Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2018/2571(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : B8-0190/2018

Texte depuse :

B8-0190/2018

Dezbateri :

PV 19/04/2018 - 5
CRE 19/04/2018 - 5

Voturi :

PV 19/04/2018 - 10.19
CRE 19/04/2018 - 10.19
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P8_TA(2018)0190

Texte adoptate
PDF 256kWORD 49k
Joi, 19 aprilie 2018 - Strasbourg Ediţie definitivă
Implementarea Procesului de la Bologna - stadiul actual și acțiuni ulterioare
P8_TA(2018)0190B8-0190/2018

Rezoluţia Parlamentului European din 19 aprilie 2018 privind implementarea Procesului de la Bologna – stadiul actual și acțiuni ulterioare (2018/2571(RSP))

Parlamentul European,

–  având în vedere articolul 14 din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene,

–  având în vedere Rezoluția sa din 13 martie 2012 referitoare la contribuția instituțiilor europene la consolidarea și progresul procesului de la Bologna(1),

–  având în vedere concluziile Consiliului din 25 și 26 noiembrie 2013 privind dimensiunea globală a învățământului superior european(2),

–  având în vedere Comunicarea Comisiei din 20 septembrie 2011 intitulată „Sprijinirea creșterii și a ocupării forței de muncă – un proiect pentru modernizarea sistemelor de învățământ superior din Europa” (COM(2011)0567),

–  având în vedere concluziile Consiliului din 28 și 29 noiembrie 2011 privind modernizarea învățământului superior(3),

–  având în vedere Comunicarea Comisiei din 20 noiembrie 2012, intitulată „Regândirea educației: investiții în competențe pentru rezultate socio-economice mai bune (COM(2012)0669),

–  având în vedere Recomandarea 2006/143/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 februarie 2006 privind continuarea cooperării europene în domeniul asigurării calității în învățământul superior(4),

–  având în vedere Declarația comună semnată la Bologna, la 19 iunie 1999, de miniștrii educației din 29 de țări europene (Declarația de la Bologna),

–  având în vedere Rezoluția sa din 28 aprilie 2015 referitoare la monitorizarea implementării Procesului de la Bologna(5),

–  având în vedere Comunicarea Comisiei din 14 noiembrie 2017, intitulată „Consolidarea identității europene prin educație și cultură” (COM(2017)0673),

–  având în vedere întrebarea adresată Comisiei privind implementarea Procesului de la Bologna – stadiul actual și acțiuni ulterioare (O-000020/2018 – B8‑0014/2018),

–  având în vedere propunerea de rezoluție a Comisiei pentru cultură și educație,

–  având în vedere articolul 128 alineatul (5) și articolul 123 alineatul (2) din Regulamentul său de procedură,

A.  întrucât Procesul de la Bologna este o inițiativă interguvernamentală prin care țările urmăresc, printr-un dialog deschis și colaborativ, să atingă obiective comune prin angajamentele convenite la nivel internațional, contribuind astfel la construirea Spațiului european al învățământului superior; întrucât învățământul superior de înaltă calitate este o componentă esențială în dezvoltarea unei societăți bazate pe cunoaștere, extinse și avansate, care, în cele din urmă, contribuie la construirea unei comunități stabile, pașnice și tolerante, prin asigurarea egalității de șanse și a unei educații de calitate accesibilă tuturor;

B.  întrucât Procesul de la Bologna a promovat mobilitatea prin sporirea gradului de internaționalizare a învățământului superior și prin îmbunătățirea compatibilității și comparabilității standardelor diferitelor sisteme de învățământ superior, respectând totodată principiile libertății academice și autonomia instituțională și punând accentul pe consolidarea calității învățământului superior și oferind șanse egale pentru cetățeni;

C.  întrucât Spațiul european al învățământului superior a fost lansat cu scopul înființării unui sistem de trei cicluri (licență, masterat și doctorat) și al sporirii comparabilității și atractivității sistemelor europene de învățământ superior la nivel mondial;

D.  întrucât educația este unul dintre pilonii principali ai societății noastre și întrucât învățământul superior are un rol important de jucat în promovarea dezvoltării personale și a competențelor, stimulând capacitatea de inserție profesională și competitivitatea, consolidând angajamentului civic, cetățenia activă și înțelegerea interculturală, promovând valorile comune și abordând provocările unei lumi în rapidă schimbare;

E.  întrucât Comisia a lansat o nouă agendă a UE pentru învățământul superior cu scopul de a sprijini instituțiile de învățământ superior și autoritățile naționale responsabile de învățământul superior; întrucât alte țări din Spațiul european al învățământului superior ar putea fi implicate treptat în acest proces prin consultări și schimburi de bune practici;

