Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2018/2043(BUD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0148/2018

Внесени текстове :

A8-0148/2018

Разисквания :

Гласувания :

PV 03/05/2018 - 7.5

Приети текстове :

P8_TA(2018)0195

Приети текстове
PDF 155kWORD 58k
Четвъртък, 3 май 2018 г. - Брюксел
Мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията: заявление EGF/2017/010 BE/Caterpillar
P8_TA(2018)0195A8-0148/2018
Резолюция
 Приложение

Резолюция на Европейския парламент от 3 май 2018 г. относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета във връзка с мобилизирането на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията (заявление от Белгия – EGF/2017/010 BE/Caterpillar) (COM(2018)0156 – C8-0125/2018 – 2018/2043(BUD))

Европейският парламент,

—  като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и Съвета (COM(2018)0156 – C8-0125/2018),

—  като взе предвид Регламент (EС) № 1309/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. относно Европейския фонд за приспособяване към глобализацията (2014—2020 г.) и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1927/2006(1) („Регламента за ЕФПГ“),

—  като взе предвид Регламент (EC, Евратом) № 1311/2013 на Съвета от 2 декември 2013 г. за определяне на многогодишната финансова рамка за годините 2014—2020(2), и по-специално член 12 от него,

—  като взе предвид Междуинституционалното споразумение от 2 декември 2013 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията относно бюджетната дисциплина, сътрудничеството по бюджетни въпроси и доброто финансово управление(3) (МИС от 2 декември 2013 г.), и по-специално точка 13 от него,

—  като взе предвид тристранната процедура съгласно точка 13 от МИС от 2 декември 2013 г.,

—  като взе предвид писмото на комисията по заетост и социални въпроси,

—  като взе предвид писмото на комисията по регионално развитие,

—  като взе предвид доклада на комисията по бюджети (A8-0148/2018),

А.  като има предвид, че Съюзът създаде законодателни и бюджетни инструменти, за да осигури допълнителна подкрепа за работници, които са засегнати от последиците от големи структурни промени в моделите на световната търговия или от последиците на световната финансова и икономическа криза, и за да подпомогне тяхната реинтеграция на пазара на труда;

Б.  като има предвид, че финансовата помощ на Съюза за съкратените работници следва да бъде динамична и да се предоставя по възможно най-бърз и най-ефикасен начин;

В.  като има предвид, че Белгия е подала заявление EGF/2017/010 BE/Caterpillar за предоставяне на финансово участие от ЕФПГ във връзка със съкращения в икономически отрасъл от разделение 28 по NACE Rev. 2 („Производство на машини и оборудване“) в региона на ниво 2 по NUTS Hainaut (BE32) в Белгия;

Г.  като има предвид, че заявлението се основава на критериите за намеса по член 4, параграф 1, буква а) от Регламента за ЕФПГ, съгласно които следва да е налице съкращаване на най-малко 500 работници за референтен период от четири месеца в дадено предприятие в държава членка, включително работниците, съкратени при неговите доставчици и производителите надолу по веригата и/или самостоятелно заетите лица, които са прекратили своята дейност;

1.  изразява съгласие с Комисията, че условията, посочени в член 4, параграф 1 от Регламента за ЕФПГ, са изпълнени и че следователно Белгия отговаря на условията за предоставяне на финансово участие в размер на 4 621 616 EUR съгласно този регламент, съставляващо 60% от общата сума на разходите в размер на 7 702 694 EUR;

2.  отбелязва, че белгийските органи са подали заявлението на 18 декември 2017 г. и че след като Белгия е предоставила допълнителна информация, Комисията е приключила оценката му на 23 март 2018 г. и е уведомила Парламента за това на същия ден;

3.  припомня, че това е второто заявление от Белгия за финансово участие от ЕФПГ във връзка със съкращения в Caterpillar, след заявление EGF/2014/011 BE/Caterpillar от юли 2014 г. и положителното решение по него(4); отбелязва, че няма припокриване между работниците, подпомагани по това заявление, и включените в настоящото заявление;

