Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2018/2043(BUD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0148/2018

Předložené texty :

A8-0148/2018

Rozpravy :

Hlasování :

PV 03/05/2018 - 7.5

Přijaté texty :

P8_TA(2018)0195

Přijaté texty
PDF 428kWORD 49k
Čtvrtek, 3. května 2018 - Brusel
Uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci: žádost EGF/2017/010 BE/Caterpillar
P8_TA(2018)0195A8-0148/2018
Usnesení
 Příloha

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 3. května 2018 o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci (na základě žádosti Belgie – EGF/2017/010 BE/Caterpillar) (COM(2018)0156 – C8-0125/2018 – 2018/2043(BUD))

Evropský parlament,

–  s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (COM(2018)0156 – C8-0125/2018),

–  s ohledem nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1309/2013 ze dne 17. prosince 2013 o Evropském fondu pro přizpůsobení se globalizaci (2014–2020) a o zrušení nařízení (ES) č. 1927/2006(1)(dále jen „nařízení o EFG“),

–  s ohledem na nařízení Rady (EU, Euratom) č. 1311/2013 ze dne 2. prosince 2013, kterým se stanoví víceletý finanční rámec na období 2014–2020(2), a zejména na článek 12 tohoto nařízení,

–  s ohledem na interinstitucionální dohodu ze dne 2. prosince 2013 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni, spolupráci v rozpočtových záležitostech a řádném finančním řízení(3), a zejména na článek 13 této dohody,

–  s ohledem na třístranné rozhovory podle bodu 13 IID ze dne 2. prosince 2013,

–  s ohledem na dopis Výboru pro zaměstnanost a sociální věci,

–  s ohledem na dopis Výboru pro regionální rozvoj,

–  s ohledem na zprávu Rozpočtového výboru (A8-0148/2018),

A.  vzhledem k tomu, že Unie vytvořila legislativní a rozpočtové nástroje, aby mohla poskytovat dodatečnou podporu pracovníkům, kteří jsou postiženi důsledky významných změn ve struktuře světového obchodu nebo důsledky celosvětové finanční a hospodářské krize, a pomáhat jim při opětovném začlenění na trh práce;

B.  vzhledem k tomu, že finanční pomoc Unie pracovníkům, kteří byli propuštěni, by měla být dynamická a měla by se poskytovat co nejrychleji a co nejúčinněji;

C.  vzhledem k tomu, že Belgie podala žádost EGF/2017/010 BE/Caterpillar o finanční příspěvek z EFG v souvislosti s propuštěním 2 287 osob v hospodářském odvětví, které je v rámci NACE Revize 2 zařazeno do oddílu 28 (Výroba strojů a zařízení), v regionu na úrovni NUTS 2 Hainaut v Belgii (BE32);

D.  vzhledem k tomu, že žádost odpovídá kritériím pro pomoc stanoveným v čl. 4 odst. 1 písm. a) nařízení o EFG, tedy že během referenčního období v délce čtyř měsíců musí být v jednom podniku členského státu propuštěno nejméně 500 pracovníků, včetně pracovníků propuštěných dodavateli uvedeného podniku a výrobci, kteří jsou jeho odběrateli, anebo osob samostatně výdělečně činných, které přestaly vykonávat svou činnost;

1.  souhlasí s Komisí, že podmínky stanovené v čl. 4 odst. 1 nařízení o EFG byly splněny, a Belgie má proto podle uvedeného nařízení nárok na finanční příspěvek ve výši 4 621 616 EUR, což představuje 60 % celkových nákladů, které činí 7 702 694 EUR;

2.  konstatuje, že belgické orgány podaly žádost dne 18. prosince 2017 a že poté, co Belgie poskytla další informace, dokončila Komise dne 23. března 2018 své posouzení a tentýž den o tom informovala Parlament;

3.  připomíná, že se jedná o druhou žádost Belgie o finanční příspěvek z EFG v souvislosti s propouštěním ve společnosti Caterpillar a že první žádost EGF/2014/011 BE/Caterpillar byla předložena v červenci 2014 a kladně posouzena(4); poukazuje na to, že v nynější žádosti se pomoc vztahuje na jiné pracovníky než v případě předchozí žádosti;

