Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2018/2043(BUD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0148/2018

Indgivne tekster :

A8-0148/2018

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 03/05/2018 - 7.5

Vedtagne tekster :

P8_TA(2018)0195

Vedtagne tekster
PDF 265kWORD 48k
Torsdag den 3. maj 2018 - Bruxelles
Mobilisering af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen: EGF/2017/010 BE/Caterpillar
P8_TA(2018)0195A8-0148/2018
Beslutning
 Bilag

Europa-Parlamentets beslutning af 3. maj 2018 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om mobilisering af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen (ansøgning fra Belgien – EGF/2017/010 BE/Caterpillar) (COM(2018)0156 – C8-0125/2018 – 2018/2043(BUD))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (COM(2018)0156 – C8-0125/2018),

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1309/2013 af 17. december 2013 om Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen (2014-2020) og ophævelse af forordning (EF) nr. 1927/2006(1) (EGF-forordningen),

–  der henviser til Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 1311/2013 af 2. december 2013 om fastlæggelse af den flerårige finansielle ramme for årene 2014-2020(2), særlig artikel 12,

–  der henviser til den interinstitutionelle aftale af 2. december 2013 mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin, om samarbejde på budgetområdet og om forsvarlig økonomisk forvaltning(3) (IIA af 2. december 2013), særlig punkt 13,

–  der henviser til trepartsproceduren, jf. punkt 13 i IIA af 2. december 2013,

–  der henviser til skrivelse fra Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender,

–  der henviser til skrivelse fra Regionaludviklingsudvalget,

–  der henviser til betænkning fra Budgetudvalget (A8-0148/2018),

A.  der henviser til, at Unionen har oprettet lovgivnings- og budgetmæssige instrumenter, der skal yde supplerende støtte til arbejdstagere, der er ramt af konsekvenserne af gennemgribende strukturelle ændringer i verdenshandelsmønstrene eller den globale finansielle og økonomiske krise, og hjælpe dem med at vende tilbage til arbejdsmarkedet;

B.  der henviser til, at Unionens finansielle bistand til arbejdstagere, der er blevet arbejdsløse, bør være dynamisk og tilvejebringes så hurtigt og effektivt som muligt;

C.  der henviser til, at Belgien indgav ansøgning EGF/2017/010 BE/Caterpillar om økonomisk EGF-støtte som følge af 2 287 afskedigelser i den økonomiske sektor, som er klassificeret under NACE rev. 2 hovedgruppe 28 (Fremstilling af maskiner og udstyr) i NUTS 2-regionen i Hainaut (BE32) i Belgien;

D.  der henviser til, at ansøgningen bygger på interventionskriterierne i artikel 4, stk. 1, litra a), i EGF-forordningen, som kræver mindst 500 afskedigelser af arbejdstagere i løbet af en firemåneders referenceperiode i en virksomhed i en medlemsstat, inklusive arbejdstagere, der er blevet afskediget hos leverandører eller producenter i efterfølgende produktionsled, og/eller selvstændige, hvis aktivitet er ophørt;

1.  er enig med Kommissionen i, at betingelserne i artikel 4, stk. 1, i EGF-forordningen er opfyldt, og at Belgien derfor er berettiget til en økonomisk støtte på 4 621 616 EUR i henhold til nævnte forordning, hvilket svarer til 60 % af de samlede omkostninger på 7 702 694 EUR;

2.  bemærker, at de belgiske myndigheder indgav ansøgningen den 18. december 2017, og efter at Belgien havde forelagt yderligere oplysninger, afsluttede Kommissionen den 23. marts 2018 sin vurdering heraf og fremsendte den til Parlamentet den samme dag;

3.  minder om, at denne ansøgning allerede er den anden ansøgning fra Belgien om økonomisk EGF-støtte som følge af afskedigelser hos Caterpillar efter ansøgningen EGF/2014/011 BE/Caterpillar fra juli 2014, som blev imødekommet(4); bemærker, at der ikke findes nogen overlapning mellem de støttede arbejdstagere via denne ansøgning og den nuværende ansøgning;

4.  bemærker, at Belgien anfører, at afskedigelserne hænger sammen med gennemgribende strukturelle ændringer i verdenshandelsmønstrene, som kan tilskrives globaliseringen, konkurrencen på verdensplan i maskiner til bygge- og anlægsindustrien samt minedrift, og det deraf følgende fald i Caterpillar-koncernens andel af markedet for maskiner; bemærker, at afskedigelserne er relateret til omstruktureringer og en global omkostningsbesparende plan, som Caterpillar offentliggjorde i september 2015;