4.  отбелязва, че Белгия посочва, че съкращенията са свързани с големи структурни промени в моделите на световната търговия, произтичащи от глобализацията, със световната конкуренция в секторите за производство на машини за строителството и минния добив и с произтичащата от нея загуба на пазарен дял от Caterpillar. отбелязва, че съкращенията са свързани с глобалния план за преструктуриране и съкращаване на разходите, обявен от Caterpillar през септември 2015 г.;

5.  изразява безпокойство, че в резултат на по-малко ограничителните разпоредби в областта на околната среда и по-ниските разходи за труд, дружествата, извършващи дейност в трети страни, могат да бъдат по-конкурентоспособни от тези, които извършват дейност в Съюза;

6.  отчита намаляването на производството в минния сектор в Европа и драстичния спад на износа от ЕС-28 в този сектор от 2014 г. насам, увеличаването на цените на стоманата и произтичащите от него високи производствени разходи за машини, особено в сравнение с Китай; изразява съжаление обаче за решението на групата Caterpillar да възложи произвежданите в Госли обеми на други производствени обекти във Франция (Гренобъл) и на други заводи извън Европа, включително Китай и Южна Корея; то е довело до внезапното затваряне на завода в Госли и съкращаването на 2 300 работници, поставяйки хиляди семейства в условия на социална и човешка драма, въпреки че заводът в Госли е бил рентабилен, особено след инвестициите, извършени през предходни години;

7.  изразява съжаление, че работниците на завода в Госли са били информирани за закриването на обекта с едно просто съобщение; изразява съжаление за това, че това драстично решение е било взето без да бъдат проведени консултация с местните и регионалните органи; изразява съжаление за пълната липса на информация и на проява на уважение към работниците и представителите на професионалните съюзи, които не са получили никаква информация преди закриването на дружеството; настоява във връзка с това на значението на засилването на предоставянето на информация и провеждането на консултации с работниците в Съюза;

8.  настоява за смекчаване на социално-икономическите последици за региона на Шарлероа и за полагане на последователни усилия за неговото икономическо възстановяване, по-специално с помощта на европейските структурни и инвестиционни фондове;

9.  припомня, че се очаква съкращенията в Caterpillar да имат значителен неблагоприятен ефект върху местната икономика; подчертава въздействието на това решение върху много работници при доставчици или производители надолу по веригата;

10.  отбелязва, че заявлението се отнася до 2 287 работници, съкратени в Caterpillar и в неговите пет доставчика, повечето от които са на възраст между 30 и 54 години; посочва също така, че над 11% от съкратените работници са на възраст между 55 и 64 години с умения, специфични за производствения сектор; подчертава, че търсещите работа в Шарлероа са най-вече нискоквалифицирани лица (50,6% не са завършили гимназиално образование), а 40% са дългосрочно безработни (повече от 24 месеца). изразява съжаление поради факта, че според Публичната служба по заетостта на Валония (FOREM) след тези съкращения равнището на безработицата в региона Hainaut се очаква да се увеличи с 6,1%; в светлината на този факт признава значението на активните мерки на пазара на труда, съфинансирани от ЕФПГ, за подобряване на шансовете за реинтеграция на пазара на труда на тези групи;

11.  приветства факта, че персонализирани услуги, съфинансирани от ЕФПГ, ще бъдат предоставени на до 300 млади хора на възраст под 30 години, които не работят и не са ангажирани в никаква форма на образование или обучение (т.нар. група NEET);

12.  отбелязва, че Белгия планира шест вида мерки за съкратените работници и незаетите с работа, учене или обучение млади хора, обхванати от заявлението: i) индивидуална помощ при търсене на работа, съдействие според конкретния случай и услуги по предоставяне на информация; ii) обучение и преквалификация iii) насърчаване на предприемачеството; iv) помощ за започване на стопанска дейност и v) помощи; подчертава, че трябва да се гарантира ефективността и целенасочеността на финансовата помощ;

13.  приветства решението за предоставяне на курсове за обучение, които са съобразени с приоритетите във връзка с развитието на Шарлероа, заложени в плана CATCH(5);