4.  bere na vědomí, že Belgie argumentuje tím, že propouštění souvisí s významnými změnami ve struktuře světového obchodu způsobenými globalizací, globální konkurencí v odvětví stavebních a těžebních strojů a z ní plynoucím snížením podílu společnosti Caterpillar na strojírenském trhu; konstatuje, že propouštění souvisí s globálním plánem restrukturalizace a snižování nákladů, který společnost Caterpillar oznámila v září 2015;

5.  vyjadřuje znepokojení nad tím, že podniky působící ve třetích zemích mohou mít vyšší konkurenceschopnost kvůli méně restriktivním předpisům v oblasti životního prostředí a nižším nákladům práce;

6.  je si vědom toho, že v těžebním odvětví v Evropě dochází od roku 2014 ke snižování produkce a prudce klesá vývoz EU-28 v tomto odvětví a že vyšší evropské ceny oceli způsobují růst výrobních nákladů ve strojírenství, zejména ve srovnání s Čínou; lituje nicméně toho, že společnost Caterpillar se rozhodla přesunout produkci ze závodu Gosselies do jiných výrobních jednotek ve Francii (Grenoble) a do jiných mimoevropských závodů, mimo jiné v Číně a Jižní Koreji; důsledkem tohoto rozhodnutí bylo neočekávané uzavření závodu Gosselies a propuštění 2 300 zaměstnanců, jímž byly tisíce rodin uvrženy do tíživé sociální a lidské situace, a to navzdory tomu, že závod Gosselies byl ziskový, zejména díky investicím z předchozích let;

7.  lituje, že zaměstnanci byli o uzavření závodu Gosselies informováni pouhým sdělením; lituje, že toto drastické rozhodnutí bylo přijato bez konzultace s místními a regionálními orgány; vyjadřuje politování nad tím, že zaměstnanci závodu a zástupci odborových organizací nedostali před uzavřením závodu vůbec žádné informace a bylo s nimi zacházeno bez jakéhokoli respektu; trvá proto na tom, že se musí zlepšit poskytování informací pracovníkům v Unii a posílit konzultace s nimi;

8.  důrazně žádá, aby byly zmírněny sociální a hospodářské důsledky tohoto kroku pro region Charleroi a aby bylo vyvíjeno soustavné úsilí o jeho hospodářskou obnovu, zejména za pomoci evropských strukturálních a investičních fondů;

9.  připomíná, že propouštění ve společnosti Caterpillar bude zřejmě mít výrazně negativní dopady na místní ekonomiku; poukazuje na důsledky tohoto rozhodnutí na velký počet zaměstnanců v dodavatelských a odběratelských závodech;

10.  konstatuje, že žádost se týká 2 287 pracovníků propuštěných společností Caterpillar a jejími pěti dodavateli, z nichž je většina ve věku od 30 do 54 let; upozorňuje na to, že více než 11 % propuštěných zaměstnanců je ve věku od 55 do 64 let a mají dovednosti specifické pro výrobní sektor; zdůrazňuje, že uchazeči o zaměstnání v Charleroi mají většinou nízkou kvalifikaci (50,6 % nemá dokončené vyšší sekundární vzdělání) a 40 % tvoří dlouhodobě nezaměstnaní (déle než 24 měsíců); lituje, že podle veřejných služeb zaměstnanosti Valonska (FOREM) dojde v důsledku tohoto propouštění ke zvýšení míry nezaměstnanosti v regionu Hainaut (Henegavsko) o 6,1 %; uznává proto, že je důležité přijmout aktivní opatření na trhu práce spolufinancovaná z EFG, která by zlepšila šanci uvedených skupin na opětovné začlenění na trh práce;

11.  vítá, že individualizované služby spolufinancované z EFG budou rovněž poskytovány až 300 mladým lidem ve věku pod 30 let, kteří nejsou zaměstnáni ani se neúčastní vzdělávání nebo profesní přípravy (tzv. „NEET“);

12.  bere na vědomí, že Belgie plánuje pět druhů opatření pro propuštěné pracovníky a mladé lidi z kategorie NEET, jichž se tato žádost týká: i) individuální pomoc při hledání pracovního místa, vyřizování konkrétních případů a obecné informační služby; ii) odbornou přípravu a rekvalifikaci; iii) podporu podnikání; iv) příspěvek na zahájení podnikání; v) příspěvky; zdůrazňuje, že finanční pomoc musí být efektivní a správně zacílená;

13.  vítá rozhodnutí poskytovat vzdělávací kurzy, jejichž cílem má být sladění nabídky odborné přípravy s rozvojovými prioritami Charleroi stanovenými v plánu CATCH(5);

14.  s uspokojením konstatuje, že opatření na podporu příjmu budou tvořit 13,68 % z celkového balíčku individualizovaných opatření, takže zdaleka nebyla využita maximální 35 % výše stanovená v nařízení o EFG, a že tato opatření jsou podmíněna aktivním zapojením cílových příjemců do hledání zaměstnání nebo jejich účastí na vzdělávání;

15.  vítá, že Belgie uvedla, že koordinovaný balíček individualizovaných služeb byl sestaven po konzultaci s pracovní skupinou, kterou tvořily veřejné služby zaměstnanosti Valonska, společnost SOGEPA, zástupci odborů a další sociální partneři; vyzývá belgické a valonské orgány, aby se do tohoto procesu aktivně zapojily;

16.  připomíná své usnesení ze dne 5. října 2016 o potřebě evropské politiky reindustrializace s ohledem na nedávné případy společností Caterpillar a Alstom, pro který hlasovala velká většina poslanců; v tomto usnesení Parlament vyzývá Unii, aby začala provádět skutečnou průmyslovou strategii opírající se o výzkum, vývoj a inovace, ale současně zdůrazňuje, že unijní průmysl je nutné chránit před nekalými praktikami třetích zemí;

17.  konstatuje, že belgické orgány poskytly záruky, že na navrhované akce nebude poskytnuta finanční podpora z jiných fondů či finančních nástrojů Unie, že nedojde k dvojímu financování a že se tyto akce budou doplňovat s akcemi financovanými ze strukturálních fondů;

18.  opětovně poukazuje na to, že pomoc z EFG nesmí nahrazovat opatření, za něž jsou podle vnitrostátního práva nebo kolektivních smluv odpovědné podniky, ani opatření k restrukturalizaci podniků nebo odvětví;

19.  zdůrazňuje, že k 15. březnu 2018 nalezlo nové zaměstnání jen 591 propuštěných pracovníků; žádá proto, aby byla na konci intervenčního období EFG provedena analýza, zda má být poskytnuta další pomoc na opětovné začlenění na trh práce; lituje, že výsledkem předchozího rozhodnutí o uvolnění prostředků z EFG týkajícího se této společnosti (EFG/2014/011) byl jen relativně nízký počet příjemců, kteří nalezli nové zaměstnání; doufá, že současný návrh se z této zkušenosti poučí;

20.  připomíná, že v souladu s článkem 7 nařízení o EFG by podoba koordinovaného balíčku individualizovaných služeb měla předjímat budoucí perspektivy trhu práce a požadované dovednosti a být slučitelná s přechodem na udržitelné hospodářství, jež účinně využívá zdroje;

21.  vyzývá Komisi, aby důrazně vyzvala vnitrostátní orgány, aby ve svých budoucích návrzích poskytly více údajů o odvětvích, která mají vyhlídky na růst, a proto lze očekávat, že budou přijímat nové pracovníky, a aby shromažďovaly podložené údaje o dopadu financování z EFG, a to i na kvalitu pracovních míst a míru opětovného začlenění na trh práce díky EFG;

22.  znovu apeluje na Komisi, aby zajistila přístup veřejnosti ke všem dokumentům souvisejícím s žádostmi o pomoc z EFG;

23.  schvaluje rozhodnutí uvedené v příloze k tomuto usnesení;

24.  pověřuje svého předsedu, aby podepsal toto rozhodnutí společně s předsedou Rady a aby zajistil jeho zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie;

25.  pověřuje svého předsedu, aby toto usnesení včetně jeho přílohy předal Radě a Komisi.

(1) Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 855.
(2) Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 884.
(3) Úř. věst. C 373, 20.12.2013, s. 1.
(4) Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/471 ze dne 11. března 2015 o uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci (žádost EGF/2014/011 BE/Caterpillar předložená Belgií)(Úř. věst. L 76, 20.3.2015, s. 58).
(5) Plan Catalysts for Charleroi (CATCH), Accélérer la Croissance de l'Emploi dans la Région de Charleroi, září 2017, http://www.catch-charleroi.be/.


PŘÍLOHA

ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY

o uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci (žádost Belgie – EGF/2017/010 BE/Caterpillar)

(Znění této přílohy zde není uvedeno, neboť odpovídá konečnému znění finálního aktu, rozhodnutí (EU) 2018/847.)

Poslední aktualizace: 7. listopadu 2018Právní upozornění - Ochrana soukromí