подчертава, че липсата на такива възможности отслабва конкуренцията, функционирането на вътрешния пазар и правата на потребителите;

87.  припомня, че за да може да се води ефективна борба срещу антиконкурентните практики, държавите членки трябва да приемат икономическа политика, която е в съответствие с принципите на отворената пазарна икономика, основаваща се на лоялната конкуренция, тъй като чисто протекционистките мерки вредят на функционирането на единния пазар; подчертава, че трябва да се премахнат всички аспекти на нелоялната конкуренция, включително нерегистрираният труд и заобикалянето на правилата относно командироването на работници, без да се засяга свободното движение на работната сила като една от основните свободи на вътрешния пазар;

88.  счита, че провежданите от Комисията консултации относно евентуалното усъвършенстване на контрола върху сливанията в ЕС са много важни; счита, че трябва да се предприемат мерки, за да се гарантира, по-специално в цифровата сфера, че сливанията не ограничават конкуренцията в рамките на вътрешния пазар; поради това отново призовава Комисията да проучи внимателно дали в действащите процедури за оценка се вземат предвид в достатъчна степен обстоятелствата на цифровите пазари и превръщането на пазарите в международни; освен това призовава Комисията да вземе предвид ролята на достъпа до данни и информация, когато извършва оценка на пазарната мощ, дали обединяването на данни и информация за клиентите при сливане нарушава конкуренцията и до каква степен достъпът на дадено предприятие до изключителни методи за анализ и патенти изключва конкурентите; отново отправя искане към Комисията да обясни как определя минималния брой участници на пазара, необходим за наличието на лоялна конкуренция, както и по какъв начин запазва възможността за нови дружества, по-специално стартиращи предприятия, да навлизат на пазари с висока степен на концентрация;

89.  призовава държавите членки да осигурят правилното прилагане на правилата на ЕС за възлагане на обществени поръчки, за да се преодолява нарушаването на конкуренцията, включително чрез критерии за социална закрила, опазване на околната среда и защита на потребителите, когато е целесъобразно, и да насърчават добрите практики при процедурите, използвани от публичните органи; счита, че разработването на процедури за електронно възлагане на обществени поръчки ще улесни достъпа на МСП до обществените поръчки, ще повиши прозрачността и ще осигури по-ефективен мониторинг на нарушенията на правилата за конкуренция; призовава освен това Комисията да насърчава възможностите за достъп до пазара за МСП чрез договори с по-малък обхват, когато това е съвместимо с ключовите цели на възлагането на обществени поръчки, и да следи внимателно прилагането на правилата по отношение на централизацията на закупуването в рамките на пазарите за възлагане на обществени поръчки;

90.  приветства приемането на правилата относно преносимостта на предплатените услуги съгласно стратегията за цифров единен пазар, които ще подобрят конкуренцията в рамките на вътрешния пазар и ще осигурят повече права за потребителите;

91.  счита, че критериите за участие в избирателно разпространение или франчайзингова мрежа следва да бъдат прозрачни, за да се гарантира, че тези критерии не нарушават политиката в областта на конкуренцията и свободното функциониране на единния пазар; подчертава, че тези критерии трябва да са обективни, качествени и недискриминационни и да не надхвърлят строго необходимото; призовава Комисията да вземе мерки за гарантиране на посочената прозрачност;

92.  отбелязва нарасналия риск от тайни споразумения между конкуренти, които се дължат, наред с другото, на наличието на софтуер за наблюдение на цените; счита, че съгласувани практики могат да се появят и въпреки факта, че контактът между конкурентите е по-слаб от необходимото съгласно действащите норми или може би е дори автоматизиран, тъй като алгоритмите взаимодействат помежду си независимо от инструкциите на един или повече участници на пазара; призовава Комисията да бъде бдителна спрямо тези нови предизвикателства пред свободната конкуренция;

93.  приветства усилията на Комисията за изграждане на връзки с нейните международни партньори и с многонационалните форуми, занимаващи се с политиката в областта на конкуренцията; счита, че международното сътрудничество придобива все по-важна роля в случаите, когато дружествата, които са обект на принудително изпълнение, развиват дейност в множество юрисдикции;

94.  счита, че разширяването на мрежата от споразумения за свободна търговия с участието на Европейския съюз ще бъде от полза за прилагането на правото в областта на конкуренцията в световен мащаб; във връзка с това насърчава Комисията да търси нови възможности за търговски споразумения и да включва силни антитръстови разпоредби и разпоредби относно държавната помощ във всяко бъдещо споразумение от този вид;