F.  întrucât realizarea unui Spațiu european al învățământului superior deschis și favorabil incluziunii, bazat pe calitate și încredere reciprocă stă la baza Procesului de la Bologna;

G.  întrucât Procesul de la Bologna și Spațiul european al învățământului superior cuprind 48 de țări, printre care numeroase țări vecine importante și parteneri ai UE; întrucât Procesul de la Bologna consolidează eficacitatea parteneriatelor cu țările terțe din afara UE în ceea ce privește învățământul superior și oferă stimulente pentru reformele în educație și în alte domenii în țările respective;

H.  întrucât, ținând seama de progresele neuniforme înregistrate în implementarea Procesului de la Bologna la nivelul Spațiului european al învățământului superior și de dificultățile frecvente în punerea în aplicare a reformelor structurale convenite, creșterea și facilitarea mobilității studenților și diplomele comune reprezintă cele mai mari realizări ale Procesului de la Bologna până în prezent;

I.  întrucât în 2015 Belarus a fost admis în Spațiul european al învățământului superior cu condiția ca această țară să respecte cerințele stabilite în foaia de parcurs pentru reforma învățământului superior în Belarus; întrucât autoritățile din Belarus nu au reușit să își îndeplinească obligațiile până la sfârșitul anului 2017 și ar trebui să își readucă reformele pe traiectoria corectă,

1.  invită țările participante să sporească angajamentul politic și să promoveze cooperarea reciprocă în punerea în aplicare a obiectivelor convenite pe întreg teritoriul Spațiului european al învățământului superior, elaborând, dacă este necesar, cadre legislative corespunzătoare pentru a-i consolida dezvoltarea, a-i întări credibilitatea și pentru a deveni un punct de referință pentru excelența academică în întreaga lume, consolidând în același timp posibilitățile de mobilitate în vederea asigurării implicării unui număr cât mai mare de studenți;

2.  invită țările participante să asigure mecanisme transparente, accesibile și echitabile pentru alocarea de granturi de mobilitate și de indemnizații; invită UE și statele membre să majoreze bugetele pentru educație, pentru a garanta că învățământul superior de stat este gratuit și accesibil tuturor, cu scopul de a încuraja învățarea pe tot parcursul vieții;

3.  invită Comisia și țările participante să faciliteze recunoașterea perioadelor de studii academice și a creditelor dobândite în străinătate, precum și a calificărilor în scopuri academice și profesionale și educația anterioară, și să elaboreze sisteme de asigurare a calității; insistă asupra faptului că Uniunea, statele membre și universitățile ar trebui să stabilească modalitățile pentru furnizarea de asistență financiară și administrativă pentru studenții, personalul academic și angajații care provin din medii defavorizate prin finanțare corespunzătoare, inclusiv să participe la programe de mobilitate și să îmbunătățească și mai mult accesul la învățământul superior prin extinderea oportunităților de învățare pe tot parcursul vieții la nivel academic, să încurajeze formele complementare de învățare, cum ar fi educația non-formală și informală, și să construiască mai multe traiectorii de învățare deschisă, eliminând barierele existente între diferitele niveluri de educație;

4.  invită părțile interesate și instituțiile relevante să ofere o soluție la problema ciclurilor scurte, în cazul în care este necesar un examen de calificare pentru accesul și admiterea la un program de studii de licență din cadrul unei universități;

5.  solicită statelor membre ale Spațiului european al învățământului superior să promoveze o mobilitate mai incluzivă a studenților, profesorilor, cercetătorilor și personalului administrativ, întrucât mobilitatea contribuie atât la dezvoltarea lor personală și profesională, cât și la creșterea calității învățării, predării, cercetării și administrației; susține includerea mobilității în programele educaționale și îmbunătățirea învățării limbilor străine; solicită statelor membre să ofere finanțare publică corespunzătoare pe care să o utilizeze mai eficient pentru a se asigura că studenții și cercetătorii dispun de resursele necesare pentru a studia în străinătate și că mediul social și economic din care provin nu constituie un impediment;

6.  subliniază că diseminarea cunoștințelor, cercetării și științei în țările Spațiului european al învățământului superior este o parte esențială a strategiei UE pentru perioada de după 2020 și contribuie în mare măsură la promovarea cetățeniei europene;

7.  invită Comisia să evalueze punerea în aplicare a obiectivelor Conferinței ministeriale de la Erevan din 2015 privind calitatea procesului de predare și învățare și promovarea capacității de inserție profesională a absolvenților pe tot parcursul vieții profesionale;