14.  изразява удовлетворението си, че мерките в подкрепа на доходите съставляват 13,68% от общия пакет от персонализирани услуги, много под определения в Регламента за ЕФПГ максимум от 35%, както и че тези действия са обвързани с активното участие на бенефициентите от целевата група в дейности по търсене на работа или обучение;

15.  приветства факта, че координираният пакет от персонализирани услуги е бил изготвен след консултации с работна група, в която са били включени Публичната служба по заетостта на регион Валония, инвестиционният фонд SOGEPA, представители на професионалните съюзи и други социални партньори; призовава белгийските и валонските органи активно да участват в този процес;

16.  припомня своята резолюция от 5 октомври 2016 г. относно необходимостта от европейска политика на реиндустриализация в контекста на неотдавнашните случаи Caterpillar и Alstom, приета с голямо мнозинство, в която се призовава Европа да прилага истинска индустриална политика, основана на научноизследователска и развойна дейност и иновации, но също така се подчертава значението на защитата на промишлеността на Съюза от нелоялни търговски практики на трети страни;

17.  отбелязва, че белгийските органи са представили необходимите гаранции за това, че за предложените действия няма да бъде получена финансова помощ от други фондове или финансови инструменти на Съюза, че няма да бъде допуснато дублиране на финансирането и че тези действия ще допълват действия, финансирани от структурните фондове;

18.  заявява отново, че помощта от ЕФПГ не трябва да замества мерките, които са задължение на предприятията по силата на националното законодателство или съгласно колективни трудови договори, нито мерките за преструктуриране на дружества или сектори;

19.  подчертава, че към 15 март 2018 г. само 591 от съкратените работници отново са имали работа; поради това настоява да се направи анализ в края на периода на намесата на ЕФПГ, за да се прецени необходимостта от допълнителна помощ за реинтеграция; изразява съжаление, че сравнително малък процент от бенефициентите по предходното решение за мобилизиране на средства от ЕФПГ по отношение на това дружество (EGF/2014/011) са намерили нова работа; изразява надежда, че този опит ще бъде взет предвид в настоящото предложение;

20.  припомня, че в съответствие с член 7 от Регламента за ЕФПГ при изготвянето на пакета от персонализирани услуги следва да се предвиждат перспективите за пазара на труда и необходимите умения и да се осигури съвместимостта му с прехода към устойчива икономика, която използва ефикасно ресурсите;

21.  призовава Комисията да изисква от националните органи да предоставят повече подробности в бъдещите предложения относно секторите с перспектива за растеж и следователно за наемане на работници, както и да събират подкрепени с доказателства данни за въздействието на финансирането от ЕФПГ, включително за качеството на работните места и степента на реинтеграция, постигната чрез ЕФПГ;

22.  припомня призива си към Комисията да осигури публичен достъп до всички документи, свързани със заявленията по линия на ЕФПГ;

23.  одобрява приложеното към настоящата резолюция решение;

24.  възлага на своя председател да подпише настоящото решение заедно с председателя на Съвета и да осигури публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз;

25.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция, включително и приложението към нея, съответно на Съвета и на Комисията.

(1) ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 855.
(2) ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 884.
(3) ОВ C 373, 20.12.2013 г., стр. 1.
(4) Решение (ЕС) 2015/471 на Европейския парламент и на Съвета от 11 март 2015 г. за мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията (заявление EGF/2014/011 BE/Caterpillar от Белгия) (ОВ L 76, 20.3.2015 г., стр. 58).
(5) План CATCH – Ускоряване на растежа на трудовата заетост в региона на Шарлероа, септември 2017 г., http://www.catch-charleroi.be/.


ПРИЛОЖЕНИЕ

РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

за мобилизирането на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията във връзка със заявление от Белгия — EGF/2017/010 BE/Caterpillar

(Текстът на това приложение не е възпроизведен тук, тъй като той съответства на окончателния акт, Решение (ЕС) 2018/847.)

Последно осъвременяване: 19 ноември 2019 г.Правна информация - Политика за поверителност