95.  счита, че специфичното естество на сектора на селското стопанство трябва да бъде отчитано в политиката в областта на конкуренцията; припомня, че член 42 от ДФЕС предоставя специален статут на сектора на селското стопанство по отношение на конкурентното право, утвърден с последната реформа на Общата селскостопанска политика (ОСП), като позволява редица дерогации и изключения от разпоредбите на член 101 от ДФЕС; отбелязва, че ОСП има за цел да осигурява справедлив жизнен стандарт за хората, занимаващи се със селско стопанство, предвид непрекъснатите икономически рискове и рисковете, свързани с климата; припомня, че политиката в областта на конкуренцията защитава главно интересите на потребителите и не взема предвид в достатъчна степен специфичните интереси и трудности на селскостопанските производители; подчертава, че политиката в областта на конкуренцията трябва да защитава интересите на селскостопанските производители и на потребителите по един и същи начин, като гарантира, че условията за конкуренция и за достъп до вътрешния пазар са справедливи, за да бъдат насърчавани инвестициите и иновациите за заетост, жизнеспособност на земеделските предприятия и балансираното развитие на селските райони в ЕС, като едновременно с това се поощрява прозрачността за участниците на пазара;

96.  настоява, че понятието „справедлива цена“ не следва да се разглежда като възможно най-ниската цена за потребителите, а вместо това трябва да бъде разумна и да дава възможност за справедливо възнаграждение на всяка страна в рамките на веригата за доставки на храни;

97.  счита, че колективните дейности на организациите на производители и техните сдружения, включително планиране на производството, преговори по продажбите и договаряне на условията на договорите, са необходими за постигането на целите на ОСП, определени в член 39 от ДФЕС, и следва да бъдат изключени от прилагането на член 101 от ДФЕС, когато тези съвместни дейности се упражняват действително и по този начин се допринася за подобряването на конкурентоспособността на земеделските стопани; отбелязва, че дерогациите съгласно Регламент (ЕС) № 1308/2013 („Регламент за единната ООП“) не са били използвани в пълна степен и че липсата на яснота във връзка с тези дерогации, трудностите при изпълнението им и липсата на единно прилагане от страна на националните органи за защита на конкуренцията не са дали достатъчно правна сигурност на земеделските стопани и на техните организации; приветства факта, че Регламент (ЕС) 2017/2393(12) ще доведе до опростяване на правилата, приложими за колективната организация на земеделските стопани, и ще изясни ролята и правомощията на организациите на производителите, които осъществяват стопански дейности, във връзка с правото в областта на конкуренцията, така че да се засилят позициите им при водене на преговори, като същевременно се защитават принципите, установени в член 39 от ДФЕС;

98.  приветства факта, като взема предвид положителните доклади относно прилагането(13) и неговия принос за укрепване на позицията на млекопроизводителите в рамките на веригата за доставки на храни, че пакетът за млякото от 2012 г. предстои да бъде удължен във времето съгласно Регламент (ЕС) 2017/2393; въпреки това, приканва Комисията да извърши оценка на въздействието, за да определи дали разпоредбите относно преговори за сключване на договори в сектора на млякото и млечните продукти следва да бъдат разширени и да обхващат други селскостопански сектори, тъй като земеделските стопани и организациите на производителите ще имат по-голяма свобода да планират производството, правото на колективно договаряне и договарянето на продажби и на условията на договорите, които определят цените и обемите ясно;

99.  призовава да се предвиди изрична и автоматична дерогация от член 101 от ДФЕС, ограничена от принципите на необходимостта и пропорционалността, която да позволява на междубраншовите селскостопански организации да изпълняват задачите, които са им възложени от Регламента за единната ООП, с оглед постигане на целите, заложени в член 39 от ДФЕС;

100.  предлага разпоредбите на Регламента за единната ООП, които предвиждат приемането на мерки за регулиране на предлагането на сирене със защитено наименование за произход (ЗНП) или защитено географско указание (ЗГУ) (член 150), на шунка със ЗНП или ЗГУ (член 172) или на вина (член 167), да бъдат разширени, така че да обхващат продукти със знак за качество с цел да се увеличат възможностите за адаптиране на предлагането спрямо търсенето;