8.  subliniază importanța îmbunătățirii dimensiunii sociale a învățământului superior; invită țările Spațiului european al învățământului superior să pună în aplicare strategia pentru dimensiunea socială a Spațiului european al învățământului superior cu eficacitate și să asigure oportunități concrete de acces și de absolvire a învățământului superior pentru studenții cu dizabilități și care provin din medii defavorizate;

9.  invită țările Spațiului european al învățământului superior să se asigure că consultările și evaluările critice ale instituțiilor de învățământ superior ale acestora sunt efectuate la nivel internațional, și să depună eforturi în direcția unei abordări mai bine coordonate a procesului de punere în aplicare a reformelor convenite în vederea atingerii obiectivelor Procesului de la Bologna, precum și a recunoașterii efective a educației non-formale și informale pentru a îmbunătăți șansele de angajare ale studenților și angajamentul lor civic;

10.  subliniază necesitatea de a crește accesul grupurilor insuficient reprezentate, mai ales prin stabilirea de obiective cantitative definite referitoare la acces și la ratele de absolvire; subliniază importanța garantării și promovării accesului refugiaților și solicitanților de azil la toate instituțiile din cadrul Spațiului european al învățământului superior, și reamintește faptul că „atractivitatea” învățământului superior în Europa rezidă, de asemenea, în capacitatea sa de a răspunde nevoilor tuturor studenților, fără nicio discriminare;

11.  invită Comisia să monitorizeze progresele înregistrate în ceea ce privește dimensiunea socială a obiectivelor Procesului de la Bologna, precum și obiectivele mai ample de incluziune;

12.  solicită Conferinței ministeriale care va avea loc în acest an la Paris să prezinte un raport privind punerea în aplicare a obiectivului stabilit de ultima Conferință ministerială de la Erevan (mai 2015) de a finaliza constituirea Spațiului european al învățământului superior;

13.  solicită ca următoarea Conferință ministerială a Spațiului european al învățământului superior 2018 de la Paris să ofere o evaluare critică a Procesului de la Bologna, în vederea a) identificării obstacolelor încă existente, precum și a soluțiilor posibile și asigurării punerii în aplicare corespunzătoare a angajamentelor; b) sprijinirii țărilor rămase în urmă în ceea ce privește punerea în aplicare a angajamentelor-cheie ale Procesului de la Bologna prin îmbunătățirea și consolidarea capacităților și prin dezvoltarea de mecanisme și proceduri specifice pentru abordarea cazurilor de neconformitate; și c) explorării unor noi obiective pentru perioada de după 2020 în cadrul Spațiului european al învățământului superior și consolidării dialogului între guverne, instituțiile de învățământ superior și institutele de cercetare, contribuind, astfel, la construirea unui Spațiu european al învățământului superior mai integrat, de înaltă calitate, favorabil incluziunii, atractiv și competitiv;

14.  invită țările Spațiului european al învățământului superior să mențină Belarus pe agenda Spațiului european al învățământului superior; invită Comisia să furnizeze resurse pentru operațiunile necesare punerii în aplicare a foii de parcurs pentru reforma învățământului superior în Belarus;

15.  invită secretariatul Grupului de monitorizare privind Procesul de la Bologna să monitorizeze rapoartele care arată că aceleași orientări au fost puse în aplicare în mod diferit în diferite țări ale Spațiului european al învățământului superior și că medii diferite și niveluri diferite de resurse au condus la diferențe semnificative între instituțiile din Spațiul european al învățământului superior;

16.  subliniază importanța consolidării și creării de oportunități pentru dezbaterea socială cu privire la sectorul învățământului superior și provocările cu care se confruntă părțile interesate; subliniază importanța de a favoriza participarea studenților, a cercetătorilor, a cadrelor didactice și a personalului nedidactic în guvernanța învățământului superior;

17.  subliniază necesitatea de a crește nivelul finanțării publice în educație și de a respecta obiectivul principal al UE de 3 % din PIB-ul Uniunii pentru cercetare și dezvoltare până în 2020;

18.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului, Comisiei, precum și guvernelor și parlamentelor statelor membre.

(1) JO C 251 E, 31.8.2013, p. 24.
(2) JO C 28, 31.1.2014, p. 2.
(3) JO C 372, 20.12.2011, p. 36.
(4) JO L 64, 4.3.2006, p. 60.
(5) JO C 346, 21.9.2016, p.2.

Ultima actualizare: 4 decembrie 2018Aviz juridic - Politica de confidențialitate