5.  udtrykker bekymring over, at virksomheder, der opererer i tredjelande som følge af mindre strenge miljøregler og lavere arbejdskraftomkostninger, kan være mere konkurrencedygtige end dem, der opererer i Unionen;

6.  er klar over faldet i produktionen i sektoren for minedrift i Europa og den dramatiske tilbagegang i EU-28's eksport i denne sektor siden 2014, stigningen i den europæiske stålpris og de høje produktionsomkostninger for maskiner som følge heraf, navnlig i forhold til Kina; beklager imidlertid, at Caterpillar-koncernen har besluttet at fordele de mængder, der blev produceret på anlægget i Gosselies, til andre produktionsenheder i Frankrig (Grenoble) og til andre fabrikker uden for Europa, f.eks. Kina og Sydkorea, hvilket resulterede i en pludselig lukning af anlægget i Gosselies og afskedigelsen af 2 300 arbejdstagere, hvilket kaster tusindvis af familier ud i et socialt og menneskeligt drama, selv om anlægget i Gosselies var rentabelt, navnlig som følge af de investeringer, der er foretaget i de foregående år;

7.  beklager, at arbejdstagerne på anlægget i Gosselies blev underrettet om lukningen af anlægget ved en simpel erklæring; beklager, at denne brutale beslutning ikke blev foretaget i samråd med de lokale og regionale myndigheder; beklager den totale mangel på oplysninger og respekt for arbejdstagere og fagforeningsrepræsentanter, som ikke modtog nogen oplysninger forud for lukningen af virksomheden; insisterer derfor på vigtigheden af at styrke tilvejebringelsen af information til og høring af arbejdstagere i Unionen;

8.  insisterer på en afbødning af de socioøkonomiske konsekvenser for Charleroi-regionen og en vedvarende indsats for økonomisk genopretning, navnlig ved hjælp af de europæiske struktur- og investeringsfonde;

9.  minder om, at afskedigelserne hos Caterpillar forventes at have en betydelig negativ virkning på den lokale økonomi; understreger denne beslutnings følger for mange arbejdstagere hos leverandører og producenter i efterfølgende produktionsled;

10.  bemærker, at ansøgningen vedrører 2 287 arbejdstagere, der er blevet afskediget hos Caterpillar og virksomhedens fem leverandører, hvoraf de fleste er mellem 30 og 54 år; påpeger endvidere, at mere end 11 % af de afskedigede arbejdstagere er mellem 55 og 64 år med færdigheder, der er specifikke for fremstillingssektoren; understreger, at de jobsøgende i Charleroi hovedsageligt er lavtuddannede (50,6 % har ikke en uddannelse på gymnasialt niveau), og 40 % er langtidsledige (i mere end 24 måneder); beklager, at arbejdsløsheden efter disse afskedigelser ifølge den offentlige arbejdsformidling (FOREM) i Vallonien forventes at stige med 6,1 % i Hainaut-regionen; anerkender i lyset heraf vigtigheden af aktive arbejdsmarkedsforanstaltninger, som er medfinansieret af EGF med henblik på at forbedre chancerne for, at disse grupper kan vende tilbage til arbejdsmarkedet;

11.  glæder sig over, at individualiserede tilbud, der medfinansieres af EGF, også gives til op til 300 unge under 30 år, som ikke er i beskæftigelse eller under uddannelse (NEET'er);

12.  bemærker, at Belgien planlægger fem typer foranstaltninger for de afskedigede arbejdstagere og NEET'ere, der er omfattet af denne ansøgning: i) individuel hjælp til jobsøgning, sagsforvaltning og generelle informationstjenester, ii) efteruddannelse og omskoling, iii) fremme af iværksætteri, iv) tilskud til virksomhedsetablering og v) godtgørelser; understreger, at det skal sikres, at den finansielle bistand er effektiv og målrettet;

13.  glæder sig over beslutningen om at tilbyde kurser, der har til formål at matche de prioriterede udviklingsområder i Charleroi, der er fastsat i CATCH-planen(5);