101.  приветства факта, че Регламент (ЕС) 2017/2393 въвежда процедура, посредством която обединенията на земеделските стопани могат да изискат от Европейската комисия становище с незадължителен характер, за да определят дали дадено съвместно действие е съвместимо с общата дерогация от правилата за конкуренцията в съответствие с член 209 от Регламента за единната ООП; въпреки това, в контекста на препоръката на експертната група по селскостопанските пазари призовава Европейската комисия да изясни обхвата на общата дерогация за селското стопанство, така че изключението да бъде формулирано по начин, който прави неприлагането на член 101 от ДФЕС в предвидените случаи приложимо и постижимо;

102.  изтъква, че в периоди на тежки пазарни дисбаланси, когато селскостопанският сектор е изложен на риск и всички граждани са засегнати от възможни вреди за основни хранителни доставки, пазарно ориентираната ОСП трябва да оказва подкрепа на земеделските стопани и да осигурява допълнителни, ограничени във времето и напълно обосновани изключения от правилата за конкуренция; приветства факта, че в резултат на промените, направени с Регламент (ЕС) 2017/2393, ще бъде по-лесно да бъдат задействани разпоредбите на член 222 от Регламента за единната ООП, който разрешава такива временни дерогации от правото в областта на конкуренцията;

103.  призовава да бъде доразвит европейският механизъм за наблюдение на цените на храните, за да се подобри установяването на кризи в хранително-вкусовия сектор посредством по-добри данни с повече разбивки; в този контекст подчертава необходимостта от ангажиране на организациите на земеделските стопани в определянето и събирането на данните;

104.  припомня признанието на Комисията, че селскостопанските производители представляват най-слабо концентрираното ниво във веригата за доставки на храни, докато техните доставчици на суровини и клиенти често са много по-големи и по-концентрирани, което води до отсъствието на равновесие в отношенията и до отрицателни и нелоялни практики от страна на някои големи дистрибуторски вериги, преработватели и търговци на дребно, което не може да бъде разрешено единствено със средствата на политиката в областта на конкуренцията, поради което е необходима съгласуваност с други политики; ето защо призовава Комисията да определи по-ясно понятието „господстващо положение“ и злоупотребата с това положение, като се вземе предвид степента на концентрация и преговорната тежест на секторите на суровините, преработката и търговията на дребно; отбелязва освен това, че Регламент (ЕС) 2017/2393 ще установи определени разпоредби относно правото на писмени договори, както и на договарянето на договорните условия за подобрено споделяне на стойността по веригата за доставки, за да се помогне за нормализирането на отношенията между заинтересованите страни, да се води борба срещу нелоялни търговски практики, да се повиши способността на земеделските стопани да откликват по-добре на сигналите на пазара, да се подобри отчитането и преноса на цените и да се насърчи по-лесното адаптиране на предлагането спрямо търсенето; освен това призовава Комисията и националните органи за защита на конкуренцията да гарантират, че стоките са надлежно класифицирани и имат надлежно определени цени и че злоупотребите и нелоялните търговски практики, които засягат земеделските стопани, са обект на наблюдение, преодоляват се чрез задължителни действия и се санкционират; счита, че следва да бъде направен преглед на съществуващите национални схеми, за да бъдат определени най-добрите практики, които да се прилагат;

105.  признава, че досега конкурентното право не е прилагано за целите на справянето с нелоялни търговски практики в хранителната верига нито на европейско, нито на национално равнище; отбелязва, че във връзка с това са въведени специфични национални правила, но те все още не са доказали своята пълна ефективност по отношение на справянето с ендемичния проблем с нелоялните търговски практики и с нарушеното равновесие на силите във веригата на доставки на храни; призовава Комисията да публикува и одобри незабавно обявеното законодателно предложение на ЕС относно нелоялните търговски практики, да предостави хармонизирана правна рамка, която да осигурява по-добра защита на производителите и земеделските стопани от нелоялни търговски практики, и да гарантира по-нататъшната консолидация на вътрешния пазар;

106.  посочва, че Европейският парламент вече призова Комисията и националните органи за защита на конкуренцията да отговорят ефективно на безпокойствата, предизвиквани от комбинираното въздействие на бързата концентрация на сектора на дистрибуцията на национално равнище и на развитието на обединенията на големи дистрибутори на европейско и международно равнище както върху горната част на веригата за доставки на храни, така и върху дистрибуторите и потребителите; счита, че тази структурна промяна повдига опасения по отношение на възможните стратегически съгласувания, намаляване на конкуренцията и свиването на възможностите за инвестиции в иновации в рамките на веригата за доставки на храни;

107.  призовава държавите членки и институциите на ЕС да разглеждат като приоритет засилването на единния пазар след излизането на Обединеното кралство от ЕС, като гарантират пълно спазване на правото на ЕС в областта на конкуренцията и неговите дерогации, както и други стандарти, за да се осигурят правна сигурност и еднакви условия на конкуренция между държавите членки;

108.  отбелязва, че през 2013 г. индивидуалният таван на помощта de minimis в селскостопанския сектор е удвоена (от 7500 евро на 15000 евро) в отговор на зачестилите кризисни ситуации в областта на климата, здравето и икономиката; отбелязва, че по същото време националният таван de minimis е коригиран само в незначителна степен (от 0,75% на 1% от стойността на националната селскостопанска продукция), което намалява свободата на действие на държавите членки да подпомагат земеделските стопанства, изпитващи затруднения; ето защо призовава националният таван de minimis да се увеличи на 1,25% от националната селскостопанска продукция, за да бъде облекчено трудното икономическо положение на земеделските стопани; отбелязва, че съгласуваните правила за помощи от типа de minimis следва да служат за подобряване на положението на земеделските стопани, без да водят до повторно национализиране на селскостопанските политики;

109.  подчертава значението на средствата, предназначени за предоставянето на достъп до високоскоростни широколентови мрежи, за да се следва технологичният напредък и да се насърчава конкуренцията, особено в селските и отдалечените райони;

110.  подчертава, че отварянето на пазара на ЕС към особено конкурентоспособни търговски партньори и големи износители на селскостопански продукти, подлежащи на много на брой различни стандарти, може да представлява риск за най-чувствителните селскостопански отрасли в ЕС; призовава Комисията да отчита в пълна степен въздействието на възможните нарушения на пазара, произтичащи от търговските споразумения с трети държави, върху селскостопанските производители в Европа, като се има предвид тяхното деликатно финансово положение и тяхната фундаментална роля в нашето общество;

111.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, на Комисията и на националните и — когато е приложимо — на регионалните органи за защита на конкуренцията.

(1) OВ L 187, 26.6.2014 г., стр. 1.
(2) OВ L 156, 20.6.2017 г., стр. 1.
(3) ОВ C 262, 19.7.2016 г., стp. 1
(4) ОВ C 93, 24.3.2017 г., стр. 71.
(5) OВ C 35, 31.1.2018 г., стр. 71.
(6) Приети текстове, P8_TA(2016)0434.
(7) Приети текстове, P8_TA(2017)0027.
(8) Приети текстове, P8_TA(2017)0428.
(9) OВ L 123, 12.5.2016 г., стр. 1.
(10) https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/file_import/aar-comp-2016_en_0.pdf
(11) Например задълбоченото разследване на Комисията на възможна схема за държавна помощ по отношение на освобождаването на финансирането на групи в Обединеното кралство като част от реформа на правилата за контролираните чуждестранни дружества (КЧД) (SA.44896).
(12) Регламент (ЕС) 2017/2393 на Европейския парламент и на Съвета от 13 декември 2017 г. за изменение на Регламент (ЕС) № 1305/2013 относно подпомагане на развитието на селските райони от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР), Регламент (ЕС) № 1306/2013 относно финансирането, управлението и мониторинга на общата селскостопанска политика, Регламент (ЕС) № 1307/2013 за установяване на правила за директни плащания за земеделски стопани по схеми за подпомагане в рамките на общата селскостопанска политика, Регламент (ЕС) № 1308/2013 за установяване на обща организация на пазарите на селскостопански продукти и Регламент (ЕС) № 652/2014 за установяване на разпоредби за управлението на разходите, свързани с хранителната верига, здравеопазването на животните и хуманното отношение към тях, здравето на растенията и растителния репродуктивен материал (ОВ L 350, 29.12.2017 г., стр. 15).
(13) Доклади относно развитието на ситуацията на пазара на мляко и млечни продукти и действието на разпоредбите на „Пакета за мляко“ (COM(2016)0724 и COM(2014)0354).

Последно осъвременяване: 4 декември 2018 г.Правна информация - Политика за поверителност