14.  er tilfreds med, at indkomststøtteforanstaltningerne vil udgøre 13,68 % af den samlede pakke af individualiserede foranstaltninger, hvilket er langt under den maksimale sats på 35 %, der er fastsat i EGF-forordningen, og at disse foranstaltninger er betinget af, at de modtagere, der er tiltænkt støtte, deltager aktivt i jobsøgnings- eller uddannelsesaktiviteter;

15.  glæder sig over, at den samordnede pakke af individualiserede tilbud blev udarbejdet i samråd med en arbejdsgruppe, der omfattede den offentlige arbejdsformidling for Vallonien, investeringsfonden SOGEPA, repræsentanter for fagforeningerne og andre arbejdsmarkedsparter; opfordrer de belgiske og de vallonske myndigheder til aktivt at deltage i denne proces;

16.  minder om sin beslutning af 5. oktober 2016 om behovet for en europæisk genindustrialiseringspolitik i lyset af de nylige tilfælde med Caterpillar og Alstom, som blev vedtaget med et stort flertal, og som går ud på, at Europa skal etablere en reel industripolitik, navnlig baseret på forskning og udvikling og innovation, men som også understreger vigtigheden af at beskytte Unionens industri mod illoyal handelspraksis i tredjelande;

17.  noterer sig, at de belgiske myndigheder har givet garantier for, at de foreslåede foranstaltninger ikke vil modtage økonomisk støtte fra andre af Unionens fonde eller finansieringsinstrumenter, at dobbeltfinansiering vil blive forhindret, og at de vil supplere tiltag, som finansieres af strukturfondene;

18.  gentager, at støtte fra EGF ikke må erstatte foranstaltninger, som det påhviler virksomhederne at gennemføre i henhold til national lovgivning eller kollektive overenskomster, eller foranstaltninger, der er rettet mod omstrukturering af virksomheder eller sektorer;

19.  understreger, at den 15. marts 2018 havde kun 591 af de afskedigede arbejdstagere fundet et job; insisterer derfor på, at der gennemføres en analyse ved udgangen af EGF’s interventionsperiode for at vurdere, hvorvidt der bør ydes yderligere støtte til reintegration; beklager, at den tidligere beslutning om mobilisering af EGF vedrørende denne virksomhed (EGF/2014/011) førte til, at en forholdsvis lille procentdel af støttemodtagerne blev genansat; håber, at det nuværende forslag vil tage hensyn til disse erfaringer;

20.  minder om, at den samordnede pakke af individualiserede tilbud i overensstemmelse med artikel 7 i EGF-forordningen bør udformes på en måde, der tager højde for fremtidige arbejdsmarkedsperspektiver og efterspurgte færdigheder, og bør være forenelig med overgangen til en ressourceeffektiv og bæredygtig økonomi;

21.  opfordrer indtrængende Kommissionen til at anmode de nationale myndigheder om i fremtidige forslag at medtage nærmere oplysninger om de sektorer, der har vækstperspektiver og derfor forventes at ansætte personer, samt til at indsamle velfunderede data om virkningen af EGF-finansieringen, herunder vedrørende kvaliteten af job og den grad af reintegration på arbejdsmarkedet, der er opnået gennem EGF;

22.  gentager sin opfordring til Kommissionen om at sikre offentlig adgang til alle dokumenter vedrørende EGF-sager;

23.  godkender den afgørelse, der er vedføjet denne beslutning;

24.  pålægger sin formand at undertegne denne afgørelse sammen med Rådets formand og drage omsorg for, at den offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende;

25.  pålægger sin formand at sende denne beslutning sammen med bilaget til Rådet og Kommissionen.

(1) EUT L 347 af 20.12.2013, s. 855.
(2) EUT L 347 af 20.12.2013, s. 884.
(3) EUT C 373 af 20.12.2013, s. 1.
(4) Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse (EU) 2015/471 af 11. marts 2015 om mobilisering af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen (ansøgning EGF/2014/011 BE/Caterpillar, fra Belgien) (EUT L 76 af 20.3.2015, s. 58).
(5) Planen Catalysts for Charleroi (CATCH), Accélérer la Croissance de l'emploi dans la Région de Charleroi, september 2017, http://www.catch-charleroi.be/.


BILAG

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS AFGØRELSE

om mobilisering af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen på baggrund af en ansøgning fra Belgien – EGF/2017/010 BE/Caterpillar

(Teksten i bilaget gengives ikke her, eftersom det svarer til den endelige retsakt, afgørelse (EU) 2018/847.)

Seneste opdatering: 7. november 2018Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik